Anda di halaman 1dari 12

SEJARAH SPM - NOTA KBAT - "Backpack to Pocket " (Pn.

Rumaizah Ismail)

T5 (B1 ) KEMUNCULAN & T5 (B1 ) KEMUNCULAN & PERKEMBANGAN T5 (B1 ) KEMUNCULAN & PERKEMBANGAN
NASIONALISME DI ASIA TENGGARA NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI
ASIA TENGGARA Penghayatan dan pengamalan semangat Apakah cara yang berkesan untuk
Kegagalan gerakan nasionalisme tahap nasionalisme semakin pudar dalam mempertahankan kedaulatan negara
pertama telah mencetuskan gerakan kalangan generasi muda hari ini. kita.Berikan pendapat anda.
nasionalisme yang lebih radikal di Asia Pada pendapat anda, mengapakah keadaan
tersebut berlaku? 1. Kita perlu mengenali serta menghormati raja dan
Tenggara. pemimpin negara kita
Beri komen anda terhadap pernyataan 2. kerana mereka yang berusaha mengekalkan
1. Generasi muda hari ini tidak pernah mengalami dan keamanan dan kesejahteraan negara.
tersebut. merasai susah payah membebaskan negara daripada 3. Usaha-usaha mereka untuk memajukan negara
cengkaman penjajah . haruslah sentiasa disokong, bukannya dikritik.
1. Penentangan menyeluruh di seluruh negara. 2. Hal ini demikian kerana mereka tidak merasai pahit 4. Perjuangan tokoh-tokoh negara
2. Gerakan ini dipimpin oleh ahli politik. maung yang dialami oleh tokoh nasionalis kita. seperti Tunku Abdul Rahman yang memainkan
3. Mempunyai parti politik sebagai penggerak. 3. generasi muda ini dilahirkan semasa negara kita peranan yang penting dalam memperjuangkan
4. Isu berkaitan politik dan kemerdekaan tanah air. dalam keadaan aman damai serta mengalami kemerdekaan negara haruslah diambil tahu dan
5. Bertujuan menuntut kemerdekaan dan memerintah pertumbuhan ekonomi yang amat pesat . dihargai.
sendiri. 4. Sistem pendidikan yang dipraktikan di negara kita 5. Tanpa pejuang seperti mereka, negara kita mungkin
6. Gerakan ini bersifat radikal. kurang memberi penekanan ke arah melahirkan masih di tangan penjajah asing.
7. Gerakan ini bersifat tindakan politik generasi cinta akan negara. 6. Lambang-lambang kebesaran negara harus dikenali
8. Menentang secara tegas atau menggunakan 5. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah hanya dan dihormati
kekerasan. menekankan aspek 3M. 7. Jalur Gemilang haruslah dikibarkan dengan penuh
6. Lanjutan daripada KBSR Kementerian Pelajaran semangat
pula melaksanakan pula Kurikulum Bersepadu pada 8. dihormati sebagai sesuatu yang suci
tahun 1993. 9. rakyat tidak harus membenarkan bendera negara
7. Kedua-dua kurikulum ini menjurus ke arah dipijak, dibuang atau dibakar
kecemerlangan dalam peperiksaan . 10. sebaliknya harus berbangga bahawa Jalur Gemilang
8. Seperti Maktab Rendah Sains Mara dan sekolah- sedang berkibar di tiang bendera tertinggi di dunia.
sekolah menengah berasrama penuh menjadikan 11. Ketika menyanyikan lagi Negaraku, kita perlu
kelulusan yang cemerlang sebagai kayu pengukur. berdiri tegak serta menghayati lagu tersebut dengan
penuh semangat cinta akan negara.
12. Sentiasa bersifat setia dan sayang akan negaranya.
13. Kita perlu taat kepada raja dan pemimpin serta
tidak mengkhianati negara.
14. Kita harus mempertahankan maruah dan bangsa
negara dengan bersedia berkorban apa sahaja untuk
mempertahankan maruah dan kemerdekaan negara.
15. Kita perlu sentiasa peka terhadap isu dan masalah
tentang bangsa dan negara serta cara mengatasinya.
T5 (B1 ) KEMUNCULAN & PERKEMBANGAN T5 (B1 ) KEMUNCULAN & PERKEMBANGAN
NASIONALISME DI ASIA TENGGARA NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
Apakah cara yang berkesan untuk Negara kita telah berjaya menghadapi
mempertahankan kedaulatan negara ancaman imperialisme bentuk baru
kita.Berikan pendapat anda. tersebut.Beri hujah anda untuk menyokong
T5 (B1 ) KEMUNCULAN & PERKEMBANGAN pernyataan tersebut.
16. Semangat kekitaan dalam mengekalkan perpaduan di NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
sesebuah negara. Apakah cara yang berkesan untuk
17. dengan memupuk amalan bertolak ansur dan 1. Berjaya mengatasi serangan mata wang ringgit
mempertahankan kedaulatan negara 2. Malaysia menolak tawaran IMF untuk bantuan
bertoleransi antara masyarakat.
18. Kita haruslah bertolak ansur, sabar, dan mengawal kita.Berikan pendapat anda. kewangan
diri demi mengelakkan pertelingkahan dan 3. tambatan ringgit dilaksanakan seperti USD1
perselisihan faham untuk kesejahteraan hidup 26. Bersifat produktif untuk memajukan negara bersamaan RM3.80 berjaya mengukuhkan ekonomi
Malaysia. 27. Rakyat yang rajin dan gigih dapat meningkatkan negara
19. Sifat bersatu-padu antara masyarakat yang berbilang prestasi ekonomi negara dan taraf hidup mereka. 4. Pergabungan bank-bank bagi mengukuhkan
kaum amat penting untuk mewujudkan keharmonian 28. Mereka harus bersifat berdikari dalam ekonomi
dan semangat berjuang untuk negara mengusahakan sesuatu tanpa bergantung kepada 5. berjaya mengukuhkan modal dan kebolehan
20. Sentiasa hormat-menghormati antara satu sama lain bantuan kerajaan pada setiap masa. bersaing
tanpa mengira kedudukan, bangsa atau agama. 29. Rakyat juga harus tabah menerima sesuatu cabaran 6. syarikat-syarikat mengurangkan perniagaan import,
21. Kita tidak berhak mengkritik atau mengutuk adat atau pembaharuan dalam negara tanpa menjejaskan menerokai eksport serta membuat simpanan dalam
resam dan kepercayaan kaum lain. perpaduan negara. bank tempatan
22. Aktiviti yang melibatkan penglibatan pelbagai kaum 7. Perpaduan antara kaum kukuh
seperti gotong-royong daapt memupuk semangat Kesimpulan 8. masyarakat berbilang kaum hidup dengan harmoni
bermasyarakat antara kaum serta mengeratkan negara kita lebih kuat dan politik stabil
hubungan silaturahim. 9. Jati diri bangsa Malaysia kukuh
Kita haruslah bekerjasama untuk memghadapi apa
23. Sifat berdisiplin juga amat penting dalam memupuk 10. melalui penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara
jua cabaran dalam negara dan sentiasa memastikan
perpaduan. dan Gagasan1Malaysia
wujudnya perpaduan di kalangan rakyat.
24. Peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh 11. Hab pengukuhan agama dan pendidikan mampu
Perpaduan adalah amat penting dalam sesebuah
kerajaan haruslah dipatuhi untuk kesenangan semua menangani kemasukan budaya liar, gejala samseng,
negara untuk menjamin kedamaian di kalangan
pihak. seks bebas dan sebagainya
rakyat.
25. Seseorang rakyat haruslah berakhlak dan berbudi kita haruslah bekerjasama mengekalkan perpaduan
pekerti mulia untuk membolehkan berinteraksi di negara kita untuk kebaikkan semua.
mudah
T5 (B1 ) KEMUNCULAN & PERKEMBANGAN T5(B1 ) KEMUNCULAN & PERKEMBANGAN T5 (B1 ) KEMUNCULAN & PERKEMBANGAN
NASIONALISME DI ASIA TENGGARA NASIONALISME DI ASIA TENGGARA NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
Sejarah telah membuktikan bahawa
pemimpin yang berkaliber dalam sesebuah Imperialisme Barat lebih banyak Berbeza dengan negara-negara di Asia
negara berjaya mengelak penjajahan asing. meninggalkan kesan negatif ke atas tanah Tenggara yang lain, negara Thailand
Beri komen anda. jajahannya di Asia Tenggara. dianggap unik dan istimewa.
Bahaskan isu tersebut. Anda boleh Beri ulasan anda.
1. Pemimpin yang cekap bertindak sebagai pencadang ataupun
2. Untuk memastikan kelancaran dalam urusan 1. tidak pernah dijajah sebarang kuasa Barat / Jepun
negara berdasarkan undang-undang yang sebagai pembangkang. 2. negara jiran Burma dan India terjajah
ditetapkan Perlembagaan Malaysia 3. kecekapan dinasti Chakri
3. Tidak mengamalkan rasuah Jawapan Pencadang : 4. memodenkan pentadbiran Siam
4. Sejarah telah membuktikan pemimpin yang rasuah 5. Mongkut/ Chulalongkorn
membawa kehancuran negara 6. mengamalkan sistem raja berperlembagaan
5. Presiden Marcos, Filipina 1. negara dijajah
7. selepas Revolusi 1932
6. Menjaga kebajikan rakyat 2. raja kehilangan kuasa 8. penguasaan Barat dan Cina dikurangkan
7. Sentiasa prihatin dengan kesengsaraan golongan 3. pembesar kehilangan kuasa
9. pembelaan peribumi Thai
rakyat terutamanya golongan bawahan 4. di Tanah Melayu raja berkuasa soal agama/ adat 10. budaya dan tradisi Siam dijaga
resam
Bagaimanakah sistem pengangkutan dan perhubungan
8. Memberi Bantuan Rakyat 1Malaysia (BRIM) dan 5. kuasa sebenar di tangan Gabenor NNS dan Residen
masa kini dapat meningkatkan semangat cinta akan
bantuan persekolahan. sultan jadi boneka
negara?
9. Menjaga perpaduan kaum 6. pembesar tak boleh pungut cukai
1. Sistem pengangkutan dan perhubungan juga
10. Berusaha mewujudkan perpaduan yang jitu dalam 7. kehilangan pengaruh dan pengikut
berperanan
kalangan rakyat 8. sistem politik tempatan dirosakkan
9. kehilangan identiti 2. dalam kemunculan nasionalisme
11. Slogan 1Malaysia 3. perkhidmatan telefon / telegraf
12. Ada jati diri 10. jati diri bangsa merosot
11. warisan bangsa berakhir 4. memudahkan hubungan di kalangan nasionalis
13. Tidak dipengaruhi oleh anasir luar/ campur tangan 5. Pembinaan jalan kereta api / jalan raya
kepimpinan negara lain
6. Menghubungkan kawasan-kawasan yang
14. Tidak mahu campurtangan asing
15. Mentadbir dengan acuan sendiri sebelumnya
7.
8.
Terpisah
Memudahkan rakyat bertemu dan
1
9. Membincangkan idea-idea nasionalisme
SEJARAH SPM - NOTA KBAT - "From Backpack To Pocket" (Pn Rumaizah Ismail)
T5 (B2 ) NASIONALISME DI MALAYSIA T5 (B2 ) NASIONALISME DI MALAYSIA T5 (B2 ) NASIONALISME DI MALAYSIA
SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Nyatakan ciri-ciri nasionalisme yang perlu
Penentangan pemimpin tempatan terhadap anda amalkan sebagai warganegara yang Sebagai pemimpin generasi masa depan
British adalah suatu tindakan yang wajar. patriotik berikan cadangan anda agar kedaulatan
Kemukakan hujah anda 1. Mengamalkan semangat cintakan negara negara dapat dikekalkan
2. Menghormati pemimpin
1. Mereka mempertahankan kedaulatan tanah air 3. Mematuhi undang-undang
1. Memerintah dengan adil dan saksama
2. Mereka mempertahankan adat resam dan budaya 4. Menjadi warganegara berilmu
2. Mentadbir Negara dengan cekap
tempatan 5. Mengamalkan prinsip Rukun Negara
3. Mengutamakan perundingan dalam menyelesaikan
3. Mempertahankan hak mereka 6. Mengutamakan perpaduan kaum
masalah
4. Mempertahankan kewibawaan 7. Mengukuhkan jati diri
4. Mengutamakan keharmonian antara kaum
5. Mempertahankan maruah 8. Menghayati sejarah negera
5. Menjadi pemimpin yang mudah didampingi/ mudah
6. Mempertahankan agama 9. Mencontohi tokoh Negara
mesra
10. Bijak berfikr dan menilai
11. Sentiasa bersyukur 6. Sedia mendengar idea/ pandangan orang lain
Pada pandangan anda, apakah iktibar yang 12. Sedia berkorban 7. Mengukuhkan jati diri
dapat diperoleh daripada peristiwa 13. Mengutamakan kepentingan Negara 8. Tidak mengamalkan dsikriminasi dalam pentadbiran
9. Meningkatkan taraf hidup rakyat
penentangan pemimpin tempatan tersebut? 14. Mengamalkan nilai murni
10. Mementingkan aspek perpaduan dalam kalangan
15. Memartabatkan bahasa kebangsaan
rakyat
1. Strategi penentangan kurang tersusun 11. Mengamalkan semangat cintakan negara
2. Perpecahan dalam kalangan pengikut 12. Melahirkan masyarakat berilmu
3. Kelengkapan senjata kurang canggih 13. Mengamalkan prinsip Rukun Negara
4. Kekurangan sokongan 14. Berbaik-baik dengan semua Negara/ Negara jiran
5. Perjuangan bersifat setempat 15. Tidak mencampuri urusan dalaman Negara lain
6. Kurangnya perpaduan dikalangan pemimpin 16. Bekerjasama diperingkat antarabangsa/ serantau
17. Menanam kesedaran pentingnya keamanan
18. Berwaspada dengan kuasa asing
19. Tidak melibatkan Negara dalam perlumbaan senjata
20. Mematuhi matlamat Piagam PBB

T5 (B2 ) NASIONALISME DI MALAYSIA T5 (B2 ) NASIONALISME DI MALAYSIA T5 (B2 ) NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA
SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA PERANG DUNIA KEDUA

Peranan sebagai rakyat Malaysia demi Sebagai Pengerusi persatuan atau kelab, Pada pengetahuan anda, mengapakah perjuangan pemimpin
tempatan menetang James Brooke di Sarawak berakhir
memelihara kemerdekaan Negara cadangkan aktiviti bagi memupuk semangat dengan kegagalan?
patriotisme dalam kalangan ahli persatuan
1. Menjadi rakyat yang berjiwa patriotik atau kelab anda. 1. Penggunaan senjata tradisional
2. Memajukan Negara 2. Tidak mampu melawan tentera penjajah yang
3. Mengamalkan hidup bersatu padu menggunakan
1. Lawatan ke tempat bersejarah bag mewujudkan
4. Menjadi rakyat yang berilmu pengetahuan 3. senjata moden yang boleh menghalang musuh dari
2. kerjasama Antara ahli.
5. Menjadi warganegara yang kreatif jarak jauh
3. Melakukan pertandinganlagu patriotik antara ahli.
6. Mematuhi undang-undang 4. Strategi tidak berkesan
4. Menggalakkan ahlinya bertukar-tukar fikiran seperti
5. Menyerang pihak musuh secara berdepan sedangkan
mengadakan jamuan makan.
Jelaskan nilai-nilai yang diamalkan oleh pihak
5. Mengadkan perkhemahan bersama ahli bagi
6. musuh bersedia dengan serangan tersebut
masyarakat Melayu bagi menjayakan aktiviti 6. menggalakkan kerjasama ahli.
7. Kurang sokongan daripada masyarakat / tidak dibantu
7. Persaudaraan Antara ahli dengan mengadakan
persatuan-persatuan ini. 8. perjumpaan dengan kerap.
8. Isu yang dibawa oleh pejuang lebih tertumpu
kehilangan hak
9. memungut cukai dan hilang jawatan pembesar yang
1. Perpaduan kaum bagi menjaga 10. disandang
2. kepentingan ekonomi orang Melayu 11. British mendapat sokongan daripada Sultan
3. Kerjasama bagi menjaga 12. Rakyat tidak berani menentang kerana tidak mahu
4. kepentingan Sosial Orang Melayu. derhaka
5. sistematik bagi menggalakkan 13. kepada Sultan
6. ahlinya bertukar-tukarfikiran. 14. Bersifat setempat
7. hubungan atau persahabatan bagi
8. menggalakkan perpaduan.
9. Hubungan yang rapat bagi
10. mewujudkan persaudaraan antara ahli.

James Brooke

T5 (B2 ) NASIONALISME DI MALAYSIA T5 (B2 ) NASIONALISME DI MALAYSIA T5 (B2 ) NASIONALISME DI MALAYSIA


SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Apakah akan terjadi jika tokohpejuang masa
Perjuangan tokoh-tokoh masa lampau Apakah peranan anda sebagai generasi lampau gagal menetang penjajah British.
menetang penjajah British wajar kita muda hari ini dalam mengekalkan Jelaskan.
contohi. Jelaskan kemerdekaan negara kita? Jelaskan
1. Menghormati hak kebebasan bersama 1. Kawasan penjajahan British akan bertambah luas
2. Menanam kesedaran pentingnya keamanan 2. Kedudukan British bertambah kukuh
1. Mereka menunjukkan semangat setia negara 3. British akan terus mencampuri urusan adat resam
yang tinggi 3. Peperangan membawa kehancuran
4. Masalah perlu diselesaikan melalui rundingan orang
2. Mereka sanggup berkorban untuk bangsa / 4. Melayu
negara 5. Menghormati kedaulatan negara lain
6. Menjalin hubungan baik dengan semua negara 5. Warisan budaya bangsa penduduk peribumi terhapus
3. Sifat bekerjasama dan tolong menolong antara 6. Jumlah jenis cukai baru akan bertambah
pemimpin 7. Sistem pentadbiran Barat akan dilaksanakan
4. dengan pengikut dalam menentang penjajahan sepenuhnya
British telah NOTA KBAT SEJARAH SPM
5. menyumbangkan kejayaan "BACKPACK TO POCKET":
6. Sikap berdisiplin dan gigih berusaha dapat
1. NOTA BAJET
menghasilkan 2. PRAKTIKAL
7. perjuangan yang berjaya 3. FLEKSIBEL
8. Kekalahan mereka dalam perjuangan adalah MOTO :
kerana
Baca Kerap, Ingatan Mantap,
9. kekurangan ilmu dan senjata Jawab Tepat , Kbat Hebat!
10. Generasi muda perlu mengambil iktibar dengan
11. melengkapkan diri dengan segala ilmu Disediakan Oleh :
Puan Hanita Bt. Ahmad
pengetahuan yang Puan Rumaizah Ismail
12. baik untuk mengelakkan daripada dijajah 2
SEJARAH SPM - NOTA KBAT - "Backpack To Pocket"(Pn Rumaizah Ismail)
T5 (B3 ) KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA & T5 (B3 ) KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA & T5 (B3 ) KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA &
BANGSA BANGSA BANGSA

Sistem Jemaah Menteri yang diamalkan Peranan generasi muda bagi Konsep 1 Malaysia dapat melahirkan
dalam negara kita meningkatkan kecekapan merealisasikan Negara bangsa Malaysia warganegara yang bertanggungjawab dan
pentadbiran negara. yang berdaulat. cinta akan Negara. Jelaskan.
Kemukakan hujah anda untuk menyokong 1. Memupuk perpaduan di kalangan rakyat pelbagai
1. Mentaati raja dan pemimpin kaum, agama dan budaya
pernyataan tersebut. 2. Prihatin terhadap golongan rakyat yang
2. Mematuhi undang-undang
berpendapatan rendah
1. Memudahkan pemerintah melaksanakan 3. Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dan
3. Membantu rakyat biasa menjalani kehidupan yang
pembaharuan dedikasi sempurna dengan barangan
2. Menteri lebih fokus terhadap bidang tugas masing- 4. Berkhidmat kepada Negara dengan jujur dan 4. yang lebih murah harganya
masing amanah 5. Mengenepikan perbezaan politik, kaum dan agama
3. Skop tugas menteri telah ditetapkan 5. Memelihara perpaduan kaum dalam bantu-membantu semasa
4. Pembaharuan boleh dilakukan secara lebih 6. Bangga dengan warisan dan tradisi bangsa 6. kesusahan dan bencana seperti banjir besar atau
menyeluruh 7. Berhati-hati dengan pengaruh asing yang tanah runtuh
5. Majoriti rakyat dapat menikmati pembaharuan yang bertentangan undang-undang dan ajaran agama 7. Mempunyai perasaan sanggup berkorban untuk
dilaksanakan 8. Menjunjung prinsip-prinsip Rukunegara tanahair
8. Dapat mengatasi perasaan curiga dan buruk sangka
Pada pandangan anda, apakah kepentingan antara kaum
Bagaimanakah sistem demokrasi yang
diamalkan di negara kita boleh menjadi alat Sistem Jemah Menteri? Proses pembentukan Negara kita adalah
untuk mewujudkan kesejahteraan kepada 1. Menjamin sistem pentadbiran yang berkesan berbeza dengan pembentukan Negara lain
negara? 2. Menggambarkan kebijaksanaan pemerintah di dunia. Berikan pendapat anda.
3. Mengekalkan kedaulatan negeri 1. Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan merdeka
1. Rakyat berpeluang memilih pemimpin 4. Memastikan pembangunan sosial yang seimbang pada 31 Ogos 1957
2. Rakyat bebas memilih/menentukan pemimpin 5. Memastikan taat setia rakyat 2. Malaysia dibentuk pada 16 September 1963
3. Melalui proses pilihan raya 6. Menjadi rujukan dan panduan kepada pemimpin 3. Bangsa Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum
4. Semua pihak yang berkelayakan boleh menawarkan untuk mentadbir 4. Bangsa Malaysia dibentuk melalui penggunaan satu
diri 7. Memastikan pemimpin berjiwa patriotik bahasa kebangsaan
5. Memilih pemimpin yang benar-benar berkualiti 5. Pembentukan Malaysia adalah hasil rundingan
6. Pemimpin yang mempunyai rekod tidak baik boleh Pembentukan negara kita agak unik tanpa pertumpahan darah
ditolak 6. Kemerdekaan dicapai hasil perjuangan pemimpin
kerana tanpa pertumpahan darah dan tempatan
7. Mewujudkan pentadbiran yang cekap dan amanah
kekerasan. Jelas.
1. Kemerdekaan melalui rundingan
2. Kemerdekaan melalui pakatan murni yang
menggabungkan tiga kaum terbesar
3. Melalui tolak ansur pelbagai kaum
4. Perpaduan dalam kalangan rakyat
5. Berkat kepimpinan negara yang berwibawa
6. Rakyat dan pemimpin yang bersikap terbuka
T5 (B3 ) KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA & T5 (B3 ) KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA &
T5 (B3 ) KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA & BANGSA BANGSA
BANGSA
Bagaimanakah undang-undang sama Apakah kepentingan Undang-undang
Perkara yang anda akan pertimbangkan Tubuh Kerajaan Terengganu?
ada bertulis atau tidak bertulis dapat
semasa menggubal perlembagaan Negara.
mewujudkan kehidupan yang aman dan Dapat menghalang British menguasai pentadbiran
1. Diterima oleh semua kaum harmoni bagi masyarakat hari ini? Terengganu
2. Mementingkan perpaduan kaum Menjamin pentadbiran yang berkesan
3. Mengekalkan keamanan dan kemakmuran 1. Menjamin kedaulatan negara Memantapkan sistem pentadbiran
4. Boleh diamalkan di negara yang mempunyai 2. sebab rakyat mematuhi undang- undang Kedaulatan negeri terpelihara
pelbagai kaum 3. Kurang masalah jenayah Menggambarkan kebijaksanaan pemerintah
5. Mengutamakan kemajuan negara 4. Rakyat taat kepada pemerintah /mengelakkan Mengukuhkan kewibawaan Sultan yang memerintah
6. Mengekalkan hubungan baik dengan negara luar penjajahan/ Takut menderhaka kepada negara Memupuk taat setia pembesar dan rakyat
7. Jaminan keselamatan kepada semua 5. Hukuman adil tanpa mengira kaum dan bangsa
8. Menekankan kepada nilai-nilai murni 6. adanya mahkamah untuk mengadili kes sekiranya Perlembagaan merupakan undang-undang
9. Berasaskan kepada amalan beragama tidak puas hati
10. Menekankan kepada pembangunan negara tertinggi sesebuah negara. Sebagai
7. Rakyat berdisiplin sekiranya ada peraturan/ Takut
membuat kesalahan warganegara Malaysia, nyatakan cara-
Mengapakah warisan Kesultanan Melayu 8. Menjamin keselamatan rakyat cara untuk menghormati perlembagaan
9. Pembahagian kuasa raja dan menteri negara kita.
Melaka masih perlu diamalkan di Negeri- 10. memudahkan urusan pentadbiran/ Kestabilan politik
negeri Melayu sehingga hari ini. 11. Memupuk perpaduan kaum
12. wujudnya nilai toleransi antara kaum Mengekalkan perpaduan antara kaum
13. permuafakatan untuk menyelesaikan masalah Mematuhi undang-undang negara
Memantapkan kedaulatan negara sbg.negara bebas Menyokong dasar-dasar kerajaan
Menjamin keamanan dan keselamatan negeri Mengelakkan berprasangka buruk
Mengutamakan kemajuan dan kemakmuran negara Mengekalkan keamanan negara
Meliputi aspek pembangunan lahiriah dan rohaniah Menghormati pemimpin-pemimpin negara
Memperkukuh perpaduan antara kaum demi Mengukuhkan pegangan agama
keharmonian hidup Menghargai hak-hak asasi
Membentuk kerajaan yang kuat dan adil
Perlembagaan diterima oleh semua lapisan
masyarakat atas semangat musyawarah
Menjamin hak semua rakyat
T5 (B3 ) KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA & T5 (B3 ) KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA & T5 (B3 ) KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA &
BANGSA BANGSA BANGSA

Sistem Jemaah Menteri Kelantan dan Mengapakah Kesultanan Melayu Melaka Wajarkah amalan realpolitik diamalkan di
Sistem Kabinet Kelantan hari ini dijadikan teras dalam pembinaan negara Malaysia ? Berikan hujah anda.
mempunyai persamaan. Jelaskan. dan bangsa Malaysia?
Pendirian: Wajar / Tidak wajar
1. Jemaah Menteri Dalam Negeri 1. Mempunyai peradaban yang sesuai dengan budaya Huraian: matlamat dapat dicapai sepenuhnya /
2. Menjaga keamanan dalam negeri masyarakat menggunakan kekerasan)
3. Jemaah Menteri Luar 2. Kenegaraan yang tinggi menjadi identiti negara Contoh: dapat menguasai wilayah / mencetuskan
4. Menguruskan dasar dan hal-ehwal luar negara bangsa peperangan
5. Terdapat persamaan fungsi tetapi berbeza dari segi 3. Mempunyai ciri-ciri sebuah negara bangsa moden
nama seperti hari ini
6. Jemaah Menteri 4. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah Pendirian: memantapkan perpaduan negara dan
7. Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman pengaruh integriti nasional / menanam semanagat
8. Mengendali urusan penting tentang keadilan dan 5. Mempunyai kedaulatan bagi memastikan bebas Huraian: saling menghormati
kehakiman daripada campurtangan, paksaan, taklukan atau antara masyarakat berbilang kaum /
9. Sekarang Kementerian Kehakiman penjajahan luar menerima kepelbagaian masyarakat
10. Jemaah Menteri Perbendaharaan 6. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai rakyat yang Malaysia
11. Sekarang Kementerian Kewangan terikat dengan undang-undang wilayah tersebut Contoh: mempergiatkan aktiviti RIMUP / sambutan
12. Menjaga harta benda dan hasil mahsul 7. Mempunyai kerajaan yang akan menguruskan perayaan peringkat kebangsaan
13. Jemaah Menteri Peperangan pentadbiran dan menjaga keamanan
14. Sekarang Kementerian Pertahanan 8. Mempunyai lambang-lambang yang menjadi identiti
15. Menguruskan pertahanan dan keamanan negara negara 3
9. Keunggulan undang untuk memelihara kemanan dan
melindungi rakyat
SEJARAH SPM - NOTA KBAT - "Backpack To Pocket"(Pn Rumaizah Ismail)
T5 (B4 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA T5 (B4 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA T5 (B4 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA
MALAYSIA MALAYSIA MALAYSIA

Bagaimanakah perpaduan dalam Huraikan pengajaran yang dapat dipelajari Pada pendapat anda, apakah yang akan
kalangan masyarakat Malaysia dapat daripada kejayaan orang Melayu dalam berlaku kepada negara dan bangsa
disemai bagi menghadapi cabaran masa menentang Malayan Union. sekiranya orang Melayu gagal menentang
depan? Malayan Union?
1. Perpaduan jitu bangsa dalam mempertahankan
1. Masyarakat diterapkan dengan nilai perpaduan sejak status quo mereka Negara tidak stabil
kecil 2. Menjalin kerjasama antara pemimpin dengan rakyat Perkauman semakin menebal
2. Masyarakat digalakkan berkomunikasi dengan 3. Sikap tegas dalam perjuangan Wujud jurang ekonomi antara kaum
pelbagai kaum 4. Pemimpin berwibawa membawa kejayaan Berlaku pertumpahan darah
3. Amalkan budaya kunjung mengunjung 5. Mengamalkan sikap sederhana dalam sesuatu Tanah Melayu menjadi tanah jajahan mahkota Inggeris
4. Masyarakat digalakkan bergaul tanpa mengira perjuangan Diketuai oleh Gabenor
bangsa 6. Mengutamakan rundingan atau diplomasi dalam Undang-undang Parlimen British
5. Masyarakat didedahkan dengan pelbagai bahasa menyelesaikan masalah. Negeri diketuai Pesuruhjaya Negeri
untuk berkomunikasi dengan pelbagai kaum 7. Menggembelingkan tenaga semua golongan lapisan Kedaulatan Raja Melayu terjejas
6. Subjek Sejarah dijadikan subjek penting bagi masyarakat dalam perjuangan. Sistem beraja terhapus
memahami sejarah bangsa Malaysia 8. Berani dan gigih dalam menghadapi cabaran dan Raja hilang takhta dan kuasa memerintah
ancaman luar negeri
9. Mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Raja hilang kredibiliti sebagai ketua orang
10. Kepentingan penubuhan organisasi kebangsaan bagi Melayu
Apakah yang akan berlaku kepada negara memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara Raja hanya berkuasa dalam soal agama
kita sekiranya Malayan Union diteruskan? Islam dan adat istiadat
Status quo orang Melayu sebagai peribumi tercabar
1. Rakyat berpeluang memilih pemimpin Penduduk memperoleh hak dan taraf yang
2. Rakyat bebas memilih/menentukan pemimpin sama
3. Melalui proses pilihan raya Komposisi kaum tidak seimbang
4. Semua pihak yang berkelayakan boleh menawarkan Ekonomi dan pendidikannorang Melayu
diri akan bertambah mundur
5. Memilih pemimpin yang benar-benar berkualiti Warisan tamadun terancam
6. Pemimpin yang mempunyai rekod tidak baik boleh Tulisan Jawi terhapus
ditolak Bahasa Melayu bukan sebagai Bahasa
7. Mewujudkan pentadbiran yang cekap dan amanah Kebangsaan
Islam bukan agama Persekutuan
T5 (B4 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA T5 (B4 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA
T5 (B4 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA MALAYSIA MALAYSIA
MALAYSIA Apakah iktibar yang boleh diambil daripada
Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah perjuangan orang Melayu menentang
Ramalkan keadaan Tanah Melayu sekiranya kita dapat mengekalkan kedaulatan negara Malayan Union.
Malayan Union berjaya dilaksanakan? pada masa kini?
1. Melindungi dan menjaga hak-hak keistimewaan
Gabenor British akan mengetuai pentadbiran 1. Pemantapan sistem pendidikan bangsa
menyebabkan Yang DiPertuan Agong /Sultan 2. Bersatupadu dan bersepakat menentang kuasa asing
tiada kuasa/ bukan ketua negara 2. bermula dari peringkat sekolah rendah, menengah 3. Berfikiran luas dan minda terbuka terhadap masa
Kedaulatan negara terjejas / negara kita masih di hingga ke peringkat institusi pendidikan tinggi depan
bawah kuasa British/ Tidak mendapat 4. Bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan
kemerdekaan 3. penekanan kepada m/p Sejarah 5. Bermasalahan boleh diselesaikan secara rundingan
Keadaan ini menyebabkan ekonomi, politik dan 4. penekanan kepada m/p Sivik dan Kewarganegaraan. 6. Bertanggungjawab terhadap negara dan bangsa
sosial dikuasai oleh British. 7. Berusaha untuk mengajak penjajah untuk
Adat istiadat orang Melayu dan agama Islam tergugat 5. Mengaktifkan dan menjayakan konsep 1 Malaysia memenuhi
British mengutamakan agama Kristian / Budaya 6. mempelbagaikan dan memperbanyakkan program 8. Tuntutan tanpa kekerasan bersenjata
Barat
Bahasa Melayu terpinggir patriotisme Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
Bahasa Inggeris diutamakan 7. menganjurkan pelbagai program kenegaraan di
Ekonomi orang Melayu mundur 1948 merupakan suatu kejayaan perjuangan
Imigran akan menguasai ekonomi sekolah dan juga IPTA/IPTS orang Melayu. Kemukakan alasan anda.
Jumlah penduduk Tanah Melayu bertambah 8. Mengadakan sambutan bulan kemerdekaan di
dasar Jus Soli yang longgar 1. British mengiktiraf kedudukan istimewa orang
Apakah ciri kepimpinan yang boleh pelbagai peringkat Melayu
9. pengisian aktiviti kenegaraan yang mantap 2. Syarat kerakyatan diperketatkan
diteladani oleh generasi masa kini? 3. Penerusan dasar perlindungan British terhadap
1. Bijaksana dalam menangani sesuatu masalah 10. mampu memperkasa semangat patriotik. orang Melayu
2. Sentiasa mengutamakan perundingan 4. Penerusan dasar perlindungan British terhasap
3. Berpandangan jauh 11. mengukuhkan perasaan sayangkan negara
status quo Negeri-Megeri Melayu
4. Berani berjuang 12. taman perumahan,sekolah ,daerah dan negeri 5. Penerusan dasar perlindungan British terhadap
5. Sentiasa mengamalkan sikap bertolak ansur agama Islam dan adat istiadat Melayu
6. Bersemangat kekitaan 6. Pengekalan institusi beraja
7. Berbangga sebagai rakyat Malaysia 7. British mengiktiraf semula ketuanan Melayu
8. Kuasa sultan di setiap negeri diiktiraf
T5 (B4 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA T5 (B4 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA T5 (B4 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA
MALAYSIA MALAYSIA MALAYSIA

Pada pendapat anda, apakah kesan ke atas Pada pandangan anda, mengapakah pihak Raja-raja Melayu dan para pemimpin
negara jika Persekutuan Tanah Melayu British mengambil tindakan tegas atas Melayu telah mengamalkan konsep aur
1948 gagal dibentuk. kesalahan Rosli Dhobi ? dengan tebing dalam merealisasikan
pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
1. orang Melayu terpaksa menerima Malayan Union 1. tidak mahu ada penduduk lain yang terus menentang 1948. Nyatakan kesan daripada amalan
yang British
2. melenyapkan tamadun bangsa Melayu 2. menunjukkan bahawa pihak British akan mengambil kerjasama tersebut.
3. mengakibatkan perpecahan kaum tindakan yang serius.
4. tiada jaminan perlindungan hak-hak istimewa 3. kegiatan ekonomi British di Sarawak akan 1. Bersama mendukung idea penubuhan Persekutuan
peribumi terganggu Tanah Melayu 1948
5. Raja-raja Melayu kehilangan kuasa sebagai ketua 4. tindakan Rosli Dhobi dengan membunuh adalah 2. Mendesak British melindungi kepentingan orang
negeri kedudukan Raja-raja sebagai ketua agama salah Melayu
Islam terjejas 5. terdapat pelbagai cara lain untuk menyelesaikan 3. Melindungi kepentingan Raja-raja Melayu
6. institusi raja kekal sebagai raja berkuasa mutlak masalah 4. Agama Islam menjadi agama rasmi Persekutuan
kerana 6. pembunuh akan dijatuhi hukuman bunuh 5. Bahasa Melayu dijadikan sebagai Bahasa
7. Raja Berperlembagaan tidak wujud Kebangsaan
8. pentadbiran negeri tidak seragam kerana tidak ada 6. Pengekalan institutsi Raja Melayu berjaya
Ramalkan masa depan Sarawak sekiranya dimasukkan ke dalam perjanjian Persekutuan Tanah
9. pentadbiran pusat
10. mengakibatkan pertambahan penduduk yang tidak penentangan tersebut Berjaya Melayu 1948peringkat kebangsaan
terkawal
11. kerana pemberian kerakyatan secara terbuka Ramalan: memerintah sendiri negeri Sarawak / Sarawak
semakin maju
Huraian: rakyat berpeluang mentadbir sendiri mengikut
acuan sendiri / rakyat dapat menyuarakan pendapat
Contoh: rakyat dapat menggubal pelembagaan sendiri /
menguasai sepenuhnya bidang ekonomi 4
SEJARAH SPM - NOTA KBAT - "Backpack To Pocket"(Pn Rumaizah Ismail)
T5 (B5 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA T5 (B5 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA T5 (B5 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA
YANG MERDEKA YANG MERDEKA YANG MERDEKA

Mengapakah kemerdekaan persekutuan Pada pendapat anda, mengapakah Parti Apakah kebaikan yang diterima oleh
Tanah Melayu dikatakan istimewa? Perikatan memenangi pilihan raya dengan masyarakat hasil penubuhan daripada
cemerlang. sistem Ahli?. Berikan pendapat anda.
1. mengutamakan musyawarah
2. tidak menumpahkan darah 1. Manifesto yang menarik 1. mendapat latihan untuk mentadbir
3. melaksanakan pakatan murni 2. Menjanjikan kemerdekaan Persekutuan Tanah 2. mendapat pengalaman dalam pentadbiran
4. mengadakan pilihan raya Melayu 3. permuafakatan dan kerjasama antara kaum
5. penubuhan kerajaan demokrasi 3. Pemuafakatan/kerjasama pelbagai kaum UMNO dan 4. mendapat sokongan daripada pihak british
6. perpaduan kaum MCA 5. mendapat sokongan rakyat pelbagai kaum
4. Kempen pilihan raya yang berkesan 6. perpaduan pelbagai kaum dapat dipupuk
Pada pandangan anda, mengapakah 5. Kepimpinan yang berwibawa/berkarisma tinggi 7. persediaan rapi kea rah mendapatkan kemerdekaan
Suruhanjaya Reid memberikan sumbangan 6. Pemimpin berpengalaman dalam pentadbiran
7. Bilangan ahli parti yang ramai
penting terhadap kemerdekaan Persekutuan 8. Jentera parti yang tersusun/sistematik Apakah kepentingan perlembagaan kepada
Tanah Melayu pada tahun 1957 9. Calon pilihan raya yang diterima pengundi negara kita?
10. Isu-isu yang diketengahkan mudah mempengaruhi
1. Merangka dan menyusun perlembagaan Persekutuan pengundi 1. Perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi
Tanah Melayu Apakah iktibar yang anda peroleh daripada 2. Panduan dalam pentadbiran negara
2. Mengkaji isu-isu penting dalam merangka 3. Menjamin hak asasi rakyat
kejayaan Parti Perikatan ini. 4. Menjaga keharmonian kaum
perlembagaan.
3. Mengekalkan sistem beraja di Persekutuan Tanah 5. Melicinkan pentadbiran negara
Melayu. 1. Pentingnya perpaduan 6. Membentuk identiti negara
4. Menjadikan Tanah Melayu sebagai negara merdeka. 2. Semangat muafakat membawa kejayaan 7. Melindungi hak istimewa orang Melayu
5. Berjaya mewujudkan bangsa Tanah Melayu yang 3. Kerjasama antara kaum sangat penting 8. Memelihara kedaulatan institusi beraja
berbilang kaum 4. Mengamalkan sikap bertolak ansur/bertoleransi 9. Menjamin kedaulatan negara
6. Mengiktiraf hak istimewa orang Melayu dan 5. Memperjuangkan kemerdekaan negara
Bumiputera. 6. Berani membawa perubahan
7. Sentiasa peka kepada kehendak rakyat
7. Menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi bagi 8. Bermesyuarat dalam membuat keputusan
Persekutuan Tanah Melayu 9. Mengamalkan sikap setiakawan
10. Menghindari sikap perkauman

T5 (B5 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA T5 (B5 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA
T5 (B5 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA YANG MERDEKA YANG MERDEKA
YANG MERDEKA Generasi hari ini wajar menghargai
Bagaimanakah suruhanjaya ini kebijaksanaan pemimpin-pemimpin negara
Bincangkan konsep tolak ansur yang telah berperanan dalam membentuk negara untuk mendapatkan kemerdekaan.
dicapai semasa suruhanjaya Reid dalam Malaysia yang sejahtera? Pada pandangan anda, apakah sikap
melaksanakan peranannya.
pemimpin negara yang wajar dicontohi?.
1. Penerimaan sebanyak 131 memorandum daripada
1. Tolak ansur mengenai isu kerakyatan Jus Soli pelbagai pihak membuktikan Suruhanjaya Reid 1. Pemimpin sanggup berkongsi kuasa antara kaum
2. Orang Melayu tidak dapat menerima tuntutan orang mengambil kira pandangan orang ramai Melayu,Cina dan India
dagang mengenai kerakyatan jus soli. 2. Suruhanjaya Reid telah mengkaji beberapa isu 2. Pemimpin sanggup mendukung semangat
3. Kerana prinsip kerakyatan jus soli memberikan hak sebelum menggubal perlembagaan kerjasama antara kaum di bawah parti perikatan
sama rata kepada semua kaum 3. Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yg kuat 3. Pemimpin mengamalkan hidup berharmoni tanpa
4. Boleh melemahkan kedudukan orang Melayu 4. Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam menyentuh isu sensitif
5. Tetapi akhirnya isu kerakyatan jus soli diterima oleh bidang tertentu 4. Pemimpin menggunakan konsep bermusyawarah
raja-raja Melayu 5. Kedudukan raja-raja Melayu sebagai pendekatan atasi kemelut politik negara
6. Dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf 6. Hak istimewa orang Melayu diberi perhatian 5. Pemimpin sanggup mengetepikan perbezaan
kedudukan istimewa oarang Melayu dalam 7. Tanah simpanan Melayu dikekalkan budaya, agama bahasa dan warna kulit
Perlembagaan. 8. Menjadi orang tengah dalam menyelesaikan isu 6. Pemimpin mengutamakan kata sepakat dan
7. Perkara lain yang dipersetujui antara orang dagang dan orang Melayu rundingan
8. Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan 9. Mengenai tuntutan kerakyatan dan hak istimewa 7. Pemimpin berjaya mendapatkan kemerdekaan
9. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan orang Melayu tanpa pertumpahan darah
10. Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa
negeri dapat melicinkan Pentadbiran
11. Institusi raja dijadikan Raja Berperlembagaan
12. Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara
13. Menjadi lambang penyuburan sistem demokrasi
14. Terletak di bawah kuasa Parlimen iaitu Dewan
Rakyat dan Dewan Negara
15. Menteri Besar menjadi pelaksanan pentadbiran di
peringkat negeri
16. dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan exco.
17. Dapat membentuk identiti negara dan bangsa
Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka
18. Perlembagaan dapat membina sebuah negara bangsa
yang kukuh, sistematik dan berperundangan
T5 (B5 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA T5 (B5 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA T5 (B5 ) PEMBINAAN NEGARA & BANGSA
YANG MERDEKA YANG MERDEKA YANG MERDEKA

Pada pendapat anda, mengapakah Bagaimanakah tolak ansur masyarakat


negara kita memerlukan pemimpin yang Sebagai seorang pelajar, apakah pelbagai kaum di Malaysia boleh membantu
berwibawa dan berwawasan ? persediaan yang perlu anda lakukan negara kita untuk lebih maju pada masa
untuk menjadi pemimpin negara pada hadapan ?
1. Dapat mengurus negara dengan baik Negara masa depan
menjadi aman dan tenteram Dapat mempercepat 1. Mengekalkan perpaduan rakyat
kemajuan negara Dihormati oleh negara lain 2. Mengekalkan keharmonian hidup
1. Belajar bersungguh-sungguh
2. Dapat menarik pelabur asing 3. Menstabikan politik negara
2. Menguasai teknologi baharu
3. Dapat merancang dan merangka pembangunan 4. Menjamin kemajuan ekonomi negara berterusan
3. Menguasai ilmu teknologi maklumat
negara 5. Melicinkan pentadbiran
4. Menguasai bahasa Inggeris
4. Dapat membuat hubungan baik dengan negara lain 6. Mengekalkan suasana aman negara
5. Berakhlak mulia
5. Diyakini oleh rakyat dan negara lain
6. Menjauhkan diri daripada budaya tidak baik
7. Elakkan terjebak dengan najis dadah
8. Mengamalkan gaya hidup sihat
5
SEJARAH SPM - NOTA KBAT - "Backpack To Pocket"(Pn Rumaizah Ismail)
T5 (B6 ) PENGUKUHAN NEGARA & BANGSA T5 (B6 ) PENGUKUHAN NEGARA & BANGSA T5 (B6 ) PENGUKUHAN NEGARA & BANGSA
MALAYSIA MALAYSIA MALAYSIA

"Tuntutan Filipina ke atas Sabah tidak Jelaskan nilai murni yang dapat diamalkan Semangat kerjasama dalam kalangan
mempunyai asas.-K.G.Tregonning dalam melalui kejayaan pembentukan Malaysia negeri-negeri di Malaysia telah,
artikel The Philippine Claim to Sabah, mewujudkan keamanan di negara kita.
1. Diplomasi politik berjaya menyelesaikan masalah
JMBRAS Volume 43. " 2. Wujudnya kerjasama oleh rakyat negara anggota 1. Yayasan 1 Malaysia
Berdasarkan penelitian anda terhadap 3. Melibatkan hubungan serantau 2. Kerjasama sektor pelancongan seperti Perak dan
4. Kesungguhan pemimpin-pemimpin / tokoh politik Kuala Lumpur menerusi KTMB
pendapat sejarawan di atas, berikan hujah 5. Memperlihatkan kesepakatan 3. Kerjasama sektor pertanian antara Kedah dan Johor
anda untuk menolak tuntutan Filipina ke 6. Semangat setia kawan dalam IKS
atas Sabah. 7. Tidak berputus asa
8. Semangat yang jitu
9. Berani berkorban demi kebaikan
1. Wilayah Saabah asalnya milik Sultan Brunei Sebagai warganegara yang patriotik,
2. Diberi kepada Kesultanan Sulu
Setelah lebih setengah abad Malaysia apakah tanggungjawab anda dalam
3. Atas pertolongan Sulu mematahkan pemberontakan
ditubuhkan, banyak kejayaan telah dicapai mengekalkan keharmonian di negara kita.
di pantai timur Sabah
4. Bahagian pantai barat Sabah dan pedalaman dikuasai di persada antarabangsa. 1. Mengamalkan sikap bekerjasama antara kaum
kesultanan Brunei
5. Baron von Overbeck memajak daripada Sutan Buktikan. 2. Mengutamakan perundingan sebagai pendekatan
Isi: Perusahaan automobil masyarakat berbilang kaum
Jamalul Alam
Huraian: Berupaya mengeluar kereta 3. Musyawarah sebagai pendekatan mengatasi
6. Dijual kepada Alfred Dent
nasional negara kemelut politik negara dan bangsa
7. Peroleh Piagam Diraja daripada British
Huraian Lanjut: Untuk pasaran tempatan dan 4. Menyatupadukan kaum
8. SBUB perintah hingga zaman Jepun
eksport 5. Bersama-sama mempertahankan keselamatan
9. Serahkan Sabah kepada kerajaan British/ crown
Huraian Lanjut: Kesannya menambahkan negara
colony
pendapatan negara 6. Mematuhi perlembagaan
10. Pajakan diisytiharkan tamat oleh waris Sultan Sulu
Huraian Lanjut: Menunjukkan Malaysia 7. Menghormati pemimpin negara
Sultan Esmail Kiram
Negara setaraf Negara maju 8. Setia kepada raja dan negara
yang lain
Contoh : seperti Proton Saga / Proton
Waja

T5 (B6 ) PENGUKUHAN NEGARA & BANGSA T5 (B6 ) PENGUKUHAN NEGARA & BANGSA
T5 (B6 ) PENGUKUHAN NEGARA & BANGSA MALAYSIA MALAYSIA
MALAYSIA
Pada pendapat anda, apakah usaha yang Pada pendapat anda, sejauhmanakah faktor
Apakah manfaat yang diperoleh terhadap perlu dilakukan untuk menjadikan Malaysia ekonomi memainkan peranan yang penting
pembentukan Malaysia. sebuah negara yang disegani di persada dalam pembentukan Malaysia?
dunia.
1. Semua urusan hal ehwal luar adalah menjadi 1. mewujudkan satu pasaran yang lebih luas
tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. 1. Sentiasa bersikap inovatif 2. menggalakkan pelaburan dan perkembangan
2. Agama Islam merupakan agama Persekutuan kecuali 2. Sentiasa berusaha membaiki/ meningkatkan industri pertanian
Sarawak dan Sabah tetapi agama lain bebas kehidupan 3. memanfaatkan keistimewaan dan sumber-sumber
diamalkan. 3. Memelihara/ mengekalkan keamanan negara 4. Tanah Melayu kaya dengan bahan mentah (getah
3. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan tetapi dan bijih timah)
bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh 4. Mempunyai pemerintahan yang kuat/ adil 5. Sarawak dan Sabah mempunyai sumber balak
digunakan. 5. Pemerintahan yang berwibawa 6. Brunei kaya dengan minyak
4. Bagi negeri Sarawak dan Sabah, bahasa rasmi ialah 6. meneliti/ menghayati perubahan masyarakat lampau Apakah iktibar yang boleh anda ambil
bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas Hari 7. Pengetahuan agama yang baik/ falsafah/ sains dan
Malaysia. daripada peristiwa penubuhan Malaysia
teknologi 1. kerjasama di antara pemimpin tempatan
5. Negeri Sarawak dan Sabah diberikan kuasa 8. Kebolehan menjangka perubahan yang akan
mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan 2. perpaduan berjaya mengalahkan anasir jahat
berlaku/ pandangan jauh 3. komunis dapat dibanteras
awam. 9. Meningkatkan pemikiran/ kemahiran
6. Pada masa yang sama Sarawak memperoleh 24 4. penjajahan asing ditamatka
10. Meningkatkan ilmu Meneroka bidang baru 5. merapatkan hubungan antara kaum
kerusi, Sabah 16 kerusi dan Singapura 15 kerusi bagi
perwakilan parlimen. 6. perkayakan budaya Negara
7. Rakyat bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat
taraf yang sama dengan orang Melayu di
PersekutuanTanah Melayu.

T5 (B6 ) PENGUKUHAN NEGARA & BANGSA T5 (B6 ) PENGUKUHAN NEGARA & BANGSA T5 (B6 ) PENGUKUHAN NEGARA & BANGSA
MALAYSIA MALAYSIA MALAYSIA

Pembentukan Malaysia berjaya di Negara pernah digemparkan dengan Pada pandangan anda, apakah iktibar
realisasikan melalui kaedah diplomasi. Beri peristiwa pencerobohan asing di Sabah. yang dapat diteladani daripada usaha
ulasan anda. Pada pendapat anda, apakah kesan pemimpin negara dalam menjayakan
tragedi tersebut kepada negara kita. pembentukan Malaysia?
1. Membantu Singapura menentang kegiatan 1. Sanggup bekerjasama demi mencapai kesejahteraan
komunis Negara
2. Membantu Sabah dan Sarawak mencapai 1. menimbulkan perasaan takut dalam masyarakat 2. Bertolak ansur antara pemimpin untuk memastikan
kemerdekaan 2. pasukan pertahanan negara diperkemaskan kedaulatan negara
3. Penubuhan Malaysia dapat mengimbangi jumlah 3. meningkatkan kawalan sempadan perairan negara 3. Mengekalkan kesejahteraan tanpa mengambil hak
penduduk 4. menjalin hubungan dengan negara jiran orang lain
4. Negara anggota akan dapat mengadakan Filipinaberkaitan dengan masalah sempadan 4. Menjamin perpaduan antara satu sama lain
kerjasama ekonomi dan perdagangan untuk faedah 5. Menyelesaikan sebarang masalah menerusi
bersama diplomasi
5. Saling membantu negara anggota yang 6. Musyawarah/muafakat/berbincang sebelum
kekurangan sumber mengambil sesuatu keputusan
6. Menjaga kepentingan kaum bumiputera 7. Kebijaksanaan pemimpin-pemimpin negara patut
diteladani
8. Sedia berkorban dan berkongsi nikmat
kemakmuran F9 Mengukuhkan identiti negara
dan bangsa Malaysia
6
SEJARAH SPM - NOTA KBAT - "Backpack To Pocket"(Pn Rumaizah Ismail)
T5 (B7 ) SISTEM PEMERINTAHANDAN T5 (B7 ) SISTEM PEMERINTAHANDAN T5 (B7 ) SISTEM PEMERINTAHANDAN
PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

"Jalur Gemilang ... Kami semua bersatu Apakah langkah yang telah dilaksanakan
Perpaduan ketaatan
Amalan murni rakyat Malaysia oleh kerajaan untuk mengukuhkan
Jalur Gemilang ... Megah kami terasa semangat patriotik di Malaysia?
Jalur Gemilang ... Kibarkanlah wawasan" Berikan penjelasan anda.
Mengapakah bendera tersebut penting Isi:
Semua rakyat bersatu 1. Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang
kepada rakyat Huraian: diberi kepada para murid lepasan SPM
tanpa mengira kaum untuk menjamin 2. Mewajibkan murid SPM lulus mata pelajaran
1. Rakyat menjadi lebih patriotik keharmonian bangsa / negara Sejarah
2. Rakyat bersemangat waja Huraian Lanjut: 3. Pihak sekolah mengadakan aktiviti ko-akademik
3. Rakyat sehati sejiwa tanpa mengira negeri semangat kerjasama seharusnya diutamakan agar seperti Pidato Kemerdekaan / Kuiz Sejarah
4. Simbol kedaulatan negara kehidupan lebih aman / sejahtera 4. Sambutan Bulan Kemerdekaan mulai 16 Ogos
5. Simbol kebanggaan bangsa Malaysia Huraian Lanjut: hingga 16 Sept pada setiap tahun
6. Simbol perpaduan rakyat berbilang kaum kepentingan peribadi / kaum perlu diketepikan untuk 5. Nyanyian lagu-lagu patriotik seperti lagu Jalur
7. Simbol keberanian rakyat Malaysia mewujudkan persefahaman yang utuh Gemilang
8. Lambang kemegahan sebuah negara yang merdeka Contoh (Harapan): 6. Ikrar Rukun Negara yang ditekankan dalam
9. Lambang ketaatan / kesetiaan kepada raja / negara ke arah merealisasikan Malaysia sebagai negara maju perhimpunan mingguan
menjelang 2020 7. Kempen mencintai negara seperti Bulan Bahasa
Kebangsaan
8. Penglibatan murid dalam badan beruniform seperti
Pengakap / Kadet Polis
9. Mengadakan aktiviti kebudayaan kebangsaan
10. Mewujudkan mata pelajaran Sivik dan
Kewarganegaraan di sekolah
T5 (B7 ) SISTEM PEMERINTAHANDAN T5 (B7 ) SISTEM PEMERINTAHANDAN
T5 (B7 ) SISTEM PEMERINTAHANDAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA
PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Terdapat segelintir rakyat Malaysia tidak
menghormati Jalur Gemilang. Sebagai warganegara Malaysia, cadangkan
Berikan cadangan untuk menerapkan tindakan-tindakan yang boleh dikenakan
kesedaran kepada mereka yang terlibat kepada individu yang tidak menghormati
Bagaimanakah anda mengaplikasikan bendera kebangsaan?
cogan kata Bersekutu Bertambah Mutu Cadangan: (Mengenakan hukuman berdasarkan
demi kepentingan negara. peruntukan perlembagaan) 1. Buang negara
1. Perpaduan membawa kekuatan Huraian: (nenyedarkan rakyat) 2. Kuatkuasa undang-undang
2. Bersatu padu menjamin keharmonian negara Contoh: (penjara / kauseling / buang negeri) 3. Memberi kaunseling/motivasi
3. Perpaduan pemangkin pembangunan 4. Lucut kewarganegaraan
4. Bersatu padu membentuk kesejahteraan hidup Bagaimanakah cara kita menghormati 5. Denda
masyarakat bendera kebangsaan?
5. Perpaduan menjamin keamanan Apakah tanggungjawab rakyat terhadap
Cadangan: Memasang bendera Malaysia dengan cara bendera kebangsaan?
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah yang betul 1. Menghargai bendera
kepentingan lambang-lambang kepada Huraian: iaitu tidak menggantungnya sesuka hati 2. Menghormati bendera
Contoh: seperti memasangnya secara terbalik 3. Memuliakan bendera
rakyat dan negara.? 4. Mengibarkan bendera
Kepentingan: ( Menaikkan semangat juang) 5. Memahami maksud lambang negara
Huraian: (dalam kejohanan sukan / pertandingan) Bagaimanakah cara anda menunjukkan 6. Menghayati dan nyanyi Lagu Gemilang dengan
Contoh Contoh: (Sukan SEA/ Komenwel) rasa bangsa terhadap bendera kebangsaan? penuh
7. bersemangat
1. Mengibarkan bendera di rumah 8. Berdiri tegak ketika bendera dinaikkan
2. Mengibarkan bendera di kereta
3. Memakai baju berlambang bendera negara
4. Pertandingan kelas patriotik
5. Pertandingan mewarna bendera

T5 (B7 ) SISTEM PEMERINTAHANDAN T5 (B6 ) PENGUKUHAN NEGARA & BANGSA


PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA T5 (B7 ) SISTEM PEMERINTAHANDAN MALAYSIA
PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA
Mengapakah negara kita mempunyai Pada pendapat anda, apakah rasional
bendera kebangsaan? konsep pengasingan kuasa yang diamalkan
dalam sistem pemerintahan di Malaysia?
1. membangkitkan semangat patriotik Melicinkan pentadbiran
2. menimbulkan rasa bangga terhadap negara
3. tanda ketaatan dan negara
1. Mengelakkan pertindihan bidang kuasa
4. lambang kemegahan penduduk
2. Mengelakkan penyalahgunaan kuasa akibat
5. lambang rasmi negara
pemusatan kuasa pada sesuatu badan
6. identiti sesebuah negara
3. Tiada gangguan daripada mana-mana badan yang
7. lambang kedaulatan Negara
lain
4. Membolehkan setiap badan bertindak tanpa
diganggu dan dipengaruhi oleh badan yang lain
Berdasarkan pengetahuan anda ,apakah 5. Mewujudkan semak dan seimbang ( check &
Pada pandangan anda, apakah kepentingan balance) antara kuasa tersebut
kepentingan lambang bagi sesebuah
mengibarkan Jalur Gemilang dalam majlis-
Negara?
majlis tertentu.
1. Lambang rasmi negara/Identiti negara
1. Menunjukkan identiti negara-rakyat mesti bangga 2. Membezakan negara dengan negara yang lain
kepada Negara. Menimbulkan rasa bangga terhadap negara
2. menyatukan rakyat di bawah satu negara dengan 3. Tanda ketaaatan terhadap raja dan negara
perasaan bangga. 4. Lambang kemegahan penduduk
3. Menunjukkan rakyat bersatuhati-bangga akan 5. Membentuk rakyat yang cinta terhadap
bendera negara. tanahair/patriotik
4. kebanggaan bendera sebagai lambang. 6. Memupuk semangat juang rakyat
5. kekayaan dan keagungan sebagai negara yang 7. Lambang kedaulatan negara yang merdeka
merdeka.
6. Pengiktirafan antarabangsa-sebuah negara yang 7
merdeka.
SEJARAH SPM - NOTA KBAT - "Backpack To Pocket"(Pn Rumaizah Ismail)
T5 (B8 ) PEMBANGUNAN DAN T5 (B8 ) PEMBANGUNAN DAN T5 (B8 ) PEMBANGUNAN DAN
PERPADUANUNTUK KESEJAHTERAAN PERPADUANUNTUK KESEJAHTERAAN PERPADUANUNTUK KESEJAHTERAAN

Buktikan kejayaan Malaysia dalam Rancangan Pembangunan Lima Tahun Sebagai generasi muda, bagaimanakah
memupuk perpaduan kaum melalui Dasar Malaysia telah meningkatkan kemajuan anda mampu menjadikan Malaysia negara
Kebudayaan ekonomi negara. Buktikan. yang ulung dalam bidang ekonomi?

1. Panduan pembentukan dan pengekalan identiti 1. Mengurangkan kadar kemiskinan rakyat 1. Sentiasa berfikir secara kreatif
rakyat Malaysia. 2. Kemajuan dalam bidang pertanian 2. Meningkatkan kemajuan dalam pelbagai bidang
2. Persembahan pelbagai budaya kaum masing- 3. Meningkatkan taraf hidup terutama penduduk di 3. Meneroka bidang baru
masing. kawasan luar bandar 4. Berkebolehan merancang strategi berkesan
3. Perarakan Citrawarna Malaysia pada 2001 4. Mengurangkan perbezaan jurang ekonomi antara 5. Berpandangan jauh
4. Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) kaum 6. Meningkatkan kemajuan dalam bidang teknologi
melibatkan pelbagai kaum. 5. Perkembangan bidang perindustrian negara tinggi
5. Sukan yang menggalakkan penglibatan pelbagai 6. Melahirkan usahawan yang berjaya 7. Sentiasa berusaha meningkatkan pembangunan
kaum. 7. Melahirkan tenaga buruh mahir Negara
6. sokongan pelbagai kaum untuk mendapatkan 8. Memajukan sektor perkilangan Jawapan secara holistik
pingat. 9. Meningkatkan pendapatan perkapita rakyat Isi: Sentiasa berusaha meningkatkan
7. SUKMA/Sukan peringkat sekolah/MSSD pembangunan negara
8. kepelbagaian kaum tarikan dalam idustri Jawapan secara holistik Huraian: dalam pelbagai bidang ekonomi
pelancongan. Contoh: bidang pertanian komersial
Pada pendapat anda, apakah yang akan Isi: Kemajuan bidang perindustrian
Huraian: kesannya membuka peluang pekerjaan
Lanjut kepada golongan remaja
berlaku jika rakyat di Negara ini bersikap Huraian: terutama sektor pembuatan Huraian: dengan itu mengurangkan kadar
rasis dan lebih mementingkan diri sendiri. Contoh: kesannya dapat mengurangkan import Lanjut pengangguran
barangan luar Huraian: dan seterusnya meningkatkan taraf hidup
Huraian: dengan itu menjimatkan sumber kewangan Lanjut rakya t.
1. pergaduhan antara kaum negara.
2. perkelakian Antara kaum. Huraian: Selain itu meningkatkan permintaan bahan
3. rusuhan Antara kaum. Lanjut mentah dalam sektor perkilangan
4. negara akan menjadi sasaran pihak luar untuk Contoh: Kesannya dapat menghasilkan produk
campurtangan. berkualiti
5. negara diserang oleh pihak luar. Huraian: Dengan mendapat permintaan yang tinggi di
Lanjut peringkat antarabangsa
T5 (B8 ) PEMBANGUNAN DAN T5 (B8 ) PEMBANGUNAN DAN
T5 (B8 ) PEMBANGUNAN DAN PERPADUANUNTUK KESEJAHTERAAN PERPADUANUNTUK KESEJAHTERAAN
PERPADUANUNTUK KESEJAHTERAAN
Apakah kemajuan sektor perindustrian Jelaskan cabaran yang terdapat dalam
Pada pandangan anda, apakah peranan menjadi syarat untuk menjadi negara maju? wawasan 2020?
kerajaan dalam membangunkan sektor Berikan pendapat anda.
pertanian di luar bandar? 1. Membina bangsa Malaysia yang besatu padu
2. Membina masyarakat berjiwa bebas,tenteram
1. Sektor industri maju seperti industri berat dan berkeyakinan
1. Membangunkan tanah yang terbiar 2. barangan dagangan antarabangsa 3. Memupuk dan membina masyarakat tang
2. Memberikan bantuan teknik/kewangan/pakar 3. Perpaduan rakyat demokratik yang matang
nasihat 4. Asas kekuatan dan kemajuan negara 4. Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan
3. Mengawal orang tengah yang mengaut 5. Mewujudkan rakyat beridentiti Malaysia beretika
keuntungan 6. Kstabilan politik 5. Mewujudkan masyarakat matang, liberal dan
4. Mengawal harga pasaran 7. menjamin keamanan dan kesejahtearaan hidup bertpleransi
5. Mementingkan penyelidikan dan pembangunan Keharmonian negara dapat meningkatkan taraf 6. Membina masyarakat yang maju dan saintifik
dalam bidang pertanian hidup 7. Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang
6. Pendedahan teknik moden dalam bidang pertanian 8. Kekukuhan nilai moral dan etika 8. Menjamin msyarakat yang adil dan saksama
7. Menggalakkan kemajuan bidang bioteknologi 9. Tiada gejala sosial 9. Memupuk dan membina masyarakay makmur
8. Meningkatkan ilmu pengetahuan golongan yang 10. Masyarakat yang tidak individualistic
terlibat dalam sektor pertanian 11. Mewujudkan semua peluang yang adil kepada
9. Persepsi tentang pertanian adalah perniagaan masyarak Apakah kelebihan yang ada pada negara
10. Pendedahan teknik moden dalam bidang pertanian 12. Tiada amalan rasuah kita untuk membantu merealisasikan
Sebagai warganegara Malaysia, 13. Sistem pendidikan yang berkualiti untuk wawasan 2020?
menghasilkan modal insan 1. Rakyat pelbgai kaum yang bersatu padu
bagaimanakah anda berusaha untuk
2. Kestabilan politik
melaksanakan mesej yang terkandung 3. Kemakmuran ekonomi
dalam Prinsip Rukun Negara? 4. Hubungan diplomatik dengan negara luar
1. setia kepada raja dan negara 5. Iklim yang sesuai
2. Berusaha untuk meningkatkan kecemerlangan diri 6. Tanah yang subur
3. saling hormat menghormati antara masyarakat 7. Kekayaan bahan mentah
pelbagai kaum 8. Sistem pendidikan bertafar dunia
4. Mengamalkan ajaran agama masing-masing 9. Mempunyai tenaga pakar dalam pelbagai bidang
5. Menggunakan hak dalam sistem demokrasi secara 10. Pemimpin yang berwawasan
rasional 11. Kedudukan yang strategik
6. Bersikap inovatif dan kreatif
7. Peka kepada perkembangan semasa
T5 (B8 ) PEMBANGUNAN DAN T5 (B8 ) PEMBANGUNAN DAN
T5 (B8 ) PEMBANGUNAN DAN PERPADUANUNTUK KESEJAHTERAAN PERPADUANUNTUK KESEJAHTERAAN
PERPADUANUNTUK KESEJAHTERAAN Apakah peranan generasi muda dalam
Jelaskan rasional kerajaan melancarkan usaha membangunkan negara?
Anda merupakan murid yang terlibat dalam sasaran 70 juta penduduk di bawah Dasar
merealisasikan wawasan 2020? Kependudukan Negara? Isi(Sebab): Menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran
Huraian: Untuk bersaing di peringkat global /
Jelaskan peranan anda antarabangsa
1. Bekalan tenaga kerja Contoh: Melahirkan modal insan berguna /
1. Berdaya saing 2. Meningkatkan produktiviti negara cemerlang / holistik / melahirkan tenaga
2. Menguasai teknologi 3. Memperluaskan pasaran dalam negeri kerja mahir / teknokrat / pakar ICT
3. Berilmu pengetahuan 4. Menyumbang ke arah kekuatan politik
4. Peka dengan isu semasa 5. Menyumbang ke arah keselamatan negara
6. Membangunkan ekonomi negara Mengapakah usaha meneruskan aspirasi
5. Menjaga akhlak diri
6. Membawa aura positif kepada persekitaran 7. Kepelbagaian bakat DEB dalam Rancangan Malaysia Ketiga,
7. Menghormati kepada orang tua 8. Melahirkan pekerja kreatif/inovatif/mahir keempat dan kelima penting kepada
8. Patuh kepada undang-undang 9. Menjadi pengguna bijak
negara?
9. Patuh kepada ajaran agama
10. Menghormati agama/budaya masyarakat lain Pelaksanaan DEB memberi manfaat kepada
1. Memastikan usaha membasmi kemiskinan
semua pihak. Beri komentar anda. berterusan
2. Menghapuskan semangat perkauman/taksub
Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri 1. Berusaha membasmi kemiskinan kepada kaum sendiri
pemimpin yang diperlukan untuk mengatasi 2. Kadar kemiskinan 49.3% pada 1970 menurun 3. Membangunkan pertanian di kawasan luar
cabaran 2020? kepada 17.1% pada 1990 bandar
3. Berusaha mewujudkan perpaduan kaum 4. Melibatkan semua kaum terlibat dalam pelbagai
4. Berusaha mengurangkan jurang pendapatan antara bidang
1. Menekankan ajaran agama bandar dan luar bandar 5. ekonomi/pertanian, Perniagaan
2. Menetapkan kod etika yang perlu dipatuhi oleh 5. Kekayaan ekonomi dikongsi bersama 6. Menggiatkan kemajuan bidang pertanian dan
rakyat 6. Hak milik modal saham bumiputera meningkat perniagaan
3. Menghapuskan amalan rasuah 7. Pada tahun 1990 meningkat kepada 20.3%
4. Memastikan kakitangan kerajaan melaksanakan 8. Semua kaum terlibat dalam pembangunan ekonomi
tugas dengan penuh tanggungjawab negara
5. Mengutamakan sistem pendidikan berkualiti dan 9. Pembangunan pendidikan untuk semua kaum
mantap
6. Menggiatkan /mempelbagaikan hasil pertanian 8
7. Meningkatkan R&D
8. Menumpukan kemahiran tinggi
SEJARAH SPM - NOTA KBAT - "Backpack To Pocket(Pn Rumaizah Ismail)
T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA
ANTARABANGSA ANTARABANGSA ANTARABANGSA

Jelaskan manfaat yang diperolehi oleh


Malaysia melalui penyertaan pertubuhan Apakah masalah yang dihadapi oleh Wajarkah Zon, Aman, Bebas dan Berkecuali
serantau. Malaysia untuk mengekalkan kerjasama atau ZOPFAN diterima pakai oleh negara-
serantau? Cadangkan langkah untuk negara ASEAN? Berikan alasan anda.
1. Meningkatkan ekonomi negara mengatasi masalah tersebut. .
2. Jumlah pasaran dagangan meningkat
3. Kestabilan politik Masalah: Wajar :
4. Keselamatan negara terjamin 1. Masalah pendatang tanpa izin (PATI) 1. Mengekalkan kestabilan/keamanan negara
5. Membanteras pengaruh komunis 2. Masalah pelarian seperti Rohingya 2. Mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar
6. Menyediakan kemudahan latihan /pertukaran idea 3. Penyeludupan dadah di sempadan negara 3. Tidak terikat dengan mana-mana negara dunia
dan teknologi 4. Perebutan wilayah seperti Pulau Batu Putih 4. Tidak perlu memihak kepada mana-mana blok
7. Perkongsian pintar dalam bidang IT, teknik dan 5. Ancaman pengganas antarabangsa dunia
kepakaran Langkah untuk mengatasi : 5. Dapat mengurangkan ketegangan politik
8. Semangat kerjasama dalam bidang kebudayaan dan 1. Memperketatkan undang-undang negara antarabangsa
sosial 2. Memperkukuhkan pertahanan negara 6. Dapat mengelakkan ancaman Perang Dingin
9. Pertukaran pelajar melalui integrasi nasional 3. Menyuarakan masalah di peringkat antarabangsa 7. Dapat membebaskan rantau Asia Tenggara
10. Menggalakkan industri pelancongan 4. Mengekalkan konsep ZOPFAN daripada ancaman senjata nuklear
11. Mewujudkan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali 5. Memperketatkan kawalan perairan Negara 8. Negara-negara anggota boleh menumpukan kepada
/ZOPFAN pembangunan ekonomi dan negara
12. Kerjasama tidak rasmi melalui konsep ASEAN+ 3 9. Dapat mengekalkan keamanan sedunia
13. Tertubuhnya Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran 10. Dapat menjadi contoh sebagai rantau yang menolak
ASEAN ( SEAMEO) penyelesaian masalah melalui kekerasan
14. Pembinaan pusat serantau untuk Sains dan 11. Dapat mengelakkan negara daripada perlumbaan
Matematik (RECSAM ) senjata di Asia
15. Mengadakan tahun melawat ASEAN 1992 12. Tenggara
16. Merapatkan hubungan melalui semangat kesukanan/ 13. Merapatkan hubungan sesama negara anggota
Sukan SEA melalui kesepakatan yang dicapai
17. Pertukaran rancangan televisyen dan radio 14. Tidak dijadikan pangkalan tentera asing

T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA


T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA ANTARABANGSA
ANTARABANGSA
Pada pandangan anda, bagaimanakah
Wajarkah Zon, Aman, Bebas dan Berkecuali negara anggota ASEAN dapat mengekalkan Sebagai anggota negara ASEAN, apakah
atau ZOPFAN diterima pakai oleh negara- keamanan dan kemakmuran serantau? yang perlu dilakukan oleh Malaysia untuk
negara ASEAN? Berikan alasan anda. memartabatkan persatuan ini.
1. Sentiasa bekerjasama dalam semua bidang
Tidak wajar: 2. Sikap tolong-menolong dan saling menghormati 1. Mengekalkan kestabilan politik dalam kalangan
1. Setiap negara ASEAN mempunyai kepentingan 3. Menjalankan pertukaran dalam pelbagai bidang negara anggota
masing-masing kepakaran 2. Meningkatkan kerjasama ekonomi dalam pelbagai
2. Setiap negara ASEAN memerlukan pertahanan 4. Menjalin hubungan ekonomi yang berkesan bidang
persenjataan sendiri 5. Sentiasa bermesyuarat antara negara anggota 3. Meningkatkan kemajuan sains dan teknologi
3. Setiap negara ASEAN bebas membuat hubungan 6. Latihan bersama dari segi ketenteraan 4. Meluaskan pasaran eksport ke negara anggota
dengan mana-mana negara 7. Pemimpin sentiasa bertanya khabar 5. Mengadakan pertukaran teknologi dan kepakaran
4. Tidak ada lagi Perang Dunia 8. Memberi bantuan kepada negara anggota yang 6. Berusaha mengatasi kemelesetan ekonomi
5. Tidak ada lagi Perang Dingin menghadapi bencana 7. Meningkatkan tahap keselamatan serantau
6. Setiap negara ASEAN berhak mendapatkan nasihat 9. Menyertai pelbagai pertandingan sukan bersama 8. Mewujudkan perdagangan dua hala antara negara
daripada negara luar membantah sebaran g pencerobohan luar anggota
7. Setiap negara ASEAN bebas menentukan dasar luar 9. Memperkenalkan ASEAN di peringkat
masing-masing antarabangsa
10. Mempromosikan budaya masyarakat ASEAN
11. Melancarkan Tahun Melawat ASEAN

T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA
ANTARABANGSA ANTARABANGSA ANTARABANGSA

Sebagai rakyat Malaysia adakah anda Wajarkah negara lain mencampuri hal
Pembentukan Malaysia berjaya di bersetuju Malaysia menjalinkan hubungan ehwal pentadbiran negara kita
realisasikan melalui kaedah diplomasi. Beri luar dengan negara lain tanpa mengira
ulasan anda. ideologi negara terbabit Wajar:
Setuju: 1. Dapat membantu dalam hal pentadbiran
1. Meningkatkan pelaburan 2. Berkongsi pengalaman
1. Membantu Singapura menentang kegiatan komunis
2. Dapat membantu Negara 3. Boleh berkongsi maklumat perisikan / jenayah
2. Membantu Sabah dan Sarawak mencapai
3. Menarik pelabur asing datang melabur 4. Boleh mendapat bantuan ketenteraan
kemerdekaan
4. Menambah peluang pekerjaan 5. Keamanan negara terpelihara
3. Penubuhan Malaysia dapat mengimbangi jumlah
5. Dapat berkongsi pengalaman 6. Dapat menarik pelaburan luar
penduduk
4. Negara anggota akan dapat mengadakan kerjasama 6. Menjamin keselamatan negara
7. Barang keluaran negara dapat di pasarkan Tidak wajar:
ekonomi dan perdagangan untuk faedah bersama
8. Negara aman 1. Mencabuli kedaulatan negara
5. Saling membantu negara anggota yang kekurangan
Tidak setuju: 2. Terpaksa menerima keputusan orang lain
sumber
1. Perniagaan dikuasai oleh orang luar 3. Pemimpin tiada kuasa
6. Menjaga kepentingan kaum bumiputera
2. Kemasukan pekerja warga asing 4. Negara dikuasai oleh negara luar
3. Berlaku campur tangan kuasa asing 5. Rakyat tertindas
6. Kekayaan negara jatuh ke tangan pihak luar
4.
5.
Longgokan barang dari Negara luar
Persaingan dengan orang luar 7. Negara tidak bebas
9
6. Pengaruh budaya luar
7. Kerajaan terpaksa tunduk kepada kuasa asing
SEJARAH SPM - NOTA KBAT - "Backpack To Pocket (Pn Rumaizah Ismail)
T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA
ANTARABANGSA ANTARABANGSA ANTARABANGSA

"Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) memberi


Seandainya anda seorang ketua sebuah faedah kepada Malaysia kerana penyertaan dalam
perjanjian ini akan meningkatkan daya saing dan
kerajaan, cadangkan langkah-langkah kebolehan pasaran produk Malaysia dengan
untuk mengeratkan hubungan dengan menawarkan flesibiliti dan perlindungan di peringkat
negara luar global."
Datuk Seri Mustapa bin Mohamed
Berdasarkan Gambar di atas, jelaskan 1. Mengadakan kerjasama ekonomi
Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri

kepentingan dasar luar Malaysia dalam 2. Mengadakan pertukaran teknologi dan kepakaran
3. Mengadakan mesyuarat / perbincangan sekiranya Bagaimanakah penyertaan Malaysia
meningkatkan ketamadunan bangsa dan
ada krisis dalam perjanjian ekonomi tersebut
negara 4. Membantu negara luar yang mengalami kesusahan
1. Mendapatkan tenaga kerja untuk projek pembinaan dapat merealisasikan impian Malaysia
/ bencana alam
bangunan spt Menara berkembar Petronas 5. Meningkatkan lagi hubungan diplomatik menjadi negara maju?
2. Mengelakkan pertelingkahan 6. Saling mengekalkan persefahaman 1. Peningkatan skala ekonomi Malaysia di peringkat
3. Menjamin keselamatan rakyat dan negara 7. Mengamalkan semangat perpaduan yang jitu global
4. Memelihara kepentingan nasional 8. Mengadakan kerjasama pertahanan 2. Meningkatkan daya saing produk Malaysia
5. Mengekalkan kedaulatan negara 9. Bertukar-tukar pendapat dan pandangan 3. Kebolehan pasaran produk Malaysia
6. Membangunkan ekonomi negara 10. Bertindak dengan sebulat suara 4. Pengeluaran produk berteraskan teknologi kreatif
7. Pasaran ekonomi lebih meluas 5. Meningkatkan kualiti produk Malaysia
8. Mengekalkan kestabilan politik 6. Meningkatkan kadar pelaburan asing
9. Meningkatkan kemajuan sains dan teknologi 7. Mewujudkan syarikat multinasional
10. Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing 8. Mewujudkan syarikat berteknologi tinggi
11. Pertukaran teknologi 9. Perkongsian bestari melalui penyelidikan dan
12. Membantu mengekalkan keamanan pembangunan / R & D
13. Mengekalkan persefahaman 10. Kerjasama / perkongsian kepakaran / kemahiran
14. Meneruskan hubungan diplomatik 11. Perdagangan bebas
15. Membuka peluang pekerjaan 12. Penghapusan tarif / pengecualian cukai
perdagangan
13. Zon Perdagangan Bebas / penghapusan kuota
eksport
14. Persamaan undang-undang harta intelek
memudahkan aktiviti perdagangan / melindungi
paten produk tempatan
T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA
T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA ANTARABANGSA
ANTARABANGSA
Mengapakah sesebuah negara perlu Mengapakah dasar luar yang
Pimpinan Dasar luar
negara
memberi tumpuan kepada pembentukan mementingkan kemajuan ekonomi lebih
Tunku Abdul Rahman Dasar pro-Barat dasar luar negara? penting pada hari ini ?
Tun Abdul Razak Dasar berkecuali
Tun Hussein Onn Sebab: Menjamin kedaulatan negara 1. Perkembangan era globalisasi
2. Pasaran barangan dan modal merentas sempadan
Tun Dr Mahathir Dasar berkecuali Huraian: negara tidak diancam oleh kuasa luar
Contoh: kestabilan politik dan keamanan negara 3. Kemajuan ekonomi penting untuk kestabilan
Mohamad dan penekanan
negara
Dato Seri Abdullah Hj kepada ekonomi
4. Dapat menguatkan lagi pertahanan Negara
Ahmad Badawi Sebab: Mengelak krisis antara Negara
Huraian: untuk mengekal kesefahaman 5. Dapat melengkapkan angkatan tentera dengan
Dato Seri Najib Tun drone dll
Razak Contoh: diselesai melalui rundingan
6. Dapat menaikkan taraf hidup rakyat
Berdasar jadual di atas dan pengetahuan Sebab: Perdagangan dua hala 7. Negara boleh mencapai taraf status negara maju
anda, ramalkan dasar luar negara Malaysia Huraian: untuk meningkatkan eksport dan import 8. Penguasaan ekonomi cara baru untuk menguasai
Contoh: menarik pelabur asing ekonomi
pada masa hadapan. Berikan hujah anda. 9. negara lain
Ramalan: Meneruskan dasar berkecuali 10. Contoh kadar tukaran wang asing berbanding dollar
Huraian: Agar tidak berlaku perselisihan antara negara Amerika
Contoh: Tidak masuk campur dalam hal ehwal luar 11. Syarikat dan pound sterling Britain
negara lain 12. Mendapatkan sokongan rakyat kepada kerajaan
13. Pemberian BRIM , bantuan / subsidi dan
Ramalan: Menekankan kepentingan ekonomi sebagainya
Huraian: Untuk membangunkan isu-isu perdagangan 14. Boleh bersaing dengan kuasa besar dunia yang lain
Contoh: Menggalakkan pelaburan 15. Boleh menjadi kuasa besar dunia

Ramalan: Berbaik-baik dengan negara jiran


Huraian: Dapat mengekalkan kestabilan politik
Contoh: Membantu antara satu sama lain dalam bidang
ekonomi/sosial
T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA T5 (B9 ) MALAYSIA DALAM KERJASAMA
ANTARABANGSA ANTARABANGSA ANTARABANGSA
Cadangkan langkah-langkah bagi
mengeratkan hubungan dengan negara luar. Pada pendapat anda, mengapakah negara Malaysia mengamalkan dasar luarnya
1. Memelihara hubungan politik dan perdagangan dengan kita perlu berbaik-baik dengan negara yang tersendiri, iaitu berbaik-baik dengan
semua luar
2. negara semua Negara. Penggubalan dasar luar
3. Hubungan serantau dengan ASEAN 1. menjamin keselamatan rakyat dan Negara Malaysia dipengaruhi oleh beberapa
4. Hubungan degan pertubuhan dunia seperti PBB, OIC, 2. tiada negara lain yang akan menyerang.
Komanwel 3. memelihara kepentingan nasional faktor yang menentukan corak dan arah
5. Memberi bantuan kepada Negara yang ditimpa bencana 4. mengekalkan kedaulatan Negara.
6. Contoh bantuan kemanusiaan ke bumi Gaza /.Palestin 5. keamanan sejagat
dasa . Andaikan anda seorang pemimpin,
7. Pemimpin negara mengadakan lawatan rasmi ke luar 6. kerjasama Antarabangsa
negara apakah usaha anda untuk mengekalkan
7. menggalakan ekonomi.
8. Untuk membincangkan permasalahan politik atau 8. pelaburan asing/membina rangkaian perdagangan. hubungan baik dengan Negara-negara
hubungan
9. perdagangan dua hala 9. kerja sama dengan ASean/China/Jepun luar?
10. Menghormati kedaulatan negara lain dengan tidak
mencampuri
11. hal ehwal negara tersebut
12. Contoh di negara yang dilanda peperangan seperti Syria 1. Mengelakkan persaingan senjata
13. Mengadakan pertukaran teknologi dan kemahiran 2. tidak mengeluarkan senjata nuclear.
dengan negara 3. menghayati kedaulatan Negara lain
14. lain 4. tidak melanggar sempadan Negara lain.
15. Contoh dalam pembinaan LRT / MRT, empangan hidro 5. mementingkan hak asasi manusia
elektrik 6. membantu Negara lain yang kesusahan.
16. dan sebagainya 7. mengukuhkan hubungan diplomatic
17. Mengadakan rancangan pertukaran televisyen, 8. menggotai pertubuhan antarabangsa
pertukaran pelajar
18. Contoh drama Korea, rancangan dari Hollywood,
Bollywood dll
19. Menganjurkan persidangan / sukan bertaraf antarabangsa
Contoh: Sukan Komanwel, persidangan menentang
pengganas
10
0
SEJARAH SPM - NOTA KBAT - " Backpack To Pocket"(Pn Rumaizah Ismail)

PENDIDIKAN PENTING DALAM MENUNJUKKAN SEMANGAT CINTA KENAPA SETIAPWARGA MALASIA


MENGHADAPI ERA GLOBALISASI AKAN NEGARA PERLU ADA SEMANGAT PATRIOTIK
- Meningkatkan kesungguhan untuk memajukan negara
- Membentuk masyarakat yang berilmu - Membentuk masyarakat yang berilmu pengetahuan
pengetahuan - Menwujudkan masyarakat bersatupadu
- membentuk masyarakat yang inovatif dan kreatif
- Mengingati dan menyanjung dan membantu pejuang
- membentuk masyarakat yang inovatif dan kreatif tanah air
- mewujudkan masyarakat yang berkemahiran tinggi
- mewujudkan masyarakat yg berkemahiran tinggi - mewujudkan masyarakat yang berdaya saing - Melahirkan rakyat yang mempunyai nilai moral

- Bangga menjadi rakyat Malaysia


- Tolak ansur antara kaum
- mewujudkan masyarakat yang berdaya saing
KESAN AMALAN JAHILIYAH KE ATAS
MASYARAKAT HARI INI
APAKAH IKHTIBAR YANG BOLEH DIAMBIL
BAGAIMANAKAH KITA BOLEH MEMAJUKAN DARIPADA SIFAT DAN KEPERIBADIAN MULIA - Perpaduan kaum luntur
NEGARA KITA SETARAF DENGAN NEGARA MAJU NABI MUHAMMAD S.A.W.?
HARI INI? - Hilang nilai kemanusiaan

- Tiada keadilan sosial


-Pemerintahan stabil
- Keselamatan terancam
- Perundangan adil - 4 sifat terpuji
- Al Amin - Institusi keluarga runtuh
- Ekonomi maju - Kepimpinan - Penindasan ekonomi
- Ketua keluarga -Peperangan
- Pertanian moden
- Keagamaan
- Pegangan agama semakin longgar
- Perdagangan Antarabangsa - Pengampun
- Ketabahan
- Perusahaaan Maju - Wanita tertindas

- Pendidikan Kualiti - Perpaduan kaum luntur

- Sains Teknologi / ICT


BENTUK BANDAR YANG DIIMPIKAN CIRI MASYARAKAT YANG MAJU KEPENTINGAN UNDANG-UNDANG
ADAT DALAM MASYARAKAT MELAYU
DIMASA HADAPAN DAN SAINTIFIK
- Menjamin keharmonian hidup
- masyarakat yang maju dan ber saintifik Menguasai ilmu
- Menjadi panduan mentadbir
- Bandar berbentuk moden pengetahuan
- Mengamalkan amalan kreatif - Perjalanan masyarakat tersusun
- Bandar yang bersih
- Mempunyai sifat inovatif - Menentukan hukuman kesalahan
- Sistem perhubungan moden, pantas
- Menggunakan teknologi terkini-
- Menjadi panduan pentadbiran
- Sistem perumahan eletronik
IKTIBAR YANG BOLEH DIPELAJARI DARIPADA
- Selamat dan aman IKTIBAR YANG DAPAT ANDA PELAJARI DARIPADA PERANG DUNIA PERTAMA DAN KEDUA?
AKTIVITI PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN
MASYARAKAT EROPAH.
- Seni bina yang unik - Kehilangan nyawa
- Sikap berani - Rosak harta benda
1.MENGAPAKAH TAMADUN AWAL - Semangat meneroka - Tamadun hancur
BERMULA DI LEMBAH SUNGAI ? - Keyakinan diri - Kanak-kanak/wanita
- Semangat ingin tahu - Perpecahan negara
- kesuburan tanah - Meluaskan pengetahuan - Pendidikan terjejas
- memudahkan kegiatan pertanian -Suka meneroka ilmu - Masyarakat hancur
- kemudahan bekalan air dan makanan - Semangat gigih berusaha
-Sanggup menghadapi risiko
-memudahkan pengangkutan dan - Kecekalan
perhubungan -Tidak mudah putus asa

CIRI MASYARAKAT YG MENYUMBANG KENAPA PENDIDIKAN TIDAK NILAI YG BOLEH DICONTOHI DARI
KE ARAH KEGEMILANGAN TAMADUN FORMAL PERLU DIBERI MASYARAKAT ZAMAN
PENEKANAN RAINASSANCE DI EROPAH
- Mempunyai kreativiti
- Menyerapkan nilai moral - Perubahan dalam pemikiran
- Berfikiran terbuka
- Penzahiran emosi atau perasaan dalam muzik
- Merapatkan hubungan kekeluargaan
- Mementingkan pendidikan
- Melahirkan keyakinan diri
- Mewarisi tradisi keluarga
- Bersifat daya saing
- Menggunakan keupayaan minda
- Menjadi tanggungjawab ibubapa mendidik anak
- Bersemangat patriotic
- Sifat inkuiri
- Mewujudkan pendidikan sepanjang hayat
KONSEP HIJRAH UNTUK - Berani meneroka bidang baharu
KECEMERLANGAN DIRI KELEBIHAN DASAR LUAR MALAYSIA YANG
- Bersikap kreatif
BERBAIK-BAIK DENGAN SEMUA NEGARA
- Hidup bersatu padu
- bersikap inovatif
-Tiada musuh
- Malas kepada rajin
- Ekonomi stabil
- Nakal kepada baik
-Tiada ancaman kuasa besar

- Berfikiran negatif kepada positif -Negara aman


- Rakyat bersatu