SuLl1 MaLhemaLlcs lorm 1

2

Answer all the questions.
For each oI the question, choose only one answer.
Jawab semua soalan. Bagi setiap soalan, pilih satu iawapan sahaia.
1. Three hundred Iour thousand two hundred and sixty` in numerals is
Tiga ratus empat ribu dua ratus enam puluh` ditulis dalam angka ialah
A. 300 260
B. 304 206
C. 304 260
D. 304 600

2. 20 640 written in words is
20 640 ditulis dalam perkataan ialah

A. Twenty thousand Iour hundred and sixty
Dua puluh ribu empat ratus enam puluh
B. Twenty thousand six hundred and Iour
Dua puluh ribu enam ratus empat
C. Twenty thousand sixty Iour hundred
Dua puluh ribu enam puluh empat ratus
D. Twenty thousand six hundred and Iorty
Dua puluh ribu enam ratus empat puluh

3. The value oI digit 7 in the number 470 106 is
Nilai bagi digit 7 dalam nombor 470 106 ialah
A. 70
B. 700
C. 7 000
D. 70 000SuLl1 MaLhemaLlcs lorm 1
3

4. #ound oII 159 365 to the nearest thousand
Bundarkan 159 365 kepada ribu yang terdekat
A. 159 000
B. 159 300
C. 160 000
D. 200 000

5. Which oI the Iollowing when round oII to the nearest hundred becomes 50 000?
Antara nombor berikut, yang manakah apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat
meniadi 50 000?
A. 49 893
B. 49 952
C. 50 095
D. 50 108

6. The place value oI 7 in 87 040 is
Nilai tempat bagi digit 7 dalam 87 040 ialah
A. Tens
B. Hundreds
C. Thousands
D. Ten thousands

7. 80 000 ¹ 6 000 ¹ 30 ¹ 500 ÷
A. 80 653
B. 80 536
C. 86 530
D. 86 053
SuLl1 MaLhemaLlcs lorm 1
4

8. 70 thousands ¹ 6 thousands ¹ 7 hundreds ¹ 8 units ÷
70 ribu ¹ 6 ribu ¹ 7 ratus ¹ 8 sa ÷
A. 78 706
B. 77 680
C. 76 780
D. 76 708

9. 60 000 28 695 ÷
A. 31 295
B. 31 305
C. 31 315
D. 31 325

10.Find the value oI 28 ¹ 3 x 12 10 ÷
Cari nilai bagi 28 ¹ 3 x 12 10 ÷
A. 362
B. 64
C. 54
D. 44

11.Which oI the Iollowing is not correct?
Antara berikut, yang manakah tidak benar?
A. 128- 4(16 9) ÷ 100
B. 120 3 x 2 ÷ 20
C. 64 ¹ 16 29 ÷ 51
D. 42 x 8 4 ÷ 84

12.Which oI the Iollowing is equal to 27?
Antara berikut, yang manakah bersamaan dengan 27?
A. 20 8 x 2 ¹ 3
B. ( 20 8 ) x 2 ¹ 3
SuLl1 MaLhemaLlcs lorm 1
3

C. 20 ( 8 x 2 ) ¹ 3
D. ( 20 8 ) x ( 2 ¹ 3 )

13.Evaluate 3 376 817 and round oII your answer to the nearest hundred
Kirakan 3 376 - 817 dan bundarkan iawapan anda kepada ratus yang terhampir
A. 2 200
B. 2 550
C. 2 600
D. 3 000

14.Which oI the Iollowing gives the sum oI 4 630 225 ?
Antara berikut, yang manakah hasil tambah bagi 4 630 225 ?
A. 36 ¹ 3051 ¹ 4 627 148
B. 3067 ¹ 4 591 570 ¹ 35 588
C. 3657 ¹ 4 588 970 ¹ 36 598
D. 3067 ¹ 4 591 560 ¹ 36 588

15.#oslan spends an average sum oI #180 per month on petrol and # 450 per month on
Iood. How much would he spend in one year ?
#oslan berbelania secara purata sebanyak #180 sebulan bagi petrol dan # 450
sebulan untuk makanan. Berapakah iumlah perbelaniaannya dalam setahun?
A. # 7 560
B. # 5 680
C. # 4 850
D. # 3 698

16.A gardener is paid #140 Ior 7 days` work. II he works 30 days, how much will he be
paid?
Seorang tukang kebun dibayar upah #140 bagi 7 hari bekeria. Jika dia bekeria selama
30 hari, berapakah iumlah upah yang akan diterimanya?
A. #700
SuLl1 MaLhemaLlcs lorm 1
6

B. #600
C. # 550
D. # 500

17.Abu and Ashwin share 84 stickers. II Abu gets 16 stickers more than Ashwins, how many
stickers does Ashwin get?
Abu dan Ashwin berkongsi 84 keping pelekat. Jika Abu mendapat 16 keping pelekat
lebih daripada Ashwin, berapakah bilangan pelekat yang Ashwin perolehi?
A. 34
B. 38
C. 40
D. 50

18.When 7 852 is divide by 24, the remainder is
Berapakah baki apabila 7 852 dibahagi dengan 24
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

19.Find the value oI y in the number sequence 2, 5, 9, 14, y, 27, 35, .
Cari nilai bagi y dalam turutan nombor 2, 5, 9. 14, y, 27, 35, .
A. 24
B. 22
C. 21
D. 20

20.Which oI the Iollowing is an odd number?
Antara berikut, yang manakah nombor ganiil?
A. 68
B. 72
SuLl1 MaLhemaLlcs lorm 1
7

C. 87
D. 96

21.Which oI the Iollowing is not a prime number?
Antara berikut, yang manakah bukan nombor perdana?
A. 27
B. 29
C. 41
D. 47

22.What are the Iirst three prime numbers aIter 10?
Apakah tiga nombor perdana yang pertama selepas 10?
A. 11, 12, 13
B. 11, 13, 17
C. 11, 15, 20
D. 12, 14, 16

23.The number 6 and 7 are Iactors oI
Nombor 6 dan 7 adalah Iaktor bagi
A. 24
B. 49
C. 67
D. 126

24.36 and 63 are multiples oI
36 dan 63 adalah gandaan bagi
A. 6
B. 9
C. 18
D. 21

SuLl1 MaLhemaLlcs lorm 1
8

25.iven 4 and 7 are Iactors oI y. The possible value oI y is
Diberi 4 dan 7 ialah Iactor bagi y. Nilai yang mungkin bagi y ialah
A. 21
B. 58
C. 63
D. 84

26.How many even numbers are there between 7 and 17?
Berapakah bilangannombor genap antara 7 dan 17?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 10

27.The lowest common multiple (LC) oI 6, 15 and 20 is
andaan sepunya terkecil (STK) bagi 6, 15 dan 20 ialah
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120

28.iven ( 2 ¹ y) is the highest common Iactor oI 12 and 30. Find the value oI y.
Diberi ( 2¹ y ) ialah Iactor sepunya terbesar bagi 12 dan 30. Cari nilai bagi y.
A. 6
B. 5
C. 4
D. 2

29.Which oI the Iollowing Iractions has the largest value?
Antara pecahan berikut, yang manakah mempunyai nilai paling besar?
A.
Ŷ
ŷ

SuLl1 MaLhemaLlcs lorm 1
9

B.
ŵ
ź

C.
Ź
%

D.
ŵŵ
ŵ%


30.Which oI the Iollowing is true

31.Seven over sixteen` written in numerals is
Tuiuh per enam belas` ditulis dalam angka ialah
A.
ź
Ż

B.
Ż
ź

C.
Ż
ŵź

D.
ŵź
Ż


32.The Iraction with a numerator 2 and a denominator 5 is
Pecahan dengan pengangka 2 dan penyebut 5 ialah
A.
Ŷ
Ź

B.
ŷ
Ź

C.
Ź
Ŷ

D.
Ŷ
ŶŹ

A.
number. mixed a is
4
11

bercampur nombor ialah
4
11

C.
Iraction. improper an is
3
4

waiar tak pecahan ialah
3
4

B.
Iraction proper an is
2
5

waiar pecahan ialah
2
5

D.
Iraction. improper an is
7
6

waiar tak pecahan ialah
7
6

SuLl1 MaLhemaLlcs lorm 1
10

33.SimpliIy
ŶŴ
ŸŹ
to the lowest terms
Permudahkan
ŶŴ
ŸŹ
kepada sebutan terendah
A.
Ÿ
%

B.
Ż
%

C.
%
Ż

D.
Ŷ
%


34.Which oI the Iollowing is an equivalent Iraction oI
5
2
"
°Lara berlkuL va°– ma°akah pecaha° seLara ba–l
5
2A.
12
4

C.
45
18

B.
15
12

D.
60
30

35.
2
10
9

5
3
3
A.
5
1
1
C.
10
7
3
B.
10
3
2
D.
10
7
4
SuLl1 MaLhemaLlcs lorm 1
11

36.

12
5

3
2

A.
13
12

C.
12
5
1
B.
12
1
1
D.
12
1
237.
L
9
4

8
3

5
4

4
3

A.
6
1
16
15

C.
32
27
16
15

B.
6
1
5
3

D.
32
27
5
3

38. Which oI the Iollowing decimals has the greatest value?
ntara berikut. vang manakah nombor perpuluhan vang terbesar?
A. 0.208 C. 0.228
B. 0.210 D. 0.281
SuLl1 MaLhemaLlcs lorm 1
12

39. Correct 0.026856 to 4 decimal places.
vatakan 0.026856 betul kepada 4 tempat perpuluhan.
A. 0.0268 C. 0.0269
B. 0.02686 D. 0.027

40.
Express
400
3
7 as a decimal. Correct your answer to 2 decimal places.
&ngkapkan
400
3
7 sebagai nombor perpuluhan dan nvatakan iawapan betul kepada 2
tempat perpuluhan.

A. 7.01 C. 7.0075
B. 7.008 D. 7.0079-..32.9           .4208  39./9/.-.7-:.:0413 8 .3.9 203.3/ :3/.f ¯fn¾¯  #4:3/411949030./           %05..9:8.7./..305.2 ./-:3/.7.0.7089:3/70/-0.7.5.419014430374:3/411949030.305.3/8                  .708994:8.3907/0...9025./..  %038  :3/70/8  %4:8.3907/0.7.342-47-07:9 .D@.3/8  %0394:8.

32.3/03.:041  .-03.3/8 :3/70/8 :398 7-: 7-: 7.                    3/90..94 39.9:8 8.3.-07:9 ..3        .7             .2.-07:9 .3/8 94:8.-078.9/.41901443806:.9 39.f ¯fn¾¯  94:8..73.-.32.4770.         .419014438349..7.D@.7.3.

7089:3/70/ 7./.7.3.5.7-007.3.:5./.3..7 #48.3/9072. .7:5.3-:3/.32.3-07-0./.2-.:.3.50974/..  #  .08:241# 50724394350974.33.80-.80.90 .507-0..0-0 5.3 /.3/# 507243943 144/ 42:.3.:2..89.3:39:2.3.3807949030..41901443..f ¯fn¾¯          .3.-007..3# 80-:..# 80-:./ $047.7.               #48.:3  #  #  #  #  .2./# 147/.9.4:/08503/34300.-07:9 .3...05.80. .5:7...3907..3 07..3/.7 -07.3.:2..2809.3-.5.# -.-.39:.8 42:.30-:3/-..7.5.3/74:3/4114:7.38503/8.D@.7.07.257          .3.08908:241 39.8 47 10478 /.7/030785.9:8.

32../03.3500.7..3.-.383-07438053500.-07:9 ..3     ./0- 90702.5.3 89.-.078/4088309 -:/.-.34//3:2-07 39.07824709.f ¯fn¾¯  #  #  #  -:.7089.419014438./...9 .38350740         038/.342-47.3        3/90.9053500.29:7:9.83 -07./-./.-.3838 42.3342-47            .75..3/078 07..3.:0413903:2-07806:03.73.5.5.5.9.D@.9 0-/.-:203/.3/838.078 1-:09889.0     .

70901789970057203:2-078.3./.        .35079.3-.        ..9.8005..3..-:.1.9.        ..3..7.3.57203:2-07 39.D@../.2.947-.3/.f ¯fn¾¯     ..32.1907 5.3/.947841 42-47/.3.701.342-47507/..419014438349.3/.8             %03:2-07.3342-47507/.702:950841 /.-07:9 .

907-08.947-.          .3./.033:2-078..3-08..422432:950 41 .3.3.9070.73.50..30.1..5.3/.2025:3.3 .422431.3        %04089.4190144317.94741.9438...3 ..947841 %05488-0. ..1.:041 -07  ..f ¯fn¾¯ ..3/ 8 .:0 39.709070-09003.:0418 -07/..-..3/ 07.947805:3..5.-.3/.3342-4703.32:33-.        42.5..890.. /.39. $% -.        ...03  890089.7.3805:3.7089.03.D@.3-07:9 ..7-.3.7   ..7.3/ 3/90./.32.701.

88 %::50703..3257450717.9439.3:207.3/03. 50.....f ¯fn¾¯     % % .0789003 7990333:207....2-0... 50.342-47-07.034.9478 !0.2.39..357450717.8 /9:8/..20/3:2-07  ..       8.      %017.943  .3.3257450717.35030-:9.3/.3503.41901443897:0   8..39../03423..3..3.7   8.943  .7   $0../.7      ....25:7   8.. .947. .D@..943  . 50..

390703/.306:.  %    .f ¯fn¾¯ $251 !072:/.80-:9.D@.419014438..3   % % 9490408990728 05..03917./..94341 " °ff f°–¯f°ff½ nff°¾ ff f– %                                   .

3907-08.7           .342-475075::.32.3.-07:9 .9089.2..89070.41901443/0.3.f ¯fn¾¯                      L                   .7.:0 39..8.D@.

94:7. 4770.9 94/0...3 -09: 05./.9. 342-47 5075::.5./0.  &3.5.08   80-...3 .3         57088  ./.2.3 3.3 9025.3                ..380794/0.f ¯fn¾¯  4770.3 -09:05.8.D@..08 .3 /.5.2.95075::.9.2.95075::.9025.5.

SULIT Mathematics Form 1 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.