Anda di halaman 1dari 2

1223/2 SULIT

NAMA:________________________________

TINGKATAN:__________________________

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUJUT MIRI


PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 1 2017
PENDIDIKAN ISLAM ISLAM KERTAS 2 (1 JAM 40 MINIT)
Arahan:
1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan.

Kertas soalan ini mengandungi lima soalan.jawab semua soalan.

1 (a) Firman Allah SWT:

Ayat dia ats menjelaskan
bahawa Allah SWT tekah membinasakan
umat terdahulu kerana tidak
(SURAHnikmat
mensyukuri AL-ANAM AYAT 6)
kurniann-Nya.
(i) Senaraikan dua bentuk kebinasaan tersebut. [2 markah]
(ii) Jelaskan dua hikmah Allah SWT membinasakan umat terdahulu [4 markah]
(iii) [4 markah]
(b) Sabda Rasulullah SAW:

Hadis di atas menerangkan tentang ciri makanan yang dianjurkan oleh Islam.
Berdasarkan hadis di atas,
(i) Nyatakan dua ciri makanan tersebut [2 markah]

(ii) Jelaskan dua syarat yang mengharuskan seseorang memakan makanan yang haram ketika darurat
[4 markah]

(iii) Gambar di atas menunjukkan beberapa isu dalam produk makanan. Huraikan hujah anda terhadap apa
yang akan berlaku sekiranya umat Islam mengabaikan pemilihan makanan yang halal dan baik.
[4 markah]
2 (a) Firman Allah SWT:Surah al-Anam : 50
Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara-perkara ghaib kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah
SWT.
Apakah maksud perkara-perkara ghaib?
Senaraikan empat contoh perkara ghaib yang wajib diimani oleh setiap umat Islam.
Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas.