Anda di halaman 1dari 51

1.

0 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Secara amnya kajian tindakan merujuk kepada kajian ke atas amalan oleh pengamal,

baik secara individu mahupun bersama pengamal lain bertujuan untuk mengubah dan

menambah baik amalan sedia ada. McNiff (1988) mentafsirkan kajian tindakan

sebagai satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan

melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang

amalan mereka sendiri. Seterusnya menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut

dan bersedia untuk mengubahnya. Dalam bidang pendidikan, pengamal boleh terdiri

daripada seorang guru, pentadbir atau seseorang kaunselor sekolah, atau individu

lain yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun,

lazimnya kajian tindakan merujuk kepada sayaan yang dijalankan oleh guru untuk

memperbaiki amalan dalam pengajaran dan pembelajaran, Fauziah Bt Mat (2003).

Misalnya, guru boleh menyelidik kaedah pengajaran dan bahan pengajaran yang

digunakannya untuk meningkatkan lagi keberkesanan pengajarannya.

Sejarah merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh semua murid

dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mulai tahun empat di tahap dua

sekolah rendah. Objektifnya adalah untuk menyemai kefahaman terhadap mata

pelajaran Sejarah sejak sekolah rendah. Hal ini kerana melalui pengetahuan dan

kefahaman terhadap aspek sejarah negaralah yang mampu melahirkan murid yang

berjiwa patriotik.

1
Melalui kurikulum Sejarah, murid diberi pendedahan untuk mengkaji dan menilai fakta

sejarah secara matang. Jika sebelum ini, aspek Sejarah hanya diselitkan dalam mata

pelajaran Kajian Tempatan yang diajar pada tahap dua. Akan tetapi, murid sekolah

rendah kini telah diberi pengenalan yang berfokus terhadap subjek Sejarah yang

pastinya mampu memupuk minat terhadap nilai Sejarah itu sendiri.

Penggunaan akronim telah menjadi sinonim dengan dunia pendidikan dewasa ini.

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002), akronim ialah kependekan yang

terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa

perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Akronim mula digunakan

seawal abad pertama. Christy Rakoczy (n.d.) telah memberikan contoh penggunaan

AM dan PM yang mana setiap satunya mewakili waktu sebelum tengahari dan

selepas tengahari.

Guru-guru telah mula menggunakan akronim dalam sesi pengajaran dan

pembelajaran samada secara formal atau tidak formal dalam usaha untuk

meningkatkan keupayaan mengingat murid. Azri Aziz (1994) telah menjelaskan

bahawa kebiasaannya, kita mengingat maklumat dengan membaca berulang-ulang

kali supaya akiviti ini dapat meninggalkan kesan ingatan yang kukuh.

1.2 Konteks

Saya adalah pelatih guru di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Pulau

Pinang. Selain itu, saya adalah daripada tujuh Pismp Sejarah yang menuntut di

Institut Pendidikan Guru Tuanku Bainun. Pada praktikum kali ini iaitu fasa 3, saya

harus menjalani praktikum selama tiga bulan di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya

1. Pengalaman mengajar saya boleh dikatakan lama kerana telah didedahkan

dengan dua fasa praktikum sebelum ini. Saya adalah daripada opsyen Sejarah dan

2
minor ialah Pendidikan Jasmani serta Pendidikan Moral. Saya telah melihat pelbagai

masalah yang timbul apabila mengajar sejarah pada praktikum sebelum ini.

Sepanjang menjalani latihan praktikum di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1,

Seberang Jaya, Pulau Pinang. Saya telah dipertanggungjawab untuk mengajar mata

pelajaran Sejarah Tahun 4 dan 5. Terdapat empat buah kelas tahun 5 di sekolah

tersebut iaitu 5 Cekap, Cantik, Ceria, Cedas. Saya telah ditugaskan untuk mengajar

Tahun 5 Cekap iaitu kelas yang dikategorikan sebagai murid berpencapaian rendah.

Ekoran daripada tarikh bermulanya praktikum pada awal tahun maka guru yang

mengajar kelas 5 Cekap sebelum ini bagi subjek sejarah meminta saya mengajar unit

awal kembali. Unit awal di sini bermaksud unit 1 di dalam rancangan pengajaran

tahunan. Perkara ini mungkin disebabkan murid-murid kelas ini masih kurang mahir

dalam topik yang telah diajar.

Sebagai makluman, Sekolah Seberang Jaya adalah terletak di kawasan Taman

Siakap yang mana dikategorikan sebagai kawasan bandar. Kebanyakan murid di

sekolah ini datangnya dari keluarga yang berpengaruh dan berada . Di samping itu,

kelas 5 Cekap terdiri daripada 16 orang murid di mana lapan orang daripada 16 murid

kurang mahir dari segi membaca dan menulis dengan baik. Kelas ini terdiri daripada

11 lelaki dan 5 perempuan. Murid kelas ini semuanya sebaya iaitu berumur 11 tahun.

1.3 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

Sepanjang masa tiga bulan berpraktikum, saya telah mengenalpasti bahawa majoriti

murid kelas 5 Cekap menghadapi masalah untuk mengingat fakta-fakta penting dan

juga isi kandungan pembelajaran yang lepas serta tidak berminat untuk belajar

Sejarah. Murid-murid gagal untuk mengingat kembali pembelajaran lepas walaupun

ianya baru sahaja diajar sehari sebelum itu. Murid- murid sangat lemah dalam proses

mengingat semula fakta-fakta dan isi pelajaran. Contohnya bagi tajuk Tergugatnya

3
Kedaulatan Negara. Perkara ini telah membawa kepada masalah kurangnya minat

murid untuk mempelajari subjek ini. Perkara ini menimbulkan kebimbangan kepada

saya. Perkara ini sudah semestinya memerlukan suasana pembelajaran yang

sempurna dan teknik yang menarik kepada murid dalam proses Pengajaran dan

Pembelajaran (PdP). Hal ini demikian kerana hanya bilik darjah yang dapat diuruskan

dengan baik akan mampu menjadikan suasana pembelajaran yang menarik. Syed

Ismail dan Ahmad Subki (2010). Perkara ini jelas menunjukkan bahawa saya perlu

membuat sesuatu bagi membolehkan murid-murid mengambil bahagian dalam aktiviti

pembelajaran.

Saya juga dapati bahawa murid- murid menunjukkan reaksi kurang berminat untuk

belajar Sejarah. Malah, murid- murid mengakui bahawa mereka merasakan subjek

Sejarah adalah susah apabila menuntut murid mengingat banyak fakta menggunakan

memori otaknya. Menurut Sharifah Alwiyah (1986), memori bermaksud suatu proses

mental yang menekankan pengalaman yang bermakna, menyimpan dan

mengeluarkan kembali pengalaman tersebut ketika diperlukan untuk menyelesaikan

sesuatu masalah. Perkara ini sudah tentu menjadi beban kepada murid kerana

melibatkan banyak peringkat iaitu peringkat rakaman, peringkat penyimpanan dan

peringkat mengingat kembali. Keadaan ini amat merisaukan saya. Oleh itu, saya

harus mengenalpasti satu pendekatan yang sesuai dalam tempoh segera. Di

samping itu, saya juga mengharapkan murid- murid gembira sepanjang sesi

pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Apa yang menjadi fokus utama saya

adalah, murid mengingat fakta-fakta yang penting.

Berdasarkan pemerhatian saya, murid- murid Tahun 5 Cekap keliru dengan banyak

nama negeri serta negara yang perlu dikelaskan mengikut jenis pentadbiran British.

Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran yang telah dirangka oleh Pusat

Perkembangan Kurikulum, di akhir pembelajaran murid-murid akan dapat

menyatakan dengan tepat negeri serta negara dalam topik Tergugatnya Kedaulatan

4
Negara. Contohnya, Negeri Selat dinyatakan oleh murid dengan lima buah negeri

yang mana jawapan tersebut termasuk negeri di bawah Negeri-negeri Melayu Tidak

Bersekutu. Semasa saya mengajar tajuk ini, saya dapati bahawa murid- murid

gembira dan seronok sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung, ini

mungkin disebabkan oleh penggunaan ICT dalam pembelajaran. Menurut Ab. Rahim

Selamat (2000), murid-murid amat tertarik dengan gambar dan video dalam

pembelajaran ICT ini. Sebagai makluman, sepanjang mengajar topik ini, saya banyak

menggunakan video dan pembentangan powerpoint bergambar bertujuan untuk

menarik minat murid- murid.

Di setiap akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, saya telah bertanya beberapa

soalan bagi mendapatkan tahap pemahaman murid dan menilai pencapaian objektif.

Hasil dari soalan yang saya utarakan, murid- murid dapat menjawab dengan betul.

Perkara ini bermakna sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari itu telah berjaya

dan telah mencapai objektif. Pada keesokan harinya, saya telah bertanya soalan

yang sama kepada murid- murid. Namun apa yang mendukacitakan saya ialah,

murid- murid tidak dapat menjawab soalan yang diutarakan dengan tepat. Ada antara

murid- murid menjawab tidak tahu, tak ingat, malah ada antara murid yang

menundukkan kepala, tidak kurang juga yang menggeleng kepala dan selebihnya

membisu. Perkara ini tidak menghairankan saya kerana sebagai manusia biasa, kita

tidak dapat lari daripada mengalami masalah lupa. Lupaan boleh difaham sebagai

kegagalan kita untuk mengingat kembali apa yang telah kita alami atau pelajari, sama

ada untuk sementara waktu sahaja atau untuk selama-lamanya. (Ee Ah Meng,

1997). Perkara seumpama ini mungkin akan kerap berlaku jika saya tidak berupaya

mencari kaedah yang sesuai kepada murid dalam proses mengingat fakta.

Situasi ini sebenarnya amat menyedihkan saya. Mengapa murid- murid tidak boleh

mengingat isi kandungan pelajaran lepas? Apakah punca murid-murid tidak dapat

mengingat fakta- fakta yang telah dipelajari? Apakah yang dapat saya lakukan untuk

5
membantu murid- murid menangani masalah ini? Bagaimanakah caranya untuk saya

membantu murid- murid menangani masalah lupa fakta ini? Apakah cara dan strategi

yang sesuai yang boleh diaplikasikan kepada murid- murid? Sejauh manakah

tindakan yang diambil dapat menangani masalah ini? Adakah tingkah laku murid-

murid akan berubah setelah tindakan yang dirancang dilaksanakan? Hal ini berlaku

berulang kali sehinggakan saya merasakan, saya sangat perlu mencari satu alternatif

baru untuk membantu murid- murid dengan segera. Berdasarkan masalah yang

dihadapi, saya merasakan kaedah akronim merupakan kaedah yang sesuai setelah

kaedah lain juga turut digunakan oleh saya. Tambahan pula, Ee Ah Meng (1997) di

dalam bukunya telah mencadangkan cara yang boleh digunakan untuk meningkatkan

ingatan adalah kaedah akronim.

1.4 Pengumpulan Data Awal

Saya telah mengajar topik Tergugatnya Kedaulatan Negara dalam minggu kedua dan

minggu ketiga. Ekoran daripada wujudnya masalah dalam pengajaran dan

pembelajaran, maka saya telah menjalankan tinjauan awal. Perkara ini adalah untuk

mengumpul data bagi mencari punca kepada masalah ini khususnya yang

disebabkan oleh kelemahan saya dalam pengajaran dan pembelajaran. Selepas

mengajar tajuk 3 ini, apa yang dapat saya simpulkan ialah murid- murid tidak dapat

menjawab soalan disebabkan tidak mengingati fakta- fakta atau isi kandungan

pelajaran yang lepas serta kurang berkeyakinan sewaktu menjawab soalan yang

saya utarakan. Mengikut Erikson (2002), lupaan merupakan satu motif di mana

maklumat tertentu sengaja dilupai kerana dianggap tidak penting, kurang seronok

atau tidak berguna berdasarkan kesedaran mental seseorang.

6
Murid memberikan jawapan yang salah. Reaksi yang mereka tunjukkan ialah kurang

yakin dan teragak-agak untuk menjawab. Ada antara murid yang berkata tidak ingat

sebagai respon daripada soalan saya. Oleh itu, saya telah membuat satu rancangan

yang mendalam untuk memperincikan kebimbangan saya. Saya telah menggunakan

beberapa cara bagi meninjau masalah yang dihadapi:

1.4.1 Soal selidik

Borang soal selidik disediakan dan diedarkan kepada murid-murid untuk mengetahui

maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah. Borang ini diisi oleh murid-

murid secara jujur dan tertutup bagi mendapatkan maklumat yang sebenar. Menurut

Teakman (1978) dalam Siti Noorshahliza (2002), instrumen berbentuk soal selidik

dan temu bual merupakan dua cara yang paling berkesan bagi mendapatkan

maklumat daripada responden selain daripada membuat pemerhatian terhadap

tingkah laku mereka. Oleh sebab itu, saya memilih soal selidik yang mana dirasakan

sesuai untuk mengumpul data awal berkaitan kajian. Dapatan soal selidik adalah

seperti yang dinyatakan di bawah:-

7
(Jadual 1.1 : Hasil dapatan soal selidik tentang minat terhadap sejarah)

( Dipetik dan diubahsuai dari Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP SN


amb. Januari 2009: IPG Kampus Batu Lintang)
Bil Perkara
Ya Tidak

Frekuensi Frekuensi
1 Adakah anda meminati mata 5 11
pelajaran Sejarah?
2 Adakah anda terlibat dan 6 10
mengambil bahagian dalam
semua aktiviti yang telah
dijalankan?

3 Adakah anda menjawab 4 12


soalan yang diajukan oleh
guru?

4 Adakah mata pelajaran 4 12


Sejarah ini sukar anda faham
dan ingat?
5 Adakah anda berasa seronok 2 14
semasa PdP Sejarah
berlangsung?

6 Adakah cara pengajaran 3 13


guru Sejarah membantu
anda memahami dan
menguasai mata pelajaran ini
dengan baik?

7 Adakah anda sering 2 14


mengulangkaji mata
pelajaran Sejarah di rumah?

8 Adakah anda mempunyai 2 14


cara tersendiri untuk
menghafal fakta-fakta dalam
mata pelajaran Sejarah?

Berdasarkan hasil dapatan soal selidik di atas menunjukkan bahawa kebanyakan

murid tidak suka subjek sejarah kerana perlu mengingat fakta ( Lampiran A). Perkara

ini membuatkan saya telah memilih kaedah akronim bagi memudahkan murid

mengingat fakta sejarah secara mudah.

8
1.4.2 Rekod markah ujian bulanan

Saya telah mendapatkan rekod markah ujian bulanan yang lepas bagi subjek

Sejarah. Tujuan rekod markah ujian ini adalah untuk melihat pencapaian murid

sebelum ini iaitu dalam ujian pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun.

Menurut Kamarudin Yaakub (1997) terdapat tujuh tujuan penilaian bilik darjah

dilaksanakan iaitu untuk dorongan, diagnosis, menilai, memilih, melapor,

membanding dan meramal. Jika kita lihat di Malaysia, peperiksaan merupakan

instrumen pentaksiran dan pengukuran utama yang digunakan oleh setiap institusi

pendidikan untuk menilai tahap keupayaan intelektual pelajar. Oleh itu, rekod markah

ujian ini diharap dapat menunujukkan bahawa murid-murid kelas 5 Cekap mempunyai

masalah dalam subjek Sejarah dengan markah Sejarah yang rendah. Hasil dapatan

seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah:-

Jadual 1.2 : Keputusan Ujian bagi Matapelajaran Sejarah Tahun 5 Cekap


Purata Markah Ujian Pertengahan Ujian Akhir Tahun
Tahun

0%-39% 10 14

40%-59% 3 2

60%-79% 3 0

80%-100% 0 0

Hasil daripada keputusan peperiksaan di atas jelas menunjukkan pencapaian yang

rendah dalam subjek sejarah ini ( Lampiran E) . Jika dilihat kebanyakan soalan dalam

peperiksaan ini adalah dari topik Tergugatnya Kedaulatan Negara. Kebanyakan

murid dilihat sukar untuk mencapai keputusan cemerlang dalam subjek ini.

Perbezaan ketara dapat dilihat dalam dua peperiksaan sejarah sebelum ini. Saya

melihat bahawa berlaku penurunan gred serta markah murid dalam peperiksan akhir

9
tahun. Hal ini adalah kerana subjek sejarah amat memerlukan murid mengingat fakta

dan jika perkara itu tidak dapat dikuasai maka gred ini mungkin akan lebih teruk pada

masa akan datang.

1.4.3 Pemerhatian

Menurut Sidek Mohd Noah (2002) pemerhatian merupakan satu kaedah penyelidikan

yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah kajian. Melalui pemerhatian

seseorang saya dapat mengamati sesuatu tingkah laku subjek berpandukan

pemboleh ubah-pemboleh ubah yang telah dikenalpasti. Jenis pemerhatian yang

digunakan di dalam kajian ini adalah pemerhatian peserta. Pemerhatian jenis ini

melibatkan pemerhatian atau saya menjadi salah seorang daripada ahli kumpulan

yang hendak dikaji dan dalam masa yang sama bertindak sebagai pemerhati.

Kebaikan kaedah pemerhatian ini ialah saya dapat mengalami sendiri aktiviti yang

dirancang dan ini menjadikan dapat pemerhatian menjadi leblih sah dan boleh

dipercayai.

Pemerhatian yang dijalankan dalam proses pengumpulan data ini adalah

pemerhatian berstruktur. Menurut Alis b. Putih (2009) melalui pemerhatian berstruktur

saya mengumpul data berdasarkan tingkahlaku yang diperhatikan, di mana

tingkahlaku-tingkahlaku tersebut telah disenaraikan dalam borang pemerhatian .

Tingkahlaku ini juga disebut sebagai pembolehubah.

Bagi kaedah pemerhatian ini, saya telah menyediakan borang bagi kumpulan murid

yang hendak dikaji. Pemerhatian dilakukan berdasarkan sikap murid dan dilihat

secara tidak langsung ketika aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

10
(Jadual 1.3: Pemerhatian guru ketika sesi P&P berlangsung)
(Dipetik dan diubahsuai daripada kajian tindakan Nik Siti Amanah Zuhri, 2011)
Tingkah Laku Murid Sesi Sesi
Pertama Kedua(Bil.
(Bil. Murid)
Murid)
Murid memberikan respon yang baik sepanjang kelas 8 9
berlangsung.
Murid menunjukkan kerjasama yang padu semasa 7 6
kelas berlangsung.
Murid menumpukan sepenuh perhatian terhadap 5 5
Pengajaran dan Pembelajaran (P&P).
Murid berlumba-lumba untuk menjawab soalan yang 14 12
dikemukakan oleh guru.
Murid menunjukkan keyakinan ketika menjawab 2 6
soalan.
Murid gembira sepanjang P&P berlangsung. 10 8
Murid berjaya menjawab soalan lisan yang diberikan 2 4
oleh guru di akhir sesi P&P.

Jadual 1.3 menunjukkan bahawa dapatan pemerhatian saya. Saya membuat

pemerhatian ini dengan bantuan rakan saya yang juga pelatih guru di Institut.

Berdasarkan pemerhatian ini, saya melihat bahawa tingkahlaku murid ketika sesi

P&P sejarah berlangsung amat mendukacitakan ( Lampiran E) . Kebanyakan murid

berlumba-lumba menjawab soalan yang diajukan tetapi jawapan adalah tidak betul.

Murid-murid dilihat merasa bosan apabila terlalu banyak fakta yang perlu diingati oleh

mereka dalam subjek ini. Selain itu, keyakinan murid dalam menjawab soalan dilihat

agak kurang memuaskan. Hal ini adalah kerana mereka tidak yakin dan yang paling

tepat tidak mengingati apa yang telah dipelajari.

Perkara yang sama juga berlaku apabila saya membuat pemerhatian yang kedua.

Kebanyakan murid dilihat main-main ketika sesi P&P berlangsung. Murid dilihat tidak

fokus untuk belajar sejarah dan tidak berminat untuk menghafal fakta. Soalan yang

diajukan sering kali mendukacitakan saya kerana dijawab dengan jawapan di luar

topik pembelajaran. Perkara inilah yang membuatkan saya telah memilih kaedah

akronim bagi memudahkan murid ini menghafal dan mengingat fakta yang mana

amat penting dalam subjek sejarah ini.

11
2.0 FOKUS KAJIAN

2.1 Huraian Fokus Kajian

Kajian ini berfokus kepada keupayaan mengingat dan minat terhadap subjek Sejarah

murid - murid Tahun 5 Cekap. Saya telah mengenalpasti terdapat masalah lupaan

yang berlaku dalam kelas ini terutama bagi tajuk yang memerlukan mereka

mengingat serta minat terhadap Sejarah. Contohnya dalam tajuk Tergugatnya

Kedaulatan Negara. Bagi tajuk ini terdapat dua perkara yang perlu dititikberatkan iaitu

negara yang pernah menjajah serta campur tangan di Tanah Melayu dan

pengkelasan negeri di bawah pentadbiran British.

Berdasarkan pemerhatian saya, murid- murid selalunya sukar dan keliru menghafal

kedua-dua perkara ini. Saya ingin membaiki situasi di mana murid tidak yakin untuk

menjawab soalan berasaskan fakta. Keupayaan mengingat ini adalah amat penting

bagi semua lapisan usia, Oleh itu, saya telah memperkenalkan satu cara untuk

membantu murid menangani masalah ini iaitu kaedah akronim. Kajian ini penting

kerana murid-murid berpencapaian rendah kebiasaannya memang berhadapan

dengan masalah untuk belajar dan mengingat apa yang dipelajari mereka.

2.2 Tindakan

Kajian tindakan ini dilakukan oleh saya ke atas murid-murid Tahun 5 Cekap yang

kurang cemerlang dari segi akademik. Kebanyakan daripada mereka menghadapi

masalah sukar untuk mengingat sesuatu. Dalam erti kata yang lain masalah yang

dihadapi oleh responden ini ialah dapat mengingat fakta atau lupa. Ee Ah Meng

(1997) telah mengelaskan lupaan kepada tiga jenis iaitu lupaan keusangan, lupaan

gangguan dan lupaan terdesak. Lupaan keusangan merujuk kepada lupaan yang

12
disebabkan maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang jarang

digunakan atau diingat kembali. Lupaan gangguan merupakan lupaan yang

disebabkan oleh gangguan yang berlaku kepada maklumat yang tersimpan dalam

ingatan jangka panjang. Manakala lupaan terdesak ialah lupaan yang disebabkan

oleh gangguan emosi individu yang mendesaknya melupakan maklumat yang

tersimpan dalam ingatan jangka panjang.

Berdasarkan jenis-jenis lupaan yang dikelaskan oleh Ee Ah Meng (1997) itu, saya

dapat mengkategorikan murid- murid sebagai lupaan gangguan di mana isi

pembelajaran yang lepas telah disimpan dalam ingatan jangka panjang dan tidak

kerap digunakan. Oleh itu, saya merasakan kaedah akronim adalah cara yang sesuai

bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh responden. Menurut Tony Buzan (2010)

yang mengatakan bahawa akronim adalah kaedah yang sesuai bagi murid-murid

untuk meningkatkan ingatan dalam pembelajaran mereka.

Saya merasakan bahawa perlunya kaedah yang mana menarik bagi murid untuk

menghafal dan pada masa yang sama seronok. Menurut Mohd. Yunus Noor (1990)

akronim adalah salah satu bentuk susunkan huruf- huruf tajuk sehingga dapat

dijadikan perkataan atau bunyi yang senang dikenal. Oleh itu, murid tidak hanya

menghafal fakta secara langsung tetapi melalui bunyi yang mudah dihafal.

Penggunaan singkatan atau akronim dapat membantu ingatan kita. (Ee Ah Meng,

1997) Tajul Ariffin Nordin et al. (2007) telah mencadangkan beberapa teknik yang

biasa digunakan untuk diamalkan dalam pembelajaran mahupun kehidupan seharian.

Satu daripadanya ialah teknik gabungan huruf pertama. Setiap huruf awal

digabungkan menjadi satu perkataan yang bermakna. Gabungan huruf ini juga

mempunyai susunan tertentu yang ada fungsinya. (Tajul Ariffin Nordin et al., 2007).

Teknik gabungan huruf pertama ini dinamakan akronim. Sebanyak tiga strategi yang

telah dirancang dalam kajian ini untuk membantu murid mengingati fakta-fakta

sejarah dalam Unit 1 itu. Antara aktiviti-aktivitnya ialah:

13
Aktiviti 1: Mengimbas masalah murid

Aktiviti ini dijalankan oleh saya bersama-sama muris-murid 5 Cekap pada

waktu pengajaran dan pembelajaran. Semua murid akan memulakan sesi

dengan soal selidik. Pemerhatian juga dilakukan sepanjang proses

pengajaran dan pembelajaran ini. Ujian pra sebanyak 10 soalan objektif dan

5 soalan subjektif mengenai tajuk yang diajar diadakan selepas proses

pengajaran dan pembelajaran sebenar untuk mengetahui tahap dan masalah

murid selama 15 minit. Amy Ng Wei Ting (2009) di dalam kajiannya

menyatakan bahawa perlunya saya mengimbas masalah murid sebelum

melakukan tindakan yang sesuai bagi mengatasi masalah.

Aktiviti 2: Kaedah akronim

Dalam aktiviti ini, saya menerangkan kepada murid murid tentang kaedah

akronim. Akronim ialah sesuatu teknik yang dapat membantu murid

mengingat fakta sejarah yang sukar. Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002)

menyatakan bahawa akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada

gabungan huruf- huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang

boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Tegasnya, akronim ialah sesuatu

yang mudah disebut walaupun ianya tidak mempunyai maksud. Akronim ialah

teknik yang terbaru bagi membantu murid menghafal fakta sejarah dengan

senang, mudah dan lebih lama. Sebagai contoh:

14
Jadual 2: Akronim Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu
T Terengganu

P Perlis

K Kedah
K Kelantan
P Johor

Murid hanya perlu membuat kotak mengikut kreativiti mereka dan menghafal

akronim yang disediakan. Kajian telah menunjukkan bahawa teknik ini dapat

murid menghafal isi penting untuk tempoh yang lebih lama, mudah dan cepat.

Menurut Imran Jaafar (2000), dalam bukunya 12 Langkah Menuju Daya

Ingatan Lebih Baik mendapati pemidato-pemidato Yunani telah menggunakan

kaedah akronim untuk mengingati teks ucapan mereka. Jadi perkara ini telah

membuktikan bahawa penggunaan akronim dapat meningkatkan kemahiran

mengingat terutama murid lemah.

15
3.0 OBJEKTIF KAJIAN DAN SOALAN KAJIAN

3.1 Objektif

1. Penggunaan teknik akronim dapat meningkatkan pencapaian murid bagi topik

Tergugatnya Kedaulatan Negara.

2. Penggunaan kaedah akronim dapat menarik minat murid dalam mata pelajaran

Sejarah Tahun 5.

3.2 Soalan Kajian

a) Adakah penggunaan teknik akronim dapat meningkatkan pencapaian murid bagi

topik Tergugatnya Kedaulatan Negara?

b) Adakah penggunaan kaedah akronim dapat menarik minat murid dalam mata

pelajaran Sejarah Tahun 5.

16
4.0 PESERTA KAJIAN

Kajian ini telah dijalankan oleh saya terhadap responden di SK Seberang Jaya, Pulau

Pinang. Sekolah ini terletak di kawasan bandar. Kelas yang dipilih mempunyai murid

seramai 16 orang murid iaitu 11 lelaki dan 5 perempuan yang berumur 10 tahun.

Berdasarkan pencapaian peperiksaan yang dijalankan oleh pihak sekolah sebelum

ini, kesemua murid mempunyai tahap pencapaian yang pelbagai gred A hingga ke

gred E. Pencapaian prestasi yang agak membimbangkan ini memudahkan saya

untuk melihat peningkatan dan penurunan yang berlaku selepas kajian ini dilakukan.

Di samping itu, berdasarkan pemerhatian yang dijalankan, kumpulan sasaran juga

tidak mempunyai tabiat belajar yang baik dan hanya bergantung kepada guru sahaja.

Mereka berada dalam lingkungan tahap yang membimbangkan bagi mata pelajaran

Sejarah. Oleh itu, penggunaan teknik akronim diharap dapat mengurangkan kadar

kebergantungan murid kepada guru dalam pembelajaran.

Kumpulan sasaran terdiri daripada 16 orang murid Tahun 5 Cekap Sekolah

Kebangsaan Seberang Jaya. 11 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan

telah dipilih. Murid yang dipilih adalah dari pelbagai aras iaitu baik, sederhana dan

kurang baik dari segi pencapaian Sejarah mereka. Saya memilih murid ini kerana

murid telah melepasi fasa asas di mana tumpuan utama adalah kepada kemahiran

menghafal dan mengingat.

17
5.0 PELAKSANAAN KAJIAN

5.1 Langkah-Langkah Tindakan

Saya telah menggunakan model Kemmis & Mc. Taggart sebagai model kajian

tindakan. Menurut Kemmis & Mc. Taggart (1988), model tersebut menyatakan empat

langkah kajian tindakan iaitu tinjuan awal, merancang, melaksana dan mereflek.

Rajah 5.1 : Model Kemmis & Mc. Targart (1988)

5.1.1 Tinjauan Awal

Selepas refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran, saya mula membuat

perancangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Peringkat

masalah dan membuat analisis masalah. Proses ini dijalankan untuk meamstikan

masalah yang dihadapi murid-murid dapat diteliti secara terperinci untuk menentukan

aspek kelemahan, punca berlaku dan penyelesaian.

18
Selepas fokus kajian dikenal pasti, saya mula membuat sorotan bacaan berkaitan

dengan masalah kajian untuk mendapatkan maklumat daripada kajian-kajian lepas

yang relevan. Saya juga menentukan responden iaitu semua murid kelas 5 Cekap

untuk proses tinjauan awal masalah. Seterusnya, saya mula merancang intervensi

yang akan dijalankan iaitu melalui akronim membentuk ayat. Saya menentukan

aktiviti-aktiviti bahan bantu belajar, soalan-soalan dan rancangan pelajaran mengikut

tempoh yang ditetapkan.

Selanjutnya, saya mengenal pasti beberapa kaedah pengumpulan data iaitu ujian pra

dan pos, ujian lisan, temu bual, soal selidik dan analisis dokumen. Saya menetapkan

analisis data dijalankan secara kualitatif dan kuantitatif.

Perancangan jadual penyelidikan ini ditunjukkan dalam Jadual 5.1 di bawah:

Jadual 5.1: Perancangan Tindakan

BIL TARIKH PERANCANGAN TINDAKAN


1 25-28.2 2016 Membuat refleksi terhadap pengajaran dan
pembelajaran.
2 3.3. 2016 Membuat bacaan awal untuk mengenalpasti objektif
dan persoalan kajian
3 6.3. 2016 Menentukan responden kajian
4 16.3.2016 Merancang tindakan yang akan dijalankan
5 22.3.2016 Menentukan cara pengumpulan data dan analisis
data kajian
6 25.4.1016 Menjalankan pengajaran dan pembelajaran biasa
dan ujian pra
Membuat refleksi dan analisis PdP
7 16.7.16 Menjalankan intervensi pertama
8 18.7.16 Menjalankan intervensi kedua
9 22.7.16 Menjalankan intervensi ketiga
10 25.7.16 Memberi ujian pos
11 28.7.16 Menjalankan soal selidik bagi kelas 5 Cekap
12 15.8.16 Membuat analisis kualitatif dan kuantitatif
13 17.8.16 Menulis laporan kajian
14 28.9.16 Pembentangan dalam seminar

19
5.1.2 Bertindak

Saya telah menggunakan kata kunci yang telah dibina ketika sesi intervensi bermula

dengan memperkenalkan kata kunci bagi mengenalpasti negara dan negeri yang

harus dihafal oleh murid. Murid hanya perlu menyebut dan menghafal kata kunci

dahulu. Setelah beberapa kali menyebut dengan betul maka guru mengarahkan

mereka menghafal kata kunci. Murid seterusnya diberikan masa bagi menghafal kata

kunci dan fakta yang perlu dihafal. Langkah ini dijalankan dengan penerangan guru

terlebih dahulu. Seterusnya, saya membuat ujian pengesahan pengingatan fakta.

Perkara ini bagi membolehkan saya menilai terus keberkesanan kaedah yang

digunakan.

Pada intervensi kedua, saya menetapkan pembinaan perkataan bagi setiap huruf

awalan yang harus dihafal. Perkataan yang dibina haruslah dijadikan ayat yang

senang untuk diingat oleh murid. Murid perlu menyebut beberapa kali ayat yang

dibina dan diberi masa untuk menghafal.

Pada intervensi ketiga, saya menetapkan akronim disusun mengikut turutan huruf

yang mudah disebut. Perkara ini bagi membolehkan murid tidak keliru dengan setiap

fakta yang diwakili oleh akronim tersebut. Murid membina turutan huruf mengikut

kreativiti sendiri dan mudah disebut.

Setelah saya mengajar sebanyak 3 kali menggunakan teknik akronim ini dalam tajuk

berlainan dan saya mendapati murid sudah mahir membina akronim dengan kreatif.

20
5.1.3 Memerhati

Pada fasa ini, saya telah membuat pemerhatian dengan menggunakan instrumen

yang telah dirancang dan dibuat untuk mendapatkan data bagi dianalisis seterunsya

mendapatkan keputusan kajian. Pemerhatian terhadap pencapaian murid didapati

daripada ujian pra dan pos yang dijalankan. Saya menganalisis data yang didapati

dengan membuat perbandingan pencapaian ujian pra dan ujian pos serta ujian lisan

untuk menentukan keberkesanan kaedah akronim. Manakala bagi menguji minat

murid, soal selidik telah saya gunakan bagi tujuan ini.

5.1.4 Mereflek

Pada fasa ini, saya telah membuat pemerhatian dengan menggunakan instrumen

yang telah dirancang dan dibuat untuk mendapatkan data bagi dianalisis untuk

mendapatkan keputusan kajian. Pemerhatian terhadap kemahiran mengingat murid

dalam topik Tergugatnya Kedaulatan Negara didapati daripada ujian pra dan pos.

Saya menganalisis data yang didapati dengan membuat perbandingan pencapaian

ujian pra dan ujian pos serta ujian lisan untuk menentukan keberkesanan kaedah

akronim. Manakala, bagi mengetahui minat murid, temu bual dan soal selidik telah

dijalankan dengan murid tahun 5 Cekap.

5.2 Kaedah Mengumpul Data

Setelah melaksanakan tindakan, saya telah menyediakan tiga instrumen penilaian

bagi menilai keberkesanan tindakan serta mengumpul maklumat bagi mencapai

objektif. Instrumen yang digunakan ialah borang soal selidik, ujian pra-pos dan temu

bual.

21
5.2.1 Soal Selidik

Borang soal selidik mengenai minat murid terhadap subjek Sejarah telah disediakan

kepada murid. Borang soal selidik disediakan dan diedarkan kepada murid-murid

untuk mengetahui maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah. Borang

ini diisi oleh murid-murid secara jujur dan tertutup bagi mendapatkan maklumat yang

sebenar. Menurut Teakman (1978) dalam Siti Noorshahliza (2002), instrumen

berbentuk soal selidik dan temu bual merupakan dua cara yang paling berkesan bagi

mendapatkan maklumat daripada responden selain daripada membuat pemerhatian

terhadap tingkah laku mereka.

Soal selidik dijalankan terhadap murid-murid Tahun 5 Cekap sebelum ( Lampiran A )

dan selepas ( Lampiran B ) pelaksanaan kaedah akronim dalam sesi pengajaran dan

pembelajaran. Item-item soalan yang terdapat dalam borang soal selidik adalah

berkisar tentang minat murid terhadap mata pelajaran Sejarah serta pendekatan atau

kaedah yang sesuai bagi menilai tahap kompentasi murid. Oleh sebab itu, saya

memilih soal selidik yang mana dirasakan sesuai untuk mengumpul data awal

berkaitan kajian. Soalan yang sama akan diberikan sebelum dan selepas kaedah

diperkenalkan.

5.2.2 Ujian Pra dan Ujian Pos

Ujian Pra ( Lampiran C ) dilaksanakan ketika sesi PdP di dalam kelas. Tujuan ujian

pra dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat awal tentang tahap penguasaan

murid terhadap topik Tergugatnya Kedaulatan Negara. Ujian pencapaian ini

digunakan untuk mengukur tahap pencapaian murid kerana mengikut kajian tindakan

yang oleh Nurul Ain ( 2009 ) yang juga menggunakan teknik akronim sebagai

intervensi mendapati ujian pencapaian mampu mengukur perubahan pencapaian

murid selepas teknik diaplikasikan.

22
Sebanyak dua belas soalan dari Unit 1 iaitu dalam tajuk Tergugatnya Kedaulatan

Negara akan diuji ke atas responden. Soalan ini akan digunakan sebagai ujian pra

dan ujian pos. Tempoh masa yang digunakan untuk menguji ujian pra tersebut ialah

selepas selesai proses pengajaran tajuk ini dijalankan. Ujian pra akan diberikan

kepada responden terlebih dahulu bagi mengetahui tahap ingatan mereka terhadap

isi pelajaran yang baru disampaikan. Setelah itu murid-murid akan diterangkan cara

membuat kaedah Akronim. Seterusnya selepas responden didedahkan dengan

teknik akronim ini, murid-murid akan diuji kembali dengan ujian pos ( Lampiran D)

iaitu soalan yang sama digunakan pada ujian pra sebelumnya tetapi diubah struktur

soalannya sedikit. Hasil dapatan itu membolehkan saya menilai sejauh mana

keberkesanan sistem pembelajaran menggunakan kaedah akronim ke atas murid

tersebut.

5.2.3 Temu Bual

Temu bual saya dan murid terlibat telah dilaksanakan. Seramai 5 Orang murid dipilih

secara rawak bagi tujuan temu bual ini. Saya telah menjalankan temu bual berstruktur

( Lampiran F) bersama murid-murid untuk mengetahui persepsi dan tahap minat

murid terhadap mata pelajaran Sejarah khususnya. Tambahan pula, proses temu

bual ini juga memberikan peluang kepada guru dan murid-murid untuk berinteraksi

secara bersemuka. Data temu bual telah dianalisis secara kualitatif dengan kaedah

analisis kandungan. Data-data yang telah dicatat telah dikelaskan kepada tema-tema

tertentu kemudian diberikan kod kategori untuk memudahkan analisis seterusnya

disusun dalam grid analisis sebelum dibuat interpretasi.

23
5.3 Analisis Data

Terdapat dua jenis pendekatan yang telah dipilih oleh saya dalam kajian ini iaitu

analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Analisis kualitatif dijalankan untuk mendapatkan kefahaman yang mendalam

terhadap sesuatu perkara yang ingin dikaji (Marohaini 2001). Selain itu, analisis

kualitatif juga dijalankan untuk mendapat maklumat terperinci berkaitan sesuatu

perkara yang dikaji (Yin, 1984). Perkara ini bermakna untuk mendapatkan maklumat

terperinci dan mendalam analisis kualitatif dijalankan.

Tambahan lagi, kaedah ini boleh menerangkan peristiwa secara holistik dalam

keadaan sebenar peristiwa berlaku tanpa sebarang manipulasi oleh saya. Analisis ini

menjawab persoalan berkaitan dengan mengapa sesuatu fenomena berlaku

sedemikian dan bagaimana ia berlaku. Justeru, Analisis dijalankan untuk menjawab

soalan mengapa dan bagaimana yang dikemukakan oleh saya. Saya menjalankan

analisis secara mendalam untuk mendapatkan jawapan kepada persoalan kajian.

Semasa menganalisis data, saya akan menggunakan beberapa instrumen

pengumpulan data seperti borang soal selidik, ujian pra dan pos, transkrip temu bual

dan ujian lisan.

1. Analisis Ujian Pra dan Pos

Ujian Pra diberikan sebelum murid-murid diperkenalkan kepada kaedah akronim

dalam sesi PdP. Ujian ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana pencapaian

murid selepas mempelajari topik berkenaan menggunakan kaedah tradisional.

Berikut merupakan analisisis yang telah dibuat berdasarkan markah ujian ini.

Terdapat lima kategori gred seperti Jadual 5.3

24
Jadual 5.2: Jadual Pencapaian Murid dalam Ujian Pra

Gred Tahap Pencapaian Bilangan Murid Peratus %

A Cemerlang - -

B Baik - -

C Memuaskan - -

D Mencapai Tahap 13 81.25

Minimum

E Belum Mencapai 3 18.75

Tahap Minimum

Sebelum saya memberi ujian pra kepada murid, saya telah mengajar topik

Tergugatnya Kedaulatan Negara terlebih dahulu. Saya telah mencuba teknik ini 3 kali

sebelum murid diuji menggunakan ujian pos. Pada minggu berikutnya, saya telah

memberikan murid ujian pra untuk dijawab. Ujian pra ini digunakan oleh saya sebagai

pengesahan keupayaan murid mengingat fakta dalam tajuk yang dikaji melalui

pembelajaran kaedah tradisional. Markah murid adalah seperti di dalam jadual 5.3.

25
Jadual 5.3 : Markah Ujian Pra Murid
BIL. MURID MARKAH UJIAN PRA
1 Murid 1 8E
2 Murid 2 22 D
3 Murid 3 9E
4 Murid 4 12 E
5 Murid 5 20 D
6 Murid 6 37 D
7 Murid 7 28 D
8 Murid 8 31 D
9 Murid 9 21 D

10 Murid 10 25 D
11 Murid 11 35 D
12 Murid 12 39 D
13 Murid 13 28 D
14 Murid 14 39 D
15 Murid 15 37 D
16 Murid 16 35 D

Jadual 5.4: Analisis pencapaian ujian pra


Markah (%) Tahap Pencapaian Jumlah Murid Peratus (%)
80-100 Cemerlang - -
60-79 Baik - -
40-59 Memuaskan - -
20-39 Lemah 13 81.25
0-19 Sangat Lemah 3 18.75

Berdasarkan analisis dalam jadual 5.4 di atas dapat dilihat bahawa, melalui Ujian Pra

yang dijalankan, prestasi murid adalah berada pada tahap membimbangkan kerana

tiada murid yang mendapat keputusan A,B dan juga C. Prestasi murid pada tahap D

ialah seramai 13 orang (81.25%) dan seramai 3 orang yang mendapat keputusan E

(18.75%). Markah tertinggi yang diperoleh ialah 39 dan markah terendah ialah 8

26
markah sahaja. Secara kasarnya keputusan responden adalah agak teruk. Namun

begitu terdapat 2 orang responden yang mendapat markah agak baik iaitu 39 dan 37.

Berdasarkan jadual di atas seramai 3 atau 18.75 % orang murid berada pada tahap

membimbangkan. Paling ramai murid berada pada tahap lemah yang boleh

ditingkatkan lagi. Keseluruhan mendapat markah di bawah zon selamat. Hal ini

menunjukkan bahawa masih ramai dalam kalangan responden memerlukan teknik

yang sesuai untuk meningkatkan lagi pencapaian ini.

i) Analisa Ujian Pos

Setelah saya menilai markah ujian pra murid, saya telah memperkenalkan teknik

akronim kepada responden dan mengajar tentang penggunaan teknik ini. Saya telah

mengajar topik Tergugatnya Kedaulatan Negara dengan menggunakan teknik

akronim sebagai pemudah cara responden untuk belajar. Selepas PdP teknik

akronim dijalankan, saya telah bertindak mengedarkan ujian pos kepada responden.

Di bawah merupakan keputusan yang diperolehi oleh responden:

Jadual 5.5 : Markah Ujian Pos Murid


BIL. MURID MARKAH UJIAN POS
1 Murid 1 59 C
2 Murid 2 69 B
3 Murid 3 66 B
4 Murid 4 70 B
5 Murid 5 72 B
6 Murid 6 96 A
7 Murid 7 66 B
8 Murid 8 73 B
9 Murid 9 68 B
10 Murid 10 90 A
11 Murid 11 74 B
12 Murid 12 84 A
13 Murid 13 68 B
14 Murid 14 88 A
15 Murid 15 68 B
16 Murid 16 70 B

27
Jadual 5.6: Analisis pencapaian ujian pra
Markah (%) Tahap Pencapaian Jumlah Murid Peratus (%)
80-100 Cemerlang 4 25
60-79 Baik 11 68.75
40-59 Memuaskan 1 6.25
20-39 Lemah - 0
0-19 Sangat Lemah - 0

Berdasarkan analisis dalam jadual 5.6 di atas dapat dilihat bahawa melalui Ujian Pos

yang telah dijalankan, prestasi murid adalah berada pada tahap Cemerlang dengan

seramai 4 orang ( 25 %), markah yang sederhana atau baik iaitu gred B seramai 11

orang (68.75%), markah C seramai 1 orang (6.25%) dan tiada murid mendapat

markah D dan juga E. Markah yang tertinggi yang diperoleh ialah 96 dan markah

terendah ialah 59 markah sahaja. Secara keseluruhannya keputusan murid adalah

meningkat dengan baik. Namun begitu, terdapat 1 orang murid yang mendapat

markah C iaitu 59 sahaja. Berdasarkan jadual di atas seramai 4 orang berada pada

tahap cemerlang dan paling ramai murid berada pada tahap baik.

ii) Analisis Ujian Pra dan Ujian Pos

Analisis berdasarkan peratusan menunjukkan keberkesanan tindakan yang

dijalankan. Perkara ini terbukti apabila semua murid menunjukkan peningkatan pada

tahap pencapaian yang lebih tinggi pada ujian pos berbanding ujian pra.

Analisis dibuat satu persatu mengikut peratus bagi setiap soalan yang dijawab oleh

murid. Seterusnya, peratus, purata dan min keseluruhan dibuat berdasarkan skala

jawapan yang telah dijawab oleh murid. Julat markah yang diperolehi oleh murid ialah

sebanyak 37 iaitu tertinggi sebanyak 96 dan terendah sebanyak 59 markah.

28
Jadual 5.7: Perbezaan markah Ujian Pra dan Ujian Pos

Murid
Ujian Pra Ujian Pos Peratus
%
Markah Gred Markah Gred

M1 8 59 C 51
E

M2 22 69 B 47
D

M3 9 66 B 57
E

M4 12 70 B 58
E

M5 20 72 B 52
D

M6 37 96 A 59
D

M7 28 66 B 38
D

M8 31 73 B 42
D

21 D 68 B 47
M9
25 D 90 A 65
M10

M11 35 D 74 B 39

M12 39 D 84 A 45

M13 28 D 68 B 40

M14 39 D 88 A 49

M15 37 D 68 B 31
M16 35 D 70 B 35

29
Jadual 5.8 : Analisis Perbezaan Paratusan Ujian Pra dan Pos
Gred Ujian Pra Ujian Pos Peningkatan /
Penurunan
Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus Peratusan (%)
% %

A (80-100) - - 4 25 +25
B (60-79) - - 11 68.75 +68.75
C (40-59) - - 1 6.25 +6.25
D (20-39) 13 81.25 - -
E (0-19) 3 18.75 - -

Rajah 5.2: Perbezaan Pencapaian Mengikut Bilangan Murid melalui Ujian Pra dan

Ujian Pos

120

100

80

60

40

20

0
Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ujian Pra Ujian Pos

30
Berdasarkan rajah 5.2 di atas, selepas tindakan dilaksanakan, terdapat peningkatan

pencapaian markah murid. 4 orang murid berjaya mendapat gred A berbanding tidak

ada seorang murid yang mendapat gred A semasa ujuan pra dan berlaku peningkatan

sebanyak 25 %. Seramai 11 orang murid mendapat gred B berbanding tidak ada

seorang murid yang mendapat gred B semasa ujuan pra dan berlaku peningkatan

sebanyak 68.75 %. Manakala seorang murid mendapat gred C berbanding tidak ada

seorang murid yang mendapat gred C semasa ujian pra dan berlaku peningkatan

sebanyak 6.25%.

Rajah 5.3: Perbezaan Peratusan Markah Murid Bagi Ujian Pra dan Ujian Pos

120

100

80

60

40

20

0
Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid Murid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ujian Pra Ujian Pos

Rajah 5.3 menunjukkan perbezaan markah untuk ujian pra dan ujian pos.

Berdasarkan rajah di atas, didapati bahawa semua murid berjaya mencatatkan

peningkatan markah dalam ujian pos berbanding ujian pra. Jumlah markah untuk

ujian pra ialah 426 iaitu markah purata bagi setiap murid ialah 26.7 markah. Jumlah

markah bagi ujian pos pula ialah 1181 iaitu purata markah ialah 73.9 markah. Jumlah

31
markah menunjukkan peningkatan yang besar iaitu sebanyak 755 markah manakala

peningkatan markah purata ialah sebanyak 47.2 markah.

Analisis berdasarkan peratusan menunjukkan keberkesanan tindakan yang

dijalankan. Perkara ini terbukti apabila semua murid menunjukkan peningkatan pada

tahap pencapaian yang lebih tinggi pada ujian pos berbanding ujian pra.

2. Soal Selidik

Analisis soal selidik tentang minat murid terhadap mata pelajaran Sejarah mengikut

peratus bagi semua 8 item soal selidik selepas yang ditanya selepas intervensi

menunjukkan peningkatan berbanding dalam item soal selidik sebelum. Soal selidik

sebelum merujuk kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran saya menggunakan

kaedah tradisional manakala soal selidik selepas merujuk kepada pengajaran dan

pembelajaran menggunakan kaedah akronim.

32
Jadual 5.9 : Analisis Peratus Perbezaan Soal Selidik Minat

Bil Perkara
Sebelum Selepas
Jumlah Peratus

1 Adakah anda meminati mata 16 31.25% 75 %


pelajaran Sejarah
2 Adakah anda terlibat dan 16 37.5% 68.25 %
mengambil bahagian dalam
semua aktiviti yang telah
dijalankan pada hari ini?

3 Adakah anda menjawab 16 25% 62.5 %


soalan yang diajukan oleh
guru?
4 Adakah mata pelajaran 16 75% 12.5 %
Sejarah ini sukar anda faham
dan ingat?
5 Adakah anda berasa seronok 16 12.5% 75 %
semasa PdP Sejarah
berlangsung?
6 Adakah cara pengajaran guru 16 18.75% 75 %
Sejarah membantu anda
memahami dan menguasai
mata pelajaran ini dengan
baik?

7 Adakah anda sering 16 25% 75 %


mengulangkaji mata pelajaran
Sejarah di rumah?
8 Adakah anda mempunyai cara 16 25% 75%
tersendiri untuk menghafal
fakta-fakta dalam mata
pelajaran Sejarah?

Berdasarkan soal selidik ( Lampiran A) , dapat dilihat dengan jelas peratus yang

tertinggi bagi soal selidik sebelum ialah 75 % iaitu yang berkaitan dengan Sejarah ini

sukar anda faham dan ingat. Peratus dalam aspek yang sama ini telah menurun

kepada 12.5 % dalam soal selidik selepas. Sementara peratus yang tertinggi dalam

soal selidik selepas pula ialah 75% iaitu pada item seronok dan minat Sejarah.

Namun, jika dilihat dalam soal selidik sebelum, peratus kedua-dua item ini adalah

rendah iaitu 31.25 % dan 12.5 %. Peratus terendah bagi soal selidik selepas ialah

12.5 % iaitu bagi item kesukaran mengingat fakta Sejarah.


33
Namun, peningkatan purata peratus bagi jawapan YA kepada soalan soal selidik

daripada 28.1 % kepada 66.4 % jelas menunjukkan bahawa murid memang berminat

dengan mata pelajaran Sejarah dan teknik akronim.

Rajah 5.4 : Perbandingan Soal Selidik bagi jawapan YA soal selidik sebelum dan

selepas teknik akronim

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Minat belajar Mengambil Menjawab Kesukaran Seronok Cara Ulangkaji
Sejarah bahagian soalan guru Sejarah belajar pengajaran Sejarah
dalam PdP Sejarah guru
membantu

SEBELUM SELEPAS

Rumusannya, bagi skala 4 sahaja menunjukkan penurunan peratus kerana soalan

adalah berbentuk negatif. Kesemua item soalan lain adalah meningkat secara

mendadak selepas menggunakan teknik akronim. Kesimpulannya, berdasarkan

analisis data dalam Jadual dan Rajah didapati kaedah akronim telah dapat

meningkatkan minat murid untuk belajar Sejarah.

34
3. Temu Bual

Temubual telah dilakukan sebelum dan selepas kaedah akronim ini digunakan dalam

aktiviti PdP. Dapatan temubual sebelum tindakan interversi dijalankan untuk

mengenal pasti permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid iaitu untuk

mengetahui punca murid-murid menghadapi masalah untuk mengingati fakta dalam

mata pelajaran Sejarah.

Melalui dapatan daripada analisis temu bual sebelum memperkenalkan kaedah

akronim, didapati bahawa murid-murid menghadapi masalah untuk mengingat fakta-

fakta dalam mata pelajaran Sejarah. Selain itu, temu bual tersebut turut membuktikan

bahawa murid-murid tidak mempunyai strategi atau teknik tersendiri untuk mengingat

fakta yang telah dipelajari. Hal ini berpunca dari pemikiran segelintir murid yang

berpendapat bahawa mata pelajaran Sejarah tidak penting dan tidak perlu diberi

keutamaan. Hasil dapatan ini telah terbukti apabila kebanyakan murid-murid

mendapat markah yang agak rendah semasa ujian pra.

Murid-murid ini juga menghadapi kesukaran untuk menjawab soalan ujian ini kerana

mereka tidak dapat mengingat serta menghafal nama-nama negera dan negeri dalam

topik tergugatnya kedaulatan negara. Hal ini demikian kerana, nama-nama negeri

yang hampir sama mengelirukan murid. Tambahan pula, kesukaran untuk mengingat

nama negeri dan negara di bawah topik ini menyebabkan murid kurang memahami

tajuk yang diajar semasa proses pengajaran.

Namun begitu, keadaan ini telah berubah selepas kaedah akronim diperkenalkan

kepada murid. Kebanyakan murid di dalam kelas ini dapat menguasai topik diajar dan

mendapat markah yang tinggi dalam ujian pos yang diuji. Berikut merupakan

beberapa soalan yang diajukan kepada murid tahun 5 Cekap serta jawapan-jawapan

yang diberikan setelah kaedah akronim diperkenalkan kepada mereka di dalam kelas.

35
Soalan 1:

Adakah kamu dapat mengingat nama-nama negeri dan negara di dalam topik

tergugatnya kedaulatan negara selepas menggunakan teknik akronim?

Jadual 5.10 : Transkrip Temu Bual Soalan 1

Responden Transkripsi Perbualan Kod Tema


1 Ingat 1
2 Senang la sikit cikgu nak 1
ingat
3 Ingat cikgu sikit-sikit 1
4 Emmmmsaya dah ingat 1
sekarang cikgu nama-nama
negeri melayu bersekutu
5 Dah ingat cikgu! 1

Melalui dapatan temu bual soalan 1, murid-murid mengakui bahawa kaedah akronim

telah dapat membantu mereka dalam mengingati nama-nama negeri di bawah

pemerintahan British dengan lebih mudah. Murid juga menyatakan bahawa mereka

sudah tidak lagi sukar mengingat nama negeri serta kelas setiap negeri di bawah

pemerintahan British setelah menggunakan teknik ini. Menurut pandangan murid-

murid ini, kaedah akronim yang digunakan oleh guru memudahkan serta membantu

mereka untuk memahami topik kajian ini dengan lebih jelas.

36
Soalan 2:

Adakah kamu meminati kaedah akronim ini?

Jadual 5.11: Transkrip Temu Bual Soalan 2


Responden Transkripsi Perbualan Kod Tema
1 Mestilah cikgu! 3
2 Emm, Minat. 1
3 Minat juga cikgu! Mudah 1
saya nak ingat
4 Ok jugak cikgu guna 2
kaedah nie
5 Aah cikguminat! 1

Berdasarkan soalan 2, kesemua 5 orang murid yang telah ditemu bual memberikan

jawapan minat, mestilah dan Ok bagi soalan yang dikemukakan. Kesemua tema dan

kategori yang dianalisis berdasarkan jawapan temu bual murid ini menunjukkan

bahawa murid merasa selesa dan mengaggap kaedah akronim adalah sesuai bagi

topik dalam mata pelajaran Sejarah. Sikap posited murid telah menjana kepada

motivasi dalaman untuk mengingat fakta sejarah seterusnya minat dalam mata

pelajaran Sejarah. Jika murid itu memiliki sikap yang positif seperti menguasai

kaedah mengingat bagi topik yang dipelajari maka dia akan cuba menumpukan

perhatian serta minat belajar dengan pelbagai cara.

Data temubual dirakam melalui rakaman suara dan juga dalam bentuk visual. Data

temubual yang telah dirakam ini ditaip dalam bentuk transkrip. Seterusnya, analisisis

temubual telah dibuat berdasarkan transkrip tersebut untuk mendapatkan maklumat.

Temubual telah dilakukan sebelum dan selepas kaedah akronim ini diperkenalkan.

Justeru, dapatan temu bual telah dianalisis menggunakan proses pengkodan.

37
Jadual 5.12: Analisis dapatan temu bual murid
Soalan Kod Tema
Ingat Tidak
Soalan 1: ingat
Dapat mengingat nama negeri dan 5 0
negara di bawah topik tergugatnya
kedaulatan negara menggunakan
kaedah akronim?

Soalan 2: Minat Tidak


Minat kaedah akronim? minat
5 0

Melalui dapatan temu bual soalan 1, kesemua lima orang murid mengatakan bahawa

mereka telah dapat mengingat nama-nama negeri dan negara di bawah topik

tergugatnya kedaulatan negara menggunakan kaedah akronim. Murid juga

menyatakan bahawa mereka sudah tidak keliru tentang pengkelasan pentadbiran di

bawah pemerintahan British setelah menggunakan kaedah ini. Menurut pandangan

murid-murid , kaedah akronim yang digunakan oleh guru memudahkan serta

membantu mereka untuk memahami topik kajian ini dengan lebih jelas.

Dapatan daripada analisis temu bual bagi soalan 2 juga menunjukkan bahawa

kesemua lima orang murid menyatakan rasa suka untuk menggunakan kaedah

akronim ini dalam proses PdP mereka. Hal ini dapat dibuktikan apabila hampir semua

murid menunjukkan minat dan bergiat aktif di dalam kelas ketika melaksanakan

kaedah akronim ini. Analisis dapatan temu bual ini bukan sahaja membuktikan

bahawa kaedah ini dapat membantu murid mengingat, malah menarik minat murid

melibatkan diri secara aktif di dalam kelas

Secara keseluruhannya, temu bual terhadap murid-murid menunjukkan bahawa

kaedah akronim berkesan bagi membantu mereka mengingati nama-nama negara

dan negeri di bawah topik tergugatnya kedaulatan negara dengan tepat. Melalui temu

38
bual ini juga membuktikan bahawa murid-murid sangat berminat terhadap

penggunaan kaedah akronim ini dan telah berjaya menghafal fakta menggunakan

teknik akronim ini.

5.4 Cara Menyemak Data

5.4.1 Traingulasi Kaedah

Traingulasi kaedah merupakan proses penyemakan data di mana melibatkan

penggunaan pelbagai kaedah untuk menyelidik situasi atau masalah yang dikenal

pasti. Antara kaedah yang saya gunakan ialah ujian pra dan pos serta soal selidik.

Kesemua kaedah yang digunakan adalah demi mengenal pasti keberkesanan

kaedah akronim yang diuji tersebut.

5.4.2 Traingulasi Penyelidik

Traingulasi penyelidik pula merupakan satu proses penyemakan data yang melebihi

pelbagai pemerhati berbanding dengan pemerhati tunggal untuk menyelidik situasi

yang berlaku. Oleh itu, saya telah meminta pertolongan rakan baik saya yang juga

rakan praktikum saya untuk membantu membuat pemerhatian di dalam kelas.

5.4.3 Traingulasi Masa

Traingulasi masa merupakan proses pengumpulan data ke atas sesuatu sumber

yang dilakukan dalam suatu tempoh masa yang panjang. Sebagai contoh, soal selidik

dan temu bual saya telah dibahagi kepada tiga iaitu sebelum, semasa, dan selepas

kajian dijalankan. Soal selidik dan temu bual awal dijalankan seminggu sebelum

kajian tindakan saya bermula. Manakala ujian pra kajian pula saya laksanakan dalam

tempoh tiga minggu sewaktu saya menjalankan kajian penyelidikan. Temu bual
39
dengan semua murid yang dipilih juga saya jalankan sebelum dan selepas kajian

dibuat.

40
6.0 DAPATAN KAJIAN

Dalam bahagian ini, saya akan membincangkan rumusan dapatan hasil kajian yang

akan menjawab tiga persoalan kajian, iaitu adakah penggunaan teknik akronim dapat

meningkatkan kemahiran murid untuk mengingat fakta bagi topik Tergugatnya

Kedaulatan Negara?, adakah penggunaan kaedah akronim dapat menarik minat

murid dalam mata pelajaran Sejarah Tahun 5?

Persoalan 1

Adakah penggunaan teknik akronim dapat meningkatkan kemahiran murid

untuk mengingat fakta bagi topik Tergugatnya Kedaulatan Negara?

Berdasarkan Jadual 1, kesemua murid menunjukkan peningkatan skor dalam ujian

pos berbanding ujian pra. Sementara Rajah 5.3 menunjukkan perbandingan

pencapaian responden yang mendapat markah sederhana dan cemerlang dalam

ujian pos berbanding ujian pra. Pencapaian responden dalam ujian pra kebanyakan

dalam kelompok lemah telah meningkat kepada markah baik dan cemerlang. Jadi,

berdasarkan analisis data ujian pra dan pos ini maka telah dapat dijawab persoalan

1 kajian ini iaitu penggunaan teknik akronim dapat meningkatkan kemahiran murid

untuk mengingat fakta bagi topik Tergugatnya Kedaulatan Negara. Oleh itu, objektif

1 kajian ini juga telah dapat dicapai dengan baik.

Peningkatan prestasi ini disebabkan oleh Kaedah Akronim memberikan panduan

mudah dengan menggunakan susunan huruf yang mudah difahami dan diingati. Hal

ini dapat dibuktikan dengan jawapan temu bual murid yang menyatakan kaedah ini

senang, mudah untuk ingat fakta dan mudah digunakan.

41
suka sebab mudah nak ingat ( Responden 1)

senang nak guna ( Responden 2)

suka sangat akronim nie ( Responden 3)

Dapatan ini disokong oleh dapatan kajian Mohd Majid Kontang ( 2005 ), dalam

kajiannya menyatakan bahawa melalui kaedah akronim, satu pembelajaran terkawal

dan bermakna dapat diwujudkan. Beliau juga telah menggunakan kaedah ini di dalam

kelas dan berjaya berjaya menarik minat murid untuk menggunakan kaedah ini

seterusnya mencapai obejektif pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahawa sekiranya

guru mengamalkan amalan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kebolehan

murid maka sesi pembelajaran akan menyeronokkan murid-murid serta memudahkan

mereka menguasai pengetahuan atau kemahiran yang diajar.

Penggunaan Kaedah Akronim ini telah mengubah amalan pengajaran guru yang

berpusatkan guru kepada gaya pengajaran berpusatkan murid yang membolehkan

murid-murid menguasai kemahiran mengingat dengan baik. Dapatan ini disokong

oleh kajian Mcniff ( 1988 ) yang mendapati gaya pengajaran guru mempunyai kesan

yang amat besar dan merupakan faktor terpenting dalam menentukan suasana

pembelajaran yang kondusif.

Kesimpulannya,berdasarkan analisis ujian pra dan pos serta temu bual maka

persoalan 1 telah dapat dijawab, iaitu penggunaan teknik akronim dapat

meningkatkan kemahiran murid untuk mengingat fakta bagi topik Tergugatnya

Kedaulatan Negara.

42
Persoalan 2

Adakah penggunaan kaedah akronim dapat menarik minat murid dalam mata

pelajaran Sejarah Tahun 5?

Berdasarkan analisis soal selidik ( Jadual 5.9), iaitu soal selidik yang dibuat sebelum

dan selepas teknik akronim digunakan menunjukkan minat murid terhadap mata

pelajaran Sejarah. Berdasarkan analisis soal selidik minat tersebut telah melihatkan

berlakunya perubahan positif responden terhadap minat dalam mata pelajaran

Sejarah. Kaedah Akronim yang dijalankan telah dapat menarik minat responden

untuk belajar subjek Sejarah ini. Selain itu, kaedah ini juga telah memberikan jalan

mudah untuk responden menyelesaikan masalah dalam proses mengingat fakta

Sejarah. Panduan dan jalan yang mudah ini telah dapat meningkatkan motivasi dan

minat responden untuk membuat latihan yang diberikan kerana mereka seronok

kerana dapat menjawab soalan dengan tepat. Dapatan ini bertepatan dengan Arends,

(1980), yang menyatakan pemilihan kaedah yag tepat adalah penting agar proses

pengajaran yang dilaksanakan berkesan dan dapat menarik minat murid untuk terus

fokus dalam menguasai sesuatu ilmu pengetahuan atau kemahiran yang

disampaikan.

Manakala berdasarkan analisis temu bual yang telah dibuat telah dapat mengenal

pasti tiga faktor utama yang menyebabkan responden berminat untuk mengikuti sesi

pembelajaran menggunakan kaedah Akronim iaitu penggunaan strategi pengajaran

dan pembelajaran yang berkesan, penggunaan bahan bantu mengajar yang

berkesan dan peribadi guru yang disenangi oleh murid-murid. Hal ini dapat dibuktikan

dengan transkrip jawapan responden seperti di bawah:

43
Seronok dan cikgu selalu dating tunjuk apabila saya tidak faham. ( Responden 2)

Suka, sebab cikgu tegas tapi baik dengan kami ( Responden 3)

Suka sebab senang nak ingat fakta ( Responden 4)

Akhir sekali, faktor peribadi guru menyebabkan responden suka pengajaran dan

pembelajaran pengkaji. Saya telah menunjukkan sikap mesra, prihatin dan peramah

dalam membina hubungan dengan murid. Dapatan ini selari dengan cadangan Azri

Aziz ( 1994) , bahawa guru yang mengajar mesti mewujudkan hubungan positif dan

mesra dengan pelajar supaya mudah untuk mengawal dan mempengaruhi pelajar

untuk belajar.

Berdasarkan soal selidik dan temu bual yang dijalankan, maka persoalan ke-2 kajian

iaitu bagaimanakah penggunaan kaedah akronim dapat meningkatkan minat murid

dalam mempelajari topik Tergugatnya Kedaulatan Negara telah dapat dirungkai juga

dapat dicapai.

44
7.0 CADANGAN TINDAKAN SUSULAN

Kajian ini melibatkan 16 orang murid bagi kelas Tahun 5 di sebuah sekolah di

Seberang Jaya, Pulau Pinang. Masalah yang dihadapi oleh murid kelas ini ialah

lemah dalam kemahirang mengingat fakta Sejarah yang dipelajari seterusnya kurang

berminat mempelajari Sejarah. Oleh yang demikian, saya telah memilih kaedah

akronim dalam membantu murid mengingat fakta Sejarah seterusnya minat terhadap

subjek ini. Kesannya, kemahiran mengingat fakta Sejarah telah semakin baik dan

positif. Perkara ini dibuktikan dengan peningkatan marah ujian pos berbanding ujian

pra. Soal selidik yang dilakukan juga telah melihatkan murid menunjukkan minat

terhadap subjek Sejarah setelah teknik ini diperkenalkan. Oleh itu, penyelidikan ini

berjaya membuktikan bahawa kaedah akronim dapat meningkatkan kemahiran

mengingat murid dan minat murid terhadap subjek Sejarah.

Pengaplikasian kaedah akronim ini dapat ditingkatkan lagi untuk kajian lanjut dengan

mengecilkan kelompok murid terlibat. Hal ini demikian kerana melalui cara ini dapat

memastikan murid dapat dipantau dan diajar dengan lebih sempurna lagi tanpa timbul

masalah ganguan kelas. Apabila melibatkan murid yang ramai sudah pasti timbul

masalah murid yang bertingkahlaku negatif yang mana menggangu murid lain untuk

menuntut ilmu. Jadi, saya merasakan bahawa kaedah ini akan lebih berkesan jika

difokuskan hanya kepada murid lemah sahaja iaitu hanya kelompok kecil.

Seterusnya, cadangan penambahbaikan terhadap penyelidikan ini ialah agar

penyelidikan lanjutan dijalankan untuk tempoh masa yang lebih lama iaitu dua atau

tiga bulan. Tempoh masa yang lebih lama adalah penting bagi membolehkan

penilaian dapat dibuat secara terperinci dan teliti terhadap keberkesanan kaedah

akronim terhadap murid. Saya juga menyarankan penggunaan kaedah akronim ini

bukan saja digunakan dalam topik Tergugatnya Kedaulatan Negara tetapi juga bagi

45
topik lain. Tambahan pula, kaedah ini saya sarankan agar digunakan oleh guru dalam

subjek lain dalam usaha mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka seterusnya

meningkatkan tahap penguasaan murid terhadap topik yang diajar di dalam bilik

darjah.

46
8.0 REFLEKSI

Saya berharap hasil kajian ini dapat digunakan oleh pihak lain yang berkaitan seperti

guru Sejarah, Ketua Panitia dan Pejabat Pendidikan Daerah sebagai salah satu

amalan pengajaran dan pembelajaran berkesan dalam membantu murid-murid

menguasai kemahiran mengingat. Kajian ini boleh dijadikan rujukan dan panduan

kepada guru-guru agar dapat melakukan penambahbaikan dari segi amalan

pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kaedah ini boleh digunakan oleh guru-

guru sebagai alternatif untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran

yang berkesan di dalam kelas. Panitia Sejarah di sekolah bolehlah mengambil inisiatif

menggalakkan penggunaan kaedah ini dengan membuat latihan dalaman di sekolah

kepada guru-guru di sekolah supaya mereka mahir untuk menggunakan kaedah ini.

Penggunaan kaedah ini oleh guru-guru di sekolah sudah pasti akan dapat

menambahbaik kelemahan yang wujud dengan guru-guru membuat perjumpaan atau

refleksi selepas pengajaran dan pembelajaran.

Kaedah ini mempunyai kekuatan kerana telah dibuktikan dalam kajian ini bahawa

berjaya meningkatkan prestasi murid-murid dalam Sejarah dan dapat meningkatkan

minat murid untuk mempelajari Sejarah. Kaedah ini telah dapat mengubah persepsi

nurid-murid yang menganggap mata pelajaran Sejarah sukar dan susah. Kaedah ini

telah terbukti berjaya meningkatkan prestasi dan minat murid dengan amalan

pembelajaran yang sistematik dan memudahkan murid-murid lemah yang tidak ada

cara mudah untuk mengahafal. Seterusnya, kaedah ini juga telah mengubah

paradigma pengajaran guru secara tradisional yang mana berpusatkan guru kepada

pembelajaran berpusatkan murid.

Walau bagaimana pun, kaedah ini masih mempunyai kelemahan yang perlu

diperbaiki secara kolektif oleh guru-guru. Kelemahan yang ketara dapat dikesan ialah

47
kaedah akronim ini kadang-kadang menyebabkan responden merasa bosan dan

jemu apabila digunakan secara berulang-ulang. Oleh itu, untuk mengatasi masalah

ini, saya perlulah mempelbagaikan teknik ini dengan memperbanyakkan akronim-

akronim sesuai dengan tajuk yang diajar.

Dalam pelaksanaan kajian ini, saya telah dapat menimba pelbagai pengalaman yang

sangat berguna sebagai persiapan untuk menjadi guru yang sebenar. Kajian ini telah

memberikan pengetahuan yang berguna kepada pengkaji dari segi persepsi bahawa

untuk menjadi seorang guru yang berkesan haruslah mencabar. Hal ini kerana untuk

menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan menarik seseorang

guru mestilah bersikap proaktif dan berfikir secara kreatif. Selain itu, seseorang guru

juga perlu merancang dengan teliti aktiviti dan bahan yang hendak digunakan di

dalam kelas. Faktor yang paling penting ialah seseorang guru perlu merancang dan

melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan serta sesuai

dengan naluri murid-murid.

48
RUJUKAN

Alias b. Putih. (2009). Kajian tindakan di sekolah satu pengenalan. Shah Alam.

Purnama Honey Enterprise.

Arends, R.I ( 1988 ). Learning To Teach. Boston: Mc Graw Hill.

Ang Jia Chee (2011) Kajian Tindakan Tentang Meningkatkan Kebolehan Mengenali

Akhiran.

Azri Aziz. Teknik Ingatan Untuk Pelajar. Kuala Lumpur. Quantum Learning. 1994.

Abdul Latib bin Abd Rahman, 2016. Panduan Penulisan Laporan Tindakan

Tindakan. Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Pulau Pinang.

Ab. Rahim Selamat, 2000. Kemahiran dalam Sekolah Bestari. Johor. Badan

Cemerlang Sdn. Bhd.

Ab. Fatah Hasan .2001. Penggunaan Minda yang Optimum dalam Pembelajaran.

Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Amy Ng Wei Ting .2009. Kaedah Penyelidikan Tindakan. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka

Buzan T. (2006). Use your memory: Understand your mind to improve your

memories and mental power. England: BBC Active.

Ee, Ah Meng ( 1997). Pendidikan di Malaysia 1: Shah Alam : Fajar Bakti, 1997.

Eric Jansen. (2009). Teaching with poverty in Mind. Indonesia.

Erikson. 2002. Developmental Psikology. Selangor. Utusan Publications Sdn. Bhd.

49
Fauziah Bt Mat, 2003. Kajian Tindakan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti

Sdn. Bhd.

ICT dalam Pendidikan: Prospek dan Cabaran dalam Pembaharuan Pedagogi

Robiah Sidin Nor Sakinah Mohamad.

Imran Jaafar. (2000). 12 Langkah Menuju Daya Ingatan Lebih Baik. Kuala Lumpur:

Golden Book Center.

Kamus Dewan Edisi Ketiga, 2002, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Koleksi Artikel Sayaan Tindakan PISMP SN ambilan Januari 2009.

Kamarudin Yaakub .1997. Soal jawab motivasi dan teknik belajar, Kuala Lumpur:

Berita Publishing Sdn. Bhd.

Mohd. Yunus Noor (1990). Psikologi dan teknik belajar berkesan. Petaling Jaya.

Penerbit fajar bakti Sdn.Bhd.

Maisarah Majid dalam Pembentukan Jati Diri Kanak-Kanak Melalui Bahan Bacaan

Bahasa Malaysia (Childrens Identity Development Via Malay Reading

Materials).

Mc Niff, 1988. Action Research: Principles and Practice. Dewan Bahasa dan

Pustaka. Kuala Lumpur.

Mohd Majid Konting (2005). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Othman Lebar .2011. Kajian Tindakan dalam Pendidikan: Teori dan Amalan.

Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjong Malim.

50
Syed Ismail bin Syed Mustapa & Ahmad Subki bin Miskon (2010).

Buku Guru dan Cabaran Semasa. Terbitan Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.

Sharifah Alwiah Alsagoff (1984). Teknologi Pendidikan: Kuala Lumpur . Dewan

Bahasa dan Pustaka.

Siti Noorshahliza (2002). Penekanan guru dalam menjalankan aktiviti motivasi di

dalam kelas: Universiti Teknologi Malaysia. Skudai.

Sidek Mohd Noah. 2002. Perkembangan Kerjaya: teori dan praktis. Universiti Putra

Malaysia: Serdang. Selangor.

Tony Buzan, 2010. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. (UP&D) .Panduan

Kemahiran Belajar Buzan . Kuala Lumpur.

Tajul Ariffin Nordin et. al (2007). Membina Pelajar Cemerlang : Evolusi

Pembelajaran Sepanjang Hayat. UTM.

Hubungan Tingkah Laku Kesediaan Pensyarah Dengan Tahap Motivasi Pelajar

Adibah Binti Abdul Latif & Fatimah Harlina Mohd Taib Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

Perkembangan kerjaya : teori & praktis / Sidek Mohd Noah Sidek Mohd Noah :

Serdang : UPM, 2002.

51