Anda di halaman 1dari 252

Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

PROJEK USAHASAMA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR

PEJABAT MENTERI BESAR JOHOR

1MPAK21
MODUL LATIHAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

Diterbitkan oleh:

Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim

Jalan Datin Halimah

80350 Johor Bahru

Johor

ISBN :

Cetakan pertama 2017

Hak cipta Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan mana-mana bahagian, ilustrasi dan isi

kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dengan apa sekalipun, sama ada secara elektronik,

mekanik, fotokopi, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah

Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim.

Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

KATA-KATA ALUAN

SEKAPUR SIRIH
YAB DATO HAJI MOHAMED KHALED BIN NORDIN
MENTERI BESAR JOHOR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Salam Sejahtera Dan Salam Muafakat Johor.

Pembelajaran abad ke-21 merupakan elemen penting dalam Pelan Pembangunan

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2015. Ia merupakan antara transformasi pendidikan yang

diterjemah menerusi pembangunan modal insan berkualiti, yang bakal menjadi sandaran ke arah

negara maju.

Malah, komitmen para guru menjadi sangat mencabar dengan keperluan pembelajaran abad

ke-21 ini, dalam usaha melahirkan murid yang produktif tinggi, mahir dalam komunikasi, mempunyai

kemahiran berfikir aras tinggi serta mahir dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi

(ICT).

Justeru, peranan dan usahasama yang dimainkan oleh pasukan penyelidik Institut

Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim, Jabatan Pelajaran Negeri Johor dan Pejabat

Menteri Besar Johor dalam memartabatkan pembelajaran abad ke-21 dengan membangunkan

modul 1MPAK21 amatlah dibanggakan.

Pembangunan 1MPAK21 bukanlah satu modul latihan biasa. Ia merupakan sebuah modul

bimbingan yang dibangunkan mengikut prosedur pembangunan modul yang lengkap dengan ujian

rintis serta ujian keberkesanan dan telah diiktiraf kebolehpercayaannya oleh pakar-pakar modul.

Sebagai seorang guru, adalah menjadi tanggungjawab penting dalam melengkapkan diri

dengan pedagogi-pedagogi terkini. Ia merupakan asas atau tugas utama profesion keguruan.

Kegagalan profesion keguruan akan memberi kesan negatif kepada pembinaan generasi muda yang

bertanggungjawab dan produktif kepada negara.

Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21


Oleh itu, saya amat berkeyakinan bahawa pendedahan modul 1MPAK21 kepada guru- guru
mampu memberi kesan positif kepada perkembangan pendidikan di negara ini.

i
Penyelidik Temenggong
Rentetan itu, besar harapan agar modul 1MPAK21 dapat diambil manfaat serta panduan
mampu memberi kesan positif kepada perkembangan pendidikan di negara ini.

Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

Rentetan itu, besar harapan agar modul 1MPAK21 dapat diambil manfaat serta panduan

oleh para guru untuk meningkatkan dan memantapkan kualiti pengajaran mereka. Secara tidak

langsung, kualiti pendidikan dapat ditingkatkan.

Sekian, terima Kasih.

YAB DATO HAJI MOHAMED KHALED BIN NORDIN

ii Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

SEKAPUR SIRIH
TUAN HAJI SHAHARUDIN BIN SHARIF
PENGARAH
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Salam Sejahtera Dan Salam Muafakat Johor.

Alhamdulillah, segala puji kepada Tuhan sekalian alam, dengan limpah dan rahmat-Nya,

akhirnya Modul 1MPAK21 dapat dihasilkan dengan kerjasama IPGKTI dan sokongan daripada

Pejabat Menteri Besar Johor. Jabatan Pendidikan Negeri Johor dengan slogan One Step Ahead

dan Johor LEADS mengambil pendekatan proaktif untuk membawa Negeri Johor ke peringkat

global iaitu menyediakan guru-guru bangsa Johor dengan pedagogi abad ke-21. Perbincangan

dengan Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Johor telah dijalankan sejak tahun

2015 dan kandungan modul 1MPAK21 telah diaplikasikan kepada Jurulatih Utama pada tahun 2016.

Kerjasama ini secara tidak langsung menepati Standard Kualiti Pendidikan Malaysia

Gelombang 2 (SKPMg2) iaitu permuafakatan strategik diusahakan secara profesional dan terancang.

Langkah ini juga menyahut gagasan Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia (2006) mengesyorkan supaya

sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada pembangunan modal insan yang menguasai

ilmu, kemahiran dan maklumat, penghasilan pelajar celik minda, dan program membangunkan akal

manusia dalam melahirkan insan Ulul al-Bab tanpa melupakan nilai dan sahsiah terpuji.

Tahniah dan jutaan terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat dalam pembinaan

Modul 1MPAK21 terutama para Penyelidik Temenggong dari IPGK Temenggong Ibrahim Johor,

Pejabat Menteri Besar Johor dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung.

Sekian terima kasih

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

iii
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

SEKAPUR SIRIH
YB DATUK HJ. MD. JAIS BIN HJ. SARDAY
PENGERUSI JAWATANKUASA PENDIDIKAN, PENERANGAN,
PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI NEGERI
JOHOR.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Salam sejahtera dan Salam Muafakat Johor.

Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Pasukan Penyelidik Temenggong, Institut

Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim, Johor atas kejayaan membangunkan Modul Latihan

Pembelajaran Abad Ke-21 (1MPAK21). Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Jabatan

Pendidikan Negeri Johor atas komitmen dan kerjasama yang diberikan dalam membantu

merealisasikan penghasilan modul ini. Bagi pihak Kerajaan Negeri Johor, segala usaha dan

sumbangan semua pihak dalam menghasilkan 1MPAK21 ini amat dihargai dan disanjung tinggi.

Kerajaan Negeri Johor mengambil serius dan sentiasa memberi keutamaan terhadap segala

usaha untuk memartabatkan sistem pendidikan Negara ke peringkat yang lebih tinggi. Maka,

pembangunan 1MPAK21 yang berteraskan pembelajaran abad ke-21 untuk kegunaan guru-guru di

seluruh negeri Johor merupakan langkah yang sangat tepat. Usaha ini diharap dapat meningkatkan

kualiti pendidikan kita setanding dengan negara-negara maju seterusnya berupaya melahirkan modal

insan yang mampu bersaing di peringkat global. Selain itu, penerapan budaya Johor dalam modul ini

diharap dapat memperkenalkan keunikan budaya Johor kepada umum. Saya percaya, 1MPAK21

dapat membantu guru mengaplikasikan pedagogi abad ke-21 dengan lebih baik dan berkesan.

Saya berharap semua pihak yang terlibat sama ada di JPNJ, PPD, dan sekolah sama-sama

bermuafakat dan memainkan peranan yang proaktif dalam menjayakan pelaksanaan 1MPAK21 ini.

Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua

pihak yang terlibat dalam menghasilkan dan menjayakan pelaksanaan 1MPAK21. Semoga

pendidikan bangsa Johor menjadi perintis dalam pembelajaran abad ke-21 yang menyeluruh dan

bersepadu.

Selamat Maju Jaya

Sekian terima kasih

iv Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

SEKAPUR SIRIH
PUAN RUBIAH BINTI AHMAD
PENGARAH
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR

dan Salam Muafakat Johor,

Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim (IPGKTI) sentiasa memainkan

peranan yang penting dalam memberi sokongan dan galakan kepada pensyarah untuk menjalankan

penyelidikan. Hal ini selaras dengan peranan pensyarah sebagai agen yang menerajui

kecemerlangan akademik di IPG. IPGKTI juga sentiasa melebarkan jaringan ruang permuafakatan

dan perkongsian pintar dengan institusi lain bagi meningkatkan penguasaan ilmu dan perkongsian

kepakaran dalam bidang intelektual. IPGKTI telah mewujudkan pasukan penyelidik yang diberi nama

Penyelidik Temenggong khusus untuk membina dan menjalankan ujian rintis terhadap modul

1MPAK21.

Hasil daripada penyelidikan ini diharap dapat memberi impak yang berkesan kepada warga

guru di negeri Johor Darul Takzim untuk memantapkan lagi penguasaan ilmu berhubung dengan

pemahaman Pembelajaran Abad Ke-21. Selain itu, 1MPAK21 telah dapat membuka lembaran baru

kepada IPGKTI yang bergerak seiring dengan seruan kerajaan dalam merealisasikan Strategi Lautan

Biru Kebangsaan (NBOS). 1MPAK21 secara nyata memotivasikan setiap penggerak inisiatif untuk

membuat anjakan paradigm pemikiran dengan berpegang kepada prinsip kos rendah, berimpak

tinggi dan pelaksanaan pantas menepati prinsip kerja NBOS itu sendiri.

Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam merealisasikan

pembinaan dan pengujian 1MPAK21. Sekalung penghargaan kepada Penyelidik Temenggong,

Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Johor dan Pejabat Menteri Besar kerana telah

menjalin sinergi secara bersepadu bagi menyempurnakan keberhasilan modul IMPAK21 seperti kata

pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat.

Sekian terima kasih

SELAMAT MAJU JAYA

v
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

SEKAPUR SIRIH
DR. MAZLAN BIN ARIS K.B.P.A. (MAL)
TIMBALAN PENGARAH
KETUA EDITOR 1MPAK21
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR

Salam Muafakat Johor, Salam Sehati Sejiwa

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya memanjatkan rasa kesyukuran ke hadrat Allah

SWT kerana dengan limpah kurnianya kami Penyelidik Temenggong telah berjaya melaksanakan

penyelidikan secara ilmiah modul 1MPAK21. Proses pembinaan dan penilaian modul telah

mengambil masa selama setahun setengah. Hal ini disebabkan proses pembangunan modul

dilakukan dengan teliti supaya ia menjadi modul akademik yang dibina dan diuji mengikut standard

pembangunan modul oleh Russell (1974). 1MPAK21 merupakan modul latihan Pembelajaran Abad

Ke-21 yang dibina dan diuji secara Ilmiah.

1MPAK21 mengandungi lima sub modul yang merangkumi Submodul 1: Kemahiran Abad

Ke-21, Submodul 2: Kurikulum, Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran, Submodul 4: Standard dan

Pentaksiran dan Submodul 5: Pembelajaran Profesionalisme Berterusan. Proses pengujian kesahan,

kebolehpercayaan dan keberkesanan telah dilakukan secara berperingkat. 1MPAK21 telah dinilai

kesahannya oleh tiga orang pakar daripada pusat pengajian tinggi tempatan. Bagi menilai

kebolehpercayaan modul seramai 55 orang guru telah terlibat dalam kajian rintis yang dijalankan.

Hasil kajian yang dijalankan didapati 1MPAK21 mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu

0.980. Kajian keberkesanan juga telah dilakukan secara quasi eksperimental. Hasil kajian

menunjukkan bahawa 1MPAK21 sangat berkesan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan guru dari

aspek kemahiran abad ke-21, kurikulum, standard dan pentaksiran, persekitaran pembelajaran serta

pembangunan profesionalisme berterusan. Analisis kajian mendapati kesemua dimensi submodul

menunjukkan peningkatan daripada tahap sederhana kepada tinggi. Submodul yang paling tinggi

menunjukkan peningkatan adalah submodul 4: standard danModul


pentaksiran.
Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

Akhir kata, setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam

merealisasikan pembinaan dan pengujian 1MPAK21. Terima kasih juga kepada Penyelidik

Temenggong, Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Johor, Pejabat Menteri Besar

Johor, Jurulatih sekolah rendah dan menengah abad ke-21 dan kerana telah memberikan komitmen

yang tinggi untuk membangunkan modul 1MPAK2.vi


Penyelidik Temenggong
Akhir kata, setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam

merealisasikan pembinaan dan pengujian 1MPAK21. Terima kasih juga kepada Penyelidik
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Temenggong, Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Johor, Pejabat Menteri Besar

Johor, Jurulatih sekolah rendah dan menengah abad ke-21 dan kerana telah memberikan komitmen

yang tinggi untuk membangunkan modul 1MPAK2.

PENYELIDIKAN TERAS PEMBANGUNAN TERARAH

vii
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

JAWATANKUASA PENGGUBAL 1MPAK21


KETUA EDITOR
DR. MAZLAN BIN ARIS

PEN. KETUA EDITOR


DR. YAZID BIN ABDUL MANAP

PENYELARAS
SULEIMAN YUNOS

PANEL PENULIS
DR. NG PEI FERN

DR. HENG LEE LING

DR. SARALA @THULASI

DR. WAN NOOR SIAH WAN ABDULLAH

DR. AZHARI MARIANI

SALINA OMAR

ROSNAH A. RAJAK

DR. ROS ELIANA AHMAD ZUKI

DR. AHMAD ZAINAL

AFIAN AKHBAR MUSTAM

DR. NOR BAHIYAH ABDUL WAHAB

KHALIDAH AHMAD

TAUHIT SUDAR

PEREKA GRAFIK DAN TEKNIKAL

AZYANZUHAILA BINTI HASAN BASRI

MOHD SYAFIQ SIM BIN ABDULLAH

viii Penyelidik Temenggong


Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

PENULIS MODUL

NAMA PENULIS TAJUK PENULISAN

DR. MAZLAN BIN ARIS KONSEP MODUL

DR. YAZID BIN ABDUL MANAP KONSEP MODUL

TAUHIT BIN SUDAR SUAI KENAL

DR. NG PEI FERN KEMAHIRAN ABAD KE-21

DR. HENG LEE LING KEMAHIRAN ABAD KE-21

DR. SARALA@ THULASI

A/P PALPANADAN KEMAHIRAN ABAD KE-21

DR. WAN NOOR SIAH BINTI

WAN ABDULLAH KURIKULUM

DR. AZHARI BIN MARIANI KURIKULUM

SALINA BINTI OMAR PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

ROSNAH BINTI A.RAJAK PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

DR. ROS ELIANA BINTI AHMAD ZUKI STANDARD DAN PENTAKSIRAN

DR. AHMAD BIN ZAINAL STANDARD DAN PENTAKSIRAN

AFIAN AKHBAR BIN MUSTAM STANDARD DAN PENTAKSIRAN

DR NOR BAHIYAH BINTI

ABDUL WAHAB PEMBANGUNAN


PROFESIONALISME BERTERUSAN

KHALIDAH BINTI AHMAD PEMBANGUNAN


PROFESIONALISME BERTERUSAN

ix
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

ISI KANDUNGAN

Bil. Perkara Muka Surat

1. Kata Alu-Aluan
Kata Alu-Aluan Menteri Besar Johor i
Kata Alu-Aluan Pengarah Pendidikan Negeri Johor iii
Kata Alu-Aluan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan
Penerangan, Pembangunan Usahawan dan
Koperasi Negeri Johor iv
Kata Alu-Aluan Pengarah Institut Pendidikan Guru
Kampus Temenggong Ibrahim v
Kata Alu-Aluan Ketua Editor vi
Jawatankuasa Penggubal 1MPAK21 viii
Penulis Modul ix
Isi Kandungan x
Tajuk, Sasaran dan Objektif Modul xii
Kandungan Modul xiii
Latar Belakang xv

2. Pengenalan Modul 1

3. Suai kenal 17

4. Submodul 1 : Kemahiran Abad Ke-21 27

Pengenalan 29
Konsep Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21) 30
A01 : Modal Insan Negara 33
Kemahiran Hidup (Life Skills) Dalam Abad Ke-21 35
A02 : Kualiti Hidup Abad Ke-21 37
Kualiti Pelajar Sedia Ada 39
A03 : Merah Biru 42
Kemahiran Pembelajaran Abad Ke-21- 4K 45
A04 : Katak Selesa 53
Kepentingan Literasi Maklumat dan Literasi Media 56
A05 : Saya Generasi Teknologi 59
Teknologi Dalam Bilik Darjah Abad Ke-21 65
A06 : Kit Teknologi guru 75
Rujukan 77

5. Submodul 2 : Kurikulum 81

Pengenalan Kurikulum Abad Ke-21 83


A07 : Dimana Aku 91
Pembelajaran Abad Ke-21 95
A08 : Rumah IdamanKu 98
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) 102
A09 : Mesin Manusia 106

x Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

Rujukan 111

6. Submodul 3 : Ekosistem Pembelajaran 113

Pengenalan 115
Konsep Persekitaran Pembelajaran PAK21 116
Persekitaran Pembelajaran Abad Ke-21 117
Persekitaran Fizikal PAK21 119
Persekitaran Psikososial PAK21 119
Persekitaran Pembelajaran Personal 121
Kriteria Persekitaran Pembelajaran Abad Ke-21 123
Mewujudkan Persekitaran Pembelajaran Abad Ke-21 126
A10 : Apa Kata Anda 135
A11 : Makeover 138
A12 : ADA 142
A13 : Luaskan Kuasa Mu 145
Rujukan 148

7. Submodul 4 : Standard dan Pentaksiran 149

Pengenalan 151
Konsep Standard Dan Pentaksiran 152
Jenis Pentaksiran 155
Kerangka Konsep Standard Dan Pentaksiran 159
A14 : Suara Hati 162
A15 : Menara Jublee 171
A16 : Zapin Muafakat Johor 181
A17 : Jambatan Tanjung Puteri 189
A18 : Ngeteh 195
Rujukan 202

8. Submodul 5 : Pembangunan Profesionalisme 205

Berterusan

Pengenalan Pembangunan Profesional Berterusan 207


Aktiviti Pembangunan Profesional Berterusan 208
Kitar Pembangunan Profesional Berterusan 209
Perancangan
A19 : Si Bongkok Tanjung Puteri 211
Pembangunan
A20 : Teachers of Straits 220
Refleks
A21 : Keroncong Untuk Ana 227
Rujukan 230

9. Penghargaan 231

xi
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

TAJUK : Modul Pembelajaran Abad Ke-21

(1MPAK21)

KUMPULAN SASARAN : Guru Sekolah

OBJEKTIF MODUL : Pada akhir modul ini peserta akan dapat:

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kemahiran pembelajaran abad ke-21.

2. Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kurikulum pembelajaran abad ke-21.

3. Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang persekitaran pembelajaran abad ke-21.

4. Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang standard dan pentaksiran pembelajaran abad

ke-21.

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pembangunan profesional berterusan dalam

kalangan guru abad ke-21.

xii Penyelidik Temenggong


Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

KANDUNGAN MODUL

NAMA SUBMODUL NAMA AKTIVITI MASA (MINIT)

A01 : Modal Insan Negara


SUBMODUL 1 60
A02 : Kualiti Hidup Abad Ke-21
(KEMAHIRAN PAK-21) 60
A03 : Merah Biru
60
A04 : Katak Selesa
60
A05 : Saya Generasi Teknologi
60
A06 : Kit Teknologi guru
60

JUMLAH JAM 6 JAM

A07 : Di mana Aku


SUBMODUL 2 60
A08 : Rumah Idaman Ku
(KURIKULUM) 75
A09 : Mesin Manusia
75

JUMLAH JAM 3 JAM 30 MINIT

A10 : Apa Kata Anda


SUBMODUL 3 60
A11 : Makeover
(PERSEKITARAN 60
A12 : ADA
PEMBELAJARAN)
60
A13 : Luaskan Kuasa Mu
60

JUMLAH JAM 4 JAM

xiii
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

SUBMODUL 4 A14 : Suara Hati 40

(STANDARD & A15 : Menara Jublee 60

PENTAKSIRAN)
A16 : Zapin Muafakat Johor 60

A17 : Jambatan Tanjung Puteri 60

A18 : Ngeteh 40

JUMLAH JAM 4 JAM 20 MINIT

SUBMODUL 5 A19 : Si Bongkok Tanjung Puteri 60

(PEMBANGUNAN A20 : Teachers of Straits 60

PROFESIONAL
A21 : Keroncong Untuk Ana 60
BERTERUSAN)

JUMLAH JAM 3 JAM

JUMLAH JAM KESELURUHAN 20 JAM 50 MINIT

xiv Penyelidik Temenggong


Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

Latar Belakang Dan Kepentingan

Pembelajaran abad ke-21 dilihat mampu memenuhi harapan dan keperluan pendidikan masa kini

dan masa depan. Hal ini dilihat dapat merangsang untuk membangunkan individu yang seimbang

dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek yang selaras dengan Falsafah Pendidikan

Kebangsaan.

Rentetan itu, sekitar awal tahun 2015 melalui satu perbincangan tidak rasmi antara Timbalan

Pengarah IPG Kampus Temenggung Ibrahim (IPGKTI) dengan pihak Sektor Pengurusan Akademik

Jabatan Pelajaran Negeri Johor (JPNJ), kata sepakat telah diambil iaitu bekerjasama memantapkan

pembelajaran abad ke-21 di negeri Johor.

Sebagai langkah awal, pada 27 Mei 2015 wakil pasukan penyelidik digerakkan ke Hotel

Katerina, Batu Pahat untuk meninjau hasil pembentangan setiap wakil Pejabat Pendidikan Daerah

berkaitan isu-isu pembelajaran abad ke-21 serta intervensi yang dilaksanakan bagi menangani isu-

isu tersebut. Segala dokumen pembentangan dari setiap wakil daerah turut dikumpul dan dianalisis

secara kualitatif bagi mendapatkan gambaran awal permasalahan yang mengekang kelancaran

pembelajaran abad ke-21. Hasil penyelidikan ini dibentangkan kepada pasukan penyelidik IPGKTI

pada 11 Ogos 2015. Lanjutan itu, pasukan penyelidik memutuskan untuk menghasilkan sebuah

modul pembelajaran abad ke-21 dengan memberi fokus kepada punca yang mengekang

perlaksanaan pembelajaran abad ke-21. Bagi memastikan tahap keperluan modul yang akan

dibangunkan, pasukan penyelidik membuat tinjauan di beberapa buah sekolah yang dicadangkan

oleh JPNJ berkaitan amalan dan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21.

Semasa perlaksanaan kajian tinjauan, pasukan penyelidik dibahagikan kepada 3 kumpulan.

Kumpulan pertama meninjau dari aspek pentadbir, kumpulan kedua aspek guru dan kumpulan ketiga

meninjau dari aspek murid. Data yang diperoleh telah dianalisis dan dibentangkan kepada pegawai

dari Sektor Pengurusan Akademik JPNJ dalam Mesyuarat Penyelarasan Pembelajaran Abad Ke-21,

pada 22 Oktober 2015 bertempat di Bilik Anjung Temenggong, IPGKTI. Antara petikan temu bual

yang diperoleh hasil temu bual;

cikgu yang dihantar pergi kursus, balik buat kursus dalaman. Ada yang boleh

faham dan ada yang tak boleh faham. jadi kalau ada bahan atau modul yang

explain detail tentang PAK21 ni.... itu lebih baik.

xv
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

murid memang tak bergaul langsung awalnya tetapi apabila buat aktiviti dalam

kumpulan, murid mula tunjuk perubahan. Murid nampak teruja... berebut nak

membentang. Maknanya PAK21 ni memang berkesan. Cumanya perlu satu bahan

rujukan yang dapat menjelaskan kehendak PAK21... apa yang perlu. supaya tidak

tersasar dari matlamat sebenar PAK21

Justeru, penyelesaian yang diambil oleh pasukan penyelidik bagi memantapkan

pembelajaran abad ke-21 adalah dengan membangunkan sebuah modul latihan yang menjelaskan

secara terperinci tentang perlaksanaan pembelajaran abad ke-21. Kerja-kerja membangunkan modul

dilaksanakan secara berkumpulan mengikut agihan tajuk yang diberi. Pembangunan modul ini juga

mematuhi prosedur serta format pembinaan dan pengujian seperti yang dicadangkan oleh pakar

modul. Dalam tempoh membangunkan modul, beberapa perjumpaan diadakan bagi memastikan

objektif pembangunan modul tidak tersasar dan berjalan mengikut perancangan.

Hasil daripada gabungan gerak kerja antara Penyelidik Temenggong, Sektor Pengurusan

Akademik JPNJ dan Pejabat Menteri Besar, maka terhasil sebuah modul yang dibina mengikut

prosedur pembangunan dan penilaian modul secara ilmiah. Akhirnya lahir 1MPAK21 iaitu sebuah

modul latihan yang menjelaskan secara terperinci tentang perlaksanaan pembelajaran abad ke-21

bagi memberi kefahaman dalam bentuk latihan kepada semua guru negeri Johor.

1MPAK21 MEMACU PEMBELAJARAN ABAD KE-21 KE ARAH MELAHIRKAN

MODAL INSAN BERTARAF DUNIA

xvi Penyelidik Temenggong


Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

PENGENALAN KEPADA MODUL

Pengenalan tentang modul dijelaskan dalam 1MPAK21 dengan tujuan untuk memberi

kefahaman kepada pembaca tentang elemen-elemen penting sesebuah modul. Maklumat ini

merupakan perkongsian ilmu daripada pembina modul stres iaitu Dr Mazlan Bin Aris. Modul dilihat

sebagai salah satu alat perantara yang semakin digemari bagi memenuhi tuntutan pengajaran dan

pembelajaran mahupun latihan bagi sesebuah organisasi. Pada era globalisasi ini penggunaan

modul semakin berkembang dan meningkat. Oleh sebab itu, pembina modul kini semakin ghairah

berusaha untuk merekabentuk modul tanpa ramai yang mengetahui bahawa pembinaan modul

memerlukan proses yang rumit dan masa yang panjang. Jika dilihat di pasaran banyak modul telah

dihasilkan oleh organisasi mahupun orang perseorangan. Tahukah kita berapa banyak modul yang

telah dibangunkan dan digunakan sebenarnya tidak melalui proses pembinaan dan penilaian yang

betul. Adakah anda terfikir bahawa modul yang dibina dengan tidak melalui proses sebenar akan

menjadikannya kurang bernilai dan diragui keberkesannya. Ia bertekalan dengan pandangan Sidek

dan Jamaluddin (2005) yang menyatakan bahawa sesuatu modul yang hendak dibina perlu

mengambilkira pelbagai peraturan dan prosedur yang harus diikuti agar modul yang akan dihasilkan

nanti benar-benar boleh mendatangkan kesan yang terbaik. Ini bermakna kejayaan sesuatu modul

itu sangat bergantung kepada prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh pembina-pembina modul.

1.1 Definisi Modul

Sidek dan Jamaluddin (2005) menyatakan modul ialah satu unit pengajaran dan

pembelajaran yang membincangkan sesuatu tajuk tertentu secara sistematik dan berurutan bagi

memudahkan pelajar belajar secara bersendirian supaya dapat menguasai sesuatu unit

pembelajaran dengan mudah dan tepat.

Meyer (1988) mendefinisikan modul sebagai satu bentuk sumber pembelajaran yang spesifik.

Oleh sebab itu, modul dilihat perlu mempunyai kandungan yang boleh bergerak sendiri dan

mempunyai pakej arahan kendiri bagi merangsang keperluan dan keupayaan pelajar. Beliau

menjelaskan bahawa sesebuah modul perlu mempunyai ciri-ciri yang berikut;

i. Melibatkan pelbagai jenis media.

ii. Modul boleh mengerakkan peserta supaya aktif dalam menjayakan sesuatu aktiviti.

iii. Kandungan modul boleh digerakkan sendiri.

iv. Mempunyai arahan kendiri yang teratur dan jelas.

3
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

v. Perihatin tentang perbezaan individu.

vi. Kenyataan yang jelas tentang objektif.

vii. Penggabungjalinan yang optimum, berkesenimbungan dan berteraskan ilmu

pengetahuan.

viii. Berteraskan kepada media dan kaedah yang pelbagai.

ix. Maklumat yang diperlukan sentiasa diperolehi secara berterusan.

x. Boleh mendapatkan tindakbalas yang segera.

Menurut Rusell (1974), modul adalah satu pakej pengajaran berkaitan dengan satu unit

konsep mata pelajaran. Modul adalah satu usaha untuk pengajaran secara individu dan

membolehkan seseorang pelajar menguasai satu unit kandungan mata pelajaran sebelum bergerak

kepada unit yang lain.

Secara keseluruhan dapatlah dirumuskan bahawa modul merupakan sumber pengajaran dan

pembelajaran berasaskan konsep pembelajaran kendiri untuk diri individu itu sendiri atau tujuan

latihan kepada orang lain. Ia sesuai digunakan sama ada untuk proses pengajaran dan

pembelajaran dan juga tujuan latihan.

1.2 Prinsip-Prinsip Modul

Menurut Kamaruddin Husin (1988) dalam Sidek dan Jamaluddin (2005) menjelaskan bahawa

antara prinsip-prinsip asas modul ialah seperti berikut;

i. Seseorang pelajar boleh belajar dengan berkesan sekiranya dibenarkan belajar

mengikut kadar kefahamannya, iaitu secara tidak terdesak.

ii. Seseorang pelajar boleh belajar dengan berkesan sekiranya isi pelajaran disusun

secara lojik dan bahagian-bahagiannya dikaitkan antara satu sama lain.

iii. Seseorang pelajar boleh belajar dengan berkesan sekiranya tidak disogok dengan

terlalu banyak bahan pada satu-satu masa.

iv. Seseorang pelajar boleh belajar dengan berkesan sekiranya dia mengetahui

tindakbalasnya (jawapan) betul atau salah dengan segera dan membetulkannya

dengan segera.

v. Seseorang pelajar boleh belajar dengan berkesan jika motivasi pada dirinya cukup

tinggi.

4 Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

Jika dilihat dari aspek prinsip-prinsip modul, didapati Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-

21 telah dibina secara kukuh berdasarkan prinsip-prinsip yang betul. Apa yang membezakannya

adalah modul ini dibuat khas untuk guru dan bukannya pelajar. Berikut merupakan bukti tentang

fakta ini.

i. Modul ini telah dibina dengan berkesan kerana aktiviti yang dijalankan adalah

berteraskan kepada tugas utama (care business) seorang guru. Ia juga dijalankan

secara tidak terdesak kerana modul ini digerakkan mengikut tahap demi tahap.

Pembahagian tahap ini menyumbang kepada perjalanan latihan yang sistematik dan

berkala. Ini akan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran untuk

menerapkan ilmu dan kemahiran secara lebih harmoni dan tanpa paksaan.

ii. Selain dari itu kandungan aktiviti yang dimuatkan di dalam modul ini telah disusun

secara logik dan boleh dijalankan dengan mudah oleh jurulatih dan diterima dengan

baik oleh peserta kursus latihan. Setiap bahagian modul mempunyai perkaitan

antara satu sama lain. Ini terbukti wujudnya lima submodul untuk meningkatkan

pengetahuan peserta tentang pembelajaran abad ke-21. Bermula dengan kemahiran

abad-21, kurikulum, persekitaran pembelajaran , standard dan pentaksiran, serta

pembangunan profesionalisme berterusan.

iii. Bahan yang digunakan di dalam modul ini juga telah dikenalpasti dapat membantu

dan memudahkan jurulatih mengendalikannya. Oleh sebab itu bahan yang

digunakan ringkas dan mengikut keperluan sahaja. Bahan yang digunakan di dalam

aktiviti juga pelbagai dan tidak menjemukan orang yang mengendalikan dan

mengikutinya.

5
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

1.3 Ciri-Ciri Modul

Keberkesanan sesebuah modul banyak bergantung kepada ketepatan ciri-ciri yang

diperlukan di dalam sesebuah modul. Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff seperti yang dijelaskan oleh

Sidek dan Jamaluddin (2005) terdapat 13 ciri modul yang boleh digunakan sebagai panduan apabila

membangunkan sesebuah modul

i. Satu golongan pengguna.

Bukan semua modul boleh digunakan oleh semua pelajar daripada Darjah 1

hingga ke universiti. Setiap satu modul mestilah ditujukan khas kepada satu

golongan pelajar yang lebih kurang sama dari segi kebolehan, penguasaan,

perbendaharaan kata dan sifat-sifat lain yang dianggap perlu.

ii. Satu atau beberapa konsep.

Oleh sebab modul adalah satu unit kecil yang serba lengkap, jelaslah hanya

satu atau beberapa konsep sahaja yang boleh dimuatkan di dalam sesuatu modul.

iii. Objektif tingkah laku.

Hal ini merupakan pernyataan pencapaian pada awal modul yang harus

diperolehi pelajar setelah mengikuti modul. Sebaik-baiknya, pernyataan ini dibuat

dalam bentuk objektif tingkah laku yang boleh dilihat dan diukur.

iv. Isi kandungan yang berkaitan.

Isi kandungan ini akan memuatkan segala penjelasan secara bertulis.

Segala penjelasan adalah disediakan semata-mata untuk mencapai objektif yang

telah dinyatakan di awal modul.

v. Pelbagai media.

Pemilihan media yang digunakan dalam modul tersebut adalah berpandukan

kepada keperluan serta kehendak objektif-objektif modul. Penggunaan media

seharusnya terjalin rapi ketika perancangan modul dan bukannya digunakan dengan

secara disisipkan kemudian atau pun secara tambahan sewenang-wenang sahaja.

6 Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

vi. Pengajaran lengkap dan tambahan.

Modul boleh digunakan untuk pengajaran pemulihan atau tambahan

mengikut keperluan keadaan tertentu. Modul juga boleh digunakan untuk

keseluruhan sesuatu kursus atau sebagainya.

vii. Memberi petunjuk sendiri.

Harus tersedia juga di dalam sesuatu modul itu segala arahan dan petunjuk

kemajuan supaya pelajar boleh maju sendiri. Pelajar akan melaksanakan sesuatu

modul itu secara persendirian dengan mudah tanpa sebarang masalah dan

kerumitan.

viii. Pelbagai strategi.

Modul juga boleh mengandungi berbagai-bagai strategi atau aktiviti seperti

aktiviti berbincang, membaca buku teks dari perpustakaan, membuat ujian dan

sebagainya.

ix. Kecepatan sendiri.

Modul adalah satu jenis pengajaran individu dan sememangnyalah pelajar

ditaja supaya belajar mengikut kecepatannya sendiri dan tidak mungkin kecepatan

kawan-kawannya.

x. Peneguhan terus menerus.

Peneguhan ini merupakan jawapan-jawapan betul yang diberi dalam modul

setelah pelajar menjawab soalan-soalan yang dikemukakan.

xi. Latihan yang cekap.

Pelajar-pelajar diberi latihan yang cukup mengenai konsep, kemahiran dan

sebagainya. Soalan-soalan yang harus dijawab sendiri sentiasa dikemukakan untuk

memberi latihan yang memadai.

7
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

xii. Penilaian

Pelajar dinilai sebagaimana yang telah dinyatakan dalam objektif. Penilaian

ini dikemukakan dalam ujian awal, ujian akhir dan ujian-ujian sendiri dalam bahan

pembelajaran modul tersebut.

xiii. Ujian Luar.

Modul yang telah siap hendaklah terlebih dahulu diuji penggunaannya

kepada golongan pelajar yang dinyatakan. Setelah diuji, pembetulan boleh dibuat

supaya modul tersebut akan lebih berkesan untuk mencapai matlamat atau objektif

yang dinyatakan dalam modul itu.

1.4 Jenis-Jenis Modul

Menurut Rusell (1974), modul boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu modul pengajaran

individu, modul kelompok kecil dengan bilangan ahlinya seramai empat hingga enam orang dan

modul kelompok besar dengan bilangan ahlinya seramai 30 orang atau lebih.

Jamaludin Ahmad (2002) pula telah membahagikan modul kepada empat jenis iaitu modul

pengajaran, modul motivasi, modul latihan dan modul akademik. Berikut jenis-jenis modul seperti

yang disarankan oleh Jamaludin (2002):

i. Modul pengajaran

Kebiasaannya modul jenis ini berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran di

sekolah-sekolah rendah, menengah, kolej dan juga universiti. Modul jenis ini diperkenal

untuk membantu pelajar yang lemah dalam akademik. Modul pengajaran lebih berfokus

kepada pengajaran individu iaitu pelajar dengan sendirinya akan melaksanakan modul ini

secara persendirian dan guru tidak perlu berada bersama pelajar sepanjang masa sehingga

pelajar tamat mengikuti modul jenis ini. Setiap pelajar akan dibekalkan sebuah modul dan

pelajar berkenaan akan mengikuti modul tersebut merujuk arahan-arahan yang terdapat di

dalam modul.

8 Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

ii. Modul motivasi

Modul motivasi adalah modul yang dicipta untuk membantu pelajar

mempertingkatkan motivasi dalamannya agar mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

Kebiasaannya modul jenis ini mempunyai pelbagai aktiviti, latihan dan permainan. Modul ini

kebiasaannya disediakan hanya untuk guru, fasilitator atau moderator sahaja. Mereka inilah

yang dipertanggungjawabkan untuk mengendali pelbagai aktiviti yang terdapat dalam modul

tersebut. Segala arahan, penerangan, pelaksanaan kesemua aktiviti dalam modul itu akan

disampaikan oleh guru, fasilitator atau moderator dan pelajar-pelajar hanya mengikuti segala

arahan dan penerangan untuk dilaksanakan oleh pelajar. Pelajar-pelajar juga bebas untuk

mengemukakan pelbagai pertanyaan jika terdapat sebarang kemusykilan ketika

melaksanakan pelbagai aktiviti yang terdapat di dalam modul jenis ini.

iii. Modul latihan

Modul latihan merupakan modul berbentuk latihan perkembangan yang diusahakan

oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan kecekapan di kalangan kakitangan sesebuah

organisasi. Modul ini juga dikendalikan oleh individu atau organisasi tertentu agar dapat

membantu meningkatkan kecekapan orang-orang bawahannya. Modul ini kebiasaannya

dikendalikan dalam bentuk kursus-kursus jangka pendek atau jangka panjang dan peserta-

peserta kursus pula akan mengikuti segala arahan yang dikendalikan oleh pihak-pihak

tertentu yang dilantik oleh organisasi untuk mengendalikannya. Kebiasaannya modul jenis

ini dikendalikan oleh organisasi sama ada di bawah kendalian kerajaan ataupun swasta.

Modul 1MPAK21 adalah termasuk di dalam kategori modul jenis ini.

9
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

iv. Modul Akademik

Modul akademik merupakan modul yang berkonsep memberi kemudahan khususnya

kepada pelajar-pelajar universiti atau kolej bagi mengikuti pengajian mereka di pusat-pusat

pengajian tinggi sama ada swasta atau kerajaan seperti yang telah ditetapkan oleh pihak

universiti atau kolej. Modul jenis ini khusus untuk pelajar-pelajar yang melanjutkan pelajaran

separuh masa dan ada juga yang mengikuti kursus secara sepenuh masa.

Modul jenis ini adalah modul yang mengandungi bahan nota lengkap yang telah

disediakan oleh pensyarah untuk diberikan kepada pelajar. Dengan perkataan lain, pelajar-

pelajar telah disediakan nota lengkap yang akan diajar oleh pensyarah universiti atau kolej.

Matlamat modul ini ialah untuk memberi lebih banyak peluang kepada pelajar yang tidak

dapat tempat belajar spenuh masa di pusat-pusat pengajian tinggi tetapi ingin belajar secara

sepenuh masa. Ianya juga sesuai untuk pekerja-pekerja yang sedang bekerja sepenuh

masa tetapi ingin meningkatkan mutu akademiknya dengan belajar secara separuh masa.

Contoh yang paling baik di Malaysia ialah modul-modul akademik yang dikeluarkan oleh

Universiti Terbuka Malaysia.

10 Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

1.5 Kebaikan Modul

Modul merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang begitu berkesan dan efektif.

Oleh itu Meyer (1988) telah mengariskan beberapa kebaikan yang boleh diperoleh dari penggunaan

modul ni;

i. Pengguna dapat belajar menggunakan modul mengikut kesesuaian persekitaran yang

menggalakkan mereka belajar. Ini memberi maksud bahawa pengguna tidak hanya

terbatas menggunakkan modul di tempat belajar sahaja tetapi di mana-mana

termasuk di tempat kerja

ii. Pengguna boleh belajar menggunakan modul dengan gangguan yang minimum

semasa melakukan tugas dan tanggungjawab harian. Oleh sebab itu modul boleh

digunakan oleh kedua-dua pihak pelajar dan tenaga pengajar. Selain dari itu modul

juga boleh digunakan oleh tenaga pengajar sebagai sumber untuk kursus

pembangunan staf.

iii. Modul juga berkemungkinan untuk ditadbirkan untuk kegunaan seorang, kumpulan

kecil atau kumpulan besar bergantung kepada keperluan.

iv. Program dalam modul boleh dengan mudah untuk disemak semula dan membuat

penambahbaikan dengan menukar satu modul dengan modul yang lain atau membuat

perubahan aspek kecil pada modul yang sama.

v. Program modul begitu fleksibel. Ia boleh diaplikasikan ke dalam pelbagai bentuk acara

dan program yang hendak dijalankan.

vi. Modul adalah ekonomi untuk digunakan. Walaupun ia memerlukan sedikit

perbelanjaan untuk merekabentuk dan pembangunan tetapi secara keseluruhannya

penggunaan modul secara efektif dapat menanggung keperluan perbelanjaan ini.

11
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

Selain dari itu modul mempunyai kelebihan terutama jika dilihat dari aspek kepentingan

kepada pelajar. Menurut Shahrom Nordin dan Yap Kueh Chin (1991) dalam Jamaludin Ahmad

(2008) terdapat enam kelebihan modul iaitu;

i. Boleh mengurangkan saingan dan ancaman menghadapi kegagalan. Keadaan ini

akan meningkatkan kerjasama iaitu para pelajar akan berkongsi tanggungjawab

untuk pembelajaran bersama-sama guru.

ii. Kebiasaannya modul mempunyai unsur penilaian yang membolehkan para pelajar

mendapat maklum balas segera tentang tahap pencapaian dan kefahaman mereka.

iii. Modul boleh memberi kemudahlenturan kerana biasanya disesuaikan dengan

perbezaan dalam kalangan pelajar dengan menyediakan kemudahlenturan dari

aspek kecepatan, format dan juga kandungan.

iv. Modul dapat meningkatkan motivasi pelajar kerana peluang yang diberikan kepada

mereka untuk memilih bahan pembelajaran mengikut keperluan dan keselesaan

serta disediakan pelbagai aktiviti yang boleh menarik minat pelajar mengikutinya

dengan sempurna.

v. Setiap modul mempunyai objektif yang hendak dicapai. Melalui cara ini pelajar akan

mengetahui objektif berkenaan lebih awal dan sekali gus mendorong mereka

meneruskan aktiviti untuk mencapai objektif tersebut.

vi. Modul dapat membantu pelajar belajar semula dengan mudah iaitu jika dia tidak

dapat untuk mencapai aras penguasaan yang diharapkan, mereka akan berpeluang

melakukan aktiviti-aktiviti yang sama sehingga pelajar tersebut berkemampuan

menguasainya dengan baik.

12 Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

1.6 Kelemahan Penghasilan Modul

Seperti lain-lain sumber pengajaran dan pembelajaran, modul juga mempunyai beberapa

kelemahan. Antara kelemahan-kelamahannya ialah:

i. Memerlukan masa yang lama untuk membinanya

Bagi menghasilkan sebuah modul yang baik adalah memerlukan masa yang

lama untuk proses menulis dan membina aktiviti-aktiviti atau penerangan-

penerangan yang baru. Proses ini diperlukan bagi menghasilkan satu modul yang

boleh digerakkan sendiri oleh tenaga pengajar atau pelajar. Ketelitian pembinaan

modul diperlukan supaya input yang hendak disampaikan selaras dengan objektif

dan aras pengetahuan pelajar.

ii. Rumit dari aspek mendapat pengesahan kandungan dari pakar bidang dan

modul

Modul yang telah dibina perlulah mendapat pengesahan kandungan dari

pakar sesuatu bidang. Proses mendapatkan pengesahan pakar adalah rumit kerana

pakar perlu menyemak dan mengesahkan bahawa modul itu benar-benar

mempunyai aktiviti yang selaras dengan objektif modul itu sendiri. Proses ini

mengambil masa yang lama dan memerlukan proses pembetulan jika terdapat aktiviti

yang tidak sesuai mengikut pandangan pakar bidang. Selain dari itu sesebuah

modul yang baik memerlukan pengesahan dari pakar modul supaya struktur modul

adalah bertepatan dengan kerangka asas sesbuah modul.

iii. Memerlukan proses yang rumit mendapatkan nilai kebolehpercayaan.

Modul yang baik adalah modul yang mempunyai nilai kebolehpercayaan

yang tinggi. Oleh sebab itu setiap modul baru yang dibina memerlukan proses

pengujian yang jitu bagi mendapatkan nilai kebolehpercayaan. Proses ini perlu

dilakukan bagi tujuan pembuktian bahawa sesebuah modul itu layak digunakan di

lapangan. Proses ini memerlukan seorang pembina modul itu menjalankan semua

aktiviti yang terkandung di dalam modul di lapangan. Satu instrumen

kebolehpercayaan perlu dibina bagi menguji kebolehpercayaan modul. Jika nilai

kebolehpercayaan rendah, maka modul ini perlu diperbaiki dan diuji semula. Setelah

13
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

mendapat nilai kebolehpercayaaan yang boleh diterima, maka modul ini barulah

boleh digunakan bagi menjalani pengujian keberkesanan pula.

Keadaan menjadi rumit jika modul ini tidak berupaya menunjukkan nilai

kebolehpercayaan yang diharapkan. Inilah cabaran yang perlu dihadapi oleh

pembina modul jika hendak menghasilkan modul yang berkualiti tinggi. Proses ini

perlu dilakukan bagi mengelakkan penghasilan modul yang lemah.

iv. Memerlukan proses yang rumit di lapangan untuk menguji tahap

keberkesanan modul.

Selain dari mendapatkan pengesahan pakar dan pengujian

kebolehpercayaan, modul yang baik perlu diuji keberkesanannya. Proses pengujian

ini dilakukan dilapangan atau setting bergantung kepada jenis modul yang hendak

diuji. Proses ini memerlukan masa dan proses yang rumit kerana ia perlu mengikut

prosedur menghasil sebuah kajian. Biasanya proses pengujian modul ini

menggunakan kaedah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kajian

eksperimental.

Pembinaan modul 1MPAK21 menggunakan kerangka P21 Framework for

Century Learning. Kajian yang dijalankan menggunakan kaedah quasi

eksperimental. Berikut adalah eleman-eleman yang diambilkira dalam pembinaan

1MPAK21.

14 Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

Rajah 1.0: Kerangka Pembinaan 1MPAK21


Sumber: Partnership for 21st Century Learning (2007):
www.P121.org/Framework

15
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Pengenalan Kepada Modul

RUJUKAN

Hatta Sidi & Mohamed Hatta Shaharom (2002). Mengurus Stres : Pendekatan Yang Praktikal. Kuala

Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka.

Jamaludin Ahmad (2008). Modul dan Pengendalian Bimbingan Kelompok. Serdang : Penerbit

Universiti Putera Malaysia.

Jamaludin Ahmad (2002). Kesahan, Kebolehpercayaan dan Keberkesanan Modul Program Maju Diri

ke Atas Motivasi Pencapaian di Kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Negeri


Selangor. Tesis Doktor Falsafah Yang Tidak Diterbitkan. Serdang : Universiti Putera

Malaysia.

Kamaruzzaman Jalaludin (2005). Asas Membina Kepimpinan dan Jati Diri. Perlis : Kamaruzzaman

Jalaludin

Melgosa, J. (2001). Less Stres. Spain : Editorial Safeliz, S.L.

Meyer, R. G. (1988). Moduls from Design to Implementation. Manila : Colombo Plan Staff College

from Technician Education.

Rusell, J.D. (1974). Modular Instruction : a Guide to the Design, Selection,Utilization and Evaluation

of Modular Materlials. New York : Burgess Publishing Company.

Sidek Mohd Noah & Jamaludin Ahmad (2005). Pembinaan Modul : Bagaimana Membina Modul

Latihan & Modul Akademik. Serdang : Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Sutcliffe (1998). The Complete Book of Relaxation Techniques. London : A Quantum Book.

16 Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Suai Kenal

19
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Suai Kenal

9. Fasilitator membuat rumusan ringkas tentang aktiviti : Tujuan aktiviti untuk mewujudkan

perhubungan antara peserta di peringkat awal aktiviti.

10. Seterusnya fasilitator membawa peserta untuk bersedia menjalankan aktiviti Kisah Angka-

angka.

11. Fasitator meminta peserta sebutkan 1 30 (seorang peserta 1 angka sahaja)

12. Fasilitator meminta peserta megingat angka masing-masing. Jika perlu fasilitator boleh

menguji peserta dengan menyebut angka dan peserta berkenaan perlu menjawab YA! atau

tunjuk beberapa peserta secara rawak dan tanyakan angkanya.

13. Tegaskan sekali lagi dalam kumpulan apakah peserta ingat angka masing-masing.

14. Setelah yakin, jelaskan kepada peserta bahawa fasilitator akan menyampaikan suatu

berita/cerita di mana dalamnya terdapat angka-angka.

15. Peserta yang disebutkan angkanya perlu segera berdiri dan terus menjeritkan namanya

dengan kuat dan lantang. Jika lambat 3 saat peserta tersebut akan dihukum oleh angka

sebelumnya.

16. Fasilitator bertanyakan kepada peserta adakah mereka faham peraturan tersebut? Jika perlu

ulang sekali lagi sebagai contoh.

17. Fasilitator mulakan cerita... Latihan ini sebenarnya dirancang sejak 12 bulan yang lalu iaitu

bermula dengan perbincangan profesional di antara .......(yang penting sebutkan angka

selang 1 minit dan lakukan sehingga separuh daripada peserta terlibat dengan angkanya:

rujuk lampiran aktiviti Kisah Angka-angka)

18. Rumusan aktiviti : Mewujudkan kesediaan diri dan minda.

19. Seterusnya fasilitator meminta peserta bersedia untuk aktiviti Kungfu Wacha. Aktiviti

melibatkan arahan fasilitator seperti berikut :

Pergerakan 1 : Tumbuk hadapan (huh!)

Pergerakan 2 : Tarik tangan (hah!)

Pergerakan 3 : Tumbuk hadapan dan tarik tangan (huh! hah!)

Pergerakan 4 : Tangan seperti ular mematuk ke hadapan, angkat kaki (wacha!)

20. Rumusan aktiviti : Menguji fokus dan keyakinan diri.

21. Aktiviti terakhir adalah Urutan. Peserta diarah berbaris dalam kumpulan sama jantina. Aktivti

teraputik iaitu mengurut dalam barisan akan dilakukan mengikut arahan yang diberikan oleh

fasilitator contohnya urut kepala, hidung, tengkuk, bahu dan belakang dan lain-lain.

22. Rumusan aktiviti : Menanam sifat tolak ansur dan membina hubungan dalam kalangan

peserta.

20 Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Suai Kenal

23. Seterusnya peserta di arah bergerak dalam kumpulan (sama jantina) mengikut ketinggian.

Setiap peserta menyebut nombor 1-6 sebagai nombor diri.

24. Fasilitator mengarahkan peserta berkumpul mengikut nombor diri (pembentukan kumpulan).

Berbincang melantik ketua kumpulan dan menamakan kumpulan masing-masing mengikut

jenama Johor.

Seterusnya melantik Penghulu dan Penghuli. Aktiviti ditamatkan dengan falsafah semangat

berpasukan dan bersikap terbuka.

Nota : Aktiviti yang dijalankan adalah tertakluk kepada kesesuaian tempat dan bilangan
peserta.

Falsafah

Supaya engkau beroleh sahabat,


hendaklah diri engkau sendiri sanggup
menyempurnakan menjadi sahabat orang
Hamka

21
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Suai Kenal

22 Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Suai Kenal

11. Fasilitator meminta seorang peserta untuk memperkenalkan nama dan hal lain mengenai

dirinya dalam 1 ayat ( tidak lebih 6 patah perkataan).

Contohnya; Saya Ahmad seorang guru matematik.

12. Fasilitator meminta peserta ke-2 mengulangi ayat peserta pertama dan seterusnya

memperkenalkan dirinya dan hal mengenai dirinya (juga tidak lebih 6 patah perkataan).

13. Fasilitator juga meminta peserta ke-3 mengulangi ayat 2 peserta sebelumnya dan kemudian

memperkenalkan dirinya dan hal mengenai dirinya (juga tidak lebih 6 patah perkataan) dan

begitulah seterusnya.

14. Apabila peserta tidak dapat mengingat nama dan apa yang dikatakan oleh 2 peserta

sebelumnya, maka peserta tersebut perlu terus bergerak ke arah peserta berkenaan dan

bertanyakan nama dan hal yang disebutkan.

15. Fasilitator membuat rumusan ringkas tentang aktiviti : Tujuan aktiviti untuk meewujudkan

perhubungan antara peserta di peringkat awal aktiviti.

16. Seterusnya fasilitator membawa peserta untuk bersedia menjalankan aktiviti Jigsaw Puzzle.

17. Fasilitator memberi arahan kepada ketua kumpulan mengambil sampul surat

18. Peserta diberi masa selama tidak lebih 8 minit untuk menyiapkan puzzle yang diberikan.

19. Kumpulan yang lambat akan didenda.

20. Rumusan aktiviti :

i) Mewujudkan kesediaan diri dan minda.

ii) Menguji fokus dan keyakinan diri.

21. Aktiviti terakhir adalah Urutan. Peserta diarah berbaris dalam kumpulan sama jantina. Aktivti

teraputik iaitu mengurut dalam barisan akan dilakukan mengikut arahan yang diberikan oleh

fasilitator contohnya urut kepala, hidung, tengkuk, bahu dan belakang dan lain-lain.

22. Rumusan aktiviti : Menanam sifat tolak ansur dan membina hubungan dalam kalangan

peserta.

25. Seterusnya peserta di arah bergerak dalam kumpulan (sama jantina) mengikut ketinggian.

Setiap peserta menyebut nombor 1-6 sebagai nombor diri.

26. Fasilitator mengarahkan peserta berkumpul mengikut nombor diri (pembentukan kumpulan).

Berbincang melantik ketua kumpulan dan menamakan kumpulan masing-masing mengikut

jenama Johor.

Seterusnya melantik Penghulu dan Penghuluwati. Aktiviti ditamatkan dengan falsafah

semangat berpasukan dan bersikap terbuka.

23
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Suai Kenal

Nota : Aktiviti yang dijalankan adalah tertakluk kepada kesesuaian tempat dan bilangan
peserta.

Falsafah

Komunikasi adalah sesuatu yang mudah,

susahnya ialah apabila kita tidak menyebutnya

dengan perkataan yang mudah

T.S Matthews

24 Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21
Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21 : Suai Kenal

Lampiran Aktiviti Kisah Angka-Angka :

Latihan ini sebenarnya dirancang sejak 16 bulan yang lalu iaitu bermula dengan perbincangan

profesional di antara pihak JPN Johor dan IPG Kampus Temenggong Ibrahim.Peringkat awal

perbincangan iaitu dalam 13 Mac 2015 yang sama, kata putus telah dibuat dan menetapkan modul

perlu dihasilkan untuk menjadi panduan latihan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 di sekolah-

sekolah menengah dan rendah iaitu di bawah pentadbiran 11 Pejabat Pendidikan Daerah di negeri

Johor.

Panel dalam kalangan pensyarah-pensyarah IPG Kampus Temenggong telah dibentuk iaitu

melibatkan 15 orang dari pelbagai latar belakang bidang kepakaran. Mereka sangat komited dalam

melaksanakan tugas masing-masing bersama-sama pihak JPN Johor demi untuk merealisasikan

matlamat itu. Ahli-ahli kumpulan ini telah bertungkus-lumus tidak kira siang atau malam dan sentiasa

memikirkan yang terbaik untuk modul ini. Pembinaan modulini dipimpin oleh 2 orang Timbalan

Pengarah IPG Kampus Temenggong Ibrahim iaitu Dr Mazlan bin Aris dan Dr Hj Yazid bin Abd Manaf.

Perjumpaan dan perbincangan komprehensif telah berjalan setiap 7 hari melibatkan semua ahli panel

yang terlibat sama ada secara rasmi atau tidak rasmi. Pembentangan laporan modul dibuat secara

serius oleh 5 orang ketua teras yang terdapat dalam modul. Laporan perlu dihantar pada minggu ke-

3 setiap bulan kepada Ketua Penyelaras Modul.

Melalui kaedah kolaboratif yang sangat jitu JPN Johor dan IPG Kampus Temenggong

Ibrahim akhirnya pada 9 September 2010 ini..modul ini berjaya dihasilkan dengan jayanya. Pada

awal September.. 1 kajian rintis telah dijalankan untuk modul ini yang melibatkan seramai 30 orang

peserta yang terdiri daripada guru sekolah menengah dan rendah seluruh negeri Johor.

Seterusnya .. untuk memastikan modul ini berkesan.. pada 26 September dan akan berakhir

pada 28 September.. sekali lagi Bengkel Keberkesanan 1MPAK21 telah dilaksanakan. Tahniah

kepada kesemua 23 fasilitator dan pengawai JPN Johor yang terlibat secara langsung atau tidak

langsung dalam pembinaan modul. Tahniah juga kepada 50 peserta yang terpilih.. selamat maju

jaya...

25
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

SUBMODUL 1

KEMAHIRAN PAK21

1.0 PENGENALAN

Submodul 1 menerangkan konsep asas dan kepentingan Pembelajaran Abad Ke-21. Ia merangkumi

kepentingan penerapan kemahiran kerjaya dan kemahiran hidup dalam sistem pendidikan selari

dengan pasaran kerja dan kualiti hidup dalam abad ke-21. Seterusnya, ia memberi peluang kepada

peserta kursus membuat refleksi tentang kualiti pelajar hasil pendidikan yang lepas dan semasa. Ini

diikuti dengan perbincangan tentang perubahan fokus pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam

aspek kemahiran, kurikulum, pentaksiran, pembangunan profesional berterusan dan persekitaran.

Submodul 1 juga akan membincangkan kepentingan elemen teknologi, maklumat dan media dalam

kehidupan abad ke-21. Pendedahan tentang alat-alat teknologi, pengisian dan media yang sesuai

diaplikasikan dalam pengurusan proses PdP (Rajah 1.1) juga dibincangkan dalam submodul ini.

29
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Rajah 1.1: Kerangka Konsep Submodul 1

1.1 Konsep Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21)

Pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan sumber tenaga manusia dan ekonomi

negara. Dasar global langit terbuka menyebabkan kemajuan yang drastik dalam bidang teknologi dan

penyebaran maklumat. Pendekatan yang menjurus ke arah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

adalah penting bagi pemikiran global dan kemenjadian murid pada abad ke-21. Selari dengan

perubahan ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Pelan Pembangunan

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 (KPM, 2013).

PPPM menggariskan kebimbangan majikan akan keupayaan sistem pendidikan negara

melengkapkan generasi muda dengan persediaan secukupnya bagi menghadapi cabaran abad ke-

21. Kebimbangan ini dapat dijelaskan dengan isu-isu pengangguran graduan yang sering dilaporkan

di media tahun-tahun kebelakangan ini (Rajah 1.2).

30 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Utusan Malaysia Berita Harian Berita Harian


- 30/06/2010 -9/05/2012 -4/10/2015

Statistik dari
Seramai 32,000 graduan gagal Lebih 200,000 siswazah
Jabatan
mendapatkan pekerjaan selepas berijazah di negara ini masih
Perangkaan
enam bulan menamatkan menganggur walaupun
menunjukkan
pengajian dari institusi pengajian selepas dua tahun tamat
jumlah siswazah
tinggi (IPT) di negara ini. Menteri pengajian. Menurut Datuk
yang menganggur
Sumber Manusia, Datuk Dr. S. Shamsuddin, Pengarah
di negara ini adalah
Subramaniam berkata, statistik Eksekutif Persekutuan
seramai 76,200
Kementerian Pengajian Tinggi Majikan-majikan Malaysia,
orang disebabkan
itu menunjukkan graduan wanita antara punca yang dikenal
tidak memiliki
lebih ramai gagal mendapat pasti adalah kelemahan
kemahiran untuk
pekerjaan iaitu sebanyak 21,760 mereka berbahasa Inggeris
mencari pekerjaan.
berbanding lelaki seramai serta penampilan yang kurang
10,240 orang. menarik.

Rajah 1.2: Isu-isu pengangguran dari petikan surat khabar

Kajian yang dijalankan ke atas syarikat Malaysia dan syarikat antarabangsa mendapati

bahawa pelajar Malaysia gagal menguasai kemahiran insaniah yang diperlukan oleh bakal majikan

(KPM, 2013). Antara aspek yang menjadi kebimbangan majikan ialah:

i) kekurangan kemahiran berfikir aras tinggi seperti penyelesaian masalah dan pemikiran

kreatif

ii) tahap kemahiran bahasa Inggeris siswazah.

Tinjauan Jobstreet (2011) pula mendapati lima sebab utama graduan baharu ditolak setelah

sesi temu duga, iaitu permintaan gaji yang tidak realistik (64%), perwatakan, sikap dan personaliti

pencari kerja yang tidak baik (60%), penguasaan bahasa Inggeris yang lemah (56%), kurang

kemahiran komunikasi yang kurang baik (52%) dan terlalu memilih pekerjaan atau syarikat untuk

bekerja (38%) (KPM, 2013).

Kajian Zafir, Ishak dan Abd Hair (2015) melaporkan ketidakpadanan IPT tempatan dalam

penyediaan graduan untuk pasaran kerja tempatan. Jurang yang paling besar adalah komunikasi dan

interpersonal, diikuti dengan etika dan nilai, kemahiran berfikir, kepimpinan, membuat keputusan dan

penyelesaian masalah, kerja berpasukan dan perancangan kerja.

31
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Sehubungan dengan itu, kita perlu memikirkan penambahbaikan dan keserasian sistem

pendidikan dalam penyediaan tenaga kerja negara agar lebih mempersiapkan pelajar untuk pasaran

kerja. Kementerian Pendidikan Malaysia sedang mengkaji semula kurikulum dan pentaksiran sedia

ada untuk memasukkan kemahiran abad ke-21 yang diperlukan untuk pasaran kerja pada masa ini

(KPM, 2013). Pembelajaran di sekolah haruslah mengambil kira kemahiran-kemahiran ini untuk

memastikan pendidikan relevan dan diiktiraf oleh industri.

Dalam hal ini, guru-guru perlu menerapkan kemahiran-kemahiran ini dalam merancang dan

melaksanakan kurikulum dan pentaksiran. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menghubung kait

pengetahuan kandungan dengan aplikasi dunia sebenar dan situasi masalah yang dipelajari dengan

kehidupan harian. Tugasan yang diberi haruslah berbentuk autentik dan relevan dengan kehidupan.

Penekanan juga perlu diberi kepada pemahaman mendalam melalui pembelajaran berasaskan

projek atau masalah dalam kumpulan atau kerja berpasukan (Beers, 2013). Guru juga boleh

membantu pelajar mengawal proses pemikiran meta kognitif menggunakan pengurusan grafik i-think.

Teknologi juga boleh diaplikasikan untuk membantu pelajar mengakses, menganalisis, mengurus dan

berkongsi ilmu dan maklumat.

Sistem pendidikan perlulah berubah selaras dengan perubahan dunia untuk melahirkan

generasi yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, mengurus maklumat dan masa, belajar

secara berterusan dan berinteraksi secara berkesan bagi menjamin kejayaan dalam alam pekerjaan

abad ke-21.

32 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

33
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

6. Setelah tamat sesi forum, fasilitator membuat rumusan tentang aktiviti yang dilaksanakan

dengan memberi fokus kepada kesediaan pendidikan semasa untuk melahirkan pelajar yang

dapat memenuhi keperluan sumber tenaga kerja negara semasa.

Rumusan Aktiviti:

Aset paling penting untuk mencapai tahap negara maju berpendapatan tinggi adalah melalui modal

insan berkualiti. Pendidikan abad ke-21 haruslah dapat menyediakan modal insan yang dapat

memenuhi aspirasi dan keperluan negara.

Falsafah
Sistem pendidikan adalah dinamik dan perlu berubah mengikut
peredaran zaman bagi memastikan kualiti dan sistem pendidikan
adalah relevan dengan persekitaran semasa.

Teks ucapan Ybhg. Tan Sri Dr. Madinah Mohamad


Persidangan Tahunan Puspanita Kebangsaan 2014.

34 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.2 Kemahiran Hidup (Life Skills) Dalam Abad Ke-21

Abad ke-21 sering dikaitkan dengan era teknologi maklumat. Ia meliputi penganjakan paradigma

kehidupan kepada masyarakat berinformasi dan penciptaan teknologi. Justeru, pelajar perlu

menguasai pelbagai kemahiran untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan harian. Pendidikan abad

ke-21 haruslah membantu melatih pelajar menghadapi cabaran dalam kehidupan semasa dengan

pedagogi yang relevan dan kesepaduan kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan kualiti

hidup, menjadi ahli masyarakat yang berjaya, serta aktif menyumbang kepada pembangunan negara

(KPM, 2013).

Kemahiran hidup adalah kemahiran penting yang membantu kita menghadapi cabaran

kehidupan harian. Partnerships for 21st Century Skills (2013) menggariskan beberapa kemahiran

hidup penting dalam abad ke-21, iaitu fleksibiliti dan mempunyai keupayaan menyesuaikan diri,

berinisiatif dan mempunyai haluan diri, kemahiran sosial dan antara budaya, produktiviti dan

akauntabiliti, kepimpinan dan tanggungjawab, kreativiti dan inovasi, pemikiran kritis dan penyelesaian

masalah, komunikasi dan kolaborasi, literasi maklumat serta literasi teknologi, maklumat dan

komunikasi (Rajah 1.3) .

Rajah 1.3: Elemen-elemen penting dalam kemahiran abad ke-21

(Sumber: Bahagian Pengurusan Sekolah Harian)

35
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Menurut Beers (2013), pedagogi yang sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 mempunyai

elemen-elemen seperti:

- pelbagai peluang dan aktiviti pembelajaran

- penggunaan alat teknologi untuk mencapai matlamat pembelajaran

- pembelajaran berasaskan projek atau masalah

- persekitaran pembelajaran kolaboratif di dalam dan luar bilik darjah

- penggunaan visual untuk meningkatkan pemahaman

- penggunaan pentaksiran formatif

Justeru, pembelajaran abad ke-21 perlu melibatkan pelajar secara aktif melalui strategi,

pendekatan, kaedah dan teknik yang kreatif dan inovatif. Penglibatan dalam proses penyelesaian

masalah akan membina budaya penyiasatan yang merupakan elemen penting untuk kehidupan yang

berkualiti. Pelajar perlu dilatih agar berkebolehan untuk mengemukakan soalan dan mencari jawapan

kepada soalan yang ditanyakan. Dengan proses ini, pelajar dapat mengaplikasikan kandungan ilmu

dengan cara kreatif dan inovatif. Melalui aktiviti kumpulan, pelajar juga boleh diberi peluang untuk

bekerja dalam pasukan untuk mencari penyelesaian inovatif terhadap masalah kehidupan harian.

Selain itu, mereka juga perlu dilatih untuk berkomunikasi dan menyampaikan maklumat secara

berkesan.

Melalui aktiviti projek, pelajar akan juga belajar cara mengakses, menganalisis dan

menggunakan maklumat yang diperlukan untuk melaksanakan tugasan pembelajaran. Dengan ini,

pelajar mempelajari kemahiran-kemahiran penting untuk berjaya dalam kehidupan abad ke-21 seperti

pengurusan masa, pengurusan emosi, berkomunikasi dan berkolaboratif, penggunaan alat teknologi

serta motivasi kendiri.

36 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

37
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

7. Melalui aktiviti sumbang saran dan refleksi, peserta berbincang sama ada sistem

pendidikan semasa menyediakan pelajar dengan kemahiran-kemahiran yang

diperlukan.

8. Fasiliator membuat rumusan perbincangan.

Rumusan Aktiviti:

Guru haruslah merancang dan melaksanakan aktiviti PdP yang relevan dengan kehidupan abad ke-

21 agar pelajar menguasai kemahiran penting untuk kehidupan yang berkualiti.

Falsafah
It is not the strongest of species that survives,
nor the most intelligent that survives.
It is the one that is the most adaptable to change.
Charles Darwin

38 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.3 Kualiti Pelajar Sedia Ada

Sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi yang dapat menguasai

pengetahuan dan kemahiran bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara. Namun

begitu, adakah pendekatan pendidikan sekarang mampu melahirkan generasi yang berdaya saing

dan setanding dengan kepesatan globalisasi?

Pelajar hasil pendekatan pendidikan yang berorientasikan peperiksaan mempunyai pelbagai

kekuatan dan kelemahan. Secara relatifnya, pelajar tersebut mempunyai daya hafalan yang tinggi,

pandai menjawab soalan peperiksaan dan mampu memperoleh keputusan yang baik.

Namun demikian, hasil dapatan kajian pula menunjukkan pelajar kurang berjaya untuk

berkomunikasi dan berkolaboratif, kurang menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta

lemah dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan (Musliha Salma, 2010).

Selain itu, pentaksiran antarabangsa Programme International Student Assessment (PISA)

dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) menunjukkan murid di Malaysia

sukar mengaplikasi kemahiran berfikir aras tinggi. PISA memberi penekanan kepada keberkesanan

aplikasi kurikulum dengan menguji penggunaan pengetahuan dan kemahiran praktikal ( real-life skills)

yang berkaitan dengan Bacaan, Matematik dan Sains. TIMSS pula memberi penekanan kepada isi

kandungan kurikulum dengan mengukur keupayaan murid dari segi apa yang hendak diajar, apa

yang sebenarnya diajar dan apa yang sebenarnya dipelajari. Perbandingan pencapaian Malaysia

dalam PISA 2009+ dan PISA 2012+ berbanding dengan negara-negara jiran ditunjukkan dalam

Rajah 1.4. Keputusan PISA 2012+ menunjukkan pencapaian Malaysia jauh di bawah skor purata

untuk ketiga-tiga mata pelajaran Matematik (tempat ke-52), Sains (tempat ke-53) dan Bacaan (tempat

ke-59).

39
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Rajah 1.4: Kedudukan Malaysia dalam PISA 2009+ dan 2012+ mata pelajaran Sains, Matematik dan

Bacaan berbanding dengan negara-negara jiran.

(Sumber: themalaymailonline.com)

40 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Secara umumnya, orientasi pendekatan pendidikan akan menentukan kualiti pelajar yang

dihasilkan. Justeru, para pendidik perlu meneliti kualiti pelajar yang ingin dilahirkan sesuai dengan

kehidupan dan kerjaya abad ke-21. Contoh perbincangan tentang kekuatan dan kelemahan pelajar

ditunjukkan dalam Rajah 1.5.

Kekuatan:
Kelemahan:
daya hafalan yang
tinggi, mampu
kurang menguasai mengeluarkan
kemahiran- pelajaran sebulat yang
kemahiran berfikir dipelajari, pandai
seperti: menjawab soalan
kritis, tertutup mampu
kreatif, memperoleh
menaakul, keputusan yang baik
berkomunikasi, dalam peperiksaan...
berkolaboratif
...

Rajah 1.5: Contoh kekuatan dan kelemahan pelajar

Oleh itu, pendekatan dan kaedah pendidikan kita perlu berubah ke arah pembelajaran abad

ke-21 bagi mencapai hasrat melahirkan pelajar yang cemerlang dan berdaya saing di pentas

antarabangsa. Dalam hal ini, guru haruslah menggunakan strategi, pendekatan, kaedah serta teknik

yang dapat mencetus semangat berfikir dalam kalangan pelajar agar dapat melahirkan pelajar yang

berdaya saing di mata dunia.

41
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

42 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

ii. keupayaan pelajar berjaya dalam alam pekerjaan dan mencapai gaya hidup yang

berkualiti.

Rumusan Aktiviti:

Secara umumnya, orientasi pendekatan pendidikan akan menentukan kualiti pelajar yang dihasilkan.

Justeru, para pendidik perlu meneliti kualiti pelajar yang ingin dilahirkan sesuai dengan kehidupan

dan kerjaya abad ke-21.

Falsafah
Investing in education and providing 21st century skills
for students are fundamental components
to the nations continued growth and prosperity.

Craig Barrett

43
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Lampiran 1.1

Merah Biru
ARAHAN

Dalam kumpulan, anda diminta membincangkan kekuatan dan kelemahan pelajar kita hasil dari

sistem pendidikan sekarang.

44 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.4 Kemahiran Pembelajaran Abad Ke-21- 4K

Pakar pendidikan kebanyakan negara menyedari hakikat bahawa pelajar memerlukan kemahiran

selain 3M (Membaca, Menulis dan Mengira) setelah mereka tamat alam persekolahan. Kebanyakan

negara menerima hakikat bahawa kurikulum perlu merangkumi kemahiran dan kompetensi baharu

yang terarah kepada keperluan abad ke-21 (KPM, 2013). Kementerian Pendidikan Singapura

menekankan ciri-ciri pelajar yang mempunyai keyakinan diri, mengamalkan pembelajaran kendiri,

menyumbang dengan aktif dan merupakan warganegara yang prihatin. Di Finland pula, penekanan

diberikan ke atas aspek perkembangan diri, identiti dan internasionalisme budaya, kemahiran media

dan komunikasi, warganegara partisipatori, tanggungjawab terhadap persekitaran dan memastikan

kesejahteraan diri dan masa hadapan yang lestari.

Di Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengenal pasti kemahiran dan

kompetensi yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang membolehkan murid

Malaysia bersaing pada peringkat antarabangsa. Kemenjadian murid ini digabungkan dalam enam

aspirasi murid seperti dalam Rajah 1.6.

45
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Rajah 1.6: Enam aspirasi murid

(Sumber: KPM, 2013)

Pelaksanaan sistem pendidikan masa kini perlu berubah bagi melengkapkan pelajar dengan

pelbagai kemahiran, khasnya kemahiran 4K (Komunikasi, Kolaboratif, Kreatif dan Kritis) supaya

selaras dengan perkembangan dunia. Tambahan lagi, pelajar abad ke-21 haruslah berkebolehan

dalam menjana idea, bijak menyoal, mendengar dan membuat refleksi, berupaya membuat hubung

kait, berani mencuba, rasa ingin tahu yang mendalam, dahagakan ilmu, yakin berkomunikasi,

berkemahiran kritis dan menguasai kemahiran literasi, fleksibel, berani mengambil risiko,

berkeperibadian tinggi dan berintegriti.

46 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

mendengar dan
membuat
refleksi berupaya
bijak menyoal membuat
hubungkait

menjana idea berani mencuba

berkeperibadian
rasa ingin tahu
tinggi dan
yang mendalam
berintegriti

fleksibel dahagakan ilmu

berkemahiran
kritis & yakin
menguasai berkomunikasi
mengambil
kemahiran
literasi risiko

Rajah 1.7: Ciri-ciri pelajar abad ke-21

Kemahiran 4K yang merangkumi pemikiran kritis, komunikasi, kolaboratif dan kreativiti

penting diterapkan dalam kurikulum kerana melalui penerapan ini pelajar akan menjadi pemikir dan

pengurus maklumat yang baik. Penerapan kemahiran 4K bukan merupakan item tambahan yang

perlu dipelajari tetapi ia sepatutnya disepadukan sepanjang PdP di sekolah. Penjelasan setiap

kemahiran adalah seperti berikut:

47
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.4.1 Pemikiran Kritis

menganalisis

membuat menaakul secara


pertimbangan berkesan

menilai mentafsir

merumus mensintesis

membuat menyelesaikan
keputusan masalah

Rajah 1.8: Ciri-ciri pemikiran kritis

Pemikiran kritis merupakan keupayaan seseorang untuk menganalisis, mentafsir, menilai,

merumus dan mensintesis maklumat. Dalam pembelajaran abad ke-21, fokus telah diberikan ke atas

keupayaan pelajar dalam menaakul secara berkesan, menggunakan sistem pemikiran, membuat

pertimbangan dan keputusan, serta menyelesaikan masalah. Selain itu, kepesatan perkembangan

teknologi dan media dalam abad ke-21 memudahkan pemerolehan maklumat yang pelbagai dan

pantas. Justeru, kemahiran kritis pelajar turut boleh ditingkatkan dengan penggunaan teknologi

canggih dalam mengakses, memanipulasi, mencipta, menganalisis, mengurus, menyimpan dan

menyampaikan maklumat.

48 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.4.2 Kemahiran Berkomunikasi

berkomunikasi untuk memaklum,


mengarah, memotivasi dan memujuk

menyuarakan pemikiran mendengar secara


dan idea kritikal

berkomunikasi dengan berkesan menggunakan pelbagai media dan teknologi


dalam persekitaran yang pelbagai serta menilai kesan keberkesanannya

Rajah 1.9: Ciri-ciri kemahiran berkomunikasi

Komunikasi bermakna menyuarakan pemikiran dan idea secara berkesan melalui lisan,

penulisan dan bukan lisan. Semasa berkomunikasi, pelajar juga perlu mendengar secara kritikal

untuk mentafsir makna daripada komunikasi tersebut. Kemahiran komunikasi mudah dipraktikkan

dalam bilik darjah kerana ia dapat disepadukan dengan kemahiran-kemahiran yang lain. Sebagai

contoh, bagi berkongsi pemikiran kritis dan kreatif dengan berkesan, kemahiran komunikasi

merupakan kemahiran utama yang diperlukan.

Kemahiran komunikasi adalah penting terutamanya apabila pelajar memasuki peringkat

pendidikan tinggi atau alam pekerjaan. Mereka memerlukan kemahiran komunikasi untuk pelbagai

tujuan seperti memaklum, memberi arahan, memotivasi dan memujuk serta meyakinkan seseorang.

Kewujudan pelbagai alat teknologi dan komunikasi memberi peluang kepada pelajar untuk

menggunakan alatan ini sebagai alat komunikasi dengan berkesan. Pelajar juga perlu memahami

bagaimana menilai kesan teknologi tersebut terhadap keberkesanan komunikasi.

49
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.4.3 Kemahiran Kolaboratif


bekerja dengan berkesan dan menghormati ahli
pasukan yang pelbagai

fleksibiliti dan sudi membantu bagi mencapai


matlamat bersama

bertanggungjawab bersama dan menghargai


sumbangan setiap ahli pasukan

Rajah 1.10: Ciri-ciri kemahiran kolaboratif

Kemahiran kolaboratif menjadi suatu kemahiran yang amat perlu dikuasai oleh pelajar abad

ke-21. Melalui proses kolaboratif, pelajar menunjukkan keupayaan untuk bekerja dengan berkesan

dan menghormati ahli pasukan yang lain, bersedia untuk membantu dan bertolak ansur bagi

mencapai matlamat bersama, memikul tanggungjawab bersama dan menghargai sumbangan setiap

ahli pasukan. Sekiranya pelajar dilatih secara kolaboratif dengan berkesan di sekolah, mereka

sewajarnya dapat mengeluarkan sesuatu yang lebih kreatif dan bermakna berbanding dengan

bekerja secara individu.

50 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.4.4 Kemahiran Kreatif

daya imaginasi yang tinggi


menggunakan pelbagai teknik
penjanaan idea

menjana idea-idea inovatif


menghurai, memurni, menganalisis
dan asli
dan menilai idea asal

Rajah 1.11: Ciri-ciri kemahiran kreatif

Kemahiran kreatif perlu diterapkan dalam proses PdP. Namun, kreativiti kurang diberi

perhatian disebabkan anggapan umum bahawa kreativiti adalah sesuatu yang berkaitan dengan seni

dan muzik atau sesuatu yang dilahirkan semulajadi. Kreativiti boleh dipupuk melalui persekitaran

pembelajaran yang menggalakkan penyoalan, membuka kepada idea baharu, dan belajar melalui

kesilapan. Seseorang yang kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi, menggunakan pelbagai teknik

untuk menjana idea baharu, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh

mengubahsuai idea dan produk sedia ada.

Pendekatan yang digunakan bagi menyelesaikan masalah pada masa akan datang mungkin

perlu dicari daripada sumber yang belum wujud lagi. Tambahan lagi, abad ke-21 banyak bergantung

kepada teknologi. Oleh kerana itu, banyak penyelesaian untuk mengatasi masalah pada masa akan

datang memerlukan kreativiti, inovasi dan kemahiran teknologi.

51
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Rumusan

Kemahiran 4K tidak boleh diabaikan malah perlu dititikberatkan dan diterapkan dalam pembelajaran

abad ke-21. Kemahiran 4K boleh diterapkan dalam mata pelajaran di sekolah melalui pelbagai

kaedah misalnya kaedah pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran berasaskan projek atau

pembelajaran melalui aktiviti inkuiri. Walau bagaimanapun, kejayaan penerapan 4K dalam pendidikan

bukan sahaja bergantung kepada aspek kurikulum tetapi aspek-aspek lain seperti aspek pentaksiran,

pembangunan profesionalisme guru dan persekitaran pembelajaran.

52 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

53
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

5. Selepas perbincangan, seorang expert dari setiap expert group berkumpul membentuk

kumpulan baharu yang terdiri dari expert setiap aspek.

6. Expert setiap aspek berbincang dan berkongsi pendapat dalam kumpulan baharu.

7. Sesi ditutup dengan fasilitator meminta salah satu kumpulan membentangkan

pendapat expert setiap aspek berikut:

i. Kurikulum

ii. Pentaksiran

iii. Persekitaran Pembelajaran

iv. Pembangunan Profesional Berterusan

v. Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti

Rumusan Aktiviti:

Kejayaan penerapan 4K dalam pendidikan bukan sahaja bergantung kepada aspek kurikulum malah

aspek-aspek lain seperti pentaksiran, pembangunan profesional berterusan, persekitaran

pembelajaran dan penglibatan ibu bapa dan komuniti.

Falsafah
Success breeds complacency.
Complacency breeds failure.
Only the paranoid survive.
Andy Grove

54 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Lampiran 1.2

Katak Selesa

ARAHAN

Anda diminta berbincang tentang gambar dibawah:

Apa akan terjadi pada katak sekiranya keadaan ini diteruskan?

55
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.5 Kepentingan Literasi Maklumat dan Literasi Media

Kajian UNESCO pada 2012 mendapati bahawa penggunaan ICT di sekolah sekadar penggunaan

aplikasi pemprosesan perkataan sebagai alat pengajaran (KPM, 2013). Potensi teknologi maklumat

dan komunikasi belum digunakan secara optimum untuk memacu proses pembelajaran ilmu.

1.5.1 Konsep Literasi Maklumat

Literasi pada abad ke-21 tidak terhad kepada literasi membaca, menulis dan mengira. Kemunculan

era teknologi maklumat memerlukan literasi maklumat yang merangkumi kemahiran asas yang lebih

luas seperti literasi jaringan, literasi media, literasi visual, literasi kebudayaan, literasi perpustakaan

dan literasi komputer. Kebolehan menggunakan maklumat, kebolehan berkomunikasi dan kebolehan

menggunakan teknologi bukan lagi satu kemewahan, tetapi satu keperluan dalam kehidupan harian.

Literasi
Media
Literasi Literasi
Visual Jaringan

Literasi
Literasi Maklumat Literasi
kebudayaan Komputer

Literasi
Literasi
Kemahiran
Perpustakaan
Asas

Rajah 1.12: Definisi Literasi Maklumat

(Sumber: Adaptasi daripada Transliteracy for Librarians, 2015 )

56 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.5.2 Bagaimana Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Mempengaruhi Kehidupan

dalam Abad Ke-21?

Kemajuan TMK telah mempengaruhi kehidupan dalam abad ke-21. Ini jelas kelihatan dalam pelbagai

aspek kehidupan sekarang seperti perbankan, industri, perdagangan, perubatan, pengangkutan,

penerbangan, senibina, kesenian, hiburan, urusan perkhidmatan awam, pengiklanan, telekomunikasi

dan pendidikan. Soalnya, adakah guru bersedia menganjak paradigma dengan perubahan zaman

ini?

1.5.3 Kepentingan TMK dalam Pembelajaran Abad ke-21

Kepentingan TMK dilihat dapat memberi sumbangan sebagai:

i. Alat informatif (informative tool)

Alat untuk mendapatkan maklumat terkini sama ada dalam bentuk teks, video atau

audio dengan mudah dan pantas. Pelajar akan memperoleh akses kandungan yang

lebih luas, menarik dan interaktif.

ii. Alat membina (constructive tool)

Alat untuk mengurus dan membina maklumat dalam bentuk teks, video atau audio.

Maklumat dapat disampaikan dengan cara yang kreatif dan inovatif

iii. Alat membina bersama (co-constructive tool)

Alat untuk menghasilkan karya dan perbincangan secara kolaboratif.

iv. Alat membawa pelajar untuk memahami dan menghayati situasi pembelajaran yang

sebenar (situating tool)

Alat untuk membawa murid ke persekitaran pembelajaran maya melalui imej 3D atau

simulasi

v. Alat komunikasi (communicative tool)

Alat untuk membentuk jaringan komunikasi yang efektif, cepat dan mudah antara

guru dengan murid, murid dengan murid dan murid dengan pihak berkepentingan

lain.

57
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.5.4 Menjadi Pengguna Maklumat dan Media yang Efektif dan Beretika

Guru memainkan peranan penting dalam membimbing murid menggunakan teknologi dan media

sosial agar menjadi pemain global yang bertanggungjawab, berkemahiran dan berkesan. Murid

harus dibimbing untuk mengakses maklumat, memilih maklumat yang sahih, menapis maklumat,

menyebarkan maklumat dengan bertanggungjawab serta berkolaboratif untuk memperoleh hasil yang

optimum. Dalam pada itu, murid dibimbing untuk mengaplikasi TMK, mengurus teknologi,

menyumbang ilmu dan maklumat serta menyedari isu-isu etika dalam dunia teknologi maklumat.

Rajah 1.13: Kemahiran menggunakan teknologi dan media sosial

58 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

59
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

4. Dalam kumpulan, peserta berbincang tentang bagaimana teknologi maklumat dan

komunikasi mempengaruhi kehidupan dalam abad ke-21. Ketua kumpulan membentangkan

hasil perbincangan kumpulan secara ringkas.

5. Fasilitator membimbing perbincangan tentang TMK dalam kehidupan abad ke-21 yang

dihubungkaitkan dengan keperluan murid abad ke-21.

6. Fasilitator menayangkan gambar era ledakan maklumat (Lampiran 1.5). Peserta dibimbing

untuk membincangkan cabaran dalam era ledakan maklumat dan kemahiran-kemahiran

yang diperlukan untuk menguruskan maklumat.

7. Peserta dibimbing untuk merenung tentang salah guna teknologi dan media sosial pada

masa kini dan membincangkan cara-cara guru membimbing murid untuk menjadi pengguna

teknologi dan media sosial.

Fasilitator mencatat cadangan peserta atas papan putih atau skrin komputer. Fasilitator

membuat rumusan kemahiran menggunakan teknologi dan media sosial (Lampiran 1.6).

8. Sesi ditutup dengan fasilitator meminta beberapa peserta membuat rumusan ringkas tentang:

i. Kepentingan literasi maklumat dan TMK dalam kehidupan abad ke-21 (pengangkutan,

komunikasi, pendidikan, cara hidup, hiburan, dll.)

ii. Peranan guru dalam menyepadukan TMK dalam PdP abad ke-21.

Rumusan:

Penggunaan teknologi bukan lagi satu kemewahan, tetapi satu keperluan dalam kehidupan seharian.

Teknologi harus diaplikasikan untuk pembelajaran yang berkesan khasnya bagi generasi digital yang

telah membesar dalam era digital (Beers, 2013).

Falsafah
Teaching in the internet age means we must

teach tomorrows skills today.

Jennifer Fleming

60 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Lampiran 1.3

Perubahan Keperluan

61
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Lampiran 1.4

Definisi Literasi Maklumat

Literasi
Media

Literasi
Literasi Visual
Jaringan

Literasi
Maklumat Literasi
Literasi kebudayaan Komputer

Literasi
Literasi
Kemahiran
Perpustakaan
Asas

62 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Lampiran 1.5

Era Ledakan Maklumat

(Sumber grafik: http://www.czfengheng.com/zuowen/yingyu/gaozhong/248920.html)

63
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Lampiran 1.6

Kemahiran Menggunakan
Teknologi dan Media Sosial

64 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.6 Teknologi Dalam Bilik Darjah Abad Ke-21

Kesepaduan kemahiran ICT dalam pembelajaran murid haruslah merentas kurikulum dan

diintegrasikan dalam pedagogi guru. Aplikasi ini boleh dijelmakan dalam pelbagai aspek pedagogi

daripada kemahiran mengakses maklumat kepada mengurus maklumat, mengintegrasi maklumat,

menilai maklumat, menjana maklumat baharu, berkomunikasi dan berkolaboratif.

1.6.1 Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan

Kemajuan teknologi membawa kepada ciptaan alat pembelajaran digital yang membolehkan

pembelajaran berlaku tidak hanya di dalam bilik darjah. Ia bukan sahaja membantu membina

kemahiran abad ke-21 malah dapat meningkatkan penglibatan dan motivasi murid serta

mempercepat proses pembelajaran.

Pembelajaran dalam talian dan pembelajaran maya memberi peluang pelajar untuk

mendapatkan pengetahuan dan kemahiran tanpa guru dalam bilik darjah. Guru perlu melengkapi diri

dengan pelbagai kemahiran agar tidak ketinggalan dalam arus perubahan ini. Di samping itu, guru

haruslah mengaplikasikan teknologi dalam pedagogi agar murid juga didedahkan kepada kemahiran

menggunakan teknologi.

65
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.6.2 Aplikasi TMK dalam Bilik Darjah

Penggunaan TMK dalam bilik darjah boleh didapati dalam beberapa aspek pengurusan dan proses

pembelajaran seperti berikut.

1.6.2.1 Platform Pembelajaran

Perancangan pembelajaran yang sistematik dan terurus boleh diwujudkan melalui platform

pembelajaran.

- Schoology

- Edmodo

- Moodle

- Google Classroom

- GAFE

1.6.2.2 Pengurusan Maklumat dengan Teknologi Cloud

Pengurusan dan penyimpanan maklumat lebih sistematik dan mudah diakses dengan menggunakan

penyimpanan cloud.

- Dropbox

- Google Drive

- One Drive

- RealPlayer Cloud

66 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.6.2.3 Pembelajaran Tutorial Melalui Video

Konsep flipped classroom diapliksikan dengan pembaharuan dalam kaedah dan proses pengajaran

dan pembelajaran. Pelajar akan menonton video tutorial sebagai tugasan rumah sebelum

perbincangan dan aktiviti yang dilaksanakan dalam kelas. Kebaikannya adalah murid dapat

mengulangi mana-mana pelajaran pada bila-bila masa dan pembelajaran berbentuk kadar kendiri

(self-paced) dan terarah kendiri (self-directed). Dengan cara ini, murid akan melibatkan diri secara

aktif dalam pembelajaran dalam bilik darjah dan menjadi lebih bertanggungjawab terhadap

pembelajaran diri sendiri (learning ownership). Teknologi flipped classroom bermula dengan video

creation, diikuti dengan video hosting, video interaction dan pengurusan pembelajaran.

Beberapa perisian boleh digunakan oleh guru untuk mereka bentuk tutorial atau video yang

dapat menarik pembelajaran murid.

Pengisian untuk Video Creation

- Screencast-O-Matic

- Camtasia studio

- Office Mix

- Courselab

- Bibblio

- TeacherTube

- Face Talker

- Nearpod

- Jing

- Audacity

- Wikispaces

- Screencasts

- Powtoon

Pengisian untuk Video Interaction

- eduCanon

- EdPuzzle

- Verso

67
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.6.2.4 Pembelajaran Penerokaan

Tedapat pelbagai laman web dalam jaringan yang amat membantu dalam pelbagai bidang

pendidikan. Penggunaan browser ini membolehkan guru dan murid meneroka dan mengakses

maklumat dengan mudah dan cepat, mempelajari sesuatu fenomena secara simulasi dan melihat

demonstrasi sesuatu kejadian dalam persekitaran maya.

- Google Search (all, news, videos, maps,


images, shopping, books, apps, flights)

- Morzilla Firefox

- Internet Explorer

- Safari

- Opera

1.6.2.5 Proses Pembelajaran

Penggunaan alat dan perisian teknologi dapat juga membantu

menyediakan proses pembelajaran yang lebih menarik, lancar

dan berkesan.

- Educreations Interactive Whiteboard

- Smartboard

- Geometry Sketch Pad (GSP)

- Computer Aided Design (CAD)

Alat Untuk Pembentangan

Pembentangan akan menjadi lebih menarik dengan gabungan grafik, teks, audio dan animasi dengan

perisian yang sesuai.

- Keynote

- Windows Movie Maker

- CrazyTalk

- CustomShow

- SlideRocket

- PowerPoint

- Articulate Presenter

68 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

- Prezi

- PowToon

- Slideshark

- Haiku Deck

- SlideDog

- Slide Bureau

- Kineticast

- KnowledgeVision

- GoAnimate

- Wink

- Camstudio

- Jing

- VoiceThread

Alat Untuk Aplikasi Dokumen

Aplikasi perisian ini membolehkan kita mengolah teks, angka, pembentangan, membuat catatan,

mengurus database, video, audio, gambar atau penerbitan dengan cara yang mudah dan menarik.

- Microsoft Office

- PDF

- Google Documents

69
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Alat Simulasi Bilik Darjah

Simulasi bilik darjah boleh dibina dan disusun dalam homepage portal yang terdiri daripada pelbagai

widgets.
- Protopage

- Ighome

- Netvibes,

- Symbaloo

- mentorMob

- Portaportal

- YourPort

- Google Classroom

Alat Untuk Pengukuhan Pembelajaran

Pengukuhan pembelajaran menjadi pelbagai dan lebih menarik dengan menggunakan pelbagai

perisian.

- Hot Potato (latihan dan kuiz)

- Blogging with WordPress, Glogster, Shelfari

- Animoto (membina video)

- AudioNote (kombinasi voice recorder and notepad untuk


kolaborasi pelajar)

- Coggle (alat peta minda)

- Conceptboard (kolaborasi melalui format visual)

- Kahoot

70 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Alat Untuk Pentaksiran

Pentaksiran untuk pembelajaran boleh dilaksanakan dengan mudah dengan pelbagai aplikasi.

Contohnya, sumbangsaran dan bancian atas talian boleh digunakan untuk mendapat maklumbalas

pelajar terhadap soalan guru sebelum atau selepas pengajaran.

- AnswerGarden

- Google Forms

- Ask3

- Evernote Skitch

- ForAllRubrics

- Plickers

- PollDaddy

- Mousemischief

71
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Pembinaan Pentaksiran

- Quizlet

- ForAllRubrics

- Rubistar

- MyGradebook

- Popplet

- Padlet

- Socrative

1.6.2.6 TMK Sebagai Alat Komunikasi Dan Kolaboratif

Perkembangan teknologi membolehkan kita berkomunikasi dan berkongsi maklumat dalam pelbagai

bentuk di dalam dan luar negara. Guru dapat berkolaboratif dan berkongsi idea tentang idea dan

sumber atas talian.

- Facebook

- Twitter

- Skype/Facetime/WhatsApp

- Telegram

- Blogging

- Teaching with Google+

Alat Untuk Kolaboratif

- Google Apps for Education

- Wallwisher

- Collaboration Via Post-it Notes

- Skype

- Mindmeister

72 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

1.6.2.7 Penggunaan Telefon Pintar

- Sebagai alat penyelidikan

- Ambil gambar nota

- e-Buku pengganti buku berat

- SMS chat room (TextPlus, HurricaneParty, PingChat, GroupMe & Yobongo)

- Berkongsi foto (PostHaven class blog)

- Menyusun jadual harian (reminders, to-do list)

- Menjemput penceramah melalui Video Call Skype

- Memberi tugasan dengan QR scan codes

1.6.3 Teknologi Dalam Pengurusan Sekolah

Teknologi membawa anjakan paradigma dalam pendidikan. Pedagogi Abad Ke-21 memang tidak

dapat diasingkan dengan aplikasi teknologi dalam proses pengurusan pembelajaran. Inisiatif ini

dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui 1BestariNet, satu platform cloud-

based yang diselenggarakan oleh YTL untuk transformasi Gelombang 1 (2013-2015). VLE
(Persekitaran Pembelajaran Maya) dibentuk untuk menyimpan semua maklumat di satu tempat. Ia

membenarkan pelajar untuk menggunakan teknologi di persekitaran yang selamat, menyediakan

kemudahan untuk PdP dan membolehkan kolaboratif serta komuniasi yang berkesan antara

pengguna bandar dan luar bandar.

73
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Rajah 1.14: Learning Platform: VLE

(Sumber: http://www.frogasia.com/v3/videos/)

Transformasi Gelombang 2 (2016-2020) pula memberi penekanan kepada usaha untuk

memacu inovasi ICT khususnya bagi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran terarah kendiri. Ini

diikuti dengan transformasi Gelombang 3 (2021-2025) untuk melaksanakan program dan inovasi ICT

bagi kumpulan berkeperluan khusus di seluruh negara bagi meningkatkan standard pembelajaran

secara berterusan (KPM, 2013).

74 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

75
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Perancangan PdP

Platform Pembelajaran

Pengurusan Maklumat Cloud

Pembelajaran Secara Tutorial Maya

Pembelajaran Penerokaan

Pelaksanaan PdP

Proses Pembelajaran

Pembentangan Multimedia

Aplikasi Dokumen

Simulasi Bilik Darjah

Pengukuhan Pembelajaran

Perkongsian dan Komunikasi

Pentaksiran

Kolaboratif

Penggunaan Telefon Pintar

7. Peserta menggunakan SimpleMind Free mind mapping untuk mengklasifikasikan pelbagai

aplikasi teknologi dalam pengurusan pembelajaran

8. Peserta membuat refleksi tentang aktiviti pembelajaran menggunakan Google Form bagi

pentaksiran untuk pembelajaran.

Falsafah
Didiklah anak-anakmu itu berlainan dengan
keadaan kamu sekarang kerana mereka
telah dijadikan Tuhan untuk zaman yang
bukan zaman engkau.
Saidina Umar Al-Khattab

76 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

RUJUKAN

Abd Hair Awang, Azimi Hamzah, Rahmah Ismail, dan Jegak Uli. (2008) Kemahiran boleh kerja:

Keseimbangan antara tuntutan majikan dan penguasaan pelatih. Diakses pada 27 Jun

2016 daripada

http://www.iyres.gov.my/jdownloads/kertaskerja/kemahiran-bolehkerja- keseimbangan-

antara-tuntutan-majikan-dan-penguasaan-pelatih.pdf

Arkib. (2010, June 30). 32,000 graduan masih menganggur. Utusan Online. Diakses pada 27

Jun 2016 daripada

http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0630&pub=Utusan_Malaysia&sec=D

alam_Negeri&pg=dn_17.htm

Arkib. (2012, May 9). 76,200 siswazah menganggur tidak mahir. Utusan Online. Diakses pada 27

Jun 2016 daripada

http://ww1.utusan.com.my/utusan/Parlimen/20120509/pa_02/76200-

Beers, S. Z. (2013). 21st century skills: Preparing students for their future. Science, Technology,

Engineering and Mathematics. Diakses pada 27 Jun 2016 daripada

http://cosee.umaine.edu/files/coseeos/21st_century_skills.pdf

Bower, M., Hedberg, J.G. & Kuswara, A. (2010). A framework for Web 2.0 learning design,

Educational Media International, 47:3. 177-198, DOI:

http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/09523987.2010.518811

Building the Ideal Skill Set for 21st Century Employment. Diakses pada 27 Jun, 2016 daripada

http://www.onlineuniversities.com/blog/2013/07/building-the-ideal-skill-set-for-21st-century-

employment/

Chatzopoulos, N. (2015). 3 things you can do with Google Classroom. Diakses pada 1 Jun, 2016

daripada

http://www.edudemic.com/3-different-things-can-google-classroom/

77
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21
Submodul 1: Kemahiran Abad 21 Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Cloud computing is the new hard drive storage. Diakses pada 1 Jun, 2016 daripada
drive storage. Cloud computing
Diakses pada 1 isJun,
the 2016
new daripada
hard drive storage. Diakses pada 1 Jun, 2016 daripada
http://www.technewstoday.com/25425-google-drive-microsoft-onedrive-apple-icloud-or-
http://www.technewstoday.com/25425-google-drive-microsoft-onedrive-apple-icloud-or-
5425-google-drive-microsoft-onedrive-apple-icloud-or-
dropbox-which-of-these-sui/
dropbox-which-of-these-sui/

Davis, V. (2015). Five fantastic, fast, formative assessment tools. Diaskses pada 1 Jun, 2016
Davis,tools.
ormative assessment V. (2015). Five pada
Diaskses fantastic, fast,2016
1 Jun, formative assessment tools. Diaskses pada 1 Jun, 2016
daripada
daripada
http://www.edutopia.org/blog/5-fast-formative-assessment-tools-vicki-davis
http://www.edutopia.org/blog/5-fast-formative-assessment-tools-vicki-davis
st-formative-assessment-tools-vicki-davis

Eight great free flipped classroom resources. Diakses pada 1 Jun, 2016 daripada
Eight great
resources. Diakses pada free
1 Jun,flipped2016
classroom
daripadaresources. Diakses pada 1 Jun, 2016 daripada
http://www.flippedclassroomworkshop.com/8-great-free-flipped-teaching-resources/
http://www.flippedclassroomworkshop.com/8-great-free-flipped-teaching-resources/
shop.com/8-great-free-flipped-teaching-resources/

Flipped learning resources.


Flipped learning resources.
https://docs.google.com/document/d/1IOI5-tXZvOEVCFhoN5hlsccnRa-8_77nx3GDdB6C-
https://docs.google.com/document/d/1IOI5-tXZvOEVCFhoN5hlsccnRa-8_77nx3GDdB6C-
nt/d/1IOI5-tXZvOEVCFhoN5hlsccnRa-8_77nx3GDdB6C-
tE/edit#
tE/edit#

Framework for 21st Century Learning. Diskses pada 1 Jun, 2016 daripada
earning. Framework
Diskses pada 1for Jun,
21st 2016
Century Learning.
daripada Diskses pada 1 Jun, 2016 daripada
http://www.p21.org/storage/documents/1.__p21_framework_2-pager.pdf
http://www.p21.org/storage/documents/1.__p21_framework_2-pager.pdf
ments/1.__p21_framework_2-pager.pdf

Function of web browser and its types. Diakses pada 1 Jun, 2016 daripada
Functionpada
ts types. Diakses of 1webJun,browser
2016 and its types. Diakses pada 1 Jun,
daripada 2016 daripada
http://www.itspell.com/2015/07/function-of-web-browser-and-its-types.html
http://www.itspell.com/2015/07/function-of-web-browser-and-its-types.html
nction-of-web-browser-and-its-types.html

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2013 ). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.


). Pelan PembangunanKementerian Pelajaran
Pendidikan Malaysia.
Malaysia (2013 ). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.
Diakses pada2013-2025. 27 Jun 2016 daripada
27 Diakses pada 27 Jun 2016
Jun http://www.moe.gov.my/cms/upload_files/articlefile/2013/articlefile_file_003107.pdf
2016 daripada daripada

http://www.moe.gov.my/cms/upload_files/articlefile/2013/articlefile_file_003107.pdf
ad_files/articlefile/2013/articlefile_file_003107.pdf

Kepentingan Literasi Maklumat (Video). Diakses pada 1 Jun, 2016 daripada


ideo). Kepentingan
Diakses pada 1Literasi
Jun, Maklumat (Video).
2016 daripada Diakses pada 1 Jun, 2016 daripada
https://www.youtube.com/watch?v=ciSWknQ98o8
v=ciSWknQ98o8 https://www.youtube.com/watch?v=ciSWknQ98o8

Learning Platform: Frog VLE. Diakses pada 1 Jun, 2016 daripada http://www.frogasia.com/v3/videos/
Learninghttp://www.frogasia.com/v3/videos/
da 1 Jun, 2016 daripada Platform: Frog VLE. Diakses pada 1 Jun, 2016 daripada http://www.frogasia.com/v3/videos/

Marlina Ali. (2005). Tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis di kalangan pelajar pendidikan fizik di
emahiran berfikirMarlina
kritis di Ali. Tahappendidikan
(2005).pelajar
kalangan penguasaan kemahiran berfikir kritis di kalangan pelajar pendidikan fizik di
Universiti Teknologi Malaysia.fizik di
Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana.
iversiti Teknologi Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana.
Tesis Sarjana.

78 Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Musliha Salma Mohd Radzi. (2010). A plikasi kemahiran berfikir aras tinggi melalui pembelajaran

berasaskan masalah. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana.


http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfwp2/p_2010_9508_4b03e7db90cc483f9cb

f9d76a7b8cc39.pdf

Pacific Policy Research Center. (2010). 21st Century Skills for Students and Teachers. Honolulu:

Kamehameha Schools Research & Evaluation.

Pejabat Pelajaran Daerah Johor Bahru. (2015). Buku panduan pembelajaran dan pengajaran abad

ke-21. Johor Bahru: Unit Akademik PPD.

Pejabat Pelajaran Daerah Muar. (2015). Garis panduan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21.

Muar: PPD.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) (2001). Kemahiran berfikir dalam pengajaran dan

pembelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Rokiah Abdullah. (2015, Oktober 4). Lebih 200,000 siswazah berijazah di negara ini masih

menganggur walaupun selepas dua tahun tamat pengajian. Utusan Online. Diakses pada

27 Jun 2016 daripada

http://www.utusan.com.my/berita/nasional/200-000-siswazah-berijazah-menganggur-

1.142516

Sarimah Binti Kamrin dan Shaharom Noordin. (2008). Tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis

pelajar sains tingkatan empat di daerah Kulai merentas etnik. Kertas kerja dibentangkan

dalam Seminar Kebangsaan Pendidikan Sains dan Matematik pada 11-12 Oktober, 2008.

Teacher-tested tools for flipped classroom. Diakses pada 1 Jun, 2016 daripada

http://www.educatorstechnology.com/2015/02/teacher-tested-tools-for-flipped.html

Ten best online presentation tools. Diakses pada 1 Jun, 2016 daripada

http://skyje.com/10-best-online-presentation-tools/

Transliteracy for Librarians. (2015). Diakses pada 1 Jun, 2016 daripada

http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Transliteracy_for_librarians

79
Penyelidik Temenggong
Submodul 1: Kemahiran Abad 21
Submodul 1: Kemahiran Abad Ke-21

Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times . San Francisco:

Jossey-Bass.

Unit Pemodenana Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). (Penerapan Etika

Penggunaan Media Sosial dalam Sektor Awam. Diakses pada 1 Jun, 2016 daripada

http://www.pcb.gov.my/pdf/PENERBITAN%20MEDIA%20SOSIAL.pdf

What are 21st century skills? Diskses pada 1 Jun, 2016 daripada

https://k12.thoughtfullearning.com/FAQ/what-are-21st-century-skills

Zafir Mohd Makhbul, Ishak Yussof, Abd Hair Awang. (2015). Antara realiti dan harapan Kajian

empirikal persepsi majikan terhadap prestasi graduan tempatan. Malaysian Journal of

Society and Space, 11(10), 27-36.

80 Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

SUBMODUL 2
KURIKULUM

2.0 PENGENALAN KURIKULUM ABAD KE-21

Kurikulum adalah core business dalam pendidikan. Ianya merupakan satu rancangan pendidikan

yang terkandung di dalamnya segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma serta unsur-

unsur kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan kepada satu

generasi kepada satu generasi lain. Rancangan pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan

individu dan negara. Dalam Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) kedua-

dua keperluan dihuraikan seperti berikut :

"Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan murid


yang lengkap dari segi jasmani, rohani, akal dan emosi serta menyemai, menanam dan
memupuk nilai-nilai akhlak yang diingini, di samping menyampaikan ilmu pengetahuan.
Dalam konteks negara Malaysia, kurikulum itu juga berperanan untuk melahirkan rakyat
yang mendokong cita-cita negara dalam mewujudkan perpaduan yang berpandukan
Rukunegara di samping menghasilkan tenaga rakyat yang terlatih untuk keperluan
negara".

[ Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) ]

Dasar Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan bahawa Kurikulum Kebangsaan perlu

dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven untuk melahirkan modal

insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Asas pembangunan

kurikulum adalah berdasarkan enam aspirasi murid, kemahiran abad ke-21, perpaduan dan

keharmonian kaum, serta kemahiran komunikasi selaras syor yang terkandung dalam PPPM (2013

2025). Rajah 2.1 menunjukkan kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Rajah

2.2 kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

83
Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

Rajah 2.1 : Kerangka Kurikulum KSSR

Sumber: Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM (2016)

Rajah 2.2 : Kerangka Kurikulum KSSM

Sumber: Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM (2016)

84 Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

Berdasarkan laporan dan penyataan di atas, jelas menunjukkan bahawa matlamat Kurikulum

Kebangsaan adalah untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersemangat, ingin

tahu, berketerampilan, berakhlak mulia, bermaklumat, patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir,

berkomunikasi, dan bekerja secara berpasukan. Kurikulum yang direka bentuk menuntut kita untuk

membuat pilihan tentang elemen penting pada masa kini bagi membantu murid untuk masa depan

mereka.

Dalam proses menyediakan warganegara Malaysia dengan pendidikan yang lengkap bagi

mengisi dua keperluan utama iaitu keperluan individu dan keperluan negara, kurikulum perlu

dirancang dan diurus dengan teliti. Hal ini amat penting untuk menentukan kurikulum ini sesuai

dengan keperluan, seterusnya dapat melahirkan warganegara berkualiti serta dapat bersaing di

peringkat antarabangsa. Persoalan yang timbul, adakah sekolah hari ini mampu menyediakan murid

yang berdaya saing di peringkat global? Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan telah mengenal

pasti kemahiran abad ke-21 yang sesuai dengan konteks tempatan dan dapat menyediakan

warganegara Malaysia untuk bersaing pada peringkat antarabangsa.

Rajah 2.3 menunjukkan kandungan kurikulum yang merangkumi tiga aspek iaitu kandungan

(mengikut trend global dan tanda aras antarabangsa), pedagogi (pendekatan pembelajaran secara

mendalam, kontekstual dan berkesan) dan pentaksiran (perkembangan pembelajaran murid ditaksir

secara berterusan). Ketiga-tiga aspek ini bergerak serentak dan saling berkaitan dalam menjayakan

sesebuah kurikulum.

85
Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

Penambahbaikan kandungan
KANDUNGAN
mengikut trend global dan tanda
aras antarabangsa

ASPEK
KURIKULUM
Pendekatan pembelajaran
PEDAGOGI secara mendalam, kontekstual
dan berkesan

Perkembangan pembelajaran murid


PENTAKSIRAN
ditaksir secara berterusan

Rajah 2.3 : Kandungan Kurikulum

Sumber: Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM 2016

Menurut kumpulan penyelidik P21 Partnership for 21st Century Learning (2015), bagi

melahirkan murid yang mempunyai daya saing di peringkat global, kurikulum dan pengajaran abad

ke-21 perlu mengambil kira perkara-perkara berikut:

a. Mengajar konteks mata pelajaran utama dan tema-tema antara disiplin secara berasingan

dengan kemahiran abad ke-21.

b. Memberi tumpuan kepada menyediakan peluang untuk mengaitkan kemahiran abad ke-21

merentasi bidang kandungan pengetahuan dan kompetensi berasaskan pendekatan

pembelajaran.

c. Membolehkan kaedah pembelajaran secara inovatif dengan mengintegrasikan penggunaan

TMK sebagai sokongan, pendekatan inkuiri dan berasaskan masalah serta kemahiran berfikir

aras tinggi (KBAT).

d. Menggalakkan penglibatan komuniti luar sekolah.

Matlamat pendidikan adalah mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersikap terbuka dan

kreatif. Bagi memenuhi matlamat tersebut, kurikulum yang direncanakan mestilah mampu

membekalkan pelajar dengan kesediaan diri yang kukuh dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi.

86 Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

Sehubungan itu, fokus pengisian kurikulum bukan terhadap penguasaan pengetahuan dan

kemahiran asas semata-mata, tetapi turut merangkumi penguasaan pelbagai kemahiran iaitu :-

kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif

kemahiran berkomunikasi secara berkesan

kemahiran menikmati keindahan ciptaan dan seni

kemahiran membuat pilihan dan membuat keputusan

kemahiran mencari, menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat

kemahiran bergaul dan bekerjasama dengan orang lain

kemahiran kepimpinan dan pengurusan

Dalam usaha ini, pelaksanaan kurikulum perlu memberi penekanan kepada sembilan elemen berikut

iaitu:

Pembelajaran Koperatif
Kurikulum disampaikan dalam bentuk memberi tugasan, permasalahan dan projek kepada

murid dalam kumpulan yang berbeza tahap kebolehan. Penglibatan diri dalam aktiviti

kumpulan dapat meningkatkan kemahiran interpersonal yang merangkumi kemahiran

membuat keputusan, mengendalikan konflik dan mengekalkan hubungan baik antara ahli

kumpulan.

Berfikir Secara Kritis dan Reflektif


Aktiviti kurikulum seharusnya memberi fokus kepada kebolehan membuat pilihan dan

keputusan berlandaskan sebab-sebab yang rasional serta justifikasi. Minda yang kritis

berupaya mengenal pasti andaian-andaian, idea, dan pandangan yang membawa kepada

perubahan tingkah laku peribadi yang lebih baik atau penghasilan produk baru.

Pengembangan Kreativiti
Pelaksanaan kurikulum perlu menonjolkan aktiviti-aktiviti yang kreatif termasuklah berfikir

secara logik, membina daya imaginasi dan boleh memberi pandangan. Kreativiti seseorang

dapat dipupuk apabila individu tersebut diberi galakan.

Kemahiran Generik
Kemahiran-kemahiran generik bolehguna dapat menyediakan pelajar menjadi tenaga kerja

yang mahir, cekap dan berketrampilan di tempat kerja dan alam pekerjaan. Pekerja yang

87
Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

berketrampilan menjadi aset kepada majikan, dapat memajukan diri dan menyumbang

kepada pembangunan ekonomi negara. Pekerja yang mempunyai kepakaran akan kerap

bertukar kerja sekaligus menambah pengalaman mereka dalam bidang tersebut.

Penguasaan kemahiran generik memberi peluang kepelbagaian jenis pekerjaan dalam

bidang yang berlainan.

Multilinggualism
Arus globalisasi dan ledakan maklumat memerlukan rakyat Malaysia menguasai dua bahasa

atau lebih (selain daripada Bahasa Melayu) supaya boleh berkomunikasi dengan berkesan,

dan berupaya menggunakan segala maklumat dalam pelbagai bahasa.

Patriotisme dan Ketatanegaraan


Kebudayaan nasional, ideologi dan aspirasi nasional akan dapat mengukuhkan lagi identiti

kebangsaan dan membentuk bangsa Malaysia yang berwibawa dan bermoral tinggi. Justeru

itu, kesinambungan pembinaan semangat patriotisme dan identiti kebangsaan dilanjutkan.

Dari perspektif pendidikan di negeri Johor, kini wujud satu kecenderungan untuk menerapkan

budaya bangsa Johor yang mempunyai ciri keunikan yang tersendiri.

Penghayatan Nilai-Nilai Murni


Pemupukan dan penghayatan nilai murni masyarakat Malaysia diteruskan di samping nilai-

nilai baharu masyarakat moden yang tidak bertentangan dengan amalan budaya dan agama

yang dianuti. Hanya insan baik, beradab dan bermoral tinggi mampu menguasai ilmu-ilmu

baharu tanpa mengorbankan agama, akhlak dan kebudayaan bangsa. Insan baik, sentiasa

sedar dan insaf bahawa ia perlu menguasai ilmu bagi melaksanakan tugas terhadap dirinya,

Tuhan, keluarga dan masyarakat manusia serta alam sekelilingnya.

Pelbagai Kecerdasan
Setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbagai. Kesemua potensi

seperti yang disarankan dalam teori Pelbagai Kecerdasan ( Multiple Intelligences) iaitu verbal-

linguistik, logik-matematik, muzik, spatial, kinestatik, inter-personal, dan intrapersonal diberi

tumpuan. Ini dapat melahirkan individu yang holistik dan seimbang.

88 Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

Kemahiran Belajar Untuk Belajar


Kemahiran belajar diajar seiringan dan disepadukan dengan pembelajaran sesuatu mata

pelajaran. Kemahiran membaca pantas, mencari dan memilih maklumat yang tepat dan

benar, merujuk, membuat nota, menulis ringkasan, bercakap di khalayak ramai dan

sebagainya perlu diberi penekanan dan disepadukan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran.

Kesemua elemen di atas perlu diterapkan oleh guru di sekolah kepada semua murid sama

ada secara langsung atau tidak langsung bagi memenuhi matlamat dan kurikulum yang telah

dirangka. Ini bagi membolehkan produk yang dihasilkan oleh KPM dapat bersaing di peringkat global

dengan menguasai kemahiran komunikasi, berintegriti, kerja berpasukan, kemahiran interpersonal

dan mempunyai etika kerja yang tinggi (Job Outlook 2002, National Association of Colleges and

Employers (NACE). Elemen yang perlu diberi penekanan dalam pelaksanaan kurikulum yang

dibincangkan diringkaskan dalam Rajah 2.4 berikut :

89
Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

Rajah 2.4 : Elemen Dalam Kurikulum Abad ke-21

90 Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum

91
Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

8. Fasilitator membuat rumusan ringkas hasil daripada senarai semak berkaitan dengan:

- Pedagogi abad ke-21 sangat penting bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa

releven untuk melahirkan modal insan dan memenuhi aspirasi negara.

- Guru perlu sentiasa bersedia dan berubah bagi mencapai kurikulum abad ke-21.

Falsafah
Waktu dan situasi berubah dengan cepat,
oleh kerana itu kita mesti tetap fokus pada
masa depan
Walt Disney

92 Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

Lampiran 2.1

Refleksi Diri
Sila isi pedagogi yang biasa anda laksanakan semasa PdP di kelas.

Pendekatan Kaedah

Strategi Teknik

Pendekatan : Induktif, deduktif, integratif, eklektik, tematik.

Strategi : Pemusatan guru, pemusatan murid, berasaskan bahan, berasaskan tugasan/ aktiviti.

Kaedah dan teknik : Contoh- sumbangsaran, perbincangan, demonstrasi, penyelesaian masalah,

projek dll.

93
Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

Lampiran 2.2

Senarai Semak Pembelajaran Abad Ke-20 dan Ke-21

Bil Ciri Pembelajaran Ke-20 Ke-21

1 Berasaskan murid

2 Pembelajaran kolaboratif

3 Lebih tertumpu kepada kemahiran

4 Mementingkan proses ketika menyampaikan ilmu

5 Menggunakan pemikiran aras tinggi

6 Pembelajaran dipimpin guru

7 Guru memberi arahan langsung

8 Mementingkan kepada pengetahuan

9 Mementingkan isi kandungan mata pelajaran

10 Menumpukan kepada kemahiran asas

11 Mementingkan teori

12 Mementingkan praktikal

13 Menjurus kapada kemahiran hidup

14 Belajar secara berkumpulan

15 Ada kaitan dengan komuniti

16 Menjalankan pentaksiran secara formatif

17 Belajar untuk kehidupan

18 Mementingkan kurikulum semata-mata

19 Belajar secara individu

20 Proses PdP hanya berlaku di dalam bilik darjah

21 Menjalankan pentaksiran secara sumatif

22 Belajar untuk sekolah

Jumlah

94 Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

2.1 Pembelajaran Abad Ke-21


Sekolah harus menyediakan peluang pendidikan dengan kurikulum berasaskan projek yang autentik

dengan keadaan kehidupan sebenar, melibatkan murid menangani dan menyelesaikan masalah

kehidupan sebenar serta isu yang penting dalam kehidupan sejagat. Pendidikan yang diberi harus

meningkatkan pengetahuan dan kreativiti murid, pada masa yang sama membolehkan murid berfikir,

menaakul, membuat keputusan yang bijak, bekerja sebagai ahli pasukan yang bijak, bekerja dan

melihat perhubungan serta perkaitan antara ilmu yang dipelajari merentas kurikulum (KPM, 2016).

Gaya pengajaran dan pembelajaran murid juga perlu berubah. Rajah 2.5 menunjukkan perbezaan

pembelajaran abad ke-20 dan abad ke-21.

ABAD KE-20 ABAD KE-21

Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia

Rajah 2.5 Pembelajaran Abad Ke-21

95
Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

2.1.1 Pembelajaran Berasaskan Projek (PjBL)

Kaedah projek yang diasaskan oleh Professor William Kilpatriick (1871-1965) dengan

pengubahsuaian daripada kaedah penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh John Dewey.

Kaedah ini menggalakkan pelajar mempelajari sesuatu benda melalui pemerhatian, percubaan dan

pengalaman. Pembelajaran berasaskan projek merupakan proses pembelajaran yang berfokuskan

tugasan amali secara sistematik/ terancang dalam jangka masa tertentu.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) memperkenalkan kaedah Pembelajaran

Berasaskan Projek (PjBL) pada tahun 2006. Bertujuan untuk menggalakkan inovasi dalam PdP

dengan mengintegrasikan TMK dalam amalan pedagogi guru. KPM di bawah seliaan pihak

Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) telah mengadakan 'Program Pembestarian Sekolah' untuk

semua sekolah di bawah Rancangan Malaysia Ke-9 (Bahagian Teknologi Pendidikan, 2006).

Kajian Balakrishnan et al. (2009) mendapati bahawa PjBL sesuai digunakan dalam kurikulum

pendidikan di Malaysia. PjBL dianggap sebagai satu amalan terbaik dalam bidang PdP bagi

mencapai misi membestarikan sekolah-sekolah di Malaysia di samping beberapa amalan lain seperti

pembelajaran abad ke-21, pembelajaran ubiquitous dan penggunaan portal pendidikan (Bahagian

Teknologi Pendidikan, 2010). Namun begitu, pelaksanaan PjBL walaupun setelah diperkenalkan

masih tetap dianggap asing dalam sistem pendidikan di negara kita khususnya di sekolah menengah,

dan ini berkemungkinan disebabkan kurangnya pendedahan tentang kelebihan kaedah itu.

Ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek :

i. Pembelajaran berasaskan projek juga menggunakan kaedah pengalaman hands-on,

memberi pemahaman yang tinggi dan boleh dirujuk oleh semua pelajar selain melibatkan

pelbagai mod komunikasi

ii. Pelajar mampu membuat penilaian kendiri.

iii. pelajar bertanggungjawab sendiri terhadap pembelajaran

iv. guru berperanan sebagai fasilitator/penunjuk yang akan membentuk persekitaran

pembelajaran yang selamat dan kondusif serta tanggungjawab bersama.

v. guru disarankan untuk menyediakan panduan melaksanakan projek dan diberikan kepada

murid.

vi. memantau hasil kerja pelajar.

96 Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

Rajah 2.6: Langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Projek (PjBL)

97
Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum

98 Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

5. Wakil kumpulan diminta memilih bahan-bahan yang disediakan untuk membina rumah

idaman. (Ambil/pilih bahan yang disediakan dan mencatat bahan yang telah diambil, ahli

kumpulan yang tidak menggunakan bahan yang telah diambil akan didenda) (3 minit)

6. Ahli kumpulan membina projek rumah idaman menggunakan bahan-bahan yang disediakan.

(30 minit)

7. Ahli kumpulan diarahkan untuk memilih ketua dan membentangkan hasil projek mereka

dengan memberikan justifikasi yang lengkap. (25 minit 5 minit setiap kumpulan)

8. Ahli kumpulan lain diminta memberi kritikan dan komen ke atas reka bentuk dan binaan

rumah yang dibina oleh ahli kumpulan lain, borang ditampal pada projek yang dilaksanakan

(Lampiran 2.4)

9. Fasilitator memilih peserta secara rawak dan bertanya apa yang mereka peroleh daripada

aktiviti yang telah dijalankan.

10. Fasilitator membuat rumusan ringkas.

i. Dalam PjBL yang telah dijalankan, kemahiran abad ke-21 iaitu kemahiran komunikasi,

kritis, kreatif, dan kolaboratif (4K) diterapkan secara tidak langsung.

ii. PjBL sesuai dilaksanakan untuk pedagogi abad ke-21 dan kemahiran 4K dapat

diterapkan kepada murid-murid dalam semua subjek yang diajar melalui PjBL.

iii. PjBL yang dilaksanakan perlu melalui langkah-langkah yang tertentu iaitu bermula

dengan guru memberi tugasan, menganalisis masalah, meneroka masalah, membuat

perkaitan, dan membuat refleksi.

Falsafah
Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sehingga
semuanya selesai

Nelson Mandela

99
Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

Lampiran 2.3

Contoh Rumah Pelbagai Budaya Seluruh dunia

Sumber: https://www.google.com/search?q=house

100 Penyelidik Temenggong


Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

Lampiran 2.4

Justifikasi Projek

Skor

Aspek diberi penekanan 1 2 3 4 5 Catatan

Kumpulan

1 2 3 4 5

1.
Keselamatan

2.
Kebolehgunaan

3.
Kreativiti

4.
Keselesaan

5.
Fleksibiliti

6.
Keindahan/Nilai-nilai estetika

Jumlah Skor

101
Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

2.2 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL)

Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem Based Learning)[PBL] merupakan pendekatan

pembelajaran yang memberi motivasi, menarik dan mencabar dalam proses memahami atau

menyelesaikan masalah. Permasalahan itu sendiri mencipta persekitaran pembelajaran yang

memberi pengalaman kepada pelajar dalam proses penyelesaian masalah. PBL menggalakkan

proses learning by doing oleh pelajar dengan bimbingan guru di mana pelajar teribat secara

aktif melalui kerjasama yang utuh (Alias, 2012).

PBL dipacu oleh senario masalah kehidupan sebenar yang mengintegrasikan

pembangunan pengetahuan, kemahiran dan sikap. Ianya juga satu bentuk kaedah

pembelajaran yang interaktif.

2.2.1 Ciri-Ciri PBL

(i) Penglibatan aktif pelajar

(ii) Bersifat terbuka dalam menyelesaikan masalah

(iii) Berorientasikan pelajar

(iv) Aktiviti yang bersepadu

(v) Sentiasa relevan dan terkini

(vi) Bukan bersifat pertandingan

102 Penyelidik Temenggong


Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

2.2.2 Proses PBL


Secara umumnya proses PBL melibatkan 3 fasa:

a) Fasa Permulaan
Fasa ini melibatkan aktiviti pembentukan kumpulan kecil dalam kalangan ahli. Ahli

kumpulan seharusnya mengenali antara satu sama lain. Ketua kumpulan dilantik untuk

memimpin ahli kumpulan. Seterusnya, setiap kumpulan diberikan satu masalah PBL. Masalah

PBL memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan pemerolehan pengetahuan,

kemahiran penyelesaian masalah dan pengalaman pembelajaran pelajar. Maka, masalah perlu

direka bentuk dan dipersembahkan dalam bentuk yang spesifik bagi memastikan pelajar

mencapai hasil pembelajaran yang hendak dicapai.

Masalah boleh dipersembahkan dalam pelbagai bentuk seperti email, iklan, audio,

video, gambar, keratan akhbar, sampel produk, prototaip, main peranan dan simulasi. Bentuk

sebegini berupaya meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. Masalah yang diutarakan harus

memenuhi ciri seperti tulen, bercelaru, tidak distruktur, kompleks, pelbagai dimensi dan

mempunyai kepelbagaian penyelesaian. Masalah tidak seharusnya straight forward dan terlalu

mudah untuk diselesaikan sesuai dengan kebolehan pelajar. Masalah boleh dalam skop bidang

subjek atau merentas bidang subjek atau disiplin pembelajaran.

Setiap ahli perlu menganalisis dan memahami permasalahan tersebut. Mereka perlu

merangka objektif pembelajaran atau hasil pembelajaran, mengenal pasti jurang pengetahuan,

mentakrifkan isu pembelajaran dan konsep-konsep yang perlu dipelajari. Ianya boleh dimulakan

dengan melontarkan persoalan apa yang telah diketahui, apa yang tidak diketahui dan apa

yang perlu diketahui. Bagi memudahkan proses ini, masalah utama boleh dipecahkan kepada

beberapa sub-masalah. Guru berperanan sebagai fasilitator yang membimbing pelajar. Pakar-

pakar yang berpotensi untuk membantu dan sumber maklumat yang diperlukan boleh dikenal

pasti dalam fasa ini. Jadual tugas setiap ahli dirangka dan dibentangkan dalam perjumpaan

selanjutnya.

103
Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

b) Fasa Pelaksanaan

Fasa Pelaksanaan PBL bermula dengan pelajar melaksanakan pencarian kendiri

maklumat yang diperlukan berdasarkan tugasan yang telah diagihkan dalam perjumpaan

pertama. Pelajar dipertanggungjawabkan untuk mempelajari dan menguasai pengetahuan dan

maklumat yang berguna dalam menyelesaikan masalah yang diberi. Pada perjumpaan

seterusnya, mereka menjalankan sesi perbincangan dan brain-storming untuk membuat

keputusan. Segala maklumat yang diperoleh dikongsi dan segala isu yang dibincangkan

membawa kepada satu penyelesaian yang dipersetujui bersama.

Perbincangan dan sumbang saran mungkin berlangsung dalam beberapa sesi

bergantung pada bentuk masalah yang hendak diselesaikan. Fasilitator bertanggungjawab

memantau kemajuan kumpulan melalui beberapa kaedah seperti pemerhatian langsung atau

pentaksiran formatif. Pemerhatian langsung boleh melibatkan peranan seperti penyoalan,

penyiasatan atau kaedah lain yang secara tidak langsung merangsang meta-kognitif pelajar.

Pentaksiran formatif pula boleh berbentuk jurnal reflektif, pentaksiran kendiri, rakan

atau fasilitator, portfolio, kuiz, pembentangan dan penulisan esei. Fasilitator juga

bertanggungjawab menyediakan maklum balas sewaktu pentaksiran formatif. Peserta harus

digalakkan untuk membuat refleksi diri bagi memperbaiki segala kelemahan yang dikenal pasti

sepanjang proses pembelajaran. Peserta juga digalakkan berkolaborasi dengan pakar-pakar

dalam bidang yang berkaitan dengan topik atau masalah yang hendak diselesaikan.

104 Penyelidik Temenggong


Submodul 2: Kurikulum
Submodul 2: Kurikulum

d) Fasa Akhir

Dalam fasa ini, pelajar bersedia dengan sesi pembentangan dan penilaian. Segala

penyelesaian kepada masalah yang diberi pada awal pertemuan dibentangkan. Sesi penilaian

harus berasaskan kumpulan. Penilaian boleh dilakukan oleh ahli-ahli kumpulan lain dan

fasilitator. Pentaksiran sumatif juga boleh dijalankan dalam fasa ini melibatkan prestasi dan

perkara yang menyumbang kepada pembangunan pengetahuan dan kemahiran keseluruhan

proses pembelajaran. Proses maklum balas merupakan proses terpenting untuk mengenal

pasti kelemahan bagi tujuan penambahbaikan yang turut disokong oleh refleksi kendiri setiap

ahli kumpulan. Secara umumnya, proses pentaksiran dalam fasa ini mengukur sejauh mana

pelajar telah mempelajari bidang tertentu di samping menggalakkan pelajar untuk meneroka

lebih banyak lagi pengetahuan berkaitan bidang yang mereka pelajari.

105
Penyelidik Temenggong
Submodul 2: Kurikulum

106 Penyelidik Temenggong


Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Submodul 2: Kurikulum

8. Mereka juga diminta meneka apakah komponen yang terdapat dalam mesin tersebut dan

fungsinya sebelum dijelaskan sendiri oleh 'komponen mesin' tersebut.

9. Ketua kumpulan diminta untuk membentangkan hasil perbincangan dengan mengambil kira :

Langkah-langkah yang telah diambil bermula daripada penerimaan masalah sehinggalah

kepada penyelesaian masalah seperti dalam Lampiran 2.6.

Bagaimana mesin tersebut dapat menyelesaikan masalah manusia.

Ciri-ciri inovasi yang dihasilkan.

10. Semasa pembentangan kumpulan, wakil setiap kumpulan diminta menghubungkaitkan

proses penyelesaian masalah yang dilaksanakan dengan elemen kurikulum abad ke-21

berdasarkan borang Elemen Pelaksanaan Kurikulum dalam pembelajaran abad ke-21 dalam

Lampiran 2.7.

11. Fasilitator menjelaskan bahawa sekiranya proses penyelesaian masalah yang dilaksanakan

menepati ciri-ciri dan proses dalam senarai semak aktiviti (lampiran 2.6) maka proses

tersebut adalah menepati proses PBL.

12. Fasilitator merumuskan aktiviti PBL sesuai diaplikasikan dalam pembelajaran abad ke-21

untuk semua subjek. Sepertimana PjBL, PBL juga sesuai dilaksanakan merentasi semua

subjek.

Falsafah
Masalah menjadikan diri mu seorang genius

Thomas Carlyle

107
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Submodul 2: Kurikulum

Lampiran 2.5

MESIN MANUSIA

ARAHAN

Mesin kegunaan seharian seperti kenderaan, peralatan rumah, peralatan pejabat dan sebagainya

dapati kurang efisien dalam membantu meringankan tugas manusia. Pilih satu mesin dan fikirkan

masalah utama mesin tersebut seterusnya bincangkan strategi dan langkah penyelesaian terbaik

bagi menambah baik mesin dari segi fungsi dan manfaatnya kepada manusia. Hasil perbincangan,

cadangkan idea prototype mesin yang baru. Secara simulasi, persembahkan idea prototype mesin

baru anda secara kreatif yang mana setiap ahli kumpulan diminta menjadi komponen mesin yang

saling menyokong antara satu komponen dengan komponen yang lain. Rahsiakan nama mesin

terbaru anda untuk diteka oleh peserta kumpulan lain.

108 Penyelidik Temenggong


Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Submodul 2: Kurikulum

Lampiran 2.6

Senarai Semak Aktiviti

Sila tandakan ( / ) pada ruang Ya atau Tidak

Ciri-ciri Ya Tidak

(a) Penglibatan aktif peserta

(b) Bersifat terbuka dalam menyelesaikan masalah

(c) Berorientasikan peserta

(d) Aktiviti yang bersepadu

(e) Sentiasa relevan dan terkini

(f) Bukan bersifat pertandingan

Proses Ya Tidak

Fasa 1

(a) Pembentukan kumpulan kecil

(b) Perlantikan ketua kumpulan

(c) Setiap ahli menganalisis dan memahami masalah

Fasa 2

(a) Pencarian maklumat untuk menyelesaikan masalah.

(b) Menguasai pengetahuan dan maklumat untuk menyelesaikan masalah.

(c) Menjalankan sesi perbincangan dan sumbang saran untuk membuat

keputusan.

(d) Perbincangan membawa satu penyelesaian yang dipersetujui bersama.

(e) Fasilitator memantau kemajuan peserta.

Fasa 3

(a) Sesi pembentangan penyelesaian masalah

(b) Penilaian (maklum balas) daripada ahli kumpulan lain

(c) Penilaian (maklum balas) daripada fasilitator

109
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Submodul 2: Kurikulum

Lampiran 2.7

Sila tandakan ( / ) sekiranya aktiviti penyelesaian masalah mempunyai hubungkait dengan penyataan

berikut.

Elemen Pelaksanaan Kurikulum dalam Pembelajaran Abad Ke-21

Kumpulan

Elemen Kurikulum 1 2 3 4 5

Pembelajaran Koperatif

Berfikir Secara Kreatif dan Reflektif

Pengembangan Kreativiti

Kemahiran Generik

Multiliggualism

Patriotisme dan Ketatanegaraan

Penghayatan Nilai-nilai Murni

Pelbagai Kecerdasan

Kemahiran Belajar Untuk Belajar

Jumlah

110 Penyelidik Temenggong


Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Submodul 2: Kurikulum

RUJUKAN

Alias Masek (2012). The Effects of Problem Based Learning On Knowledge Acquisition, Critical
Thinking, and Intrinsic Motivation Of Electrical Engineering Students. Tesis Doktor Falsafah,
Universiti Tun Hussein Onn, MALAYSIA.

Badrul Hisham Alang Osman dan Mohd Nasruddin Basar (2015). Penilaian Kendiri

Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21 (Pensyarah) Institut Pendidikan Guru

Kampus Ipoh. Di akses pada 16 Jun, 2016 daripada

https://www.researchgate.net/publication/282355763.

Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (2016). Diakses peda 1 Jun,

2016 daripada

http://jpnselangor.moe.gov.my/v4/images/gambaraktivitiSwata/TaklimatpelaporanPKPK_Pen

yelarasPPKI/bhn%20kssmpk/3_KSSM%20BARU.pdf

Balakrishnan Muniandy, Rossafri Mohamad, Fong Soon Fook & Rozhan Mohammed Idrus (2009).

Technology Application in Project-based Learning. Journal of Communication and Computer,


6(12), 74-84.

Bernie Trillong & Charles Fadel (2009). 21st Century Skills: Learning For Life In Our Times. San

Francisco: Jossey- Bass A Wiley Imprint.

Framework for 21st Century Learning. Di akses pada 1 Jun, 2016 daripada

http://www.p21.org/storage/documents/1.__p21_framework_2pager.pdf.

Job Outlook (2002), National Association of Colleges and Employers (NACE). Designing 21st Century

Secondary Schools. Di akses pada 25 Julai, 2016 daripada


http://www.bobpearlman.org

Noor Miza Abdul Rahman (2015). Pembinaan modul berasaskan pendekatan projek untuk

meningkatkan kemahiran berkomunikasi murid tadika. Tesis PhD. Tidak diterbitkan. Universiti
Sains Malaysia.

111
Penyelidik Temenggong
Modul Latihan Pembelajaran Abad 21
Submodul 2: Kurikulum

Pacific Policy Research Center (2010). 21st Century Skills for Students and Teachers . Honolulu:

Kamehameha Schools Research & Evaluation.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) (2001). Kemahiran berfikir dalam pengajaran dan

pembelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Rupa Bentuk Kurikulum Abad ke 21. Di akses pada 25 Julai, 2016 daripada

http://www.p21.org/storage/documents/P21_framework_0515.pdf

112 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

SUBMODUL 3
PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

3.0 Pengenalan

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) telah melewati Gelombang 1 (2013 2015) yang

memastikan infrastruktur di semua sekolah untuk PAK21 berada pada tahap Baik. Salah satu elemen

terpenting dalam mewujudkan suasana kondusif adalah ekosistem yang boleh merangsang proses

PdP secara berkesan. Dalam konteks perbincangan ini, ekosistem dilihat dalam dimensi yang lebih

spesifik iaitu persekitaran pembelajaran yang dinamik. Rentetan dari itu semua sekolah telah

membangunkan keperluan asas persekitaran pembelajaran yang penting iaitu persekitaran yang

selamat, bersih serta kondusif untuk pembelajaran dan pengajaran (PdP). Kini pembangunan

infrastruktur sekolah telah memasuki Gelombang 2 (2016 2020); dan usaha menyediakan

infrastruktur sekolah terus rancak dilaksanakan untuk menyokong peningkatan penyampaian

kurikulum dan pedagogi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) bagi membolehkan

murid Malaysia bersaing pada peringkat antarabangsa. Gelombang seterusnya ialah membangunkan

persekitaran pembelajaran masa depan seperti akses kepada kemudahan sukan dan ICT terkini yang

serba lengkap untuk sistem pendidikan seperti yang dilaksanakan di Sekolah Bestari dan Sekolah

Amanah. Oleh itu, persekitaran pembelajaran untuk Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21) merupakan

elemen penting untuk menyokong proses P&P agar dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasrat

pendidikan iaitu untuk melahirkan modal insan yang berketrampilan dan menguasai pelbagai

kebolehan.

115
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

3.1 Konsep Persekitaran Pembelajaran PAK21

Merujuk Kamus Dewan Edisi Baru (2005), persekitaran bermaksud keadaan di sekeliling (sesuatu)

atau keadaan yang menjadi latar belakang (seseorang atau sesuatu). Pembelajaran pula bermaksud

perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, dan tidak termasuk

perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan, (Robert M. Gagne,1970 dalam Mok Soon San,

2008). Manakala suasana sekolah yang baik merujuk kepada keadaan persekitaran yang dirasakan

selesa, tenteram, mesra, riang dengan pembelajaran yang lancar (Pusat Perkembangan Kurikulum

(1981). Lazimnya, sebuah sekolah yang persekitarannya dianggap positif mempunyai ciri-ciri fizikal

sekolah yang bersih dan menarik, wujud hubungan sosial yang baik antara semua warga sekolah dan

suasana kerja yang produktif.

Persekitaran pembelajaran merujuk kepada tempat yang memudahkan murid melibatkan diri,

mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam proses pembelajaran serta berupaya untuk

merangsang minat dan semangat mereka untuk terus belajar. Oleh hal yang demikian, konsep

persekitaran pembelajaran PAK21 yang ingin dibangunkan adalah yang dapat mentransformasikan

bilik darjah konvensional atau yang sedia ada kepada ruang pembelajaran kreatif yang merangsang

murid untuk belajar secara koperatif, bersaing secara sihat dan memperkukuh kemahiran kolaboratif.

Matlamatnya adalah persekitaran pembelajaran yang diwujudkan dapat membantu murid menguasai

pelbagai kemahiran dan kebolehan melalui kreativiti pelbagai aktiviti pembelajaran yang lebih menarik

dan bermakna dalam kehidupan mereka.

Persekitaran pembelajaran ini merangkumi aspek pembangunan :

i. Fizikal seperti reka bentuk bangunan, bilik darjah dan fasiliti.

ii. Operasi harian sekolah seperti jadual, mata pelajaran dan

aktiviti.

iii. Infrastruktur teknologi pendidikan.

iv. Budaya sekolah.

v. Penyertaan dan penglibatan komuniti sekitar.

vi. Sistem dan polisi kepimpinan pendidikan.

Untuk menyokong keberhasilan proses pembelajaran PAK21 yang unik ini, maka pengurus

sekolah perlu merangka suatu struktur pembelajaran yang baharu, dilengkapi peralatan yang

mencukupi dan mewujudkan hubungan sumber manusia dalam pelbagai hala. Pembangunan bagi

setiap persekitaran pendidikan dalam sesebuah sekolah seboleh-bolehnya dapat memenuhi keperluan

116 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

semua pelajar agar mereka dapat menggunakan ruang dan masa, teknologi, komuniti dan kepimpinan

sekolah ke arah perubahan yang positif.

3.2 Persekitaran Pembelajaran Abad Ke-21

Proses pembelajaran masa kini tidak berlaku dalam ruang bilik darjah sahaja. Murid dapat merakam

ilmu baharu dan mengadaptasi dalam kehidupannya menerusi reaksi semua pancainderanya. Setiap

detik manusia akan mempelajari benda baharu daripada seuatu yang dilihat, didengar, dihidu, dirasa,

disentuh, malah apa yang dijangkakannya sama ada secara formal atau tidak formal ataupun secara

maya. KPM telah menyediakan pelbagai kemudahan persekitaran pembelajaran maya (VLE) dan

rangkaian 1Bestarinet untuk memastikan murid dapat mengakses pengetahuan di mana sahaja

mereka berada. Dalam konteks pendidikan pembelajaran abad ke-21, proses PdP menjadi lebih

interaktif, dan murid bebas untuk belajar sendiri, pada bila-bila masa dan tidak bergantung sepenuhnya

kepada guru sebagai pembekal ilmu. Murid perlu lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran

mereka. Maka, persekitaran PdP yang positif sangat memerlukan suasana dan budaya yang dapat

merangsang dalaman diri pelajar untuk bangkit bertindak ke arah mencapai matlamat PdP. PAK21

juga memerlukan personaliti tenaga pengajar atau guru yang mahir mengurus, cekap mengawal murid,

bijak mengatur dan mengendalikan aktiviti pemindahan maklumat, mesra pelanggan dan berperanan

sebagai pemudahcara.

Sehubungan itu, tiga persekitaran pembelajaran perlu dibangunkan iaitu persekitaran fizikal,

persekitaran psikososial dan persekitaran personal seperti dalam Rajah 3.1. Ketiga-tiga persekitaran

pembelajaran ini saling berkait untuk menjayakan sesuatu sesi PdP, di mana murid dapat mengikuti

pengajaran guru dengan bebas dan seronok, namun masih dalam kawalan guru dan penjaga.

Wanerman (1999) dalam Glanda (2004) menyatakan Live can be frustrating when you try to control

everything. As with live in general, improvisation and accident can be as important to a curriculum as
planning and preparation.

117
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

Rajah 3.1: Kerangka Rajah Persekitaran Pembelajaran PAK21

Persekitaran pembelajaran abad ke-21 sangat menitikberatkan cara bekerja yang menggalakkan

berlakunya aktiviti hands-on, kerjasama, kemahiran sosial dan komunikasi kompleks, kemahiran

penyelesaian masalah bukan rutin, pengurusan dan pengembangan diri, serta pemikiran bersistem ke

arah pembangunan individu.

Oleh hal yang demikian, guru wajar membuat keputusan untuk memilih persekitaran

pembelajaran yang bermakna bagi menyampaikan sesuatu isi pelajaran. Umpamanya, memilih ruang

yang pelbagai guna di mana murid dengan cepat dan mudah tertarik dengan pengajaran dan projek

PdP. Persekitaran pembelajaran yang dimaksudkan merujuk kepada persekitaran dalam kawasan

sekolah dan luar kawasan sekolah yang boleh dimanfaatkan secara positif untuk mencapai objektif

PdP. Dalam masa yang sama guru dapat memberi maklum balas secara adil kepada seluruh kelas.

118 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

3.2.1 Persekitaran Fizikal PAK21

Persekitaran pembelajaran PAK21 merujuk kepada ruang pembelajaran yang dapat menyokong

pelajar menaakul apa yang dipelajari dari aspek mental, dapat melakukan pelbagai aktiviti berkaitan

apa yang sedang dipelajari dan pelajar berpeluang untuk mengembangkan kefahaman tentang

sesuatu ilmu yang dipelajari melalui persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran fizikal

termasuklah:

Bangunan dalam sekolah - pejabat, dewan, bilik darjah, perpustakaan, bengkel, makmal, tandas,

kantin, surau, stor dan pondok wakaf. Ruang ini perlu kondusif dari aspek reka bentuk,

kelengkapan dan lekapan, perabot, pencahayaan, pengudaraan, kebersihan, susun atur, serta

dinding dan tembuk bangunan dimanfaatkan dengan info yang sesuai.

Kawasan tanpa bangunan dalam sekolah - padang, taman, tempat duduk, tempat bermain, kolam

ikan, pokok dan bunga-bungaan. Persekitaran ini perlu dijaga rapi diseluruh kawasan sekolah agar

sentiasa indah, bersih dan selamat untuk memberi keselesaan dan ketenangan kepada semua

warga sekolah menjayakan akativiti PdP.

Bilik darjah - susunan perabot yang mudah alih, sumber bahan pembelajaran yang interaktif dan

pelbagai guna, sudut pembelajaran yang diurus sistematik dan kemaskini, kelengkapan dan

lekapan yang mencukupi, berfungsi dan selamat.

Institusi luar sekolah - institusi kerajaan, awam dan swasta atau persendirian juga menyokong

proses pembelajaran seperti balai polis, balai bomba, pejabat pos, bank, masjid, ladang getah,

sawah padi, kilang, taman tema dan sebagainya. Persekitaran ini boleh dimanfaatkan secara

efektif melalui pembelajaran luar bilik darjah dan kaedah kontekstual. Pengurusan yang

terancang akan berjaya memberi penglaman langsung kepada pelajar dan impaknya dapat

meningkatkan kefahaman dan mengekalkan ingatan jangka panjang.

3.2.2 Persekitaran Psikososial PAK21

Psikososial bermaksud hubungan antara keperluan emosi individu dengan persekitaran sosialnya.

Individu yang cemerlang akademik dan sahasiahnya, lahir daripada persekitaran psikososial yang

sihat, sama ada di sekolah atau di luar sekolah. Psikososial yang sihat terbit daripada hubungan

individu yang saling menerima dan memerlukan serta mendorong pembelajaran secara koperatif.

Suasana bilik darjah yang selesa dan mesra dapat memberi peluang kepada semua murid mengambil

bahagian secara aktif dalam pelbagai aktiviti PdP. Persekitaran psikososial yang sihat juga dapat

119
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

diukur daripada persekitaran pembelajaran yang bebas daripada sebarangan ancaman emosi dan

bahaya fizikal.

Tidak dinafikan, personaliti guru yang menarik, pendekatan pengajaran guru yang kreatif dan

berbeza-beza serta tidak membosankan, gaya komunikasi dan corak interaksi guru yang berhemah

dan adil, serta gaya kepimpinan guru yang menghormati hak pelajar; dapat mendorong pelajar untuk

terus belajar dan sentiasa seronok untuk datang ke sekolah. Dengan kata lain, guru juga perlu

memiliki ciri-ciri guru abad ke-21 iaitu menguasai pelbagai bidang, mengikuti perkembangan

semasa dan isu pendidikan. Mahir dalam pedagogi iaitu kaedah pengajaran dan pembelajaran.

Menggunakan teknologi terkini dan menerapkan nilai-nilai murni serta berakhlak mulia.

Psikososial dalam bilik darjah dapat dijelmakan melalui pematuhan pelajar terhadap peraturan

dan disiplin bilik darjah serta rutin bilik darjah yang dipersetujui bersama antara guru dan pelajar.

Peraturan bilik darjah merupakan pernyataan perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan

oleh murid. Contoh peraturan yang lazim dipakai seperti semua murid perlu saling

hormat-menghormati, mesra, saling membantu, menyiapkan tugasan dalam waktunya dan dilarang

makan di dalam kelas. Berdasarkan Model Pengurusan Kounin (1971), keberkesanan pengurusan

disiplin bilik darjah bergantung kepada ketelitian pengawasan dan penyeliaan guru terhadap semua

perkara yang berlaku dalam bilik darjah.

Amalan rutin bilik darjah seperti guru mengambil kehadiran pelajar setiap hari, cara mengedar dan

mengurus bahan pengajaran, membentuk kumpulan belajar, menghantar buku latihan dan lain-lain.

Pelajar diminta mematuhi prosedur rutin harian dan guru memberi peneguhan sehingga amalan ini

menjadi budaya dalam kalangan pelajar dan seterusnya menjadi budaya sekolah. Secara tidak

langsung, hubungan psikososial sebegini menimbulkan perasaan kekitaan antara murid-murid dan

guru-guru sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia serta memotivasikan pelajar untuk

bersikap positif terhadap pendidikan. Suasana positif aspek psikososial memberi laluan mudah untuk

sesebuah sekolah mengorak langkah ke tahap sekolah berperstasi tinggi.

120 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

3.2.3 Persekitaran Pembelajaran Personal

Salah satu ciri pembelajaran abad ke-21 adalah menekankan penggunaan e-pembelajaran.

Pelajar-pelajar ditekankan untuk menguasai kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

dan menggunakan pebagai media. Kemahiran ini sangat membantu pelajar untuk mendapatkan

sumber pembelajaran yang boleh dipilih dan diurus sendiri, serta membangunkan persekitaran

pembelajaran yang sesuai dengan gaya pembelajaran mereka. Dalam aspek ini pihak sekolah dan

keluarga pelajar harus menyokong untuk membangunkan persekitaran pembelajaran personal atau

Personalised Learning Environments (PLE) bagi meningkatkan kualiti sistem pendidikan. Capaian
pembelajaran akan menjadi lebih mudah dalam konteks yang berbeza dan menggunakan alat yang

berbeza. KPM juga berusaha membangunkan persekitaran PLE kerana sasarannya adalah ke arah

menghasilkan pelajar yang lebih bertanggungjawab dan berdikari menelurusi PdP berdasarkan

kecenderungan dan minat individu.

Adalah tidak mudah untuk menyediakan PLE yang mampan dan dinamik. Pihak yang

bertanggungjawab untuk menyediakan PLE sentiasa berhadapan dengan pelbagai isu. Antaranya,

bagaimana menentukan kemahiran prograsif dan memastikan sikap pelajar agar sentiasa positif,

berusaha untuk membina sistem baharu dan kaedah yang boleh memenuhi keperluan individu pelajar.

Justeru itu, langkah yang lebih efektif ialah dengan merangcang kelengkapan persekitaran

pembelajaran dengan menyediakan lebih banyak aktiviti yang berpusatkan pelajar. Kelebihan PLE

ialah tenaga pengajar akan lebih yakin kerana adanya alat bantu mengajar yang lebih baik dan efektif.

Pelajar pula dapat mengawal pembelajaran mereka dan dapat mencapai lebih banyak sumber dan isi

kandungan pembelajaran yang sesuai dengan keperluan pembelajaran peribadi mereka. PLE juga

menawarkan ruang pembelajaran sosial yang lebih kreatif dan fleksibel.

Bagaimana cara membangunkan persekitaran pembelajaran personal? Menurut Jarvela (2006),

sistem pembelajaran personal terdiri daripada tujuh dimensi yang kritikal iaitu:

1. Pembangunan kemahiran dalam bidang yang spesifik.

2. Menyelaraskan bidang pendidikan melalui pimpinan untuk meningkatkan kemahiran

pembelajaran dan motivasi pelajar.

3. Menggalakkan pembelajaran melalui motivasi.

4. Kolaborasi dalam membina pengetahuan.

5. Membangunkan model baharu untuk kajian.

6. Menggunakan teknologi sebagai satu alat sosial dan kognitif personal.

121
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

7. Peranan guru dan masyarakat berdasarkan penggabungan pendidikan yang lebih baik.

Tidak dinafikan, pembelajaran abad ke-21 perlu seiring dengan perkembangan teknologi yang

semakin meluas dalam bidang pendidikan. Selain mewujudkan PLE, pelbagai persekitaran

pembelajaran lain telah diperkenalkan antaranya;

- VLE (Virtual Learning Environments), iaitu pelbagai sistem perisian dan komponen digunakan

bergantung kepada proses pembelajaran yang bertujuan untuk menyokong sistem PLE.

- ILE (Intellegent Learning Environments ), ialah kebolehan penyesuaian sesuatu pendidikan

sistem secara automatik terhadap individu dan ini sekaligus menunjukkan pendekatan

teknologi berupaya merealisasikan konsep PLE,

- OLE (Open Learning Environments ); penyesuaian proses pembelajaran, isi kandungan

pembelajaran yang dipilih dan disusun mengikut urutan, pengurusan kemahiran dan fokus

pembelajaran,

- LMSs (Learning Management Systems ); diperlukan bagi memastikan sistem yang

dibangunkan lebih efektif dan sistematik.

Semua persekitaran pembelajaran ini berkait rapat dengan PLE bagi memastikan pelajar selesa

dengan persekitaran tersebut dan dapat belajar dengan lebih efektif dan efisyen. Sesi PdP menjadi

lebih mantap dan seronok dengan aplikasi website 2.0 seperti blog, wiki, facebook dan Youtube telah

membawa perubahan terhadap konsep dan kriteria e-pembelajaran. Implikasinya, para guru dan

pegawai pendidikan perlu sentiasa meningkatkan kemahiran aplikasi TMK kerana kejayaan dan

keberhasilan PLE amat bergantung kepada kecekapan guru sebagai fasilitator pendidikan. Malah,

pembelajaran abad ke-21 juga menuntut guru mengimplimentasikan kreativiti dan inovasi dalam

pengajaran tanpa mengabaikan penggunaan TMK.

122 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

3.3 Kriteria Persekitaran Pembelajaran Abad Ke-21

Apakah produk hasil pendidikan yang diharapkan melalui sokongan persekitaran pembelajaran abad

ke-21?

Merujuk kepada Standard Kemahiran Abad Ke-21, matlamat pendidikan KPM adalah memastikan

pelajar-pelajarnya memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas dan menekankan penguasaan

pelbagai kemahiran lain seperti dalam Rajah 3.2.

Standard Kemahiran Abad Ke-21


Berkomunikasi secara berkesan
Mengubahsuai persepsi untuk berubah
Bekerja dalam pasukan
Bersedia menyelesaikan masalah
Menganalisis dan mengkonsepsikan
Membuat refleksi dan menambah baik
Memimpin dan mengurus kendiri
Mencipta, membuat inovasi dan mengkritik
Belajar sepanjang hayat
Mahir dalam pelbagai bidang

Rajah 3.2: Standard Kemahiran Abad Ke-21

Oleh hal yang demikian, sesebuah persekitaran pembelajaran yang akan dibangunkan dalam

dekad ini haruslah memiliki ciri-ciri yang memudahkan pelajar membina kemahiran-kemahiran seperti

yang dipaparkan di atas. Disamping itu, persekitaran pembelajaran juga harus kelihatan moden,

megah dan membanggakan pelanggannya.

Persekitaran pembelajaran yang akan dibangunkan seharusnya memudahkan pelaksanaan

kurikulum pendidikan abad ke-21 yang bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik serta relevan dan

koheran dengan senario pembangunan dan kemajuan teknologi. Pelajar kita perlu didedahkan kepada

kesedaran global, kewangan, ekonomi, perniagaan dan literasi keusahawanan, literasi sivik dan literasi

kesihatan. Suatu perkara yang perlu kita tanya kepada diri kita sebagai pendidik, adakah fasiliti

pembelajaran yang kita gunakan dapat merealisasikan kepada tercapainya empat tunjang pendidikan

UNESCO terhadap anak didik kita? Pelajar-pelajar kita sewajarnya dapat :

- belajar untuk menguasai ilmu ( Learning to know )

- belajar untuk menguasai kemahiran ( Learning to do )

123
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

- belajar untuk menjadi insan berguna ( Learning to be )

- belajar untuk harmoni dan bekerjasama ( Learning to live

together )

Justeru itu, persekitaran pembelajaean abad ke-21 sewajarnya memiliki ktiteria-kriteria berikut :

Berpusatkan pelajar

- pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti PdP dengan bimbingan dan kawalan guru.

Guru mengutamakan minat murid dan memberi layanan kepada keperluan,

keupayaan dan gaya pembelajaran murid secara individu.

Pembelajaran secara aktif

- semua pelajar mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dalam

kumpulan, atau berasaskan komputer, atau menyiapkan projek dan sebagainya

untuk membantu mereka menguasai kemahiran baharu.

Aplikasi pembelajaran melalui komputer

- komputer yang berfungsi dan berkelajuan tinggi adalah medium pengajaran yang

mesti ada bagi menggantikan pen dan kertas. Penggunaan komputer dalam PdP

membantu proses PdP berlangsung dengan lebih berkesan.

Adaptasi pembelajaran

- dalam sesebuah bilik darjah terdiri daripada pelajar-pelajar yang berbeza

keupayaan belajar, dan hal ini menyukarkan guru untuk memastikan semua murid

memahami konsep sesuatu isi pelajaran. Maka guru perlu memastikan semua

pelajarnya dapat mengadaptasi apa yang diajar.

Persekitaran yang menarik

- sesebuah bilik darjah tidak boleh terlalu sesak. Bilik darjah pembelajaran abad

ke-21 juga perlu dilengkapi dengan kelengkapan modern seperti interaktif

whiteboards dan LCD projektor.

124 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

Amalan saling menghormati

- antara guru dan murid, serta murid dan murid. Guru perlu menggalakkan pelajar

berhujah dengan yakin dan menghargai pandangan mereka.

Pelajar memahami dan mematuhi peraturan

- sesebuah persekitaran pembelajaran perlu dirancang dan diurus dengan baik.

Peraturan bilik darjah, prosedur sekolah dan maklumat aktiviti pembelajaran akan

datang dipapar pada tempat yang sesuai untuk membantu pelajar berada pada

landasan yang betul.

Pelajar bertanggungjawap terhadap pembelajarannya

- pelajar digalakkan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti PdP dan perlu

sentiasa bertanggungjawab terhadap pembelajarannya.

Tugasan pelajar berasaskan prestasi

- lazimnya guru akan memberi tugasan kepada pelajar melalui pelbagai method dan

berasaskan keupayaan serta prestasi; dan tidak menyeluruh untuk diuji.

Pembelajaran kolaboratif

- mengamalkan pembelajaran kolaboratif sebagai bentuk pembelajaran yang

berkesan. Usaha berkolaboratif juga diamalkan diantara pendidik, para usahawan

dan badan kerajaan untuk meluaskan hubungan sosial dan menerapkan konsep

silang budaya.

Rumusannya, persekitaran pembelajaran abad ke-21 lebih terarah kepada menyokong pelajar

menguasai pelbagai kemahiran berbanding pembelajaran abad ke-20 yang hanya memberi ruang

kepada pelajar untuk memahami ilmu sesuatu mata pelajaran dan kurang mahir untuk dimanfaatkan.

Pembelajaran dari peringkat rendah adalah sebagai saringan maklumat terhadap apa yang dipelajari,

dan diubah menjadi ilmu pengetahuan untuk dijadikan panduan hidup seterusnya.

125
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

3.4 Mewujudkan Persekitaran Pembelajaran Abad Ke-21

Fitrah semua manusia sukakan suasana yang cantik, bersih dan ceria. Begitu juga halnya dengan

pelajar-pelajar sekolah yang memerlukan persekitaran pembelajaran yang baik bagi merangsang

pembentukan jiwa yang tenang dan aman untuk belajar serta bersaing secara sihat. Berdasarkan

pengalaman anda sebagai pengurus bilik darjah, bagaimanakah anda dapat mewujudkan persekitaran

pembelajaran yang bermakna? Cuba anda senaraikan persekitaran yang paling mempengaruhi

keberkesanan pembelajaran murid. Apakah aspek yang perlu diberi perhatian dalam merancang

pelan bilik darjah yang selesa dan mempunyai persekitaran pembelajaran yang kondusif? Apakah

strategi untuk membina persekitaran pembelajaran abad ke-21?

Strategi pembangunan persekitaran pembelajaran yang telah dibangunkan di Sekolah Menengah

Kebangsaan Seri Perling Johor Bahru, dibawah kelolaan Pengetuanya, Puan Hajah Subaidah Binti

Haleed boleh dijadikan panduan pengurusan sekolah. Melalui perancangan yang rapi dan mendapat

komitmen padu dari semua sumber tenaga manusianya, sekolah ini telah berjaya mengubah landskap

dan budaya pembelajaran yang positif kepada seluruh warga sekolah dan komuniti setempat.

Kejayaan sekolah ini mentransformasikan persekitaran sekolah berwajah baharu yang dinamik

membuktikan bahawa komitmen pentadbir sekolah dan seluruh pelanggannya mampu mencetuskan

fenomena PAK21 mengikut acuan sendiri.

126 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

Strategi yang telah dilaksanakan oleh SMK Seri Perling ialah :

3.4.1 Mewujudkan kepimpinan dan pengurusan sekolah yang berprestasi tinggi


- mewujudkan pentadbir sekolah yang berprestasi tinggi sebagai model elektif dalam

perkongsian amalan profesional terbaik serta mampu melaksanakan penambahbaikan

yang berterusan di sekolah.

Rajah 3.1 : Pentadbir sekolah yang berkaliber

- Bersesuaian dengan pandangan Fred Hechinger (dalam Davis & Thomas, (1989) :

New York Press melaporkan Saya belum pernah melihat sekolah yang maju ditadbir

oleh pengetua yang lemah, atau sekolah yang mundur ditadbir oleh pengetua yang

cekap. Saya pernah melihat sekolah-sekolah yang mundur berjaya dimajukan, dan

yang menyedihkan, ada sekolah-sekolah yang maju merosost dengan mendadak.

Dalam setiap kes, jatuh bangun sesebuah sekolah adalah kerana kualiti pengetuanya.

- Strategi yang dilaksanakan oleh pentadbir sekolah ini ialah :

Pengetua dan pentadbir menghadiri kursus / latihan pendidikan abad ke-21.

Mengadakan dialog prestasi.

Mengamalkan PLC.

Mengadakan mesyuarat dan taklimat.

127
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

3.4.2 Menmbahbaik dan Meningkatkan Kualiti PdP Pedagogi Abad Ke-21 Dalam

Kalangan Guru.

Mengupayakan guru-guru berkualiti yang mahir, mantap, reflektif serta teruja dengan amalan pedagogi

PdP yang terbaik bagi memaksimumkan hasil pembelajaran dan pencapaian murid. Strategi yang

diamalkan sekolah ini ialah:

Mengadakan mesyuarat dan taklimat

Membentuk jawatankuasa untuk pengagihan tugas

Menganjurkan Latihan dalam Perkhidmatan (LDP) seperti aplikasi iThink, membina dan

mempraktik soalan KBAT dan membina BBM interaktif berbantukan komputer.

LDP Pedagogi Abad Ke-21: Professional Learning Community (PLC) dan PAK21 yang

disampaikan oleh Guru Kanan Bidang.

LDP Pengurusan Stres dan sebagainya.

Membuat Lawatan Penanda Aras ke sekolah-sekolah terpilih di dalam dan di luar negeri.

Pelaksanaan PLC mengikut bidang : Jabatan Bahasa, Jabatan Sains & Matematik dan

lain-lain.

3.4.3 Memaksimumkan potensi dan pencapaian murid

Memfokuskan kepada perkembangan diri murid secara holistik dari aspek peribadi, sosial, intelektual

dan emosi untuk melahirkan insan yang berketrampilan, kreatif, kritikal dan mampu berkomunikasi

dengan berkesan. Strategi yang diambil oleh sekolah ini ialah :

Pengetua mendapat pengiktirafan atau sijil PAK21 daripada Jabatan Pendidikan Negeri

dan menyampaikannya kepada Penolong Kanan Sekolah dalam perhimpunan rasmi

sekolah.

Pengetua menyampaikan taklimat kepada murid dalam perhimpunan dan menerangkan

perancangan PAK21

Penyeragaman dan penerangan maklumat PAK21 dalam bilik darjah oleh semua guru.

Pembelajaran kolaboratif dan koperatif didedahkan kepada pelajar di dalam bilik darjah

dan di luar bilik darjah.

Hasil kerja murid dipamerkan dalam bilik darjah.

Pertandingan keceriaan bilik darjah yang menerapkan elemen PAK21.

Mempamerkan maklumat berkaitan PAK21

Objektif pembelajaran ditulis dan diterangkan kepada pelajar

128 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

Mendedahkan murid kepada model iTHINK dan penggunaan trafic light dalam PdP.

Parking lot disediakan untuk murid memberi pandangan


Papan ganjaran disediakan mengikut kreativiti guru.

Bahan bantu mengajar sesuai dan mencukupi

Penggunaan traffic light card

Rajah 3. 2 : Amalan PdP yang berpusatkan murid

129
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

Rajah 3.3 : Alatan untuk pelaksanaan PAK21

Peranan pelajar dalam kumpulan - ketua, pencatat, pelapor, penjaga masa dll.

Rajah 3.4 : Peranan ahli dalam aktiviti kumpulan

3.4.4 Pembangunan fizikal sekolah:

Pembangunan fizikal sekolah yang telah berjaya dilaksanakan oleh SMK Seri Perling Johor Bahru

seperti:

Mengecat bangunan sekolah dan bilik darjah mengikut penyeragaman warna.

Mengecat meja bilik darjah mengikut warna dan mengikut blok.

Mengecat pintu-pintu bilik darjah dan tandas.

130 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

Rajah 3.5 : Naik taraf kaki lima Blok Pentadbiran

Menaiktaraf koridor luar pejabat dengan memasang jubin.

Membaikpulih dan menaiktaraf lantai bilik darjah yang pecah.

Penyeragman kain alas papan kenyataan / papan softboard.

Gambar 3.6 : Ruang dinding bangunan yang dimanfaatkan dengan mural tentang isi

pelajaran dan fakta kehidupan

131
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

Melukis mural dengan maklumat iTHINK, PPPM, Pembelajaran Abad Ke-21 dan lain-lain.

Rajah 3.7: Naik taraf kantin ala KFC dan bilik darjah

Menaiktaraf kantin - pembinaan kantin baru dan menukar jubin

Memasang kata-kata hikmat disepanjang laluan blok dan tangga.

Mencerikan bilik darjah Pendidikan Khas - mengecat dan melukis mural di tangga dan

tandas

Mengusahakan pembelian meja dan kerusi untuk bilik darjah.

Pembelian LCD sumbangan PIBG dan guru secara sukarela.

Menceriakan taman-taman mini dengan mengecat dan menanam pokok.

Menambah bilangan tempat duduk pelajar ala KFC di Wakaf Pusat Sumber dan di

hadapan koperasi.

Mengecat makmal komputer dan bengkel Kemahiran Hidup.

Mengecat bengkel pertanian dan planter box kebun.

Rajah 3.8 : Makmal komputer dan makmal masakan

132 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

3.4.5 Mengukuhkan kebersamaan PIBG, Komuniti, NGO serta stakeholders lain secara

meluas

Ini adalah strategi untuk mendapatkan sokongan kewangan, bahan dan tenaga bagi membangunkan

Pembelajaran Abad Ke-21 sekolah ini. Usaha yang telah di jalankan ialah :

Mewujudkan jaringan dan jalinan yang kukuh di antara pihak sekolah dengan pihak ibu

bapa dan komuniti luar untuk membantu dalam perkembangan diri murid secara holistik.

Taklimat kepada ibu bapa pada Hari Pendaftaran Tingkatan 1.

Penerangan kepada JK PIBG semasa mesyuarat AJK PIBG sekolah.

Mesyuarat Agong PIBG.

Rajah 3.9: Mengubah wajah persekitaran pembelajaran

133
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

3.5 Kesimpulan:

Kesimpulannya, pelbagai strategi lain boleh dirangkakan berdasarkan persekitaran sedia ada di

sekolah masing-masing dan bergantung kepada keupayaan pentadbir dan kakitangan sekolah untuk

membangunkan persekitaran yang relevan dengan kriteria pembelajaran abad ke-21.

Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada seluruh warga SMK Seri Perling Johor Bahru

kerana telah sedia berkongsi ilmu dan kejayaan, menerima pandangan dan sokongan bagi tujuan

kebaikan bersama. Malah mereka telah membuka pintu untuk menjadi role model pembangunan

pembelajaran abad ke-21 kepada JPNJ dan KPM serta deligasi penddidikan dari dalam dan luar

negara.

134 Penyelidik Temenggong


Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

135
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

6. Fasilitator membuat rumusan dengan memberi penjelasan bahawa :

a. Perlu melihat secara holistik mengenai persekitaran pembelajaran abad ke-21.

b. Hubungan interpersonal sangat diperlukan untuk membentuk satu kerjasama yang padu

dan mengumpul maklumat dalam kumpulan.

c. Peranan para pentadbir sekolah, guru-guru, para murid, ibu bapa dan komuniti setempat

memainkan peranan dalam membantu pembentukan persekitaran pembelajaran abad

ke-21.

Falsafah
Hendaklah orang yang mahu menggoncang
dunia ini, terlebih dahulu menggoncangkan
diri sendiri.
Socrates

136 Penyelidik Temenggong


Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

137
Penyelidik Temenggong
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

138 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

5. Fasilitator membuat rumusan dengan memberi penjelasan bahawa :

i. Setiap usaha penambahbaikan memerlukan fikiran kritis, kreatif, dan rasional.

ii. Idea, sudut pandangan dan kerjasama dapat membantu merealisasikan matlmat.

Falsafah
Apabila anda mempersoalkan kegagalan, sama
dengan anda mengundang kegagalan.
Apabila anda mempersoalkan kejayaan bererti
anda mengundang kejayaan pula.
Napoleon Hill

139
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

Lampiran 3.1

GAMBAR PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

Gambar 1:

Kuala Sungai

Gambar 2:

Parit dan Tebing

Gambar 3 :

Pinggir Padang

140 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

Gambar 4:

Bilik Darjah

Gambar 5:

Kaki Lima Bangunan,


Longkang dan Taman

141
Penyelidik Temenggong
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

142 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

4. Fasilitator membuat rumusan.

i. Persekitaran pembelajaran tidak terhad di dalam kelas.

ii. Sumber ekosistem dapat membantu proses PdP luar bilik darjah.

iii. Dapat menggunakan keseluruhan sumber yang ada dalam membantu proses pengajaran

dan pembelajaran.

Falsafah
Apabila kita sudi memikirkan kegembiraan orang lain,
tentu kegembiraan itu singgah kepada kita terlebih
dahulu.
Aristotle

143
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

KONSEP ADA (AKU DAN ALAM)

ADA bermaksud Aku dan Alam merupakan konsep elemen persekitaran pembelajaran abad ke

-21 yang membuktikan manusia memerlukan alam yang dicipta oleh Tuhan untuk memenuhi

keperluan hidup di dunia. Alam secara keseluruhannya merupakan suatu ekosistem. Ekosistem

merupakan sistem yang melibatkan interaksi antara suatu komuniti dengan alam persekitaranya sama

ada kepada benda hidup atau tidak bernyawa. Interaksi ini diibaratkan sebagai satu kesatuan yang

menjelaskan wujudnya hubungan antara bahagian dengan keseluruhan. Justeru itu, pembangunan

persekitaran pembelajaran fizikal, psikososial dan personal dapat melestarikan ekosistem.

Dalam konteks aktiviti modul 1MPAK21 ini, ADA merujuk kepada :

i. Perancangan pengajaran dan pembelajaran guru yang melibatkan aktiviti di luar bilik darjah.

ii. Elemen ekosistem yang merujuk kepada hubungan manusia dengan benda hidup atau tidak

bernyawa diterapkan dalam perancangan guru untuk mengajar.

iii. Pendedahan kepada guru untuk membuka minda bagi merancang pengajaran mereka

dalam lingkungan persekitaran yang lebih luas.

iv. Menghubung kait dan memperkayakan ilmu dan pengetahuan pelajar kepada kehidupan

mereka yang sebenar bagi mendapatkan kesan yang lebih bermakna.

144 Penyelidik Temenggong


Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

145
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

ii. Setiap individu yang diberikan amanah dan tugas perlu merealisasikannya dengan

bersungguh-sungguh dan menepati kehendak piawaian yang telah ditetapkan.

iii. Peranan ahli dalam kumpulan yang dibentuk perlu berganding bahu serta mengetahui

matlamat yang hendak dituju.

iv. Pemikiran yang kreatif, inovatif dan kajian masa depan merupakan aspek utama dalam

membantu merealisasikan impian serta matlamat yang diharapkan.

Falsafah
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah
untuk mencuba, kerana di dalam mencuba itulah
kita menemukan dan belajar membangunkan
kesempatan untuk berhasil.
Hamka

146 Penyelidik Temenggong


Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

Lampiran 3.2

KONSEP LUASKAN KUASA MU

- Luaskan Kuasa adalah frasa yang termaktub dalam Lagu Bangsa Johor

- Luaskan Kuasamu adalah motto yang dilaungkan oleh JDT

- Projek Khidmat Komuniti Setempat bermaksud aktiviti warga sekolah dalam khidmat kebajikan,

sosial dan pendidikan kepada dan daripada masyarakat setempat.

Dalam konteks aktiviti modul 1MPAK21 ini, luaskan kuasamu merujuk kepada :

i. Luaskan kuasa minda atau buka minda pentadbir/guru/ pelajar/ ibu bapa/ stakeholders dan

komuniti setempat dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka

semua.

ii. Luaskan jaringan atau networking secara kolaboratif antara warga sekolah dengan institusi

luar sekolah.

iii. Luaskan ruang pembelajaran melalui kolaboratif dengan agensi luar dan ruang awam.

iv. Luaskan peranan bukan sahaja sebagai tenaga pengajar atau pendidik di sekolah tetapi

memainkan peranan dalam komuniti setempat dalam membangunkan psikososial, jati diri dan

personaliti guru, warga sekolah dan pelajar yang dapat memberi kesan kepada sistem

pendidikan.

Tujuan aktiviti Luaskan Kuasa mu


Menyumbang idea dan tindakan susulan bagi merancang aktiviti yang dapat membantu membina jati

diri pelajar sebagai pemimpin dan anggota masyarakat supaya berperanan dalam membantu

menyelesaikan masalah setempat.

Cadangan aktiviti :
i. Perkongsian ilmu / tuisyen berkala/ bimbingan hadapi peperiksaan/ terapi / Bimbingan

dan Kaunseling dan lain-lain lagi.

ii. Bersihkan kawasan / tanam pokok/ baiki kerosakan kerosakan kecil/cuci bangunan awam/

hias tembok dan lain-lain di negeri Johor

iii. Ziarah orang sakit/ bantu orang miskin/ Orang Kurang Upaya di negeri Johor

iv. Mewarisi dan asimilasi warisan bangsa Johor - masakan, jahitan, seni, budaya.

147
Penyelidik Temenggong
Submodul 3 : Persekitaran Pembelajaran
Submodul 3: Persekitaran Pembelajaran

RUJUKAN

Ab. Rahim Selamat (2000). Kemahiran Dalam Sekolah Bestari. Badan Cemerlang Sdn. Bhd. Johor

Bahru. Johor.

Graham Roberts- Phelps and Anne Dougal (2003), 90 Brain- Teaser For Trainers. USA.Gower

Publishing Co.Burlington.

Dewan Bahasa dan Pustaka.(2014), Kamus Dewan Edisi Keempat. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kuala Lumpur.

Gary A. Davis & Margaret A. Thomas. (1989). Effective Schools and Effective Teachers. Allyn and

Bacon. United State of America.

Gelanda MacNaughton & Gillian Williams. (2004). Teaching Young Children Choices in Theory and

Practice. Open University Press, McGraw-Hill Educations. England.

Mok Soon Sang. (2008). Ilmu Pendidikan untuk KPLI. Kumpulan Budiman. Subang Jaya, Selangor.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (1981). Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur.

Rohaya Hj. Yahya. (1996). Kaedah Montessori. Utusan Publications Sdn Bhd. Cheras, Kuala

Lumpur.

Susan Hill. Diterjemah oleh : Mastuti Isa. (1997). Permainan Yang Berkesan. Institut Terjemahan

Negara Malaysia Berhad. Kuala Lumpur.

Graham Roberts - Phelps and Anne Mc Dougall, (2003). 90 Brain - Teasers For Trainers. Gower

Publishing Co. Burlington. USA.

Carolyn Nilson, (1992). Teams Games For Trainers. Mc Graw-Hill, INC. New York.

148 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

SUBMODUL 4
Standard dan Pentaksiran

4.0 PENGENALAN

Standard dan Pentaksiran memainkan peranan penting dalam dasar pendidikan di Malaysia, kerana

ia dilihat sebagai indikator untuk menilai kemajuan di sekolah-sekolah khususnya di bilik darjah.

Justeru itu, peranan guru dalam Pembelajaran Abad ke-21 perlu seiring dengan permintaan dunia

hari ini yang memerlukan perubahan strategi pentaksiran dalam persekitaran global yang kompleks.

Warga guru semestinya bergerak dari peringkat pengetahuan yang asas kepada peringkat yang lebih

tinggi dengan mengukur keupayaan pelajar mengumpul maklumat, berfikir secara kreatif, kritis,

menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang relevan dengan kehendak semasa.

Selain memberi cabaran dalam dunia sebenar, guru perlu menjalankan pentaksiran yang

standard dalam pelbagai pendekatan. Sebagai contoh, Ridgeway et.al, (2008) menyatakan bahawa

pentaksiran yang berkonsepkan Pembelajaran Abad ke-21 perlu lebih menumpukan kepada

kemahiran pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka dalam menggunakan pelbagai

sumber dengan betul dan cekap bagi memastikan pelajar mendapat pendedahan pada masa

hadapan yang penuh cabaran. Sebaik-baiknya, standard dan pentaksiran pembelajaran abad ke-21

dapat meningkatkan akauntabiliti guru dalam kompetensi mereka ke arah kecemerlangan diri,

sekolah dan masyarakat.

151
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

4.1 KONSEP STANDARD DAN PENTAKSIRAN

Apakah yang dimaksudkan dengan Standard? Menurut Sheila W. Valencia (2015), standard adalah

piawaian bagi menentukan apa yang pelajar tahu di setiap peringkat mengikut tahap perkembangan

kurikulum. Standard dapat membantu guru menetapkan sasaran dan memantau pencapaian dan

membangunkan program yang menyokong perkembangan pembelajaran pelajar.

Apakah pula yang dimaksudkan dengan Pentaksiran? Menurut Barbara E. Walvoord. (2015),

Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman

serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran merupakan satu proses

pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan

menginterpretasikan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan.

Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi

pembelajaran seseorang pelajar dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran.

Menurut Popham (2006), strategi melaksanakan standard dan pentaksiran Pembelajaran

Abad ke-21 adalah satu proses yang mencabar akan memerlukan usaha dari pendidik di semua

peringkat. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Justeru, pendidik perlu menguasai

kedua-dua pentaksiran sumatif dan formatif untuk menilai pengetahuan mata pelajaran serta

pembelajaran dan kemahiran berfikir, Kandungan Abad ke-21, celik ICT dan Kemahiran Berfikir Aras

Tinggi (KBAT).

Sehubungan itu, ianya memerlukan komitmen yang tinggi dari pihak sekolah serta

pengiktirafan dari pihak pembuat dasar di KPM. Proses pelaksanaan Pembelajaran Abad ke-21 akan

menjadi satu proses yang bertindak secara beransur-ansur dan akan memerlukan beberapa kitaran

penciptaan, pelaksanaan dan strategi pentaksiran (Ahmad, 2014).

Lebih sedekad yang lalu, pihak KPM telah menggunakan banyak masa dan tenaga untuk

menerapkan konsep Pembelajaran Abad ke-21. Walau bagaimanapun, matlamat Falsafah

Pendidikan Negara (FPN) sukar dicapai jika standard dan pentaksiran dalam pembelajaran abad ke-

21 tidak difahami oleh guru. Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan konsep kemahiran 5C iaitu;

Communication (Komunikasi), Creativity (Kreativiti), Collaborative (Kolaboratif), Critical Thinking


(Pemikiran Kritis) dan Culture (Budaya) bukanlah konsep baru dalam pendidikan. Penambahan

elemen budaya/Culture dalam modul ini adalah berdasarkan keunikan latar budaya masyarakat

negeri Johor. Elemen 5C adalah asas pengajaran yang biasa dipraktikkan kebanyakan guru dalam

PdP dengan menggabungkan pelbagai strategi pentaksiran dalam tanggung jawab di sekolah.

152 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

Pentaksiran Rujukan Standard melaporkan prestasi atau tahap penguasaan murid dalam

pembelajaran dengan merujuk kepada pernyataan standard bagi setiap mata pelajaran. Pernyataan

standard ini ditetapkan mengikut tahap-tahap penguasaan seperti yang dihasratkan dalam dokumen

kurikulum. Dalam pentaksiran ini, Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid digunakan untuk

melihat kemajuan dan perkembangan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang

murid (KPM, 2014).

Menurut Mohd Zairi (2016), peperiksaan seringkali dikaitkan dengan pentaksiran setara,

berpusat, sumatif dan dikendalikan oleh badan peperiksaan. Kenyataan ini disokong oleh Johar

(2016) yang menyatakan bahawa, peperiksaan selalu dikatakan tidak lengkap kerana tidak memberi

maklumat yang lebih holistik berkaitan dengan perkembangan dan pencapaian pembelajaran

seorang murid. Kebiasaannya murid belajar adalah secara menghafal, membuat latih tubi dan

memberi fokus kepada topik-topik tertentu untuk menjawab soalan peperiksaan (Ahmad, 2014).

Proses pengajaran guru berstrukturkan kepada persediaan menghadapi peperiksaan iaitu

murid diberi latih tubi menjawab soalan peperiksaan dan dikehendaki menduduki beberapa

peperiksaan. Guru kurang merujuk kepada huraian sukatan pelajaran dalam membuat perancangan

pengajaran mereka. Bagi menilai keberkesanan pengajaran, guru perlu membuat pentaksiran murid

berdasarkan Taksonomi Bloom. Menurut Bloom et.al., (1956), proses menilai berada pada aras

tertinggi dalam hierarki pembelajaran. Proses penilaian melibatkan pemikiran pada aras tinggi,

kompleks serta memerlukan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

Menurut Ahmad (2014), konsep pentaksiran ialah langkah untuk menentukan sejauh mana

seseorang mempunyai sifat tertentu iaitu tahap keupayaan, status dan nilai. Proses menilai dilakukan

secara kuantitatif merangkumi skala ordinal dan skala slang. Beliau membuat kesimpulan bahawa

pentaksiran dibuat bagi tujuan menentukan kedudukan dan pencapaian murid-murid.

Mengikut pakar dan penulis buku yang terkenal dalam bidang berkenaan iaitu David et al.,

(2004) dalam bukunya yang bertajuk Applied Educational Assessment 2nd Edition, pentaksiran ialah

integrasi proses mengumpul maklumat, penginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada

maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat.

Daripada pengertian pentaksiran di atas, beliau menyarankan: Pentaksiran = Penilaian +

Pengukuran.

Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian.

Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran, pengujian dan penaksiran digunakan silih berganti

dan dianggap sebagai sinonim. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan

kepada suatu peraturan atau piawaian. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses

153
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

pembelajaran. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses

pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan

menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu

(Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2000).

Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk

memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran.

Kesimpulannya, pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-

langkah pengujian, pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik

darjah. Justeru, kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat

penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi

menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (Ahmad, 2014).

154 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

4.2 JENIS PENTAKSIRAN

Pentaksiran adalah suatu proses dalam mengesan, mendapatkan, menyediakan maklumat yang

berguna untuk pertimbangan sesuatu keputusan alternatif. Proses standard dan pentaksiran adalah

berdasarkan pentaksiran seperti berikut:

a) Pentaksiran Berasaskan Sekolah,

b) Pentaksiran Berterusan,

c) Pentaksiran Berasaskan Elemen Mata Pelajaran,

d) Pentaksiran Proses di samping Pentaksiran Hasil,

e) Pentaksiran Autentik,

f) Pentaksiran Hasil Pembelajaran,

g) Pentaksiran sebagai Penanda Aras (Bench Marking) dan

h) Pentaksiran Melalui Pemerhatian.

4.2.1 Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Pentaksiran Berasaskan Sekolah merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah

oleh guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pentaksiran ini dirancang, ditadbir, diberi skor dan dilaporkan secara formal mengikut prosedur yang

ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekolah wajib melaksanakan Pentaksiran

Berasaskan Sekolah (PBS) bagi semua mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus,

amali, projek, modul dan ujian lisan. PBS mesti dilaksanakan semasa proses pengajaran dan

pembelajaran. Keputusan calon akan terjejas sekiranya calon tidak melaksanakan kerja kursus atau

tiada markah kerja kursus. Setiap calon mestilah mempunyai semua markah atau pencapaian PBS

setelah tamat tempoh pelaksanaan.

155
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

4.2.2 Pentaksiran Berterusan

Pentaksiran berterusan dijalankan untuk memastikan murid benar-benar sudah menguasai

pengetahuan dan kemahiran yang dikehendaki secara pembelajaran mastery. Bersifat formatif yang

mengutamakan kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat. Pentaksiran ini dapat

membuat diagnostik bagi mengesan perkembangan pembelajaran murid dari semasa ke semasa.

Kekuatan pentaksiran ini memberi peluang kepada guru untuk membetulkan kesilapan dan

memperbaiki kelemahan pengajarannya serta-merta. Pentaksiran berterusan dapat mengenal pasti

tahap penguasaan murid supaya kelemahan murid dapat diatasi dan tidak terhimpun sehingga akhir

tahun pembelajaran.

4.2.3 Pentaksiran Berasaskan Elemen

Setiap mata pelajaran mengandungi pelbagai elemen, selain daripada pengetahuan dan kemahiran.

Elemen sesuatu subjek perlu diberi penekanan untuk menilai sama ada murid benar-benar

mengetahui dan menguasai mata pelajaran yang diikutinya. Sebagai contoh, murid perlu diterapkan

dengan elemen kebolehan berkomunikasi, kebolehan mereka bentuk, kebolehan praktikal, kebolehan

menyiasat, kebolehan mengurus dan kebolehan menganalisis berkaitan dengan pengetahuan dan

kemahiran dalam pembelajaran abad ke-21.

4.2.4 Pentaksiran Proses-Hasil

Proses pelaksanaan untuk menghasilkan sesuatu projek perlulah dinilai. Kebiasaannya pentaksiran

hanya dibuat apabila projek itu siap tanpa mengambil kira prosesnya. Contoh pentaksiran proses

ialah melihat atau memerhatikan perlakuan murid semasa ditugaskan untuk menjalankan program

pertandingan sukan. Guru perlu menilai proses perancangan yang disediakan murid sebelum

pertandingan, proses pelaksanaan semasa pertandingan dan menilai hasil program pertandingan

tersebut. Instrumen pentaksiran perlulah disediakan mengikut situasi, tugasan dan bidang yang

dinilai.

156 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

4.2.5 Pentaksiran Autentik

Pentaksiran atau pentaksiran autentik bermaksud murid dinilai berdasarkan tingkah laku sebenar.

Murid memperlihatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti tugasan pelajarnya. Guru

memerhati keseluruhan pembelajaran murid melalui situasi sebenar (real life). Contoh, mengkaji

kecekapan kemahiran murid dalam permainan. Pentaksiran jenis ini dilakukan berdasarkan

kemampuan murid dalam situasi sebenar dan menilai proses pembelajaran daripada hasil.

Pentaksiran ini juga menonjolkan kekuatan murid dan integrasi antara pengetahuan dan kemahiran

yang dipelajari dari pelbagai sumber. Bentuk pentaksiran dilakukan secara individu dan rakan sebaya

yang menggunakan folio, ujian amali dan pentaksiran berasaskan prestasi menggunakan faktor,

konsep, pengetahuan dan kemahiran berfikir yang tinggi.

4.2.6 Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran menerangkan tahap pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diharapkan dapat

dikuasai seseorang. Sebagai contoh, murid dapat menjalankan aktiviti dengan melakukan tunjuk cara

atau demonstrasi sesuatu kemahiran, menghasilkan produk atau membuat projek, menyediakan

portfolio (penulisan esei, brosur dan pamphlet), menerangkan perlakuan atau tunjuk cara sesuatu

kemahiran, produk atau projek atau portfolio. Kriteria-kriteria tahap penguasaan pembelajaran dikenal

pasti dan pentaksiran dilakukan dengan menggunakan pentaksiran rujukan Kriteria.

4.2.7 Pentaksiran Penanda Aras

Penanda aras merupakan satu proses pengukuran ke atas hasil, proses dan prestasi ke arah satu

tahap peningkatan yang cemerlang. Penanda aras merupakan proses membandingkan proses

sendiri dan metrik prestasi dengan yang terbaik dalam organisasi dan/atau perlaksanaan terbaik

dalam organisasi lain. Dimensi yang biasanya diukur adalah kualiti, masa, dan kos. Peningkatan

daripada apa yang dipelajari bererti melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih pantas dan lebih

murah. Ia adalah satu proses yang sistematik dan berterusan atau istiqamah untuk mengenal pasti,

mempelajari, mengubahsuai, dan melaksanakan amalan-amalan terbaik daripada organisasi yang

sama atau organisasi yang lain. Penanda aras boleh menggalakkan produk berkualiti dengan cara,

pengurusan boleh meningkatkan kualiti dengan cara menganalisis dan kemudian meniru kaedah

pemimpin yang lain di dalam pelbagai bidang.

Penanda aras juga membabitkan mengenal pasti objek terbaik atau sebarang produk yang

mempunyai konsep yang unik untuk dijadikan penanda aras bagi dijadikan contoh sesuatu produk

baru. Pentaksiran dibuat secara berterusan sehinggalah murid sudah dapat mencapai satu tahap

157
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

penguasaan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaannya. Peratusan murid

yang dapat mencapai atau mengatasi piawaian yang ditetapkan memberi petunjuk kepada kualiti

pembelajaran.

4.2.8 Pentaksiran Pemerhatian

Pentaksiran melalui pemerhatian bermaksud memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran

(interpretation) dan tanggapan (judgment). Memerhati apa yang telah dirancang secara open
ended. Memerhati untuk jangka masa pendek dan panjang. Aspek yang diperhatikan menyeluruh,
meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan

persekitaran. Proses pentaksiran ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan instrumen seperti

senarai semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod profil dan lain-lain dengan berpandukan skor

rubrik.

Fungsi pentaksiran melalui pemerhatian digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan

individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran. Pentaksiran boleh dibuat oleh murid

terhadap individu atau kumpulan untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam

sesuatu pembelajaran yang dilaksanakan oleh murid untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti

projek. Pentaksiran melalui pemerhatian membolehkan guru atau murid merancang tindak susul yang

sesuai dengan proses pembelajaran seperti: menjalankan aktiviti pemulihan/pengukuhan,

meningkatkan motivasi murid, mengatur aktiviti pengayaan dan penyuburan diri yang sesuai dengan

minat dan keupayaan serta prestasi murid. Pentaksiran melalui pemerhatian membolehkan guru

membuat refleksi terhadap keberkesanan peranannya sebagai penyampai maklumat, pemudah cara,

pendidik dan mentor. Pemerhatian yang terancang membantu guru:

a) Mengetahui sejauh manakah minat murid terhadap pelajaran dan apakah yang

mendorong/menolak minat tersebut.

b) Mengesan sama ada strategi pengajaran guru memberi kesan yang positif.

c) Mengesan kemampuan atau tahap pemikiran murid.

d) Mengesan tahap penguasaan bahasa murid.

e) Menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan.

f) Mendapatkan petunjuk untuk mengesan sikap murid terhadap pelajaran, rakan sebaya dan

terhadap diri sendiri.

158 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

4.3 KERANGKA KONSEP STANDARD DAN PENTAKSIRAN

Kerangka konsep modul ini adalah merujuk kepada beberapa model dan teori Pembelajaran Abad

ke-21 yang telah dihasilkan oleh beberapa penyelidik sebelum ini. Antara model-model tersebut

adalah komponen-komponen PAK21 seperti Clarke, J., Dede, C., Ketelhut, D., Nelson, B., &

Bowman, C. (2006); Dede, C. (1992); Friedman, T. L. (2005), dan Partnership for 21st Century

Skills,(2006). Antara sub-elemen dalam standard & pentaksiran dan konsep kemahiran 5K adalah
seperti Rajah 4.1 di bawah.

STANDARD & PENTAKSIRAN KEMAHIRAN 5C

PBS BERTERUSAN ELEMEN KOMUNIKASI KREATIVITI

PEMBELAJARAN
PROSES HASIL PEMIKIRAN
ABAD KE 21 KRITIS

PENANDA KOLABORATIF BUDAYA


AUTENTIK PEMERHATIAN
ARAS

Rajah 4.1: Kerangka Konsep Standard & Pentaksiran


Berasaskan Kemahiran 5C bagi Pembelajaran Abad Ke 21

159
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

4.4 ELEMEN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Bagi mencapai matlamat aktiviti dalam menerapkan konsep standard dan pentaksiran ke arah

pembelajaran abad ke-21 berikut adalah elemen 5C yang sesuai:

4.4.1 Komunikasi

Komunikasi menurut Cangara Hafied (1998), didefinisikan sebagai proses di mana suatu idea

dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk merubah tingkah laku

mereka. Manakala, Arni Muhammad (2005) menyatakan bahawa Komunikasi didefinisikan sebagai

pertukaran maklumat verbal dan nonverbal antara pengirim dengan penerima maklumat untuk

mengubah tingkah laku. Komunikasi boleh ditakrifkan dalam pelbagai cara, tetapi pembelajaran abad

ke-21 mentakrifkan kemahiran komunikasi seperti berikut:

Berkomunikasi Dengan Jelas


Menggunakan tulisan, lisan dan bukan lisan (verbal dan nonverbal) sebagai kemahiran

berkomunikasi dalam pelbagai bentuk dan konteks. Kemahiran mendengar yang berkesan

untuk mentafsirkan makna, termasuk pengetahuan, nilai, sikap dan niat. Individu perlu

menggunakan komunikasi untuk pelbagai tujuan (Contohnya untuk memberitahu, mengajar,

motivasi dan memujuk. Menggunakan pelbagai media dan teknologi dan tahu bagaimana

untuk menilai impak dan keberkesanan dalam pelbagai persekitaran (termasuk bahasa dan

pelbagai budaya).

Refleksi Komunikasi
Mengintegrasikan komunikasi ke dalam amalan bilik darjah, perlu mempertimbangkan

soalan-soalan berikut:

a) Bagaimana anda boleh berkomunikasi dengan pelajar anda?

b) Bagaimana anda boleh menekankan kemahiran berkomunikasi secara umum dan

kemahiran komunikasi lisan khususnya di dalam kelas anda?

c) Bagaimana pelajar anda digalakkan untuk memberi dan membuat pembentangan lisan

di khalayak ramai?

d) Bagaimana anda boleh menggalakkan pelajar di dalam kelas untuk menjadi

komunikator yang baik?

e) Bagaimana pelajar digalakkan menggunakan teknologi dan media baru untuk

berkomunikasi secara inovatif dan berkesan?

160 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

Kesimpulannya, komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penyampaian maklumat

verbal mahupun nonverbal oleh seseorang individu kepada individu lain untuk mengubah sikap,
pendapat atau perilaku baik secara langsung mahupun tidak langsung melalui media lisan.

Komunikasi yang baik harus disertai dengan adanya jalinan pengertian antara kedua belah pihak

(pengirim dan penerima), sehingga maklumat dapat dilaksanakan dengan baik. Aktiviti 14 adalah

sesuai untuk menerapkan elemen komunikasi guru dalam pembelajaran abad ke-21. Kaedah

pentaksiran yang diaplikasikan untuk menilai kemahiran komunikasi adalah pentaksiran hasil

pembelajaran.

161
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

162 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

11. Wisel panjang akan dibunyikan menandakan masa untuk menyambung cerita telah tamat.

Individu diberi masa untuk bertenang.

12. Wakil setiap kumpulan diminta membaca petikan cerita yang dihasilkan. Setiap kumpulan

diperuntukkan masa 1 minit.

13. Kemudian fasilitator akan memilih wakil kumpulan untuk membentangkan hasil dapatan

masing-masing.

14. Akhirnya fasilitator membuat rumusan dengan memberi penjelasan berkaitan:

i. kepentingan komunikasi dalam PdP

- mewujudkan persekitaran pembelajaran yang harmonis.

- membolehkan guru memotivasikan murid-murid

- mewujudkan hubungan yang mesra antara guru dan murid, murid dan murid

- penglibatan murid yang lebih aktif dan berkesan.

ii. halangan dan gangguan komunikasi dalam PdP

- guru yang kurang pengalaman

- kepimpinan guru yang autokratik

- bilangan murid yang terlalu ramai

- suasana kelas yang bising

iii. Cara-cara mewujudkan komunikasi dan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah

- elakkan mengkritik atau melabel murid-murid dengan memberi nama yang boleh

menimbulkan rasa malu murid yang berkenaan.

- Gunakan gaya kepimpinan demokratik dengan melayan idea dan cadangan

murid secara terbuka.

- Elakkan amalan kepimpinan autokratik yang hanya suka memberi arahan yang

mesti dipatuhi tanpa tolak ansur.

- Rancangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan gunakan

teknik perbincangan dan penyoalan serta strategi berpusatkan murid.

- Bahan bantu belajar yang kreatif dan inovatif boleh menimbulkan minat murid

untuk belajar dengan melibatkan diri secara aktif. Pengajaran guru akan lebih

berkesan malah interaksi antara murid akan terbentuk.

iv. Satu jenis Pentaksiran yang diaplikasikan dalam proses menilai

komunikasi peserta melalui aktiviti suara hati;

- Pentaksiran Hasil Pembelajaran

163
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan

pencapaian

dapat diklasifikasikan berdasarkan kompetensi yang diukur dan sasaran

pelaksanaannya.

penilai perlu jelas tentang elemen yang akan diukur

bagi memudahkan Pentaksiran hasil pembelajaran, senarai semak

Pentaksiran perlu disediakan sebelum melaksanakan Pentaksiran

tujuan Pentaksiran hasil pembelajaran adalah menilai pencapaian

kompetensi, memperbaiki proses pembelajaran, mendiagnosis kesulitan

individu yang dinilai, memotivasikan individu yang dinilai untuk memahami diri

dan seterusnya merangsang mereka untuk berubah ke arah yang lebih baik.

Falsafah
Ilmu itu didapati dengan lidah yang gemar
bertanya dan akal yang suka berfikir

Abdullah Ibnu Al Abbas

164 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.1

Arahan Kepada Ahli Kumpulan

i. Anda perlu melantik seorang peserta dalam kumpulan yang berfungsi sebagai penilai. Penilai

perlu mengisi borang penilaian. Dalam tempoh penyelesaian aktiviti ini, anda akan dinilai dari

aspek komunikasi oleh penilai yang dipilih.

ii. Ketua akan menerangkan tugasan yang perlu dilaksanakan (2 minit)

iii. Wisel permulaan akan dibunyikan

iv. Anda perlu berkomunikasi tanpa mengeluarkan suara.

v. Keratan-keratan yang diperoleh perlu disusun dan dilekatkan atas kertas A4, membentuk

satu cerita yang berstruktur. (5 minit)

vi. Wisel kedua akan dibunyikan menandakan masa untuk membentuk cerita telah tamat.

vii. Wakil setiap kumpulan diminta membaca petikan cerita yang digabungkan. Setiap kumpulan

diperuntukkan masa 1 minit.

viii. Seterusnya, wisel ketiga akan dibunyikan untuk peserta menyambung tugasan.

ix. Tugasan: Anda perlu berkomunikasi dengan suara, sesama ahli kumpulan untuk

menyambung cerita yang telah digabungkan.

x. Jumlah minimum sambungan cerita adalah 3 ayat. (5 minit)

xi. Wisel panjang akan dibunyikan menandakan masa untuk menyambung cerita telah tamat.

xii. Wakil setiap kumpulan diminta membaca petikan cerita yang dihasilkan. Setiap kumpulan

diperuntukkan masa 1 minit.

165
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.2

Sampul 1 : Aku Sebuah Basikal

Apabila badanku telah siap dibuat, aku disebut basikal.

Aku dan kawan-kawanku yang lain dipamerkan di sebuah bilik pameran.

Aku sungguh gembira kerana ramai orang memuji kecantikanku.

Tidak lama kemudian aku dan kawan-kawanku menaiki sebuah kapal dagang.

Aku berasa sungguh seronok apabila mendapati kami akan dihantar ke Malaysia.

Melalui perbualan dua orang kelasi kapal itu, aku mendapati ramai kanak-kanak di Malaysia

ingin memilikiku.

Sampul 2 : Aku Sehelai Baju

Aku dilahirkan di sebuah butik terkenal di ibu kota.

Selepas dilahirkan, aku dipakaikan pada sebuah patung dan diletakkan di dalam cermin.

Tanda harga yang terlekat di badanku menunjukkan RM 350.

Setelah lima hari berada di situ, aku telah dibeli oleh seorang gadia bernama Linda.

Linda memakaiku pada majlis hari jadinya.

Sebaik sahaja kawan-kawan Linda melihat diriku mereka semua memuji kecantikan yang aku

miliki.

Sampul 3 : Pakcik saya

Pakcik saya seorang penoreh getah.

Rumahnya tidak jauh dari sebuah kebun getah kepunyaan dirinya sendiri.

Setiap hari, pagi-pagi lagi dia sudah keluar dari rumahnya untuk pergi menoreh.

Semasa menoreh, pakcik saya memakai topi yang berlampu suluh di kepalanya.

Tujuannya supaya kerja-kerja menoreh getah dapat dilakukan walaupun keadaan masih

gelap.

Dia menoreh getah dari sebatang pokok ke sebatang pokok getah yang lain sehinggalah

kerja-kerja menoreh itu selesai dijalankan

166 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

Sampul 4 : Banjir

Banjir adalah bencana alam yang sering melanda negara kita terutamanya negeri -negeri

Pantai Timur.

Banjir berlaku setelah hujan lebat tidak berhenti -henti selama beberapa hari dan melanda

kawasan-kawasan yang rendah serta berhampiran sungai.

Apabila banjir melanda, banyak harta benda akan musnah. Binatang ternakan dan tanaman

akan mati. Para petani akan mengalami kerugian besar.

Banjir juga mengancam manusia. Kita tidak boleh bermain dengan air banjir kerana alirannya

yang deras dan dalam akan menghanyutkan kita.

Jika tidak tahu berenang , kita akan mati lemas. Oleh itu, apabila tiba musim hujan kita

mestilah berhati-hati.

Adalah lebih baik jika kita berpindah ke tempat yang lebih selamat sebelum air naik.

Sampul 5 : Ibu

Ibu mengadu bahawa dia sakit kuat dan sukar bernafas.

Bapa meminta saya menjaga adik-adik di rumah kerana dia hendak menghantar ibu ke

Hospital Besar Kuala Terengganu.

Setelah memeriksa ibu, doktor yang merawat ibu memberitahu bapa bahawa ibu menghidap

penyakit barah.

Ibu terpaksa dirawat di hospital dan perlu dibedah dengan segera untuk mengelakkan

sebarang kompilasi yang tidak diingini.

Saya tidak dapat menumpukan perhatian kepada pengajaran guru kerana memikirkan

keadaan kami dan bermacam-macam andaian bermain difikirkan.

Setiap hari selepas pulang dari sekolah , saya dan bapa melawat ibu. Saya berasa sedih

melihat keadaan ibu dan mendoakan agar ibu pulih seperti sedia kala.

167
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

Sampul 6 : Tragedi kebakaran

Pada hujung minggu yang lepas, saya terpaksa tinggal sendirian di rumah kerana ibu bapa

saya pergi ke tempat kenduri kahwin.

Untuk menghilangkan rasa jemu, saya membaca sebuah buku cerita.

Ketika saya leka membaca , tiba-tiba saya terdengar suara riuh-rendah meminta tolong.

Saya segera menjenguk ke luar dan alangkah terkejutnya saya apabila mendapati asap

berkepul-kepul keluar dari rumah jiran saya.

Orang ramai mula berkumpul di situ. Ada yang cuba memadamkan kebakaran dan ada yang

menolong memunggahkan barang-barang.

Saya mulai berasa bimbang kalau-kalau api itu merebak ke rumah saya dan tanpa

berlengah-lengah lagi , saya terus menelefon pihak bomba.

168 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard
Submodul dan Pentaksiran
4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.3

Pentaksiran Elemen Komunikasi (aplikasi Pentaksiran hasil pembelajaran)

Arahan : Tandakan (/) hanya pada ruangan elemen yang ditonjolkan oleh peserta.

Penilai :__________________________

Kumpulan :__________________________

Peserta

Elemen Komunikasi 1 2 3 4 5 6

(/) (/) (/) (/) (/) (/)

1. Mengemukakan pendapat

2. Mudah difahami

3. Menjadi pendengar yang baik

4. Boleh berhujah

5. Disenangi

6. Mempengaruhi sikap yang positif

7. Mengamalkan hubungan sosial yang

baik

8. Menimbulkan suatu tindakan

9. Semangat berpasukan

10. Beretika

BILANGAN ( / )

SKOR

Catatan:

Nilai Skor, 5 > Memenuhi semua elemen

4 > Memenuhi 7 hingga 9 elemen

3 > Memenuhi 4 hingga 6 elemen

2 > Memenuhi 2 hingga 3 elemen

1 > Memenuhi 1 elemen sahaja

0 > Tidak memenuhi sebarang elemen

169
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

4.4.2 Kreativiti

Amalan kreatif dalam pengajaran semakin mendapat perhatian di seluruh dunia. Pelaksanaan

amalan ini berupaya membentuk suasana pembelajaran yang kondusif, membina perkembangan

kognitif murid, peramal kepada pencapaian dan kejayaan akademik serta menjadikan pembelajaran

lebih bermakna (Freund & Holling, 2008). Amalan kreatif bermula daripada penerapan budaya

kreativiti. Menurut Rinkevich (2011), budaya kreativiti seharusnya dipupuk demi menggalakkan

pembelajaran murid. Bermula sepuluh dekad terakhir abad ke-20 sehingga kini, terdapat peningkatan

dari segi polisi sesebuah negara dalam membangun dan meningkatkan budaya kreativiti seperti

mana berlaku di Eropah, Amerika Syarikat, Jepun dan China (Craft, 1997). Kebanyakan bidang

seperti ekonomi, industri, perniagaan, hiburan, sukan dan sebagainya memerlukan kreativiti untuk

bergerak maju seiring dengan perkembangan teknologi dunia. Justeru bagi memenuhi keperluan

pendidikan generasi baru yang boleh bersaing di peringkat global, budaya kreativiti wajar

diperkasakan dalam sistem pendidikan.

Penekanan kepada aspek kreativiti terutama di peringkat nasional amat penting untuk

menggalakkan daya saing negara dan menyedarkan masyarakat Malaysia khususnya generasi muda

akan kepentingan kreativiti, dan seterusnya membudayakannya sebagai amalan seharian.

Keupayaan individu yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan idea dan mereka cipta diharapkan

akan menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan mereka. Dalam konteks pendidikan,

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan

transformasi dalam mengubah struktur kurikulum yang lebih inovatif dengan memberi penekanan

kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam Kurikulum Bersepadu. Sekolah Rendah

(KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

Langkah memperkasakan budaya kreativiti dan inovasi di peringkat sekolah dilaksanakan

melalui perubahan kurikulum dari KBSR kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

bermula pada tahun 2011. Tiga elemen nilai tambah telah diperkenalkan dalam KSSR iaitu kreativiti

dan inovasi, keusahawanan serta teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Tujuannya adalah untuk

memenuhi keperluan murid dalam membangunkan modal insan yang holistik, berpengetahuan,

berfikiran kreatif, kritis dan berinovasi, berkemahiran tinggi dan berkeperibadian mulia (KPM, 2012).

Aktiviti 15 adalah sesuai untuk menerapkan elemen kreativiti guru dalam menerapkan pembelajaran

abad ke-21. Kaedah Pentaksiran yang diaplikasikan untuk menilai kemahiran kreativiti adalah

pentaksiran penanda aras, pentaksiran autentik dan pentaksiran proses di samping pentaksiran hasil.

170 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

171
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

8. Seterusnya, berbekalkan idea penanda aras yang dijalankan, peserta dikehendaki membina

sebuah Menara Jublee menggunakan peralatan yang diberi, iaitu;

straw

gam UHU

pita pelekat

9. Masa yang diperuntukkan adalah 30 minit. Dalam tempoh pembinaan ini, peserta anda akan

dinilai dari aspek elemen kreativiti.

10. Apabila wisel tamat dibunyikan, peserta dikehendaki berhenti membina Menara Jublee.

11. Peserta diberi masa untuk bertenang

12. Menara Jublee akan dipamerkan di hadapan, seterusnya diukur ketinggian dan diuji

kekukuhannya dengan menggunakan pemberat yang sesuai. Cadangan pemberat ;

Botol mineral kosong yang diisi air sedikit demi sedikit, sehingga Menara Jublee runtuh.

Meletakkan pensel satu per satu sehingga Menara Jublee runtuh.

13. Semasa sesi pengujian, peserta diberi ruang untuk memberi pendapat terhadap Menara

Jublee yang dibina kumpulan sendiri atau kumpulan lain.

14. Akhirnya fasilitator membuat rumusan dengan memberi penjelasan berkaitan perkara di

bawah:

i. Kepentingan kreativiti dalam PdP iaitu:


untuk mencari kebahagiaan dan kegembiraan (Setiap manusia akan berasa lebih

gembira dan bahagia dalam kehidupannya jika kita dapat menggunakan kuasa

kreativiti kita. Semakin kita kreatif semakin lengkap diri kita)

Untuk tujuan kesinambungan hidup dan kemajuan (manusia berjaya meneruskan

kesinambungan hidup walaupun sentiasa diancam kepupusan kerana satu sebab

iaitu kreativiti. Kita adalah satu-satunya makhluk hidup yang dapat mengubah

keadaan sekeliling melalui teknologi. Tanpa kreativiti, tidak mungkin ada teknologi.

Kita berjaya maju sejauh ini disebabkan oleh penggunaan kreativiti melalui teknologi.

Untuk penghasilan kekayaan (Manusia juga menggunakan kreativiti untuk

menghasilkan kekayaan ekonomi)

Tidak melakukan kesalahan, tidak mengambil risiko di dalam menyelesaikan masalah

bersaing menghasilkan idea dan produk yang unggul

172 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard
Submodul dan Pentaksiran
4: Standard Dan Pentaksiran

menyesuaikan diri dengan perubahan zaman

menyumbang kepada pembangunan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan alam

sekeliling.

ii. ciri-ciri individu kreatif


gemar menyoal dan mencari jawapan

membuat hubung kait

menjangka peristiwa yang akan berlaku

membuat spekulasi tentang kemungkinan

meneroka idea

berfikir secara lateral

sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea, tindakan dan hasil

iii. halangan berkreatif


halangan persepsi

- Individu membuat andaian sudah tahu sesuatu.

- Stereotype, melihat apa yang diharapkan sahaja.

- Tidak dapat membezakan masalah.

- Tidak dapat membezakan masalah dari pelbagai perspektif.

- Kecenderungan menetapkan batasan kepada sesuatu masalah.

- Ketepuan minda.

Emosi

- Emosi mengganggu proses pemikiran seseorang

- Perasaan negatif seperti marah, benci, takut, bimbang boleh membunuh idea-idea

kreatif.

- Takut akan kesilapan atau kegagalan.

- Terlalu pentingkan kesempurnaan dan akhirnya tidak dapat bertoleransi terhadap

ketidakpastian.

- Tidak dapat membezakan realiti dan fantasi.

Budaya dan persekitaran

- Terlalu mengikut kepada pantang larang, kepercayaan karut atau taboo.

- Mengekalkan tradisi lebih utama daripada perubahan.

- Menaakul lawan intuisi.


173
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

- Tiada humor dalam penyelesaian masalah

- Persekitaran tidak menyokong kreativiti.

- Takut menerima kritikan

- Kehidupan autokratik

Intelektual dan persekitaran

- Kurang pengetahuan sedia ada

- Tidak ada fleksibiliti dalam berstrategi

- Lemah kemahiran berbahasa untuk menyatakan dan merekod idea.

- Tidak percaya kepada arahan mudah Kurang

- kebolehan komunikasi

iv. jenis pentaksiran yang diaplikasikan dalam proses menilai kreativiti peserta
melalui aktiviti Menara Jublee;
- Pentaksiran bench marking

Dilaksanakan pada awal aktiviti (peserta diberi masa untuk meninjau reka bentuk

binaan yang ada di kawasan sekeliling).

Fokus tinjauan perlu diberikan supaya objektif penanda aras tidak tersasar.

Perlu persediaan borang penanda aras.

Bagi memudahkan proses penanda aras, perlu disertakan contoh pengisian

borang penanda aras.

Biasanya dilaksanakan sebelum memulakan sesuatu tugasan

Tujuan penanda aras adalah untuk mengenal pasti, mempelajari, mengubah suai

dan melaksanakan amalan-amalan terbaik.

174 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard
Submodul dan Pentaksiran
4: Standard Dan Pentaksiran

- Pentaksiran autentik
Dilaksanakan semasa aktiviti membina Menara Jublee

Individu yang telah sedia maklum bahawa mereka akan dinilai dari aspek elemen

kreativiti

Senarai semak elemen kreativiti perlu disediakan sebelum aktiviti pentaksiran

dijalankan

Penilai perlu peka dengan tindak balas individu yang dinilai

Penilai perlu jelas dengan apa yang ingin dinilai

Pentaksiran autentik dapat menonjolkan sejauh mana individu yang dinilai dapat

menzahirkan pengetahuan dan kemahirannya untuk menyelesaikan masalah.

Penilai boleh terdiri daripada guru, rakan guru rakan pelajar.

- Pentaksiran proses di samping Pentaksiran hasil.


Dilaksanakan dengan merujuk kepada hasil Menara Jublee

Senarai semak pentaksiran projek perlu disediakan sebelum aktiviti pentaksiran

dijalankan

Penilai perlu jelas dengan apa yang ingin dinilai

Penilai perlu telus dan berintegriti

Pentaksiran dibuat berdasarkan pemerhatian terhadap proses kerja dan juga hasil

Falsafah

Tegak rumah kerana sendi


Runtuh sendi rumah binasa
Sendi bangsa ialah budi
Runtuh budi runtuhlah bangsa
(Hamka)

175
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.4

Arahan kepada ahli kumpulan

1. Anda perlu melantik seorang peserta dalam kumpulan yang berfungsi sebagai penilai. Penilai

perlu mengisi borang penilaian. Dalam tempoh penyelesaian aktiviti ini, anda akan dinilai dari

aspek kreativiti oleh penilai yang dipilih.

2. Fasilitator memaklumkan tugasan yang perlu dilaksanakan iaitu membangunkan menara

berdasarkan contoh di slaid (2 minit)

3. Wisel permulaan akan dibunyikan

4. Anda dikehendaki membuat tinjauan terhadap reka bentuk 3 binaan yang ada di kawasan

sekeliling. (5 minit)

5. Maklumat penanda aras perlu diisi dalam borang penanda aras seperti di Lampiran 4.5.

(Perlukan perbincangan sesama ahli kumpulan untuk mengisi borang ini)

6. Seterusnya, berbekalkan idea penanda aras yang dijalankan, anda dikehendaki membina

sebuah Menara Jublee menggunakan peralatan yang diberi, iaitu;

straw

gam UHU

pita pelekat

7. Masa yang diperuntukkan adalah 30 minit

8. Dalam tempoh pembinaan ini, anda akan dinilai dari aspek elemen-elemen kreativiti.

9. Apabila wisel tamat dibunyikan, peserta dikehendaki berhenti membina Menara Jublee.

10. Peserta diberi masa untuk bertenang.

11. Menara Jublee akan dipamerkan di hadapan, seterusnya diukur ketinggian dan diuji

kekukuhannya dengan menggunakan pemberat yang sesuai. (5 minit)

12. Semasa sesi pengujian, peserta diberi ruang untuk memberi pendapat terhadap Menara

Jublee yang dibina kumpulan sendiri atau kumpulan lain. (10 minit)

176 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.5

Penanda Aras (Aplikasi Pentaksiran Benchmarking)


Contoh

Nama subjek : Kerusi

Keluasan tapak asas : Luas tapak asas mesti lebih besar

Ketinggian subjek : pelbagai mengikut fungsi

Nisbah luas tapak/tinggi : 1/3 @ 1/2

Bentuk subjek : Empat segi

Nama subjek : ________________________________________________

Keluasan tapak asas : ________________________________________________

Ketinggian subjek : ________________________________________________

Nisbah luas tapak/tinggi : ________________________________________________

Bentuk subjek : ________________________________________________

Nama subjek : ________________________________________________

Keluasan tapak asas : ________________________________________________

Ketinggian subjek : ________________________________________________

Nisbah luas tapak/tinggi : ________________________________________________

Bentuk subjek : ________________________________________________

Nama subjek : ________________________________________________

Keluasan tapak asas : ________________________________________________

Ketinggian subjek : ________________________________________________

Nisbah luas tapak/tinggi : ________________________________________________

Bentuk subjek : ________________________________________________

177
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.6

Pentaksiran Elemen Kreativiti (aplikasi Pentaksiran autentik)

Arahan : Tandakan (/) hanya pada ruangan elemen yang ditonjolkan oleh peserta.

Penilai :__________________________

Kumpulan :__________________________

Elemen Kreativiti Peserta

1 2 3 4 5 6

1. Luas pemikiran

2. Daya imaginasi yang tinggi

3. Sifat ingin tahu

4. Mencari pengalaman baru

5. Berdaya inisiatif

6. Bebas berpendapat

7. Menonjolkan minat

8. Percaya diri

9. Pendapat yang logik

10. Tidak bosan

BILANGAN ( / )

SKOR

Catatan:

Nilai Skor, 5 > Memenuhi semua elemen

4 > Memenuhi 7 hingga 9 elemen

3 > Memenuhi 4 hingga 6 elemen

2 > Memenuhi 2 hingga 3 elemen

1 > Memenuhi 1 elemen sahaja

0 > Tidak memenuhi sebarang elemen

178 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.7

Pentaksiran Projek (aplikasi Pentaksiran proses-hasil)

Arahan : Tandakan (/) hanya pada ruangan elemen yang ditonjolkan oleh peserta.

Penilai :__________________________

Kumpulan :__________________________

NO KOMPONEN KRITERIA
ADA (/) , TIDAK (-)

Mematuhi arahan tugasan

Kebolehan kreatif
Pentaksiran
1 Pemikiran saintifik
proses

Teliti

Logik idea

Menyiapkan tugasan dengan sempurna

Kerelevanan projek (sesuai disebut tower)

Kemas
2 Pentaksiran hasil

Tinggi

Kukuh

BILANGAN ( / )

SKOR

Catatan:

Nilai Skor, 5 > Memenuhi semua kriteria

4> Memenuhi 7 hingga 9 kriteria

3 > Memenuhi 4 hingga 6 kriteria

2 > Memenuhi 2 hingga 3 kriteria

1 > Memenuhi 1 kriteria sahaja

0 > Tidak memenuhi sebarang kriteria

179
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

4.4.3 Budaya

Menjelang tahun mendatang, budaya sekolah akan mengalami pembaharuan yang kritikal akibat

daripada usaha berikut:

guru dinilai berdasarkan keputusan peperiksaan murid, perubahan dalam persekitaran


pendidikan kesan daripada globalisasi, liberalisasi dan perkembangan teknologi
maklumat dan komunikasi serta negara menandingi peperiksaan antarabangsa untuk
mendapatkan ranking. Dalam konteks Malaysia usaha kerajaan mengubah dasar
pendidikan sejak beberapa dekad adalah untuk membina sebuah sistem pendidikan
negara yang beracuan tempatan (Hussein Mahmood, 2008).

Justeru, visi dan misi yang dibina untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat,

masyarakat bersaintifik dan progresif, berdaya saing dan berpandangan ke hadapan, yang bukan

sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi menyumbang kepada negara dalam aspek ketamadunan

saintifik dan teknologi masa depan. Implikasinya, sekolah perlu diurus dengan cekap dan berkesan

bermula daripada faktor sekolah, guru sehingga murid (Odden, Archibald, Fermanich & Gallagher,

2014). Secara khusus, budaya guru dalam standard dan pentaksiran juga akan berubah seiring

dengan perkembangan yang drastik ke arah Pembelajaran Abad Ke-21. Sehubungan itu, Aktiviti 16

berkaitan dengan tarian zapin yang menjadi identiti negeri Johor Darul Takzim dijadikan satu aktiviti

yang dapat membantu guru dalam mencapai matlamat tersebut.

180 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

181
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

6. Akhirnya, fasilitator membuat ulasan tentang peri pentingnya peserta kursus untuk:

i. Mempunyai budaya dalam standard dan pentaksiran pembelajaran abad ke-21.

ii. Memahami budaya setempat. Contohnya tarian zapin, kuda kepang, ghazal dan marhaban

yang berasal daripada negeri Johor Darul Takzim.

iii. Mewujudkan suasana yang supportive dalam aktiviti PdP semasa mengajar murid di kelas.

iv. Mewujudkan keyakinan diri sebagai guru yang akan berdepan dengan cabaran-cabaran di

peringkat glokal

Falsafah
Semangat yang lemah buanglah jauh
jiwa yang kecil segera besarkan
yakin percaya iman pun teguh
zaman hadapan penuh harapan
(HAMKA)

182 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.8

ARAHAN:

1. Peserta kursus diminta untuk meneliti tarian zapin yang dipaparkan oleh fasilitator.

https://www.youtube.com/watch?v=LNftPcSbwdg&list

2. Bentuk peserta kepada 5/6 kumpulan.

3. Setiap kumpulan dikehendaki membuat persediaan untuk meniru gaya tarian zapin seperti

yang ditayangkan oleh fasilitator.

4. Seorang peserta dalam setiap kumpulan juga dikehendaki membuat Pentaksiran PBS dan

Pentaksiran Proses-Hasil untuk mencatat borang yang disediakan (Lampiran 4.9, 4.10 dan

4.11).

5. Akhirnya, Fasilitator akan membuat rumusan berkaitan:

i. Kepentingan elemen kemahiran budaya dalam Standard dan Pentaksiran ke arah

Pembelajaran Abad ke - 21.

Kewujudan budaya guru pembelajaran profesional merupakan keperluan kritikal

bagi membolehkan penambahbaikan terhadap pengajaran guru dilaksanakan

secara berterusan.

Menyatakan keberkesanan perkembangan profesionalisme guru berkait rapat

dengan usaha kewujudan budaya guru pembelajaran profesional yang

menyebabkan guru mempelajari sesuatu pengetahuan, kemahiran dan nilai secara

berterusan berbanding dengan menghadiri program perkembangan

profesionalisme.

ii. Budaya guru pembelajaran profesional akan memotivasikan guru untuk aktif

meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara kolaboratif untuk menjadi guru

pakar.

iii. Kelebihan aktiviti tarian zapin dalam sumbangannya kepada masyarakat khususnya

Bangsa Johor.

Merapatkan hubungan antara kaum khususnya Bangsa Johor.

Gerakan tari yang menyatukan silaturahim penari.

Mempunyai mesej keseragaman dan keunikan.

183
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

iv. Kepentingan budaya kerja berpasukan dalam menjalankan aktiviti dalam kumpulan.

Amalan kerja berpasukan guru adalah elemen yang perlu menjadi budaya.

Pendekatan berpasukan menekankan pengetahuan tersirat yang dimiliki oleh guru

melalui sokongan pihak sekolah akhirnya akan menjadi tersurat dan dikongsi

bersama dengan rakan sejawat yang lain.

Amalan tersebut merupakan salah satu ciri diri seorang guru dalam bertindak,

telus dan mudah untuk berkongsi pengetahuan dan kemahiran dalam membentuk

sikap.

Rumusannya, guru perlu memperkembangkan profesionalisme diri disebabkan

dua alasan iaitu keperluan kepada amalan budaya ke arah pembelajaran abad ke-

21.

184 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard
Submodul dan Pentaksiran
4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.9

BORANG PENTAKSIRAN PBS

Pentaksiran Elemen Budaya (aplikasi Pentaksiran PBS)

Arahan : Tandakan (/) hanya pada ruangan elemen yang ditonjolkan oleh peserta kursus.

Penilai :__________________________

Kumpulan :__________________________

BAND

Elemen Budaya 1 2 3 4 5 6

(/) (/) (/) (/) (/) (/)

1. Luas pemikiran

2. Daya imaginasi yang tinggi

3. Sifat ingin tahu

4. Mencari pengalaman baru

5. Berdaya inisiatif

6. Bebas berpendapat

7. Menonjolkan minat

8. Percaya diri

9. Pendapat yang logik

10. Tidak bosan

BILANGAN ( / )

SKOR

Catatan:
Nilai Skor,

6 > Memenuhi semua elemen

5 > Memenuhi 7 hingga 9 elemen

4 > Memenuhi 4 hingga 6 elemen

3 > Memenuhi 2 hingga 3 elemen

2 > Memenuhi 1 elemen sahaja

1 > Tidak memenuhi sebarang elemen

185
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

Lampiran 4.10

BORANG PENTAKSIRAN PROSES-HASIL

Arahan : Tandakan (/) hanya pada ruangan elemen yang ditonjolkan oleh peserta.

Penilai :__________________________

Kumpulan :__________________________

KUMPULAN
KRITERIA
NO KOMPONEN 1 2 3 4 5
TARIAN ZAPIN
(/) (/) (/) (/) (/)

1. Mematuhi arahan tugasan

2. Kebolehan kreatif dalam menari

zapin

1 Pentaksiran Proses 3. Pemikiran saintifik

4. Teliti dalam persembahan

5. Logik idea yang kreatif

6. Menyiapkan tugasan dengan

2 Pentaksiran hasil sempurna

7. Kerelevanan aktiviti tarian zapin

8. Kemas dari segi tarian

9. Keseragaman dalam kumpulan

10. Kecenderungan

BILANGAN ( / )

SKOR

Catatan:

Nilai Skor, 5 > Memenuhi semua kriteria

4> Memenuhi 7 hingga 9 kriteria

3 > Memenuhi 4 hingga 6 kriteria

2 > Memenuhi 2 hingga 3 kriteria

1 > Memenuhi 1 kriteria sahaja

0 > Tidak memenuhi sebarang kriteria

186 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard
Submodul dan Pentaksiran
4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.11

BORANG PENTAKSIRAN PEMERHATIAN

Arahan : Jawab kesemua soalan yang diberi

Penilai :__________________________

Kumpulan :__________________________

1. Apakah nama budaya yang ditayangkan pada video yang anda lihat?

______________________________________________________

2. Dari manakah negara budaya ini berasal?

______________________________________________________

3. Nyatakan 4 keunikan budaya ini dari kaca mata anda?

a) _____________________________________________________________

b) _____________________________________________________________

c) _____________________________________________________________

d) _____________________________________________________________

4. Berdasarkan pemerhatian anda, sila lakukan perkara-perkara berikut:

a) Membuat tanjak yang paling unik/tinggi untuk digunakan oleh ahli kumpulan anda.

b) Menggunakan kostum yang diberikan untuk dipakai semasa persembahan.

c) Meniru gaya yang anda tonton dengan kreatif dan menarik.

d) Keseragaman dalam gerakkan dalam kumpulan sangat dititik beratkan.

187
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

4.4.4 Pemikiran Kritis

Kemahiran pemikiran kritis merupakan kemahiran yang sangat penting dalam semua profesion

khususnya golongan pendidik. Hal ini dijelaskan dalam Model Cornell Critical Thinking Skills yang

menegaskan kepentingan untuk mengintegrasikan kemahiran berfikir di dalam standard dan

pentaksiran di peringkat organisasi pendidikan (Siti Nooridayu Mohd Sohod, 2013). Sekolah

memainkan peranan penting dalam melahirkan pelajar yang berdaya saing tinggi dan mempunyai ciri

ideal dan seimbang dari segi JERIs. Oleh yang demikian, pelajar yang berkualiti turut dilengkapi

dengan ciri-ciri kritis seperti berinovasi, berfikiran kritis dan nilai tinggi lain yang secara langsung

sebenarnya membantu Malaysia menjadi sebuah negara maju sepenuhnya menjelang 2020.

Kemahiran pemikiran kritis merupakan salah satu aspek yang telah diberi tumpuan sejak

tahun 90-an lagi oleh sistem pendidikan di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia telah

menetapkan kemahiran berfikir secara kritis supaya dijadikan sebagai sebahagian kemahiran untuk

dijadikan asas pemerolehan ilmu dan kemahiran dalam mata pelajaran (Syed Hussain, 2005). Selain

itu, pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah juga merupakan salah satu elemen yang

terkandung dalam Kemahiran Abad ke-21 (BTP, 2012). Hal ini, selari dengan era globalisasi negara

di serata dunia memandang berat terhadap bidang pendidikan yang memainkan peranan penting

dalam mencorakkan modal insan yang mempunyai pakej lengkap dengan mempunyai sahsiah yang

tinggi dan berkualiti. Oleh itu, Malaysia haruslah menyahut cabaran ini untuk mengaplikasikan

kemahiran abad ke-21 dalam sistem pendidikan.

Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah juga merupakan salah satu elemen

yang terdapat dalam kemahiran insaniah (soft skills) yang dituntut oleh pembangunan modal insan.

Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan telah menjadikan elemen kemahiran insaniah semakin

diperlukan. Menurut Prof. Datuk Dr. Mohamed Mustafa Ishak, Naib Canselor Universiti Utara

Malaysia (UUM), antara ciri-ciri kemahiran insaniah seperti berfikir secara kritis dan menyelesaikan

masalah, kemahiran berkomunikasi efektif dan kolaborasi serta inovasi dan kreativiti kerja

berkumpulan merupakan usaha bagi membangunkan bakat dan menyerlahkan lagi kemahiran

insaniah dalam kalangan pelajar dalam usaha melahirkan pelajar yang cemerlang (Sahbulah Darwi,

2012). Maka, adalah diharap Aktiviti 17 dapat menerapkan elemen kemahiran kritis dalam kalangan

peserta kursus bagi mencapai matlamat guru yang berkesan di bilik darjah selaras dengan inspirasi

negar

188 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

189
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

i. Kepentingan kemahiran pemikiran kritis dalam standard & pentaksiran ke arah

Pembelajaran Abad ke - 21.

Kemahiran kritis sebagai kecekapan dan keupayaan menggunakan minda.

Menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea.

Meneliti kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah

Membuat pertimbangan yang wajar

Menggunakan alasan dan bukti munasabah yang melibatkan aktiviti mental seperti

analisis, sintesis dan penilaian, interpretasi dan menilai hujah.

Kemahiran kritis yang akan diberikan tumpuan dalam aktiviti ini adalah kemahiran

membuat taakulan (reasoning), analitikal & logik (analytical and logical),


kecenderungan (disposition) dan andaian (assumption).

ii. Kelebihan aktiviti jambatan Tanjung Puteri yang kukuh dan mengikut perancangan yang

betul dan tepat.

Proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif adalah saling berkait dan digunakan

secara bersepadu

Menilai kemunasabahan sesuatu idea manakala kemahiran berfikir secara kreatif.

Mencerna dan menghasilkan idea-idea baru yang asli.

Menyelesaikan masalah atau membuat keputusan.

Mengeksploitasikan sepenuhnya dalam menyelesaikan masalah.

Membuat keputusan seterusnya.

Membuat penilaian bagi mendapatkan keputusan yang baik.

iii. Kepentingan kerja berpasukan dalam menjalankan aktiviti dalam kumpulan.

Proses membuat keputusan bersama-sama dalam pasukan.

Bertoleransi secara bersepadu dalam pasukan.

Menilai secara berkumpulan.

Falsafah:
Kita dilahirkan untuk bekerjasama,
seperti kerjasama antara kaki, tangan, alis,
dan rahang bagian atas serta bawah.
(Suzuki Roshi)

190 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard
Submodul dan Pentaksiran
4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.12

Kertas Bod (cardboard)

CONTOH JAMBATAN KERTAS:

191
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

Lampiran 4.13

BORANG PENTAKSIRAN PROSES-HASIL

Pentaksiran Projek (aplikasi Pentaksiran proses-hasil)


Arahan : Tandakan (/) hanya pada ruangan elemen yang ditonjolkan oleh peserta.

Penilai :__________________________

Kumpulan :__________________________

KUMPULAN
KRITERIA
NO KOMPONEN 1 2 3 4 5 6
JAMBATAN
(/) (/) (/) (/) (/) (/)

Mematuhi arahan tugasan

Kebolehan kreatif

Pentaksiran
1 Pemikiran saintifik
projek

Teliti

Logik idea

Menyiapkan tugasan dengan sempurna

Kerelevanan projek (sesuai disebut

tower)

Pentaksiran
Kemas
2
hasil
Estetika

Kukuh

BILANGAN ( / )

SKOR

Catatan:

Nilai Skor, 5 > Memenuhi semua kriteria

4> Memenuhi 7 hingga 9 kriteria

3 > Memenuhi 4 hingga 6 kriteria

2 > Memenuhi 2 hingga 3 kriteria

1 > Memenuhi 1 kriteria sahaja

0 > Tidak memenuhi sebarang kriteria


192 Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard
Submodul dan Pentaksiran
4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.14

BORANG PENTAKSIRAN PEMERHATIAN

Arahan : Tandakan (/) hanya pada ruangan elemen yang ditonjolkanoleh peserta.

Penilai :__________________________

Kumpulan :__________________________

Peserta

Elemen Pemikiran Kritis 1 2 3 4 5 6

(/) (/) (/) (/) (/) (/)

1. Mengemukakan pendapat

2. Disenangi rakan

3. Menjadi pendengar yang baik

4. Boleh berhujah

5. Berfikir secara kritis

6. Mempengaruhi sikap yang positif

7. Mengamalkan hubungan sosial yang baik

8. Menimbulkan suatu tindakan

9. Semangat berpasukan

10. Beretika

BILANGAN ( / )

SKOR

Catatan:

Nilai Skor, 5 > Memenuhi semua elemen

4 > Memenuhi 7 hingga 9 elemen

3 > Memenuhi 4 hingga 6 elemen

2 > Memenuhi 2 hingga 3 elemen

1 > Memenuhi 1 elemen sahaja

0 > Tidak memenuhi sebarang elemen

193
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

4.4.5 Kolaboratif

Menurut Tinzmann et al. (1990), dalam pengajaran dan pembelajaran tradisional, peranan pengajar

hanya menyalurkan pengetahuan seberapa banyak yang boleh kepada pelajar. Guru perlu

mempunyai pengetahuan yang baik tentang isi pelajaran dan mempunyai kemahiran serta

menyalurkannya kepada pelajar. Dalam pembelajaran kolaboratif pula, guru perlu menilai dan

membina satu persekitaran pengetahuan yang meliputi pengalaman individu, bahasa, strategi dan

budaya yang boleh membawa pelajar kepada satu situasi pembelajaran yang efektif. Pelajar

digalakkan berkongsi ilmu pengetahuan dan pengalaman pembelajaran serta strategi pembelajaran

dengan tenaga pengajar mahupun pelajar lain. Selain itu, Tinzmann (1990) juga menegaskan

bahawa melalui perkongsian pengetahuan dan autoriti di antara guru dan pelajar, pengajar akan

berperanan sebagai fasilitator.

Seorang fasilitator yang berjaya akan membantu pelajar menghubungkaitkan pembelajaran

baru kepada pengalaman dan pembelajaran yang sedia ada. Pengajar perlu menilai tahap maklumat

dan bantuan yang diberi untuk memaksimumkan keupayaan pelajar untuk belajar. Situasi

pembelajaran yang cuba diubah dan diterap oleh pengkaji supaya pelajar dapat belajar dengan lebih

efektif daripada suasana pembelajaran tradisional kepada pembelajaran yang lebih berpusatkan

pelajar supaya mereka dapat berfikir dengan lebih kreatif dan kritis. Adalah diharap, Aktiviti 18 akan

dapat meningkatkan kemahiran guru dalam amalan kolaboratif selari dengan matlamat pembelajaran

abad ke-21.

194 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

195
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

11. Fasilitator bertindak sebagai pemula perbincangan. Dicadangkan menggunakan dialog

berikut;

Fasilitator : Isu panas yang kita bincangkan sekarang ialah......(isu).......

i. Antara hujah berkaitan ......(isu)......... ialah (fasilitator menunjukkan kumpulan yang

perlu menyatakan hujah pertama dan seterusnya ahli dalam kumpulan lain boleh

mengkritik, bersetuju atau tidak bersetuju dengan idea kumpulan tersebut, dengan

syarat mengemukakan logik penerimaan atau penolakan idea.

12. Sesi diskusi warung ngeteh ini berlangsung selama 15 minit segala percambahan idea

semasa sesi diskusi ala warung ngeteh, perlu dicatatkan pada sticky notes dan ditampal

pada kertas mahjong.

13. Fasilitator boleh melakukan provokasi kumpulan yang membentang supaya hujah-hujah

pelajar berkembang. Fasilitator perlu bijak mengawal situasi

14. Selepas 15 minit diskusi, wisel penamat akan dibunyikan. Kata sepakat akan diambil oleh

semua kumpulan untuk membentuk huraian isu yang mantap.

15. Akhirnya fasilitator membuat rumusan dengan memberi penjelasan berkaitan:

i. kepentingan kolaboratif dalam PdP

- mewujudkan satu persekitaran pembelajaran dua hala yang efektif, guru perlu

mewujudkan persekitaran pengetahuan yang meliputi pengalaman individu,

strategi dan budaya yang menggalakkan perkongsian ilmu pengetahuan.

- Mewujudkan perkongsian autoriti di antara guru dan murid, autoriti dari

perspektif murid bermaksud murid berhak untuk

memberikan pendapat dalam proses membuat keputusan. Manakala dari segi

guru pula, guru berhak menyediakan pilihan bagi tajuk tugasan yang

bersesuaian dengan minat dan tahap pencapaian pelajar.

- Murid mempunyai kebebasan untuk belajar mengikut tahap penguasaan

mereka.

- mewujudkan hubungan yang mesra antara guru dan murid, murid dan murid

supaya pembelajaran lebih menyeronokkan.

- penglibatan murid yang lebih aktif dan berkesan.

196 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard
Submodul dan Pentaksiran
4: Standard Dan Pentaksiran

ii. 2 jenis penilaian yang diaplikasikan dalam proses menilai kemahiran kolaboratif

peserta melalui aktiviti ngeteh ;

- penilaian autentik

dilaksanakan semasa proses aktiviti dijalankan

Individu yang telah sedia maklum bahawa mereka akan dinilai dari aspek

elemen kolaboratif

senarai semak elemen kolaboratif perlu disediakan sebelum aktiviti

penilaian dijalankan

penilai perlu peka dengan tindak balas individu yang dinilai

penilai perlu jelas dengan apa yang ingin dinilai

penilaian autentik dapat menonjolkan sejauh mana individu yang dinilai

dapat menzahirkan pengetahuan dan kemahirannya untuk menyelesaikan

masalah.

penilai boleh terdiri daripada guru, rakan guru atau rakan pelajar.

- penilaian hasil pembelajaran.

Dilaksanakan semasa melihat proses pembentangan pandangan

dilaksanakan dan semasa selesai aktiviti ngeteh.

senarai semak penilaian projek perlu disediakan sebelum aktiviti penilaian

dijalankan.

penilai perlu jelas dengan apa yang ingin dinilai

penilai perlu telus dan berintegriti.

penilaian dibuat berdasarkan pemerhatian terhadap proses kerja dan juga

hasil.

Falsafah:

Masa depan tergantung pada apa


yang kita lakukan saat ini
(Mahatma Gandhi)

197
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

Lampiran 4.15

Pentaksiran Elemen Kolaboratif (aplikasi Pentaksiran autentik)

Arahan : Tandakan (/) untuk menilai kemahiran kolaboratif peserta

Penilai :__________________________

Kumpulan :__________________________

elemen Peserta

kemahiran 1 2 3 4 5 6

kolaboratif (/) (/) (/) (/) (/) (/)

menjana

idea

kekerapan

berhujah

kekerapan

SKOR

Catatan:

Nilai Skor, 5 > Kekerapan 5

4 > Kekerapan 4

3 > Kekerapan 3

2 > Kekerapan 2

1 > Kekerapan 1

0 > Kekerapan 0

198 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard
Submodul dan Pentaksiran
4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.15a

Pentaksiran Elemen Kolaboratif (aplikasi Pentaksiran hasil pembelajaran)

Arahan : Tandakan (/) hanya pada ruangan elemen yang ditonjolkan oleh peserta.

Penilai :__________________________

Kumpulan :__________________________

Elemen Kolaboratif Peserta

1 2 3 4 5 6

(/) (/) (/) (/) (/) (/)

1. Menyelesaikan tugasan dalam waktu

yang ditetapkan

2. Mendorong antara satu sama lain

3. Bekerjasama

4. Menggunakan bahasa yang sesuai

5. Menggunakan intonasi yang sesuai

6. Berkongsi idea

7. Aktif dalam perbincangan kumpulan

8. Fokus

9. Berani

10. Boleh berhujah

BILANGAN ( / )

SKOR

Catatan:

Nilai Skor, 5 > Memenuhi semua elemen

4 > Memenuhi 7 hingga 9 elemen

3 > Memenuhi 4 hingga 6 elemen

2 > Memenuhi 2 hingga 3 elemen

1 > Memenuhi 1 elemen sahaja

0 > Tidak memenuhi sebarang elemen

199
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

Lampiran 4.16

Arahan kepada ahli kumpulan

1. Anda perlu melantik seorang peserta dalam kumpulan yang berfungsi sebagai penilai. Penilai

perlu mengisi borang penilaian. Dalam tempoh perlaksanaan aktiviti ini, anda akan dinilai dari

aspek kolaboratif oleh penilai yang dipilih.

2. Ketua akan menerangkan tugasan yang perlu dilaksanakan (2 minit)

3. Fasilitator memilih isu utama dan akan dipaparkan untuk dibincangkan.

4. Wisel permulaan akan dibunyikan

5. Sesi perbincangan bermula. Setiap kumpulan akan membincangkan isu yang sama.

6. Idea yang dikemukakan oleh setiap ahli kumpulan perlu dicatat pada sticky notes dan

ditampal pada kertas mahjong yang dibekalkan kepada setiap kumpulan.

7. Masa yang diperuntukkan untuk perbincangan kumpulan ialah 5 minit.

8. Selesai perbincangan kumpulan, sesi diskusi ala warung ngeteh akan dijalankan.

9. Setiap kumpulan akan dibekalkan satu cawan yang mana berfungsi sebagai lesen untuk ahli

kumpulan bersuara semasa sesi berdiskusi ala-ala warung ngeteh. Ahli kumpulan yang ingin

mengemukakan idea, perlu memegang cawan tersebut.

10. Fasilitator akan main peranan sebagai pemula diskusi dan seterusnya mengarah mana-mana

kumpulan untuk meneruskan sesi diskusi.

11. Kemudian, mana-mana ahli dalam kumpulan boleh mengkritik, bersetuju atau tidak bersetuju

dengan idea kumpulan lain, dengan syarat mengemukakan logik penerimaan atau penolakan

idea.

12. Segala percambahan idea semasa sesi diskusi ala warung ngeteh, perlu dicatatkan pada

sticky notes dan ditampal pada kertas mahjong.

13. Selepas 15 minit diskusi, wisel penamat akan dibunyikan. Kata sepakat akan diambil oleh

semua kumpulan untuk membentuk huraian isu yang mantap.

200 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard
Submodul dan Pentaksiran
4: Standard Dan Pentaksiran

Lampiran 4.17

Isu Perbincangan
i. Penggunaan Daun Ketum Dalam Perubatan

ii. Kesan Rempit Kepada Negara

iii. Punca Salah Laku Pelajar Di Sekolah

iv. Penggunaan ICT Dalam PDP

v. Pengaruh Internet Kepada Pembangunan Modal Insan Negara

** Selain daripada isi yang dicadangkan, anda juga boleh menggunakan


isu sendiri

201
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

RUJUKAN

Ahmad Zainal (2014). Education for Sustainable Development in TVET. International Conference of

Human Sustainability. UTHM 9-10 April 2014 ISBN 978-967-0468-79-2.

Arni, Muhammad (2005). Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of

Educational Objectives the Classification of Educational

Bahagian Teknologi Pendidikan (2012). Pengurusan Sumber Pendidikan.

http://bibliografi.moe.edu.my/SumberPendidikan/index.

Barbara E. Walvoord (2015). Assessment Clear and Simple: A Practical Guide for Institutions,

Departments and General Education,John Wiley & Sons, 2004, pp. 23.

Cangara, Hafied (1998). Pengantar Ilmu komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Effendy,

Onong Uchjana. 1989. Kamus Komunikasi. Bandung: Mandar Maju.

Clarke, J., Dede, C., Ketelhut, D., Nelson, B., & Bowman, C. (2006). A design Based research

strategy to promote scalability for educational innovations. Educational Technology, 46(3),

27-36.

David McKay Company, Inc. Ridgeway, J. MCCusker, S. & Pead, D. (2004). Literature Review on E

Assessment. United Kingdom: Nesta Futurelab Series. Report 10.

Craft, A. (1997). Identity and creativity : Educating Teachers for Postmodernism? Teacher
Development, 1(1), 8396.

Dede, C. (1992). Education in the 21st century. Annals of the American Academy for Political and

Social Science, 522 (July), 104-115

Fennimore, T. F, Bakker, J., Fine, C. & Pierce, J. (1990). What is the Collaborative Classroom?

Published Journal of Literacy Research. Friedman, T. L. (2005). The world is flat: A Brief

History of The Twenty-First Century. New York: Farrar, Straus, and Giroux.

202 Penyelidik Temenggong


Submodul 4: Standard dan Pentaksiran
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran

Freund, P. A., & Holling, H. (2008). Creativity in the Classroom: A Multilevel

Analysis Investigating the Impact of Creativity and Reasoning Ability on GPA. Creativity

Research Journal, 20(3), 309318.

Hussein Mahmood. (2008). Kepimpinan dan keberkesanan Sekolah. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Johar Bunimin (2016). Model Konsep Pembangunan Profesionalisme Tenaga

Pengajar Kolej Vokasional Malaysia. Tesis Ph.D. UTHM.

KPM (2014), Pentaksiran Berasaskan Sekolah, Lembaga Peperiksaan Malaysia,

Kementerian Pendidikan Malaysia.

KPM (2012). Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020.

Mohd Zairi Husain (2016). Pembangunan Model Konsep Pengajaran Guru

Pendidikan Jasmani Berorientasikan Amalan & Kluster Perwatakan Guru. Tesis Ph.D, UTHM.

Odden, A., Archibald, S., Fermanich, M., & Gallagher, H. A. (2014). A Cost Framework for

Professional Development. Journal of Education Finance, 28 (1), 51-74.

Popham, W.J. (2006). Defining and Enhancing Formative Assessment.

Washington, DC: Council of Chief State School Officers.

Partnership for 21st Century Skills. (2006). A state leaders action guide to 21st

century skills: A New Vision for Education. Tucson, AZ: Author.

Rinkevich, J. L. (2011). Creative Teaching : Why it Matters and Where to Begin

Creative Teaching : Why it Matters. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies,

Issues and Ideas, 84(5), 219223.

Ridgway, N.M., Kukar-Kinney, M., & Monroe, K.B. (2008), An Expanded

Conceptualization and a New Measure of Compulsive Buying, Journal of Consumer

Research, 35, 622-639.

203
Penyelidik Temenggong
Submodul 4: Standard Dan Pentaksiran Submodul 4: Standard dan Pentaksiran

Sahbulah Darwi (2016, April 17). UUM Jana Kemahiran Insaniah. Utusan

Malaysia. Dicapai pada Julai 9, 2016 dari http://www.utusan.com.my/

Siti Nooridayu Mohd Sohod (2013). Penguasaan Kemahiran Berfikir Secara

Kritis dan Menyelesaikan Masalah dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda di UTHM.

Tesis Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia;

2013.

Syed Hussain (2005). Meeting The Needs of Employers. Proceedings of

National Seminar The development of Technology And Technical Vocational Education And

Training In An Era of Globalization: Trend and Issues. Kuala Lumpur.

Sheila W. Valencia (2015). Literacy Portfolios in Action and Contributing

Author to Houghton Mifflin Reading: A Tinzmann, M. B., Jones, B. F.,

Tinzmann M.B., Jones, B.F., Fennimore, T.F Bakker, J., Fine, C., & Pierce, J. (1990). Reconnecting

Teachers and Learners. NCREL, Oakbreek.

204 Penyelidik Temenggong


Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

SUBMODUL 5
PEMBANGUNAN PROFESIONAL BERTERUSAN

5.0 Pengenalan Pembangunan Profesional Berterusan

Pembangunan profesional keguruan adalah amat penting dan perlu mengambil kira keupayaan serta

kompetensi guru. Walau bagaimana pun bagi pembentukan profesional keguruan yang berterusan,

penelitian dan usaha pembangunan profesional perlu dibentuk dan dilestarikan sepanjang kerjaya

mereka bergelar insan guru. Hal ini adalah selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia

(KPM). KPM beriltizam mengekalkan dasar sedia ada dengan menggabung jalin beberapa usaha

transformasi untuk mengukuhkan profesion keguruan di Malaysia bagi menjadikannya menarik,

mendatangkan kepuasan dan berprestij. Pembangunan Profesionalisme Berterusan juga menjadi

agenda utama KPM kerana guru berkualiti merupakan nadi kepada kejayaan pelaksanaan Dasar

Pendidikan Negara yang mempunyai kaitan secara langsung dengan keberhasilan murid. Guru-guru

perlu secara berterusan sepanjang tempoh perkhidmatan melengkapkan dan dilengkapi dengan ciri-

ciri pendidik profesional abad ke-21 bagi memastikan mereka kekal relevan dan efektif dalam

ekosistem pembelajaran yang dinamik, mencabar dan sentiasa menuntut keberhasilan murid yang

holistik serta menepati kualiti global (KPM, 2014).

Menurut Craft (2002), pembangunan profesional berterusan sangat penting kerana dapat

membantu organisasi untuk memperbaiki pencapaian individu atau pasukan, membangunkan

pengetahuan dan kefahaman profesional, memberikan kepuasan bekerja, meningkatkan rasa

dihargai di tempat kerja dan mampu mengubah persepsi individu mahu pun pasukan mengenai

tugasan serta tanggung jawab yang diterima.

Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) dibangunkan bagi melengkapi

usaha-usaha pembangunan profesionalisme kepada guru dan pemimpin sekolah. Aktiviti

pembangunan profesionalisme sedia ada yang dikenali sebagai Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)

dan Latihan Pembangunan Staf (LPS) telah dimantapkan seiring dengan amalan Pembangunan

Profesionalisme Berterusan (PPB). Pelan PPB bertujuan mentransformasikan amalan ini bagi

meningkatkan kualiti guru dan pemimpin sekolah serta memperkasa profesion keguruan. PPB dapat

memainkan peranan untuk menyediakan guru-guru dan pihak pentadbir sekolah untuk

207
Penyelidik Temenggong
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

mengintergrasikan kemahiran pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 ke dalam bilik darjah dan

sekolah.

Penekanan yang menyeluruh bagi pelaksanaan PPB abad ke-21 adalah merangkumi enam

aspek;

i. memastikan golongan pendidik memahami kepentingan untuk mengeintegrasi kemahiran

PAK21 dalam setiap aktiviti di sekolah khasnya pengajaran dan pembelajaran.

ii. memastikan kerjasama dan kolaboratif setiap warga sekolah dicapai.

iii. membolehkan pihak pentadbir sekolah dan guru-guru untuk membina sendiri jaringan

komuniti pembelajaran profesional (Profesional Learning Community) di sekolah

iv. melestarikan pengkongsian kepakaran dalam sekolah melalui bimbingan, pemantauan dan

kerja berpasukan.

v. menggunakan alat-alat pembelajaran abad ke-21 sepenuhnya dalam aktiviti pengajaran dan

pembelajaran di sekolah.

5.1 Aktiviti Pembangunan Profesional Berterusan

Pembelajaran atau latihan berterusan perlu dan seharusnya menjadi amalan kepada warga guru dan

pemimpin sekolah agar sentiasa berada pada tahap profesionalisme yang sentiasa relevan dengan

perkembangan semasa. Pembelajaran bermakna dapat diterapkan melalui PAK21 kerana ia

menekankan pembelajaran berpusatkan murid dan mempunyai elemen KBAT. Antara aktiviti-aktiviti

PPB yang boleh dijalankan bagi pembelajaran abad ke-21 ialah :

i. PLC

ii. Kursus

iii. Penyelidikan

iv. Portal e-Guru

v. Dialog Prestasi dan Head Count

vi. Wacana Ilmu

vii. Inovasi

viii. Bengkel

ix. Penanda Arasan

x. Coaching & Mentoring


xi. Ulasan Buku

xii. Penulisan & Pengkaryaan

208 Penyelidik Temenggong


Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

Oleh itu, guru dan pemimpin sekolah yang melalui PPB mampu menyediakan peluang

pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kreativiti pelajar. Dengan itu, kebolehan

pelajar untuk berfikir, menaakul dan membuat keputusan yang bijak dapat ditingkatkan. Pelajar juga

akan dapat bekerja dalam pasukan dan mampu melihat perhubungan dan perkaitan antara ilmu yang

dipelajari merentas kurikulum.

5.2 Kitar Pembangunan Profesional Berterusan

Pada bahagian ini, kitar pembangunan profesionalisme berterusan (continous professionalisme

development cycle) oleh Hardwood dan Clarke (2006) dijadikan sebagai teras utama bagi
pembentukan Kerangka PPB PAK21. Kerangka PPB ini adalah merujuk kepada tiga langkah utama

iaitu perancangan (planning), pembangunan (developing) dan refleksi (reflecting).

Rajah 5.1: Kerangka PPB pembelajaran abad ke-21

209
Penyelidik Temenggong
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

5.3 Perancangan

Perancangan merupakan satu tatacara atau aturan bekerja untuk mendapat hasil yang dapat

dinyatakan dengan jelas dan tersusun dalam satu sistem membuat keputusan yang bersepadu.

Dalam modul ini, aspek perancangan adalah lebih menumpukan kepada matlamat dan perancangan

yang ingin dicapai oleh individu dalam pembelajaran abad ke-21 dan bidang pendidikan.

Perbincangan akan dimulakan secara individu dan kemudiannya dikembangkan dengan menukilkan

pandangan secara berkumpulan.

Menurut Mintzberg (2000), berfikir dan berusaha untuk mengawal masa depan merupakan

satu komponen penting dalam perancangan. Individu dan organisasi yang mempunyai arah, tujuan

dan matlamat yang jelas akan memudahkan semua pihak menggembling tindakan untuk berusaha

mencapainya. Malah dengan maklumat-maklumat dan data-data yang dikumpulkan semasa proses

perancangan akan membantu individu dan organisasi mengenal pasti peluang-peluang dan bidang

baharu yang boleh diterokai bagi perkembangan pendidikan. Selain itu, proses perancangan juga

dilihat sebagai faktor yang menjadikan keputusan-keputusan dapat diselaraskan dan disatukan oleh

semua pembuat keputusan di pelbagai peringkat dalam organisasi.

210 Penyelidik Temenggong


Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

211
Penyelidik Temenggong
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

kepentingan merancang (planning) dalam menjayakan sesuatu misi khasnya dalam kerjaya

perguruan. Di samping itu, objektif aktiviti ke-19 turut dibentangkan.

6. Dalam kumpulan, peserta diminta untuk merangka perkembangan kerjaya perguruan dalam

jangka masa 20 tahun akan datang. Kerangka perkembangan kerjaya tersebut dibahagikan

kepada empat fasa iaitu Fasa 1 (Tahun 2017), Fasa 2 (Tahun 2022), Fasa 3 (Tahun 2027) dan

Fasa 4 (Tahun 2032). Setiap fasa mempunyai sela masa selama lima tahun (Lampiran 3).

7. Peserta boleh merujuk kepada perantaraan media (media tools) untuk mendapatkan maklumat.

8. Fasilitator akan mendemonstrasi satu contoh perantaraan media iaitu Pinterest bagi memperoleh

maklumat dan menunjukkan beberapa contoh menggunakan perantaraan media bagi

perkembangan kerjaya guru selaras dengan pembelajaran abad ke - 21 (video Khans academy,

penggunaan courseware tertentu seperti seperti google drive, Pinterest, Prezi, PowToon, Jing,

kumpulan profesional sebagai coaching dan Profesional Learning Community (PLC).

9. Fasilitator meminta setiap kumpulan menuliskan hasil perkongsian idea mereka di atas kertas.

10. Kertas yang ditampal mengikut stesen yang disediakan menggunakan konsep gallery walk.

11. Peserta mengikut kumpulan masing-masing akan bergerak ke setiap stesen mengikut giliran.

Dengan menggunakan konsep gallery walk, peserta akan menambah idea mereka dengan

menulis di kertas sebak pada stesen yang lain jika perlu. Setiap peserta akan meneliti idea-idea

yang dicatatkan apabila bergerak ke setiap stesen.

12. Sebagai rumusan, setiap peserta diminta untuk melengkapkan Lampiran 5.4 yang mengandungi

template matlamat kendiri yang ingin dicapai dalam pembelajaran abad ke - 21.
13. Beberapa peserta diminta untuk berkongsi matlamat kendiri yang ingin dicapai dalam

pembelajaran abad ke 21 dengan peserta-peserta lain.

14. Fasilitator membuat rumusan:

Sebagai guru abad ke-21, perancangan merupakan teras kepada pelaksanaan gerak

kerja guru. Jika kita tidak merancang,kita telah membiarkan PdP kita berjalan tanpa

hala tuju.

212 Penyelidik Temenggong


Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

Perancangan adalah proses yang menuntut daya kecerdasan yang menghendaki

kita menentukan tindakan yang efektif dan sesuai, mengikut arus pendidikan

semasa.

Falsafah
To accomplish great things, we must not act, but
also dream; not only plan, but also believe
Anatole France

213
Penyelidik Temenggong
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

Lampiran 5.1

BAHAN-BAHAN YANG DIPERLUKAN BAGI PERMAINAN SI BONGKOK TANJUNG

PUTERI

Pencangkuk kertas berbentuk


ring

Tali

Sampul surat

214 Penyelidik Temenggong


Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

Lampiran 5.2

LANGKAH 1

Peserta akan berada dalam sub-kumpulan masing-masing bersama-sama barang amanah (sampul

surat, tali dan pencangkuk).

Sub-kumpulan B

Sub-kumpulan A:
Si Bongkok Tanjung Puteri

*Tidak boleh berdiri

Sub-kumpulan C

215
Penyelidik Temenggong
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

LANGKAH 2

Dalam masa 3 minit peserta perlu memindahkan sampul surat-sampul surat kepada sub-kumpulan

Si Bongkok Tanjung Puteri dengan menggunakan tali, pencangkuk yang disediakan akan berada

dalam sub-kumpulan masing-masing bersama-sama barang amanah (sampul surat, tali dan

pencangkuk).

Sub-kumpulan B

Sub-kumpulan A:
Si Bongkok Tanjung Puteri

*Tidak boleh berdiri

Sub-kumpulan C

216 Penyelidik Temenggong


Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

Lampiran 5.3

Nota: Mengikut tahun aktiviti dijalankan

217
Penyelidik Temenggong
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

Lampiran 5.4

ARAHAN

Anda diminta untuk mengisi matlamat kendiri yang ingin dicapai dalam pembelajaran abad ke-21.

218 Penyelidik Temenggong


Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

5.4 Pembangunan

Aspek pembangunan bagi PPB pembelajaran abad ke-21 adalah satu proses kepada para pendidik

untuk mempertingkatkan lagi kompetensi diri dalam bidang pendidikan yang dijalankan secara

konsisten. Pada asasnya, keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran bukan hanya

bergantung terhadap kepakaran guru dalam pengetahuan kurikulum semata-mata, malah guru juga

sewajarnya mempunyai kemahiran pedagogi, kemahiran TMK, kecekapan mengurus, empati serta

refleksi terhadap pelajar. Maka, agenda pembangunan profesionalisme keguruan ini merupakan

elemen yang amat penting untuk dijana bagi memastikan keberhasilan pelajar.

Dalam modul ini beberapa aspek telah diambil kira dalam pembentukan aktivitinya iaitu:

i. Dituju kepada semua pendidik tanpa mengira tahap perkembangan dan tahap

professional mereka.

ii. Bersifat jangka panjang dan tersusun serta berorientasikan pembangunan bagi

pelaksanaan pembelajaran abad ke-21.

iii. Menerapkan penerokaan pengetahuan, kemahiran, serta sikap intelektual pendidik.

iv. Menggalakkan usaha bagi mencapai matlamat kecemerlangan profesional dan

personal.

v. Memberikan bantuan kepada pendidik untuk berada pada tahap terkini berhubung

dengan perkembangan kurikulum.

219
Penyelidik Temenggong
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

220 Penyelidik Temenggong


Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

dilakukan bagi memastikan apa yang dirancang tercapai. Tindakan pembangunan diri perlu

dicatatkan dengan menggunakan mana-mana perisian yang dipilih.

6. Fasilitator meminta setiap kumpulan untuk membentangkan hasil dapatan kumpulan masing-

masing. Kumpulan lain dibenarkan untuk mengkritik bagi tujuan penambahbaikan.

7. Aktiviti diteruskan dengan meminta setiap peserta menyenaraikan elemen pembelajaran

abad ke-21 yang perlu ada pada setiap pendidik.

8. Fasilitator membuat rumusan:

Tindakan pembangunan diri adalah dengan melakukan persediaan untuk bertindak,

berinisiatif tinggi dan bersedia menghadapi sebarang halangan.

Sesuatu perancangan hanya akan bernilai jika ada usaha pembangunan diri dan

tindakan terhadapnya dijadikan suatu amalan dalam kehidupan.

Guru perlu menekan penerapan elemen pembelajaran abad ke-21 iaitu kreativiti,

pemikiran kritikal, berkolaboratif dan komunikasi berkesan kerana elemen ini dapat

meningkatkan pembangunan kompetensi diri sebagai pendidik.

Falsafah
All growth depends upon activity. There is no
development physically or intellectually
without effort, and effort means work.
Calvin Coolidge

221
Penyelidik Temenggong
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

Lampiran 5.5

GAMBAR 1

GAMBAR 2

222 Penyelidik Temenggong


Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

GAMBAR 3

GAMBAR 4

223
Penyelidik Temenggong
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

GAMBAR 5

224 Penyelidik Temenggong


Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

Lampiran 5.6

ANDA DIBERIKAN KUASA


PENUH UNTUK
MENAMBAHBAIK DAN
MENGINOVASI KEMUDAHAN
ASAS YANG DIBERI
TANGGUNG JAWAB KEPADA
ANDA BAGI PERSEDIAAN
TAHUN 2027

225
Penyelidik Temenggong
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

5.5 Refleksi

Pemikiran dan amalan refleksi terhasil daripada cetusan idea yang dikemukakan oleh Dewey (1998)

dalam bukunya yang berjudul How We Think. Walaupun gagasan idea ini sudah agak ketinggalan

zaman namun aplikasinya dalam perkembangan diri seorang pendidik tidak dapat dipisahkan. Beliau

menerangkan dengan lebih lanjut bahawa refleksi merupakan satu proses yang melibatkan analisis

kepercayaan seseorang, pemantauan kepada keberkesanan tindakan seseorang termasuklah

tingkah laku tertentu seperti keterbukaan minda dalam menangani sesuatu permasalahan.

Menurut Korthagen et.al (2005) pula, refleksi melibatkan proses merenung, menganalisis,

mencari alasan dan membuat cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri yang dilakukan secara

konsisten. Konsep konsisten dalam elemen refleksi sangat membantu individu mahu pun organisasi

untuk:

i. melestarikan kekuatan bagi meningkatkan pencapaian diri dan

organisasi

ii. meminimakan atau mengatasi kelemahan diri dan organisasi

iii. mengoptimakan peluang bagi peningkatan diri dan organisasi

iv. mengelakkan ancaman atau kesalahan yang mendatangkan

masalah kepada diri dan organisasi

Dalam modul ini, aktiviti PBB bagi sub topik refleksi memfokuskan kepada refleksi individu

bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran abad ke - 21. Pendekatan No man is an island

yang digarap dalam aktiviti ini dapat menukar cara pandang individu bagi isu dan permasalahan yang

timbul dalam pelaksanaan pembelajaran abad ke - 21. Selain itu, membuat refleksi juga akan

membantu individu untuk menganalisis perkara-perkara penting dalam proses bekerja dan hasil kerja

disamping mencari jalan penyelesaian berasaskan ciri-ciri spiritual, moral, nilai dan estetika.

Kesan positif apabila amalan refleksi ini dijalankan ialah dapat membentuk individu sentiasa

aktif dalam memikirkan cabaran yang dihadapi, komited untuk mencari jalan penyelesaian, sanggup

mengorbankan masa bagi memastikan cabaran yang dihadapi dapat di atasi dan sentiasa menerima

pandangan dari luar yang berpotensi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

226 Penyelidik Temenggong


Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

227
Penyelidik Temenggong
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

4. Peserta diminta untuk membaca dan menulis cadangan bagi mengatasi permasalahan yang

dihadapi oleh peserta lain selama 2 minit.

5. Wisel akan dibunyikan dan setiap peserta akan menyerahkan kad nota dengan rakan
sebelah kanan sehingga lengkap 1 kitaran. (sekiranya peserta mendapat sampul surat

sendiri, mereka tidak perlu mencatatkan apa-apa dan perlu menunggu selama 2 minit
sebelum menyerahkan kepada rakan disebelah kanan)
6. Setelah selesai satu pusingan, semua sampul surat diletakkan di atas meja.

Sesi 3
1. Peserta diminta untuk mengambil sampul surat masing-masing. Peserta diberi 10 minit

membaca semua cadangan daripada peserta-peserta lain. Setelah selesai 10 minit, peserta

diminta membuat refleksi bagi menangani masalah atau isu pelaksanaan pembelajaran abad

ke - 21.

2. Fasilitator akan mempamerkan kerangka konsep PPB pembelajaran abad ke - 21.

Berdasarkan kerangka konsep PPB pembelajaran abad ke-21, peserta diminta membuat

rumusan keseluruhan.

3. Fasilitator akan membuat rumusan:

Refleksi merupakan satu proses yang mengalakkan individu mahu pun organisasi

untuk berfikir secara analitik, kritis dan kreatif dalam menilai tugasan dan tanggung

jawab yang diberikan.

Amalan reflektif melatih guru untuk menjadi self-directed, iaitu mempunyai

tanggungjawab terhadap pembangunan diri.

Amalan reflektif akan dapat menghasilkan impak yang positif kepada guru setelah

guru bertindak dalam perancangan dan pembangunan diri..

Falsafah
There are three principal means of acquiring

knowledge; observation of nature, reflection and

experimentation. Observation collects facts,

reflection combines them, and experimentation

verifies the result of that combinantion.

Denis Diderot

228 Penyelidik Temenggong


Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

Lampiran 5.7

KERANGKA PBB PAK21

229
Penyelidik Temenggong
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan
Submodul 5: Pembangunan Profesionalisme Berterusan

RUJUKAN
Craft, A. (2002). Continuing Professional Development: A Practical Guide For Teachers And Schools.

New York: Routledge.

Dewey, J. (1998). How we think. Boston: Houghton Mifflin.

Harwood, T., & Clarke, J. (2006). Grounding Continuous Professional Development (CPD) In

Teaching Practice. Innovations in Education and Teaching International, 43(1), 29-39.

Kementerian Pelajaran Malaysia, (2012) a. Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan

Malaysia2013 hingga 2025, Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pelajaran Malaysia, (2012b). Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia

2011-2020, Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia, (2014). Pelan Pembangunan profesionalisme Berterusan Guru

dan Pemimpin Kementerian Pendidikan. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Korthagen, F., Loughran, J., & Lunenberg, M. (2005). Teaching TeachersStudies Into The

Expertise Of Teacher Educators: An Introduction To This Theme Issue. Teaching And

Teacher Education, 21(2), 107-115.

Mintzberg, H. (2000). Rise and Fall of Strategic Planning. Boston: Harvard Business School

Publishing.

230 Penyelidik Temenggong


Modul Latihan Pembelajaran Abad Ke-21

Penghargaan
YAB Dato Haji Mohamed Khalid Bin Nordin, Menteri Besar Johor

YB Datuk Hj. Md. Jais Bin Hj. Sarday


Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan Usahawan Dan Koperasi Negeri
Johor.

Tuan Haji Shaharudin Bin Sharif, Pengarah Pendidikan Negeri Johor

Puan Rubiah Binti Ahmad, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim, Johor

Puan Sallina Binti Hussain, Ketua Sektor Pengurusan Akademik

Tn. Hj. Kamarudzaman Bin Abdul Mubin, Ketua Penolong Pengarah Bahasa, Sektor Pengurusan
Akademik, JPNJ

Cik Rosiah Binti Mohamad, Penolong Pengarah Kajian Kemasyarakatan,


Sektor Pengurusan Akademik, JPNJ

Puan Subaidah Binti Haleed, Pengetua SMK Seri Perling

Pengetua dan Pegawai yang terlibat dalam pemurnian 1MPAK21

Jurulatih Utama Sekolah Menengah dan Rendah 1MPAK21

Semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam membangun dan menilai 1MPAK21

231
Penyelidik Temenggong