Anda di halaman 1dari 3

TOPIK 2: INTERAKSI DAN PEMBELAJARAN

Interaksi dalam
pembelajaran

Interaksi dalam
Konsep2 sosiologi
pengurusan
pembelajaran
pembelajaran

Bentuk-bentuk
interaksi dalam
pembelajaran

PENGENALAN

Interaksi sosial adalah proses saling bertindak atau tindak balas di antara individu dengan individu
atau individu dengan kumpulan individu atau kumpulan individu dengan kumpulan individu,
termasuk tindak balas individu dengan dirinya. Interaksi berlaku melalui perkongsian makna diantara
manusia yang berinteraksi. Interaksi boleh berlaku dalam batasan yang tertentu, seperti budaya dan
agama. Di sekolah, peraturan sekolah digariskan untuk memberi batasan dalam berinteraksi.
Manusia berkebolehan bertingkah laku dan mengubahsuai diri agar sesuai dengan situasai.
Contohnya, tingkah laku di rumah mungkin berbeza dengan tingkahlaku dirumah.

INTERAKSI DALAM PEMBELAJARAN

Interaksi
merupakan
Interaksi proses utama
Membolehkan Aktiviti soal
mengeratkan bagi guru
guru jawab dapat
perhubungan menyampaikan
memotivasikan menggerakkan
guru dengan ilmu
pelajar. pelajar berfikir.
pelajar. pengetahuan
kepada
pelajarnya.

INTERAKSI DALAM PENGURUSAN PEMBELAJARAN

Anderson 1. tingkah laku yang menghasilkan penglibatan pelajar yang


(1989), maksimum dalam aktiviti pembelajaran
mengatakan
pengurusan
pembelajaran 2. meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu
yang berkesan tugas guru dan pelajar lain
adalah terdiri
daripada:
3. penggunaan masa pembelajaran yang efesien.
4 pendekatan dalam pembelajaran:

Proses mengawal tingkah laku pelajar


Peranan guru membentuk dan memastikan peraturan diikuti
Penekanan utama mengawal disiplin pelajar.
AUTORITATIF Biasanya perkataan pengurusan bilik darjah dan disiplin adalah terkawal

Bertentangan dengan autoritarian


Peranan guru adalah memaksimumkan kebebasan pelajar.
Jika pelajar dikawal, akan menyekat perkembangan semulajadi mereka.
PERMISIF Set aktiviti guru memaksimumkan kebebasan pelajar

Mengikut kamus Dewan Edisi ke4 Modifikasi ertinya proses (perbuatan atau tindakan)
mengubah sedikit sesuatu (keadaan atau sifat) supaya sesuai dengan keperluan.
MODIFIKASI Guru mengubah tingkah laku pelajar ( daripada tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif)
TINGKAH LAKU Pengurusan bilik darjah adalah satu set aktiviti yang menggalakkan tingkah laku positif.
PELAJAR

Pembelajaran dimaksimumkan melalui interaksi antara pelajar dengan pelajar dan


pelajar dengan guru
Pengurusan bilik darjah - satu set aktiviti dimana guru membentuk hubungan yang
baik dan persekitaran bilik darjah yg positif.
MENGGALAKKAN Bilik darjah adalah satu sistem sosial
PERSEKITARAN pengajaran berlaku di dalam konteks kumpulan atau individu
PEMBELAJARAN tingkah laku kumpulan memberi kesan dalam pembelajaran
YANG POSITIF Peranan guru :
merangsang pembentukan tingkah laku
menjaga sistem organisasi bilik darjah

BENTUK-BENTUK INTERAKSI DALAM PEMBELAJARAN

1. Individu - Individu
Guru - Murid:
Sehala
Dua hala
Murid - Murid:
Sehala
Dua hala
2. Guru ramai murid secara individu
-sehala -dua hala
3. Guru kumpulan murid

- sehala - pelbagai hala

KONSEP-KONSEP SOSIOLOGI PEMBELAJARAN

Pengertian:

Pengetahuan mengenai hubungan-hubungan sosial antara warga masyarakat dalam kedudukan dan
peranan masing-masing.

Fungsi:

Menanamkan kesedaran dan pemahaman kemajmukan masyarakat akan perbezaan situasi sosial
yang mempengaruhi perilaku warga masyarakat.

Tujuan:

Untuk mengembangkan sikap dan perilaku siswa yang rasional dan kritis dalam menghadapi
perbezaan dan masyarakat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Ciri-ciri pembelajaran sosiologi

Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara manusia dan produk


hubuungan tersebut
Mempelajari perilaku, interaksi kelompok, budaya dan menganalisis pengaruhnya
Tema-tema esential dalam sosiologi dipilih dan bersumber dari kajian tentang masyarakat
dan perilaku manusia dengan meneliti kelompok/institusi yang dibangunkan seperti
keluarga, suku bangsa, komunitas, organisasi sosial, agama, politik, bisnes, pemerintahan,
dan lain-lain.
Materi sosiologi dikembangkan sebagai pengetahuan ilmiah dengan mengembangkan teori
yang didasarkan pada observasi ilmah dan penelitian ilmiah

RUMUSAN

Interaksi dalam pembelajaran sangat penting kerana guru dapat mengenalpasti kelemahan pelajar,
dapat meningkatkan keyakinan pelajar dan guru juga dapat memotivasikan pelajar.

Rujukan:

https://www.scribd.com/document/14585693/Pengurusan-Bilik-Darjah-Interaksi-dan-Komunikasi-
Dalam-Bilik-Darjah

https://www.scribd.com/doc/83190261/Definisi-Interaksi

Anda mungkin juga menyukai