Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Mekanik dan Termodinamik


Kursus/Modul Mechanics and Thermodynamics

2. Kod Kursus SCES3083

3. Nama Staf
Yusalina binti Yusof
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memahami konsep dan prinsip-prinsip asas
Kursus/Modul mekanik dan termodinamik serta aplikasinya dalam penyelesaian masalah dan dalam
dalam Program kehidupan seharian.

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka Terbimbing dan Pembelajaran
Kendiri

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
126
P= Pentaksiran
23 19 16 3.5 23 19 - 22.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Di akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menerangkan konsep dan prinsip-prinsip asas dalam mekanik dan termodinamik (C2,
Outcomes, CLO) PLO1)
2. Mengaplikasikan konsep-konsep mekanik dan termodinamik dalam menyelesaikan
masalah berangka (C4, PLO1,PLO3, CTPS1)
3. Menganalisis konsep-konsep mekanik dan termodinamik serta kemahiran saintifik, sikap
saintifik dan nilai murni yang relevan dalam amali (C4, A5, PLO1, PLO2, PLO3, CTPS2)
4. Membincangkan dengan kritis konsep mekanik dan termodinamik dalam kehidupan
seharian secara bertulis menggunakan rujukan pelbagai sumber maklumat (C5, PLO1,
PLO3, PLO6, CTPS3, LL1)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Mengaplikasi

Menganalisis

Lakuan tulen
Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X

2 X

3 X X

4 X

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS3) dan Kemahiran
(Transferable Skills, Pengurusan Maklumat (LL1)
TS):

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial
3. Amali

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (60%) dan Peperiksaan
(40%). Kerja kursus terdiri daripada laporan amali, kuiz dan tugasan esei.

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Kaedah Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

Kuliah, Tutorial Peperiksaan


PLO1 Pengetahuan
kuiz

PLO2- Kemahiran Praktikal Amali Laporan Amali

PLO3 Kemahiran saintifik, Peperiksaan


kemahiran berfikir dan Kuliah, Tutorial, Amali Laporan amali
menyelesaikan masalah Penulisan esei
PLO6 Kemahiran
Kuliah, Tutorial Penulisan esei
pengurusan maklumat

12. Sinopsis Kursus ini meliputi pelbagai topik mekanik iaitu daya, gerakan, kerja, tenaga, momentum, dan
bendalir. Kursus ini juga membincangkan topik-topik termodinamik seperti suhu, haba dan
Hukum-hukum Termodinamik.
This course covers various mechanics topics, which include forces, motion, work, energy,
momentum, and fluids. This course also discusses thermodynamics topics such as
temperature, heat and Laws of Thermodynamics.

13. Mod Penyampaian Kuliah, tutorial dan amali

14. Kaedah dan Jenis Peperiksaan : 40%


Pentaksiran Kerja Kursus : 60%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan 40


Kuiz 10
Laporan Amali 30
Kerja Kursus
Penulisan Esei 20

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Kursus (Course
Learning CLO 1 X
Outcomes, CLO)
dengan CLO 2 X X
Objektif Pendidikan CLO 3 X X
Program
(Programme CLO 4 X X X
Educational
Objectives, PEO)
Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
PEO3
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
PEO4
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menerangkan konsep dan prinsip-prinsip asas dalam mekanik dan
termodinamik (C2, PLO1)
CLO2 Mengaplikasikan konsep-konsep mekanik dan termodinamik dalam
menyelesaikan masalah berangka (C4, PLO1,PLO3, CTPS2)
CLO3 Menganalisis konsep-konsep mekanik dan termodinamik serta kemahiran
saintifik, sikap saintifik dan nilai murni yang relevan dalam amali (C4, A5,
PLO1, PLO2, PLO3, CTPS2)
CLO4 Membincangkan dengan kritis konsep mekanik dan termodinamik dalam
kehidupan seharian secara bertulis menggunakan rujukan pelbagai
sumber maklumat (C5, PLO1, PLO3, PLO6, CTPS3, LL1)

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 X
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 X X
Pembelajaran CLO 3 X X X
Program
(Programme CLO 4 X X X
Learning
Outcomes, PLO)
Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori
PLO1
dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Sains
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
PLO2 bidang Sains bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
PLO3
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
PLO4 dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
PLO5
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
PLO6 tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
PLO7
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
PLO8
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
PLO9
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menerangkan konsep dan prinsip-prinsip asas dalam mekanik dan
termodinamik (C2, PLO1)
CLO2 Mengaplikasikan konsep-konsep mekanik dan termodinamik dalam
menyelesaikan masalah berangka (C4, PLO1,PLO3, CTPS2)
CLO3 Menganalisis konsep-konsep mekanik dan termodinamik serta kemahiran
saintifik, sikap saintifik dan nilai murni yang relevan dalam amali (C4, A5,
PLO1, PLO2, PLO3, CTPS2)
CLO4 Membincangkan dengan kritis konsep mekanik dan termodinamik dalam
kehidupan seharian secara bertulis menggunakan rujukan pelbagai sumber
maklumat (C5, PLO1, PLO3, PLO6, CTPS3, LL1)

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

4
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
MEKANIK
1. Daya dan Gerakan
Aplikasi Hukum Newton
Gambar rajah jasad bebas
Keseimbangan translasi
3 3 4 3 3 2 18
Geseran
Daya geseran dan pekali geseran
Rintangan Udara

Amali 1: Daya dan Gerakan

2. Kerja dan Tenaga


Kerja
Kerja yang dilakukan oleh daya yang berubah-
ubah
Keabadian Tenaga 4 3 4 3 14

Daya-daya terabadi dan tidak terabadi


(conservative and non-conservative forces)
Keabadian tenaga mekanik
Kuasa dan Kecekapan Mekanikal

3. Momentum Linear dan Perlanggaran


Tenaga dan momentum dalam perlanggaran bukan
elastik
2 2 4 2 2 2 14
Tenaga dan momentum dalam perlanggaran elastik
Tujahan Jet (Propulsion) dan Roket

Amali 2 : Momentum dan Perlanggaran

4. Gerakan Membulat dan Putaran


Gerakan Membulat
Ukuran Sudut, Laju dan Halaju Sudut
Gerakan Membulat Seragam: Pecutan memusat 5 3 5 3 16
dan daya memusat
Hukum Kepler dan Satelit-satelit Bumi
Gerakan Putaran
Jasad Tegar, Translasi dan Putaran

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

5
5. Bendalir
Cecair
Tekanan dan Prinsip Pascal
Keapungan dan Prinsip Archimedes
Gas 2 2 4 2 2 2 14
Tekanan atmosfera
Keapungan dalam udara
Prinsip Bernoulli

Amali 3 : Keapungan dan Prinsip Archimedes

TERMODINAMIK
6. Suhu dan Haba
Skala suhu dan termometri
Pengembangan terma
Pemindahan haba 2 2 4 2 2 2 14
Konduksi
Perolakan
Radiasi

Amali 4 : Suhu dan Haba

7. Hukum Termodinamik Pertama


Tenaga dalaman, haba dan kerja
1 2 - 2 2 7
Proses termodinamik untuk gas ideal
Proses-proses Adiabatik, Isobarik dan Isoterma

8. Hukum Termodinamik Kedua


Hukum Termodinamik Kedua dan Entropi
4 2 - 3 2 11
Enjin Haba dan Pam Terma
Kitaran Carnot dan Enjin Haba Unggul
Hukum Termodinamik Ketiga

Kerja kursus 1 7 8

Peperiksaan 2.5 2.5

Ulangkaji Peperiksaan 7.5 7.5

Jumlah 23 19 16 3.5 23 19 22.5 126

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

6
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN Kuliah 23 23
BERSEMUKA
Tutorial 19 19

Amali 16 0

2 Kuiz (60 minit) 1 2

Laporan Amali
0 8
(4 Laporan)

Penulisan Esei
0 5
(1000 perkataan)

Peperiksaan 2.5 7.5

Jumlah 61.5 64.5

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 126
(SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas


Cutnell & Johnson (2012). Physics. 9th Ed. Australia : John Wiley & Son
th
Giancoli, D.C. (2013). Physics-Principles with Application (7 ed.). New Jersey: Pearson
Prentice Hall
Hewitt P.G. (2011). Conceptual Physics. 11th Ed. Canada: Pearson Education

Rujukan Tambahan
Wilson, Buffa & Lou (2009). College Physics. 7th Ed. New Jersey : Prentice Hall.
Giancoli (2005). Physics. New Jersey : Prentice Hall.
Padilla, M. J., Miaoulis, I., Cyr, M., & Jones, T. G. (2004). Science Explorer: Motion, forces
and energy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

SCES3083 MEKANIK DAN TERMODINAMIK (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Strategi


Kaedah
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran Pentaksiran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menerangkan konsep dan prinsip-
prinsip asas dalam mekanik dan Kuliah Kuiz,
X
termodinamik (C2, PLO1) Tutorial Peperiksaan

2. Mengaplikasikan konsep-konsep
mekanik dan termodinamik dalam Kuliah Kuiz,
menyelesaikan masalah berangka X X Tutorial Peperiksaan
(C4, PLO1,PLO3, CTPS2)

3. Menganalisis konsep-konsep
mekanik dan termodinamik serta
kemahiran saintifik, sikap saintifik
dan nilai murni yang relevan X X X Amali Laporan amali
dalam amali (C4, A5, PLO1,
PLO2, PLO3, CTPS2)

4. Membincangkan dengan kritis


konsep mekanik dan
termodinamik dalam kehidupan
seharian secara bertulis Kuliah Penulisan Esei,
X X X
menggunakan rujukan pelbagai Tutorial Peperiksaan
sumber maklumat (C5, PLO1,
PLO3, PLO6, CTPS3, LL1)

Kuliah Kuiz
Tutorial Penulisan Esei
KESELURUHAN X X X X
Laporan Amali
Amali Peperiksaan

Panel Penggubal:

Nama Penggubal Kelayakan Akademik

Kelulusan:
Sarjana Falsafah Fizik.
SAIRI BIN JASMAN B. Sc (Hons).(Fizik)
IPGKTI

Email: sairijasman@mail.com
Kelulusan:
M.Sc (HRD)
NORIZAN BIN GHAZALI B.Sc Hons. (Fizik)Edu
IPGKTI Dip. Sains dgn Pend. (Fizik)
Email: islamtubenar@gmail.com

Kelulusan:
Ph.D (Fizik)
YAZID BIN ABDUL MANAP (Dr.) MBA (Ed. Mgt)
IPGKTI
B.Sc Edu.(Hons) Mat/Fizik
Email: yazid.manap@ipgm.edu. my

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

8
Kelulusan:
ABU BAKAR BIN KASSIM Sarjana Pengurusan Perniagaan
IPGKTHO B. Sc Edu. (Hons)

Email: abubakar@iptho.edu.my

Kelulusan:
RAHIMAWATI BINTI ABD. RAHIM M.Ed (Pendidikan Sains)
IPGKDA BSc. Ed (Fizik)

Email: rahimawati@ipda.edu.my

Kelulusan:
ROSLIZAH BINTI A. SAMAD M.Ed (Pendidikan Sains)
IPGKPMM B.Sc Hons. (Genetik )Edu

Email: roslizah@ipgkpm.edu.my

Kelulusan:
TAN MUN WAI Master in Educaion
IPGKPT B.Sc Hons. (Fizik/Maths)Edu
Email: munwai t an@yahoo.com

Nama Pakar Rujuk:


Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian
Fakulti Pendidikan,
1. Dr. Johari bin Surif Pensyarah Kanan Pendidikan Universiti Teknologi
Malaysia

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

Anda mungkin juga menyukai