Anda di halaman 1dari 4

SOALAN

Berdasarkan kepada kerangka Dasar dan Hala Tuju (DHT) yang diadaptasi dari Model
Kaplan 2010, huraikan pemahaman anda secara holistik bagi menterjemahkan hala tuju
sekolah anda supaya menjadi realiti selaras dengan inisiatif Gelombang Ke-2 PPPM
2016 2020.

JAWAPAN

Dalam Gelombang Kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia(PPPM) 2016


2020, fokus yang diberikan adalah melahirkan pemimpin yang berwawasan. Apakah
yang dikatakan pemimpin yang berwawasan? Dalam PPPM ini, pemimpin berwawasan
bermaksud pemimpin yang dapat membangunkan visi dan misi sekolah bersama
dengan guru-guru agar dapat mencapai matlamat pendidikan. Pemimpin yang
berwawasan juga dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan keberanian
Berdasarkan . Kerangka Dasar dan Hala Tuju adaptasi dari Model Kaplan
(2010) ia terdiri daripada empat (4) peringkat yang mempunyai hubung kait
antara satu sama lain.
a. Peringkat 1 Membangunkan Hala Tuju Organisasi. Pemimpin perlu
membuat penjelasan tentang visi,misi dan mandat. Selain itu, analisis
persekitaran tentang masa depan dan masa kini juga perlu dibuat oleh
pemimpin yang berprestasi tinggi.
b. Peringkat 2 Menterjemahkan Hala Tuju. Di peringkat ini, pemimpin
membuat penentuan kepada objektif khusus untuk mencapai misi dan visi
serta petunjuk-petunjuk pestasi.
c. Peringkat 3 Mengoperasikan Hala Tuju dan Pelan Strategik dengan
mengambil kira aspek sumber manusia, maklumat, kewangan serta
mengurus perubahan dan
d. Peringkat 4 Pemantauan dan Penambahbaikan. Pemimpin di peringkat ini
lebih kepada memantau, menilai, mengawal dan membuat penambahbaikan
terhadap pelan strategik.
Membangunkan Hala Tuju Organisasi

Sebagai pemimpin atau pengurus sekolah, kemahiran berfikir secara strategik perlu
diamalkan dalam membangunkan hala tuju sekolah. Pemimpin mestilah memahami
dasar kerajaan, hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia dan memahami mandat
yang diamanahkan supaya hala tuju sekolah berada dalam landasan yang betul dan
tepat. Selain daripada visi,misi,nilai dan mandat,Key Result Area (KRA) juga perlu
dijelaskan kepada semua ahli atau organisasi untuk mencapai hala tuju yang
ditetapkan. Analisis persekitaran masa depan dan masa kini perlu dilaksanakan
dengan menggunakan method seperti Strategi Kanvas untuk mencapai visi dan misi
organisasi atau sekolah. Bagi memenuhi Bidang Keberhasilan Utama juga,
pemimpin semestinya mempastikan setiap hasil output dan outcome dicapai.

Menterjemahkan Hala Tuju

Di peringkat kedua pula, pemimpin bertanggungjawab menterjemahkan hala tuju


dengan menentukan objektif secara khusus untuk mencapai misi dan visi serta
menentukan petunjuk-petunjuk prestasi atau KPI. Pemimpin akan menetapkan
sasaran yang hendak dicapai dengan membuat penjajaran strategi dan membina
inisiatif-inisiatif. Kebiasaannya, pemimpin yang berwawasan dan berprestasi tinggi
akan mengambil masa selama 3 tahun untuk menentukan pencapaian sasaran.
Dalam konteks ini, bagi mencapai objektif yang disasarkan, pembinaan pelan
taktikal dan pelan operasi perlu selari dengan perancangan strategik.

Mengoperasikan Hala Tuju

Peringkat ini merupakan peringkat pengoperasian hala tuju. Sebagai pemimpin,


pelan strategi yang dibina perlu mengambil kira aspek sumber manusia, maklumat,
kewangan serta mengurus perubahan agar pelaksanaan menjadi lancar. Dalam
melaksanakan hala tuju ini, kita hendaklah memberi fokus kepada kapasiti sumber,
bajet, promosi, mengurus perubahan dan pelaksanaan
Pemantauan dan Penambahbaikan

Aspek yang perlu diberi perhatian diperingkat ini ialah Pemantauan, Penilaian dan
Pelaporan. Justeru itu kita sebagai pemimpin sekolah, perlu membuat pemantauan,
penilaian dan jika perlu membuat penambahbaikan terhadap pelan strategik yang
telah kita bina untuk organisasi kita.

Berdasarkan Modul Kaplan 2010, pengupaya kepada pelaksanaan semua


komponen adalah Kemahiran Insaniah yang berada dalam bulatan tengah modul.
Dalam komponen ini, pemimpin mestilah mempunyai kualitit diri atau berkompetensi
seperti seseorang yang bersikap proaktif, berfikiran strategik dan lebih berfokuskan
kepada kualiti. Selain itu, modul ini juga memfokuskan kepada proses
mencemerlangkan diri sesebuah organisasi. Dalam proses mencemerlangkan diri, ia
diterjemahkan sebagai satu proses yang bertersuan dengan focus utamanya adalah
kualiti dan mesti bermatlamatkan kepuasan pelanggan. Semua yang dinyatakan
dalam modul ini diwakili oleh lingkaran yang berwarna kelabu yang mengeliingi
semua komponen Modul Kaplan.

Untuk menjadi pemimpin strategik dan berprestasi tinggi, perlu mempunyai tiga
kompetensi pemimpin (softskills):

A. Berfikiran Strategik
Berfikiran Strategik mengikut Hughes dan Beaty bermaksud Pengetua atau Guru
Besar (PGB) mesti mampu melukis sasaran masa depan terkehadapan melangkau
hari ini. PGB yang berada disekolah seharusnya telah mempunyai perancangan
sendiri untuk menjadikan organisasi atau sekolahnya sekurang-kurangnya selepas 3
tahun. Contohnya selepas 3 tahun PGB telah merancang sekolahnya akan
mendapat taraf Sekolah Kluster dan sebagainya. Cara berfikir PGB mestilah
bersistem dan kerangka pemikirannya, misi dan visi mampu dikongsikan dengan
semua ahli organisasi bagi memastikan semua perancangan difahami bersama dan
mampu dicapai.
B. Proaktif
PGB juga semestinya mempunyai kebolehan menjangka sebarang kemungkinan
yang akan berlaku. Sentiasa bersikap positif dalam merangka dan mengawal
sesuatu kejadian. Setiap aktiviti yang dirancang oleh PGB seharusnya mempunyai
plan kontigensi atas sebarang kemungkinan disamping tidak mudah melatah atas
sebarang kejadian yang diluar kawalan. Ini menjadikan organisasi yang dipimpin
akan sentiasa tenang.

C. Berfokuskan Kualiti
Bermaksud seorang pemimpin yang baik perlu mengutamakan aspek kualiti yang
bermula dari peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam mencapai misi dan visi
organisasi. Tidak sambil lewa dalam sebarang tindakan. PGB mestilah sentiasa
memastikan sebarang perancangan yang dibuat diikuti dengan sempurna untuk
memastikan hasil output dan outcome yang terhasil adalah sebagaimana yang
dihasratkan oleh Aspirasi Murid dalam PPPPM serta menepati kehendak Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.

Setiap modul yang dihasilkan telah mengambilkira kebolehpercayaan dan


kebolehgunaannya serta menjadi tools kepada pencapaian misi dan visi organisasi.
Begitu juga dengan Kerangka Dasar dan Hala Tuju adaptasi dari Model Kaplan (2010)
yang digunakan sekarang. Sebaik mana modul yang dihasilkan, ia juga bergantung
kepada diri pemimpin itu sendiri. Sejauhmana kemahiran kepimpinan yang ada dapat
menjadikannya sebagai seorang pemimpin yang strategik. Seorang pemimpin strategik
akan mempunyai kompetensi atau kualiti yang lebih baik sekiranya kemahiran
kepimpinan insaniah (softskills) dapat digabungkan dengan Kemahiran Teknikal (Hard
Skills). Kemahiran Teknikal merujuk kepada teknik dalam membangun hala tuju seperti
mandat, misi, visi, dan berfokuskan keberhasilan utama. Dapat menterjemahkan hala
tuju dengan menjana objektif dan mengukur pencapaian, penetapan strategi, merangka
pelan taktikal dan pelan operasi.