Anda di halaman 1dari 2

RUBRIK PEMARKAHAN

KERJA KURSUS (PROJEK)

PIM3101: Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN SEMESTER 1

Ambilan Januari 2013

Komponen Tahap Kriteria


Tugasan/ Baik Sederhana Lemah
Pemberatan 35-24 23-12 11-0
Tugasan 1 -Penerangan -Penerangan yang lengkap -Penerangan yang agak -Penerangan tidak lengkap.
(35 markah) kaedah dan teknik berserta "syaahid"nya. lengkap berserta -tiada contoh dakwah nabi
dakwah nabi SAW -Contoh- cara dakwah nabi sebagai "syaahid" dengan SAW.
SAW bersama dalil quran menyatakan rujukannya yang -Hujah tidak cukup kuat
atau hadis. muktabar. untuk membantu
-Hujah yang kukuh melebihi 3 - Menghurai 5 hujah yang pernyataan.
isi. kukuh bagi menguatkan hujah. -Bibliografi tidak dinyatakan
-Maklumat yang diberikan -Maklumat yang diberikan dengan konsisten.
melebihi tahap mencukupi, memenuhi tahap mencukupi.
iaitu melebihi 5 rujukan. -Bukti pembacaan dinyatakan
-Banyak bukti pembacaan. dengan jelas berdasarkan
-Bibliografi mengikut format format APA.
APA.
Tugasan 2 -Membincangkan - Menyatakan 5 isu atau -Menyatakan hanya 4 isu - Isi yang diberikan tidak
(35 markah) dan menganalisis lebih. berserta hujah yang lengkap melebihi 3 isi.
isu-isu berkaitan - Menyatakan hujah dan dan munasabah. - Hujah dan contoh kurang
pelaksanaan contoh daripada isu-isu - Menyatakan contoh daripada kukuh untuk membantu
program j-QAF di semasa dengan lengkap dan isu-isu semasa bagi pernyataan.
Malaysia. berkesan. menguatkan hujah.
-Kematangan dalam -Menunjukkah kematangan di
berhujah. dalam berhujah.

30-21(baik) 20-11(sederhana) 10-0(lemah)


Tugasan 3 Membuat - Berjaya mengenal pasti - Dapat mengenal pasti - Menghadapi masalah
(30 markah) perbandingan elemen utama kurikulum. sebahagian elemen. mengenal pasti elemen bagi
antara kurikulum - Dapat menghuraikan - Dapat menghuraikan elemen kedua-dua kurikulum.
KBSR dan KSSR kekuatan dan kelemahan KSSR dan KBSR. - Gagal menghuraikan
bagi matapelajaran elemen KSSR dan KBSRi. - Memberi cadangan dan kekuatan dan kelemahan
Pendidikan Islam - Memberi cadangan dan penambahbaikan yang konkrit elemen KSSR dan KBSR.
penambahbaikan yang untuk mengatasi kelemahan. - Kurang memberi
konkrit utk mengatasi - Menunjukkan kematangan cadangan untuk mengatasi
kelemahan. dalam menganalisa kelemahan.
- Menunjukkan kematangan -Menunjukkan kemahiran
menganalisa aras tinggi. menganalisa yang rendah.

Anda mungkin juga menyukai