Anda di halaman 1dari 2

Mengeti Dinten Malid Nabi

Assalamualaikum wr.wb

Ingkang kula hormati kepala sekolah, bapak, ibu guru saha rencang-rencang SMA 1 Wiradesa

Saderengipun mangga kita sesarengan ngaturaken puja puji syukur ngarsaning Gusti Allah SWT. dene kita
sedaya taksih sami pinaringan rahmat hidahaipun, saha kula lan panjengan sedaya

Ing dinten punika tanggal 12 rabiul awal taun 1431 H utawi tanggal 1 wulan Maret taun 2010 Masehi. Kita
saged makempal wonten ing SMA 1 Wiradesa mriki, ingkang saperlu mengeti dinten Maulid Nabi

Kula wonten mriki ngaturaken panuwun dumateng para rawuh ingkang sampun kersa ngelonggaraken
wekdal kersa ngerawuhi pengetan wiyosipun kanjeng Nabi Muhammad saw ing panggenan mriki.
Minangka pratandha sampun mantep lan raos sadara dhumateng agami Islam minangka pitedah
kebagyanipun agesang wonten ing ngalam donya dumugi akherat

Kula kinten atur pambuka pengetan dinten maulid Nabi ing dalu punika kula cekapi semanten kemawon
salajengipun mangga sesarengan paring tetenger bilih pengetan punika kita wiwiti nganggem waosan
basmalah

Para rawuh ingkang minulya, keranten akhlak ingkang mulya lan agung. Kanjeng Nabi saged mbangun
mental saking zaman Jahilliyah dumugi Islamiyyah, kita sampun maklum wonten kitab-kitab tarekh utawi
sejarah Islam, bilih sakderengipun Kanjeng Nabi lahir dipun watani zaman Jahilliyyah yaiku zaman
kebodohan. Bangsa Arab wonten zaman niku dereng ngenali sinten Pangeran ingkang nggadahi kagungan
ingkang kedah disembah, tiyang-tiyang katah ingkang nyembah kayu, watu, brahala, omben-ombenan
arak, dolanan judi, kertu, remi lan sakpiturute menika sampun biasa, keranten dereng ngenali keleresanne
lan kesesatanne lajeng dereng ngenali halal lan harame

Bareng silo nyandak kertu akhire arto igkang disengker malah dados medal. Semanten ugi remi
maknane njaremi lami tiyang remi niku nek menang ngotot golek lawan. Barang kalah, njaremi lamine
dangu. Mulane Kanjeng Nabi terus dipun lahirake wonten ing tengah-tengah eleke mental Bangsa Arab
supados nyempurnakake akhlak utawi budi pekerti. Kanjeng Nabi dawuh, ingkang artosipun saktemene
ingsun ngutus supados nyempurnakake budi pekerti

para rawuh sedaya ingkang kula hormati, anggenipun pengaruh kamulyan akhlak Kanjeng Nabi sahingga
syiar kejayaan Islam mboten namung sekedek wonten kalang tiyang Arab mawon tapi terus ngembang
ngantos sedaya ing alam donya

Pancen kautusipun Kanjeng Nabi menika mbotenkhusus wonten ing negri Arab mawon tapi dating edaya
alam donya, Allah SWT. dawuh wonten Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, ingkang artosipun lan ingsun
mboten ngutus siro (Muhammad saw) kajaba aweh rahmat maring wong sealam donya

Para rawuh ingkang minulya, dados kautusipun Kanjeng Nabi menika merata dating sedaya tiyang sealam
donya. Mugi-mugi kita mbenjang saged angsal syafaatipun benjang ing dinten kiamat
kintenipun cekap semanten ingkang saged kula aturaken ngenani bab Maulid Nabi menawi wonten kirang
langkungin nyuwun pangapunten

wassalamualaikum wr.wb