Anda di halaman 1dari 101

PANDUAN

PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
KELAS BERCANTUM

MATEMATIK
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Cetakan Januari 2017


Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada
kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau
mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku
ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia,
Kementerian Pendidikan Malaysia.

i
PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK
KEGUNAAN GURU-GURU YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN KELAS BERCANTUM.

PANDUAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN BAGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS
BERCANTUM.

Cetakan Januari 2017


Kementerian Pendidikan Malaysia

ii
Isi Kandungan Muka
surat

Falsafah Pendidikan Kebangsaan i


Notis Hak Kerajaan ii
Panduan Guru iv
1.0 Pengenalan Mata Pelajaran 1
2.0 Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran 4
3.0 Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum 39
3.1 Pengenalan 39
3.2 Pengajaran & Pembelajaran Pelbagai Gred 39
3.2.1 Pengajaran Secara Kelas 40
3.2.2 Pengajaran Mengikut Tahun Persekolahan 40
3.2.3 Pengajaran Kumpulan 40
3.2.4 Pengajaran Individu 41
3.2.5 Pengajaran Sosial 42
3.3 Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 42
3.3.1 Ciri-ciri Pembelajaran Abad 21 43
3.3.2 Elemen-elemen Yang Terkandung Dalam 45
Pembelajaran Abad 21
3.3.3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 46
3.4 Strategi Pelbagai Gred (Multigrade Strategy) 53
3.4.1 Pengajaran Seluruh Kelas 54
3.4.2 Pembelajaran Arah Kendiri 54
3.4.3 Peer Tutoring 55
3.4.4 Pengajaran Kumpulan 57
3.4.5 Kolaboratif dengan Pelbagai Pihak 57
4.0 Contoh Ringkasan Pengajaran Harian 59
4.1 Contoh Pengajaran Secara Kelas dan Kumpulan (1) 59
4.2 Contoh Pengajaran Secara Kelas dan Kumpulan (2) 68
4.3 Contoh Pengajaran Secara Kelas 83

Rujukan 94
Senarai Panel Penggubal 96

iii
PANDUAN GURU

PENGENALAN

Panduan pengajaran dan pembelajaran (PdP) kelas bercantum ini disediakan untuk
membantu guru merancang, mengurus dan melaksanakan kelas bercantum. Panduan ini
memberi peluang kepada guru untuk mendapatkan maklumat tentang strategi dan
kaedah pengajaran pelbagai gred yang digunakan dalam kelas bercantum.

SASARAN

Guru yang melaksanakan kelas bercantum.

SUSUNAN KANDUNGAN

Panduan ini ditulis dalam susunan kandungan seperti berikut:

1. Pengenalan Mata Pelajaran


2. Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran
3. Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum
4. Contoh Ringkasan Pengajaran Harian (RPH)

iv
1.0 Pengenalan Mata Pelajaran

PENDAHULUAN

Visi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah Sekolah Unggul Penjana Generasi
Terbilang. Pendidikan di Malaysia bertujuan membangun potensi individu melalui
pendidikan berkualiti dengan cara menyediakan generasi yang berkeupayaan berfikir dan
warganegara beriltizam. KPM secara berterusan menyemak kurikulum bagi memastikan
pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran
dan nilai untuk menghadapi cabaran semasa dan masa depan.

Matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara
mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Sifat
matematik secara tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar
pemikiran. Dengan sebab itu matematik ialah antara bidang yang terpenting dalam
sebarang usaha pembinaan insan. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan
Kebangsaan serta memastikan kurikulum sentiasa relevan. Kurikulum Standard Sekolah
Rendah bagi mata pelajaran Matematik ini diolah dan disusun semula.

Penyusunan semula ini mengambil kira kesinambungan yang berterusan ke peringkat


seterusnya. Langkah yang diambil adalah selaras dengan keperluan untuk menyediakan
pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid yang mempunyai latar belakang
dan keupayaan yang pelbagai. Dengan pengetahuan dan kemahiran tersebut, mereka
berkemampuan untuk meneroka ilmu, membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalam
menghadapi serta menangani perubahan dan cabaran masa depan.

RASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIK SEKOLAH

Matematik merupakan wadah terbaik untuk mengembangkan profisiensi intelektual


individu dalam membuat penaakulan logik, visualisasi ruang, analisis dan pemikiran
abstrak. Murid mengembangkan kemahiran numerasi, penaakulan, cara berfikir dan
menyelesaikan masalah melalui pembelajaran dan aplikasi matematik.

Pembelajaran Matematik menyediakan peluang untuk murid melaksanakan tugasan


kreatif dan mengalami keseronokan dan teruja apabila mengetahui sesuatu yang baru.
Pengalaman sedemikian meningkatkan minat dan menjadi daya penggerak murid
mempelajari matematik di luar bilik darjah dan di peringkat pengajian yang lebih tinggi.

MATLAMAT

Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik adalah
untuk membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam
pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan
pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan
bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.

FOKUS

Proses pengajaran dan pembelajaran matematik memberi keutamaan kepada


penguasaan pengetahuan dan pemahaman bagi membolehkan murid mengaplikasikan
konsep, prinsip dan proses matematik yang dipelajari. Penekanan kepada aspek
perkembangan pemikiran murid secara matematik dibina dan dikembangkan melalui
proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah berdasarkan prinsip berikut

1
iaitu penyelesaian masalah, komunikasi, penaakulan, perkaitan, membuat perwakilan
dan penggunaan teknologi dalam matematik.

STRUKTUR PENDIDIKAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

Setiap murid di Malaysia berpeluang melalui sekurang-kurangnya enam tahun pendidikan


asas di sekolah. Ini merangkumi tiga tahun pendidikan di tahap I dan tiga tahun
pendidikan di tahap II. Setelah itu, murid boleh mengikuti pendidikan di peringkat
pengajian yang lebih tinggi.

OBJEKTIF

Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik membolehkan


murid:
Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai
konteks.
Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan
bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri,
Perkaitan dan Statistik
Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara
bidang matematik dengan bidang lain dan dengan kehidupan harian.
Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelas serta penggunaan
simbol dan istilah yang betul.
Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk diaplikasi dan
membuat penyesuaian kepada pelbagai strategi bagi menyelesaikan masalah.
Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam kehidupan
harian.
Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea matematik dan
perkaitannya.
Menghargai dan menghayati keindahan matematik.
Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif termasuk TMK untuk
membina kefahaman konsep dan mengaplikasi ilmu matematik.

2
KERANGKA KURIKULUM MATEMATIK

Kerangka kurikulum matematik menunjukkan program matematik yang diguna pakai di


peringkat sekolah rendah. Pembelajaran matematik dirancang bermatlamatkan
pembentukan murid yang berfikrah matematik.

FIKRAH MATEMATIK

Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) membawa pengertian yang sama
dengan daya berfikir dan pemikiran. Dalam konteks pendidikan matematik, fikrah
matematik merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui sistem
pendidikan matematik kebangsaan. Murid yang berfikrah matematik ini merupakan murid
yang berkeupayaan melakukan matematik dan memahami idea matematik, serta
mengaplikasikan secara bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai matematik.

Sila rujuk Dokumen Standard Kurikulum Matematik KSSR Tahun 2 &Tahun 3/Tahun 4
&Tahun 5 untuk perincian tentang setiap aspek yang merangkumi Bidang Pembelajaran,
Proses, Sikap dan Nilai serta Kemahiran dalam reka bentuk kurikulum matematik
tersebut .

Guru harus menjelmakan dan menggabung jalin semua proses, kemahiran ,sikap dan
nilai yang tertera dalam kerangka tersebut ke arah membimbing murid-murid kelas
bercantumnya bersama sama menguasai bidang pembelajaran mengikut tahap
persekolahan dan tahap kebolehan masing-masing demi menjadi murid berfikrah
matematik.

3
2.0 Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran

PEMETAAN KURIKULUM MATEMATIK


TAHUN 2 DAN TAHUN 3 KELAS BERCANTUM

Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
Nombor 1.1.1 Menamakan nilai 1.1.1 Menamakan nilai Menama dan menentukan
Bulat nombor hingga 1000: nombor hingga 10 000: nilai nombor sehingga
(a) Membaca sebarang (a) Membaca sebarang 1000 menggunakan
nombor yang diberi nombor yang diberi pendekatan seluruh
dalam perkataan. dalam perkataan. kelas.
(b) Menyebut sebarang (b) Menyebut sebarang
nombor yang diberi nombor yang diberi Menama dan menentukan
dalam bentuk angka. dalam bentuk angka. nilai nombor 1001
(c) Memadan angka (c) Memadan angka dengan sehingga 10 000 dibuat
dengan namanya namanya dalam menggunakan
dalam perkataan. perkataan. pendekatan berkumpulan
Tahun 3.
1.1.2 Menentukan nilai 1.1.2 Menentukan nilai
nombor hingga 1000: nombor hingga 10 000:
(a) Menunjukkan kuantiti (a) Menunjukkan kuantiti
bagi nombor yang bagi nombor yang
disebut dengan disebut dengan
menggunakan objek, menggunakan
gambar, garis nombor perwakilan objek,
dan abakus 4:1. gambar, garis nombor
(b) Memadankan dan abakus 4:1.
kumpulan objek (b) Memadankan kumpulan
dengan nombor. objek dengan nombor.
(c) Menyusun kumpulan (c) Menyusun kumpulan
objek, kad gambar dan objek, kad gambar dan
kad angka mengikut kad angka mengikut
tertib menaik dan tertib tertib menaik dan tertib
menurun. menurun.
(d) Membandingkan dua (d) Membandingkan dua
nombor dan menyebut nombor dan menyebut
sebarang nombor yang sebarang nombor yang
terletak di antaranya. terletak di antaranya.
(e) Menyatakan nombor
sebelum dan selepas
bagi sesuatu nombor
yang diberi

1.2.1 Menulis sebarang 1.2.1 Menulis sebarang Menulis nombor,


nombor hingga 1000 nombor hingga 10 000 membilang nombor, dan
apabila diberi nombor itu apabila diberi nombor itu melengkapkan rangkaian
dalam perkataan. dalam perkataan. nombor dalam lingkungan
1000 menggunakan
1.2.2 Menulis dalam 1.2.2 Menulis dalam pendekatan seluruh
perkataan sebarang perkataan sebarang nombor kelas.
nombor hingga 1000. hingga 10 000 yang diberi
dalam bentuk angka.

4
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
1.3.1 Membilang nombor 1.3.1 Membilang nombor Menulis nombor,
dalam lingkungan 1000 dalam lingkungan 10 000 membilang nombor, dan
secara: secara: melengkapkan rangkaian
(a) seratus-seratus, (a) seribu-seribu, nombor dalam lingkungan
(b) sepuluh-sepuluh, (b) seratus-seratus, 1001 sehingga 10 000
(c) satu-satu, (c) sepuluh-sepuluh, menggunakan
(d) dua-dua, (d) satu-satu, dua-dua, tiga- pendekatan berkumpulan
(e) lima-lima, tiga hingga sembilan- Tahun 3.
tertib menaik dan sembilan secara tertib
menurun. menaik dan menurun

1.3.2 Melengkapkan 1.3.2 Melengkapkan


sebarang rangkaian sebarang rangkaian nombor
nombor dalam lingkungan dalam lingkungan 10 000
1000 secara: secara:
(a) seratus-seratus, (a) seribu-seribu,
(b) sepuluh-sepuluh, (b) seratus-seratus,
(c) satu-satu, (c) sepuluh-sepuluh,
(d) dua-dua, (d) satu-satu, dua-dua, tiga-
(e) lima-lima, tiga hingga sembilan-
tertib menaik dan sembilan secara tertib
menurun. menaik dan menurun.

1.4.1 Menamakan nilai 1.4.1 Menamakan nilai Menamakan nilai tempat,


tempat bagi setiap digit tempat bagi setiap digit menyatakan nilai digit,
dalam sebarang nombor dalam sebarang nombor menggunakan abakus 4:1
hingga 1000. hingga 10 000. untuk nilai sehingga 1000,
serta mencerakin nombor
1.4.2 Menyatakan nilai digit 1.4.2 Menyatakan nilai digit dalam lingkungan 1000
bagi sebarang nombor bagi sebarang nombor menggunakan
hingga 1000. hingga 10 000. pendekatan seluruh
kelas.
1.4.3 Menyatakan nilai 1.4.3 Menyatakan nilai
tempat dan nilai digit bagi tempat dan nilai digit bagi Menamakan nilai tempat,
sebarang nombor dengan sebarang nombor dengan menyatakan nilai digit,
menggunakan abakus 4:1. menggunakan abakus 4:1. menggunakan abakus 4:1
untuk nilai 1001 sehingga
1.4.4 Mencerakinkan 1.4.4 Mencerakinkan 10 000, serta mencerakin
sebarang nombor dalam: sebarang nombor dalam: nombor 1001 sehingga 10
(a) sebutan ratus, puluh (a) sebutan ribu, ratus, 000 menggunakan
dan sa, puluh dan sa, pendekatan berkumpulan
(b) bentuk panjang yang (b) bentuk panjang yang Tahun 3.
menunjukkan nilai menunjukkan nilai setiap
setiap digit. digit.

1.5.1 Menerangkan pola bagi Menerangkan dan


satu urutan nombor yang melengkapkan pola
diberi. nombor menggunakan
pendekatan berkumpulan
1.5.2 Melengkapkan Tahun 3.
pelbagai pola nombor yang
diberi.

5
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
1.5.1 Membundarkan 1.6.1 Membundarkan Perbundaran melibatkan
sebarang nombor hingga sebarang nombor hingga nombor hingga 1000
1000 kepada puluh dan 10 000 kepada puluh, ratus menggunakan
ratus terdekat dan ribu yang terdekat. pendekatan seluruh
kelas.
1.6.2 Mengenal pasti nombor
yang mungkin diwakili oleh Perbundaran melibatkan
suatu nombor hingga 10 000 nombor 1001 hingga 10
yang telah dibundarkan 000 menggunakan
kepada puluh, ratus dan ribu pendekatan berkumpulan
terdekat. Tahun 3.

1.7.1 Memberi anggaran Penganggaran


bilangan objek yang menggunakan
munasabah dengan: pendekatan berkumpulan
(a) menyatakan kuantiti, Tahun 3.
(b) menggunakan perkataan
lebih daripada dan
kurang daripada.

Operasi 2.1.1 Menambah sebarang 2.1.1 Menambah sebarang Menambah hingga 1000
asas dua nombor hingga tiga dua nombor hingga empat menggunakan
Tambah digit tanpa mengumpul digit tanpa mengumpul pendekatan seluruh
semula. semula. kelas.

2.1.2 Menambah sebarang 2.1.2 Menambah sebarang Menambah nombor 1001


dua nombor hingga tiga dua nombor hingga empat hingga 10 000, dan
digit dengan mengumpul digit dengan mengumpul menggunakan pelbagai
semula dari: semula dari: strategi pengiraan yang
(a) sa ke puluh, (a) sa ke puluh, melibatkan penambahan
(b) puluh ke ratus, (b) puluh ke ratus, nombor 1001 hingga 10
(c) sa ke puluh dan puluh (c) ratus ke ribu, 000 menggunakan
ke ratus. (d) sa ke puluh, puluh ke pendekatan berkumpulan
hasil tambahnya hingga ratus dan ratus ke ribu Tahun 3.
1000. hasil tambahnya hingga 10
000.
2.1.3 Menambah sebarang
dua nombor dengan 2.1.3 Menambah sebarang
menggunakan abakus 4:1. dua nombor dengan
menggunakan abakus 4:1.
2.2.3 Menambah sebarang
tiga nombor dengan 2.2.3 Menambah sebarang
menggunakan abakus 4:1 tiga nombor dengan
menggunakan abakus 4:1.

2.1.4 Menambah sebarang


dua nombor dengan pelbagai
strategi pengiraan.

2.2.4 Menambah sebarang


tiga nombor dengan pelbagai
strategi pengiraan.

2.2.1 Menambah sebarang 2.2.1 Menambah sebarang Menambah tiga nombor


tiga nombor hingga tiga tiga nombor hingga empat yang melibatkan nombor
digit tanpa mengumpul digit tanpa mengumpul tiga digit menggunakan
semula. semula. pendekatan seluruh
kelas.

6
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
2.2.2 Menambah sebarang 2.2.2 Menambah sebarang Menambah tiga nombor
tiga nombor hingga tiga tiga nombor hingga empat yang melibatkan nombor
digit dengan mengumpul digit dengan mengumpul empat digit menggunakan
semula dari: semula dari: pendekatan berkumpulan
(a) sa ke puluh, (a) sa ke puluh, Tahun 3.
(b) puluh ke ratus, (b) puluh ke ratus,
(c) sa ke puluh dan puluh (c) ratus ke ribu,
ke ratus, (d) sa ke puluh, puluh ke
hasil tambahnya hingga ratus dan ratus ke ribu,
1000. hasil tambahnya hingga 10
000.
.
2.3.1 Mereka cerita 2.3.1 Mereka cerita Menyelesaikan masalah
berdasarkan ayat berdasarkan ayat matematik berdasarkan ayat
matematik tambah yang tambah yang diberi. matematik dan masalah
diberi. harian melibatkan
2.3.2 Menyelesaikan penambahan dua
2.3.2 Menyelesaikan masalah harian yang nombor menggunakan
masalah harian yang melibatkan penambahan pendekatan seluruh
melibatkan penambahan hingga tiga nombor. kelas.
dua nombor.
Menyelesaikan masalah
berdasarkan ayat
matematik dan masalah
harian melibatkan
penambahan tiga
nombor menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 3.

Operasi 3.1.1 Menolak sebarang 3.1.1 Menolak sebarang dua Menolak melibatkan
Asas dua nombor hingga tiga nombor hingga empat digit nombor tiga digit
Tolak digit tanpa mengumpul tanpa mengumpul semula. menggunakan
semula. pendekatan seluruh
3.1.2 Menolak sebarang dua kelas.
3.1.2 Menolak sebarang nombor hingga empat digit
dua nombor hingga tiga dengan mengumpul semula Menolak melibatkan
digit dengan mengumpul dari: nombor empat digit, dan
semula dari: (a) puluh ke sa, menggunakan pelbagai
(a) puluh ke sa, (b) ratus ke puluh, strategi pengiraan yang
(b) ratus ke puluh, (c) ribu ke ratus, melibatkan penambahan
(c) ratus ke puluh dan (d) puluh ke sa, ratus ke nombor 1001 hingga 10
puluh ke sa. puluh dan ribu ke ratus. 000 menggunakan
pendekatan berkumpulan
3.1.3 Menolak sebarang 3.1.3 Menolak sebarang dua Tahun 3.
dua nombor dengan nombor dengan
menggunakan abakus 4:1 menggunakan abakus 4:1.

3.1.4 Menolak sebarang dua


nombor dengan pelbagai
strategi pengiraan.

3.2.1 Menolak berturut- 3.2.1 Menolak berturut-turut Menolak berturut-turut


turut dua nombor daripada dua nombor daripada nombor yang melibatkan
sebarang nombor hingga sebarang nombor hingga 10 nombor hingga 1000
1000 tanpa dan dengan 000 tanpa dan dengan menggunakan
mengumpul semula. mengumpul semula. pendekatan seluruh
kelas.

7
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
3.2.2 Menolak berturut- 3.2.2 Menolak berturut-turut Menolak berturut-turut
turut dua nombor daripada dua nombor daripada nombor yang melibatkan
sebarang nombor hingga sebarang nombor hingga 10 nombor hingga 10 000,
1000 dengan 000 dengan menggunakan dan menggunakan
menggunakan abakus 4:1. abakus 4:1. pelbagai strategi pengiraan
yang melibatkan nombor
3.2.3 Menolak berturut-turut hingga 10 000
dua nombor dengan pelbagai menggunakan
strategi pengiraan. pendekatan berkumpulan
Tahun 3.
3.3.1 Mereka cerita 3.3.1 Mereka cipta cerita Menyelesaikan masalah
berdasarkan ayat berdasarkan ayat matematik berdasarkan ayat
matematik tolak yang tolak yang diberi. matematik tolak dan
diberi. masalah harian melibatkan
3.3.2 Menyelesaikan dua nombor hingga 1000
3.3.2 Menyelesaikan masalah harian yang menggunakan
masalah harian yang melibatkan penolakan dua pendekatan seluruh
melibatkan penolakan dua nombor kelas.
nombor.
Menyelesaikan masalah
berdasarkan ayat
matematik tolak dan
masalah harian melibatkan
dua nombor hingga 10
000 menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 3.

Operasi 4.1.1 Membina dan 4.1.1 Membina dan Memahami konsep darab
Asas menyebut kumpulan sama menyebut kumpulan sama sebagai penambahan
Darab banyak menggunakan: banyak menggunakan: berulang dan menulis ayat
(a) bahan konkrit, (a) objek, matematik darab
(b) gambar, (b) gambar, melibatkan sifir dua,
(c) garis nombor. (c) garis nombor. lima, sepuluh, dan empat
menggunakan
4.1.2 Menulis ayat 4.1.2 Menulis ayat matematik pendekatan seluruh
matematik tambah tambah berulang: kelas.
berulang: (a) tiga-tiga,
(a) dua-dua, (b) enam-enam,
(b) lima-lima, (c) tujuh-tujuh, Menulis ayat matematik
(c) sepuluh-sepuluh, (d) lapan-lapan, darab melibatkan sifir
(d) empat-empat. (e) sembilan-sembilan. tiga, enam, tujuh, lapan,
dan sembilan
4.1.4 Menulis ayat 4.1.3 Menulis ayat matematik menggunakan
matematik darab apabila darab apabila diberi pendekatan berkumpulan
diberi kumpulan dua-dua, kumpulan tiga-tiga, enam- Tahun 3.
lima-lima, sepuluh-sepuluh enam, tujuh-tujuh, lapan-
dan empat-empat lapan dan sembilan-sembilan
berbantukan: berbantukan:
(a) objek, (a) objek,
(b) gambar, (b) gambar,
(c) garis nombor, (c) garis nombor.
yang sama banyak.

4.1.3 Memperkenalkan 4.1.4 Menulis operasi darab Memahami konsep darab


simbol darab dan sama yang sama jawapannya menggunakan sifat kalis
dengan: dengan operasi darab yang tukar tertib dengan
diberi dengan mengubah mengubah susunan

8
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
(a) Menguna dan susunan nombor yang nombor dalam ayat
mempelbagaikan didarabkan. matematik melibatkan sifir
perbendaharaan kata yang satu hingga sembilan
relevan dalam konteks menggunakan
darab, pendekatan seluruh
(b) Menulis simbolnya, kelas.
(c) Menggunakan simbol
Memperkenalkan simbol
bagi menulis ayat
darab dan sama dengan
matematik berdasarkan
untuk ayat matematik
situasi yang diberi.
darab bagi sifir dua, lima,
sepuluh, dan empat
4.1.5 Menulis operasi
menggunakan
darab yang sama
pendekatan berkumpulan
jawapannya dengan
Tahun 2.
operasi darab yang diberi
dengan mengubah
susunan nombor yang
didarabkan.

4.2.1 Membina sifir dua, 4.2.1 Membina sifir tiga, Membina sifir dan
lima, 10 dan empat dengan enam, tujuh, lapan, melengkapkan ayat
berpandukan: sembilan, 100 dan 1000 matematik melibatkan dua,
(a) objek konkrit, dengan berpandukan: lima, 10 dan empat, satu
(b) gambar, (a) objek, dan sifar menggunakan
(c) garis nombor. (b) gambar, pendekatan berkumpulan
(c) garis nombor. Tahun 2.
4.2.2 Menentukan nilai
Membina sifir dan
bagi sifir satu dan sifar. 4.2.2 Melengkapkan ayat
melengkapkan ayat
matematik darab yang
matematik melibatkan tiga,
4.2.3 Melengkapkan ayat melibatkan sifir tiga, enam,
enam, tujuh, lapan,
matematik darab yang tujuh, lapan, sembilan, 100
sembilan, 100 dan 1000
melibatkan sifir dua, lima, dan 1000.
menggunakan
10, empat, satu dan sifar.
pendekatan berkumpulan
Tahun 3.
4.3.1 Menyatakan secara 4.3.1 Menyatakan secara Mendarab secara spontan
spontan sifir dua, lima, 10, spontan sifir tiga, enam, sifir dua, lima, 10, empat,
empat, satu dan sifar tujuh, lapan, sembilan, 100 satu dan sifar, dan
mengikut: dan 1000 mengikut: menunjukkan hasil darab
(a) tertib menaik, (a) tertib menaik, menggunakan abakus 4:1
(b) rawak, (b) rawak, menggunakan
(c) salah satu daripada dua (c) salah satu daripada dua pendekatan seluruh
nombor yang didarab nombor yang didarab untuk kelas.
untuk memberi hasil darab memberi hasil darab tertentu.
Mendarab secara spontan
tertentu.
sifir tiga, enam, tujuh,
4.3.2 Menunjukkan hasil
lapan, sembilan, 100 dan
4.3.2 Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan
1000, dan menunjukkan
darab dengan abakus 4:1.
hasil darab menggunakan
menggunakan abakus 4:1.
abakus 4:1 menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 3.
4.4.1 Mendarab sebarang Mendarab sebarang dua
dua nombor, dua digit dan nombor, nombor dua
satu digit: digit dan tiga digit, tiga
(a) tanpa mengumpul digit, dan sebarang dua
semula, nombor dengan 10, 100,
dan 1000 menggunakan

9
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
(b) dengan mengumpul pendekatan berkumpulan
semula. Tahun 3.

4.4.2 Mendarab sebarang


dua nombor, tiga digit dan
satu digit:
(a) tanpa mengumpul
semula,
(b) dengan mengumpul
semula.

4.4.3 Mendarab sebarang


nombor hingga tiga digit,
dengan 10, 100 dan 1000,
hasil darab tidak lebih
10 000.

4.4.4 Mendarab sebarang


dua nombor dengan pelbagai
strategi pengiraan.

4.4.1 Menggunakan sifir 4.5.1 Mereka cerita Menyelesaikan masalah


dua, lima, 10 dan empat berdasarkan ayat matematik harian melibatkan
bagi: darab yang diberi. pendaraban sifir dua, lima,
(a) Mereka cerita 10, empat, satu dan sifar
berdasarkan ayat 4.5.2 Menyelesaikan menggunakan
matematik darab yang masalah harian yang pendekatan seluruh
diberi. melibatkan pendaraban dua kelas.
(b) Menyelesaikan nombor.
Menyelesaikan masalah
masalah harian yang
harian melibatkan
melibatkan
pendaraban sifir tiga,
pendaraban dua
enam, tujuh, lapan,
nombor.
sembilan, 100 dan 1000
menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 3.
Operasi 5.1.1 Mengelaskan kepada 5.1.1 Mengelaskan kepada Memahami konsep
Asas kumpulan dua-dua, lima- kumpulan tiga-tiga, enam- pembahagian melalui
Bahagi lima, sepuluh-sepuluh dan enam, tujuh-tujuh, lapan- pengelasan kepada
empat-empat dengan lapan, dan sembilan- kumpulan dua-dua, lima-
menyatakan kumpulan sembilan dengan lima, sepuluh-sepuluh
yang diperoleh dengan menyatakan kumpulan yang dan empat-empat
menggunakan: diperoleh dengan menggunakan
(a) objek, menggunakan: pendekatan seluruh
(b) gambar, (a) objek, kelas.
(c) garis nombor. (b) gambar.
Memperkenalkan simbol
bahagi dan sama dengan
5.1.2 Memperkenalkan
untuk ayat matematik
simbol bahagi dan sama
bahagi bagi sifir dua, lima,
dengan:
sepuluh, dan empat
(a) Mengguna dan
menggunakan
mempelbagaikan
pendekatan berkumpulan
perbendaharaan kata
Tahun 2.
yang relevan dalam
konteks bahagi. Memahami konsep
(b) Menulis simbolnya. pembahagian melalui
pengelasan kepada

10
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
(c) Menggunakan simbol kumpulan tiga-tiga, enam-
bahagi dan sama enam, tujuh-tujuh, lapan-
dengan bagi menulis lapan, dan sembilan-
ayat matematik sembilan menggunakan
berdasarkan situasi pendekatan berkumpulan
yang diberi. Tahun 3.

5.1.3 Menulis ayat 5.1.2 Menulis ayat matematik Menulis ayat matematik
matematik berdasarkan berdasarkan aktiviti: bahagi bagi sifir dua, lima
aktiviti: (a) pengumpulan, sepuluh, dan empat
(a) pengumpulan, (b) pengongsian, menggunakan
(b) pengongsian, (c) tolak berturut-turut, pendekatan seluruh
(c) tolak berturut-turut, (d) songsangan operasi kelas.
(d) songsangan operasi darab
Menulis ayat matematik
darab.
bahagi bagi sifir tiga,
enam, tujuh, lapan dan
sembilan menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 3.
5.2.1 Melengkapkan ayat 5.2.1 Melengkapkan ayat Melengkapkan ayat
matematik yang matematik yang melibatkan matematik bahagi dan
melibatkan pembahagian pembahagian dengan tiga, menentukan nilai
dengan dua, lima, sepuluh enam, tujuh, lapan, dan pembahagian bagi sifir
dan empat berpandukan: sembilan berpandukan: dua, lima, sepuluh, dan
(a) objek konkrit, (a) objek, empat, satu dan sifar
(b) gambar, (b) gambar, menggunakan
(c) garis nombor. (c) garis nombor. pendekatan seluruh
kelas.
5.2.2 Menentukan nilai 5.2.2 Melengkapkan ayat
bagi pembahagian dengan matematik bahagi yang Melengkapkan ayat
satu. melibatkan sifir tiga, enam, matematik bahagi yang
tujuh, lapan, sembilan, 100 melibatkan sifir tiga,
5.2.3 Menentukan nilai dan 1000. enam, tujuh, lapan,
bagi pembahagian sembilan, 100 dan 1000
melibatkan nombor yang menggunakan
dibahagi adalah sifar. pendekatan berkumpulan
Tahun 3.
5.2.4 Melengkapkan ayat
matematik bahagi yang
melibatkan sifir dua, lima,
10, empat, satu dan sifar.

5.3.1 Menyatakan secara 5.3.1 Menyatakan operasi Membahagi secara


spontan pembahagian bahagi secara spontan spontan pembahagian
dengan dua, lima, 10, dengan tiga, enam, tujuh, melibatkan sifir dua, lima,
empat, satu dan sifar lapan, sembilan, 100 dan 10, empat, satu dan sifar,
mengikut: 1000 mengikut: dan menggunakan abakus
(a) tertib menaik, (a) tertib menaik, 4:1 menggunakan
(b) rawak. (b) rawak, pendekatan seluruh
(c) Salah satu daripada (c) salah satu daripada dua kelas.
dua nombor yang nombor yang dibahagi
Membahagi secara
dibahagi untuk untuk memberi hasil
spontan pembahagian
memberi hasil bahagi bahagi tertentu.
melibatkan sifir tiga,
tertentu dalam
enam, tujuh, lapan,
pembahagian apabila 5.3.2 Membahagi dengan
sembilan, 100 dan 1000,
disoal. menggunakan abakus 4:1
dan menggunakan abakus

11
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
5.3.2 Membahagi dengan 4:1 menggunakan
menggunakan abakus 4:1. pendekatan berkumpulan
Tahun 3.
5.4.1 Membahagi sebarang Membahagi nombor dua
dua nombor, dua digit digit dengan satu digit,
dengan satu digit: dan sebarang nombor
(a) tanpa baki, hingga 10 000 dengan
(b) berbaki. satu digit, 10, 100, dan
1000 menggunakan
5.4.2 Membahagi sebarang pendekatan berkumpulan
nombor hingga 10 000 Tahun 3.
dengan satu digit:
(a) tanpa baki,
(b) berbaki.

5.4.3 Membahagi sebarang


nombor hingga 10 000
dengan 10, 100 dan 1000.

5.4.4 Membahagi sebarang


dua nombor dengan pelbagai
strategi pengiraan.

5.4.1 Menggunakan 5.5.1 Mereka cerita Menyelesaikan masalah


pembahagian dengan berdasarkan ayat matematik harian melibatkan
dua, lima, 10 dan empat bahagi yang diberi. pembahagian dengan dua,
bagi: lima, 10, empat, satu dan
(a) Mereka cerita 5.5.2 Menyelesaikan sifar menggunakan
berdasarkan ayat masalah harian yang pendekatan seluruh
matematik bahagi yang melibatkan pembahagian kelas.
diberi. dua nombor.
Menyelesaikan masalah
(b) Menyelesaikan
harian melibatkan
masalah harian yang
pembahagian dengan tiga,
melibatkan
enam, tujuh, lapan,
pembahagian dengan
sembilan, 100 dan 1000
dua, lima, 10, empat,
menggunakan
satu dan sifar.
pendekatan berkumpulan
Tahun 3.
Pecahan 6.1.1 Mengenal pasti 6.1.1 Mengenal dan Mengenal pecahan wajar
pecahan wajar yang menentukan pecahan wajar, pengangkanya 1 dan
pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10. penyebutnya 10
penyebutnya hingga 10 menggunakan
dengan menggunakan 6.1.2 Mengenal dan pendekatan seluruh
bahan konkrit, gambar, menentukan pecahan kelas.
dan lipatan kertas. sebagai sebahagian
daripada satu kumpulan Mengenal pecahan wajar
6.1.2 Menyebut pecahan menggunakan: yang penyebutnya
wajar satu perdua, satu (a) objek, sehingga 10, dan
pertiga, satu perempat, (b) gambar. menentukan pecahan
satu perlima, satu menggunakan
perenam, satu pertujuh, pendekatan berkumpulan
satu perlapan, satu Tahun 3.
persembilan dan satu
persepuluh.

12
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
6.1.3 Menamakan pecahan
wajar yang pengangkanya
hingga 9 dan penyebutnya
10.

6.1.4 Melorek gambar


rajah mengikut pecahan
yang diberi.

6.2.1 Menulis pecahan Menulis dan


wajar yang pengangkanya membandingkan pecahan
1 dan penyebutnya hingga wajar yang pengangkanya
10 apabila disebut dan 1 dan penyebutnya
mengikut lorekan pada hingga 10 menggunakan
gambar rajah. pendekatan berkumpulan
Tahun 2.
6.3.1 Membandingkan nilai
dua pecahan wajar yang
pengangkanya 1 dan
penyebutnya hingga 10,
dengan berpandukan
lipatan kertas, papan
pecahan dan gambar
rajah.

6.1.3 Menyatakan pecahan Mengenal pecahan setara


setara bagi pecahan wajar dan pecahan termudah
yang penyebutnya hingga yang penyebutnya
10. hingga 10 menggunakan
pendekatan berkumpulan
6.1.4 Menukar pecahan Tahun 3.
wajar kepada bentuk
termudah, penyebutnya
hingga 10.

Perpuluhan 7.1.1 Menukar pecahan 7.1.1 Menamakan pecahan Mengenal perpuluhan


persepuluh kepada perseratus. hingga satu titik
perpuluhan. perpuluhan menggunakan
7.1.2 Menukar pecahan pendekatan seluruh
7.1.2 Menyebut perseratus kepada kelas.
perpuluhan sifar perpuluhan.
perpuluhan satu hingga Mengenal perpuluhan
sifar perpuluhan sembilan 7.1.3 Menyebut sifar hingga dua titik
dengan betul. perpuluhan sifar satu hingga perpuluhan menggunakan
sifar perpuluhan sembilan pendekatan berkumpulan
7.1.3 Menunjukkan nombor sembilan dengan betul. Tahun 3.
perpuluhan 0.1 hingga 0.9
pada garis nombor. 7.1.4 Melorek gambarajah
mengikut perpuluhan yang
7.1.4 Melorek gambar diberi.
rajah mengikut perpuluhan
yang diberi.

7.2.1 Menulis sifar 7.2.1 Menulis sifar Menulis perpuluhan dan


perpuluhan satu hingga perpuluhan sifar satu hingga membandingkan nilai
sifar perpuluhan sembilan sifar perpuluhan sembilan perpuluhan dari sifar
apabila disebut, mengikut sembilan apabila disebut, perpuluhan satu hingga
sifar perpuluhan

13
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
lorekan pada gambar rajah dan mengikut lorekan pada sembilan menggunakan
dan pada garis nombor. gambarajah. pendekatan seluruh
kelas.
7.3.1 Membandingkan nilai 7.3.1 Membandingkan nilai
Menulis perpuluhan dan
sifar perpuluhan satu perpuluhan hingga dua
membandingkan nilai
hingga sifar perpuluhan tempat perpuluhan, dengan
perpuluhan dari sifar
sembilan, dengan berpandukan petak seratus,
perpuluhan sifar satu
berpandukan lipatan garis nombor dan
hingga sifar perpuluhan
kertas, garis nombor dan gambarajah.
sembilan sembilan
gambar rajah.
menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 3.
Peratus 8.1.1 Menama dan menyebut Mengenal dan menulis
peratus. peratus menggunakan
pendekatan berkumpulan
8.1.2 Mengenal simbol Tahun 3.
peratus.

8.1.3 Menukar pecahan


perseratus kepada peratus.

8.1.4 Melorek petak seratus


mengikut peratus yang diberi
.

8.2.1 Menulis satu hingga


seratus peratus mengikut
sebutan dan lorekan petak
seratus.

Wang 8.1.1 Mengenal pasti mata 9.1.1 Menyatakan gabungan Mengenal wang sehingga
wang kertas RM50 dan beberapa keping wang yang RM100 menggunakan
RM100. memberikan jumlah nilai pendekatan seluruh
yang tertentu hingga kelas.
8.1.2 Mewakilkan nilai RM1000.
wang dengan Mengenal wang dengan
menggunakan abakus 4:1. 9.1.2 Mewakilkan nilai wang jumlah nilai daripada
dengan menggunakan RM101 sehingga RM1000
8.1.3 Menyatakan abakus 4:1. menggunakan
gabungan beberapa pendekatan berkumpulan
keping wang yang Tahun 3.
memberikan jumlah nilai
yang tertentu hingga
RM100.

8.2.1 Menambah dua nilai 9.2.1 Menambah dua nilai Menambah nilai wang
wang yang melibatkan: wang yang melibatkan: sehingga RM100
(a) ringgit, (a) ringgit, menggunakan
(b) sen, (b) ringgit dan sen, pendekatan seluruh
(c) ringgit dan sen, dan jumlahnya tidak melebihi kelas.
dan jumlahnya tidak RM1000.
melebihi RM100. Menambah nilai wang
9.2.2 Menambah tiga nilai daripada nilai RM101
8.2.2 Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: sehingga RM1000
wang yang melibatkan: (a) ringgit, menggunakan
(a) ringgit, (b) ringgit dan sen, pendekatan berkumpulan
(b) sen, Tahun 3.

14
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
(c) ringgit dan sen, dan jumlahnya tidak melebihi
dan jumlahnya tidak RM1000.
melebihi RM100.

8.3.1 Menolak dua nilai 9.3.1 Menolak sebarang nilai Menolak nilai wang
wang yang melibatkan: wang hingga RM1000 yang sehingga RM100
(a) ringgit, melibatkan: menggunakan
(b) sen, (a) ringgit, pendekatan seluruh
(c) ringgit dan sen. (b) ringgit dan sen. kelas.

8.3.2 Menolak berturut- 9.3.2 Menolak berturut-turut Menolak nilai wang


turut dua nilai wang dua nilai wang daripada daripada nilai RM101
daripada sebarang nilai sebarang nilai wang hingga sehingga RM1000
wang hingga RM100 yang RM1000 yang melibatkan: menggunakan
melibatkan: (a) ringgit, pendekatan berkumpulan
(a) ringgit, (b) ringgit dan sen. Tahun 3.
(b) sen,
(c) ringgit dan sen.

9.4.1 Mendarab nilai wang Mendarab dan


dengan nombor satu digit membahagi nilai wang
yang melibatkan: dalam lingkungan
(a) ringgit, RM1000 menggunakan
(b) ringgit dan sen, pendekatan berkumpulan
dan hasil darabnya dalam Tahun 3.
lingkungan RM1000.

9.5.1 Membahagi nilai wang


dengan nombor satu digit
dalam lingkungan RM1000
yang melibatkan:
a) ringgit,
b) ringgit dan sen.

8.4.1 Mereka cerita 9.6.1 Mereka cerita Menyelesaikan masalah


berdasarkan ayat berdasarkan ayat matematik harian melibatkan operasi
matematik tambah dan tambah, tolak, darab dan tambah dan tolak dalam
tolak yang melibatkan bahagi yang melibatkan lingkungan RM100
wang. wang. menggunakan
pendekatan seluruh
8.4.2 Menyelesaikan 9.6.2 Menyelesaikan kelas.
masalah harian yang masalah harian yang
Menyelesaikan masalah
melibatkan operasi tambah melibatkan operasi tambah,
harian melibatkan operasi
dan tolak berkaitan dengan tolak, darab dan bahagi yang
tambah, tolak, darab dan
wang. berkaitan dengan wang.
bahagi dalam lingkungan
RM1000 menggunakan
pendekatan
berkumpulan Tahun 3.
Masa Dan 9.1.1 Mengenal tanda 10.1.1 Menyatakan waktu Mengenal waktu dalam
Waktu senggatan minit pada dalam jam dan minit. jam dan minit, dan
muka jam. perkaitan minit, jam dan
10.3.1 Menyatakan perkaitan hari menggunakan
9.1.2 Mengenal tanda antara unit masa melibatkan: pendekatan seluruh
senggatan dan angka yang (a) minit dengan saat, kelas.
menandakan gandaan lima (b) minggu dengan hari,
minit pada muka jam. (c) bulan dengan tahun Mengenal perkaitan antara
unit masa melibatkan saat,

15
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
9.1.3 Menyata dan minit, minggu, hari,
menunjukkan waktu dalam bulan dan tahun
jam dan gandaan lima menggunakan
minit. pendekatan berkumpulan
Tahun 3.
9.1.4 Menukar waktu
dalam jam dan gandaan
lima minit daripada
perkataan kepada bentuk
angka dan sebaliknya.

9.1.5 Merekodkan waktu


dalam jam dan gandaan
lima minit dalam bentuk
angka.

9.2.1 Menyatakan
perkaitan:
(a) hari dengan jam,
(b) jam dengan minit.

9.1.6 Merekodkan aktiviti 10.1.2 Membaca dan Merekod aktiviti harian


harian mengikut waktu merekod waktu semasa, menggunakan
dalam jam dan minit. sebelum dan selepas bagi pendekatan seluruh
sesuatu aktiviti. kelas.

10.1.3 Membina jadual Membaca, merekod dan


aktiviti harian. membina jadual harian
menggunakan
10.2.1 Membaca dan pendekatan berkumpulan
memahami kalendar. Tahun 3.

Membaca dan memahami


kalendar menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 3.

10.4.1 Menambah hingga Menambah dan menolak


tiga masa melibatkan: masa menggunakan
(a) jam dengan jam, pendekatan berkumpulan
(b) minit dengan minit, Tahun 3.
(c) jam dan minit,
(d) minit dan saat.

10.5.1 Menolak masa


melibatkan:
(a) jam dengan jam,
(b) minit dengan minit,
(c) jam dan minit,
(d) minit dan saat.

16
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
10.6.1 Mendarab masa Mendarab dan membahagi
melibatkan masa menggunakan
(a) jam, pendekatan berkumpulan
(b) minit, Tahun 3.
dengan nombor satu digit.

10.7.1 Membahagi masa


melibatkan
(a) jam,
(b) minit,
dengan nombor satu digit.

10.8.1 Mereka cerita Menyelesaikan masalah


berdasarkan ayat matematik harian berdasarkan ayat
tambah, tolak, darab, dan matematik melibatkan
bahagi yang melibatkan operasi arithmetik
masa dan waktu. berkaitan masa dan waktu
menggunakan
10.8.2 Menyelesaikan pendekatan berkumpulan
masalah harian yang Tahun 3.
melibatkan operasi tambah,
tolak, darab, dan bahagi
berkaitan dengan masa dan
waktu.

Ukuran 10.1.1 Mengenal unit Mengenal ukuran panjang,


panjang, sentimeter dan meter jisim dan isi padu dalam
jisim dan dengan memerhatikan unit cm, m, g, kg, dan
isi padu senggatan pada pembaris menggunakan
cecair dan pita ukur. pendekatan berkumpulan
Tahun 2.
10.1.2 Mengenal ukuran
panjang dalam:
(a) unit cm,
(b) unit m.

11.1.1 Mengenal unit


kilogram dan unit gram
dengan memerhatikan
senggatan pada alat
penimbang.

11.1.2 Mengenal jisim


dalam:
(a) unit g.
(b) unit kg.

12.1.1 Mengenal unit


mililiter dan unit liter
dengan memerhatikan
senggatan pada silinder
penyukat.

12.1.2 Mengenal isi padu


cecair dalam:
(a) unit mililiter,
(b) unit liter.

17
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
10.1.3 Menulis ukuran Menulis ukuran panjang,
panjang yang diberi dalam: jisim dan isi padu cecair
(a) sentimeter dengan dalam unit menggunakan
menggunakan simbol pendekatan berkumpulan
cm, Tahun 2.
(b) meter dengan
menggunakan simbol
m.

11.1.3 Menulis jisim yang


diberi dalam:
(a) gram dengan
menggunakan simbol g.
(b) kilogram dengan
menggunakan simbol kg.

12.1.3 Menulis isi padu


cecair yang diberi dalam:
(a) mililiter dengan
menggunakan simbol ,
(b) liter dengan
menggunakan simbol .

10.2.1 Mengukur dan Mengukur dan


menandakan jarak yang merekodkan jarak,
ditentukan dalam unit: menimbang dan
(a) sentimeter, merekodkan jisim objek,
(b) meter. serta menyukat dan
merekodkan isi padu
cecair menggunakan
10.2.2 Mengukur dan pendekatan berkumpulan
merekodkan ukuran Tahun 2.
panjang objek dalam unit:
(a) sentimeter,
(b) meter.

10.2.3 Melukis garis lurus


mengikut ukuran yang
diberi dalam unit:
(a) sentimeter.
(b) meter.

11.2.1 Menimbang dan


merekodkan objek yang
jisimnya dalam:
(a) gram,
(b) kilogram.

12.2.1 Menyukat, menanda


dan merekodkan isi padu
cecair yang ditentukan
dalam:
(a) mililiter,
(b) liter.

18
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
10.3.1 Menganggar Menganggar panjang, jisim
panjang suatu objek dalam dan isi padu menggunakan
unit sentimeter dan unit pendekatan berkumpulan
meter dan bandingkan Tahun 2.
anggaran dengan ukuran
sebenar.

11.3.1 Menganggar jisim


sesuatu objek dalam unit
gram dan kilogram dan
bandingkan anggaran
dengan timbangan
sebenar.

12.3.1 Menganggar isi


padu cecair dalam unit
mililiter dan liter dan
bandingkan dengan
sukatan sebenar.

11.1.1 Menukar unit Menukar unit panjang, unit


melibatkan meter dan jisim, dan unit isi padu
sentimeter. menggunakan
pendekatan berkumpulan
12.1.1 Menukar unit Tahun 3.
melibatkan kilogram dan
gram.

13.1.1 Menukar unit


melibatkan liter dan mililiter.

11.2.1 Menambah hingga Menambah dan menolak


tiga ukuran panjang yang melibatkan ukuran
melibatkan: panjang, ukuran jisim, dan
(a) meter, ukuran isi padu cecair
(b) sentimeter, menggunakan
(c) meter dan sentimeter. pendekatan berkumpulan
Tahun 3.
11.3.1 Menolak panjang
yang melibatkan:
(a) meter,
(b) sentimeter,
(c) meter dan sentimeter.

12.2.1 Menambah hingga


tiga jisim yang melibatkan:
(a) kilogram,
(b) gram,
(c) kilogram dan gram.

12.3.1 Menolak jisim yang


melibatkan:
(a) kilogram,
(b) gram,
(c) kilogram dan gram.

19
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
13.2.1 Menambah hingga
tiga isi padu cecair
melibatkan:
(a) liter,
(b) mililiter,
(c) liter dan mililiter.

13.3.1 Menolak isi padu


cecair yang melibatkan:
(a) liter,
(b) mililiter,
(c) liter dan mililiter.

11.4.1 Mendarab panjang Mendarab dan membahagi


yang melibatkan: melibatkan ukuran
(a) meter, panjang, ukuran jisim, dan
(b) sentimeter, ukuran isi padu cecair
(c) meter dan sentimeter, menggunakan
dengan nombor satu digit. pendekatan berkumpulan
11.5.1 Membahagi panjang Tahun 3.
yang melibatkan:
(a) meter,
(b) sentimeter
(c) meter dan sentimeter,
dengan nombor satu digit.

12.4.1 Mendarab jisim yang


melibatkan:
(a) kilogram,
(b) gram,
(c) kilogram dan gram,
dengan nombor satu digit.

12.5.1 Membahagi jisim yang


melibatkan:
(a) kilogram,
(b) gram,
(c) kilogram dan gram,
dengan nombor satu digit.

13.4.1 Mendarab isi padu


cecair yang melibatkan:
(a) liter,
(b) mililiter,
(c) liter dan mililiter,
dengan nombor satu digit.

13.5.1 Membahagi isi padu


cecair yang melibatkan:
(a) liter,
(b) mililiter
(c) liter dan mililiter,
dengan nombor satu digit

20
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
11.6.1 Mereka cerita Menyelesaikan masalah
berdasarkan ayat matematik harian berdasarkan ayat
tambah, tolak, darab, dan matematik tambah, tolak,
bahagi yang melibatkan darab dan bahagi, serta
panjang. berkaitan dengan panjang,
jisim dan isi padu cecair
12.6.1 Mereka cerita menggunakan
berdasarkan ayat matematik pendekatan berkumpulan
tambah, tolak, darab, dan Tahun 3.
bahagi yang melibatkan
jisim.

13.6.1 Mereka cerita


berdasarkan ayat matematik
tambah, tolak, darab, dan
bahagi yang melibatkan isi
padu cecair.

11.6.2 Menyelesaikan
masalah harian yang
melibatkan operasi tambah,
tolak, darab, dan bahagi
yang berkaitan dengan
panjang.

12.6.2 Menyelesaikan
masalah harian yang
melibatkan operasi tambah,
tolak, darab, dan bahagi
yang berkaitan dengan jisim.

13.6.2 Menyelesaikan
masalah harian yang
melibatkan operasi tambah,
tolak, darab, dan bahagi
yang berkaitan dengan isi
padu cecair.

Ruang 13.1.1 Mengenal pasti Mengenal bentuk tiga


bentuk tiga dimensi dimensi menggunakan
berdasarkan huraian. pendekatan berkumpulan
Tahun 2.
13.1.2 Mengenal pasti
bentuk asas bagi bentuk
tiga dimensi.

13.2.1 Mengenal pasti Mengenal bentangan tiga


pelbagai bentangan bentuk dimensi menggunakan
tiga dimensi: kubus, pendekatan berkumpulan
kuboid, piramid tapak Tahun 2.
segiempat sama, silinder
dan kon.

13.3.1 Mengenal pasti 14.3.1 Mengenal pasti Mengenal bentuk dua


bentuk dua dimensi bentuk separuh bulatan dan dimensi segi empat sama,
berdasarkan huraian. bentuk poligon sekata: segi empat tepat, segi tiga,
pentagon, heksagon, dan bulatan menggunakan
heptagon dan oktagon.

21
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 2 Tahun 3
13.3.2 Melukis bentuk asas pendekatan seluruh
bagi bentuk dua dimensi: 14.3.2 Menghasilkan corak kelas.
Segi empat sama, segi berasaskan bentuk separuh
Mengenal bentuk dua
empat tepat, segi tiga dan bulatan dan bentuk poligon
dimensi bentuk poligon
bulatan. sekata
sekata dan mengenal
paksi simetri
14.4.1 Mengenal pasti dan
menggunakan
melukis paksi simetri bagi
pendekatan berkumpulan
bentuk dua dimensi.
Tahun 3.
14.1.1 Mengenal jenis Mengenal prisma
prisma segiempat sama, menggunakan
prisma segiempat tepat dan pendekatan berkumpulan
prisma segitiga. Tahun 3.

14.1.2 Melabelkan dan


mencirikan bahagian-
bahagian prisma:
permukaan, tapak, bucu dan
sisi.

14.2.1 Membandingkan
prisma dengan bukan prisma
berdasarkan ciri-cirinya

Perwakilan 15.1.1 Mengumpul data Mengumpul, mengelas dan


Data berdasarkan situasi harian. menyusun data
menggunakan
15.1.2 Mengelas dan pendekatan berkumpulan
menyusun data Tahun 3.
menggunakan jadual.

22
PEMETAAN KURIKULUM MATEMATIK
TAHUN 4 DAN TAHUN 5 KELAS BERCANTUM
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5

Nombor 1.1.1 Membaca, menyebut 1.1.1 Membaca, menyebut Mengenal nombor dengan
Bulat dan menulis sebarang dan menulis sebarang melakukan aktiviti
nombor hingga 100 000 nombor hingga 1 000 000 membaca, menyebut dan
yang diberi dalam perkataan yang diberi dalam perkataan menulis nombor,
dan angka. dan angka. menamakan nilai tempat
dan nilai digit, dan
1.1.2 Menamakan nilai 1.1.2 Menamakan nilai tempat
mencerakinkan sebarang
tempat dan nilai digit bagi dan nilai digit bagi sebarang
nombor hingga
sebarang nombor. nombor.
100 000 menggunakan
1.1.3 Mencerakinkan 1.1.3 Mencerakinkan pendekatan seluruh
sebarang nombor mengikut sebarang nombor mengikut kelas.
nilai tempat dan nilai digit. nilai tempat dan nilai digit.
Mengenal nombor dengan
1.1.4 Menentukan nilai 1.1.4 Menyusun nombor melakukan aktiviti
nombor hingga 100 000 hingga 1 000 000 mengikut membaca, menyebut dan
dengan menyusun nombor tertib menaik dan tertib menulis nombor,
mengikut tertib menaik dan menurun. menamakan nilai tempat
tertib menurun. dan nilai digit, dan
mencerakinkan sebarang
nombor 100 001 hingga 1
000 000 menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 5.

1.2.1 Menganggar bilangan 1.2.1 Menganggar bilangan Menganggar suatu kuantiti


objek dengan menyatakan objek dengan menyatakan menggunakan pendekatan
kuantiti yang munasabah kuantiti yang munasabah seluruh kelas.
berdasarkan set rujukan berdasarkan set rujukan yang
yang diberi. diberi.

1.3.1 Mengelaskan pola bagi 1.3.1 Mengelaskan pola bagi Mengelas dan
urutan nombor yang diberi. urutan nombor genap dan melengkapkan pola
nombor ganjil. nombor hingga 100 000
1.3.2 Melengkapkan pola
menggunakan pendekatan
nombor yang diberi. 1.3.2 Melengkapkan pola
seluruh kelas.
bagi nombor genap dan
nombor ganjil. Mengelas dan
melengkapkan pola
nombor genap dan
nombor ganjil hingga 1
000 000 menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 5.

1.4.1 Membundarkan 1.4.1 Membundarkan Membundarkan sebarang


sebarang nombor hingga sebarang nombor hingga nombor dalam
puluh ribu terdekat. ratus ribu yang terdekat. lingkungan 100 000
menggunakan pendekatan
1.4.2 Mengenal pasti 1.4.2 Mengenal pasti nombor
seluruh kelas.
nombor yang boleh mewakili yang boleh mewakili suatu
suatu nombor yang telah nombor yang telah Membundarkan sebarang
dibundarkan hingga puluh dibundarkan hingga ratus ribu nombor 100 001 sehingga
ribu terdekat. terdekat. 1 000 000 menggunakan

23
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5
pendekatan berkumpulan
Tahun 5.

Operasi 2.1.1 Menambah sebarang 2.1.1 Menambah sebarang Menambah dua, tiga dan
Asas dua, tiga dan empat dua, tiga, empat dan lima empat nombor hingga lima
Tambah, nombor hingga lima digit nombor hingga enam digit digit hingga 100 000 dan
Tolak, hasil tambahnya hingga hasil tambahnya hingga 1 menyelesaikan masalah
Darab, dan 100 000 dengan 000 000 termasuk membuat penambahan sehingga 100
Bahagi menggunakan pelbagai anggaran. 000 menggunakan
strategi termasuk membuat pendekatan seluruh
2.2.1 Menyelesaikan
anggaran. kelas.
masalah harian melibatkan
2.2.1 Menyelesaikan penambahan hingga tiga Menambah dua, tiga, empa
masalah harian melibatkan dan lima nombor hingga
nombor.
penambahan hingga tiga enam digit hingga 1 000
nombor dengan 000 dan menyelesaikan
menggunakan pelbagai masalah penambahan
strategi. sehingga 1 000 000
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

2.3.2 Membentuk ayat Membentuk ayat matematik


matematik yang melibatkan tambah dan ayat
penambahan dua nombor. matematik tolak
menggunakan pendekatan
3.4.2 Membentuk ayat
berkumpulan Tahun 4.
matematik yang melibatkan
penolakan dua nombor.

3.1.1 Menolak sebarang 3.1.1 Menolak sebarang dua Menolak hingga 100 000
dua nombor hingga hingga nombor hingga menggunakan pendekatan
100 000. 1 000 000 termasuk seluruh kelas.
membuat anggaran.
Menolak nombor
melibatkan 100 001 hingga
1 000 000 termasuk
membuat anggaran
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

3.2.1 Menolak berturut- 3.2.1 Menolak berturut-turut Menolak berturut-turut dua


turut dua nombor daripada dua nombor daripada nombor sehingga 100 000
sebarang nombor hingga sebarang nombor hingga 1 menggunakan pendekatan
100 000 000 000 termasuk membuat seluruh kelas.
anggaran.
Menolak berturut-turut dua
nombor melibatkan 100
001 sehingga 1 000 000
termasuk membuat
anggaran menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 5.

3.3.1 Menyelesaikan 3.3.1 Menyelesaikan Menyelesaikan masalah


masalah harian melibatkan masalah harian melibatkan penolakan melibatkan
penolakan dua nombor penolakan. nombor sehingga 100 000

24
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5
menggunakan pendekatan
seluruh kelas.
Menyelesaikan masalah
penolakan melibatkan 100
001 sehingga 1 000 000
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

4.1.1 Mendarab sebarang 4.1.1 Mendarab sebarang Mendarab nombor hingga


nombor hingga empat digit nombor dengan nombor empat digit dengan nombor
dengan nombor satu digit hingga dua digit, 100 dan satu digit, nombor hingga
dan hasil darabnya hingga 1000 dan hasil darabnya tiga digit dengan nombor
100 000. hingga 1 000 000 termasuk dua digit, serta sebarang
membuat anggaran nombor dengan 100 dan
4.1.2 Mendarab sebarang
1000, yang mana hasil
nombor hingga tiga digit
darabnya sehingga 100
dengan nombor dua digit
000, termasuk membuat
dan hasil darabnya hingga
anggaran menggunakan
100 000.
pendekatan seluruh
4.1.3 Mendarab sebarang kelas.
nombor dengan 100 dan
Mendarab suatu nombor
1000, hasil darabnya
dengan nombor hingga dua
hingga 100 000.
digit, 100 dan 100, yang
4.1.4 Mendarab sebarang mana hasil darabnya
nombor dengan nombor sehingga 1 000 000,
hingga dua digit, 100 dan termasuk membuat
1000 dan hasil darabnya anggaran menggunakan
hingga 100 000 termasuk pendekatan berkumpulan
membuat anggaran. Tahun 5.

4.2.1 Menyelesaikan 4.2.1 Menyelesaikan Menyelesaikan masalah


masalah harian melibatkan masalah harian melibatkan pendaraban melibatkan
pendaraban dua nombor pendaraban dua nombor. nombor sehingga 100 000
menggunakan pendekatan
seluruh kelas.
Menyelesaikan masalah
pendaraban melibatkan
100 001 sehingga 1 000
000 menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 5.

4.3.2 Membentuk ayat Membentuk ayat matematik


matematik yang melibatkan darab dan bahagi
situasi harian pendaraban menggunakan pendekatan
dua nombor. berkumpulan Tahun 5.
5.3.2 Membentuk ayat
matematik yang melibatkan
situasi harian pembahagian
dua nombor.

25
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5

5.1.1 Membahagi sebarang 5.1.1 Membahagi sebarang Membahagi dan


nombor hingga nombor hingga menyelesaikan masalah
100 000 dengan nombor 1 000 000 dengan nombor berkaitan pembahagian
satu digit, dua digit, 100 satu digit, dua digit, 100 dan suatu nombor hingga 100
dan 1000. 1000 termasuk membuat 000 dengan nombor satu
anggaran. digit, dua digit, 100 dan
5.2.1 Menyelesaikan
1000 menggunakan
masalah harian melibatkan 5.2.1 Menyelesaikan
pendekatan seluruh
pembahagian dua nombor. masalah harian melibatkan
kelas.
pembahagian dua nombor.
Membahagi dan
menyelesaikan masalah
berkaitan pembahagian
suatu nombor hingga
1 000 000 dengan nombor
satu digit, dua digit, 100
dan 1000, termasuk
membuat anggaran,
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

2.3.1 Mengenal pasti anu 2.1.2 Menyelesaikan ayat Mengenal anu melibatkan
yang melibatkan matematik yang melibatkan penambahan dan
penambahan dua nombor. anu dalam penambahan penolakan menggunakan
hingga tiga nombor. pendekatan seluruh
3.4.1 Mengenal pasti anu
kelas.
yang melibatkan penolakan 3.1.2 Menentukan nilai anu
dua nombor. bagi ayat matematik yang Menentukan nilai anu
melibatkan penolakan dua melibatkan penolakan, dan
nombor. menyelesaikan masalah
melibatkan anu dalam
penambahan
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

4.3.1 Mengenal pasti anu Mengenal anu dan


yang melibatkan pendaraban menyelesaikan masalah
dua nombor. ayat matematik melibatkan
anu dalam pendaraban dan
4.3.3 Menyelesaikan ayat
pembahagian
matematik yang melibatkan
menggunakan pendekatan
anu dalam pendaraban dua
berkumpulan Tahun 5.
nombor.
5.3.1 Mengenal pasti anu
yang melibatkan
pembahagian dua nombor.
5.3.3 Menentukan nilai anu
bagi ayat matematik yang
melibatkan pembahagian dua
nombor.

Operasi 6.1.1 Menambah dan 6.1.1 Mengira bagi operasi Menjalankan dan
bergabung menolak sebarang nombor bergabung: menyelesaikan masalah
dalam lingkungan 100 000. (a) Menambah dan berkaitan operasi
mendarab, bergabung dalam
(b) Menolak dan mendarab, lingkungan 100 000

26
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5
(c) Menambah dan menggunakan pendekatan
6.2.1 Mendarab dan
membahagi, seluruh kelas.
membahagi sebarang
(d) Menolak dan membahagi
nombor dengan nombor Menjalankan dan
hasilnya dalam lingkungan 1
satu digit dan dua digit menyelesaikan masalah
000 000.
dalam lingkungan 100 000. berkaitan operasi
6.2.1 Menyelesaikan bergabung, serta
6.3.1 Menyelesaikan
masalah harian yang menyelesaikan ayat
masalah harian melibatkan
melibatkan operasi matematik operasi
penambahan dan
bergabung dan hasilnya bergabung melibatkan
penolakan.
dalam lingkungan 1 000 000. nombor 100 001 sehingga
6.3.2 Menyelesaikan 1 000 000 menggunakan
6.3.1 Menyelesaikan ayat
masalah harian melibatkan pendekatan berkumpulan
matematik operasi
pendaraban dan Tahun 5.
bergabung termasuk yang
pembahagian.
melibatkan tanda kurung
hasilnya dalam lingkungan 1
000 000.

Pecahan 7.1.1 Mengenal, Mengenal, menamakan


menamakan dan menulis dan menulis pecahan tak
pecahan tak wajar dan wajar, dan menukarkan
nombor bercampur yang pecahan tak wajar kepada
penyebutnya hingga 10 nombor bercampur
dengan menggunakan: menggunakan pendekatan
(a) objek, berkumpulan Tahun 4.
(b) gambar rajah.
7.1.2 Menukarkan pecahan
tak wajar penyebutnya
hingga 10 kepada nombor
bercampur dan sebaliknya.

7.2.1 Menambah hingga 7.1.1 Menambah hingga tiga Menambah, menolak dan
tiga pecahan wajar: nombor melibatkan nombor menjalankan operasi
(a) penyebut sama, hingga bulat, pecahan wajar dan bergabung tambah dan
10. nombor bercampur yang tolak pecahan wajar
(b) penyebut tak sama, penyebutnya hingga 10. melibatkan penyebut sama
hingga 10. dan penyebut tak sama
7.2.1 Menolak sebarang dua
menggunakan pendekatan
7.3.1 Menolak sehingga nombor melibatkan nombor
berkumpulan Tahun 4.
dua pecahan wajar bulat, pecahan wajar dan
daripada satu pecahan nombor bercampur yang Menambah, menolak dan
wajar: penyebutnya hingga 10. menjalankan operasi
(a) penyebut sama, hingga bergabung tambah dan
7.2.2 Menolak sebarang dua
10. tolak melibatkan nombor
nombor daripada satu
(b) penyebut tak sama, bulat, pecahan wajar, dan
nombor melibatkan nombor
hingga 10 nombor bercampur
bulat, pecahan wajar dan
menggunakan pendekatan
7.4.1 Menambah dan nombor bercampur yang
seluruh kelas.
menolak pecahan wajar: penyebutnya hingga 10.
(a) penyebut sama, hingga
7.3.1 Menambah dan
10.
menolak nombor melibatkan
(b) penyebut tak sama,
nombor bulat, pecahan
hingga 10.
wajar dan nombor bercampur
yang penyebutnya hingga 10.

27
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5

7.5.1 Menyelesaikan Menyelesaikan masalah


masalah harian melibatkan melibatkan operasi tambah
penambahan dan dan tolak pecahan wajar
penolakan dua pecahan menggunakan pendekatan
wajar. berkumpulan Tahun 4.

7.4.1 Menentukan nilai bagi Menentukan nilai pecahan


pecahan wajar dan nombor wajar dan nombor
bercampur daripada sesuatu bercampur mennggunakan
kuantiti. pendekatan berkumpulan
Tahun 5.

Perpuluhan 8.1.1 Mengenal, Mengenal, menamakan,


menamakan dan menulis menyebut, dan menulis
perpuluhan menggunakan perpuluhan, menukar
gambar rajah. pecahan perseribu kepada
perpuluhan, dan
8.1.2 Menyebut dan
membandingkan nilai
menulis nombor
perpuluhan menggunakan
perpuluhan sehingga tiga
pendekatan berkumpulan
tempat perpuluhan dalam
Tahun 4.
perkataan dan angka.
8.2.1 Menukar pecahan
perseribu kepada
perpuluhan dan sebaliknya.
8.2.2 Membandingkan nilai
dua nombor perpuluhan
hingga tiga tempat
perpuluhan.
8.3.1 Menambah dua 8.1.1 Menambah tiga nombor Menambah dan menolak
nombor perpuluhan hingga perpuluhan hingga tiga dua perpuluhan hingga tiga
tiga tempat perpuluhan. tempat perpuluhan. tempat perpuluhan
menggunakan pendekatan
8.4.1 Menolak dua nombor 8.2.1 Menolak berturut-turut
seluruh kelas.
perpuluhan hingga tiga dua nombor daripada
tempat perpuluhan. sebarang nombor hingga tiga Menambah tiga nombor
tempat perpuluhan. perpuluhan, dan menolak
berturut-turut dua
perpuluhan hingga tiga
tempat perpuluhan
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

8.3.1 Menambah dan Menjalankan operasi


menolak nombor perpuluhan bergabung menambah dan
hingga tiga tempat menolak perpuluhan
perpuluhan. hingga tempat perpuluhan
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

8.5.1 Mendarab nombor 8.4.1 Mendarab nombor Mendarab perpuluhan


perpuluhan dengan nombor perpuluhan hingga tiga dengan nombor satu digit,
satu digit dan hasilnya tempat perpuluhan dengan dan dengan 10, 100 dan
1000 menggunakan

28
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5
hingga tiga tempat nombor hingga dua digit, 100 pendekatan seluruh
perpuluhan. dan 1000. kelas.
8.5.2 Mendarab nombor 8.5.1 Membahagi nombor Membahagi perpuluhan
perpuluhan hingga tiga dengan nombor hingga dua dengan nombor satu digit,
tempat perpuluhan dengan digit,100, 1000 dan hasilnya 100 dan 1000
10, 100 dan 1000 hingga tiga tempat menggunakan pendekatan
perpuluhan. seluruh kelas.
8.6.1 Membahagi nombor
perpuluhan dengan nombor Mendarab perpuluhan
satu digit dan hasilnya dengan nombor dua digit,
hingga tiga tempat dan dengan 100 dan 1000
perpuluhan. menggunakan pendekatan
kelas Tahun 3.
8.6.2 Membahagi nombor
perpuluhan dengan 10, 100 Membahagi perpuluhan
dan 1000, hasilnya hingga dengan nombor hingga dua
tiga tempat perpuluhan. digit, 100 dan 1000
menggunakan pendekatan
kelas Tahun 4.

8.7.1 Menyelesaikan 8.6.1 Menyelesaikan Menyelesaikan masalah


masalah harian melibatkan masalah harian melibatkan harian perpuluhan dengan
penambahan, penolakan, perpuluhan dan hasilnya nombor satu digit, 100 dan
pendaraban dan hingga tiga tempat 1000 melibatkan
pembahagian. perpuluhan. penambahan, penolakan,
pendaraban dan
pembahagian
menggunakan pendekatan
seluruh kelas.
Menyelesaikan masalah
harian perpuluhan dengan
nombor hingga dua digit,
100 dan 1000 melibatkan
penambahan, penolakan,
pendaraban dan
pembahagian
menggunakan pendekatan
kelas Tahun 5.

Peratus 9.1.1 Menukar perpuluhan Menukar perpuluhan


hingga dua tempat kepada peratus dan juga
perpuluhan kepada peratus sebaliknya menggunakan
dan sebaliknya pendekatan berkumpulan
Tahun 4.

9.1.1 Menukar peratus Mengira peratus, menukar


kepada pecahan dan peratus kepada pecahan,
sebaliknya. menukar nombor
bercampur kepada peratus,
9.1.2 Menukar nombor
dan juga sebaliknya serta
bercampur kepada peratus
menyelesaikan masalah
dan sebaliknya.
harian melibatkan peratus
9.1.3 Mengira peratus menggunakan pendekatan
daripada suatu kuantiti. berkumpulan Tahun 5.

29
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5

9.2.1 Menyelesaikan
masalah harian melibatkan
peratus.

Wang 10.1.1 Menyatakan Menyatakan gabungan


gabungan wang dengan wang dengan nilai hingga
nilai hingga RM100 000 RM100 000 dan
berdasarkan situasi harian. membundarkan wang
menggunakan pendekatan
10.1.2 Membundarkan
berkumpulan Tahun 4.
wang kepada ringgit
terdekat. .
10.2.1 Menambah hingga 10.1.1 Menambah hingga Menambah dan menolak
tiga nilai wang dan lima nilai wang melibatkan hingga tiga nilai wang dan
jumlahnya tidak melebihi ringgit dan sen. jumlahnya tidak melebihi
RM100 000. RM100 000 serta
10.2.1 Menolak hingga dua
melaksanakan operasi
10.3.1 Menolak hingga dua nilai wang daripada sebarang
bergabung menambah dan
nilai wang daripada nilai wang melibatkan ringgit
menolak nilai wang hingga
sebarang nilai wang hingga dan sen.
RM100 000 menggunakan
RM100 000.
10.3.1 Menambah dan pendekatan seluruh
10.4.1 Menambah dan menolak nilai wang kelas.
menolak nilai wang hingga melibatkan ringgit dan sen.
Menambah dan menolak
RM100 000.
hingga lima nilai wang dan
jumlahnya dalam
lingkungan RM100 001
sehingga RM1 000 000,
serta melaksanakan
operasi bergabung
menambah dan menolak
nilai wang melibatkan
ringgit dan sen dalam
lingkungan RM100 001
sehingga
RM1 000 000
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

10.5.1 Mendarab nilai wang 10.4.1 Mendarab nilai wang Mendarab dan membahagi
dengan nombor hingga dua dengan nombor hingga dua nilai wang dengan nombor
digit, 100 dan 1000 dalam digit, 100 dan 1000 hingga dua digit, 100 dan
lingkungan RM100 000. melibatkan ringgit dan sen. 1000 dalam lingkungan
RM100 000 melibatkan
10.6.1 Membahagi nilai 10.5.1 Membahagi nilai wang
ringgit menggunakan
wang dengan nombor dengan nombor hingga dua
pendekatan seluruh
hingga dua digit, 100 dan digit, 100 dan 1000
kelas.
1000 dalam lingkungan melibatkan ringgit dan sen.
RM100 000 Mendarab dan membahagi
10.6.1 Mendarab dan
nilai wang dengan nombor
membahagi nilai wang
hingga dua digit, 100 dan
melibatkan ringgit dan sen.
1000 dalam lingkungan
RM100 001 sehingga
RM1 000 000 melibatkan
ringgit dan sen

30
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

Melaksanakan operasi
bergabung mendarab dan
membahagi nilai wang
dalam lingkungan RM100
001 sehingga RM1 000
000 melibatkan ringgit dan
sen menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 5.

10.7.1 Menyelesaikan 10.7.1 Menyelesaikan Menyelesaikan masalah


masalah harian termasuk masalah harian termasuk harian wang melibatkan
transaksi barangan dan menggunakan pelbagai operasi asas arithmetik
perkhidmatan yang instrumen pembayaran yang dalam lingkungan RM100
melibatkan penambahan, melibatkan penambahan, 000 menggunakan
penolakan, pendaraban penolakan, pendaraban, pendekatan seluruh
dan pembahagian wang. pembahagian, gabungan kelas.
operasi tambah dan tolak,
Menyelesaikan masalah
gabungan operasi darab dan
harian wang melibatkan
bahagi nilai wang.
operasi asas arithmetik,
dan gabungan operasi
asas arithmetik dalam
lingkungan RM100 001
sehingga RM1 000 000
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

10.8.1 Mengenal mata Mengenal mata wang asing


wang negara-negara dan pelbagai jenis
ASEAN dan mata wang instrumen pembayaran
negara utama dunia. menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 4.
10.8.2 Menyatakan nilai
wang RM1 dengan nilai
mata wang negara lain.
10.9.1 Mengenal pelbagai
instrumen pembayaran.

10.8.1 Menyatakan Memahami faedah mudah


keperluan memahami faedah dan faedah kompaun, dan
mudah dan faedah kompaun merancang pelan
dalam simpanan. perbelanjaan dan simpanan
bagi mencapai matlamat
10.8.2 Merancang bajet
kewangan menggunakan
harian, mingguan dan
pendekatan berkumpulan
bulanan bagi mencapai
Tahun 5.
matlamat kewangan jangka
pendek.

31
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5
10.9.1 Menyediakan rekod
kewangan bagi mencapai
matlamat kewangan

Masa dan 11.1.1 Menyatakan 11.1.1 Menyatakan perkaitan Menyatakan perkaitan


Waktu perkaitan antara unit masa antara unit masa melibatkan antara unit melibatkan hari,
melibatkan: tahun, dekad dan abad. jam, minggu, tahun dan
(a) hari dan jam, bulan menggunakan
(b) minggu dan hari, pendekatan seluruh
(c) tahun dan bulan. kelas.
Menyatakan perkaitan
antara unit melibatkan
tahun, dekad dan abad
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

11.2.1 Menambah hingga 11.2.1 Menambah hingga Menambah hingga tiga


tiga masa melibatkan: tiga masa melibatkan: masa, dan menolak hingga
(a) hari dan jam, (a) tahun dan dekad, dua masa melibatkan hari,
(b) minggu dan hari, (b) tahun dan abad. jam, minggu, tahun dan
(c) tahun dan bulan, bulan, tanpa dan dengan
tanpa dan dengan 11.3.1 Menolak hingga dua penukaran unit
penukaran unit. masa daripada satu masa menggunakan pendekatan
melibatkan: berkumpulan Tahun 4.
11.3.1 Menolak hingga dua (a) tahun dan dekad,
Menambah hingga tiga
masa daripada satu masa (b) tahun dan abad.
masa, dan menolak hingga
melibatkan:
dua masa melibatkan
(a) hari dan jam,
tahun, dekad dan abad
(b) minggu dan hari,
menggunakan pendekatan
(c) tahun dan bulan,
berkumpulan Tahun 5.
tanpa dan dengan
penukaran unit.

11.4.1 Mendarab 11.4.1 Mendarab melibatkan: Mendarab dan membahagi


melibatkan: (a) tahun dan dekad, dengan nombor satu digit
(a) hari dan jam, (b) tahun dan abad, melibatkan hari, jam,
(b) minggu dan hari, dengan nombor hingga dua minggu, tahun dan bulan,
(c) tahun dan bulan, digit. tanpa dan dengan
dengan nombor satu digit penukaran unit
tanpa dan dengan 11.5.1 Membahagi menggunakan pendekatan
penukaran unit. melibatkan: berkumpulan Tahun 4.
(a) tahun dan dekad,
Mendarab dan membahagi
11.5.1 Membahagi (b) tahun dan abad,
dengan nombor hingga dua
melibatkan: dengan nombor hingga dua
digit melibatkan tahun,
(a) hari dan jam, digit.
dekad dan abad
(b) minggu dan hari,
menggunakan pendekatan
(c) tahun dan bulan,
berkumpulan Tahun 5.
dengan nombor satu digit
tanpa dan dengan
penukaran unit.

11.6.1 Menyelesaikan 11.6.1 Menyelesaikan Menyelesaikan masalah


masalah harian melibatkan masalah harian melibatkan harian melibatkan hari, jam,
penambahan, penolakan, penambahan, penolakan, minggu, tahun dan bulan

32
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5
pendaraban dan pendaraban dan menggunakan pendekatan
pembahagian masa dan pembahagian masa berkumpulan Tahun 4.
waktu.
Menyelesaikan masalah
harian melibatkan tahun,
dekad dan abad
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

Panjang 12.1.1 Mengenal unit Mengenal, mengukur dan


panjang: menganggar panjang, dan
(a) milimeter (mm), menyatakan hubungan unit
(b) kilometer (km). panjang melibatkan
milimeter, sentimeter,
12.1.2 Menyatakan
meter, dan kilometer
hubungan melibatkan:
menggunakan pendekatan
(a) sentimeter dan
berkumpulan Tahun 4.
milimeter,
(b) kilometer dan meter,
dan sebaliknya.
12.2.1 Mengukur objek
dalam unit milimeter.
12.2.2 Menganggar jarak
dalam kilometer.

12.1.1 Menukar unit ukuran Menukar unit panjang


panjang melibatkan: dalam perpuluhan dan
(a) milimeter dan sentimeter, pecahan melibatkan
(b) sentimeter dan meter, milimeter, sentimeter,
(c) meter dan kilometer meter, dan kilometer
dalam perpuluhan menggunakan pendekatan
hingga tiga tempat berkumpulan Tahun 5.
perpuluhan.

12.1.2 Menukar unit ukuran


panjang melibatkan:
(a) milimeter dan sentimeter,
(b) sentimeter dan meter,
(c) meter dan kilometer
dalam pecahan.

12.3.1 Menambah hingga 12.2.1 Menambah hingga Menambah hingga tiga


tiga ukuran panjang tiga ukuran panjang ukuran panjang, dan
melibatkan: melibatkan perpuluhan dan menolak panjang hingga
(a) sentimeter dan pecahan dengan tanpa dan dua ukuran panjang
milimeter, penukaran unit. melibatkan unit milimeter,
(b) kilometer dan meter, sentimeter, meter dan
tanpa dan dengan 12.3.1 Menolak dua ukuran kilometer, tanpa dan
penukaran unit. panjang dari satu ukuran dengan penukaran unit
panjang melibatkan menggunakan pendekatan
12.4.1 Menolak hingga dua perpuluhan dan pecahan seluruh kelas.
ukuran panjang daripada tanpa dan dengan penukaran
Menambah hingga tiga
satu ukuran panjang unit.
ukuran panjang, dan
melibatkan:
menolak panjang hingga

33
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5
(a) sentimeter dan dua ukuran panjang
milimeter, melibatkan unit milimeter,
(b) kilometer dan meter, sentimeter, meter dan
tanpa dan dengan kilometer, termasuk
penukaran unit. perpuluhan dan pecahan,
tanpa dan dengan
penukaran unit
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

12.5.1 Mendarab ukuran 12.4.1 Mendarab ukuran Mendarab dan membahagi


panjang melibatkan: panjang melibatkan panjang dengan nombor
(a) sentimeter dan perpuluhan dan pecahan satu digit melibatkan unit
milimeter, dengan nombor satu digit, milimeter, sentimeter,
(b) kilometer dan meter, dua digit, 100 dan 1000 meter dan kilometer, tanpa
dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran dan dengan penukaran unit
tanpa dan dengan unit menggunakan pendekatan
penukaran unit. seluruh kelas.
12.5.1 Membahagi ukuran
Mendarab dengan nombor
12.6.1 Membahagi panjang panjang melibatkan
satu digit, dan membahagi
melibatkan: perpuluhan dan pecahan
panjang dengan nombor
(a) sentimeter dan dengan nombor satu digit,
sehingga dua digit, 100
milimeter, dua digit, 100 dan 1000
dan 1000 termasuk dalam
(b) kilometer dan meter, tanpa dan dengan penukaran
perpuluhan dan pecahan,
dengan nombor satu digit unit.
tanpa dan dengan
tanpa dan dengan
penukaran unit
penukaran unit.
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

12.7.1 Menyelesaikan 12.6.1 Menyelesaikan Menyelesaikan masalah


masalah harian melibatkan masalah harian melibatkan harian melibatkan unit
penambahan, penolakan, penambahan, penolakan, milimeter, sentimeter,
pendaraban dan pendaraban dan meter dan kilometer
pembahagian panjang. pembahagian panjang dalam menggunakan pendekatan
perpuluhan dan pecahan. seluruh kelas.
Menyelesaikan masalah
harian melibatkan unit
milimeter, sentimeter, meter
dan kilometer termasuk
dalam perpuluhan dan
pecahan menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 5.

Jisim 13.1.1 Menukar unit gram Menukar unit jisim dalam


dan kilogram dalam perpuluhan dan pecahan
perpuluhan dan pecahan. menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

13.1.1 Menambah dan 13.2.1 Menambah hingga Menjalankan operasi


menolak jisim melibatkan tiga jisim dalam perpuluhan bergabung tambah dan
kilogram dan gram, tanpa tolak berkaitan jisim
melibatkan unit gram dan

34
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5
dan dengan penukaran dan pecahan tanpa dan kilogram, tanpa dan dengan
unit. dengan penukaran unit. penukaran unit
menggunakan pendekatan
13.3.1 Menolak hingga dua
berkumpulan Tahun 4.
jisim dari satu jisim dalam
perpuluhan dan pecahan Menambah hingga tiga
tanpa dan dengan penukaran jisim, dan menolak hingga
unit. dua jisim dalam perpuluhan
dan pecahan, tanpa dan
dengan penukaran unit
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

13.1.2 Mendarab dan 13.4.1 Mendarab jisim dalam Menjalankan operasi


membahagi jisim perpuluhan dan pecahan bergabung darab dan
melibatkan kilogram dan dengan nombor satu digit, bahagi berkaitan jisim
gram, tanpa dan dengan dua digit, 100 dan 1000 melibatkan unit gram dan
penukaran unit. tanpa dan dengan penukaran kilogram, tanpa dan dengan
unit hingga tiga tempat penukaran unit
perpuluhan. menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 4.
13.5.1 Membahagi jisim
dalam perpuluhan dan Mendarab dan
pecahan dengan nombor membahagi jisim dengan
satu digit, dua digit, 100 dan nombor sehingga dua
1000 tanpa dan dengan digit, 100 dan 1000 dalam
penukaran unit. perpuluhan dan pecahan,
tanpa dan dengan
penukaran unit
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

13.2.1 Menyelesaikan 13.6.1 Menyelesaikan Menyelesaikan masalah


masalah harian melibatkan masalah harian melibatkan harian melibatkan operasi
operasi bergabung penambahan, penolakan, bergabung berkaitan jisim
berkaitan jisim. pendaraban dan melibatkan unit gram dan
pembahagian jisim dalam kilogram menggunakan
perpuluhan dan pecahan. pendekatan berkumpulan
Tahun 4.
Menyelesaikan masalah
harian berkaitan jisim
melibatkan unit gram dan
kilogram termasuk dalam
perpuluhan dan pecahan
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

Isi padu 14.1.1 Menukar unit mililiter Menukar unit isi padu cecair
cecair dan liter dalam perpuluhan melibatkan unit mililiter dan
dan pecahan. liter dalam perpuluhan dan
pecahan menggunakan
pendekatan berkumpulan
Tahun 5.

35
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5

14.1.1 Menambah dan 14.2.1 Menambah hingga Menjalankan operasi


menolak isi padu cecair tiga isi padu cecair dalam bergabung tambah dan
melibatkan liter dan perpuluhan dan pecahan tolak berkaitan isi padu
mililiter, tanpa dan dengan tanpa dan dengan penukaran cecair melibatkan unit
penukaran unit. unit. mililiter dan liter, tanpa dan
dengan penukaran unit
14.3.1 Menolak hingga dua
menggunakan pendekatan
isi padu cecair daripada satu
berkumpulan Tahun 4.
isi padu cecair dalam
perpuluhan dan pecahan Menambah hingga tiga isu
tanpa dan dengan penukaran padu cecair, dan menolak
unit. hingga dua isi padu cecair
melibatkan unit mililiter dan
liter dalam perpuluhan dan
pecahan, tanpa dan
dengan penukaran unit
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

14.1.2 Mendarab dan 14.4.1 Mendarab isi padu Menjalankan operasi


membahagi isi padu cecair cecair dalam perpuluhan dan bergabung darab dan
melibatkan liter dan pecahan dengan nombor bahagi berkaitan isi padu
mililiter, tanpa dan dengan satu digit, dua digit, 100 dan cecair melibatkan unit
penukaran unit. 1000 tanpa dan dengan mililiter dan liter, tanpa dan
penukaran unit. dengan penukaran unit
menggunakan pendekatan
14.5.1 Membahagi isi padu
berkumpulan Tahun 4.
cecair dalam perpuluhan
dan pecahan dengan nombor
satu digit, dua digit, 100 dan
Mendarab dan membahagi
1000 tanpa dan dengan
isi padu cecair dengan
penukaran unit.
nombor sehingga dua digit,
100 dan 1000 dalam
perpuluhan dan pecahan,
tanpa dan dengan
penukaran unit
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

14.2.1 Menyelesaikan 14.6.1 Menyelesaikan Menyelesaikan masalah


masalah harian melibatkan masalah harian melibatkan harian melibatkan operasi
operasi bergabung penambahan, penolakan, bergabung berkaitan isi
berkaitan isi padu cecair. pendaraban, dan padu cecair melibatkan unit
pembahagian isi padu cecair mililiter dan liter
yang melibatkan perpuluhan menggunakan pendekatan
dan pecahan. berkumpulan Tahun 4.
Menyelesaikan masalah
harian berkaitan isi padu
cecair melibatkan unit
mililiter dan liter dalam
perpuluhan dan pecahan
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

36
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5

Ruang 15.1.1 Mengenal dan 15.4.1 Mengukur sudut pada Mengenal dan menamakan
menamakan sudut tegak, poligon hingga lapan sisi. sudut, garis selari dan
sudut tirus dan sudut cakah garis serenjang pada
15.5.1 Melukis garis selari
pada bentuk segiempat bentuk asas dua dimensi
dan garis serenjang.
tepat, segiempat sama dan menggunakan pendekatan
segitiga. seluruh kelas.
15.2.1 Mengenal dan Mengukur sudut dan
menamakan: melukis garis selari
(a) garis selari, menggunakan pendekatan
(b) garis serenjang, berkumpulan Tahun 5.
pada bentuk asas dua
dimensi.

15.3.1 Menentukan 15.1.1 Menentukan perimeter Menentukan perimeter dan


perimeter segiempat tepat, gabungan dua bentuk: luas bentuk asas dua
segiempat sama, segitiga segiempat tepat, segiempat dimensi, dan isi padu
dan poligon. sama dan segitiga. kubus dan kuboid
menggunakan pendekatan
15.3.2 Menentukan luas 15.1.2 Menentukan luas
seluruh kelas.
segiempat tepat, segiempat gabungan dua bentuk:
sama, dan segitiga segiempat tepat, segiempat Menentukan perimeter, luas
menggunakan petak sama dan segitiga. gabungan dua bentuk asas
segiempat sama dan dua dimensi, dan isi padu
rumus. gabungan dua bentuk kubus
dan kuboid menggunakan
15.4.1 Menentukan isi padu 15.1.3 Menentukan isi padu pendekatan berkumpulan
kubus dan kuboid gabungan dua bentuk, kubus Tahun 5.
menggunakan kubus unit 1 dan kuboid.
sentimeter padu dan
rumus.

Koordinat 16.1.1 Menyatakan 16.1.1 Mengenal paksi-x, Mengenal konsep asas


perbendaharaan kata bagi paksi-y dan asalan (0). koordinat pada sukuan
menjelaskan maksud paksi pertama menggunakan
16.1.2 Menentukan koordinat
mengufuk dan paksi pendekatan seluruh
bagi sesuatu titik pada
mencancang. kelas.
sukuan pertama.
16.1.2 Menamakan objek Mengaplikasikan
16.1.3 Menanda titik pada
berdasarkan kedudukan pengetahuan asas
sukuan pertama diberi
pada paksi mengufuk dan berkaitan koordinat pada
koordinatnya.
paksi mencancang di atas sukuan pertama
kertas berpetak. menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.
16.1.3 Menentu dan
menyatakan kedudukan
objek pada paksi mengufuk
dan paksi mencancang di
atas kertas berpetak.

Nisbah dan 17.1.1 Menentukan suatu 17.1.1 Menentukan suatu Menentukan kadaran
Kadaran nilai menggunakan kaedah nilai berdasarkan nisbah 1:1 dalam situasi harian
unitari dalam situasi harian. hingga 1:10, 1:100 dan menggunakan kaedah
1:1000. unitari menggunakan
pendekatan seluruh
kelas.

37
Standard Pembelajaran
Tajuk Catatan
Tahun 4 Tahun 5
Menentukan kadaran
menggunakan nisbah
menggunakan pendekatan
berkumpulan Tahun 5.

Pengurusan 18.1.1 Mengenal mod, Mengenal dan menentukan


Data median, min dan julat mod, median, min dan julat
daripada data yang diberi. hingga 10 data yang diberi
menggunakan pendekatan
18.1.2 Menentukan mod,
berkumpulan Tahun 5.
median , min dan julat hingga
10 data yang diberi. .

18.1.1 Membaca dan 18.2.1 Membina piktograf Membaca, mendapat dan


mendapat maklumat dan carta palang membandingkan maklumat
daripada: daripada perwakilan
(a) piktograf, piktograf, carta palang dan
(b) carta palang, carta pai menggunakan
(c) carta pai. pendekatan berkumpulan
Tahun 4.
Membina piktograf dan carta
18.1.2 Membandingkan
palang menggunakan
maklumat daripada:
pendekatan berkumpulan
(a) piktograf,
Tahun 5.
(b) carta palang,
(c) carta pai.

38
3.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS BERCANTUM
3.1 Pengenalan
Kelas bercantum mempunyai bilangan murid yang kecil dan terdiri daripada
murid daripada tahun persekolahan yang berbeza. Proses pengajaran dan
pembelajaran dalam kelas bercantum perlu mengambil kira keperluan
murid yang berbeza daripada aspek kebolehan, minat dan tahap
pemikiran. Sehubungan dengan itu kaedah pengajaran pelbagai gred
digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum.
Umumnya, pengajaran dan pembelajaran yang biasa dilaksanakan dalam
pengajaran pelbagai gred adalah Pengajaran Kelas, Pengajaran Kumpulan
dan Pengajaran Individu. Strategi pengajaran dan pembelajaran seperti
penggabungjalinan, penyerapan, pemulihan dan pengayaan perlu
diubahsuai berdasarkan keperluan murid yang pelbagai.

Murid dalam kelas bercantum mempunyai unsur-unsur kepelbagaian yang


perlu diambilkira oleh guru ketika merancang proses pengajaran. Unsur-
unsur kepelbagaian mereka adalah seperti berikut:

i. Umur
ii. Kebolehan
iii. Tahap perkembangan
iv. Latar belakang
v. Pengalaman
vi. Motivasi
vii. Minat

3.2 Pengajaran dan Pembelajaran Pelbagai Gred


Pengajaran pelbagai gred digunakan dalam kelas bercantum untuk
menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Berikut
adalah lima jenis pengajaran pelbagai gred yang digunakan dalam kelas
bercantum:

39
3.2.1 Pengajaran Secara Kelas
Guru menyampaikan pelajaran kepada semua murid yang berada dalam
bilik darjah kelas bercantum pada masa yang sama. Walau bagaimanapun,
pengajaran secara kelas ini hanya sesuai dilaksanakan untuk mata
pelajaran seperti Pendidikan Jasmani, Muzik, Pendidikan Seni dan Moral
kerana guru boleh menyampaikan maklumat am kepada murid.

3.2.2 Pengajaran Mengikut Tahun Persekolahan


Kaedah ini dijalankan dalam situasi guru mengajar murid dalam kumpulan
berasingan mengikut umur tertentu dalam sesuatu waktu. Guru akan
mengajar satu kumpulan murid secara kelas dan dalam waktu yang sama
murid daripada tahun persekolahan yang lain akan membuat kerja secara
individu. Kaedah ini disebut Kaedah Mengikut Tahun Persekolahan
dengan tujuan membezakannya dengan kaedah kumpulan kebolehan
yang terdapat dalam kelas biasa.

Kaedah ini boleh digunakan apabila terdapat peringkat kebolehan murid


mengikut tahun persekolahan sangat berbeza daripada aspek kemahiran
dan pengetahuan di dalam sesuatu bidang tertentu. Contohnya, bagi mata
pelajaran Bahasa Melayu, kemahiran membaca bagi sebuah kelas
bercantum Tahun 2 dan Tahun 3, guru akan melaksanakan aktiviti bacaan
dengan murid Tahun 2 dan kemudian, manakala murid Tahun 3 diberi buku
atau teks untuk pembacaan di ruang pembacaan senyap. Kemudian guru
akan beralih kepada Tahun 3 untuk melaksanakan aktiviti bacaan. Semasa
melaksanakan kaedah ini, guru digalakkan mengadakan aktiviti-aktiviti
kumpulan.

3.2.3 Pengajaran Secara Kumpulan


Kaedah ini bermaksud guru membahagikan murid kepada beberapa
kumpulan dan menyampaikan pengajaran kepada kumpulan murid tertentu
dalam satu-satu masa. Setelah guru selesai membimbing satu kumpulan,
guru akan berpindah dan membimbing kumpulan yang lain dan seterusnya
bergilir-gilir sehingga merangkumi semua kumpulan murid.

40
Terdapat beberapa cara yang sesuai untuk membentuk kumpulan :
(a) Kumpulan Mengikut Kebolehan Yang Sama

Murid yang lebih kurang sama tahap kebolehan diletakkan dalam satu
kumpulan . Kumpulan seperti ini sesuai untuk beberapa aktiviti dalam
kemahiran asas, aktiviti pengayaan dan pemulihan.

Kumpulan yang sama kebolehan ini dikenali sebagai kumpulan akademik.


Kaedah ini amat sesuai digunakan untuk mata pelajaran seperti Matematik,
Sains dan bahasa. Guru akan memerhati dan mencatat pencapaian murid
dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kemudian secara
sistematik akan membahagikan murid pada kumpulan-kumpulan tertentu
berdasarkan kebolehan mereka. Guru perlu lebih menitikberatkan
keperluan murid daripada kumpulan yang lemah.

(b) Kumpulan Pelbagai Kebolehan

Murid daripada pelbagai kebolehan dan kecenderungan akan diletakkan


dalam satu kumpulan. Contohnya, ahli kumpulan yang terdiri daripada
murid yang pandai membaca, melukis dan merekacipta. Biasanya
kumpulan seperti ini dibentuk untuk menjalankan satu-satu projek. Oleh itu
kumpulan yang mempunyai pelbagai kebolehan dapat menghasilkan
projek yang berjaya. Lembaran kerja pula disediakan mengikut kebolehan
murid.

3.2.4 Pengajaran Individu


Kaedah ini boleh digunakan setelah semua kumpulan murid telah
melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Guru mengambil kesempatan
untuk membimbing secara individu. Kaedah individu ini bermaksud
pengajaran guru adalah dikhususkan kepada seseorang murid yang
tertentu dengan bahan bantu mengajar atau lembaran kerja khas untuk
murid berkenaan sahaja. Kaedah ini bertujuan untuk mengembangkan
secara optima potensi dan kebolehan murid itu, dan dalam situasi kelas
bercantum dimana bilangan muridnya yang bersaiz kecil, kaedah ini
merupakan kaedah paling efektif.

41
3.2.5 Pengajaran Sosial
Kumpulan ini berbeza dengan kumpulan yang dibentuk berdasarkan aktiviti
dan kumpulan pelbagai kebolehan kerana kumpulan ini dibentuk
berdasarkan kepada penyesuaian kanak-kanak itu sendiri dimana kanak-
kanak diberi peluang memilih kumpulan-kumpulannya sendiri berdasarkan
minat dan kecenderungan murid berkenaan serta dikelilingi oleh rakan-
rakan yang disenangi murid itu. Jenis-jenis aktiviti yang dibuat biasanya
termasuklah permainan, pelajaran muzik, drama atau pelajaran bercorak
rekreasi; juga pelajaran yang menekankan kemahiran psikomotor.

3.3 Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21


Pengajaran bermaksud bagaimana seseorang guru menyampaikan
pelajaran atau ilmu pengetahuan kepada murid. Ia merupakan satu proses
yang bermula daripada persediaan untuk mengajar, melakukan
pengajaran, menilai kembali apa yang telah diajar serta melakukan
tindakan susulan bagi menyempurnakan proses pengajaran itu.
Pengajaran juga adalah rancangan guru yang sistematik untuk
membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Pembelajaran
ialah proses perubahan struktur mental yang membina keupayaan tingkah
laku yang berbeza. Dari sudut kognitif, pembelajaran boleh berlaku tanpa
perubahan tingkah laku yang segera. Proses pembelajaran yang berlaku
secara berterusan akan membawa perubahan tingkah laku.

Pelbagai kaedah pengajaran yang telah digunakan oleh guru sejak


berkurun lamanya. Ini dilakukan untuk memastikan supaya murid
mendapat pembelajaran yang berkualiti dan berkesan. Kaedah
pengajaran yang sering diperkatakan masa kini adalah pembelajaran abad
21 seiring dengan arus pembangunan. Kementerian Pelajaran Malaysia
telah melancarkan inisiatif pembelajaran abad 21 secara rintis pada tahun
2014 dan meluaskan pelaksanaan ke seluruh negara mulai tahun 2015
selaras dengan transformasi pendidikan negara dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025). Terdapat perbezaan
antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran abad 21 iaitu:

42
Pembelajaran Konvensional Pembelajaran Abad Ke-21
Dipimpin oleh guru Berasaskan murid
Pembelajaran langsung Pembelajaran koperatif
Menekankan pengetahuan, Menekankan kemahiran,
kandungan dan kemahiran proses dan pemikiran aras
asas. tinggi
Berfokuskan praktikal
Berfokuskan teori Menekankan kemahiran
Menekankan Kurikulum hidup
Aktiviti Individu Aktiviti berkumpulan

Merangkumi dalam bilik Melibatkan komuniti


darjah Pentaksiran formatif
Belajar untuk kehidupan
Pentaksiran sumatif
Belajar untuk sekolah

3.3.1 Ciri-Ciri Pembelajaran Abad 21


Pengajaran dan pembelajaran abad 21 turut menekankan 4 ciri iaitu:
(a) Komunikasi (Communication)
(b) Pemikiran kritis (Critical Thinking)
(c) Kolaborasi (Collaboration)
(d) Kreativiti (Creativity)

43
(a) Komunikasi

Murid digalakkan untuk memahami, mengelola dan menghasilkan satu


komunikasi yang efektif dalam pelbagai bentuk sama ada secara lisan atau
tulisan. Murid akan diberi peluang untuk menggunakan kemahiran
komunikasi ketika mengutarakan pendapat mereka sama ada dalam aktiviti
berkumpulan atau pun ketika bersama guru.

(b) Kolaborasi
Murid akan diberi peluang untuk menunjukkan kemampuannya dalam
aktiviti berkumpulan, bakat kepimpinan, memainkan pelbagai peranan,
memikul tanggungjawab, menghormati pendapat orang lain, bertoleransi
dan berempati dengan orang lain.

(c ) Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah


Murid dididik untuk berusaha menganalisa, menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan.

(d) Kreativiti dan inovasi


Murid digalakkan untuk mencuba menghasilkan sesuatu yang baharu atau
membuat inovasi.

Secara rumusannya, murid kini perlu didedahkan dengan pelbagai situasi


yang menuntut mereka untuk menyelesaikan pelbagai pemasalahan
supaya mereka boleh menjadi modal insan yang kritis, berdaya saing dan
mampu berhadapan dengan cabaran globalisasi. Mereka juga perlu bijak
berkomunikasi dan bekerja dengan orang lain terutama ketika mereka
berada di dalam alam pekerjaan. Oleh itu, sistem pendidikan negara perlu
menyediakan murid dengan ilmu dan kemahiran ini bersesuaian dengan
kehendak semasa.

44
3.3.2 Elemen-Elemen Yang Terkandung Dalam Pembelajaran Abad 21
Berikut adalah gambarajah yang menyenaraikan elemen-elemen yang
terkandung dalam pembelajaran abad 21.

Ciri-ciri murid yang diharapkan hasil daripada pembelajaran abad 21 ialah:


bijak menyoal
berupaya membuat hubung kait
yakin berkomunikasi
mengambil risiko
ingin tahu
menjana idea
fleksibel
mendengar dan membuat refleksi
mampu bekerja dengan orang lain
mampu berfikir sendiri
menguasai kemahiran literasi
berani mencuba

45
3.3.3 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad 21.

Strategi kolaboratif dan kooperatif


Strategi koperatif dan kolaboratif memerlukan murid bekerjasama dalam
kumpulan bagi mengatasi sesuatu masalah, memberi maklum balas dan
berkomunikasi serta berinteraksi antara satu sama lain secara berstuktur.

Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai satu set proses yang membantu


murid berinteraksi satu sama lain untuk mencapai satu matlamat khusus atau
mendapatkan satu hasil akhir (end product) yang ada kaitan dengan isi
kandungan mata pelajaran. Pendekatan berstruktur dalam pembelajaran koperatif
melibatkan proses mencipta, menganalisis dan mengaplikasikan struktur dan
tidak terikat kepada isi kandungan pelajaran.

Ciri-ciri pembelajaran koperatif


Ganjaran kumpulan: ganjaran kumpulan menjadikan murid lebih
bermotivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan
Tanggungjawab individu: mendorong murid membimbing rakan-rakan
sekumpulan dan semua ahli bertanggungjawab menguasai pelajaran
Peranan ahli
Interaksi
Kemahiran berkumpulan-menguruskan sebarang konflik yang timbul di
dalam kumpulan

Pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang melibatkan satu


kumpulan murid yang bekerja bersama untuk mencapai hasil pembelajaran
secara bersama. Dalam pembelajaran kolaboratif terdapat tiga cara iaitu
kolaboratif guru-murid, kolaboratif murid, dan kolaboratif melalui ICT. Dalam
Pembelajaran Abad 21, pembelajaran kolaboratif penting kerana ia merupakan
satu proses yang mencabar murid berfikir, menyelesaikan masalah, mempunyai
tujuan yang sama untuk mencapai keputusan.

46
Pembelajaran
kolaboratif

Kolaboratif kolaboratif
murid-murid melalui ICT

Berkongsi membuat Perkongsian


pendapat keputusan maklumat

Ciri ciri pembelajaran kolaboratif


Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid-
contoh maklumat hasil carian internet
Perkongsian kuasa antara guru dan murid penurunan kuasa kepada
murid menentukan objektif sesuatu tugasan, menggunakan kreativiti
mereka menyiapkan tugasan, contohnya pengurusan grafik
Guru sebagai mediator- membantu murid mengaitkan maklumat baru
yang diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan
pemindahan kepada situasi baru

Tambahan pula, pembelajaran ini berpotensi memenuhi gaya pembelajaran


murid, dan murid dapat mempelajari kemahiran interpersonal. Selain itu
pembelajaran ini menuju kepada perubahan dan murid bertoleransi sesama
sendiri (Watson & Battistich 2006). Dalam kelas bercantum, kaedah
pembelajaran ini boleh digunakan dalam menjalankan aktiviti kumpulan secara
bersama-sama oleh murid. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan
mengikut kebolehan mereka. Elemen yang perlu di beri perhatian ialah minat,
kebolehan dan umur mereka. Bagi murid yang mempunyai aras yang lebih tinggi,
isu yang lebih kompleks boleh dikemukakan di mana ahli-ahli kumpulan akan
berusaha untuk mencari penyelesaian yang sesuai.

47
Contoh pembelajaran kolaboratif dan kooperatif yang boleh digunakan dalam
kelas bercantum adalah jigsaw, gallery walk, perbincangan kumpulan, projek.
Contoh: Jigsaw Model.

Murid di bahagikan kepada kumpulan. Setiap murid akan belajar satu topik atau
kemahiran. Selepas itu kumpulan itu dibahagikan kepada kumpulan baru supaya
setiap kumpulan mempunyai wakil yang boleh mengajar satu topik atau
kemahiran. Kaedah ini sangat efektif untuk pembentangan isi kandungan . Murid
dapat mengajar murid yang lain dan pada masa yang sama dapat memupuk sifat
kepimpinan. Semasa pembelajaran ini berlaku, guru berpeluang mengajar
kumpulan yang lain.

Pembelajaran kontekstual
Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan
ilmu yang dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan
dunia pekerjaan. Pembelajaran kontekstual melibatkan murid sepenuhnya dalam
proses pembelajaran. Pembelajaran ini menekankan proses penglibatan murid
untuk mencari bahan-bahan yang mereka belajar dan kaitkan dengan kehidupan
sebenarnya. Pengajaran ini melibatkan perkongsian pemikiran dan pengalaman
guru untuk memberi kefahaman kepada murid kerana proses pengajaran dan
pembelajaran itu sendiri melibatkan murid, pengajar dan bahan pengajaran.
Pembelajaran kontekstual ini bukan sekadar mendengar dan mengambil nota
tetapi murid mengalami proses pembelajaran secara langsung, iaitu
menghubungkan isi pelajaran dengan dunia sebenar, proses interaksi antara
murid dengan murid yang lain serta menjadikan situasi pengajaran di dalam kelas
sebagai simulasi kepada kehidupan harian mereka.

Dalam pengajaran, guru memberi pendedahan, penemuan dan penciptaan


kepada murid. Guru dikehendaki melibatkan murid secara aktif dan menemui idea
dan fakta. Ini akan menjadikan murid dapat melibatkan diri secara menyeluruh
dalam aktiviti dan membentangkan hasil kerja mereka.

48
Contohnya: Pembelajaran eksperiential, pengalaman hidup sebenar, dan
pembelajaran aktiviti. Kaedah yang boleh digunakan ialah simulasi, main peranan,
kajian kes dan problem based learning

Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)


Pembelajaran Berasaskan Masalah ialah satu strategi yang berpusatkan murid.
Murid dikehendaki belajar tentang sesuatu mata pelajaran dengan menggunakan
pengalaman untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Murid akan menguasai
kemahiran berfikir dan juga pengetahuan tentang mata pelajaran tersebut.
Kaedah ini bermatlamat untuk menolong murid mengembangkan pengetahuan
mereka, menyelesaikan masalah dengan efektif, pembelajaran kendiri, kemahiran
kolaboratif dan meningkatkan motivasi intrinsik.

Dalam kumpulan, murid mengenalpasti apa yang mereka tahu, apa yang perlu
mereka tahu, bagaimana dan cara mengakses informasi baru untuk
menyelesaikan masalah. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi
sokongan, bimbingan dan memantau proses pembelajaran.

Masalah

Aplikasikan Apa murid


pengetahuan tidak tahu

Belajar apa
yang tidak tahu

Kitaran Pembelajaran Berasaskan Masalah


Contoh:
1) Murid di beri satu masalah untuk berbincang dalam kumpulan. Di sini
murid akan menggunakan pengetahuan sedia ada mereka.
2) Dalam kumpulan, murid akan mengembangkan teori atau hipotesis
untuk menerangkan masalah. Pada masa ini murid akan
mengenalpasti isu pembelajaran. Fasilitator memberi bimbingan

49
supaya murid dapat membina pengetahuan semasa menyelesaikan
masalah.
3) Pembelajaran kendiri akan berlaku dalam proses ini di mana murid
terus mencari isu dalam masalah yang diberi.
4) Murid akan membentuk kumpulan dan membincang dapatan mereka
berdasarkan apa yang mereka pelajari.

Dalam proses pembelajaran, maklumbalas dan refleksi akan berlaku. Murid aktif
dalam membina pengetahuan baru. Kekuatan PBL adalah proses pembelajaran
ini membina satu keyakinan dalam murid berdasarkan pengalaman dan interaksi
dengan persekitaran mereka, seterusnya menyediakan mereka untuk
menghadapi masalah dan cabaran yang sebenar berlaku dalam dunia.

Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP)


Pembelajaran Berasaskan Projek adalah kaedah pengajaran abad 21 yang
sangat komprehensif kerana ianya menyokong kesemua kemahiran dalam ciri
abad 21. Ia merupakan satu kaedah pengajaran yang menekankan kajian dalam
bentuk projek sebagai cara murid memperoleh ilmu. Kaedah ini adalah
berpusatkan murid, memerlukan masa untuk disiapkan, merentasi kurikulum dan
melibatkan kemahiran serta kecerdasan pelbagai. Kaedah ini memerlukan murid
untuk berinteraksi dengan isu dan amalan dunia sebenar selain menekankan
pembelajaran kendiri dan amalan penerokaan oleh murid.

Proses pembelajaran menggunakan kaedah ini bermula dengan soalan-soalan


berpandu, pemahaman konsep dan prinsip terus pelajaran. Ini akan memberi
peluang kepada murid untuk memahami sesuatu perkara dengan mendalam.
Murid biasanya diberi kebebasan untuk memilih tema bagi projeknya berdasarkan
kepada senarai tema yang disediakan. Kemudian murid akan mengumpul segala
maklumat dan bahan yang berkaitan dengan projek tersebut. Oleh itu murid perlu
menjangkau bidang yang pelbagai dan luas. Dengan cara ini projek dapat
meluaskan skop pemikiran murid dan memberi mereka peluang untuk
memperoleh pengalaman yang lebih luas. Pembelajaran menggunakan kaedah
ini selalunya dicirikan dengan penghasilan satu produk pada akhir pembelajaran.

50
Murid juga boleh menunjukkan apa yang telah dipelajari dalam bentuk
demonstrasi dan persembahan.

Terrdapat persamaaan di antara kaedah Pengajaran Berasaskan Masalah (PBM)


dan Pengajaran Berasaskan Projek (PBP) di mana kedua-duanya menggunakan
kaedah inkuiri yang membentuk soalan dan masalah untuk diselesaikan. Namun
begitu terdapat perbezaan di antara keduanya. PBP menilai murid melalui
penghasilan produk atau pembentangan murid terhadap pemasalahan yang
dipilih. Manakala PBM melihat kepada jawapan atau penyelesaian masalah.
Dalam PBM guru akan terus memberikan masalah kepada murid untuk
diselesaikan manakala PBP memberi ruang kepada murid untuk memilih tema
atau isu yang ingin mereka selesaikan.

Flipped classroom
Flipped classroom adalah satu strategi pengajaran yang berbeza dengan kaedah
tradisional yang sering guru laksanakan. Flipped classroom menyampaikan isi
kandungan pengajaran di luar bilik darjah contoh melalui talian, penggunaan
video, audio, perisian multimedia dan apa jua jenis bahan yang memanfaatkan
murid. Kaedah ini adalah fleksibel dan boleh diguna dalam pelbagai disiplin dan
peringkat pendidikan. Pada peringkat sekolah , kaedah ini tidak terhad kepada
murid biasa. Siegle (2013) telah membuktikan kaedah flipped classroom sesuai
dilaksanakan terhadap murid yang istimewa dan murid yang berbakat. Bagi murid
yang pada tahap rendah kaedah flipped classroom membantu meningkatkan
motivasi dan minat murid seperti pemulihan. Sebaliknya, bagi murid yang
mempunyai kecerdasan tinggi, kaedah flipped classroom bertindak sebagai
proses pengayaan.

Dalam pembelajaran menggunakan flipped classroom, guru menyediakan bahan-


bahan bacaan seperti buku, nota, video tape pengajaran dan juga laman web
yang berkenaan dengan topik yang hendak diajar. Sebelum pengajaran topik itu,
murid akan membaca atau mengakses bahan tersebut di rumah. Ia adalah satu
persediaan yang rapi dan baik kerana murid dapat mengakses bahan-bahan
pelajaran di rumah mengikut tahap mereka. Sebagai contoh, murid pada tahap
yang rendah boleh melihat bahan-bahan pelajaran beberapa kali dan murid pada
51
tahap yang tinggi akan lebih bermotivasi untuk mencari lebih maklumat tentang
topik yang berkenaan. Apabila murid menghadiri kelas, guru telah menyediakan
pelbagai aktiviti kumpulan di dalam kelas. Aktiviti kumpulan adalah berkenaan
dengan bahan yang mereka telah baca.

Cadangan ialah guru boleh menyediakan stesen pembelajaran, demonstrasi,


aktiviti makmal, kerja berkumpulan dengan bimbingan.

Ciri-ciri flipped classroom


Pembelajaran aktif: Murid melalui satu proses pembelajaran yang aktif di
mana murid menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran.
Pembelajaran arah-kendiri: Murid merujuk kepada bahan pengajaran yang
lalu dan kaitkan dengan pengetahuan yang baru.
Pelbagai gaya pembelajaran: Flipped classroom dapat memenuhi gaya
pembelajaran murid, iaitu pengajaran dan pembelajaran adalah dalam
berbagai bentuk dan murid melibatkan diri dalam aktiviti.
Pelbagai instruction: Murid belajar mengikut tahap kebolehan.

52
Interaksi sosial: Interaksi sosial dipertingkatkan melalui aktiviti kolaboratif
di dalam kalangan muriddengan murid dan murid dengan guru. Interaksi
dengan guru adalah lebih bermakna.
Penyediaan abad 21: Menggunakan teknologi untuk tujuan pendidikan,
iaitu mengembangkan kemahiran teknologi supaya murid dapat
menggunakan teknologi dan sumber untuk menambah pengetahuan
mereka.

3.4 Strategi Pelbagai Gred (Multigrade Strategy)


Dalam merancang pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum, guru mesti
mengenal murid dari segi aras kebolehan murid, kematangan, umur, dan minat.
Guru yang mengajar kepelbagaian aras dalam kelas bercantum harus
mengetahui beberapa aspek supaya guru dapat menghasilkan pengajaran dan
pembelajaran yang efektif. Aspek-aspek tersebut akan dibincangkan di bawah.

Kumpulan strategik
Bahagikan murid kepada kumpulan pelbagai aras. Dengan pembentukkan
kumpulan pelbagai aras, murid digalakkan bergaul dan berinteraksi dalam
tugasan mereka. Contohnya, guru boleh memberi murid yang beraras rendah
aktiviti membaca, beraras tinggi pula aktiviti menulis dan aktiviti yang lain
bersesuaian dengan tahap murid.

Penyediaan sumber/bahan pengajaran dan pembelajaran


Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran adalah pelbagai jenis dan harus
memberi cabaran kepada pembelajaran murid yang pelbagai aras. Contohnya,
lembaran kerja yang pelbagai jenis untuk digunakan dalam kumpulan pelbagai
aras. Lembaran kerja adalah berbentuk tugasan berkumpulan, tugasan dengan
bimbingan guru, tugasan individu dan tugasan bimbingan rakan sebaya.

Pembelajaran kendiri
Dalam menjalankan aktiviti kumpulan, pada masa yang sama murid juga diberi
peluang untuk membuat pembelajaran kendiri. Pembelajaran kendiri ini akan
menolong murid dalam mencapai objektif pembelajaran.

53
Meluangkan masa untuk murid berkeperluan khas.
Guru harus memastikan murid yang berkeperluan khas, bermasalah
pembelajaran, boleh mencapai kejayaan seperti murid lain. Memberi tugasan
yang khas dan memberi lebih perhatian individu kepada murid yang berkenaan.
Perhatian individu ini bergantung kepada tahap keperluan murid berkenaan.

Terdapat beberapa strategi pelbagai gred yang boleh digunakan untuk kelas
bercantum. Antaranya adalah seperti apa yang akan dibincangkan di bawah.

3.4.1 Pengajaran Seluruh Kelas


Dalam pengajaran seluruh kelas, guru mengajar semua kumpulan secara
kelas. Untuk strategi ini, guru merancang pengajaran dengan memilih topik
yang sesuai untuk semua murid dalam kelas. Dalam strategi ini, guru
menyediakan isi kandungan, hasil pembelajaran dan kaedah penyampaian
pengajaran yang sama. Sokongan rakan sebaya boleh diterapkan dalam
pengajaran dan pembelajaran iaitu murid yang yang lebih tua boleh
bekerjasama dengan murid yang lebih muda. Contoh aktiviti pengajaran
kelas, guru merancang untuk mengajar nombor 1-10 kepada murid yang
beraras rendah. Guru tersebut menerangkan nombor dengan teknik
bercerita kepada semua kumpulan dalan bilik darjah. Semasa becerita
guru melibatkan murid yang beraras lebih tinggi menggunakan chart
nombor dan menunjukkan nombor semasa guru menyebut nombor itu
semasa becerita.

3.4.2 Pembelajaran Arah Kendiri


Pembelajaran arah kendiri merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran
untuk memenuhi keperluan pembelajaran individu. Murid diberi
tanggungjawab bagi pembelajaran mereka sendiri. Murid juga diberi
peluang untuk belajar mengikut keperluan mereka dan berinisiatif untuk
belajar. Dalam kelas bercantum, lebih daripada dua kumpulan murid akan
terlibat aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam masa
serentak. Oleh sebab itu, guru perlu merancang pembelajaran arah kendiri
kepada salah satu kumpulan murid supaya proses pengajaran dan
pembelajaran boleh berjalan lancar. Contohnya, guru memberi tugasan
54
kepada sekumpulan murid untuk pembelajaran arah kendiri semasa
mengajar murid di kumpulan lain. Selepas tamat mengajar di kumpulan itu,
guru akan membimbing murid yang melaksanakan pembelajaran arah
kendiri.

Pembelajaran arah kendiri boleh dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti


berikut:
Memberikan murid tugasan. Contoh; kerja sekolah
Memberikan murid projek di mana penglibatan semua murid adalah
maksimum. Contoh; projek sejarah.

Kelebihan pembelajaran arah kendiri:


Murid akan mempunyai autonomi di atas pembelajaran mereka
Kaedah ini boleh meningkatkan motivasi murid untuk belajar
Ia boleh meningkatkan komitmen dan rasa tanggungjawab dalam diri
murid
Murid belajar untuk menetapkan matlamat pembelajaran dan menilai
tahap pencapaian mereka sendiri
Murid dididik untuk membuat keputusan mereka sendiri.

Kelemahan

Murid akan merasa terpinggir dan keliru kerana mereka berasa kurang
mendapat bimbingan daripada guru

3.4.3 Peer Tutoring


Peer tutoring atau bantuan rakan sebaya adalah penting dalan pelaksanaan kelas
bercantum. Bantuan rakan sebaya dapat meningkatkan keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Bantuan rakan sebaya
diperlukan apabila guru mengajar satu kumpulan dan pada masa yang sama
bantuan rakan sebaya diperlukan untuk kumpulan yang lain. Murid boleh
mendapatkan bantuan dan sokongan daripada rakan-rakan yang sudah

55
memahami konsep yang diajar oleh guru. Kaedah ini boleh dilaksanakan
menggunakan 3 cara:
Murid yang lebih tua mengajar murid yang lebih muda (gred yang
berlainan)
Murid yang lebih pandai mengajar murid yang kurang pandai (gred yang
sama)
Dua orang rakan belajar bersama-sama dan saling berbincang untuk
memahami sesuatu tajuk atau topik yang dipelajari.
Murid yang lemah akademik akan mengajar murid yang pandai tapi
dalam subjek lain yang mereka mahir. Contohnya, Pendidikan Seni

Beberapa panduan yang perlu dipatuhi oleh guru ketika melaksanakan


peer tutoring ialah:

Guru perlu teliti dan berhati-hati ketika melantik murid yang akan menjadi
pembimbing.
Guru perlu peka dengan hubungan antara murid yang menjadi
pembimbing dengan murid yang akan dibimbing untuk mengelakkan
konflik.
Guru perlu memberi persediaan kepada murid yang akan menjadi
pembimbing.
Kaedah peer tutoring tidak boleh dilaksanakan terlalu lama
Menasihati murid yang menjadi pembimbing supaya tidak angkuh.
Memberitahu ibubapa tentang pelaksanaan peer tutoring supaya
mereka sedar apa yang berlaku di dalam bilik darjah.

Kelebihan peer tutoring:


Memberi ruang dan masa kepada guru untuk menekankan aspek-aspek
lain dalam pengajaran dan pembelajaran kepada kumpulan lain
terutama ketika menyelesaikan masalah.
Memberi peluang kepada murid yang pandai untuk mengasah bakat
sebagai pemimpin dan pembimbing

56
Murid akan lebih memahami konsep dengan mendalam apabila menjadi
pembimbing
Mampu meningkatkan kematangan dan hubungan interpersonal murid

3.4.4 Pengajaran Kumpulan


Di dalam kelas bercantum yang terdiri daripada pelbagai aras dan
kebolehan, murid boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan ketika
pengajaran dan pembelajaran. Pembahagian murid dalam kumpulan ini
bergantung kepada subjek yang diajar. Terdapat beberapa jenis kumpulan
yang boleh dilaksanakan dalam kelas bercantum iaitu:
Between class ability
Amalan membahagikan murid kepada kelas-kelas yang berbeza
berdasarkan tahap keupayaan.
Within class ability
Amalan membahagikan kelas kepada kumpulan-kumpulan pengajaran
kecil
Pembelajaran kooperatif

3.4.5 Kolaborasi Dengan Pelbagai Pihak

Pemantapan komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan guru perlu


dilakukan sebagai usaha meningkatkan profesionalisme guru. Konsep komuniti
pembelajaran profesional boleh didefinisikan sebagai aktiviti-aktiviti kolaboratif
antara pihak sekolah dengan pihak di luar komuniti sekolah. Sekolah boleh
membawa masuk pihak berkepentingan dari luar sekolah ke dalam bilik darjah
untuk menterjemahkan kurikulum dan penyampaian kurikulum, dan aktiviti
kolaboratif antara pihak berkepentingan dengan pihak sekolah untuk
memantapkan penyampaian guru. Antaranya ialah pengajaran bersama rakan
guru (team teaching), tunjuk cara dalam pengajaran (lesson
demonstration), sistem sokongan rakan sekerja (buddy support
system), perkongsian pintar antara komuniti sekolah dengan komuniti di luar
sekolah, dan pengajaran secara kolaboratif (collaborative teaching).

57
Pihak sekolah juga boleh menjalinkan kerjasama dengan ibubapa murid dalam
melaksanakan kelas bercantum ini. Antara langkah-langkah yang boleh adalah:

Mengadakan hari terbuka supaya murid boleh berbincang dengan


ibubapa dan guru tentang prestasi akademik mereka
Mengadakan Khidmat Masyarakat
Ibubapa turut membantu dalam penyediaan bahan bantu mengajar
Menganjurkan aktiviti untuk mengutip dana
Ibubapa turut terlibat dalam penilaian murid dan pemantauan kerja
sekolah
Ibubapa turut menyumbang kepakaran untuk mengajar berpasangan
dengan guru

58
4.0 Contoh Ringkasan Pengajaran Harian

Berikut adalah beberapa contoh ringkasan pengajaran harian yang berbeza


dalam memberikan gambaran bagaimana guru boleh menjalankan aktiviti aktiviti
yang berbeza dalam sebuah kelas bercantum dengan mengambil kira murid yang
pelbagai tahap persekolahan dan tahap kebolehan.

Format Ringkasan Pengajaran Harian tersebut adalah garis panduan sahaja dan
bukan berbentuk ` rigid . Guru harus bijak menyesuaikan setiap pengajaran dan
pembelajaran yang luwes mengikut keperluan pentadbir, sekolah, kelas dan
murid masing - masing serta mengambil kira proses, sikap dan nilai serta
kemahiran yang tertera dalam Reka Bentuk Kurikulum Matematik . Namun,
pengajaran dan pembelajaran Matematik yang berkualiti tinggi tidak boleh di
kompromi demi menghasilkan generasi pelajar Malaysia yang mampu berdaya
saing di peringkat global.

4.1 Contoh Pengajaran Secara Kelas dan Kumpulan (1)

BIDANG NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK NOMBOR BULAT

MASA Tahun 2 & 3 / 1 jam


Tahun 2

1.5 Membundarkan sebarang nombor hingga


1000 kepada puluh dan ratus terdekat.

Tahun 3
STANDARD
PEMBELAJARAN 1.6.1 Membundarkan sebarang nombor dari
1001 hingga 10 000 kepada ribu terdekat.

1.6.2 Mengenal pasti nombor yang mungkin


diwakili oleh suatu nombor dari 1001
hingga 10 000 yang telah dibundarkan
kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.
Pada akhir pengajaran murid dapat:

Tahun 2

OBJEKTIF 1. Membundarkan sebarang nombor dalam


lingkungan 1000 kepada puluh dan ratus
terdekat.

59
Tahun 3

1. Membundarkan sebarang nombor dalam


lingkungan 10000 kepada puluh, ratus dan ribu
terdekat.
2. Mengenal pasti nombor yang mungkin telah
dibundarkan kepada puluh, ratus, dan ribu
terdekat.
BAHAN BANTU
Lembaran Kerja 1, 2 dan 3
BELAJAR
Tahun 2

1. Murid dapat membundarkan sebarang nombor


kepada puluh terdekat dan ratus terdekat.

Tahun 3
PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
1. Murid dapat membundarkan sebarang nombor
PEMBELAJARAN
kepada puluh terdekat, ratus terdekat, ribu
terdekat.
2. Murid dapat mengenal pasti nombor yang
mungkin telah dibundarkan kepada puluh
terdekat, ratus terdekat, dan ribu terdekat.

60
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tahun 2 Tahun 3 Catatan

1. Murid melengkapkan garis nombor pada papan


hitam secara bekerjasama di hadapan kelas.
a. 10 hingga 100 secara sepuluh-sepuluh
Set Induksi
b. 100 hingga 1000 secara seratus-seratus Rajah 1
(3-5 min) 2. Guru mengucapkan tahniah kepada semua
murid setelah berjaya menyiapkan garis
nombor tersebut.

Pengajaran Secara Kelas Rajah 2


1. Sebahagian daripada garis nombor daripada
Rajah 1 dilukiskan untuk murid kenal pasti titik
tengah di antara setiap nombor dan tandakan
pada papan hitam.

Cadangan komunikasi:
a. Apakah pola yang kamu lihat pada
garis nombor ini? Jelaskan.
b. Nombor apakah yang kamu jangkakan
selepas ini?
c. Cuba kamu sambung garis nombor ini
seterusnya.
d. Sambung garis nombor ini untuk
nombor-nombor yang sebelumnya.

2. Sebahagian lagi daripada garis nombor


di antara skala sepuluh-sepuluh dan seratus-
seratus di ambil . Perbincangan diadakan
Langkah 1 tentang keadaan puluh terdekat, dan ratus
(15 min) terdekat. Pastikan murid tahu nilai nombor pada
setiap senggatan skala.

Cadangan komunikasi jika guru memilih garis


nombor di antara 20 dan 30, dan 600 dan 700:
a. Garis nombor ini di antara nombor 20
Rajah 3
dan 30, dengan 25 di tengah-tengahnya.
i. Bolehkah kamu kenal pasti di
mana terletaknya nombor 21?
29? 28? 24?
ii. Jika nombor 28, lebih hampir
dengan 20 atau 30? Jelaskan.
iii. Jika nombor 24, lebih hampir
dengan 20 atau 30? Jelaskan.

b. Garis nombor ini di antara nombor 600


dan 700, dengan 650 di tengah-
tengahnya.
i. Bolehkah kamu kenal pasti di
mana terletaknya nombor 610?
690? 620? 670?

61
ii. Jika nombor 620, lebih hampir
dengan 600 atau 700? Jelaskan.
iii. Jika nombor 670, lebih hampir
dengan 600 atau 700? Jelaskan.
iv. Bagaimana dengan nombor
615?
v. Bagaimana dengan nombor
651?

Latihan Kumpulan Pengajaran Tahun 2


Kumpulan
Latihan Lembaran Lembaran Kerja
Kerja 1 diberikan dan 1. Garis nombor 1
murid diminta buat daripada 1000
Langkah 2 hingga 10000 Tahun 3
secara berpasangan
atau dalam kumpulan dengan skala seribu- Rajah 4
(15 min)
seribu diperkenalkan
pembundaran puluh
2. Perbincangan
terdekat dan ratus seperti dalam
terdekat. Langkah 1dijalankan
dengan murid.

Perbincangan Latihan Kumpulan Tahun 3


Kumpulan Berikan latihan Lembaran Kerja
Perbincangan jawapan Lembaran Kerja 1 dan 1
oleh guru dengan 2, dan minta murid Lembaran Kerja
Langkah 3 murid dijalankan buat secara 2
bersama-sama. berpasangan atau
(10 min)
dalam kumpulan
pembundaran puluh
terdekat, ratus
terdekat, dan ribu
terdekat.

Perbincangan Perbincangan Tahun 2 & 3


Kumpulan Kumpulan Lembaran Kerja
1. Kuiz Lembaran Kerja 1. Perbincangan 3
3 di berikan jawapan oleh guru
berkaitan dengan murid
pemahaman konsep dijalankan bersama-
pembundaran dan sama..
Langkah 4 lain-lain 2. Kuiz Lembaran
(10 min) pengetahuan asas Kerja 3 diberikan
tentang nombor dan berkaitan
garis nombor di pemahaman konsep
kelas. pembundaran dan
lain-lain
pengetahuan asas
tentang nombor dan
garis nombor
sebagai kerja
rumah.

62
Rumusan pelajaran secara kelas dijalankan oleh
guru dan murid melalui sesi soal jawab dan guru
menegaskan kembali cara untuk membundarkan
nombor kepada puluh terdekat,ratus terdekat dan
ribu terdekat
- Suatu nombor boleh dibundarkan kepada
suatu nilai tempat tertentu melalui
cara-cara tersebut:
- i) Lihat digit pertama di sebelah kanan
Penutup nilai tempat yang ingin dibundarkan

(5 min) ii) Jika digit itu ialah 5 atau lebih,


tambahkan 1 pada digit di nilai tempat yang
ingin dibundarkan. Gantikan digit-digit lain
di sebelah kanan dengan 0.

iii) Jika digit itu kurang daripada 5, kekalkan


digit di nilai tempat yang ingin dibundarkan.
Gantikan digit-digit lain di sebelah kanan
dengan 0.

63
Rajah 1

Garis nombor sepuluh-sepuluh

Garis nombor seratus-seratus

Rajah 2:

Rajah 3:

Rajah 4:

64
Lembaran Kerja 1

Kenal pasti dan tuliskan nombor yang telah ditandakan anak panah. Kemudian,
bulatkan puluh terdekat, dan ratus terdekat.

1.

2.

3.

4.

5.

65
Lembaran Kerja 2

a) Kenal pasti dan tuliskan nombor yang telah ditandakan anak panah. Kemudian,
bulatkan kepada ribu terdekat.

1.

2.

3.

b) Lukiskan anak panah kepada nombor yang dibundarkan kepada ribu terdekat.

66
Lembaran Kerja 3

Kuiz Siapa Saya?

Gunakan pembayang yang diberikan untuk mengenal pasti jawapan yang betul
daripada kemungkinan yang diberi. Warnakan semua jawapan yang betul.

a)
Saya ialah nombor 2 digit
Nilai digit sa di antara 5 dan 9
Jika dibundarkan kepada puluh terhampir, saya jadi 90

Siapa saya?

86 911 87 96
85 93 88 84

b)
Saya ialah nombor 3 digit
Nilai digit puluh kurang daripada 60
Jika dibundarkan kepada puluh terhampir, saya jadi 640
Jika dibundarkan kepada ratus terhampir, saya jadi 600

Siapa saya?

6407 470 246 636


658 643 642 685

c) Maju lagi!

Saya ialah nombor 4 digit


Nilai digit ratus di antara 300 dan 800
Jika dibundarkan kepada puluh terhampir, saya jadi 8720
Jika dibundarkan kepada ribu terhampir, saya jadi 9000

Siapa saya?

8765 8420 800 9220


8790 8520 8723 9724
67
4.2 Contoh Pengajaran Secara Kelas dan Kumpulan (2)

BIDANG NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK PECAHAN

KELAS/MASA Tahun 2 & 3 / 1 jam

Tahun 2
6.1.1 Mengenal pasti pecahan wajar yang
pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10
dengan menggunakan bahan konkrit, gambar,
dan lipatan kertas.

6.1.2 Menyebut pecahan wajar satu perdua, satu


pertiga, satu perempat, satu perlima, satu
perenam, satu pertujuh, satu perlapan, satu
STANDARD
persembilan dan satu persepuluh.
PEMBELAJARAN
6.1.3 Menamakan pecahan wajar yang
pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya 10.

6.1.4 Melorek gambar rajah mengikut pecahan


yang diberi.

Tahun 3
6.1.1 Mengenal dan menentukan pecahan wajar,
penyebutnya hingga 10.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat:

Tahun 2
1. Mengenal pasti pecahan wajar yang
pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10
dengan menggunakan bahan konkrit, gambar
dan lipatan kertas.
2. Menyebut dan menulis dalam perkataan dan
simbol pecahan wajar yang pengangkanya 1
dan penyebutnya hingga 10 apabila disebut
dan mengikut lorekan pada gambar rajah.
3. Melorek gambar rajah mengikut pecahan yang
diberi.

68
Tahun 3
1. Mengenal pecahan wajar penyebutnya hingga
10 dengan menggunakan bahan konkrit,
gambar dan lipatan kertas.
2. Menyebut dan menulis dalam perkataan dan
simbol pecahan wajar yang penyebutnya
hingga 10 berdasarkan gambar dan lorekkan
pada gambarajah
3. Melorek gambar rajah mengikut pecahan
yang diberi.
BAHAN BANTU Bahan konkrit ,Lipatan Kertas, Kad Pecahan,Kad
BELAJAR Gambar, ,Lembaran Kerja

Tahun 2
Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab
Lembaran Kerja Latihan 1 dan 2 dengan betul
dari aspek menamakan, menulis simbol dan
melorekkan pecahan wajar yang pengangkanya 1
PENILAIAN dan penyebutnya hingga 10
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN Tahun 3
Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab
Lembaran Kerja Latihan 1 dan 2 dengan betul
dari aspek menamakan, menulis simbol dan
melorekkan serta menentukan pecahan wajar
yang penyebutnya hingga 10.

69
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tahun 2 Tahun 3

Set Induksi Pengajaran secara Kelas


(5 min)
Aktiviti secara kelas dijalankan untuk
memperkenalkan pecahan wajar yang pengangkanya
1 dan penyebutnya hingga 10 (bagi murid Tahun 2)
manakala untuk mencungkil pengetahuan sedia ada (
bagi murid Tahun 3 ).

Contoh aktiviti : simulasi memotong kek/ epal/ limau/


nyanyian

Contoh aktiviti : Nyanyian

i. Kad-kad gambar pecahan (pengangkanya 1 dan KP :


penyebutnya hingga 10) diedarkan kepada murid Muzik
Tahun 3 dan mereka diminta mengangkat kad-kad Nilai: Adil
tersebut yang sepadan dengan nilai yang disebut
dalam lagu kelak.

Tajuk Lagu : `BELAJAR PECAHAN


Melodi : KENEK-KENEK UDANG

Marilah kawan-kawan
Belajar pecahan
Jangan takut dan segan
Belajar pecahan
Oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh!

Kek dipotong lah dua


Mesti sama besarnya
Sepotong apa namanya?
Satu perdua namanya
Oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya
oh!

Piza dipotong tiga


Mesti sama besarnya
Sepotong apa namanya?
Satu pertiga namanya
Oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh!

Epal dipotong lah empat


Mesti sama besarnya
Sepotong apa namanya?
Satu perempat namanya
Oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh!

70
Kek dipotong lah lima
Mesti sama besarnya
Sepotong apa namanya?.
................... namanya ( Murid
sendiri sebutkan)
Oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh!
(Boleh teruskan sehingga satu persepuluh dengan
murid sendiri menyebut nilai dalam tempat kosong).

Soalan-soalan di kemukakan berdasarkan lirik lagu


tersebut untuk mencungkil pengetahuan sedia ada
murid Tahun 3 dan merangsang pemikiran murid
Tahun 2 .
KB :
Cadangan Komunikasi Menaakul

TAHUN 2 & 3 Nilai: Adil


Kalau kita ingin berkongsi sebiji kek dengan seorang
kawan kita, bagaimanakah kita harus potongnya?
Berapa banyak potongan kita boleh buat? Mesti
sama besar atau tidak? Mengapa?
Daripada lagu itu, apakah nama pecahan bagi
sepotong kek dibahagi dua?

Pecahan sepotong kek yang dibahagi tiga sama


besar? Pecahan sepotong kek yang dibahagi empat
bahagian sama besar? Lima bahagian sama besar?

TAHUN 3
`Tunjukkan gambar pecahan satu per tiga (dan
seterusnya) .Mengapa awak kata begitu?

Langkah 1 Pengajaran Secara Kelas


(15 min)
Pengajaran konsep dijalankan tentang pecahan wajar
yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10
secara dengan aktiviti lipatan kertas, melorekkan dan
menamakan dalam perkataan bahagian yang
mewakili pecahan yang pengangkanya 1 dan
penyebutnya hingga 10 .untuk Tahun 2 dan untuk
mengingat semula dan mernyediakan Tahun 3 untuk
konsep baru kelak.
Simbol pecahan wajar ,istilah`pengangka dan
`penyebut diperkenalkan bagi pecahan yang
dilorekkan .

71
Contoh.

Lipatan kertas

Perkataan: satu
perdua/setengah

1 pengangka
bentuk angka/simbol: :
2 penyebut
Pengangka: bilangan bahagian di lorek
Penyebut : jumlah bilangan bahagian

Contoh:
1
4

satu perempat/suku

satu per tiga

contoh- contoh lain satupertiga dan bukan contoh


satu pertiga juga ditunjukkan untuk membantu murid
menaakul .

KB:
Menjana
Idea dan
menaakul

72
Cadangan komunikasi:

Adakah ini satu pertiga? Apakah sebab kamu kata


begitu?

Contoh :

satu perlima

Cadangan komunikasi:

Kepada berapa bahagiankah kertas ini dilipat?


Berapakah bahagian yang dilorek?
Apakah nama pecahan yang dilorek?

Jika saya lorek dua daripada tiga bahagian ini,


adakah pecahan nya masih satu pertiga? Mengapa?

Kalau saya nak tunjukkan pecahan perempat pula,


agaknya berapa lipatan saya mesti buat? Tunjukkan .
Tunjukkan mana pengangka dan mana penyebut pada
simbol pecahan ini. Bandingkan dengan bahagian
berlorek kertas anda. Apa yang anda dapati?

Aktiviti-aktiviti yang setara digunakan dan soalan-


soalan yang menjurus bagi membantu murid
memahami ,mengukuhkan dan mengingati konsep
dengan pengangka pengangka lain sehingga 10 dan
penyebutnya 10.

73
Langkah 2 LATIHAN KUMPULAN PENGAJARAN Nilai:
(15 min ) KUMPULAN kerjasama
Cara 1 dan
Dengan menggunakan berdikari
Latihan 1 diedarkan kertas lipatan yang
Murid di berikan tugas telah digunakan dalam Tahun 2:
seperti ketua kumpulan, langkah 1, murid di
pencatat jawapan dan bimbing Kaedah Ini
penyemak jawapan mengenal,melorek, adalah
sebelum tugasan dan menamakan dalam untuk
murid diminta berbincang perkataan dan menulis menggalak
jawapan secara kumpulan. dalam simbol bagi kan
beberapa pecahan semangat
atau wajar penyebutnya berdikari di
hingga 10. kalangan
Cara 2 Penekanan diberikan murid agar
kepada perbandingan tidak
Latihan 1 diedarkan. saiz antara pengangka membuang
Seorang ketua kumpulan dan penyebut untuk masa
dikalangan murid cerdas di menentukan samada menunggu
lantik. pecahan wajar atau saja guru
Murid di minta buat secara tidak. menyemak
individu terlebih dahulu jawapan
sebelum ketua kumpulan sementara
menyemak jawapan atau guru
murid menyemak jawapan sedang
antara satu sama lain tiga perempat mengajar
sebelum disemak oleh Tahun 3.
ketua kumpulan .

lima per lapanCadangan
Komunikasi:
Mestikah saya lorek
lima bahagian
berdekatan sahaja
untuk dapatkan
pecahan lima per
lapan?
Apakah cara lain saya
boleh lorek?

74
Murid di minta teruskan
aktiviti melipat dan
melorek pecahan wajar
lain yang penyebutnya
hingga 10.

LINUS : Guru bimbing


murid lemah/LINUS
menggunakan bahan
konkrit yang sesuai
sementara murid lain
meneruskan aktiviti
tersebut

Langkah 3 PENGAJARAN LATIHAN KUMPULAN


(10 min) KUMPULAN
Cara 1
Guru bincang jawapan
dengan murid dengan Latihan 1 di edarkan.
membetulkan kesalahan Murid diberikan tugas
dalam kefahaman konsep seperti ketua kumpulan,
jika ada. pencatat jawapan dan
Seterusnya, Lembaran penyemak jawapan
Kerja 1 diberikan untuk sebelum tugasan dan
murid buat secara individu . murid diminta
berbincang jawapan
LINUS : Guru bimbing secara kumpulan.
murid lemah/LINUS
menggunakan bahan atau
konkrit yang sesuai
sementara murid lain Cara 2
meneruskan aktiviti
tersebut Edarkan Latihan 1.

Seorang ketua
kumpulan dikalangan
murid cerdas di lantik.
Murid di minta buat
secara individu terlebih
dahulu sebelum ketua
kumpulan menyemak
jawapan atau
murid menyemak
jawapan antara satu
sama lain sebelum
disemak oleh ketua
kumpulan .

75
Lembaran Kerja 2
diberikan untuk mereka
yang tamat awal atau
sebagai kerja rumah.
Langkah 4 AKTIVITI PENGAYAAN PERBINCANGAN
(10 min) KUMPULAN &
Murid diberikan aktiviti AKTIVITI PENGAYAAN
pengayaan seperti
permainan Domino Guru bincang jawapan
Pecahan atau `Happy dengan murid dengan
Family dimana murid membetulkan kesalahan
memadankan kad gambar dalam kefahaman
pecahan dengan kad konsep jika ada.
simbol yang sepadan bagi
pecahan pengangkanya 1 Murid diberikan aktiviti
dan penyebutnya hingga pengayaan seperti
10 permainan Domino
Pecahan atau `Happy
Secara bergilir, murid Family dimana murid
meletakkan sekeping kad memadankan kad kad
domino manakala pemain gambar pecahan
lain cuba memadankan dengan kad kad simbol
kad tersebut dengan kad yang sepadan bagi
jawapan yang betul.Pemain pecahan wajar
tersebut mesti penyebutnya hingga 10
menunjukkan jalan kiranya
untuk pemain lain semak Secara bergilir, murid
jawapannya. meletakkan sekeping
kad domino manakala
Pemain yang pemain lain cuba
menghabiskan kad-kadnya memadankan kad
terlebih dahulu adalah tersebut dengan kad
pemenang. jawapan yang
betul.Pemain tersebut
mesti menunjukkan
jalan kiranya untuk

pemain lain semak
jawapannya.
1
4
Pemain yang
menghabiskan kad-
kadnya terlebih dahulu
adalah pemenang.

76
Contoh

PENUTUP Murid dibimbing merumuskan konsep konsep dengan


(5 min) menjawab soalan-soalan mengikut Tahun
berdasarkan kad pecahan / kad gambar seperti
berikut

TAHUN 2 & 3

TAHUN 3

77
Cadangan komunikasi:

Berapa bahagian kah yang anda lihat?


Berapa bahagian kah yang berlorek?
Jadi, apakah nama pecahan tersebut? Bagaimana
anda tahu?
Tuliskan simbol pecahan tersebut.

(Tahun 3) Adakah ia pecahan wajar atau tidak?


Kenapa?

78
Contoh Lembaran Kerja

Tahun 2

LATIHAN 1
Nyatakan pecahan bagi bahagian yang berwarna .

Gambarajah Bilangan Bilangan Pecahan Nama


bahagian bahagian berlorek pecahan
berlorek keseluruhan

1 2 1 satu per dua


2

79
Tahun 2

Lembaran Kerja 1

80
Tahun 3

LATIHAN 2

(1) Lengkapkan jadual berikut: .

Gambarajah Jumlah Bilangan Pecahan Nama Bilangan Pecahan Nama


bahagian bahagian berlorek pecahan bahagian tidak pecahan
berlorek tidak berlorek
berlorek

4 1 1 satu 3 3 tiga
4 perempat 4 per empat

(2) Lukiskan bentuk dan lorekkan pecahan wajar. Namakan pecahan tersebut

(i)

(ii)

(iii)

81
Tahun 3

Lembaran Kerja 2

82
4.3 Contoh Pengajaran Secara Kelas

BIDANG
PERKAITAN DAN ALGEBRA
PEMBELAJARAN
TAJUK Koordinat
Tahun 4
KELAS
Tahun 5
MASA 60 Minit
Tahun 4

Murid boleh :
16.1 Koordinat pada sukuan pertama:
(i) Menyatakan perbendaharaan kata bagi menjelaskan
maksud paksi mengufuk dan paksi mencancang.
(ii) Menamakan objek berdasarkan kedudukan pada paksi
mengufuk dan paksi mencancang di atas kertas berpetak.
STANDARD
PEMBELAJARAN
Tahun 5

Murid boleh:
16.1 Koordinat pada sukuan pertama:
(i) Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan (0).
(ii) Menentukan koordinat bagi sesuatu titik pada sukuan
pertama.
Pada akhir PdP, murid boleh;

Tahun 4
Memberi gambaran dan penjelasan tentang paksi
mengufuk dan paksi mencancang serta melakarnya di atas
jubin square.
mengenalpasti dan menentukan objek berdasarkan
kedudukan pada paksi mengufuk dan paksi mencancang
di atas jubin.
Objektif
Tahun 5
Mengenal pasti dan menentukan paksi-x, paksi-y, dan titik
asalan pada lakaran di atas jubin disamping menyatakan
perbezaan dan persamaannya dengan paksi mengufuk
dan paksi mencancang.
Menyatakan koordinat bagi suatu titik / objek pada lakaran
di atas jubin serta penjelasan/ justifikasi bagaimana
menyatakan koordinat menggunakan laras bahasa, simbol
matematik atau perwakilan visual yang betul.

83
Elemen Standard Tahun 4:
Penguasaan
Pengetahuan TP 1 - Menyatakan perbendaharaan kata berkaitan paksi
mengufuk dan
paksi mencancang.
TP 2 - Menyatakan objek berdasarkan kedudukan objek
pada paksi
mengufuk dan paksi mencancang.
TP 3 - Menentukan kedudukan objek pada paksi
mengufuk dan paksi
mencancang.
Tahun 5:

TP 1 - Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan.


TP 2 - Menerangkan langkah-langkah membaca
koordinat titik dan
menanda titik pada sukuan pertama.
TP 3 - Membaca koordinat titik dan menanda titik diberi
koordinat pada
sukuan pertama.
Elemen Standard Penaakulan:
Penguasaan TP 1 - Boleh memberikan justifikasi bagi aktiviti matematik
Kemahiran dan secara logik
Proses dengan bimbingan.
TP 2 - Boleh memberikan justifikasi bagi aktiviti matematik
secara logik
tanpa bimbingan.
Komunikasi:
TP 3 - Boleh menggunakan laras bahasa, simbol matematik
atau
perwakilan visual yang betul.
Insaniah:
TP 4 - Boleh bekerjasama dalam pasukan bagi
menyelesaikan masalah.
TP 5 - Mampu memimpin dan membimbing rakan sebaya.
Elemen Standard TP 1 - Murid dapat menyatakan salah satu item bagi sikap
Penguasaan Sikap dan nilai dalam
dan Nilai Matematik dengan bimbingan guru.
TP 2 - Murid menjelaskan salah satu item bagi sikap dan nilai
dalam
matematik dengan memberikan contoh yang
munasabah.
TP 3 - Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik
bagi sesuatu
situasi dengan bimbingan guru.
TP 4 - Murid dapat mendemostrasikan sikap dan nilai
berkaitan matematik
dalam pelbagai situasi.

84
TP 5 - Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan
matematik
dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
TP 6 - Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang
positif berkaitan
Matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi
pembimbing
dan teladan kepada rakan lain.

Status Psikometrik Verbal Linguistik: Bahasa Melayu - Baik


Aptitud Am Verbal Linguistik : Bahasa Inggeris - Baik
Logik Matematik : Kurang potensi

85
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pengisian Kurikulum /
Tahun 4 Tahun 5
Catatan
Orientasi Murid dalam kumpulan. Guru menjelaskan beberapa Pembelajaran kelas
(10 minit) aspek yang akan dinilai dan ditaksir sepanjang proses
pdp. Kemudian, murid ditayangkan satu peta dan Q- EMK:
Chart pada paparan di papan layar (slide show). kreativiti, mencipta

Murid dibekalkan stickey note setiap kumpulan. KEMAHIRAN


Berdasarkan peta di paparan dan Q-Chart, murid BERFIKIR:
ditugaskan membina satu soalan dan dijual soalan
Membuat gambaran
tersebut kepada kumpulan lain. Soalan yang dibina
akan dinilai mengikut tahap. Soalan yang memenuhi mental. Membina
kriteria petak hijau mempunyai kualiti aras tinggi dan soalan
akan mendapat skor tertinggi pada level 4.
BBM:
Soalan Guru: Sekiranya kamu ingin menyatakan Q-Chart dan stickey
kedudukan suatu negeri, bagaimana cara note
menerangkan di mana kedudukannya?
Murid: (terima semua jawapan) TMK:
Slide presentation
Guru mengaitkan baca peta dengan isi pelajaran.
peta asia
Pencetusan Murid dalam kumpulan di mana satu kumpulan 4 ahli Pembelajaran
Idea dan diberi peranan bagi setiap ahli. Agihan murid kumpulan
(15 minit) berdasarkan kumpulan, Murid 1 & Murid 2 adalah murid
tahun 4 manakala Murid 3 dan Murid 4 adalah murid TMK :
tahun 5)
Carian google
Murid 1 dan 3: Carian/ekses maklumat maksud dan
gambar berkaitan paksi mengufuk, paksi mencancang, Pentaksiran:
paksi x, paksi y dan titik asalan menggunakan carian 1) Pengetahuan TP 1
google (cromebook). Kemudian, maklumat yang Eviden:
diperolehi dicatat dalam peta bulatan dan dikongsikan 1) lakaran pada jubin
kepada murid 2 dan 5 melalui penjelasan dan justifikasi 2) respon murid
maklumat. terhadap soalan
guru
Murid 2 dan 4: Melakar paksi tersebut pada jubin lantai
berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada murid
1 & 3. Kemudian menulis 0 hingga 6 pada paksi-x dan Kemahiran dan
paksi-y dengan skala 1 jubin mewakili 1 unit. Guru proses:
memberi penjelasan bahawa lakaran murid yang Penaakulan TP1/TP2
dihasilkan pada jubin ini adalah carta cartes. Eviden:
Respon murid
Semasa guru membuat pemerhatian aktiviti murid, guru terhadap soalan
menyoal murid: semasa menjalankan tugasan dalam justifikasi persamaan
kumpulan, apakah nilai murni yang tersirat?Jelaskan. dan perbezaan paksi.
Setelah selesai lakaran, guru menyoal murid: Jelaskan
perbezaan paksi mengufuk dan paksi mencancang Komunikasi TP3
(Murid 1 & 2) Eviden:
Murid: (terima semua jawapan) Semasa murid
memberi penjelasan
Guru menyoal murid: Berikan justifikasi persamaan atau justifikasi idea,
paksi mengufuk dengan paksi-x dan paksi mencancang murid boleh
dengan paksi-y (Murid 3 & 4). menggunakan laras
Murid: (terima semua jawapan)

86
Guru memberi arahan: Tunjukkan titik asalan pada bahasa matematik
carta cartes. yang bertul.
Murid: (murid point pada carta cartes di jubin)
Insaniah TP4/TP5
Eviden: Pemerhatian
kerjasama murid

Sikap dan Nilai :


1) TP1/TP2

Penstruktuan Guru memberi arahan kepada Murid 1 dan 2: Pembelajaran


Idea Murid 1 berdiri di titik asalan pada carta cartes di jubin, kumpulan
(20 minit) sambil memegang pundi kacang berwarna hijau
bergerak ke kanan sehingga jubin ke - 4 pada paksi Pembentukan laras
mengufuk kemudian bergerak 3 petak menegak dan bahasa menggunakan
meletakkan pundi kacang pada join jubin serta istilah matematik:
bergerak ke kiri pada jubin ke-3 paksi mencancang. 1) lajur
2) baris
Guru menjelaskan kedudukan pundi kacang hijau pada 3) menegak
paksi mengufuk dan paksi mencancang di atas jubin. 4) mendatar
5) mengufuk
Murid 1 dan 2 diminta menyebut (4 petak mengufuk, 3 6) mencancang
petak mencancang) atau (lajur 4, baris 3). 7) paksi-x
Murid 3 dan 4 diminta menyebut koordinat bagi titik 8) paksi-y
pundi kacang hijau ialah (4,3). 9) asalan
10) titik
Guru memberi arahan kepada Murid 3 dan 4: 11) koordinat
Letakkan 3 pundi kacang berwarna merah, kuning dan
biru di mana-mana join jubin pada carta cartes. Pentaksiran:
1) Pengetahuan :
Guru memberi tugasan kepada Murid 1 dan 2: TP2/TP3
Eviden: murid
1) Apakah kedudukan pundi kacang merah, kuning dan
boleh merespon
biru pada paksi mengufuk dan paksi mencancang?
betul semua
2) Tandakan pangkah pada titik join jubin yang lajurnya
tugasan.
5 dan barisnya 2.
3) Lukiskan objek segitiga pada join jubin yang lajurnya 2) Sikap dan Nilai
3 dan barisnya 6. :TP3/
4) Apakah objek yang menghampiri titik asalan? TP4
Jelaskan. Eviden: semua
murid menunjukan
Guru memberi tugasan kepada Murid 3 dan 4: sikap kerjasama,
1) Catatkan koordinat bagi titik pundi kacang merah, bertolak ansur dan
kuning dan biru. sepakat dalam
2) Jelaskan langkah-langkah membaca koordinat titik menjalankan
pundi kacang itu dan tandakan titik pada carta cartes tugasan.
di jubin.
3) Tandakan titik koordinat A(2,2), B(4,2), C(4,5), dan
D(2,5)
4) Namakan bentuk 2D yang terhasil daripada
cantuman garisan 4 titik tersebut.

87
Aplikasi Idea Gallery Walk: Pembelajaran kelas
(10 minit)
Murid kumpulan lain akan menilai hasil tugasan EMK: Kritis
kumpulan lain. Disamping itu, perlu melengkapkan
tugasan berikut: KBAT: menganalisis
dan menilai
1) Adakah semua tugasan dapat dilengkapkan? Jika
tidak, berapakah bilangan tugasan yang tidak Pentaksiran:
lengkap? Sikap dan nilai
TP5/TP6
2) Adakah tugasan yang dihasilkan semuanya betul? Eviden: terdapat
Jika terdapat hasil tugasan yang tidak betul, murid yang boleh
nyatakan nombor tugasan dan jelaskan mengapa membantu dan
tidak betul. memimpin rakan lain
serta sikapnya boleh
dijadikan contoh dan
Wakil kumpulan membuat pembentangan dapatan
teladan kepada murid
penilaian terhadap hasil tugasan kumpulan lain
lain.
semasa gellery walk.
Refleksi Setiap murid menyatakan satu perkara yang mereka
Kesimpulan pelajaran
(5 minit) pelajari hari ini.

88
LAMPIRAN 1 :

Paparan rangsangan peta negeri Pahang pada papan layar

89
LAMPIRAN 2: Q-CHART

90
LAMPIRAN 3: PETA BULATAN

91
LAMPIRAN 4 : TUGASAN 1

Guru memberi tugasan kepada Murid 1 dan 2:

1) Apakah kedudukan pundi kacang merah, kuning dan biru pada paksi
mengufuk dan paksi mencancang?

2) Tandakan pangkah pada titik join jubin yang lajurnya 5 dan barisnya 2.

3) Lukiskan objek segitiga pada join jubin yang lajurnya 3 dan barisnya 6.

4) Apakah objek yang menghampiri titik asalan? Jelaskan.

Guru memberi tugasan kepada Murid 3 dan 4:

1) Catatkan koordinat bagi titik pundi kacang merah, kuning dan biru.

2) Jelaskan langkah-langkah membaca koordinat titik pundi kacang itu dan


tandakan titik pada carta cartes di jubin.

3) Tandakan titik koordinat A(2,2), B(4,2), C(4,5), dan D(2,5)

4) Namakan bentuk 2D yang terhasil daripada cantuman garisan 4 titik tersebut.

92
LAMPIRAN 5 : TUGASAN 2

1) Adakah semua tugasan dapat dilengkapkan? Jika tidak, berapakah bilangan


tugasan yang tidak lengkap?

2) Adakah tugasan yang dihasilkan semuanya betul? Jika terdapat hasil tugasan yang
tidak betul, nyatakan nombor tugasan dan jelaskan mengapa tidak betul.

93
RUJUKAN

Advice From Teachers Multiage Classrooms. Retrieved from


everydaymath.uchicago.edu/teaching-topics/multiage/

Cathcart, W.G., Pothier,Y.M., Vance, J.H. & Bezuk, N.S. (2011). Learning mathematics
in elementary and middle Schools. A learner-centered approach. 5th ed. New
Jersey: Pearson Merill Prentice Hall.

Chan Yook Lean, Ramlah Majid dan Khadijah Noordin, (2015), Matematik Tahun
4 Sekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur ; Dewan Bahasa dan Pustaka

Chan Yook Lean, Rosli Maun dan Gobi Krishnan, (2014), Matematik Tahun 5
Sekolah Kebangsaan, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

Kementerian Pendidikan Malaysia (2011). Dokumen Standard, Kurikulum


Standard Sekolah Rendah Matematik Tahun 2. Putrajaya: Bahagian
Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2012). Dokumen Standard, Kurikulum


Standard Sekolah Rendah Matematik Tahun 3. Putrajaya: Bahagian
Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2013). Dokumen Standard Kurikulum Dan


Pentaksiran, Kurikulum Standard Sekolah Rendah Matematik Tahun 4.
Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2014). Dokumen Standard Kurikulum Dan


Pentaksiran, Kurikulum Standard Sekolah Rendah Matematik Tahun 5.
Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah, (2006). Modul Kelas


Bercantum, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Matching Fractions Dominoes (Words, Fractions, & Pictures). Retrieved from


www.helpingwithmath.com/printables/others/3nf1Fraction-Dominoes0.htm

Maths Lesson Plans- Lesson Plans For Multi-Grade Classroom. Retrieved from
sharemylesson.com/teaching-resource/lesson-plans-multi-grade-classroom

Marzita Puteh, Chan Yook Lean dan Rosli Maun, (2014). Matematik Tahun 3
Sekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

Mueller,Mary(2015) Guided Math : Multi-Age Teaching . Retrieved from


www.guided-math.com/p/multi-age-teaching.html

Reys, R., Lindquist, M. M., Lambdin, D. V. & Smith, N. L. (2012). Helping children learn
mathematics. 10th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

94
Siegle, D. (2013). Technology: Differentiating Instruction by Flipping the
Classroom. Gifted Child Today, 37(1), 5155.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization(2015) Practical


Tips for Teaching Multigrade Classes. Embracing Diversity: Toolkit for
Creating Inclusive, Learning-Friendly Environments Specialized Booklet 4
Retrieved from unesdoc.unesco.org

Useful Classroom Resources for Math Teachers MathTeaching.org. Retrieved


from www.mathteaching.org/math-teacher-resources-lesson-plans-
games-more/

Wan Yusof Wan Ngah, Rosli Maun dan Haslina Jaafar, (2015). Matematik Tahun
2 Sekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur ; Dewan Bahasa dan Pustaka

95
PANEL PENGGUBAL PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
KELAS BERCANTUM

BIL NAMA ORGANISASI


1. Dr. Mohd Nordin Abu Bakar Institut Pendidikan Guru
(Penyelaras) Malaysia

2 Pn Rafidah Ruhani IPGK Ilmu Khas

3. Dr Lee Phaik Gaik IPGK Ilmu Khas

4. Dr. Boon Pong Ying IPGK Bahasa


Antarabangsa

5. Pn Haliza Hamzah IPGK Pendidikan Teknik

6. Pn Joy Nesamalar Samuel IPGK Pendidikan


Teknik

7. Pn Zaidah Abu Bakar IPGK Perempuan


Melayu Melaka

8. Pn Che Mah Yusof IPGK Bahasa


Antarabangsa

9. Dr Mohd Anuar B. Abdullah IPGK Ipoh

10. Pn Wan Nor Fadzilah Bt Wan Husin Bahagian Pembangunan


Kurikulum

11. Puan Norehan bte Mohamed Shaharoun IPGK Pendidikan


Teknik

12. Encik Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Bahagian Pembangunan
Halim Kurikulum

13. Puan Nor Asiah binti Jamil SSIC+ Matematik PPD


Seremban

14. Encik Ridzuan bin Shukri SK Rinching Hilir,


Semenyih

15. Encik Bahrul Shah bin Jidin SK Bandar Teknologi


Kajang, Kajang

96