Anda di halaman 1dari 2

TUGAS BASA JAWA

1. Aksara
Yaiku tanda wonten ing tata tulis ingkang nglambangake unine basa
Tuladha : a, i, u , e, o, b, c, d, lan liya-liyane.
2. Wanda
Yaiku kumpulan aksara ingkang mujudake suara sakecap kang durung
duweni teges.
Tuladha : tembung PARI dumadi rong wanda yaiku pa lan ri,
3. Wod
Yaiku tembung sakecap utawa sawanda kang wes duwe teges
Tuladha : pit, wit, byar, bom lan liya-liyane.
4. Tembung
yaiku kumpulan aksara utawa wandha-wandha kang nduweni teges genep.
Tuladhane : omah, banyu, gedhang, lan liya-liyane.
5. Frasa
yaiku gabungan tembung ingkang gadhah fungsi sintaksis ing ukara. Frasa
gadhah sipat, inggih punika kasusun saking kalih ukara utawi luwih lan Frasa
gadhah fungsi ing tembung
Tuladhane : Klambi anyar, Sepatu ireng
6. Klausa
yaiku urutanipun tembung ingkang kagungan fungsi predikatif. Ing
konstruksinipun klausa, predikat utawi wasesa dados unsur wajib. Tembung
ingkang boten kagungan predikat utawi wassa boten saged dipunsebut
klausa.
Tuladhane : Ibu tumbas sayur.
Surya nganggo klambi ireng

7. Ukara
yaiku reronceneng tembung kang nduweni teges genep.
Tuladhane : bayu lagi nyapu omah
Ibu tindak menyang Peken.
8. Tembung tanduk
yaiku tembung lingga sing oleh ater-ater hanuswara m, n dan ny.
Tuladha : nampani, ngepel, nyapu,
9. Tembung tanggap
Yaiku tembung lingga sing oleh ater-ater tripurusa(dak, ko dan di) lan seselan
-in.
Tuladhane: disapu, dijupuk, kethuthuk, sawang-sinawang, cokot-cinokot.
10. Ukara tanduk
yaiku ukara sing jejere (Subyek) nglakoake pakaryan.
Tuladha : - Ibu tindak dhateng Banyumas
- Bapak maos koran
- Eyang nembe siram
11. Ukara tanggap
yaiku ukara sing jejere (subyek) dikenani pakaryan
Tuladha :
- lomboke dipethik Ibu
- omahe disapu Shita
- Koran diwaos Bapak
12. Tembung rangkap
yaiku tembung kang rangkep tembunge utawa saperangan wandane.
Tembung rangkep kabedakake dadi telung werna, dwipurwa, dwilingga, lan
dwiwasana.
Tuladhane :
Lakon > Lalakon > Lelakon
Anting-anting
Bali > Bola-bali
13. Tembung camboran
yaiku tembung loro utawa luwih sing didadeake siji.
Tuladhane :
Lemari kayu, buku tulis, pager wesi, meja tulis

14. Ukara camboran


yaiku ukara kang isi andharan rangkep, dumadi saka manunggale ukara loro
utawa luwih; ukara siji lan sijine madeg dhewe-dhewe sarta isining ukara
mau ana gandheng cenenge.
Tuladha:
- Bapak maos koran, ibu masak dene aku dolanan ing kamar.
- Aku kuliah ana ing Veteran, kangmasku UNS.
- Mas lan Mbak pinter nanging putrane bodho-bodho.

15. Kena ngapa sinau basa Jawa amargo kito lahir lan urip ing tanah jawa mulo
kito kudu bisa migunaake basa jawa kanthi bener lan pener.