Anda di halaman 1dari 2

sistem Penilaian murid bermasalah pendengaran

Penilaian adalah proses mengenalpasti, memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi
keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita. Penilaian menentukan jurang
perbezaan antara apa yang dihasilkan dengan apa yang dihasratkan dari sesuatu program
pendidikan. Secara ringkas, penilaian merupakan satu proses sistematik untuk menentukan sejauh
mana objektif pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dicapai.

Pentaksiran merupakan suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai,


mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang
murid bagi sesuatu tujuan tertentu .Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Skor mestilah
sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan
institusi pentaksiran. Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid
dan meningkatkan pencapaiannya. Pentaksiran dibuat mengikut peringkat kebolehan dan standard
perkembangan murid tersebut. Di samping itu juga, pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti
dan data pencapaian murid dalam tempoh satu masa untuk mentaksir pembelajaran dan
pemahamannya.

Pentaksiran dalam Pendidikan Khas pula bermaksud memberi maklumat dan gambaran tentang
tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan
sebagainya. Dengan cara itu guru dapat mengesan punca masalah yang dihadapi oleh murid dan
merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap
kebolehannya.

Bagi murid bermasalah pendengaran, terdapat beberapa ujian khusus yang dilaksanakan terhadap
mereka

Penilaian Diagnostik- Penilaian formal bagi mendapatkan data-data mendalam yang


menunjukkan kelemahan tertentu yang menyukarkan proses pengajaran dan pembelajaran
Penilaian Pencapaian Stanford 9 ( PPS)- PPS merupakan satu ujian yang digunakan kepada
murid masalah pendengaran di sekolah-sekolah. PPS melibatkan kemahiran membaca ,
bahasa, mengeja, matematik, sains dan sains sosial.
Pentaksiran Alternatif Calon Khas (PACK) - bertujuan untuk menyesuaikan keperluan
peperiksaan berdasarkan kurikulum, kecacatan dan pengajaran dan pembelajaran.
Penilaian Psikologi- Merupakan penilaian yang berkaitan langsung dengan tingkah laku,
mental dan emosi murid khas
Penilaian Pencapaian- Penilaian pencapaian dapat difahami sebagai satu post-mortem
terhadap bidang akademik yang telah dipelajari di dalam proses pengajaran dan
pembelajaran
PASR - Penilaian Alternatif untuk murid sekolah Rendah untuk murid masalah pendengaran
menduduki peperiksaan setara dengan UPSR

Kesimpulannya, penilaian adalah satu kaedah dalam mendapatkan maklumat untuk membuat
perancangan yang lebih berkesan. Penilaian ini juga dilakukakan untuk menentukan kekuatan dan
kelemahan pelajar

Melalui penilaian ini,ibu bapa dan guru dapat mengetahui kebolehan dan kekurangan kanak-kanak.
Perancangan yang lebih boleh dirancang bagi meningkatkan lagi kebolehan dan kreativiti yang ada
pada kanak-kanak tersebut. Di samping itu, penilaian ini akan dapat mengurangkan kekurangan yang
ada pada kanak-kanak tersebut. Contohnya kanak-kanak cenderung menonjol bakat dalam
berinteraksi, ini secara tidak langsung dapat mengurangkan rasa rendah diri untuk bergaul dengan
orang lain. Kesimpulannya, penilaian pengesanan dilakukan bagi mengenalpasti ketidakupayaan
kanak-kanak pada peringkat awal.
Maklumat yang diberikan dapat membantu saya untuk memahami dengan lebih mendalam mengenai
penilaian dan pentaksiran terhadap murid-murid bermasalah pendenganran ini. Terdapat beberapa
Ujian Khusus bagi murid bermasalah pendengaran seperti diagnostik, pencapaian Stanford 9 ( PPS)-
PPS, Alternatif Calon Khas (PACK) dan lain-lain.

Penilaian dan Pentaksiran merupakan suatu proses menentukan setakat manakah sesuatu objektif
pendidikan atau pembelajaran itu tercapai. Terdapat beberapa Ujian Khusus bagi murid bermasalah
pendengaran seperti diagnostik, pencapaian Stanford 9 ( PPS)- PPS, Alternatif Calon Khas (PACK)
dan lain-lain. Melalui penilaian pengesanan ini,ibubapa dan guru dapat mengetahui kebolehan dan
kekurangan kanak-kanak. Dalam aspek penilaian untuk murid berkeperluan pendidikan khas
seharusnya dilakukan penyesuaian dan pengubahsuaian. Ini akan memberi peluang yang
saksama dan seimbang kepada murid-murid ini dalam pengajaran dan peperiksaan awam.

Perancangan yang lebih boleh dirancang bagi meningkatkan lagi kebolehan dan kreativiti yang ada
pada kanak-kanak tersebut. Di samping itu, penilaian ini akan dapat mengurangkan kekurangan yang
ada pada kanak-kanak tersebut.