Anda di halaman 1dari 17

TEKNOLOGI & MEDIA PENGAJARAN Technological Pedagogical Content

Knowledge (TPACK)
Konsep Teknologi dan Media untuk PdP
TPACK adalah satu rangka kerja untuk
Teknologi:
memahami dan menghuraikan jenis
Teknologi ialah proses, kaedah dan pengetahuan yang diperlukan oleh
idea bagi memastikan penggunaan seorang guru untuk amalan pedagogi
sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu berkesan dalam persekitaran
mencapai kejayaan. pembelajaran yang mempertingkatkan
Satu sistem yang meliputi alat dan teknologi.
bahan media, organisasi yang Gabungan elemen kandungan, pedagogi
digunakan secara terancang bagi dan teknologi.
menghasilkan kecekapan dalam
pengajaran dan keberkesanan dalam
pembelajaran.
Teknologi dalam pengajaran ialah
proses yang kompleks dan bersepadu,
melibatkan manusia, prosedur, idea,
peralatan dan organisasi untuk
menganalisis masalah serta mereka
bentuk, menilai dan menyelesaikan
masalah dimana proses pengajaran itu
bermatlamat dan terkawal.

Media:
TK: Pengetahuan tentang pelbagai
Didefinisikan sebagai saluran
teknologi bermula dari teknologi rendah.
komunikasi yang membawa maklumat.
Media adalah segala bentuk dan CK: Pengetahuan tentang masteri ilmiah
saluran yang digunakan untuk yang akan diajar atau dipelajari (isi
menyampaikan informasi atau pesan. kandungan).
Media adalah alat atau sarana yang
PK: Kaedah dan proses mengajar dan juga
digunakan untuk menyampaikan
pengetahuan dalam mengawal kelas,
pesanan daripada penghantar kepada
penilaian, RPH, dan pembelajaran murid.
penerima (Cangara, 2006).
Alat yang digunakan oleh guru PCK: Pengetahuan kandungan yang
(pengirim mesej) untuk menyampaikan berkaitan dengan proses mengajar.
mesej dengan berkesan kepada
TCK: Pengetahuan tentang bagaimana
penerima (pelajar).
teknologi boleh digunakan dalam PdP.

TPK: Pengetahuan bagaimana PdP


berubah apabila teknologi digunakan.

TPACK: Pengetahuan yang diperlukan


oleh guru untuk mengintegrasikan
teknologi ke dalam pengajaran kandungan
tertentu.

1
REKA BENTUK PENGAJARAN Model Reka Bentuk Pengajaran

Pengertian & Konsep Reka Bentuk 6 Elemen asas dalam Model RP:
Pengajaran - Tentukan keperluan pljr
Reka Bentuk Pengajaran (RP): - Tentukan mtlmt dan objektif
- Mbina prosedur penilaian
Proses sistematik untuk mereka - Mereka bntk & pilih strategi
bentuk, membangun, melaksana dan ppaian
menilai pengajaran. - Mencuba sis pengajaran
Kategori RP: - Menilai keseluruhan sis
1. Sebagai 1 Proses
Perancangan pengajaran secara Gustafson bahagikan RP kpd 3
sistematik dgn maplikasi teori PdP tumpuan:
- Model Berorientasikan Bilik Darjah
2. Sebagai 1 Disiplin - Model Berorientasikan Produk
Satu cabang ilmu pengetahuan yg - Model Berorientassikan Sistem
berkait dgn penyelidikan & teori ttg
strategi pengajaran, termasuk MODEL ADDIE
proses pelaksanaan.

3. Sebagai 1 Sains Rosset, 1987


Satu kaedah merancang secara Merupakan model reka bentuk yg
terperinci utkk mbntk, melaksana, berfungsi sbg garis panduan ke arah
menilai, menyelenggara situasi yg pembinaan perisian dan bahan PdP
dpt galakkan pembelajaran. berdasarkan keperluan.
(seluruh proses PdP). Merupakan proses generik yang perlu
diubah suai sebelum dapat
4 Bidang RP: digunakan.
- Reka bentuk sis pengajaran Tujuan - untuk menghasilkan
- Reka bentuk strategi rancangan pengajaran dan bahan
- Reka bentuk mesej pembelajaran agar penyampaian
- Ciri-ciri Pelajar sesuatu pengajaran itu menjadi lebih
- efektif dan efisien.
5 fasa Model ADDIE:
Peranan Reka Bentu Pengajaran
A (Analysis) Analisis
Meningkatkan pencapaian pelajar.
D (Design) Rekabentuk
Pengajaran dan pembelajaran akan
berlangsung dalam keadaan yang D (Development) Pembangunan
lebih teratur.
I (Implementation) Pelaksanaan
Dapat memudahankan pencapaian
objektif pengajaran dan pembelajaran E (Evaluation) Penilaian
dan hasil pembelajaran.
Penyampaian pengajaran dan Setiap langkah dlm model ini
pembelajaran dapat selaraskan bagi mengandungi 1 set soalan, jwpnnya
kumpulan yang pelbagai. mnjdi asas kpd langkah seterusnya

2
(A) Peringkat Analisis: (A) Analisis Pelajar:

Masalah pgjrn dijelaskan, obj dan matlamat Analisis terhadap kumpulan sasaran.
pgjrn ditetapkan. Aspek yg dikira ialah ciri2 umum pljr,
pengetahuan/pengalaman sedia ada dan
(D) Peringkat Reka Bentuk:
gaya pembelajaran pelajar.
Tumpuan kpd obj pembelajaran, alat
(S) Nyatakan Objektif:
taksiran, latihan, isi kandungan,
perancangan PdP dan pemilihan media. Berfungsi sbg hala tuju PdP yang
berkesan. Obj perlu spesifik. Obj dpt
(D) Peringkat Perkembangan:
mbntu guru memilih media dan kaedah
Pemilihan dan penyatuan isi kandungan ppaian yang sesuai.
dan teknologi.
(S) Pemilihan Kaedah, Media dan
(I) Peringkat Pelaksanaan: Bahan Sumber:

Bahan pengajaran yang telah disediakan Pemilihan secara sistematik dan


akan digunakan atau dilaksanakan dalam terancang. Bersesuain dgn obj.
keadaan sebenar. Prosedur latihan
(U) Gunakan Media dan Bahan Sumber:
dibentuk.
Media dan bahan sumber yang digunakan
(E) Peringkat Penilaian:
perlu memberi manfaat kpd guru dan
Merangkumi 2 bahagian, penilaian formatif murid.
dan penilaian sumatif.
(R) Libatkan Pelajar dalam
Pembelajaran:

Melalui aktiviti berpusatkan pljr dan bahan.


Tingkatkan motivasi dan perubahan t/laku.
MODEL ASSURE
(E) Nilai dan Semak Semula:

Penilaian semasa dan selepas proses


Heinich, Molanda & Russell, 1989 PdP. Membolehkan guru utk mbuat
Model RP berasaskan bilik darjah. penambahbaikan dan tindakan susulan
Model ini membantu guru merancang yang sesuai.
PdP dengan baik dan berkesan.
6 fasa Model ADDIE:

A Analysis learner

S State objectives

S Select method, media &materials

U Utilise media and materials

R Require learner
response/participation

E Evaluate and revise materials

3
MODEL GAGNE, BRIGGS & WAGER

P1: Tentukan matlamat pengajaran

P2: Laksanakan analisis pengajaran

P3: Kenal pasti tinggkah laku/ciri2


pljr/pengetahuan sedia ada pelajar

P4: Bina objektif PdP/Hasil pembelajaran

P5: Pilih kaedah penyampaian

P6: Sediakan bahan pengajaran

P7: Rancang dan laksanakan penilaian


formatif

P8: Rancang dan laksanakan penilaian


sumatif

4
PEMILIHAN, PENGHASILAN & b) Penghasilan media secara
PENILAIAN MEDIA PENGAJARAN pengubahsuaian

Pemilihan Media Pengajaran Pengubahsuaian memerlukan


penciptaan dalam bentuk baru atau
Media Pengajaran:
cara baru dalam penggunaan
Segala sesuatu yang dapat digunakan media sedia ada.
untuk menyampaikan maklumat
Prototaip atau gambar prototaip
kepada penerima sehingga dapat
yang ada adalah sebagai panduan
merangsang fikiran, perasaan,
berguna, tetapi hasil akhir kelak
perhatian, minat serta perhatian
akan memerlukan individu terlibat
pelajar dan seterusnya terjadi proses
dalam pelbagai masalah.
pembelajaran.
Penghasilan media secara
pengubahsuaian memerlukan
pertimbangan individu, arah kendiri
Faktor asas pemilihan media pengajaran: dan inisiatif.
1. Objektif c) Rekaan kreatif
- Bersesuaian dgn obj pembelajaran
Melibatkan keupayaan mentafsir
2. Pelajar dan menyelesaikan masalah
- Ciri2 umum dengan cara yang asli, tanpa
- Gaya pembelajaran pelajar bergantung kepada pengalaman
atau penulisan.
3. Kaedah
Penghasilan filem slaid bersuara,
- Pengajaran kelas
fotograf, penggambaran video dan
- Pengajaran kendiri
sebagainya untuk digunakan dalam
- Pembelajaran berkumpulan
pengajaran pembelajaran adalah
antara contoh rekaan kreatif.
4. Praktikal / Sifat fizikal media
- Mudah diperolehi dan digunakan d) Inovasi dari peniruan
- Kos dan masa
Peniruan kreatif adalah
- Kelulusan dan kebenaran
penghasilan semula apa yang telah
- Visual, warna dan grafik
dicipta oleh orang lain dalam bentuk
yang tersendiri dan mempunyai
keunikan tersendiri dari segi fizikal
Pengubahsuaian dan Penghasilan
dan fungsinya.
Media Pengajaran
Guru dan murid-murid perlulah
a) Penghasilan media secara tiruan
menggunakan kaedah ini untuk
Penghasilan media secara tiruan menghasilkan media yang boleh
boleh diilustrasikan seperti digunakan untuk tujuan pengajaran
memotong huruf berdasarkan pembelajaran.
bentuk, melukiskan peta dan
gambar melalui surihan imej
tayangan atau menghasilkan
terarium atau boneka berdasarkan
arahan buku atau gambar.

5
Penilaian Keberkesanan Media
Pengajaran

Yusup Hashim (1993), menyatakan


terdapat 28 perkara yang perlu dinilai
terhadap sesuatu media pengajaran.

Antara aspek yang boleh dinilai adalah:

Sesuai dengan objektif


Sesuai dengan peristiwa
pengajaran
Boleh menjelaskan konsep atau
prosedur
Menggalakkan interaksi murid
Menggalakkan perbincangan dan
aktiviti susulan
Ketepatan maklumat
Boleh difahami

6
VISUAL UNTUK PENGAJARAN DAN Jenis-jenis Visual
PEMBELAJARAN
Lukisan
Peranan Visual dalam PdP Carta
Graf
Visual merupakan alat komunikasi
Kartun
yang lebih konkrit berbanding
Poster
pernyataan lisan atau bertulis.
Kad imbasan
Fungsinya meningkatkan komunikasi
Poskad
dalam pengajaran dan pembelajaran.
Gambar foto
Oleh itu, perancangan yang teliti dari
segi kesesuaian teknik adalah
penting untuk menjamin kualiti bahan Penghasilan bahan visual untuk PdP
visual tersebut.

Visual hanya berfungsi dengan baik


sekiranya mempunyai ciri2 berikut:

Mudah dan Jelas


Penggunaan visual secara berfikrah,
terancang dan bersesuaian dengan
keperluan dalam pembelajaran.

Bermesej (sesuai mengikut


peringkat umur)
Pentafsiran visual mudah difahami
dan tidak membosankan murid-murid.

Mendorong interaksi aktif


Menggalakkan penglibatan murid-
murid dan meweujudkan suasana
pembelajaran yang menyeronokkan.

Membantu memfokuskan perhatian


(dgn isi pelajaran)
Pusat penumpuan dan menguasai
pemerhatian murid-murid.

Bentuk Visual:

*Grafik - Visual Analogik

- Visual Organisasi

*Fotografik Ilustrasi melalui gambar


dan/atau realiti dalam
*Elektronik keadaan paling realistik.

7
AUDIO UNTUK PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Peranan Audio dalam PdP

Audio atau suara - segala sesuatu yang


dapat didengar oleh telinga normal
Media audio - media untuk menyampaikan
mesej atau rangkaian mesej hanya melalui
suara
Membantu murid yang kurang mahir
membaca mendapat gambaran
keseluruhan tanpa melibatkan
pembacaan petikan teks yang panjang
lebar.
Meransang deria pendengaran murid
Bentuk naratif seperti penceritaan,
ulasan dan diaolog antara watak,
dapat menghidupkan lagi gaya
penyampaian maklumat
Mewujudkan senario yang
menggambarkan persekitaran
untuk sesuatu cerita atau
pementasan bagi membangkitkan
minat, mencetuskan mood dan
emosi tertentu serta merangsang
imaginasi murid-murid.
Memupuk kemahiran mendengar,
bertutur dan berkomunikasi yang
baik

Penghasilan bahan audio untuk PdP

Perancangan dan Penyediaan skrip,


perkakasan dan perisian.

Tetapkan matlamat
Mengumpul bahan
Pemilihan bahan
Menulis skrip
Menyediakan peralatan
Membuat rakaman
Prebiu
Penggunaan bahan audio
Penilaian dan penambahbaikan

8
VIDEO UNTUK PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Peranan Video dalam PdP

Video merupakan salah satu elemen dalam


multimedia yang mampu membangun
modal insan melalui paparan maklumat
berbentuk gambar yang bergerak.

Maklumat lebih realistik


Mampu mempersembahkan sesuatu
mesej dalam keadaan yang lebih
realistik atau menyerupai keadaan
yang sebenar

Mampu merangsang pelbagai deria


Merupakana satu media dinamik hasil
jalinan pelbagai media yang lain
seperti audio, grafik dan sebagainya
(pendengaran dan penglihatan)

Memudahkan proses pengulangan


Pengulangan sesuatu proses boleh
dipaparkan berulang-ulang agar murid
dapat memahami sesuatu proses
dengan lebih baik.

Meningkatkan keberkesanan
proses PdP
Meningkatkan kefahaman murid.
Boleh bljr secara ind atau kump tanpa
bimbingan guru

Mampu meraih emosi dan


mengubah sikap
Video yang bersifat realistik mampu
meraih emosi seseotang dengan lebih
mudah berbanding penggunaan imej
yang bersifat statik.

Menjimatkan masa, tenaga dan


perbelanjaan
Lazimnya video pendidikan ada
disediakan dalam laman sesawang
dan guru-guru hanya perlu memuat
turun serta mengeditnya mengikut
kesesuaian pembelajaran

9
INTEGRASI PERISIAN APLIKASI dari papan kekunci dan mencetaknya
PEJABAT UNTUK PDP dengan menggunakan pencetak.

Aplikasi pemprosesan perkataan juga


Pengintegrasian TMK dalam PdP menuntut membolehkan pengguna menyelitkan
guru memahami aspek-aspek perkataan atau perenggan dalam
perancangan pengajaran (instructional sesuatu dokumen atau ke dokumen lain.
planning), teori pembelajaran, reka bentuk
pengajaran dan menguasai kemahiran Antara aplikasi pemprosesan perkataan
pelbagai aplikasi komputer bagi
menghasilkan media yang dapat - Microsoft Word( Microsoft
menyokong PdP. Corporation)
- Kingsoft Office Writer
Penggunaan TMK dalam pengajaran dan - iWork (Macintosh)
pembelajaran, bertujuan untuk - OpenOffice (Open Source)
meningkatkan keberkesanan dan - AbiWord (Open Source).
kecekapan proses pengajaran dan - EZ Word (Open Source).
pembelajaran.

Persembahan Elektronik (Powerpoint)

Aplikasi komputer yang dapat


menyampaikan maklumat berbentuk
teks dan visual yang dapat
diintegrasikan dengan elemen
multimedia yang lain seperti audio,
video, animasi.

Memaparkan maklumat dalam bentuk


persembahan paparan.

Juga berupaya mengadakan pautan


(hyperlink) dengan sumber maklumat di
luar seperti imej, dokumen, hamparan
elektronik, video, audio, laman web dan
Jenis-jenis Perisian Aplikasi sebagainya.

Pemprosesan Perkataan (Words)

Bermaksud penggunaan aplikasi Hamparan Elektronik (Excel)


komputer bagi tugas menaip, membina, Berfungsi mengurus maklumat dalam
mengolah, membentuk teks, grid yang terdiri dari sel-sel yang
menyimpan, menyunting dan mencetak terbentuk dari lajur dan baris.
sesuatu dokumen.
Pengguna memasukkan data ke dalam
Aplikasi komputer bg mwjdkn satu fail sel-sel dan memproses data tersebut
dokumen, myimpannya secara menggunakan pelbagai fitur yang ada
elektronik, mpamerkan di skrin, pada aplikasi hamparan elektronik
meditnya melalui arahan dan aksara

10
Pangkalan Data (Database)

Pangkalan data merupakan satu koleksi


data yang disusun supaya mudah
diakses, diurus, dan dikemas kini.

Dalam suatu pangkalan data, data


disusun secara berstruktur dalam
jadual-jadual yang mempunyai medan-
medan yang berkaitan dengan sifat data
yang hendak disimpan.

Merupakan perisian komputer yang


digunakan oleh pengguna untuk
menyimpan, mengurus, mengubah suai
dan mencapai kembali data apabila
perlu.

11
MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK PDP Video
Membawa unsur realistik atau
Konsep Multimedia
keadaan sebenar kepada para
Multi: pengguna. Ini secara tidak langsung
akan mempengaruhi perasaan dan
Banyak (many), Pelbagai (multiple)
emosi parapenggunanya dengan lebih
Media: nyata.
Alat untuk menyampaikan atau membuat
Animasi
sesuatu, perantaraan alat pengantar suatu
bentuk mass komunikasi seperti surat Mampu menyampaikan sesuatu
khabar, majalah atau televisyen konsep yang kompleks secara visual
dan juga dinamik.
Sistem Multimedia:
Merupakan satu teknologi yang Interaktiviti
menggabungkan pelbagai sumber Melibatkan proses komunikasi dua
maklumat (media) seperti teks,grafik, hala antara pengguna dan sistem.
bunyi, animasi, video dan sebagainya yang Mewujudkan psekitaran pembelajaran
mana maklumat ini disampaikan dan yang menarik.
dikawal oleh sistem komputer secara Interaktiviti membenarkan pengguna
interaktif. mengawal lalauan atau corak
penerokaan.
Elemen utama dalam Multimedia: Berinteraksi melalui:
Teks Klik Tetikus
Ianya amat penting sekiranya Mouse Rollovers
penerangan yang jelas dan Pengaktifan Suara
menyeluruh perlu diberikan kepada Keyboards
pengguna dan penggunaan elemen- Skrin Sentuh
elemen atau media lain mungkin gagal
menyampaikan makna seperti mana
yang dikehendaki.

Grafik
Mampu menyampaikan sesuatu
maklumat dengan lebih pantas dan
tepat memandangkan ianya
disampaikan dalam bentuk visual.

Audio
Mampu menimbulkan suasana yang
lebih menarik dan akan menghasilkan
tumpuan yang lebih terhadap apa yang
ingin dipersembahkan.

12
Perancangan & Penyediaan Bahan
Multimedia

Perancangan

- Tema
- Matlamat, Obj & Tujuan
- Kenalpasti sasaran pengguna
- Reka bentuk
- Kenalpasti elemen-elemen
khusus yang akan digunakan
(home button).
- Papan cerita (storyboard)
- Kumpul bahan dan multimedia
komputer.
- Cipta paparan rujukan dan guna
format yang sah
- Review projek yg sudah siap
dan sebarang hak pelanggaran
copyright
- Preview dan uji persembahan
multimedia

Persediaan

Praktik

Persembahan

Penilaian Bahan Multimedia

Keberkesanan kepada pelajar


Daya tarikan
Mesra pengguna
Jangka masa panjang (Ketahanan)
Kandungan yang tepat

13
INTERNET UNTUK PDP Peralatan & Aplikasi
Pembelajaran dalam Talian
Konsep dan Jenis-jenis Pembelajaran
dalam Talian
Teknologi Komunikasi
Pembelajaran Elektronik: - e-mail dan mesej segera
- forum mesej
Jenis pembelajaran ini juga dikenali - rangkaian social
sebagai e-pembelajaran (e-Learning).
Perkembangan ini merupakan satu Database dan CMS (Content
kemudahan alternatif untuk Management System)
menyampaikan maklumat secara - Kandungan kursus, keputusan
elektronik kepada semua pelajar di ujian, maklumat pelajar
luar kelas formal. - CMS menyediakan user
Dengan perkembangan ini, seseorang interface tambah, buang &
pendidik dapat menghubungi dan kemaskini data
mendidik kumpulan kecil murid, tetapi
bilangan yang akan dilatih adalah Aplikasi spt Flash, PPT (menarik)
ramai.
Internet dan komputer merupakan Pakej Pemprosesan Perkataan &
resos utama untuk melaksanakan e- Pengarang HTML (format teks/web)
pembelajaran
Kuiz dan permainan

Fungsi Internet: Edmodo

1. Cari dan terima Learning Management System (LMS)


- Perpustakaan maya yang besar. - navigasi yg mudah, sangat
- Pelajar cari dan menemui terurus, bahan berkualiti tinggi,
maklumat dari perpustakaan ini cekap
- hantar, terima , memberi gred
2. Terbit dan sediakan tugasan
- Bukan sahaja mencari tetapi
menerbitkan maklumat
- Melalui web pages, (merupakan
tempat asas menyimpan
maklumat)

3. Cakap dan membalas


- Aktiviti perbualan email dan ruang
sembang (chat rooms)
- Termasuk perbualan melalui talian
phone

4. Belajar dan kolaborasi


- Projek kerjasama pelajar dlm
kelas berasingan / berjauhan
- Pengintegrasian ini melibatkan
lebih daripada satu cara

14
ISU & CABARAN PENGGUNAAN Hak trademark menghalang
TEKNOLOGI UNTUK PDP seseorang untuk menggunakannya
untuk tujuan mengelirukan pengguna.
Bagaimanapun ia tidak menghalang
Harta Intelek: orang lain untuk menjual barangan
atau perkhidmatan yang sama bawah
Istilah yang merujuk kepada beberapa jenis trademark lain.
ciptaan fikiran berlainan yang hak esklusif
diakui di bawah bidang undang-undang
berkait Paten

Hak Cipta Hak eksklusif untuk sesebuah ciptaan


baru sama ada berbentuk barangan
Hak ekslusif yg diberi oleh undang2 atau proses yang memberi cara
kepada pencipta/penerima haknya terbaru untuk menghasilkan sesuatu
untuk kawal pengeluaran semula atau barangan atau menyelesaikan sesuatu
pelbagai bentuk penggunaan hasil masalah.
ciptaan berkenaan bagi sesuatu Paten memberi hak kepada pencipta
tempoh. untuk menghalang orang lain daripada
Hak cipta adalah berdasarkan premis membuat, menggunakan, menjual
bahawa pencipta mempunyai hak ciptaan tersebut.
kepunyaan terhadap ciptaan mereka. Contohnya jika anda berjaya membuat
Tujuan: Lindungi pencipta dan inovasi baru dalam teknik
ciptaannya. penyelesaian masalah matematik
Akta Hak Cipta 1987 pindaan 2012 dengan cepat dan tepat, anda boleh
melindungi pengkarya dan memberi mempatenkan kaedah anda itu supaya
hak eksklusif untuk menerbitkan tidak ditiru oleh orang lain.
semula karya, melakukan kerja-kerja Walaubagaimana pun hak paten
penerbitan dan mengedarkannya, hanya terhad kepada 20 tahun sahaja.
serta menyiarkannya kepada awam.
Hak cipta melindungi sesuatu karya
dalam bentuk ekspresi. Undang-undang Siber:
Contohnya, hak cipta sebuah novel Mengenai isu-isu dan undang-undang
hanya melindungi kandungan novel berkenaan dengan penggunaan
tersebut. teknologi maklumat antara rangkaian.
Tetapi hak ini tidak menghalang orang Contoh:
lain untuk membuat ulasan tentang Akta Komunikasi dan Multimedia
novel tersebut atau membacanya. 1998
Akta Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia 1998
Trademark (Cap Dagangan)
Akta Tandatangan Digital 1997
Satu perkataan, nama, simbol atau Akta Jenayah Komputer 1997
alat yang digunakan dalam perniagaan Akta Teleperubatan 1997
untuk menunjukkan sumber barangan
tersebut dan membezakannya
daripada barangan lain.

15
Plagiat: - Skim cepat kaya
- Pornografi
Hasil mencedok karya, ciptaan atau - Pengodam/Hacker
tulisan orang lain yg disiarkan kembali - Penyebar Virus
sbg karya sendiri

Penyebaran Maklumat:
Kerahsiaan:
Kebebasan maklumat merupakan
Kerahsiaan yang dikaitkan dengan penyebaran informasi secara bebas.
teknologi adalah penjagaan dan Ini bermakna penyebaran maklumat
pemeliharaan rahsia maklumat tanpa kawalan undang-undang.
teknologi sesuatu bahan, alat atau Pada masa kini, terdapat banyak cara
objek, bahan bertulis (seperti peta untuk penyebaran maklumat seperti
topografi, pelan, model, graf, lukisan), radio, majalah, internet, surat khabar
dan bahan/alat yang mengandungi dan sebagainya.
suara (seperti pita perakam), filem,
negatif atau alat-alat yang
mengandungi imej yang boleh Cabaran Aplikasi Teknologi Terkini
dihasilkan, diperbanyak atau diulang dalam PdP
pengeluarannya.
Teknik kriptografi yang sering
digunakan untuk menjaga, menyimpan Kesediaan Guru dan Pelajar
dan memelihara rahsia dan maklumat
digital. Tahap kemahiran guru ttg
Nilai-nilai kerahsiaan harus dipelihara teknologi masih lemah
dan perlu dirahsiakan daripada pihak- Guru yg tlh lama mengajar
pihak tertentu yang mungkin boleh menggunakan kaedah tradisional
menggunakannya untuk kepentingan Guru tidak dibekalkan dgn
diri. latihan/kursus teknologi yang
lengkap
Sikap guru itu sendiri
Keselamatan:

Tanggungjawab pentadbir sekolah Sokongan Organisasi


menyediakan persekitaran Sokongan daripada organisasi luar
pembelajaran yang selamat (makmal yg kurang padu
komputer). Kerajaan sahaja
Pengguna Komputer dan Internet
sentiasa terdedah dengan pelbagai
ancaman keselamatan. Kesediaan Teknologi
Antara isu keselamatan yang berkaitan Kekurangan prasarana dan bahan
dengan ICT ialah sokongan
- Penipuan Kemudahan teknologi di sekolah
- Kecurian maklumat tidak seragam (jurang sek luar
- Menyalin perisian secara tidak bandar dan bandar)
sah
- Pengintipan
- Judi Siber

16
Cara untuk memperolehi bahan-bahan Piawaian ISTE (International Society for
untuk pembangunan perisian/bahan P&P: Technology in Education)

Mendapatkan hak untuk


menggunakan bahan2 yang telah
ISTE is a nonprofit organization that
mempunyai hakcipta
serves educators interested in better use
Menggunakan bahan2 yang tidak
of technology in education.
mempunyai status hakcipta yang tepat
atau public domain material (Open
ISTE provides educational technology
Sources) resources to support professional
Membina atau mencipta bahan itu learning for educators and education
sendiri leaders, including:
Mendapatkan kontrak atau perjanjian
untuk menggunakan bahan asal ISTE Conference & Expo a
Bukan bertujuan untuk mendapat world-wide comprehensive education
keuntungan tech event
Bertujuan untuk PdP semata-mata ISTE Standards for learning,
Hanya menggunakan sebahagian teaching and leading with
kecil karya dan bukannya keseluruhan technology.
karya.
Memberikan penghargaan kepada ISTE also provides a robust suite of
pengkarya asal. professional learning resources to
members, including webinars, online
courses, consulting services, books, and
peer-reviewed journals and publications.

As educators, we are preparing students for


a future that we cannot yet imagine.
Empowering students to become lifelong
learners and providing them with the skills
to face future challenges resourcefully and
creatively is critical.

Its not about using digital tools to support


outdated education strategies and models;
its about tapping into technologys
potential to amplify human capacity for
collaboration, creativity and
communication.

Its about leveling the playing field and


providing young people worldwide with
equitable access to powerful learning
opportunities.

ISTE STANDARDS

17