Anda di halaman 1dari 2

RUJUKAN

Abd. Latif Haji Gapor. (2006). Domain Penilaian Dalam Teknologi Pendidikan. Tanjong Malim :
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Ab. Rahim Selamat. (1992). Teknologi Sistem Pengajaran. Petaling Jaya : Fajar Bakti

Jerold E. Kemp, Don C. Smelle. (1997). Perancangan, Penerbitan, dan Penggunaan M.E.D.I.A
Pengajaran (Edisi Keenam). Serdang : Universiti Putra Malaysia, Terjemahan Norihan
Abu Hassan.

Kassim bin Abbas. (2006). Media Dalam Pendidikan. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan
Sultan Idris.

Muhammad Hasan Abdul Rahman. (2000). Media Pengajaran, Penghasilan Bahan Pengajaran
Berkesan. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Naim Hj. Ahmad. (2000). Teknologi pendidikan. Serdang : Universiti Putra Malaysia

Yusup Hasyim. (1997). Media Pengajaran Untuk Pendidikan. Shah Alam : Fajar Bakti

Jamaludin, Z. dan Ishak, W.H.W. (2010). Do It Yourself: Bina Laman Sesawang Statik &
Dinamik. Penerbit UUM: Malaysia

Jamaludin, Z. dan Ishak, W.H.W. (2014). Membina Blog Pemasaran. Penerbit UNIMAP:
Malaysia

Luaran, J. (2013). Pengintegrasian Web 2.0 dalam Pengajaran dan Pembelajaran subjek
Sejarah dan Geografi. Prosiding Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi (UMS, 29
30 Ogos 2013)

Usman, S.H. dan Oyefolahan, I.O. (2014). Encouraging Knowledge Sharing using Web 2.0
Technologies in Higher Education: A Survey, International Journal of Managing
Information Technology (IJMIT)
Williams, J.B. dan Jacobs, J. (2004). Exploring the use of blogs as learning spaces in the higher
education sector. Australasian Journal of Educational Technology,

Atan Long. (1988). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

Habibab Alias & Rahil Hj Mahyuddin. (2002). Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Shah
Alam: Karisma Publication.

Halizah Hamzah & Joy, N. Samuel (2008). Perkembangan Kanak-kanak. Kuala Lumpur :
Kumpulan Budiman

Jamila K, A. Mohamed (2005). Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. Kuala Lumpur:
PTS Professional Publishing.

Razhiyah, K.A. (2006). Menjadi Guru Pendidikan Khas. Kuala Lumpur : PTS Professional
Publishing.

Norasiah, Nor Risah Jamilah & Rosnah. (2009) Teknologi Dalam Pengajaran dan
Pembelajaran. Serdang : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.