Anda di halaman 1dari 2

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 PAREPARE


NOMOR : 814/019/SMA.03/I/2017
Tentang
PENGANGKATAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH DAN CLEANING SERVICE

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 PAREPARE


Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pengadministrasian dokumen/kegiatan dan penata
kebersihan sekolah, maka dipandang perlu menetapkan Tenaga Administrasi Sekolah
dan Cleaning Service pada SMA Negeri 3 Parepare tahun Ajaran 2017.
b. Sehubungan dengan butir (a) diatas perlu dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan
Kepala SMA Negeri 3 Parepare
Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 69 Tahun 2009 tentang
Standar Biaya Operasional Non personalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
5. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan
Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016
tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana
Bantuan Operasional Sekolah
b. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 3 Parepare tahun ajaran
2017.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Kepada yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai
Tenaga Administrasi Sekolah dan Cleaning Service.
KEDUA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan ke
pada Anggaran yang sesuai.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 02 Januari 2017
Kepala Sekolah,

Drs. H. PALEMMUI, MM.


NIP. 19610227 198603 1 013

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada yang terhormat :


1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah Parepare di Parepare
3. Pengurus Komite SMA Negeri 3 Parepare di Parepare;
4. Yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
5. Arsip
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 3 PAREPARE

NOMOR : 814/019/SMA.03/I/2017
TANGGAL : 02 JANUARI 2017

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH DAN


CLEANING SERVICE

TEMPAT DAN
NO. NAMA TMT KETERANGAN
TANGGAL LAHIR

Siddo, Tenaga Administrasi


1. HARTINI 02/01/2015
20 Agustus 1988 Sekolah

Parepare, Tenaga Administrasi


2. HASLINDA 02/01/2016
15 Oktober 1990 Sekolah

Parepare,
3. ANDI 02/01/2016 Cleaning Service
21 Juli 1997

Ditetapkan : di Parepare
Tanggal : 02 Januari 2017
Kepala Sekolah,

Drs. H. PALEMMUI, MM.


NIP. 19610227 198603 1 013