Anda di halaman 1dari 5

1

1223/2 SULIT

NAMA:________________________________

TINGKATAN:__________________________

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUJUT MIRI


PEPERIKSAAN SEMESTER 2 TINGKATAN 4 2017
PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 (1 JAM 40 MINIT)
Arahan:
1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan.

Kertas soalan ini mengandungi lima soalan.jawab semua soalan.

1 (a) Firman Allah SWT:
6:atas
Ayat di
menjelaskan bahawa
Allah SWT telah membinasakan
umat terdahulu kerana tidak
mensyukuri nikmat kurniann-Nya.
(i) Senaraikan dua bentuk kebinasaan tersebut. [2 markah]
(ii) Jelaskan dua hikmah Allah SWT membinasakan umat terdahulu. [4 markah]
(iii) Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. [4 markah]

(b) Sabda Rasulullah SAW:

Hadis di atas menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada para Rasul dan orang-orang beriman
antaranya supaya memakan makanan yang baik. Berdasarkan hadis di atas,
(i) Nyatakan perintah Allah SWT yang lain. [2 markah]

(ii) Jelaskan dua hikmah diharuskan memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat.
[4 markah]

(iii) Gambar di atas menunjukkan beberapa isu dalam produk makanan. Huraikan hujah anda terhadap apa
yang akan berlaku sekiranya umat Islam mengabaikan pemilihan makanan yang halal dan baik.
[4 markah]
2

2 (a) Firman Allah SWT:50 :
Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara-perkara ghaib kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah
SWT.
(i) Nyatakan maksud perkara ghaib? [2 markah]
(ii) Senaraikan empat contoh perkara ghaib yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. [4 markah]
(iii) Jelaskan dua kelebihan beriman dengan perkara-perkara ghaib. [4 markah]

(b) Sabda Rasulullah SAW:


:.
.


.

Hadis di atas menerangkan perbuatan negatif yang dilarang oleh Rasulullah SAW iaitu perbuatan yang
membawa kepada perpecahan.
(i) Nyatakan dua perbuatan negatif tersebut. [2 markah]
(ii) Perpaduan merupakan teras kemajuan sesebuah Negara. Semangat perpaduan harus disemai di peringkat
pendidikan tadika lagi, dengan ini semua rakyat akan mengamalkan semangat perpaduan dalam
kehidupan mereka. Berdasarkan pernyataan tersebut, cadangkan cara untuk mewujudkan perpaduan
dikalangan pelajar di sekolah. [4 markah]

(c) A B C D


Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D yang
betul daripada jadual di atas.
Anda hanya perlu menulis nombor soalan dan jawapan sahaja.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
[4 markah]
3 (a) Firman Allah SWT:


125:
3

Berdasarkan ayat di atas,


(i) Jelaskan gambaran orang yang tidak mendapat hidayah. [2 markah ]
(ii) Terangkan cara untuk mendapatkan hidayah Allah S.W.T. [2 markah ]
(iii) Dewasa ini banyak rancangan yang berunsur keagamaan disiarkan di televisyen untuk memberi
kefahaman agama yang lebih mendalam kepada masyarakat Islam.Rancangan itu merupakan satu cara
untuk mendapat hidayah Allah SWT.
Huraikan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas. [4 markah ]

(b) Sabda Rasulullah SAW:

Hadis di atas menerangkan makanan yang halal dan haram memberi kesan kepada ibadah sesorang.
Berdasarkan hadis di atas,
(i) Senaraikan dua ciri makanan yang haram. [2 markah ]
(ii) Jelaskan cara anda mengenalpasti makanan yang halal di pasaran. [2 markah ]
(iii) Terangkan dua pengajaran daripada hadis di atas. [4 markah ]

(c ) Susun semula potongan ayat di bawah mengikut tertib seperti dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor sahaja.

1


2


3


4

(162- 163 : )
[4 markah ]

4 (a) Firman Allah SWT:

1-5:
Berdasarkan ayat di atas,
4

(i) Jelaskan cara untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. [2 markah ]


(ii) Terangkan dua kepentingan khusyuk kepada seorang muslim. [4 markah ]
(iii) Terangkan dua pengajaran ayat. [4 markah ]

(b)
Soalan berikut diikuti pilihan jawapan iaitu A dan B. Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang
bergaris di bawah.
Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja

No. Potongan Ayat al-Quran Hukum Tajwid


A B
(i) Wajibul ghunnah Iqlab(ii) Ikhfa Syafawi Izhar syafawi(iii) Ikhfak Hakiki Izhar Halki


(iv) Idgham Bila Idgham Maal Ghunnah
Ghunnah


[ 4 markah ]

(c) Tulis semula petikan di bawah dalam tulisan jawi.


Salah satu sebab doa seseorang tidak dimakbulkan Allah SWT adalah berpunca daripada
pengambilan makanan dan minuman yang haram dan memakai pakaian yang tidak menutup aurat.

[ 6 markah ]

5 (a) Firman Allah SWT:

15 :
Antara nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya dalam ayat di atas ialah berbuat baik kepada kedua
ibu bapa.Berdasarkan ayat di atas,
(i) Berikan maksud kalimah yang bergaris. [ 2 markah ]
(ii) Jelaskan dua cara anda berbuat baik kepada kedua ibu bapa. [ 4 markah ]
(iii) Terangkan dua pengajaran ayat. [ 4 markah ]

(b)Tulis tiga potongan kalimah daripada ayat-ayat al-Quran di atas yang mengandungi nun mati ( )dan
nyatakan hukumnya. [ 6 markah ]
5

) (c Tuliskan semula pernyataan di bawah dengan tulisan rumi

)(i

.
)(ii

.
)(iii
-
.
)(iv

.
] [ 4 markah
KERTAS SOALAN TAMAT