Anda di halaman 1dari 4

Edup 3043

Pengurusan Bilik Darjah


Konsep pengurusan bilik darjah
o Organisasi dan kawalan - tingkah laku, pergerakan serta interaksi murid-
semasa pembelajaran berlangsung- pengajaran dapat dilaksanakan dengan
berkesan. (Richards 1990)
o Kemahiran guru menguruskan masa, ruang, sumber pembelajaran, peranan
dan tingkah laku murid- menyediakan suatu iklim yang sesuai untuk
pembelajaran. (Alberto & Troutman 1986)
o Pengetahuan tentang keperluan murid-murid
Keperluan fisiologi dan keperluan psikologi
Maslow
Estetik

Pengetahuan

Penyempurnaan diri

Penghargaan diri

Kasih Sayang

Keselamatan

Fisiologi

Memahami objektif pengajaran


Melibatkan diri sekiranya jelas tentang tujuan aktiviti
pembelajaran dan peranan dalam aktiviti
Melibatkan diri dengan aktif dalam proses pembelajaran
Mengurangkan kebosanan murid dan memberi mereka
peluang untuk bertanggungjawab ke atas pembelajaran
mereka
Berinteraksi secara positif dengan rakan sebaya
Interaksi dan pertukaran idea melatih murid menjelaskan
pandangan mereka, menghormati pandangan rakan sebaya
dan pada masa yang sama membina pengetahuan baharu
Pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan seharian
Pembelajaran menjadi bermakna- menggambarkan dan
memahaminya dengan lebih jelas.
Minat-perhatian dan pelibatan diri.
Masa untuk menyiapkan tugasan atau berinteraksi
Tentu aktiviti boleh menetapkan tempoh yang sesuai yakin
murid tahu had masa dan berusaha menyiapkan tugasan
Pengalaman kejayaan
Meningkatkan estim diri dan memberikan keyakinan terhadap
kemampuan dalam proses pembelajaran.
Maklum balas yang jelas dan realistik
Memberikan tumpuan dan nilai kepada usaha murid dan
bukan menekankan pencapaian sahaja.
o Pengurusan bilik darjah
Merancang- element dalam rph
Mengelola- proses pdp
Mengawal- bimbingan, aktiviti pemulihan dan aktiviti pengayaan.
Membuat refleksi- menganalisis dan menilai keberkesanan
Menjalin hubungan guru dengan murid- cenderung memberikan
perhatian sekiranya merasakan perasaan selamat, hormat, yakin dan
sayang kepada guru.

Ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah


o Kualiti peribadi
Bersemangat dan proaktif
Sensitif dan peka terhadap perbezaan cara belajar dan kepeluan
murid
Peramah, mesra dan berusaha mengenali murid
Tenang
Kreatif
Spontan
Fleksibel
Yakin
Sistematik
Adil
o Kompetensi pengajaran dan pembelajaran
Kemahiran pedagogi dan penggunaan tmk dalam pendidikan
Kemahiran memilih strategi dan kaedah
Kemahiran menerang
Kemahiran menggunakan contoh
Kemahiran menyoal
Kemahiran penilaian
o Penghayatan budaya penyayang
Tanggungjawab terhadap murid
Tanggungjawab terhadap ibu bapa
Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara
Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan
FPG
Nilai
Peranan Guru dalam Pengurusan Bilik Darjah
Persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk murid
o Persekitaran fizikal
Susunan dan reka bentuk fizikal di dalam bilik darjah
Sumber bahan pembelajaran
Ruang/ sudut pembelajaran
Ruang pada dinding
Pencahayaan, pengudaraan dan perabot
Kebersihan
o Persekitaran psikososial
Suasana selesa dan mesra
Bebas daripada ancaman dan bahaya fizikal
Perasaan diterima
Sensitive dan peka kepada perbezaan individu
Suasana yang merangsangkan pembelajaran
Mewujudkan komunikasi terbuka dan menggalakkan perkongsian idea
Menggalakkan pembelajaran koperatif
Peluang yang sama untuk semua murid
Faktor memberi kesan
Pendekatan pengajaran
Gaya kepimpinan guru
Bentuk komunikasi
Corak interaksi
o Peraturan dan rutin bilik darjah
Peraturan
Kenyataan memaklumkan tingkah laku
Peringatan dan autoriti kepada nilai moral
Perkara diberi perhatian
o Ayat peraturan ringkas dan jelas
o Bermakna dan dipersetujui pelajar
o Hadkan bilangan peraturan
o Adil dan bertujuan membantu proses pembelajaran.
o Ayat positif
o Selaras dengan peraturan sekolah
Rutin
Prosedur/ langkah mesti diikuti oleh murid dalam aktiviti
Pengurusan sumber maklumat murid
o Borang maklumat murid
Maklumat ibubapa
Tanggungan ibu/bapa
Maklumat murid
Maklumat bantuan diberikan kepada murid
o Penyimpanan data peribadi murid
Kad rekod persekolahan murid sekolah rendah 001R
Unit B&K
Dikemas kini oleh guru kelas
o Buku rekod
o Buku laporan
o Buku kedatangan murid
Membina Hubungan yang Positif di dalam Bilik Darjah

Kepentingan membina hubungan yang positif


o
Faktor-faktor mempengaruhi hubungan yang positif antara guru dan murid
Strategi membina hubungan positif guru-murid
Dinamika bilik darjah