Anda di halaman 1dari 9

BAHAGIAN A

(30 Markah)

1. Firman Allah S.W.T

Surah Al-Muzammil ayat 4

(a) Ayat di atas menjelaskan membaca al-quran secara tartil. Pada pendapat anda, apakah
tujuan mempelajari ilmu tajwid?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(2 Markah)

(b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul.

Sunat Wajib Makhraj Lima At-Taubah

i. Hukum membaca al-Quran dengan bertajwid adalah _____________ bagi setiap umat
Islam.
ii. Makhraj huruf al-Quran terbahagi kepada ________ bahagian.
iii. Hukum membaca istiazah sebelum memulakan bacaan Al-Quran adalah
____________
iv. Tempat keluar huruf hijaiyyah dikenali sebagai ____________ huruf.

(4 Markah)

1
(c) Senaraikan 4 tempat keluar huruf hijaiyyah (Makhraj Huruf)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(4 Markah)

2. Firman Allah:

Surah Al-Baqarah ayat 168

(a) Ayat di atas menjelaskan kepada manusia bahawa Allah S.W.T menyuruh manusia
makan makanan yang halal dan baik. Nyatakan dua ciri makanan yang baik

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(2 Markah)

(b) Jelaskan dua kebaikan memakan makanan yang halal lagi baik.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(4 Markah)

2
(c) Makanan yang halal dan baik amat dituntut dalam Islam. Oleh itu setiap orang hendaklah
memastikan makanan yang diambil adalah halal dan bersih. Bagaimanakah untuk
memastikan itu halal di sisi syarak?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(4 Markah)

(d) Berikan maksud Hadis dari segi Istilah

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(2 Markah)

(e) Nyatakan dua peranan Hadis

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(4 Markah)

(f) Senaraikan empat pengelasan Hadis

i. _____________________________
ii. _____________________________
iii. ______________________________
iv. ______________________________
(4 Markah)

3
BAHAGIAN B
(60 Markah)

3. (a)
Senaraikan empat jenis-jenis hukum dalam ibadat dan jelaskan maksud bagi setiap
hukum tersebut.

i. Contoh: Wajib. Wajib ialah Perintah Allah ke atas Umat Islam yang jika
ditinggakan akan mendapat dosa dan apabila dilakukan akan mendapat pahala.

ii. ____________________________________________________________
____________________________________________________________

iii. ___________________________________________________________
____________________________________________________________

iv. ____________________________________________________________
____________________________________________________________

v. ____________________________________________________________
____________________________________________________________

(8 Markah)

(b) Solat merupakan ibadat wajib yang dilakukan ke atas setiap orang Islam untuk berhubung
dengan Allah S.W.T. Ibadat ini melahirkan murid yang berdisiplin dalam kehidupan. Beri
pendapat anda untuk menyokong perkara di atas.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(4 Markah)

4
4. (a) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

i. Istinjak bermaksud suatu perbuatan untuk menghilangkan najis yang keluar daripada
qubul atau _________.

ii. Hukum beristinjak adalah __________.


(2 Markah)

(b) Terangkan satu kepentingan beristinjak dari sudut:

i. Ukhrawi (Akhirat)
_____________________________________________________________

ii. Duniawi (Dunia)


______________________________________________________________

(4 Markah)

(c) Tandakan () pada bahan kesat yang boleh digunakan untuk beristinjak dan (x) pada
yang bukan bahan untuk beristinjak di dalam ruangan yang disediakan.

i. Batu yang basah ( )


ii. Kertas ( )
iii. Plastik ( )
iv. Daun kering ( )

(4 Markah)

5
(d) Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan pernyataan yang diberikan di bawah.

i. Masuk dengan kaki (kanan/kiri) ke tempat qada hajat (tandas)

ii. Keluar dengan kaki (kanan/kiri) ke tempat qada hajat

iii. membaca (doa/surah) selepas keluar daripada qada hajat

iv. (Boleh/tidak boleh) qada hajat pada jalan yang dilalui manusia, tempat berehat
dan berteduh.

v. Beristinjak dengan tangan (kanan/kiri)

vi. ditegah/dibenarkan membawa masuk al-Quran, nama-nama Allah, ke dalam


tempat qada hajat.

(6 Markah)

5. (a) Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan jawapan yang diberikan

Susuan Dua Tahun Abd. Mutalib Enam Tahun Syam

i. Halimatun Sadiyyah adalah ibu _____________Nabi Muhammad SAW yang


tinggal di perkampungan Bani Saad.

ii. Ketika umur Nabi Muhammad _______________ dada Baginda dibedah oleh
Malaikat Jibril.

iii. Ketika Nabi Muhammad berumur ______________Ibunya telah meninggal dunia.

iv. Setelah ibunya wafat Nabi Muhammad SAW tinggal bersama datuknya iaitu
__________________.

v. Ketika berumur 12 tahun Nabi Muhammad SAW mengikut bapa saudaranya berniaga
ke negeri _____________.

(5 Markah)

6
(b) i. Apakah maksud Hijrah?
____________________________________________________
____________________________________________________
(2 Markah)

ii. Nyatakan dua faktor hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat daripada Makkah
ke Madinah.
____________________________________________________
____________________________________________________
(4 Markah)
iii. Terangkan dua kesan positif daripada peristiwa hijrah

_______________________________________________________
_______________________________________________________
(2 Markah)

(c) Sebagai seorang pelajar, apakah pengajaran yang boleh anda ambil daripada peristiwa
hijrah Rasulullah SAW?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(4 Markah)

7
6. (a) Tanda (Y) Pada pelajar yang amanah dan (X) pada pelajar yang tidak amanah

i. suka ponteng kelas ( )

ii. Menjaga peralatan kelas dengan baik ( )

iii. Belajar dengan bersungguh-sunggh ( )

iv. Suka menipu ibu bapa dan guru ( )

(4 Markah)

(b) Jelaskan dua akibat tidak mengamalkan sifat amanah.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(4 Markah)

(c) Nyatakan tiga kesan Amanah terhadap seorang pelajar.

i. ___________________________________

ii. ___________________________________

iii. ____________________________________

(3 Markah)

(d) Pada pendapat anda, bagaimanakah sikap amanah boleh menjadikan seorang murid itu
berjaya?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(4 Markah)

8
BAHAGIAN C
10 MARKAH

7. (a)

(c) Tulis semula ayat di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.

Islam ialah agama yang sangat mementingkan kesejahteraan umatnya. Setiap syariat yang
digariskan oleh Allah SWT menjanjikan manfaat dan hikmah yang tersurat dan tersirat
kepada hamba-Nya

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(4 Markah)

KERTAS SOALAN TAMAT