Anda di halaman 1dari 2

Tool Kit LS 1

BORANG PEMERHATIAN LESSON STUDY

SEKOLAH : SK AMAN DAMAI

TINGKATAN / KELAS : TAHUN 3

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

TAJUK : BERSIH DAN SIHAT

TARIKH : 29/6/2015

ASPEK KOMEN CADANGAN UNTUK MENAMBAHBAIK RPH


1. Rancangan Mengajar / Rancangan mengajar dibina dengan lengkap dan kemas. Guru perlu merancang set induksi yang lebih
Lesson Plan berkesan untuk menarik minat murid dan terus
fokus kepada proses P&P
seterusnya.

2. Isi Kandungan / Konten Kandungan rancangan mengajar menepati kehendak Guru dicadangkan merancang pelbagai aktiviti
DSKP. berpusatkan murid dan menggunakan kaedah didik
hibur untuk menarik minat murid.

3. Soalan-soalan yang Guru perlu mengemukakan soalan yang bersesuaian Guru merancang soalan terlebih dahulu yang
dikemukakan : Aras dan dengan aras pemikiran dan kebolehan murid serta difikirkan sesuai untuk diajukan di dalam kelas.
kesesuaian berseusaian dengan topik yang diajarkan.
4. Keberkesanan Bahan Guru dicadangkan menambahkan lagi penggunaan
Bantu Mengajar Penggunaan bahan bantu mengajar digital memuaskan. bahan bantu mengajar maujud untuk membantu
membina kefahaman murid terhadap topik yang di
ajar.
5. Penglibatan Murid
Keseluruhan murid melibatkan diri dengan aktif dalam
proses p&p. Namun ada seorang murid Linus agak pasif Guru dicadangkan merancang strategi khas
jika kelas mempunyai murid Linus.
dalam penglibatan diri terhadap proses p&p.

6. Respon/Jawapan Murid
Murid dapat mengemukakan soalan dan memberikan Soalan yang dikemukakan mesti
jawapan yang memuaskan berdasarkan topik yang bersesuaian dengan tahap murid dan mesti
dikaitkan dengan pengalaman sedia ada
diajar.
murid (psa).

7. Teknik Pengajaran dan


Hasil Pembelajaran Murid Teknik dan kaedah yang digunakan oleh guru berkesan Guru dicadangkan menggunakan bahan
menarik minat murid dan mencapai objektif yang digital MBMMBI yang dibekalkan ke sekolah
untuk membina rancangan mengajar.
ditetapkan.
8. Lain-lain

Nama ahli kumpulan Lesson Study:

1. Cikgu A

2. Cikgu B

3. Cikgu C

4. Cikgu D

5. Cikgu E