Anda di halaman 1dari 2

TOPIK 13: SEKOLAH DAN PERSEKITARAN

PENGENALAN

Sekolah merujuk kepada tempat untuk belajar dan mengajar, tempat menerima dan memberi
pelajaran. Sekolah juga selalu dikenali sebagai pusat penyebaran ilmu untuk mendidik anak. Pada
mulanya fungsi sekolah itu terbatas pada beberapa kecekapan (seperti membaca, menulis, dan
berhitung), tetapi kerana kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sekolah
tidak hanya mengajarkan menulis, membaca, dan berhitung tetapi juga keterampilan tertentu dan
mata pelajaran lain. Persekitaran membawa maksud kawasan disekeliling suatu tempat.
Persekitaran sekolah merujuk kepada suasana dalam sekolah dan masyarakat yang tinggal
berhampiran dengan sesebuah sekolah. Persekitaran sekolah sangat mempengaruhi perkembangan
pelajar di sekolah.

HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT

Sekolah adalah sebahagian yang integral dari masyarakat, ia bukan merupakan organisasi yang
terpisah dari masyarakat. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-
anggota masyarakat (pelajar dan ibu bapa) dalam bidang pendidikan. Sekolah berfungsi untuk
mencapai objektif dan matlamat sosial bagi melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi keilmuan
dan membentuk pelajar yang bersahsiah serta bertanggungjawab sejajar dengan Falsahah
Pendidikan Kebangsaan. Pelajar merupakan sebahagian daripada masyarakat dan bakal menjadi
pemimpin negara. Oleh itu, kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkolerasi,
keduanya saling memerlukan. Dalam erti kata lain, sekolah ditubuhkan kerana masyarakat
memerlukannya. Masyarakat harus membantu dan bekerjasama dengan sekolah agar apa yang
dilaksanakan dan dihasilkan di sekolah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

Mengenai tujuan hubungan sekolah dan masyarakat, menurut Elsbree dan McNally dikemukakan
menjadi beberapa tujuan hubungan sekolah dan masyarakat sebagai berikut:

Mengembangkan mutu
Meningkatkan mutu Memperbanyakkan
belajar dan pertumbuhan
kehidupan masyarakat penyertaan masyarakat
anak-anak

Meningkatkan mutu
Memelihara kelangsungan Memperlancar proses belajar
pendidikan di sekolah yang
hidup sekolah mengajar
bersangkutan.

Memperoleh dukungan dan


Memperoleh bantuan
bantuan dari masyarakat
Memajukan dan sekolah dalam membantu
yang diperlukan dalam
meningkatkan kesejahteraan menyelesaikan berbagai
pembangunan dan
masyarakat. masalah yang dihadapi oleh
pelaksanaan program
masyarakat.
sekolah.
GURU DAN IBU BAPA

Salah satu peranan yang boleh Hubungan yang mesra ini


Tindakan PIBG membela nasib
Ibu bapa hendaklah menjadi dimainkan oleh PIBG adalah mampu melenyapkan
guru: (bersemangat dan selesa
role model kepada anak. sebagai orang tengah antara prasangka antara ibu bapa
ketika bertugas)
guru dan ibu bapa. dengan guru.

Perbincangan boleh diadakan Penglibatan aktif PIBG dapat Persatuan Ibu Bapa dan Guru (
dari semasa ke semasa dengan Kepakaran dan pengalaman mencabar minda, menarik PIBG ) adalah sebuah
pihak sekolah demi mengatasi anggota masyarakat amatlah minat dan memberikan organisasi yang penting
sebarang kelemahan dan dialu-alukan. motivasi yang tinggi kepada terhadap perkembangan
masalah yang dihadapi. pelajar. sesebuah sekolah.

Peranan dan tanggungjawab


Sebarang perbezaan dari segi
PIBG di sesebuah sekolah Pengurusan PIBG yang
Pengurusan PIBG harus cekap pandangan dan pendapat
memberi kesan kepada cemerlang akan melahirkan
dan berkesan. dalam kalangan kita bukanlah
kemajuan dan pencapaian sekolah yang terbilang.
penghalang.
sekolah.

Menambahkan dana persatuan Satu strategi yang boleh


dengan inisiatif dan kerjasama dilaksanakan ialah dengan
pucuk pimpinan dan semua merapatkan hubungan sekolah
ahli persatuan. dengan ibu bapa melalui PIBG.

ISU-ISU PENDIDIKAN SEMASA

Konsep persamaan dalam pendidikan (Colemen):


1. Pendidikan percuma pada satu peringkat.
2. Mempunyai kurikulum yang sama untuk semua murid.
3. Semua murid pelbagai latar belakang berpeluan untuk bersekolah yang sama.
4. Persekolahan yang sama dalam kawasan tertentu.
Halangan dalam melaksanakan pendemorasian ilmu:
1. Kedudukan sekolah: bandar & luar bandar
2. Budaya guru: sukar menerima perubahan; lihat kelemahan murid secara negatif; IQ.
3. Budaya masyarakat: bangasa dan tempat berbeza.
4. Ideologi dan kepercayaan
PENDIDIKAN GLOBALISASI

- Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu dan bahasa antarabangsa.


- Penekanan dalam penilaian dan penggunaan teknologi komunikasi maklumat (TMK) dalam
proses pengajaran dan pembelajaran.
- Internet sebagai sumber maklumat dan komunikasi.
- Persaingan yang adil di kalangan institusi pengajian tinggi.
RUMUSAN

Hubungan antara sekolah, guru, ibu bapa dan masyarkat ini akan mewujudkan pemuafakatan yang
saling memerlukan ibarat aur dengan tebing bagi menjana kecemerlangan sekolah dan melahirkan
masyarakat 1 Malaysia.

Rujukan:

https://www.scribd.com/document/186142186/Sekolah-Dan-Persekitaran

Anda mungkin juga menyukai