Anda di halaman 1dari 38

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 SJK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN


TARIKH KURIKULUM
1 Tema :
5/1/15 - 1.2 1.2.6 (k1) EMK:
9/1/15 Mendengar, mengecam, dan Mendengar, memahami, dan
Nilai Murni
Tajuk : menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat -kesyukuran
abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur yang betul dan tepat. -kasih sayang
frasa dan ayat dengan betul. -menjaga kesihatan
2.2.3 (k1) -menghargai jasa
2.2 Membaca dan memahami ayat dalam KP:
Membaca dan memahami bahan bacaan prosa yang
perkataan, frasa dan ayat mengandungi imbuhan pinjaman Interpersonal
daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber dengan
dengan sebutan yang betul. sebutan yang betul. Verbal-linguistik

Kontekstual
3.2 3.2.6 (k1)
Menulis huruf, suku kata, Menulis teks petikan puisi secara BCB
perkataan,frasa dan ayat mekanis dengan betul dan kemas. -bacaan intensif
secara mekanis dengan betul
Strategi pdp:
dan kemas 4.1.1
Menyebut dan menyatakan nilai KB
4.1 daripada lirik lagu yang dinyanyikan. -menjana idea
Menyebut dan memahami -menghubung kait
unsur seni dalam lagu melalui 5.1.1 -mengkategorikan
nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata KBAT
nama am tak hidup bukan institusi Peta Buih
5.1 dengan betul mengikut konteks
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks. .

1
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
2 Tema :
12/1/15 - 1.2 1.2.6 (k1) EMK:
16/1/15 Tajuk : Mendengar, mengecam, dan . Mendengar, memahami, dan
Nilai Murni
menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat -kesyukuran
abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur yang betul dan tepat -kasih sayang
frasa dan ayat dengan betul. -menjaga kesihatan
2.2.3 (k1) -menghargai jasa
2.2 Membaca dan memahami ayat dalam
Membaca dan memahami bahan bacaan prosa yang KP:
perkataan, frasa dan ayat mengandungi imbuhan pinjaman
daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber dengan Interpersonal
dengan sebutan yang betul. sebutan yang betul.
Verbal-linguistik

3.2 3.2.6 (k1) Kontekstual


Menulis huruf, suku kata, Menulis teks petikan puisi secara
perkataan,frasa dan ayat mekanis dengan betul dan kemas. BCB
-bacaan intensif
secara mekanis dengan betul
dan kemas 4.1.1
Menyebut dan menyatakan nilai Strategi pdp:
4.1 daripada lirik lagu yang dinyanyikan
Menyebut dan memahami KB
-menjana idea
unsur seni dalam lagu melalui 5.1.1 -menghubung kait
nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata -mengkategorikan
nama am tak hidup bukan institusi
5.1 dengan betul mengikut konteks KBAT
Peta Buih
Memahami dan menggunakan Peta Bulatan
golongan kata dengan betul .
mengikut konteks.

2
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
3 Tema :
19/1/15 - 1.3 1.3.1 (k1) EMK:
23/1/15 Tajuk: Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan
Nilai Murni
memberi respons terhadap memberikan respons yang sesuai -mematuhi arahan
sesuatu arahan, soalan dan secara lisan atau gerak laku terhadap -kerjasama
pesanan yang didengar arahan mengikut kronologi dengan -menghargai
dengan betul. betul. -kesopanan

KP:
2.2 2.2.2 (k1)
Membaca dan memahami Membaca dan memahami ayat dalam Kontekstual
perkataan, frasa dan ayat bahan bacaan prosa yang -menghubungkaitkan
daripada pelbagai sumber mengandungi imbuhan pinjaman
dengan sebutan yang betul. daripada pelbagai sumber dengan Interpersonal
sebutan yang betul. Visual Ruang
3.2
Menulis huruf, suku kata, 3.2.7 (k1) Muzik
perkataan,frasa dan ayat Menulis ayat dalam perenggan secara
Strategi pdp:
secara mekanis dengan betul mekanis dalam bentuk tulisan
dan kemas berangkai yang betul dan kemas. KB
-menghubungkaitkan
5.1 5.1.2 -mengecam
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata -menjana idea
golongan kata dengan betul nama khas tak hidup dengan betul KBAT
mengikut konteks. mengikut konteks. Peta Buih
Peta Bulatan

3
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
4 Tema :
26/1/15 - 1.3. 1.3.1 (k1) EMK:
30/1/15 Tajuk: Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan
Ilmu
memberi respons terhadap memberikan respons yang sesuai -Sejarah
sesuatu arahan, soalan dan secara lisan atau gerak laku terhadap
pesanan yang didengar arahan mengikut kronologi dengan Nilai Murni
dengan betul. betul. -bersyukur
-kesungguhan
-gigih
2.2 2.2.3 (k1)
Membaca dan memahami Membaca dan memahami ayat dalam KP:
perkataan, frasa dan ayat bahan bacaan prosa yang
daripada pelbagai sumber mengandungi imbuhan pinjaman Kinestetik
Verbal-linguistik
dengan sebutan yang betul. daripada pelbagai sumber dengan BCB
sebutan yang betul. -bacaan intensif
3.3
Membina dan menulis 3.3.3 (k2) Strategi pdp:
perkataan, frasa dan ayat Membina dan menulis jawapan KB
dengan betul pemahaman berdasarkan soalan -membuat gambaran
bertumpu dan bercapah secara kritis mental
4.1 dengan betul. -mengenal pasti
Menyebut dan memahami -menghubungkaitkan
-menyusun urutan
unsur seni dalam lagu melalui 4.1.2 -menjanakan idea
nyanyian secara didik hibur. Menyatakan ungkapan yang indah
. dengan jelas daripada lirik lagu yang KBAT
5.1 dinyanyikan Peta Buih
Peta Bulatan
Memahami dan menggunakan
golongan kata 5.1.1
dengan betul mengikut Memahami dan menggunakan kata
konteks. nama am tak hidup bukan institusi
dengan betul mengikut konteks.

4
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
5 Tema :
2/2/15 - 1.3. 1.3.1 (k1) EMK:
6/2/15 Tajuk: Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan
respons yang sesuai secara lisan atau Nilai Murni
memberi respons terhadap - bersyukur
sesuatu arahan, soalan dan gerak laku terhadap arahan mengikut -kesungguhan
pesanan yang didengar kronologi dengan betul. -gigih
dengan betul.
2.2.3 (k1) KP:
Membaca dan memahami ayat dalam KMD
2.2 -Meramal
Membaca dan memahami bahan bacaan prosa yang Verbal-linguistik
perkataan, frasa dan ayat mengandungi imbuhan pinjaman Muzik
daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber dengan Kontekstual
sebutan yang betul. -mengalami
dengan sebutan yang betul.
. BCB
3.3 3.3.3 (k2)
-mendengar dengan
Membina dan menulis Membina dan menulis jawapan cekap
perkataan, frasa dan ayat pemahaman berdasarkan soalan
dengan betul bertumpu dan bercapah secara kritis Strategi pdp:
dengan betul.
KB
4.1 -menghubungkaitkan
Menyebut dan memahami 4.1.2 -menganalisis
unsur seni dalam lagu melalui Menyatakan ungkapan yang indah -mengecam
dengan jelas daripada lirik lagu yang -menjanakan idea
nyanyian secara didik hibur
dinyanyikan
KBAT
5.1 Peta Titi
Memahami dan menggunakan 5.1.1
golongan kata dengan betul Memahami dan menggunakan kata
mengikut konteks. nama am tak hidup bukan institusi
dengan betul mengikut konteks.

5
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
6 Tema:
9/2/15 - 1.3 1.3.3 (k1) EMK:
13/2/15 Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan
Nilai Murni
Tajuk : memberi respons terhadap memberikan respons untuk -kasih sayang
sesuatu arahan, soalan dan menyampaikan pesanan mengikut -kesopanan
pesanan yang didengar urutan dengan menggunakan laras -keprihatinan
dengan betul. bahasa yang betul. -bekerjasama
.
2.4 2.4.1 (k2) KP:
Membaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang tersurat dan daripada bahan bukan naratif untuk Kontekstual
tersirat daripada pelbagai membuat ulasan dengan betul. -mengaplikasikan
bahan untuk memberi respons -memindahkan
dengan betul. 3.4.2 (k1) Konstruktivisme
Menulis ayat dalam perenggan yang -menerangkan dan
3.4 mengandungi kata ganda dan kata menjelaskan idea
Menulis imlak dengan tepat. majmuk dengan ejaan dan tanda baca
yang tepat secara imlak.
Strategi pdp:

. KB
-membuat urutan
-membuat andaian
.. -menganalisis
-menjanakan idea

KBAT
Peta Buih

6
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM

7 Tema: 1.3 1.3.3 (k1)


16/2/15 - Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan EMK:
18/2/15 memberi respons terhadap respons untuk menyampaikan pesanan
mengikut urutan dengan menggunakan Nilai Murni
Tajuk: sesuatu arahan, soalan dan -amanah
pesanan yang didengar laras bahasa yang betul.
-keprihatinan
dengan betul. -berhemah tinggi
2.3.1 (k1)
Membaca kuat pelbagai jenis ayat KP:
CUTI TAHUN 2.3
BARU CINA
daripada sesuatu bahan bacaan dengan
Membaca kuat pelbagai bahan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
19/2/15 Interpersonal
20/2/15 bacaan dengan lancar, sebutan yang betul serta berjeda.
yang jelas dan intonasi yang Kontekstual
betul 3.3.4(k2) -menghubungkaitkan
Membina kerangka dan menulis karangan
berbentuk naratif dengan betul. BCB
3.3 -bacaan intensif
Membina dan menulis
perkataan, frasa dan ayat 4.1.2
dengan betul Menyatakan ungkapan yang indah Strategi pdp:
dengan jelas daripada lirik lagu yang
dinyanyikan KB
4.1 -menghubungkaitkan
Menyebut dan memahami -mengecam
unsur seni dalam lagu melalui 5.1.3
nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata KBAT
ganti nama diri laras bahasa istana Peta Bulatan
dengan betul mengikut konteks. Peta Alir
5.1
memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

7
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
8 Tema:
23/2/15 - 1.3 1.3.3 (k1) EMK:
27/2/15 Tajuk: Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan Nilai Murni
-amanah
memberi respons terhadap memberikan respons untuk -keprihatinan
sesuatu arahan, soalan dan menyampaikan pesanan mengikut -bekerjasama
pesanan yang didengar urutan dengan menggunakan laras
dengan betul. bahasa yang betul. KP:
Konstruktivisme
-menghubungkaitkan
2.3 2.3.1 (k1) Kontekstual
Membaca kuat pelbagai bahan Membaca kuat pelbagai jenis ayat -menghubungkaitkan
bacaan dengan lancar, sebutan daripada sesuatu bahan bacaan
yang jelas dan intonasi yang dengan lancar, sebutan yang jelas dan BCB
betul intonasi yang betul serta berjeda. -bacaan intensif
-mencatat nota
3.3 3.3.4 (k2) Strategi pdp:
Membina dan menulis Membina kerangka dan menulis KB
perkataan, frasa dan ayat karangan berbentuk naratif dengan -menaakul
dengan betul. -menyusun mengikut
betul. urutan
-mengitlak
4.1 4.1.2 -memadan
Menyebut dan memahami Menyatakan ungkapan yang indah
unsur seni dalam lagu melalui dengan jelas daripada lirik lagu yang KBAT
nyanyian secara didik hibur. dinyanyikan Peta Pokok
Peta Dakap
.
5.1 5.1.3
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul ganti nama diri laras bahasa istana
mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks.

8
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
9 Tema:
2/3/15 - 1..4 1.4.1 (k1) EMK:
6/3/15 Tajuk: Mendengar, memahami dan Bertutur tentang sesuatu perkara Nilai Murni
-berhemah tinggi
memberi respons terhadap dengan menggunakan pelbagai jenis -menghargai jasa
sesuatu arahan, soalan dan ayat yang gramatis dalam sesuatu -kerjasama
pesanan yang didengar situasi secara bertatasusila. -kerajinan
dengan betul.
KP:
2.3.2 (k1) Interpersonal
2.3 Membaca kuat sesuatu bahan bacaan Konstruktivisme
Membaca kuat pelbagai yang mengandungi ayat tunggal, dan -menghubungkaitkan
bahan bacaan dengan lancar, ayat majmuk berbilang subjek dan Kontekstual
sebutan yang jelas dan predikat dengan lancar dan sebutan -menghubungkaitkan
BCB
intonasi yang betul yang betul. -bacaan intensif
-mendengar aktif
3.4.1 (k1)
3.4
Menulis perkataan kata majmuk dan Strategi pdp:
Menulis imlak dengan tepat. kata ganda dengan ejaan yang tepat KB
-menghubungkaitkan
secara imlak. -menganalisis
4.2 -mengecaml
Mengujarkan bahasa yang 4.2.1 -memadankan
indah dan menggunakan Mengujarkan cerita yang mengandungi
bahasa badan secara kreatif simpulan bahasa dengan KBAT
Peta Pokok
semasa bercerita secara didik menggunakan sebutan yang jelas, dan Peta Bulatan
hibur. intonasi yang betul, serta bahasa
badan dan gaya yang sesuai melalui
penceritaan yang dipersembahkan.

9
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
10 Tema:
9/3/15 - 1.4 1.4.3 (k2) EMK:
13/3/15 Bertutur, berbual dan Berbual tentang sesuatu perkara Ilmu
-Pendidikan
Tajuk: menyatakan permintaan dengan menggunakan kata ganti nama Kesihatan
tentang sesuatu perkara diri dan kata ganti nama diri laras Nilai Murni
daripada pelbagai sumber bahasa istana dengan betul dalam -menjaga kesihatan
dalam situasi formal dan sesuatu situasi secara bertatasusila. -berhati-hati
CUTI
PERTENGAHAN
tidak formal secara KP:
PENGGAL 1 bertatasusila. 2.4.2 (k2) Konstruktivisme
14/3/15 22/3/15
Membaca dan memahami maklumat -mengembangkan
2.4 yang tersurat daripada pelbagai bahan idea dengan
Membaca dan memahami untuk membuat sesuatu keputusan persekitaran
maklumat yang tersurat dan dengan betul. Kontekstual
tersirat daripada pelbagai -memindah maklumat
bahan untuk memberi respons 3.5.2 (k2) -mengaplikasikan
dengan betul. Mencatat maklumat yang betul Verbal-linguistik
mengikut keutamaan pada carta BCB
3.5 daripada pelbagai sumber. -bacaan intensif
Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara 5.1.4 Strategi pdp:
daripada pelbagai sumber. Memahami dan menggunakan kata KB
-mengenal pasti
kerja tak transitif dengan betul -menaakul
5.1 mengikut konteks. -membuat urutan
Memahami dan menggunakan -menghubungkaitkan
golongan kata dengan betul -menganalisis
mengikut konteks..
KBAT
Peta Buih

10
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
11 Tema:
23/3/15 - 1.4 1.4.4 (k2) EMK:
27/3/15 Bertutur, berbual dan Menyatakan permintaan tentang sesuatu Ilmu : Pendidikan
perkara daripada pelbagai sumber dengan Kesihatan
Tajuk: menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara menggunakan diksi, ayat serta bahasa
Nilai Murni
badan yang sesuai dengan memberikan
daripada pelbagai sumber -menjaga kesihatan
alasan secara bertatasusila. -menghargai
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila. 2.4.3 (k2) KP:
Membaca dan memahami maklumat Interpersonal
2.4 tersurat dan tersirat daripada pelbagai Kontekstual
Membaca dan memahami bahan yang sesuai untuk membuat -memindahkan
maklumat yang tersurat dan sesuatu keputusan dengan betul. Maklumat
Verbal-linguistik
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons 3.5.2 (k2) Strategi pdp:
dengan betul. Mencatat maklumat yang betul mengikut KB
keutamaan pada carta daripada pelbagai -menghubungkaitkan
sumber. -menaakul
3.5 -menjanakan idea
Mencatat maklumat yang betul
5.1.5
tentang sesuatu perkara KBAT
Memahami dan menggunakan kata Peta Pokok
daripada pelbagai sumber.
adjektif waktu, jarak dan cara mengikut Peta Bulatan
konteks.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

11
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
12 Tema:
30/3/15 - 1.4 1.4.4 (k2) EMK:
3/4/3/15 Bertutur, berbual dan Menyatakan permintaan tentang sesuatu Ilmu : Pendidikan
perkara daripada pelbagai sumber dengan kesihatan
Tajuk: menyatakan permintaan menggunakan diksi, ayat serta bahasa badan
tentang sesuatu perkara yang sesuai dengan memberikan alasan secara Nilai Murni
daripada pelbagai sumber bertatasusila. -menjaga kesihatan
dalam situasi formal dan tidak -menghargai
formal secara bertatasusila. 2.4.3 (k2) KP:
Membaca dan memahami maklumat tersurat
Interpersonal
2.4 dan tersirat daripada pelbagai bahan yang
sesuai untuk membuat sesuatu keputusan
Membaca dan memahami Kontekstual
dengan betul.
maklumat yang tersurat dan -memindahkan
maklumat
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons 3.5.2 (k2) Verbal-linguistik
dengan betul. Mencatat maklumat yang betul mengikut
keutamaan pada carta daripada pelbagai sumber. Strategi pdp:
3.5
Mencatat maklumat yang betul KB
tentang sesuatu perkara 5.1.5 -menghubungkaitkan
Memahami dan menggunakan kata -menaakul
daripada pelbagai sumber. -menjanakan idea
adjektif waktu, jarak dan cara mengikut
5.1 konteks.
Memahami dan menggunakan KBAT
golongan kata dengan betul Peta Pelbagai Alir
Peta Bulatan
mengikut konteks.

12
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
13 Tema:
6/4/15 - 1.5 1.5.1 (k3) EMK:
10/4/15 Bercerita dan menceritakan Bercerita tentang sesuatu perkara Pendidikan kesihatan
Tajuk: sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas, dan Nilai Murni
dengan tepat menggunakan intonasi yang betul dengan -bekerjasama
sebutan yang jelas dan menggunakan gaya bahasa yang -menjaga kebersihan
intonasi yang betul. sesuai. -rasional
Keusahawanan
KP:
2.5 2.5.1(k3) Verbal-linguistik
Membaca, memahami dan Membaca, memahami dan
menaakuluntuk memindahkan mengkategori maklumat daripada Muzik
maklumat yangterdapat dalam pelbagai bahan serta memindahkan Kinestetik
pelbagai bahan dengan betul. maklumat dalam bentuk grafik. Kontekstual
-memindahkan
3.6 3.6.1(k3) maklumat
Menulis untuk menyampaikan Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu maklumat yang betul yang mempunyai Strategi pdp:
perkara dengan menggunakan kohesi dan koheren serta menegaskan KB
bahasa yang santun. -menghubungkaitkan
bahasa yang santun. -membuat gambaran
mental
-menjanakan idea
-menganalisis
-menyesuaikan

KBAT
Peta Pokok
Peta Bulatan

13
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
14 Tema:
13/4/15 - 2.6 2.6.1 (k3) EMK:
17/4/15 Membaca pelbagai bahan Membaca pelbagai bahan berunsur Peraturan Sosiobudaya
Nilai Murni
Tajuk: sastera dan bukan sastera sastera yang sesuai untuk -menjaga
yang sesuai bagi memupuk meningkatkan daya berfikir secara keselamatan
minat membaca. kritis. -berhati-hati
.
3.7 KP:
3.7.2 (k3) Konstruktivisme
Menghasilkan penulisan kreatif Menghasilkan penulisan deskriptif -mengaplikasikan
dalam pelbagai genre dengan berbentuk catatan, laporan dan surat Kontekstual
betul. tidak rasmi dengan betul. -memindahkan
. Maklumat
Verbal-linguistik
4.5 4.5.1
menyampaikan pengucapan Menyampaikan ucapan berdasarkan BCB
awam mengikut laras bahasa teks mengikut laras bahasa yang -bacaan intensif
yang sesuai dengan yakin dan sesuai dengan betul. Strategi pdp:
berkesan KB
-menilai
-menganalisis
-menjanakan idea
-menghubungkaitkan

KBAT
Peta Pokok
Peta Bulatan

14
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
15 Tema:
20/4/15 - 1.5 1.5.2 (k3) EMK:
24/4/15 Bercerita dan menceritakan Menceritakan sesuatu perkara yang dialami Pendidikan Alam Sekitar
Tajuk: sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan bahasa yang indah. Nilai Murni
dengan tepat menggunakan -berwaspada
sebutan yang jelas dan -prihaatin
2.5.2 (k2) -baik hati
intonasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul bahan -bertanggungjawab
grafik untuk membanding beza maklumat dan -menjaga keselamatan
2.5 memindahkan maklumat dalam bentuk prosa.
Membaca, memahami dan KP:
menaakul untuk 3.6.2 (k3) Konstruktivisme
memindahkan maklumat yang Menulis untuk menyampaikan maklumat -menyampaikan idea
berbentuk syarahan dan laporan yang baru
terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul. jelas dengan menegaskan bahasa yang
santun. Kontekstual
-mengaplikasikan
3.6
Menulis untuk menyampaikan 4.3.1 Verbal-linguistik
Mengujarkan dialog yang mengandungi
maklumat tentang sesuatu
simpulan bahasa yang betul serta BCB
perkara dengan menggunakan melakukan aksi yang sesuai dalam -bacaan intensif
bahasa yang santun. lakonan.
Strategi pdp:
4.3 KB
5.1.6 -menghubungkaitkan
Mengujarkan bahasa yang Memahami dan menggunakan kata -membuat gambaran
indah dan menggunakan hubung pancangan relatif, kata hubung mental
bahasa badan dengan kreatif pancangan komplemen dengan betul -menjanakan idea
melalui lakonan secara didik mengikut konteks.
hibur. KBAT
Peta Pokok
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

15
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
16 Tema:
27/4/15 - 1.5 1.5.2 (k3) EMK:
30/4/15 Bercerita dan menceritakan Menceritakan sesuatu perkara yang dialami
dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi Pendidikan Alam Sekitar
Tajuk: sesuatu perkara semula
yang betul menggunakan bahasa yang indah.
dengan tepat menggunakan Nilai Murni
sebutan yang jelas dan -berwaspada
2.5.2 (k3) -prihaatin
intonasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul bahan
CUTI HARI -baik hati
grafik untuk membanding beza maklumat dan -bertanggungjawab
PEKERJA 2.5 memindahkan maklumat dalam bentuk prosa.
1/5/15 -menjaga keselamatan
Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan 3.6.2 (k3)
maklumat yang terdapat Menulis untuk menyampaikan maklumat KP:
berbentuk syarahan dan laporan yang jelas Kontekstual
dalam pelbagai bahan dengan dengan menegaskan bahasa yang santun. -memindahkan
betul.
Konstruktivisme
4.3.1 -mengaplikasikan
3.6 Mengujarkan dialog yang mengandungi
Menulis untuk menyampaikan simpulan bahasa yang betul serta Strategi pdp:
maklumat tentang sesuatu melakukan aksi yang sesuai dalam KB
perkara dengan menggunakan lakonan. -mensintesis
bahasa yang santun. -mengenal pasti
5.1.6 -menganalisis
4.3 Memahami dan menggunakan kata KBAT
Mengujarkan bahasa yang hubung pancangan relatif, kata hubung Peta Pokok
indah dan menggunakan pancangan komplemen dengan betul Peta Buih
bahasa badan dengan kreatif mengikut konteks
melalui lakonan secara didik
hibur.
.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

16
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
17 Tema:
4/5/15 - 1.6 1.6.1 (k2) EMK:
8/5/15 Berbicara untuk Berbicara untuk mendapatkan maklumat Peraturan Sosiobudaya
Tajuk: menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat
Nilai Murni
tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara daripada sesuatu -berhati-hati
CUTI HARI daripada pelbagai sumber sumber secara bertatasusila. -bertanggungjawab
WESAK dengan tepat secara -menghargai
3/5/15 -keberanian
bertatasusila. 2.5.3 (k3)
Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa
2.5 KP:
CUTI HARI dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik
Konstruktivisme
HOL Membaca, memahami dan untuk membuat keputusan.
-mengembangkan
7/5/15 menaakul untuk idea
memindahkan maklumat 3.7.1(k3)
yang terdapat dalam pelbagai Menghasilkan draf penulisan karangan Verbal-linguistik
bahan dengan betul. berformat dengan betul.
. BCB
4.3.2 -bacaan intensif
3.7
Menghasilkan penulisan kreatif Mengujarkan dialog yang mengandungi
Strategi pdp:
simpulan bahasa dengan menggunakan
dalam pelbagai genre dengan KB
sebutan dan intonasi yang betul dan jelas -mengitlak
betul serta menyatakan pengajaran melalui
. -mengenal pasti
lakonan. -menganalisis
4.3 -menjanakan idea
Mengujarkan bahasa yang -mengecam
indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif KBAT
Peta Bulatan
melalui lakonan secara didik Peta Pokok
hibur.

17
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
18 Tema:
11/5/15 - 1.6 1.6.3 (k2) EMK:
15/5/15 Tajuk: Berbicara untuk Berbicara untuk mendapat dan menyampaikan Peraturan Sosiobudaya
menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara dengan
jelas daripada media elektronik dengan Nilai murnu
tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang mengandungi -ikhlas
daripada pelbagai sumber peribahasa yang sesuai secara bertatasusila -menghormati
dengan tepat secara -baik hati
-toleransi
bertatasusila. 2.6.2 (k3) -rajin
Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan
2.6 secara didik hibur untuk membuat pertimbangan. Kreativiti dan Inovasi
Membaca pelbagai bahan KP:
sastera dan bukan sastera 3.8.2 (k1) KMD
Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil -meramal
yang sesuai bagi memupuk
penulisan berbentuk naratif daripada aspek
minat membaca. ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat Konstruktivisme
dengan betul. -mengembangkan
3.8 idea.
Mengedit dan memurnikan BCB
4.4.1 -bacaan intensif
hasil penulisan dengan betul. Melafazkan syair dengan sebutan yang
betul dan jelas serta menyatakan bahasa Strategi pdp:
4.4 yang indah berdasarkan syair. KB
Melafazkan dan memahami . -mengsintesis
5.1.7 -menganalisis
puisi dengan intonasi yang -menjanakan idea
betul menggunakan bahasa Memahami dan menggunakan kata -menaakul
yang indah secara didik hibur. bilangan dengan betul mengikut -mengumpul dan
konteks. mengelas
5.1 -mengecam
Memahami dan menggunakan KBAT
golongan kata dengan betul Peta Urutan
mengikut konteks. Peta Bulatan

18
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
19 Tema:
18/5/15 - 2.4 2.4.3 (k2) EMK:
22/5/15 Tajuk: Membaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat tersurat Nilai murni:
dan tersirat daripada pelbagai bahan yang -gigih
maklumat yang tersurat dan -bekerjasama
sesuai untuk membuat sesuatu keputusan
tersirat daripada pelbagai dengan betul.
bahan untuk memberi respons Peraturan Sosiobudaya
dengan betul. 3.8.2 (k1) Kreativiti dan Inovasi
Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan
3.8 berbentuk naratif daripada aspek ejaan, tanda baca, KP:
Mengedit dan memurnikan kosa kata dan struktur ayat dengan betul KMD
hasil penulisan dengan betul -meramal
5.2.1
5.2 Memahami dan menggunakan Konstruktivisme
-mengembangkan
Memahami dan menggunakan imbuhan apitan dan imbuhan pinjaman idea.
pembentukan kata yang dengan betul mengikut konteks BCB
sesuai dalam pelbagai situasi -bacaan intensif
dengan betul. 5.2.2
Memahami dan menggunakan kata Strategi pdp:
KB
ganda separa dan kata ganda -mengsintesis
berentak berdasarkan situasi. -menganalisis
. -menjanakan idea
-menaakul
-mengumpul dan
mengelas
-mengecam

KBAT
Peta Buih
Peta Pokok

19
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
20 Tema:
25/5/15 - 1.7 1.7.2 (k2) EMK:
29/5/15 Berbincang dan Berbincang dan mengemukakan pandangan
dan pendapat tentang sesuatu perkara Nilai murni
Tajuk: mengemukakan pendapat -harmoni
daripada pelbagai sumber menggunakan ayat
tentang sesuatu perkara yang gramatis secara bertatasusila. -bertoleransi
daripada pelbagai sumber -berhemah tinggi
secara bertatasusila. 2.5.2 (k3)
CUTI Pendidikan Alam Sekitar
Membaca, memahami dan menaakul bahan
PERTENGAH 2.5 grafik untuk membanding beza maklumat dan
AN TAHUN KP:
Membaca, memahami dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa.
30/5/15
14/6/15 menaakul untuk memindahkan Kontekstual
maklumat yang terdapat dalam 3.3.3 (k2) -memindahkan
Membina dan menulis jawapan pemahaman
pelbagai bahan dengan betul. berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah Konstruktivisme
secara kritis dengan betul. -menghubungkaitkan
3.3
Membina dan menulis BCB
perkataan, frasa dan ayat -bacaan intensif
dengan betul Strategi pdp:

KB
-menjanakan idea
-menyusun urutan
-mengenal pasti

KBAT
Peta Alir

20
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
21
15/6/15 - Tema: 1.4 1.4.1 (k2) EMK:
19/6/15 Bertutur, berbual dan Bertutur tentang sesuatu perkara Nilai murni
-Bersyukur
Tajuk: menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan -menghargai
tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat -keyakinan
daripada pelbagai sumber majmuk yang gramatis dalam -berdikari
dalam situasi formal dan tidak sesuatu situasi secara bertatasusila. -kegigihan
formal secara bertatasusila. KP:
2.2.2 (k1) Intepersonal
2.2 Membaca dan memahami ayat dalam Konstruktivisme
Membaca dan memahami bahan bacaan prosa yang mengandungi -menghubungkaitkan
perkataan, frasa dan ayat imbuhan pinjaman daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul. BCB
daripada pelbagai sumber -bacaan intensif
dengan sebutan yang betul -perbincangan
3.4.2(k1) Verbal-linguistik
Menulis ayat dalam perenggan yang
3.4
mengandungi kata ganda dan kata Strategi pdp:
Menulis imlak dengan tepat. majmuk dengan ejaan dan tanda baca KB
yang tepat secara imlak. -menghubungkaitkan
. -menilai
-menjanakan idea
-mengumpul dan
Mengelas
.
KBAT
Peta Pokok

21
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
22 Tema:
22/6/15 - 2.2 2.2.3 (k1) EMK:
26/6/15 Tajuk: Membaca dan memahami Membaca dan memahami ayat dalam bahan Keusahawanan
perkataan, frasa dan ayat bacaan prosa yang mengandungi imbuhan
pinjaman daripada pelbagai sumber dengan Kreativiti dan Inovasi
daripada pelbagai sumber sebutan yang betul. Nilai murni
dengan sebutan yang betul -menghargai
-rajin berusaha
3.3.3 (k2) -ketekunan
3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman
Membina dan menulis berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah KP:
perkataan, frasa dan ayat secara kritis dengan betul. Interpesonal
dengan betul
4.3.1 Kontekstual
Mengujarkan dialog yang mengandungi -menghubungkaitkan
4.3
simpulan bahasa yang betul serta
Mengujarkan bahasa yang BCB
melakukan aksi yang sesuai dalam lakona
indah dan menggunakan -bacaan intensif
bahasa badan dengan kreatif -bacaan mentalis
4.4.2
melalui lakonan secara didik Melagukan dan memahami cerita dalam Strategi pdp:
hibur. syair serta menghasilkan sesuatu ciptaan KB
kreatif berdasarkan syair. -mengitlak
4.4 -menghubungkaitkan
Melafazkan dan memahami -mensintesis
puisi dengan intonasi yang -menganalisis
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur. KBAT
. Peta Buih

22
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
23 Tema:
29/6/15 - 1.5 1.5.1 (k3) EMK:
3/7/15 Tajuk: Bercerita dan menceritakan Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas, dan intonasi yang Kreativiti dan Inovasi
sesuatu perkara semula
betul dengan
dengan tepat menggunakan menggunakan gaya bahasa yang Nilai murni :
sebutan yang jelas dan sesuai. . -jujur dan ikhlas
NUZUL intonasi yang betul. -berhemah tinggi
QURAN -bersyukur
4/7/15 2.6.1 (k3) -bijaksana
2.6 Membaca pelbagai bahan berunsur sastera -toleransi
Membaca pelbagai bahan yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir
sastera dan bukan sastera secara kritis. KP:
yang sesuai bagi memupuk Interpesonal
3.7.2 (k3) Kontekstual
minat membaca. -menghubungkaitkan
Menghasilkan penulisan deskriptif berbentuk
catatan, laporan dan surat tidak rasmi dengan
3.7 betul. BCB
Menghasilkan penulisan kreatif -bacaan intensif
-bacaan mentalis
dalam pelbagai genre dengan 4.2.2
betul. Mengujarkan cerita yang mengandungi Strategi pdp:
simpulan bahasa dengan menggunakan
4.2 sebutan dan intonasi yang betul dan jelas KB
Mengujarkan bahasa yang serta menyatakan pengajaran melalui -mengitlak
penceritaan -menghubungkaitkan
indah dan menggunakan -mensintesis
bahasa badan secara kreatif -menganalisis
semasa bercerita secara didik
hibur 5.2.3 KBAT
Memahami dan menggunakan kata Peta Bulatan
5.2 majmuk istilah khusus dalam pelbagai Peta Pokok
Memahami dan menggunakan situasi dengan betul
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul

23
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
24 Tema:
6/7/15 - 1.3 1.3.1 (k1) EMK:
10/7/15 Tajuk: Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan Nilai Murni
respons yang sesuai secara lisan atau -berdisiplin
memberi respons terhadap -patriotisme
sesuatu arahan, soalan dan gerak laku terhadap arahan mengikut -berani
pesanan yang didengar denga kronologi dengan betul.
betul. KP:
2.3.1 (k1)
Membaca kuat pelbagai jenis ayat Verbal-linguistik
2.3 daripada sesuatu bahan bacaan dengan
Membaca kuat pelbagai bahan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi Kontekstual
bacaan dengan lancer, yang betul serta berjeda. -mengalami
sebutan yang jelas dan -mengaplikasikan
intonasi yang betul. 3.3.4 (k2) Konstruktivisme
Membina kerangka dan menulis karangan -pengembangan idea
3.3 berbentuk naratif dengan betul.
Membina dan menulis BCB
perkataan, frasa dan ayat -bacaan imbasan
dengan betul
Strategi pdp:

KB
-menjanakan idea
-mensintesis

KBAT
Peta Pelbagai Alir
. Peta Buih

24
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
25 Tema:
13/7/15 - 1.5 1.5.2 (k3) EMK:
16/7/15 Bercerita dan menceritakan Menceritakan sesuatu perkara yang Patriotisme
Tajuk: sesuatu perkara semula dialami dengan tepat, sebutan yang jelas
Nilai
dengan tepat menggunakan dan intonasi yang betul menggunakan - patriotisme
sebutan yang jelas dan bahasa yang indah. - gigih
intonasi yang betul. - berani
CUTI HARI 2.5.1 (k3) - bertanggungjawab
RAYA Membaca, memahami dan mengkategori
2.5 maklumat daripada pelbagai bahan serta KP :
AIDILFITRI
17/7/15 Membaca, memahami dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik Interpersonal
18/7/15 menaakul untuk memindahkan Kontekstual
maklumat yang terdapat dalam 3.9.1 (k2) - memindahkan
maklumat)
pelbagai bahan dengan betul. Menulis ulasan berbentuk pendapat
tentang bahan sastera dan bukan sastera BCB
3.9 yang didengar, ditonton atau dibaca - mencatat nota
Menulis ulasan tentang dengan jelas dan menggunakan bahasa
yang grama Verbal linguistik
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar, Strategi pdp:
5.3.1
ditonton atau dibaca dengan
Memahami dan membina ayat dengan KB
betul.
peluasan predikat dengan betul dalam - menjana idea
pelbagai situasi. - mensintesis
5.3 - membuat urutan
Memahami dan membina ayat - menganalisis
yang betul dalam pelbagai
situasi. KBAT
Peta Pelbagai Alir

25
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
26 Tema: .
20/7/15- 1.6 1.6.1 (k2) EMK:
24/7/15 Berbicara untuk Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang TMK
tersurat dan tersirat dengan tepat tentang
Tajuk: menyampaikan maklumat sesuatu perkara daripada sesuatu sumber Nilai murni
tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. -gigih
daripada pelbagai sumber . -rajin
dengan tepat secara -patriotisme
-berdisiplin
bertatasusila. 2.4.1 (k2)
Membaca dan memahami maklumat daripada KP:
2.4 bahan bukan naratif untuk membuat ulasan Verbal linguistik
Membaca dan memahami dengan betul.
maklumat yang tersurat dan BCB
3.5.2 (k3) - bacaan intensif,
tersirat daripada pelbagai - bacaan imbasan
Mencatat maklumat yang betul mengikut
bahan untuk memberi respons keutamaan pada carta daripada pelbagai sumber.
dengan betul. Kontekstual
- mengaplikasikan
4.1.1
3.5 Menyebut dan menyatakan nilai daripada Srategi pdp:
Mencatat maklumat yang betul lirik lagu yang dinyanyikan
tentang sesuatu perkara KB
daripada pelbagai sumber. 5.3.2 -menjana idea
-mengecam
Memahami dan membina ayat cakap -menganalisis
4.1 ajuk dan ayat cakap pindah dengan
Menyebut dan memahami menggunakan tanda baca yang betul KBAT
unsur seni dalam lagu melalui dalam pelbagai situasi. Peta Buih
nyanyian secara didik hibur.
.
5.3
Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
situasi.
.

26
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
27 Tema :
27/7/15 - 1.3 1.3.2 (k1) EMK:
31/7/15 Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan TMK
Tajuk : memberi respons terhadap respons yang sesuai secara lisan terhadap
soalan yang mengandungi kata tanya dan Nilai murni
sesuatu arahan, soalan dan tanpa kata tanya. -kerajinan
pesanan yang didengar . -amanah
dengan betul. -bekerjasama
2.2.3 (k1) -kesungguhan
Membaca dan memahami ayat dalam bahan
2.2 bacaan prosa yang mengandungi imbuhan KP:
Membaca dan memahami pinjaman daripada pelbagai sumber dengan Verbal linguistik
sebutan yang betul.
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber BCB
3.5.2 (k2) - bacaan intensif
dengan sebutan yang betul Mencatat maklumat yang betul mengikut - bacaan imbasan
keutamaan pada carta daripada pelbagai sumber.
3.5 Kontekstual
Mencatat maklumat yang -mengaplikasikan
betul tentang sesuatu perkara Strategi pdp:
daripada pelbagai sumber. KB
-menjana idea
-mengecam
-menganalisis

KBAT
Peta Bulatan
Peta Buih

27
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
28 Tema :
3/8/15 - 1.4 1.4.4 (k2) EMK:
7/8/15 Bertutur, berbual dan Menyatakan permintaan tentang sesuatu TMK
Tajuk : menyatakan permintaan perkara daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan diksi, ayat serta bahasa badan Kreavitiviti dan inovasi
tentang sesuatu perkara yang sesuai dengan memberikan alasan secara
daripada pelbagai sumber bertatasusila. Nilai murni
dalam situasi formal dan tidak -menghargai
formal secara bertatasusila. -menjaga kebersihan
2.3.2 (k1)
Membaca kuat sesuatu bahan bacaan yang KP:
2.3 mengandungi ayat tunggal, dan ayat majmuk kontekstual
Membaca kuat pelbagai berbilang subjek dan predikat dengan lancar -menghubungkait
dan sebutan yang betul.
bahan bacaan dengan lancar,
BCB
sebutan yang jelas dan
3.7.2 (k3) -bacaan imbasan
intonasi yang betul Menghasilkan penulisan deskriptif berbentuk -mencatat nota
catatan, laporan dan surat tidak rasmi dengan betul.
3.7 Strategi pdp:
Menghasilkan penulisan KB
5.1.7 -membanding beza
kreatif dalam pelbagai genre Memahami dan menggunakan kata -menyusun urutan
dengan betul. bilangan dengan betul mengikut -menjana idea
konteks. -mengecam
5.1
KBAT
Memahami dan menggunakan Peta Pelbagai Alir
golongan kata dengan betul Peta Buih
mengikut konteks.

28
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
29 Tema :
10/8/15 - 1.6 1.6.2 (k2) EMK:
14/8/15 Berbicara untuk Berbicara untuk mendapat dan menyampaikan TMK
Tajuk : menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara dengan
jelas daripada media elektronik dengan Kreativiti dan inovasi
tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang mengandungi
daripada pelbagai sumber peribahasa yang sesuai secara bertatasusila Nilai murni
dengan tepat secara . -bertanggungjawab
bertatasusila. -rasional
2.4.2 (k2) -prihatin
Membaca dan memahami maklumat yang -berdikari
2.4 tersurat daripada pelbagai bahan untuk
Membaca dan memahami membuat sesuatu keputusan dengan betul. KP:
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai 3.6.1 (k3) Verbal-linguistik
Menulis untuk menyampaikan maklumat KMD
bahan untuk memberi respons -menggunakan
yang betul yang mempunyai kohesi dan
dengan betul. koheren serta menegaskan bahasa yang
imaginasi dan
kreativiti
santun.
3.6
Strategi pdp:
Menulis untuk menyampaikan .4.3.1 KB
maklumat tentang sesuatu Mengujarkan dialog yang mengandungi -menjanakan idea
perkara dengan menggunakan simpulan bahasa yang betul serta -mengecam
bahasa yang santun. melakukan aksi yang sesuai dalam -menaakul
lakonan. -menganalisis
-menghubungkaitkan
4.3
Mengujar bahasa yang indah 5.2.3 KBAT
dan menggunakan bahasa Memahami dan menggunakan kata Peta Dakap
badan dengan kreatif melalui majmuk istilah khusus dalam pelbagai
lakonan secara didik hibur situasi dengan betul.

5..2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.

29
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
30 Tema :
17/8/15 - 1.3 1.3.3 (k1) EMK:
21/8/15 Tajuk : Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan Pendidikan alam sekitar
memberi respons terhadap respons untuk menyampaikan pesanan
mengikut urutan dengan menggunakan laras Nilai murni
sesuatu arahan, soalan dan bahasa yang betul. -amanah
pesanan yang didengar . -kasih sayang
dengan betul. -cintai alam sekitar
2.5.2 (k3)
Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik KP:
2.5 untuk membanding beza maklumat dan Verbal-linguistik
Membaca, memahami dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa.
menaakul untuk KMD
memindahkan maklumat -menggunakan
imaginasi dan
yang terdapat dalam pelbagai 3.6.2 (k3) kreativiti
bahan dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat
berbentuk syarahan dan laporan yang jelas
Strategi pdp:
dengan menegaskan bahasa yang santun.
3.6 KB
-menjanakan idea
Menulis untuk menyampaikan -mengecam
maklumat tentang sesuatu -menaakul
perkara dengan menggunakan -menganalisis
bahasa yang santun. -menghubungkaitkan

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN

30
TARIKH KURIKULUM
31 Tema :
24/8/15 - 1.7 1.7.2 (k2) EMK:
28/8/15 Tajuk : Berbincang dan Berbincang dan mengemukakan pandangan Pendidikan alam sekitar
mengemukakan pendapat dan pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber menggunakan ayat Nilai Murni
tentang sesuatu perkara yang gramatis secara bertatasusila -menjaga kebersihan
daripada pelbagai sumber -kasih saying
secara bertatasusila. -bekerjasama
2.5.3 (k3) -bertanggungjawab
Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa
2.5 dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik KP:
Membaca, memahami dan untuk membuat keputusan. BCB
menaakul untuk . -perbincangan
memindahkan maklumat 3.8.2 (k1) -bacaan luncuran
-bacaan imbasan
yang terdapat dalam pelbagai Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil Interpesonal
penulisan berbentuk naratif daripada aspek
bahan dengan betul. ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat Konstruktivisme
dengan betul. -menilai dan menaksir
3.8
Mengedit dan memurnikan Strategi pdp:
4.1.2 KB
hasil penulisan dengan betul. Menyatakan ungkapan yang indah dengan -menjanakan idea
jelas daripada lirik lagu yang dinyanyik -mengecam
4.1
Menyebut dan memahami KBAT
unsur seni dalam lagu melalui Peta Buih
Peta Bulatan
nyanyian secara didik hibur.

31
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
32
2/9/15 - Tema : 1.7 1.7.2 (k2) EMK:
4/9/15 Berbincang dan Berbincang dan mengemukakan pandangan Pendidikan alam sekitar
dan pendapat tentang sesuatu perkara
Tajuk : mengemukakan pendapat daripada pelbagai sumber menggunakan ayat Nilai Murni
tentang sesuatu perkara yang gramatis secara bertatasusila. -menghargai
daripada pelbagai sumber -rasional
CUTI HARI -prihatin
KEBANGSAAN secara bertatasusila. 2.6.2 (k3) -bersyukur
31/8/15 Membaca dan memahami sesuatu bahan
2.6 bacaan secara didik hibur untuk membuat KP:
Membaca pelbagai bahan pertimbangan.
sastera dan bukan sastera BCB
yang sesuai bagi memupuk 3.7.1 (k3) -perbincangan
Menghasilkan draf penulisan karangan berformat -bacaan luncuran
minat membaca. dengan betul. -bacaan imbasan

3.7 4.4.2 Interpesonal


Menghasilkan penulisan kreatif Konstruktivisme
Melagukan dan memahami cerita dalam -menilai dan menaksir
dalam pelbagai genre dengan syair serta menghasilkan sesuatu ciptaan
betul. kreatif berdasarkan syair Strategi pdp:

4.4 5.1.4 KB
Melafazkan dan memahami Memahami dan menggunakan kata -menjanakan idea
puisi dengan intonasi yang -mengecam
kerja tak transitif dengan betul
betul menggunakan bahasa mengikut konteks. KBAT
yang indah secara didik hibur. Peta Buih
Peta Bulatan
5.1
Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

32
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
33 Tema :
7/9/15 - 1.4 1.4.2 (k2) EMK:
11/9/15 Tajuk : Bertutur, berbual dan Berbual tentang sesuatu perkara daripada Ilmu : Sains
menyatakan permintaan pelbagai sumber dengan menggunakan kata
panggilan hormat yang sesuai berdasarkan Keusahawanan
tentang sesuatu perkara sesu
daripada pelbagai sumber Nilai Murni
dalam situasi formal dan tidak -rajin
4.3.2 -bersyukur
formal secara bertatasusila. Mengujarkan dialog yang mengandungi -rasional
simpulan bahasa dengan menggunakan -bekerjasama
4.3 sebutan dan intonasi yang betul dan jelas
Mengujarkan bahasa yang serta menyatakan pengajaran melalui KP:
indah dan menggunakan lakonan. Verbal-linguistik
bahasa badan dengan kreatif
5.3.1 BCB
melalui lakonan secara didik -bacaan intensif
hibur. Memahami dan membina ayat dengan
peluasan predikat dengan betul dalam Strategi pdp:
5.3 pelbagai situasi. KB
-mengecam
Memahami dan membina ayat -menghubung kait
yang betul dalam pelbagai -menjanakan idea
situasi. -mensintesis

. KBAT
Peta Buih
Peta Bulatan

33
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
34 Tema :
14/9/15 - 2.4 2.4.3 (k2) EMK:
18/9/15 Tajuk : Membaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat tersurat Pendidikan Alam Sekitar
maklumat yang tersurat dan dan tersirat daripada pelbagai bahan yang
sesuai untuk membuat sesuatu keputusan Ilmu
tersirat daripada pelbagai dengan betul. -Sains
CUTI HARI bahan untuk memberi respons
MALAYSIA dengan betul. Nilai murni
16/9/15 3.6.1 (k3) -menghargai
Menulis untuk menyampaikan maklumat -rasional
3.6 yang betul yang mempunyai kohesi dan -kesyukuran
Menulis untuk menyampaikan koheren serta menegaskan bahasa yang -kerajinan
CUTI maklumat tentang sesuatu santun.
PERTENGAH KP:
AN
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun. 3.7.2 (k3) Konstruktivisme
PENGGAL 2 -mengaplikasikan
19/9/15 Menghasilkan penulisan deskriptif berbentuk
catatan, laporan dan surat tidak rasmi dengan BCB
27/9/15 3.7 -perbincangan
betul.
Menghasilkan penulisan kreatif . -menulis perenggan
dalam pelbagai genre dengan 4.2.1 Strategi pdp:
HARI RAYA betul. Mengujarkan cerita yang mengandungi KB
AIDILADHA simpulan bahasa dengan menggunakan -merumus
24/9/15 4.2 sebutan yang jelas, dan intonasi yang -memahami
25/9/15 betul, serta bahasa badan dan gaya yang -menaakul
Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan sesuai melalui penceritaan yang
dipersembahkan KBAT
bahasa badan secara kreatif Peta Dakap
semasa bercerita secara didik Peta Bulatan
hibur.

34
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
35 Tema :
28/9/15 - 1.6 1.6.2 (k2) EMK:
2/10/15 Tajuk : Berbicara untuk Berbicara untuk mendapat dan menyampaikan Ilmu
maklumat tentang sesuatu perkara dengan -Sains
menyampaikan maklumat Keusahawanan
jelas daripada media elektronik dengan
tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang mengandungi
daripada pelbagai sumber peribahasa yang sesuai secara bertatasusila Nilai murni
dengan tepat secara -menghargai
-menjaga kebersihan
bertatasusila. 2.5.1 (k3) -bertanggungjawab
Membaca, memahami dan mengkategori
2.5 maklumat daripada pelbagai bahan serta KP:
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. Konstruktivisme
Membaca, memahami dan
. -mengaplikasikan
menaakul untuk memindahkan
BCB
maklumat yang terdapat dalam -perbincangan
3.3.4 (k2)
pelbagai bahan dengan betul. -menulis perenggan
Membina kerangka dan menulis karangan -bacaan intensif
berbentuk naratif dengan betul. -bacaan luncuran
3.3
Membina dan menulis Strategi pdp:
perkataan, frasa dan ayat KB
dengan betul. -merumus
-menaakul
-menjanakan idea
-mengecam

KBAT
Peta Alir

35
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
36 Tema :
5/10/15 /- 2.4 2.4.1 (k2) EMK:
9/10/15 Tajuk : Membaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat daripada Keusahawanan
bahan bukan naratif untuk membuat ulasan Nilai murni
maklumat yang tersurat dan -berhemah
dengan betul.
tersirat daripada pelbagai -rajin
bahan untuk memberi respons -berjimat cermat
3.2.7 (k1) -bersopan santun
dengan betul. Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis -jujur
dalam bentuk tulisan berangkai yang betul dan
3.2 kemas. KP:
Menulis huruf, suku kata, KMD
perkataan, frasa dan ayat 3.6.2(k43 -meramalkan
secara mekanis dengan betul Menulis untuk menyampaikan maklumat
dan kemas. berbentuk syarahan dan laporan yang jelas BCB
dengan menegaskan bahasa yang santun. -Bacaan Intensif
Kontekstual
3.6 -memindahkan
Menulis untuk menyampaikan maklumat
maklumat tentang sesuatu Konstruktivisme
-menghubungkitkan
perkara dengan
menggunakan bahasa yang Strategi pdp:
santun. KB
-mensintesis
-menjanakan idea
-membuat urutan
-mengecam
-menganalisis

KBAT
Peta Alir
Peta Bulatan

36
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
37 Tema :
12/10/15 - 2.5 2.5.1 (k3) EMK:
16/10/15 Membaca, memahami dan Membaca, memahami dan mengkategori Kreativiti dan Inovasi
Tajuk : menaakul untuk memindahkan maklumat daripada pelbagai bahan serta
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. Keusahawanan
maklumat yang terdapat dalam
CUTI AWAL
.
pelbagai bahan dengan betul. Nilai
MUHARRAM - amanah
14/10/15 3.8.2 (k1) - bekerjasama
3.8 Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil - bertimbang rasa
Mengedit dan memurnikan penulisan berbentuk naratif daripada aspek - gigih
hasil penulisan dengan betul. ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat
dengan betul. KP:
4.4
Melafazkan dan memahami puisi 4.4.2 Kontekstual
Melagukan dan memahami cerita dalam syair -memindahkan
dengan intonasi yang betul
serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif maklumat
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur. berdasarkan syair. Interpersonal

5.1 BCB
5.1.5 -perbincangan
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul Memahami dan menggunakan kata Strategi pdp:
mengikut konteks. adjektif sifatan dan perasaan dengan KB
betul mengikut konteks -mereka cipta
-menjanakan idea

KBAT
Peta Buih

37
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN
TARIKH KURIKULUM
38 Tema:
19/10/15 1.7 1.7.2 (k2) EMK:
23/10/15 Berbincang dan Berbincang dan mengemukakan pandangan Keusahawanan
Tajuk: mengemukakan pendapat dan pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber menggunakan ayat Kreativiti dan Inovasi
tentang sesuatu perkara yang gramatis secara bertatasusila.
daripada pelbagai sumber Nilai Murni
secara bertatasusila. -berhemat
2.6.2 (k3) -berjimat cermat
Membaca dan memahami sesuatu bahan -rasional
2.6 bacaan secara didik hibur untuk membuat
Membaca pelbagai bahan pertimbangan KP:
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk 3.9.1 (k2) Interpersonal
Menulis ulasan berbentuk pendapat tentang
minat membaca. bahan sastera dan bukan sastera yang Konstruktivisme
didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas
3.9 dan menggunakan bahasa yang gramati Strategi pdp:
Menulis ulasan tentang .
pelbagai bahan sastera dan 5.1.6 KB
-membanding beza
bukan sastera yang didengar , Memahami dan menggunakan kata -merumus
ditonton atau dibaca dengan hubung pancangan relatif, kata hubung -membuat inferens
betul. pancangan komplemen dengan betul
mengikut konteks. KBAT
5.1 . Peta Pelbagai Alir
Peta Bulatan
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

38