Anda di halaman 1dari 16

PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN

2017

PELAN STRATEGIK LINUS


SK NANGA PAKAN 2017

1
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

2
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

VISI SEKOLAH

MISI SEKOLAH

3
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

MATLAMAT LINUS SK NANGA PAKAN

Menghapuskan masalah buta huruf dalam kalangan murid Tahap 1.


Melahirkan murid yang menguasai asas literasi dan numerasi dengan mencapai KPI NKRA-LINUS 100%
pada Tahun 2017 dan tahun-tahun seterusnya
Melahirkan guru yang berdedikasi dalam menjalankan PdP LINUS dengan kaedah serta pendekatan
yang kreatif dan inovatif secara optimum.
Meningkatkan penguasaan dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam
aktivivti proses pengajaran dan pembelajaran.

4
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

PERANCANGAN STRATEGIK 2017

BIDANG TERAS ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

1. Masih ada murid yang tidak dapat 1. Semua murid akan menguasai Masalah buta huruf dan tidak menguasai
menguasai asas Literasi Bahasa asas Literasi Bahasa Malaysia, kemahiran asas bagi murid-murid tahap 1
Malaysia, Numerasi dan Literasi Numerasi dan Literasi Bahasa dalam daerah Julau dapat dihapuskan
Bahasa Inggeris kerana lemah dan Inggeris 100% selepas tamat menjelang tahun 2017 dan tahun-tahun
kurang bermotivasi. pendidikan tahap I sekolah seterusnya.
rendah. Meningkatkan kualiti PdP guru LINUS di dalam
bilik darjah LINUS dan kelas pemulihan

2. Masih terdapat ibu bapa atau 4. Semua sekolah mematuhi prosedur Menyedarkan ibu bapa supaya bekerjasama
waris yang tidak dapat menerima dalam mengenalpasti Murid dengan pihak sekolah untuk mengenalpasti
dan mengakui bahawa anak Berkeperluan Khas dan murid Murid Berkeperluan khas dan murid bermasalah
PENGURUSAN mereka dalam kategori murid bermasalah pembelajaran pembelajaran dan menempatkan mereka di
AKADEMIK berkeperluan khas dan murid mengikut garis panduan yang sekolah pendidikan khas
(LINUS) bermasalah pembelajaran di ditetapkan. (Borang IPP2M dan Memastikan murid bermasalah pembelajaran
sekolah harian biasa ID). menghadiri Program Outreach.

3. Masih terdapat ibu bapa yang 3. Pihak pentadbir sekolah, Memastikan pihak pentadbir sekolah. Penolong
memandang ringan terhadap Penolong Kanan HEM dan kanan HEM dan kaunselor memberi tumpuan
kehadiran murid ke sekolah dan kaunselor sekolah memainkan spesifik terhadap murid yang sering tidak hadir
terdapat segelintir murid yang peranan dalam menyelesaikan ke sekolah.
sering tidak hadir ke sekolah masalah ketidakhadiran murid Menganjurkan dan melaksanakan Program
ke sekolah. Intervensi untuk murid yang tidak hadir ke
sekolah

5
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

4. Masih terdapat ibu bapa atau 4. Semua sekolah mematuhi prosedur Menyedarkan ibu bapa supaya bekerjasama
waris yang tidak dapat menerima dalam mengenalpasti Murid dengan pihak sekolah untuk mengenalpasti
dan mengakui bahawa anak Berkeperluan Khas dan murid Murid Berkeperluan khas dan murid bermasalah
mereka dalam kategori murid bermasalah pembelajaran pembelajaran dan menempatkan mereka di
berkeperluan khas dan murid mengikut garis panduan yang sekolah pendidikan khas
bermasalah pembelajaran di ditetapkan. (Borang IPP2M dan Memastikan murid bermasalah pembelajaran
sekolah harian biasa ID). menghadiri Program Outreach.

6
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

PELAN TINDAKAN

BIDANG TERAS : PENGURUSAN AKADEMIK (LINUS)

ISU STRATEGIK 1: Masih ada murid yang tidak dapat menguasai asas Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris kerana
lemah dan kurang bermotivasi.

MATLAMAT STRATEGIK: Semua murid akan menguasai asas Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris 100% selepas tamat
pendidikan tahap I sekolah rendah.

SASARAN
OBJEKTIF KPI INISIATIF / STRATEGI
TOV 2017 2017 2018 2019
(% MURID)
1. Meningkatkan kualiti PdP guru % Murid LBM LBM & LBM & LBM & Mengadakan Lesson Study
LINUS di dalam bilik darjah LINUS T1: 76.4 % NUMERASI NUMERASI NUMERASI dan Bengkel Pembinaan
dan kelas pemulihan T2: 98.3 % 92% 93% 100% Bahan Bantuan Mengajar
T3: 100 % MURID TAHUN MURID TAHUN MURID TAHUN untuk guru LINUS.
1 2017 2 2017/2018 3 2017/2018/
NUMERASI 2019
T1: 67.6%
T2: 100 % LBI LBI LBI
MURID TAHAP I
T3: 100 % 75% 85% 100%
MURID TAHUN MURID TAHUN MURID TAHUN
1 2017 2 2017/2018 3 2017/2018/
LBI
2019
T1: 42.6 %
T2: 40 %
T3: Tiada
Berdasarkan Berdasarkan
2. Masalah buta huruf dan tidak LBM 73 LBM 73 Mengadakan Program
data murid data murid
menguasai kemahiran asas Numerasi Numerasi CAKNA LINUS
LINUS tidak LINUS tidak
bagi murid-murid tahap 1 Bil. Murid LINUS 50 50
menguasai menguasai
dalam SK NANGA PAKAN LBI 135 LBI 135
K1-K2 Tahun K1-K2 Tahun
SIFAR LINUS menjelang tahun orang murid orang murid
2/2017 2/2017
2017

7
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

ISU STRATEGIK 2 : Terdapat guru Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris serta pihak pentadbir sekolah yang kurang
memberi tumpuan tehadap pencapaian LINUS dan pelaksanaan program LINUS di peringkat sekolah.

MATLAMAT STRATEGIK: Semua guru LINUS serta pihak pentadbir sekolah di SK NANGA PAKAN memahami pelaksanaan Program LINUS2.0 NKRA serta
melahirkan warga sekolah yang berinformasi dan komited dalam bidang pendidikan.

SASARAN
OBJEKTIF KPI INISIATIF / STRATEGI
TOV 2017 2017 2018 2019

1. Memastikan semua pihak akur Berdasarkan program sekolah


% Pihak
kepada garis panduan LINUS 85%
pentadbir & 90% 95% 100%
NKRA yang telah ditetapkan dan
Guru LINUS
memberi tumpuan kepada
Program LINUS 2.0.

8
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

ISU STRATEGIK 3 : Masih terdapat guru LINUS kurang pengalaman dan pendedahan untuk menjalankan Pentadbiran Saringan LINUS dengan
betul dan mengikut ketetapan

MATLAMAT STRATEGIK : Guru LINUS dapat menjalankan pentadbiran Saringan LINUS (Membaca, Lisan, dan Bertulis) dengan betul dan mengikut
ketetapan Manual Am dan Manual Pentadbiran Saringan

SASARAN
OBJEKTIF KPI INISIATIF / STRATEGI
TOV 2017 2017 2018 2019

1. Memastikan guru mentadbir Pihak sekolah mengadakan :


saringan LINUS membaca, i. Taklimat Pentadbiran
lisan dan bertuils mengikut Saringan
ketetapan Manual Am dan
Kesemua Guru
Manual Pentadbiran Saringan
LINUS di SK Guru LINUS Guru LINUS Guru LINUS Guru LINUS
NANGA PAKAN
2. Penguasaan sesuatu konstruk
dapat diukur oleh guru
mengikut satu tempoh masa
yang ditetapkan

3. Memastikan Guru Penyelaras Mengadakan :


LINUS/ Guru Data mengisi ii. Bengkel Pengisian
Kesemua Guru
data saringan dalam Portal Guru Guru Guru Guru Data dan menganalisis
Penyelaras /
NKRA dan menganalisis data Penyelaras / Penyelaras / Penyelaras / Penyelaras / data sekolah
Guru Data di SK
sekolah dengan tepat dan Guru Data Guru Data Guru Data Guru Data
NANGA PAKAN
dalam tempoh yang
ditetapkan

9
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

PELAN TINDAKAN

ISU STRATEGIK 4 : Masih terdapat ibu bapa atau waris yang tidak dapat menerima dan mengakui bahawa anak mereka dalam kategori
murid berkeperluan khas dan murid bermasalah pembelajaran di sekolah harian biasa

MATLAMAT STRATEGIK : Semua sekolah mematuhi prosedur dalam mengenalpasti Murid Berkeperluan Khas dan murid bermasalah pembelajaran
mengikut garis panduan yang ditetapkan. (Borang IPP2m dan ID).

SASARAN
OBJEKTIF KPI INISIATIF / STRATEGI
TOV 2017 2017 2018 2019

1. Menyedarkan ibu bapa supaya 1. Program Sarana LINUS di


bekerjasama dengan pihak Berdasarkan Berdasarkan peringkat sekolah untuk
sekolah untuk mengenalpasti Ibu bapa atau data murid data murid menyedarkan ibu bapa
Murid Berkeperluan Khas dan waris Murid Tiada Tiada LINUS tidak LINUS tidak dan komuniti setempat
murid bermasalah pembelajaran LINUS menguasai menguasai tentang kepentingan
dan menempatkan di sekolah K1-K2 Tahun K1-K2 Tahun menjayakan Program
pendidikan khas 2/2017 2/2017 LINUS 2.0 NKRA.

Berdasarkan Berdasarkan
2. Memastikan murid bermasalah data murid data murid 2. Menghadiri Program Terus
pembelajaran menghadiri LINUS tidak LINUS tidak ke Klinik
Bil. Murid LINUS Tiada Tiada
Program Terus ke klinik kesihatan. menguasai menguasai
K1-K2 Tahun K1-K2 Tahun
2/2017 2/2017

10
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

PELAN TINDAKAN

ISU STRATEGIK 3 : Masih terdapat ibu bapa yang memandang ringan terhadap kehadiran murid ke sekolah dan terdapat segelintir murid
yang sering tidak hadir ke sekolah

MATLAMAT STRATEGIK : Pihak pentadbir sekolah, Penolong Kanan HEM dan kaunselor sekolah memainkan peranan dalam menyelesaikan masalah
ketidakhadiran murid ke sekolah.

SASARAN
OBJEKTIF KPI INISIATIF / STRATEGI
TOV 2017 2017 2018 2017
Pihak sekolah merancang
1. Memastikan pihak pentadbir Berdasarkan Berdasarkan dan mengadakan:
sekolah. Penolong kanan HEM data murid data murid i. Sesi perjumpaan
dan kaunselor memberi tumpuan Bil. Murid Tiada Tiada tidak hadir ke tidak hadir ke dengan ibu bapa atau
spesifik terhadap murid yang sekolah sekolah waris.
sering tidak hadir ke sekolah. Tahun 2017 Tahun 2018 ii. Lawatan ke rumah

2. Menganjurkan dan Pihak sekolah merancang dan


melaksanakan Program Berdasarkan Berdasarkan melaksanakan Program
Intervensi untuk murid yang tidak data murid data murid Intervensi di peringkat sekolah
% Guru Tiada Tiada
hadir ke sekolah tidak hadir ke tidak hadir ke untuk menangani masalah
sekolah sekolah ketidakhadiran murid ke
Tahun 2017 Tahun 2018 sekolah.

PELAN TAKTIKAL

11
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

ISU STRATEGIK 2 : Terdapat guru Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris serta pihak pentadbir sekolah yang kurang
memberi tumpuan terhadap pencapaian LINUS dan pelaksanaan program LINUS di peringkat sekolah.

MATLAMAT STRATEGIK : Semua guru LINUS serta pihak pentadbir sekolah di SK Nanga Pakan memahami pelaksanaan Program LINUS2.0 NKRA serta
melahirkan warga sekolah yang berinformasi dan komited dalam bidang pendidikan.

OBJEKTIF : 1. Memastikan semua pihak akur kepada garis panduan LINUS NKRA yang telah ditetapkan.

Pelan
Bil. Aktiviti/Program Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi
1. Kursus dalaman Penyelaras Sepanjang Sumber 1. Pihak sekolah akur 100% Pihak Laporan
tahun sekolah kepada garis pentadbir & Bimbingan
panduan LINUS2.0 Guru LINUS LINUS
NKRA
2. Guru Penyelaras
LINUS dan
setiausaha dapat
mengendalikan
Pengurusan
Sistem Fail LINUS
dengan baik
3. Meningkatkan
kualiti PdP kelas
LINUS

PELAN TAKTIKAL

12
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

ISU STRATEGIK 3 : Masih terdapat guru LINUS kurang pengalaman dan pendedahan untuk menjalankan Pentadbiran Saringan LINUS dengan
betul dan mengikut ketetapan

MATLAMAT STRATEGIK : Guru LINUS dapat menjalankan pentadbiran Saringan LINUS (Membaca, Lisan, dan Bertulis) dengan betul dan mengikut
ketetapan Manual Am dan Manual Pentadbiran Saringan

OBJEKTIF : 1. Memastikan guru mentadbir saringan LINUS membaca, lisan dan bertuils mengikut ketetapan Manual Am dan Manual
Pentadbiran Saringan
1. Penguasaan sesuatu konstruk dapat diukur oleh guru mengikut satu tempoh masa yang ditetapkan
2. Memastikan Guru Penyelaras LINUS/ Guru Data mengisi data saringan dalam Portal NKRAdan menganalisis data sekolah
dengan tepat dan dalam tempoh yang ditetapkan.

Pelan
Bil. Aktiviti/Program Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi
1. Taklimat Pentadbiran Penyelaras 2 kali setahun Sumber Guru Guru LINUS di Kursus
Saringan sekolah Penyelaras sekolah Dalaman
yang mendapat
menghadiri maklumat cara
taklimat pentadbiran
menyampaikan saringan
maklumat
terperinci
kepada guru
LINUS
2. Pemantauan pentadbir Semua pentadbir sekolah/ 2 kali setahun Sumber Kesemua guru Guru LINUS di Lawatan
Ketua Panitia sekolah LINUS sekolah Pentadbiran
melaksanakan Saringan
pentadbiran
saringan
mengikut
ketetapan
PELAN TAKTIKAL

13
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

ISU STRATEGIK 4 : Masih terdapat ibu bapa yang tidak dapat menerima dan mengakui bahawa anak mereka dalam kategori murid
berkeperluan khas dan murid bermasalah pembelajaran di sekolah harian biasa

MATLAMAT STRATEGIK : Semua sekolah mematuhi prosedur dalam mengenalpasti Murid Berkeperluan Khas dan murid bermasalah pembelajaran
mengikut garis panduan yang ditetapkan. (Borang IPP2m dan ID).

OBJEKTIF : 1. Menyedarkan ibu bapa supaya bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mengenalpasti Murid Berkeperluan Khas dan
murid bermasalah pembelajaran dan menempatkan di sekolah pendidikan khas
2. Memastikan murid bermasalah pembelajaran menghadiri Program terus ke klinik untuk mengesahkan murid bermasalah
pembelajaran.
3. Motivasi ibubapa dan murid mengenai penguasaan saringan LINUS.

Strategi : 1. Pihak sekolah merancang dan melaksanakan Program Serana LINUS di peringkat sekolah untuk menyedarkan ibu bapa dan komuniti
setempat tentang kepentingan menjayakan Program LINUS2.0 NKRA.
Pelan
Bil. Aktiviti/Program Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi
1. Program Sarana LINUS Pihak Pentadbir Sekolah Sepanjang Sumber Mengenalpasti Ibu bapa atau
(Dialog Prestasi) di tahun sekolah dan Murid waris Pemantauan
peringkat sekolah (2 kali PIBG Berkeperluan program di
setahun) (RM 300) Khas dan murid peringkat
bermasalah sekolah
pembelajaran
dan
menempatkan
di sekolah
pendidikan
khas
2. Program Terus ke Klink Guru pemulihan / Kesemua murid
Penyelaras / guru LINUS Sepanjang Sumber yang Pengesahan
tahun sekolah mempunyai doktor pakar
masalah
pembelajaran
disahkan
sebagai Murid

14
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

Berkeperluan
Khas

15
PELAN STRATEGIK LINUS SK NANGA PAKAN
2017

ISU STRATEGIK 3 : Masih terdapat ibu bapa yang memandang ringan terhadap kehadiran murid ke sekolah dan terdapat segelintir murid
yang sering tidak hadir ke sekolah

MATLAMAT STRATEGIK : Pihak pentadbir sekolah, Penolong Kanan HEM dan kaunselor sekolah memainkan peranan dalam menyelesaikan masalah
ketidakhadiran murid ke sekolah.

OBJEKTIF : 1. Memastikan pihak pentadbir sekolah. Penolong kanan HEM dan kaunselor memberi tumpuan spesifik terhadap murid
yang sering tidak hadir ke sekolah.
2. Menganjurkan dan melaksanakan Program Intervensi untuk murid yang tidak hadir ke sekolah

Strategi : Mengadakan Bengkel BBM kepada guru-guru LINUS dan pemantauan berterusan.
Pelan
Bil. Aktiviti/Program Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi

1. Pihak sekolah merancang Pihak pentadbir sekolah Sepanjang Mengambil Pemantauan


dan mengadakan: Penolong Kanan HEM tahun langkah atau program di
i. Sesi perjumpaan Kaunselor sekolah (Januari tindakan yang 20 orang murid peringkat
dengan ibu bapa Guru Penyelaras LINUS November) sewajarnya Tahun 2/2017 sekolah
atau waris. Guru LINUS untuk
ii. Lawatan ke membolehkan 13 orang murid
rumah murid hadir ke Tahun 3/2017
2. sekolah
Program Intervensi Sekolah

16