Anda di halaman 1dari 14

OBJEKTIF

STANDARD PEDAGOGI
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD
KANDUNGAN (STRATEGI/AKTIVITI)
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT

MODUL 1 1.1 Membuat 1.1 Di akhir 1. Murid memerihal bahasa


MENGGAMBAR persepsi dan : 1.1.1 (1.1.1.1,1.1.1.2, pengajaran murid seni visual menggunakan
menggunakan 1.1.1.3,1.1.1.4) dapat: peta i-think
1,2 bahasa seni. : 1.1.2 (1.1.2.1,1.1.2.2)
-LUKISAN 1. memahami dan 2. Murid meneroka dan
(Gabungan 1.2 Aplikasi 1.2 menyatakan mengaplikasi media,
Kolaj + Gosokan) bahasa seni : 1.2.1 (1.2.1.1, bahasa seni visual proses dan teknik
4.1.2016 dan media 1.2.1.2)
- dalam : 1.2.2 (1.2.2.1) 2. menyenarai dan 3. Murid menganalisis dan
15.1.2016 penghasilan mengaplikasikan memanipulasi idea dari
TEMA: lukisan. 1.3 pelbagai media, pelbagai sumber kajian
Alam Semulajadi/ : 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, proses dan teknik mengenai garisan, jalinan,
(Makluman Objek buatan 1.3 Zahir idea 1.3.4, 1.3.5 secara kreatif warna dan bentuk serta
kepada melalui prinsip kepelbagaian dan
setiap murid manusia
pelbagai 1.4 3. menghasilkan kesatuan.
penghasilan
sumber. : 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, lukisan dengan
BUKU SKRAP Tajuk :
SENI/
1.4.4 gabungan teknik 4. Murid menzahirkan idea
FAIL SENI) ADIKKU 1.4 Apresiasi gosokan dan kolaj yang kreatif dan inovasi
terhadap hasil serta membuat dalam menghasilkan
karya lukisan apresiasi terhadap karya lukisan .
sendiri dan karya
rakan 5. Murid membuat apresiasi
hasil karya

BAHAN/ALAT
Kertas lukisan
Kertas warna
Pensel warna
Krayon
Bahan gosokan
Bahan hiasan
Gam
Gunting
OBJEKTIF
STANDARD PEDAGOGI
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD
KANDUNGAN (STRATEGI/AKTIVITI)
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT

MODUL 1 1.1 Membuat 1.1 Di akhir 1. Murid memerihal bahasa


MENGGAMBAR persepsi dan : 1.1.1 (1.1.1.1,1.1.1.2, pengajaran murid seni visual menggunakan
menggunakan 1.1.1.3,1.1.1.4) dapat: peta i-think
3,4 bahasa seni. : 1.1.2 (1.1.2.1,1.1.2.2)
-CATAN 1. memahami dan 2. Murid meneroka dan
(Gabungan 1.2 Aplikasi 1.2 menyatakan mengaplikasi media,
Montaj + Cetakan) bahasa seni : 1.2.1 (1.2.1.1, bahasa seni visual proses dan teknik
18.1.2016 dan media 1.2.1.2)
- dalam : 1.2.2 (1.2.2.1) 2. menyenarai dan 3. Murid menganalisis dan
penghasilan mengaplikasikan memanipulasi idea dari
22.1.2016 TEMA: lukisan. 1.3 pelbagai media, pelbagai sumber kajian
Alam Semulajadi/ : 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, proses dan teknik mengenai garisan, jalinan,
Objek buatan 1.3 Zahir idea 1.3.4, 1.3.5 secara kreatif warna dan bentuk serta
manusia melalui prinsip kepelbagaian dan
25.1.2016 pelbagai 1.4 3. menghasilkan kesatuan.
(CUTI sumber. : 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, catan dengan
THAIPUSAM) Tajuk : 1.4.4 gabungan teknik 4. Murid menzahirkan idea
HIDUPAN 1.4 Apresiasi montaj dan yang kreatif dan inovasi
DASAR LAUT terhadap hasil cetakan serta dalam menghasilkan
karya lukisan membuat karya catan.
sendiri dan apresiasi terhadap
26.6.2016 rakan karya 5. Murid membuat apresiasi
- hasil karya
29.1.2016
BAHAN/ALAT
Kertas lukisan
Kertas warna
Pensel warna
Krayon
Bahan gosokan
Bahan hiasan
Gam
Gunting
OBJEKTIF
STANDARD PEDAGOGI
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD
KANDUNGAN (STRATEGI/AKTIVITI)
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT

MODUL 1 1.1 Membuat 1.1 Di akhir 1. Murid memerihal bahasa


MENGGAMBAR persepsi dan : 1.1.1 (1.1.1.1,1.1.1.2, pengajaran murid seni visual menggunakan
menggunakan 1.1.1.3,1.1.1.4) dapat: peta i-think
-POSTER bahasa seni. : 1.1.2 (1.1.2.1,
5,6 (Gabungan 1.1.2.2,1.1.2.3) 1. memahami dan 2. Murid meneroka dan
Kolaj + Montaj) 1.2 Aplikasi menyatakan mengaplikasi media,
bahasa seni 1.2 bahasa seni visual proses dan teknik
dan media : 1.2.1 (1.2.1.1,
dalam 1.2.1.2) 2. menyenarai dan 3. Murid menganalisis dan
TEMA: penghasilan : 1.2.2 (1.2.2.1) mengaplikasikan memanipulasi idea dari
Alam Semulajadi/ lukisan. pelbagai media, pelbagai sumber kajian
1.2.2016
Objek buatan 1.3 proses dan teknik mengenai garisan, jalinan,
- 1.3 Zahir idea : 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, secara kreatif warna dan bentuk serta
manusia
5.1.2016 melalui 1.3.4, 1.3.5 prinsip kepelbagaian dan
pelbagai 3. menghasilkan kesatuan.
Tajuk : sumber. 1.4 poster dengan
IKLAN PAMERAN : 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, gabungan teknik 4. Murid menzahirkan idea
1.4 Apresiasi 1.4.4 montaj dan kolaj yang kreatif dan inovasi
8-9.2016 terhadap hasil serta membuat dalam menghasilkan
(CUTI
RAYA CINA) karya lukisan apresiasi terhadap karya poster .
sendiri dan karya
rakan 5. Murid membuat apresiasi
hasil karya .
10.2.2016
-
12.2.2016 BAHAN/ALAT
Kertas lukisan
Kertas warna
Warna air/
Pensel warna/
Krayon
Bahan hiasan
Gam
Gunting
Gambar berkaitan
Majalah
OBJEKTIF
STANDARD PEDAGOGI
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD
KANDUNGAN (STRATEGI/AKTIVITI)
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT

MODUL 1 1.1 Membuat 1.1 Di akhir 1. Murid memerihal bahasa


MENGGAMBAR persepsi dan : 1.1.1 (1.1.1.1,1.1.1.2, pengajaran murid seni visual menggunakan
menggunakan 1.1.1.3) dapat: peta i-think
-CETAKAN bahasa seni. : 1.1.2 (1.1.2.1,
(Gabungan 1.1.2.2,1.1.2.3) 1. memahami dan 2. Murid meneroka dan
7,8 Mozek + Stensilan) 1.2 Aplikasi menyatakan mengaplikasi media,
bahasa seni 1.2 bahasa seni visual proses dan teknik
dan media : 1.2.1 (1.2.1.1,
dalam 1.2.1.2) 2. menyenarai dan 3. Murid menganalisis dan
TEMA: penghasilan : 1.2.2 (1.2.2.1) mengaplikasikan memanipulasi idea dari
Alam Semulajadi/ lukisan. pelbagai media, pelbagai sumber kajian
15.2.2016 Objek buatan 1.3 proses dan teknik mengenai garisan, jalinan,
- manusia 1.3 Zahir idea : 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, secara kreatif warna dan bentuk serta
melalui 1.3.4, 1.3.5 prinsip kepelbagaian dan
19.2.2016 pelbagai 3. menghasilkan kesatuan.
Tajuk : sumber. 1.4 cetakan dengan
BURUNG : 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, gabungan teknik 4. Murid menzahirkan idea
1.4 Apresiasi 1.4.4 mozek dan yang kreatif dan inovasi
22.2.2016 terhadap hasil stensilan serta dalam menghasilkan
karya lukisan membuat karya cetakan .
- sendiri dan apresiasi terhadap
26.2.2016 rakan karya 5. Murid membuat apresiasi
hasil karya .

BAHAN/ALAT
Blok cetakan
Gambar stensilan
Gunting atau
alatan lain yang
sesuai
Kertas lukisan
Oil pastel
Cat air
Gam
Bahan lain yang
sesuai
OBJEKTIF
STANDARD PEDAGOGI
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD
KANDUNGAN (STRATEGI/AKTIVITI)
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT

MODUL 2 2.1 Membuat 2.1 Di akhir 1. Murid memerihal bahasa


MEMBUAT CORAK persepsi dan : 2.1.1 (2.1.1.1,2.1.1.2, pengajaran murid seni visual menggunakan
menggunakan 2.1.1.3) dapat: peta i-think
DAN REKAAN bahasa seni. : 2.1.2 (2.1.2.1,2.1.2.2)
9,10 -PUALAMAN 1. memahami dan 2. Murid meneroka dan
(Gabungan 2.2 Aplikasi 2.2 menyatakan mengaplikasi media,
Lipatan dan guntingan bahasa seni : 2.2.1 (2.2.1.1,2.2.1.2) bahasa seni visual proses dan teknik
+ Tiupan) dan media : 2.2.2 (2.2.2.1)
dalam 2. menyenarai dan 3. Murid menganalisis dan
29.2.2016 penghasilan 2.3 mengaplikasikan memanipulasi idea dari
TEMA: lukisan. : 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, pelbagai media, pelbagai sumber kajian
- Alam Semulajadi/ 2.3.4, 2.3.5 proses dan teknik mengenai garisan, jalinan,
4.3.2016 Objek buatan 2.3 Zahir idea secara kreatif warna dan bentuk serta
manusia melalui 2.4 prinsip kepelbagaian dan
pelbagai : 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 3. menghasilkan kesatuan.
sumber. 2.4.4 pualaman dengan
Tajuk : gabungan teknik 4. Murid menzahirkan idea
7.3.2016 PASU HIASAN 2.4 Apresiasi lipatan & yang kreatif dan inovasi
- terhadap hasil guntingan dan dalam menghasilkan
11.3.2016 karya lukisan tiupan serta karya pualaman .
sendiri dan membuat
rakan apresiasi terhadap 5. Murid membuat apresiasi
karya hasil karya .

BAHAN/ALAT
Cat minyak
Besen
Kertas lukisan
Kertas warna
Gam
Gunting
Bahan hiasan
Kotak
Pokok bunga

11 CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL 1


14.3.2016 -18.3.2016
OBJEKTIF
STANDARD
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD PEDAGOGI (STRATEGI/AKTIVITI)
KANDUNGAN
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT

MODUL 2 2.1 Membuat 2.1 Di akhir 1. Murid memerihal bahasa


MEMBUAT CORAK persepsi dan : 2.1.1 (2.1.1.1,2.1.1.2, pengajaran murid seni visual menggunakan
menggunak 2.1.1.3) dapat: peta i-think
DAN REKAAN an bahasa : 2.1.2 (2.1.2.1,2.1.2.2)
-IKATAN DAN seni. 1. memahami dan 2. Murid meneroka dan
12,13 CELUPAN 2.2 menyatakan mengaplikasi media, proses
(Gabungan 2.2 Aplikasi : 2.2.1 (2.2.1.1,2.2.1.2) bahasa seni visual dan teknik
Resis + Mozek) bahasa seni : 2.2.2 (2.2.2.1)
dan media 2. menyenarai dan 3. Murid menganalisis dan
dalam 2.3 mengaplikasikan memanipulasi idea dari
21.3.2016 TEMA: penghasilan : 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, pelbagai media, pelbagai sumber kajian
- Alam Semulajadi/ lukisan. 2.3.4, 2.3.5 proses dan teknik mengenai garisan, jalinan,
Objek buatan secara kreatif warna dan bentuk serta
25.3.2016 2.3 Zahir idea 2.4 prinsip kepelbagaian dan
manusia
melalui : 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 3. menghasilkan kesatuan.
pelbagai 2.4.4 ikatan dan
Tajuk : sumber. celupan dengan 4. Murid menzahirkan idea
HIASAN GANTUNG gabungan teknik yang kreatif dan inovasi
28.3.2016 2.4 Apresiasi resis dan mozek dalam menghasilkan karya
- terhadap serta membuat ikatan dan celupan .
1.4.2016 hasil karya apresiasi terhadap
lukisan sendiri karya 5. Murid membuat apresiasi
dan rakan hasil karya .

BAHAN/ALAT
Kain putih
Pewarna baju
Lilin
Getah
Bahan hiasan
Kertas hiasan
Gam uhu
Tali
OBJEKTIF
STANDARD
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD PEDAGOGI (STRATEGI/AKTIVITI)
KANDUNGAN
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT

MODUL 2 2.1 Membuat 2.1 Di akhir 1. Murid memerihal bahasa


MEMBUAT CORAK persepsi dan : 2.1.1 (2.1.1.1,2.1.1.2, pengajaran murid seni visual menggunakan
menggunak 2.1.1.3) dapat: peta i-think
14,15 DAN REKAAN an bahasa : 2.1.2
-RENJISAN DAN seni. (2.1.2.1,2.1.2.2,2.1.2.3 1. memahami dan 2. Murid meneroka dan
PERCIKAN ) menyatakan mengaplikasi media, proses
(Gabungan 2.2 Aplikasi bahasa seni visual dan teknik
Stensilan + Capan) bahasa seni 2.2
4.4.2016 dan media : 2.2.1 (2.2.1.1,2.2.1.2) 2. menyenarai dan 3. Murid menganalisis dan
- dalam : 2.2.2 (2.2.2.1) mengaplikasikan memanipulasi idea dari
TEMA: penghasilan pelbagai media, pelbagai sumber kajian
8.4.2016 Alam Semulajadi/ lukisan. 2.3 proses dan teknik mengenai garisan, jalinan,
Objek buatan : 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, secara kreatif warna dan bentuk serta
manusia 2.3 Zahir idea 2.3.4, 2.3.5 prinsip kepelbagaian dan
melalui 3. menghasilkan kesatuan.
11.4.2016 pelbagai 2.4 renjisan dan
Tajuk : sumber. : 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, percikan dengan 4. Murid menzahirkan idea
-
BEG KERTAS 2.4.4 gabungan teknik yang kreatif dan inovasi
15.4.2016 2.4 Apresiasi stensilan dan dalam menghasilkan karya
terhadap capan serta renjisan dan percikan .
hasil karya membuat
lukisan sendiri apresiasi terhadap 5. Murid membuat apresiasi
dan rakan karya hasil karya .

BAHAN/ALAT
Warna air
Daun/sayur
Tali
Gambar stensilan
Palet
Berus lukisan
Gam
Surat khabar
OBJEKTIF
STANDARD
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD PEDAGOGI (STRATEGI/AKTIVITI)
KANDUNGAN
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT

MODUL 3 3.1 Membuat 3.1 Di akhir 1. Murid memerihal bahasa


MEMBENTUK DAN persepsi dan : 3.1.1 (3.1.1.1,3.1.1.2, pengajaran murid seni visual menggunakan
menggunak 3.1.1.3) dapat: peta i-think
16,17 MEMBUAT BINAAN an bahasa : 3.1.2 (3.1.2.1,3.1.2.2)
-MOBAIL seni. 1. memahami dan 2. Murid meneroka dan
(Gabungan 3.2 menyatakan mengaplikasi media, proses
Lukisan + Origami) 3.2 Aplikasi : 3.2.1 (3.2.1.1,3.2.1.2) bahasa seni visual dan teknik
bahasa seni : 3.2.2 (3.2.2.1)
18.4.2016 dan media 2. menyenarai dan 3. Murid menganalisis dan
- dalam 3.3 mengaplikasikan memanipulasi idea dari
TEMA: penghasilan : 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, pelbagai media, pelbagai sumber kajian
22.4.2016 Alam Semulajadi lukisan. 3.3.4, 3.3.5 proses dan teknik mengenai garisan, jalinan,
secara kreatif warna dan bentuk serta
3.3 Zahir idea 3.4 prinsip kepelbagaian dan
melalui : 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3. menghasilkan kesatuan.
Tajuk : pelbagai 3.4.4 mobail dengan
25.4.2016
RAMA-RAMA sumber. gabungan teknik 4. Murid menzahirkan idea
- lukisan dan yang kreatif dan inovasi
29.4.2016 3.4 Apresiasi origami serta dalam menghasilkan karya
terhadap membuat mobail .
hasil karya apresiasi terhadap
lukisan sendiri karya 5. Murid membuat apresiasi
dan rakan hasil karya .

BAHAN/ALAT
Kertas warna
Krayon/ pensel
warna
Kadbod
Tali
Gam
Gunting
Bahan hiasan
OBJEKTIF
STANDARD
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD PEDAGOGI (STRATEGI/AKTIVITI)
KANDUNGAN
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT

MODUL 3 3.1 Membuat 3.1 Di akhir 1. Murid memerihal bahasa


persepsi dan : 3.1.1 (3.1.1.1,3.1.1.2, pengajaran murid seni visual menggunakan
18,19 MEMBENTUK DAN
MEMBUAT BINAAN
menggunak 3.1.1.3) dapat: peta i-think
an bahasa : 3.1.2 (3.1.2.1,3.1.2.2)
-DIORAMA seni. 1. memahami dan 2. Murid meneroka dan
(Gabungan 3.2 menyatakan mengaplikasi media, proses
2.5.2016 Model + Catan) 3.2 Aplikasi : 3.2.1 (3.2.1.1,3.2.1.2) bahasa seni visual dan teknik
(Cuti bahasa seni : 3.2.2 (3.2.2.1)
Hari Pekerja) dan media 2. menyenarai dan 3. Murid menganalisis dan
dalam 3.3 mengaplikasikan memanipulasi idea dari
TEMA: penghasilan : 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, pelbagai media, pelbagai sumber kajian
Alam Semulajadi lukisan. 3.3.4, 3.3.5 proses dan teknik mengenai garisan, jalinan,
secara kreatif warna dan bentuk serta
3.5.2016 3.3 Zahir idea 3.4 prinsip kepelbagaian dan
- melalui : 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3. menghasilkan kesatuan.
Tajuk : pelbagai 3.4.4 diorama dengan
4.5.2016 KOTA/BANDAR sumber. gabungan teknik 4. Murid menzahirkan idea
model dan catan yang kreatif dan inovasi
3.4 Apresiasi serta membuat dalam menghasilkan karya
terhadap apresiasi terhadap diorama .
5.5.2016 hasil karya karya
(Cuti lukisan sendiri 5. Murid membuat apresiasi
Israk Mikraj) dan rakan hasil karya .

BAHAN/ALAT
Kotak
6.5.2016 Kertas warna
Kad manila
Model kereta dll
Warna air
Tali
9.5.2016
Gam
- Gunting
13.5.2016 Bahan hiasan
OBJEKTIF
STANDARD
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD PEDAGOGI (STRATEGI/AKTIVITI)
KANDUNGAN
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT

MODUL 3 3.1 Membuat 3.1 Di akhir 1. Murid memerihal bahasa


MEMBENTUK DAN persepsi dan : 3.1.1 (3.1.1.1,3.1.1.2, pengajaran murid seni visual menggunakan
menggunak 3.1.1.3) dapat: peta i-think
20,21 MEMBUAT BINAAN an bahasa : 3.1.2 (3.1.2.1,3.1.2.2)
-STABAIL seni. 1. memahami dan 2. Murid meneroka dan
(Gabungan 3.2 menyatakan mengaplikasi media, proses
Mozek + Boneka) 3.2 Aplikasi : 3.2.1 (3.2.1.1,3.2.1.2) bahasa seni visual dan teknik
bahasa seni : 3.2.2 (3.2.2.1)
16.5.2016 dan media 2. menyenarai dan 3. Murid menganalisis dan
- TEMA: dalam 3.3 mengaplikasikan memanipulasi idea dari
20.5.2016 Alam Semulajadi penghasilan : 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, pelbagai media, pelbagai sumber kajian
lukisan. 3.3.4, 3.3.5 proses dan teknik mengenai garisan, jalinan,
Tajuk : secara kreatif warna dan bentuk serta
3.3 Zahir idea 3.4 prinsip kepelbagaian dan
ANAK PATUNG melalui : 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3. menghasilkan kesatuan.
23.5.2016 pelbagai 3.4.4 stabail dengan
sumber. gabungan teknik 4. Murid menzahirkan idea
mozek dan yang kreatif dan inovasi
27.5.2016 3.4 Apresiasi boneka serta dalam menghasilkan karya
terhadap membuat stabail .
hasil karya apresiasi terhadap
lukisan sendiri karya 5. Murid membuat apresiasi
dan rakan hasil karya .

BAHAN/ALAT
Span
Cawan kertas
Benang bulu
kambing
Gam uhu
Kain perca
Bahan kutipan
Bahan hiasan
Getah

22, 23 CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1


30.5.2016 10.6.2016
OBJEKTIF
STANDARD
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD PEDAGOGI (STRATEGI/AKTIVITI)
KANDUNGAN
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT
24
13.6.2016 - 17.6.2016 JADUAL ANJAL UPSR 2016

25
JADUAL ANJAL UPSR 2016
20.6.2016 - 24.6.2016
26
JADUAL ANJAL UPSR 2016
27.6.2016 - 1.7.2016
27
CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI
4.7.2016 8.7.2016
28
JADUAL ANJAL UPSR 2016
11.7.2016 - 15.7.2016
29
JADUAL ANJAL UPSR 2016
18.7.2016 - 22.7.2016
30
JADUAL ANJAL UPSR 2016
25.7.2016 - 29.7.2016
31
JADUAL ANJAL UPSR 2016
1.8.2016 - 5.8.2016
32
8.8.2016 - 12.8.2016 JADUAL ANJAL UPSR 2016
33
15.8.2016 - 19.8.2016 JADUAL ANJAL UPSR 2016
34
JADUAL ANJAL UPSR 2016
22.8.2016 - 26.8.2016
35
29.8.2016 - 2.9.2016 JADUAL ANJAL UPSR 2016
31.8.2016
(Cuti Hari Kebangsaan)

36
5.9.2016 - 9.9.2016 UPSR 2016

37
CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL II
12.9.2016 16.9.2016
OBJEKTIF
STANDARD
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD PEDAGOGI (STRATEGI/AKTIVITI)
KANDUNGAN
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT

MODUL 4 4.1 Membuat 4.1 Di akhir 1. Murid memerihal bahasa


persepsi dan : 4.1.1 (4.1.1.1,4.1.1.2, pengajaran seni visual menggunakan
38,39 MENGENAL KRAF
TRADISIONAL
menggunaka 4.1.1.3) murid dapat: peta i-think
n bahasa : 4.1.2 (4.1.2.1,4.1.2.2)
-ALAT PERTAHANAN seni. 1. memahami dan 2. Murid meneroka dan
DIRI 4.2 menyatakan mengaplikasi media, proses
(Gabungan 4.2 Aplikasi : 4.2.1 (4.2.1.1,4.2.1.2) bahasa seni dan teknik
19.9.2016 Ukiran + Tekat) bahasa seni : 4.2.2 (4.2.2.1) visual
- dan media 3. Murid menganalisis dan
dalam 4.3 2. menyenarai dan memanipulasi idea dari
23.9.2016 TEMA: penghasilan : 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, mengaplikasikan pelbagai sumber kajian
Objek Buatan lukisan. 4.3.4, 4.3.5 pelbagai media, mengenai garisan, jalinan,
Manusia proses dan warna dan bentuk serta
4.3 Zahir idea 4.4 teknik secara prinsip kepelbagaian dan
26.9.2016 melalui : 4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4 kreatif kesatuan.
Tajuk : pelbagai
- TERABAI sumber. 3. menghasilkan 4. Murid menzahirkan idea
30.9.2016 alat pertahanan yang kreatif dan inovasi
4.4 Apresiasi diri dengan dalam menghasilkan karya
terhadap gabungan teknik alat pertahanan diri.
hasil karya ukiran dan tekat
lukisan sendiri serta membuat 5. Murid membuat apresiasi
dan rakan apresiasi hasil karya .
terhadap karya

BAHAN/ALAT
Kotak
Kadbod
Kertas warna
Gam
Gunting
Benang
Corak tekat
OBJEKTIF
STANDARD
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD PEDAGOGI (STRATEGI/AKTIVITI)
KANDUNGAN
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT

MODUL 4 4.1 Membuat 4.1 Di akhir 1. Murid memerihal bahasa


persepsi dan : 4.1.1 (4.1.1.1,4.1.1.2, pengajaran seni visual menggunakan
40,41 MENGENAL KRAF
TRADISIONAL
menggunaka 4.1.1.3) murid dapat: peta i-think
n bahasa : 4.1.2 (4.1.2.1,4.1.2.2)
-ALAT DOMESTIK seni. 1. memahami dan 2. Murid meneroka dan
(Gabungan 4.2 menyatakan mengaplikasi media, proses
3.10.2016 Batik + Anyaman) 4.2 Aplikasi : 4.2.1 (4.2.1.1,4.2.1.2) bahasa seni dan teknik
(CUTI SEMPENA bahasa seni : 4.2.2 (4.2.2.1) visual
AWAL dan media 3. Murid menganalisis dan
MUHARRAM) TEMA: dalam 4.3 2. menyenarai dan memanipulasi idea dari
Objek Buatan penghasilan : 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, mengaplikasikan pelbagai sumber kajian
Manusia lukisan. 4.3.4, 4.3.5 pelbagai media, mengenai garisan, jalinan,
proses dan warna dan bentuk serta
4.10.2016 Tajuk : 4.3 Zahir idea 4.4 teknik secara prinsip kepelbagaian dan
melalui : 4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4 kreatif kesatuan.
- TUDUNG SAJI pelbagai
7.10.2016 sumber. 3. menghasilkan 4. Murid menzahirkan idea
alat domestik yang kreatif dan inovasi
4.4 Apresiasi dengan dalam menghasilkan karya
terhadap gabungan teknik alat domestik .
10.10.2016 hasil karya batik dan
- lukisan sendiri anyaman serta 5. Murid membuat apresiasi
dan rakan membuat hasil karya .
14.10.2016 apresiasi
terhadap karya

BAHAN/ALAT
Kertas lukisan
Lilin/krayon
Warna air
Kertas warna
Gam
Gunting
Kad manila
Bahan hiasan
OBJEKTIF
STANDARD
MINGGU/ BIDANG / TAJUK STANDARD PEDAGOGI (STRATEGI/AKTIVITI)
KANDUNGAN
TARIKH PEMBELAJARAN BAHAN/ALAT

42,43
PKSR 2
17.10.2016 - 21.10.2016

24.10.2016 - 28.10.2016

PENGURUSAN PAMERAN
44,45

31.10.2016 - 4.11.2016

7.11.2016 - 11.11.2016

46,47

14.11.2016 - 18.11.2016

21.11.2016 - 25.11.2016

~~~ TAMAT SESI PERSEKOLAHAN 2016 ~~~