Anda di halaman 1dari 1

AMANAT DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Allah berfirman di dalam Q.S An Nisaa 4 : 58 yaitu]:[

Artinya sebagai berikiut , "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat.

Saudaraku keberadaan kita di muka bumi ini adalah mengemban amanat Allah. Definisi
amanat adalah segala hak yang dipertanggung jawabkan kepada seseorang, baik hak-hak itu
milik Allah ( Haqqullah ) maupun hak hamba-Nya ( Haqqul Adami ). Amanat itu
melengkapi segala yang dipertaruhkan kepada kita, yakni amanat harus kita pelihara, kita
laksanakan, dan kita layani baik nerupa harta, kehormatan, maupun berupa sesuatu hak
yang lain. Bahkan amanat melengkapi undang-undang Allah yang telah diembankan kepada
kita dengan maksud agar kita menjaganya dan menyampaikannya kepada manusia secara
umum, dan terutama sekali bagi dirinya sendiri.

Apalah artinya amanat itu disampaikan kepada orang lain, akan tetapi lupa pada dirinya s