Anda di halaman 1dari 10

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Pengajaran Sains Abad Ke 21


Kursus/Modul Science Teaching In The 21st Century

2. Kod Kursus SCES3093

3. Nama Staf Yusalina binti Yusof


Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran pembinaan
Kursus/Modul ujian bercirikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) serta pedagogi sains abad ke 21
dalam Program dalam pengajaran dan pembelajaran.

5. Semester dan Semester 2 Tahun 2


Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
125
P= Pentaksiran
30 15 - 3.5 30 30 - 16.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran
Kursus (Course Di akhir kursus ini pelajar akan dapat :
Learning
Outcomes, CLO) 1. Mengenal pasti isu-isu yang relevan dalam pendidikan sains di Malaysia. (C2, A1, PLO1)

2. Mengaplikasi konsep dan ciri-ciri Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam
pengajaran dan pembelajaran sains dan pentaksiran sains.(C3, A4, PLO1, PLO3,
CTPS3)

3. Membina item ujian yang sesuai untuk mentaksir pencapaian pelajar bercirikan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). (C6, PLO1, PLO3, CTPS3)

4. Menghuraikan secara kritis kemahiran pedagogi sains abad ke 21 dalam pengajaran dan
pembelajaran sains secara pembentangan. (C5, A3, PLO3, PLO4, PLO5,CTPS3,
CS3,TS2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Menghayati nilai
Mengorganisasi
Respons ketara

maklum balas
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
kompleks

CLO
berpandu
Mencipta

Respons

Adaptasi
Persepsi

Memberi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x
2 x x
3 x
4 x x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah
Kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah (CTPS3), kemahiran berkomunikasi (CS3)
(Transferable Skills,
dan Kemahiran Berpasukan(TS2)
TS):

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
1. Kuliah
2. Tutorial
3. Pembentangan

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
peperiksaan (40%) dan kerja kursus (60%). Kerja kursus terdiri daripada kuiz, pembinaan
item dan pembentangan

Strategi Pentaksiran:

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Kaedah Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

PLO1 Pengetahuan Kuliah dan tutorial Kuiz dan peperiksaan

PLO3 Kemahiran saintifik,


Kuliah, tutorial dan Kuiz ,peperiksaan, Bina
kemahiran berfikir dan
perbincangan item, pembentangan
menyelesaikan masalah

PLO4 - Berkomunikasi Forum Pembentangan

PLO5- Tanggungjawab
Forum Pemerhatian
Berpasukan

12. Sinopsis Kursus ini mengenal pasti mengenai isu-isu dalam pendidikan sains rendah. Kursus ini
melatih pelajar dalam membina dan menganalisis item ujian bercirikan Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi (KBAT). Selain itu, kemahiran pedagogi sains abad ke 21 dalam pengajaran
dan pembelajaran sains juga ditekankan.

This course identifies on the issues in primary science education.This course also trains
students in constructing and analysing test items based on Higher Order Thinking Skills
(HOTS). 21st century science pedagogical skills in the teaching and learning of science is
also focussed.

Kuliah, tutorial dan perbincangan


13. Mod Penyampaian

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

2
14. Kaedah dan Jenis Peperiksaan : 40%
Pentaksiran Kerja Kursus : 60%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan 40

Kuiz 10

Pembinaan Item soalan (Individu) 30


Kerja Kursus

Pembentangan (Kumpulan) 20

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

3
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus
(Course Learning No PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Outcomes, CLO) dengan
Objektif Pendidikan CLO 1 x
Program (Programme
CLO 2 x x
Educational Objectives,
PEO) CLO 3 x x

CLO 4 x x x

PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Mengenal pasti isu-isu yang relevan dalam pendidikan sains di Malaysia.
(C2, A1, PLO1)

CLO2 Mengaplikasi konsep dan ciri-ciri Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan pentaksiran sains.(C3,
A4, PLO1, PLO3, CTPS3)
CLO3 Membina item ujian yang sesuai untuk mentaksir pencapaian pelajar
bercirikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). (C6, PLO1, PLO3,
CTPS3)
CLO4 Menghuraikan secara kritis kemahiran pedagogi sains abad ke 21 dalam
pengajaran dan pembelajaran sains secara pembentangan. (C5,A3,
PLO3, PLO4, PLO5,CTPS3, CS3,TS2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

4
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus No PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
(Course Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 x
dengan Hasil
Pembelajaran Program CLO 2 x x
(Programme Learning CLO 3 x x
Outcomes, PLO)
CLO 4 x x x

PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori


dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pedagogi
sains
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaiakan masalah dalam
bidang pedagogi sains bagi membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Mengenal pasti isu-isu yang relevan dalam pendidikan sains di Malaysia.
(C2, A1, PLO1)

CLO2 Mengaplikasi konsep dan ciri-ciri Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan pentaksiran sains.(C3,
A4, PLO1, PLO3, CTPS3)
CLO3 Membina item ujian yang sesuai untuk mentaksir pencapaian pelajar
bercirikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). (C6, PLO1, PLO3,
CTPS3)
CLO4 Menghuraikan secara kritis kemahiran pedagogi sains abad ke 21 dalam
pengajaran dan pembelajaran sains secara pembentangan. (C5,A3,
PLO3, PLO4, PLO5,CTPS3, CS3,TS2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

5
Bersemuka
Bersemuka

Jumlah
Interaksi

Interaksi
Bukan

SLT
17. Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1.Isu Dalam Pendidikan Sains

Isu semasa dalam pendidikan sains di Malaysia 2 1 2 2 7


Isu semasa dalam pendidikan sains di luar negara

2. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras


Tinggi (KBAT) Dalam Sains

KBAT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains


- Kemahiran penaakulan saintifik
- Penyelesaian isu sains dengan pendekatan Inquiry
Based Science Education (IBSE)
- Penyelesaian isu sains dengan kaedah projek
(Project Based Learning - PBL) 12 6 12 12 42
- Penyelesaian isu sains dengan pendekatan science,
technology, engineering and matemathics (STEM)

KBAT dalam pentaksiran dan penilaian sains


- Pembinaan item ujian sains
- Menganalisis aras kognitif item ujian sains
- Pentaksiran antarabangsa dalam bidang sains

3. Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Sains


Abad Ke 21: Model Bilik Darjah Sains Abad Ke 21
Infrastruktur sekolah abad ke 21
Pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi 2 1 2 2 7
(TMK) dalam sains
Sumber pengajaran dan pembelajaran sains

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

6
4. Pedagogi Sains Abad Ke 21

Konsep keserasian minda (whole brain teaching)

- Pembelajaran otak kanan dan otak kiri


- Fungsi otak kanan dan otak kiri
- Strategi pengajaran sains secara keserasian minda

Menjana elemen 4C dalam pedagogi sains abad ke 21

- Komunikasi (Communication)
- Kolaborasi (Collaboration)
- Kreativiti (Creativity)
- Pemikiran Kritikal (Critical Thinking)

Elemen 4C dalam pedagogi sains abad ke 21


- Aplikasi elemen 4C dalam pedagogi sains
14 7 14 14 49
- Contoh aplikasi elemen 4C: Pendekatan inkuiri,
pembelajaran berasaskan masalah, menggunakan
aplikasi digital

Kreativiti dan inovasi melalui peta pemikiran


- Pendedahan terhadap fungsi dan aplikasi bagi:
o peta pemikiran
o peta bulatan
o peta buih
o peta buih berganda
o peta pokok
o peta dakap
o peta alir
o peta pelbagai alir
o peta titi

- Contoh-contoh aplikasi dalam sains

Kerja Kursus
1.5 10.5 12

Peperiksaan 2 2

Ulangkaji Peperiksaan 6 6

Jumlah 30 15 3.5 30 30 16.5 125

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN Kuliah 30 30
BERSEMUKA
Tutorial 15 30

2 Kuiz 0.5 1.5

Pembinaan item
0 6

Pembentangan 1 3

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 48.5 76.5

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 125
(SLT)

Jam Kredit 3

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

7
18. Rujukan Asas
Bybee, R.W.2010. The Teaching of Science: 21 Century Perspectives. Virginia: NSTA Press

Brookhart, S.M.(2010). How to assess Higher Order Thinking Skills In Your Classroom. USA:
ASCD Press.

Griffin, P.; Mc Gaw, B. & Care, E. 2012. Assessment and Teaching of 21 st Century Skills.
Australia: Springer

Rujukan Tambahan OECD. (2003). The PISA 2003 Assessment Framework: Mathematics, Reading, Science and
Problem Solving Knowledge and Skills. Paris: OECD.

OECD. (2006). The PISA 2006 Assessment Framework for Science, Reading and Mathematics.
Paris: OECD.
st
Rhoton,J & Shane, P. (2006). Teaching Science in the 21 Century. USA: NSTA Press.

TIMSS (2003). Trends In International Mathematics And Science Study 2003. Putrajaya,
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar, KPM.

TIMSS (2007). Trends In International Mathematics And Science Study 2007. Putrajaya,
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar, KPM.
st
Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21 Century skills: learning for life in our times. San Francisco:
Jossey-Bass.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (2012). Kementerian Pendidikan Malaysia,
Kuala Lumpur.

Bahan Kursus KBAT (HOTs) Dalam Sains dan Matematik (2010). Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Diakses pada 5 Mac 2015.
http://apps2.moe.gov.my/kurikulum/v2/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dar
ticle%26id.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

8
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

SCES3093 PENGAJARAN SAINS ABAD KE 21 (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Strategi


Kaedah
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran Pentaksiran
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Mengenal pasti isu-isu yang


relevan dalam pendidikan
sains di Malaysia .(C2, A1, x Kuliah, tutorial Peperiksaan, kuiz
PLO1)

2. Mengaplikasi konsep dan ciri-


ciri Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT) dalam
pengajaran dan pembelajaran Peperiksaan dan
sains dan pentaksiran x x Kuliah , tutorial,
kuiz
sains.(C3, A2, A4, PLO1,
PLO3, CTPS3)

3. Membina item ujian yang


sesuai untuk mentaksir
pencapaian pelajar bercirikan
Kemahiran Berfikir Aras x x Kuliah , tutorial, Pembinaan item
Tinggi (KBAT) C6, PLO1,
PLO3, CTPS3)

4. Menghuraikan secara kritis


kemahiran pedagogi sains
abad ke 21 dalam pengajaran
dan pembelajaran sains
secara pembentangan. (C5, Peperiksaan,
x x x Kuliah, tutorial
A3, PLO3, PLO4, PLO5, pembentangan
PLO6,CTPS3, CS3,TS2,
LL1,)

Peperiksaan, kuiz,
pembinaan item
KESELURUHAN x x x x Kuliah, tutorial
dan
pembentangan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

9
Panel Penggubal

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


1 Ahli Panel (K) Kelulusan

KHALIDAH BINTI AHMAD B. Sc (Hons) Biologi


M Ed. (Kurikulum Dan Pengajaran)
khalidah.ipti@gmail.com KPLI Sains

2 Ahli Panel: Kelulusan

NAZARIA BIN MOHD AMIN B.Sc & Edn (Hons)


M.Ed,
langitmagenta@yahoo.com Dip. Sc & Edn

3 Ahli Panel: Kelulusan

HAMSIAH BINTI SAEE B.Sc. Ed. (Hons) Biologi


M.Ed. (Pendidikan Sains)
hamsiah@ipgkpm.edu.my

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


1 Dr Johari Bin Surif Pensyarah Kanan Fakulti Pendidikan, UTM

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

10