Anda di halaman 1dari 2

DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PUSKESMAS SADABUAN
JL.H.M. Syukur Soritua No. Telp. (0634)
PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS SADABUAN
NOMOR : ...... /............/....../2016

TENTANG
PENYUSUNAN INDIKATOR KLINIS DAN INDIKATOR PERILAKU
PEMBERI LAYANAN KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA PUSKESMAS MANDAI

Menimbang : a. Bahwa upaya peningkatn mutu layanan klinis dan keselatan pasien
hanya akan terlaksana dengan baik jika ada sistim pelayanan yang
terpadu , berkesinambungan dan disertai perilaku pemberi pelayanan
yang baik.
b. Bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas disusun suatu indikator
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien melalui surat keputusan
kepala puskesmas Mandai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang


Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
4. Permenkes nomor 1691/PER/VIII/2015 tentang Keselamatan Pasien
Rumah Sakit.

Memperhatikan : Pedoman Akreditasi pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Provinsi


Sulawesi Selatan (Peraturan Gubernur Sulawaesi Selatan Nomor 51 tahun
2011)
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANDAI TENTANG


PENYUSUNAN INDIKATOR MUTU DAN INDIKATOR
PRILAKU PEMBERI LAYANAN
PERTAMA : Ada keterlibatan tenaga klinis dalam kegiatan peningkatan mutu yang
ditunjukkan dalam penyusunan indikator untuk menilai perilaku dalam
pemberian pelayanan klinis dan ide-ide perbaikan.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, Januari 2016


Kepala Puskesma Sadabuan

Dr. ANNA LAYLA NASUTION


NIP. 198009042009042001