Anda di halaman 1dari 14

2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM

& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2

SMK SERI PERAK TELUK INTAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN &


PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
PBS 2017

GEOGRAFI TINGKATAN 2
Disediakan Oleh :
PN. HJH. NORAINI BT. HASBOLLAH
GURU CEMERLANG GEOGRAFI
SMK SERI PERAK,
TELUK INTAN.
(ainihass@gmail.com)

1
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI

Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat
melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia.

OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI

Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid:


1. Menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala, dan jarak dalam organisasi ruangan.
2. Mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.
3. Memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab.
4. Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain
5. Mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia.
6. Memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain.
7. Menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta penting menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana.
8. Mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.
9. Menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional.
10. Mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain.

2
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2

PENDAHULUAN

Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan
pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap
pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan
modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

TAFSIRAN
o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.

o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.

o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam
perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan
menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil
pembelajaran.

o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.

o Evidens

Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor.
Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto,
grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

3
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2

TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 2

BAND PERNYATAAN BAND PERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN

1 TAHU Mengetahui konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.

2 TAHU DAN FAHAM Mengetahui dan memahami konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.

TAHU, FAHAM DAN


3 Memahami dan mengapplikasikan konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.
BOLEH BUAT

TAHU, FAHAM DAN


Mengaplikasikan pengetahuan geografi dan kemahiran geografi untuk menganalisis, mensintesis
4 BOLEH BUAT
dan menilai maklumat geografi.
DENGAN BERADAB

TAHU, FAHAM Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat penilaian / kesimpulan
5 DAN BOLEH BUAT DENGAN yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta
BERADAB TERPUJI mengamalkan penjagaannya secara bijaksana.

TAHU, FAHAM
Mengkaji dengan mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data dan maklumat
6 DAN BOLEH BUAT DENGAN
geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.
BERADAB MITHALI

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

4
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2
Minggu/ Tajuk/ Unsur Ban MBM/PAK21/
Tarikh Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Deskriptor / Evidens KBAT/i-
Tema Patriotisme d THINK

M1 M2 1. Kedudukan Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan Band Menyatakan asas kemahiran geografi yang Glob
kedudukan Garisan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu. 1 berkaitan dengan kedudukan berdasarkan latitud Peta Dunia
3 - 13 Tarikh -Mengenal latitud dan longitud dan longitud dengan betul. Peta
Jan. 2017 Antarabangsa -Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud Band Menjelaskan asas kemahiran geografi yang Malaysia
(GTA) dan longitud. 2 berkaitan dengan kedudukan berdasarkan latitud Buku teks
dan longitud dengan betul.
Garisan -Mengenal zon waktu di atas peta dunia. PAK21
Meredian -Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai.
Pangkal -Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan U/PATRIOTISM Band Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan i-THINK
(GMP) menggunakan latitud dan longitud. E 3 menentukan kedudukan berdasarkan latitud dan - Peta pokok
Mencintai negara longitud dengan tepat. -Peta Alir
-Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud. Band Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan
NILAI 3 menentukan kedudukan berdasarkan mengira KBAT
Ketepatan waktu tempatan dengan tepat. - Aplikasi

M3 2. Arah Arah Menentukan arah dengan menggunakan bearing Band Menjelaskan asas kemahiran geografi yang P.topografi
sudutan. 2 berkaitan dengan kedudukan berdasarkan bearing Jangka sudut
16-20 -Menyatakan bearing sudutan. sudutan dengan betul.
Jan. 2017 -Mengukur bearing sudutan. Band Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan PAK21
3 mengukur bearing dengan tepat. Think-pair-
share

M4 M5 3. Skala dan Jarak Mengenal skala dan jarak. Band Menyatakan asas kemahiran geografi yang KBAT
Jarak Skala lurus -Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan 1 berkaitan dengan kedudukan berdasarkan . skala -Aplikasi
23 Jan menggunakan skala lurus. dan jarak dengan betul .
3 Feb. U/PATRIOTISM i-THINK
2017 -Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan E Band Menjelaskan asas kemahiran geografi yang -Peta Alir
menggunakan skala lurus. Mencintai negara 2 berkaitan dengan kedudukan berdasarkan skala -Peta Pokok
dan jarak dengan betul. P.topografi
NILAI Alatan
-Menukar jarak dilapangan kepada jarak di atas peta dengan Ketepatan Band Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan geometri
menggunakan skala lurus. 3 menukar jarak menggunakan skala dengan tepat. Benang
Jalur kertas

CUTI TAHUN BARU CINA (26 31.1.2017)

5
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2
Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/
Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens
Tarikh Tema Patriotisme KBAT/i-THINK

M6 6. Peta Pola Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta Peta
Saling kaitan bergambar (peta pelancongan). Mencintai Band Menjelaskan asas kemahiran geografi yang pelancongan
6 - 10 -Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta negara 2 berkaitan dengan kedudukan berdasarkan simbol Pamplet
Feb bergambar (peta pelancongan): Malaysia peta bergambar dengan betul. Peta topografi
2017 tempat bersejarah Buku teks
tempat rekreasi -berbangga
pusat membeli-belah terhadap PAK21
kemudahan penginapan kepelbagaian
kemudahan pengangkutan pandang darat i-THINK
-Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan fizikal dan -peta pokok
budaya dalam peta bergambar budaya negara -peta alir
-Mentafsir peta bergambar Malaysia Band Mentafsir peta bergambar dengan tepat .
4 KBAT
-Analisis
CUTI THAIPUSAM (9.2.2017)

M7 4. Graf Pola taburan Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan U/Patriotisme Band Menyatakan asas kemahiran geografi yang Buku teks
melukis graf berganda. Berusaha 1 berkaitan dengan kedudukan berdasarkan . graf Excell
13 - 17 -Mengumpul dan merekod maklumat dan data. membangunkan dengan betul. internet
Feb -Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. negara Kertas graf
2017 -Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda Bersatu padu Band Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan Alatan
berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk 3 membina graf dengan tepat. geometri
yang betul. NILAI Buku teks
Ketepatan
-Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan kekemasan Band Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan PAK21
berganda. 4 maklumat dan data yang disediakan. Round Table
Band Mempersembahkan maklumat geografi daripada Think-pair-
M8 5. Rajah Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. U/Patriotisme 5 pelbagai sumber yang relevan/sesuai dan dapat Share
-Mengumpul maklumat. Berusaha membuat keputusan yang rasional berdasarkan
20-24 -Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat. membangunkan maklumat tersebut i-THINK
Feb 2017 -Mentafsir rajah. negara Band Mengemukakan dan mempersembahkan -peta alir
Bersatu padu 6 idea/pendapat/cadangan yang bernas tentang
kesejahteraan persekitaran dengan KBAT
NILAI menggunakan kemahiran geografi yang sesuai -Analisis
Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi yang Ketepatan -Menilai
diperhatikan dalam peta bergambar. kekemasan
23.2.2017 CUTI PERISTIWA 1 : KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG KALI KE 50

Minggu/ Tajuk/ Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif 6 Unsur Band Deskriptor / Evidens MBM/PAK21/
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2
Tarikh Tema Patriotisme KBAT/i-THINK

M9 Tema 4: Kepadatan Mengenalpasti taburan penduduk Malaysia dan faktor- Bersatu Atlas
Taburan faktor yang mempengaruhinya. Berbangga Band Menyatakan jenis taburan penduduk di Malaysia Buku teks
27 Feb - 4.1 -Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia. Perpaduan 1 dengan contoh yang betul. Internet
3 Mac Taburan Padat penduduk Power point
2017 penduduk Sederhana negara Frog VLE
Jarang Malaysia & DST
-Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan bertangung- Band Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi GEOTV
penduduk Malaysia. jawab untuk 2 taburan pendiuduk dengan terperinci Nota
-Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan mengekalkan- Akhbar
penduduk Malaysia. nya Majalah
M10-M11 UJIAN 1: 7 14 MAC 2017 Peta dunia
Pembetulan Ujian Awal Tahun 2017 (15 17.3.2017) Peta Malaysia
CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 18 MAC 26 MAC 2017 Lmbr. Kerja
24.3.201 KEY IN MARKAH DALAM SAPS
7 PAK21
M12-M13 4.2: Kadar Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia & Round Table
Perubahan kelahiran faktor-faktor yang mempengaruhinya Think-pair-
27 Mac penduduk -Mentakrifkan pertumbuhan penduduk. Mencintai Share
7 April Kadar -Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi: negara Gallery Walk
2017 kematian kadar kelahiran Malaysia dan Band Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Hot Seat
kadar kematian berbangga 2 perubahan penduduk, dengan terperinci. 3 Stray 1 Stay
Migrasi migrasi kerana Mine and
-Mengira kadar pertumbuhan penduduk. keamanan combine
-Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang negara i-THINK
mempengaruhi: kadar kelahiran, kadar kematian dan Malaysia. - peta pokok
Migrasi -peta bulatan
7.4.2017 CUTI PERISTIWA 2 HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KURIKULUM KALI KE-47 -peta buih
M14-M15 4.3: Migrasi Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan Band Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi -p.berganda
-peta titi
faktor- faktor yang mempengaruhinya. Brusaha 2 migrasi penduduk dengan terperinci.
-pelbagai alir
10 21 Penduduk Menerangkan migrasi penduduk membangunkan
Apr. sebagai Menerangkan pola migrasi penduduk negara KBAT
2017 tindakbalas Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis- Malaysia -Menilai
terhadap jenis migrasi. Bertanggung- -Menilai
faktor - Luar bandar ke bandar jawab -mencipta
ekonomi, - Luar bandar ke luar Bandar -analisis
politiik, Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi Band Mengkaji dan menilai faktor yang mempengaruhi
sosial dan penduduk. 5 migrasi penduduk secara berkesan di kawasan
fizikal kajian dengan jelas / tepat.

7
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2
Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/
Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens
Tarikh Tema Patriotisme KBAT/i-THINK

M16-M17 4.4: Memahami kesan-kesan perubahan penduduk terhadap Atlas


Kesan alam sekitar Buku teks
24 Apr- Mencintai
perubahan -Menyenaraikan kesan-kesan penduduk terhadap penerokaan Internet
5 Mei sumber alam
penduduk sumber tanih, hutan dan air Power point
2017 sekitar negara
terhadap -Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap Band Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk Frog VLE
Malaysia
alam penerokaan sumber 4 terhadap penerokaan sumber dengan jelas. DST
sekitar -Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber secara GEOTV
terancang Nota
1.5.2017 CUTI HARI PEKERJA Akhbar
Majalah
M18 4.5 Penduduk Memahami hubungan kependudukan dengan sumber Peta dunia
Hubungan berlebihan serta implikasinya Mencintai Peta Malaysia
8-9 Mei kependuduk Kurang -Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk negara Lmbr. Kerja
2017 -an dengan penduduk dan penduduk optimum. Malaysia
sumber Penduduk PAK21
Optimum Round Table
10.5.201 Think-pair-
CUTI HARI WESAK Share
7
UJIAN SUMATIF PERTENGAHAN TAHUN : 11-18 MEI 2017 Gallery Walk
M18- Hot Seat
SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH (16.5.2017)
M19 3 Stray 1 Stay
Pembetulan Ujian Sumatif Pertengahan Tahun 2017 (19-20.5.2017)
4.5 Penduduk -Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan Band Mengenal pasti ciri penduduk berlebihan dan Mine and
M20 Hubungan berlebihan kurang penduduk 3 kurang penduduk dengan betul. combine
kependuduk Kurang i-THINK
22-26 Mei -an dengan penduduk - peta pokok
2017 sumber Penduduk -peta bulatan
Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk
optimum -peta buih
terhadap sumber untuk memenuhi keperluan penduduk -p.berganda
makanan, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, perubatan dan -peta titi
kemudahan asas. -pelbagai alir
-Menghuraikan ciri-ciri berserta contoh Band Mengemukakan dan mempersembahkan idea /
penduduk berlebihan 6 pendapat / cadangan yang sesuai dan boleh KBAT
(Bangladesh) dilaksanakan untuk mengatasi masalah -Menilai
Kurang penduduk (Kanada) kependudukan : -Menilai
-Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang Penduduk berlebihan -mencipta
penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan Kurang Penduduk -analisis
kependudukan.

CUTI PENGGAL PERTENGAHAN : 27 MEI 12 JUN 2017


2.6.2017 KEY IN MARKAH DALAM SAPS

8
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2
Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/
Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens
Tarikh Tema Patriotisme KBAT/i-THINK
Tema 5:
M21 Kedudukan Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang Berusaha Buku teks
Petempatan mempengaruhinya. membangunkan Band Menyatakan lokasi petempatan awal di Malaysia Internet
13-16 Jun Dan -Menyatakan lokasi petempatan awal : negara 1 dengan tepat Power point
2017 Perkembang- pinggir pantai, delta dan muara sungai. Malaysia. Frog VLE
annya pinggir sungai DST
bukit/ gua menghargai GEOTV
5.1: tanah pamah usaha-usaha Nota
Petempatan -Menyenaraikan faktor-faktor yg mempengaruhi petempatan kerajaan untuk Band Menjelaskan faktor yang mempengaruhi Akhbar
awal awal. membangun 2 pemilihan tapak petempatan awal di Malaysia Majalah
-Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan dan dengan betul. Peta dunia
awal: fizikal dan keperluan asas mempengaruhi Peta Malaysia
12.6.201 petempatan Lmbr. Kerja
CUTI NUZUL AL QURAN negara PAK21
7
Malaysia Round Table
M22 5.2 Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Think-pair-
Faktor-faktor petempatan negara Malaysia Share
19 -23 yang -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan Gallery Walk
Jun 2017 mempengaruh negara Malaysia: Hot Seat
petempatan Sejarah ,Fizikal, Ekonomi, Sosial dan 3 Stray 1 Stay
Politik (governan) Mine and
-Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di combine
negara Malaysia: i-THINK
Sejarah ,Fizikal, Ekonomi, Sosial dan - peta pokok
Politik (governan) -peta bulatan
-Merumus tentang peranan kerajaan mempengaruhi -peta buih
petempatan negara Malaysia seperti; -p.berganda
projek perumahan -peta titi
bandar baru -pelbagai alir
rancangan kemajuan tanah
23.6.201 KBAT
HARI PELAPORAN: PROGRAM MESRA IBU BAPA TAHUN 2017 -Menilai
7
M23 CUTI HARI RAYA PUASA : 24 JUN 2 JULAI 2017 -Menilai
-mencipta
M24 5.3: Pola : Memahami pelbagai pola petempatan negara Malaysia -analisis
Pola-pola berselerak, -Menyenaraikan pelbagai pola petempatan negara
2-7 Julai petempatan berjajar, Malaysia ;
2017 berpusat, -Menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia
berkelom- -Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan negara Band Menjelaskan pelbagai pola petempatan di
pok Malaysia 2 Malaysia dengan betul.
-Membanding dan membezakan pola petempatan negara
Malaysia 9
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2

Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/


Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens KBAT/i-THINK
Tarikh Tema Patriotisme

M25 5.4 fungsi Memahami fungsi petempatan negara malaysia Berusaha Buku teks
petempatan -Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi membangunkan Internet
10-14 luar bandar ekonomi seperti ; negara Power point
Julai 2017 dan bandar Perniagaan; perdagangan; pelabuhan; Malaysia. Frog VLE
Perindustrian; pertanian; pelancongan DST
menghargai GEOTV
-Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi usaha-usaha Nota
sosial seperti ;pendidikan ; perhubungan dan pengangkutan kerajaan untuk Akhbar
membangun Majalah
-Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi dan Peta dunia
politik ( governan) seperti ;pusat pentadbiran mempengaruhi Peta Malaysia
petempatan Lmbr. Kerja
-Menghuraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi negara PAK21
:ekonomi; sosial ; politik (governan) Malaysia Round Table
Think-pair-
-Menjelaskan dengan contoh fungsi : Band Mengenalpasti fungsi petempatan banda dan luar Share
petempatan luar bandar 3 bandar di Malaysia dengan tepat Gallery Walk
petempatan Bandar Hot Seat
3 Stray 1 Stay
-Membanding dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar Mine and
bandar dan Bandar combine
i-THINK
- peta pokok
M26 5.5 : Pembandar- Memahami proses pembandaran negara malaysia Berusaha -peta bulatan
Pembandar- an membangunkan -peta buih
17-21 an -Menerangkan proses pembandaran: saiz penduduk; negara -p.berganda
Julai Negara kegiatan ekonomi; kemudahan Malaysia -peta titi
2017 membangun -pelbagai alir
-Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran Berbangga dan
Negara negara Malaysia: dasar kerajaan; bersyukur KBAT
maju peluang pekerjaan; migrasi terhadap tahap -Menilai
kemajuan -Menilai
perbandaran -mencipta
negara -analisis
Malaysia

10
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2

Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/


Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens
Tarikh Tema Patriotisme KBAT/i-THINK
Berusaha
M27-M28 5.5 : membangunkan Buku teks
Pembandaran Pembandar- -Menyatakan kesan perbandaran negara Malaysia negara Malaysia Internet
24 Jul.- an -Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan Power point
4 Ogos masalah pembandaran negara Malaysia Berbangga dan Frog VLE
2017 Negara bersyukur DST
membangun -Menghuraikan ciri-ciri perbandaran negara Malaysia : terhadap tahap GEOTV
saiz penduduk; kegiatan ekonomi;kemudahan asas kemajuan Nota
Negara maju perbandaran Akhbar
-Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran negara Malaysia Majalah
negara Malaysia : dasar kerajaan; peluang pekerjaan; migrasi Peta dunia
Peta Malaysia
-Menghuraikan kesan perbandaran negara Malaysia . Band Menghuraikan kesan-kesan pembandaran di Lmbr. Kerja
Positif dan negatif 4 Malaysia dengan mengemukakan contoh yang PAK21
sesuai Round Table
-Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah Band Menggabungjalinkan fakta dan merumus kesan Think-pair-
pembandaran negara Malaysia. 5 pembandaran terhadap alam sekitar dengan Share
memberi contoh yang sesuai Gallery Walk
-Menghuraikan kesan-kesan perbandaran di negara lain : Band Mengkaji kesan pembandaran terhadap alam Hot Seat
Bangkok ( Thailand ); 6 sekitar dan mempersembahkan 3 Stray 1 Stay
Tokyo ( Jepun ) idea/cadangan/pendapat yang sesuai dan boleh Mine and
dilaksanakan untuk mewujudkan bandar lestari combine

11
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2
i-THINK
M29-30 Tema 6: - peta pokok
Interaksi Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan Band Menyenaraikan cara pengangkutan awal di -peta bulatan
7-18 Pengangkut- awal negara Malaysia 1 Malaysia dengan betul -peta buih
Ogos a Ketersam- -Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal -p.berganda
2017 n paian negara Malaysia -peta titi
-Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan -pelbagai alir
D awal negara Malaysia
a -Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan KBAT
n
awal negara Malaysia Mencintai negara -Menilai
P Malaysia -Menilai
e -mencipta
r Berbangga -analisis
h dengan tahap
u kemajuan sistem
b perhubungan dan
u
pengankutan
n
g negara Malaysia
a
n
6.1:
keperluan
pengangkuta
n dan
perhubungan
awal

Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/


Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens
Tarikh Tema Patriotisme KBAT/i-THINK

12
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2
Atlas
M31 6.2 : Memahami perkembangan pengangkutan dan Band Menjelaskan perkembangan jaringan Buku teks
Perkembang- perhubungan negara Malaysia 2 pengangkutan di Malaysia dengan contoh yang Internet
21-25 an -Menyatakan perkembangan pengangkutan dan sesuai Power point
Ogos pengangkutan perhubungan negara Malaysia Frog VLE
2017 dan Darat; DST
perhubungan air; GEOTV
M32 udara; Menjelaskan perkembangan sistem perhubungan Nota Animasi
4-8 Sept telekomunikasi Band di Malaysia dengan contoh yang sesuai Akhbar
2017 -Menghuraikan sistem perkembangan pengangkutan negara 2 Majalah
Malaysia Peta dunia
-Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan negara Peta Malaysia
Malaysia Rajah
Foto
CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 26 OGOS - 3 SEPTEMBER 2017
Lembaran
kerja
M33 6.3 : Faktor Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan Mencintai Band Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengruhi
yang pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. negara 3 perkembangan sistem perhubungan di Malaysia KBAT
11-15 mempengaruhi Malaysia dengan tepat. -analisis
Sept jaringan -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan Menghargai -Menilai
2017 pengangkutan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: bentuk peranan
dan muka bumi; ekonomi;dasar kerajaan; kerajaan i-THINK
perhubungan kemajuan teknologi dalam - peta pokok
Jaringan mempengaruhi -peta bulatan
-Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan kemajuan -peta buih
pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: bentuk pengangkutan -peta buih
muka bumi; ekonomi; dasar kerajaan dan kemajuan dan berganda
teknologi perhubungan -peta titi
negara -peta dakap
Malaysia -peta alir
-peta pelbagai
alir

15.9.201
CUTI PERISTIWA 3 RIMUP MERDEKA 2017
7

Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/


Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens KBAT/i-THINK
Tarikh Tema Patriotisme

13
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 2

M34 6.4 : Integrasi Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan Buku teks
Kepentingan Lingkungan perhubungan. Internet
18-22 jaringan pengaruh -Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan Power point
Sept pengangkutan perhubungan terhadap pembangunan negara Frog VLE
2017 dan Malaysia: (Ekonomi perdagangan; sosial - integrasi kawasan; DST
perhubungan politik keselamatan (governan) Mempertahan- GEOTV
-Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan kan Peta Malaysia
perhubungan terhadap pembangunan Malaysia. negara Lmbr. Kerja
-Membuat rumusan tentang kepentingann pengangkutan & Malaysia PAK21
perhubungan Malaysia dan Kanada. bertanggung- Round Table
21.9.201 CUTI AWAL MUHARAM jawab menjaga Think-pair-
7 kemudahan Share
yang ada. Gallery Walk
M35- M36 6.5 : Kesan Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan Mencintai Band Mengenal pasti kesan perkembangan Hot Seat
Perkemban- perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. negara 3 pengangkutan terhadap alam sekitar di Malaysia 3 Stray 1 Stay
25 Sept.- gan -Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan Malaysia dengan tepat. Mine and
6 Okt pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. bertanggung combine
2017 dan -Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif jawab Band Menghuraikan langkah-langkah yang sesuai dan i-THINK
perhubungan perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam memelihara 4 boleh dilaksanakan bagi mengurangkan kesan - peta pokok
terhadap alam sekitar negara Malaysia. alam sekitar. negatif perkembangan pengangkutan ke atas -peta bulatan
sekitar alam sekitar negara Malaysia. -peta buih
-Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan Band Menggabungjalin fakta dan merumus kesan -p.berganda
pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara 5 perkembangan sistem pengangkutan terhadap KBAT
Malaysia alam sekitar dengan baik. -Menilai
-Menghuraikan contoh langkah-langkah Band Mengkaji kesan perkembangan sistem -Menilai
mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan 6 pengangkutan dan mencadangkan. -mencipta
dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. -analisis
M37-M39 UJIAN SUMATIF AKHIR TAHUN TINGKATAN 1 : 9 - 26 OKTOBER 2017
M38 CUTI HARI DEEPAVALI (14-22 OKTOBER 2017)
M40 Pembetulan Ujian Sumatif Akhir Tahun Tingkatan 1 : 30 Oktober 3 November 2017
3.11.2017 CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK
6.11.2017 KEY IN MARKAH DALAM SAPS
M41-42
Semakan semua pelajar menguasai daripada Band 1 6 (mengikut kemampuan pelajar)
7-18 Nov.
Pelaporan PT3 kepada semua pelajar Tingkatan 2
2017
M43 Semakan semua pelajar menguasai daripada Band 1 6 (mengikut kemampuan pelajar)
21-24 Menerangkan Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 untuk tahun 2017
Nov 2017 Tugasan FROG VLE: tajuk Tingkatan 3
CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 25 NOVEMBER 2017 2 JANUARI 2018
*** Tarikh Pelaksanaan Tertakluk perubahan.

14
Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.