Anda di halaman 1dari 5
BORANG PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM TRANSFORMAS! MINDA (PTM) JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH ‘A. BUTIR-BUTIR PERIBADI 4. Nema KRAUL BAMODIN BIN 2ARARI 2. No. KP (Ban) E4ib obs tas 3. Jantina LEL ART “4. Banga: WELAYS 5. Tarkh Lahir le NoveMBER TET 6 Agama : 1s LAM. 7. No. Telefon (P) ®) = No. Bimbit ein a0 Faks: 8. Kecacatan (Fizika, Fkal (angen) bieu, pengihiatan, tain-lan (Nyatakan): = Tinos - 9. Tempat Bertugas Se SunGar Tabor 410. Alemat Tempat Bertugas Sk SUNGAI Tok, eri SuaAT Bub, Tikes SEMPoRNA SAGAA 11. Alamat Rumah TEN we BaNy sMAMsAOom CO A CARAS DEIST Fearn, PARA G B. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN 1. Skim Perkhidmatan PeL~w Ay PERRI AIAN PeniorOidant 2. Gred Jawatan 1 DG 4 3, Tatikh Lantian (Ke Skim Sekarang) = :_2> SAN OVS 4. Tatikh Lapor Diri Bertugas 22 Jen SIs. Sila Sertakan Satu (1) Salinan Surat Pongesahan Pelantikan Yang Disahkan Benar C. BUTIR-BUTIR MENGENAI KURSUS INDUKS! YANG PERNAH DIIKUITI SEBELUM INI 4. Tahun 2. Anjuran 3. Keputusan Lulus Kandas (Sita tandakan /pada petak berkenaan) D. PENGAKUAN PEMOHON Saye akui bahawa keterangan yang diberikan adalah benar dan saya bertanggungjaweb terhadapnya. “Tarikh 12 FeeuAet oot E PEs KETUA JABATAN eth KAN HU. MADTARASAR See aot (Tandatangan Ketua Jabatan) Terikh ‘Sila hantar borang ini Unit Latnan dan Kemajuan Sif, SektorKhidmat Pongurusan dan Pombangunan, Ares © gma Pac. Jlsn Put Tanah an, S480 Kota Kine, Soerang poramyeah inet ble habun ian 088-537010 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN MALAYSIA ems ‘88450 KOTA KINABALU, SABAH, —d Soe: Leman Wb: peep gov Rujukan Kami: SPP/S/0088015( 4 ) Tarikh + 47 September 2015 Nama: KHAIRIL IZAMUDDIN BIN ZAHARI NoKP : 871116-06-5775 ws GURU BESAR dan SK PULAU PABABAG salinan WD. 125 91309 SEMPORNA, SABAH Tuan, PENGESAHAN PELANTIKAN ‘Sukacita dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia telah mengesahkan pelantikan tuan/puan sebagai Pegawal Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 : RM2,222.94 ‘mulai 22 Jun 2018 mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat Suruhanjaye bil ‘SPP.220/674/7/871116065775 bertarikh 21 Januari 2015. 2. Semoga pengesahan pelantikan ini akan mendorong tuan/puan untuk menjalankan tugas dengan lebih cemeriang, ‘Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ( SAMANTHA JESSICA TAM ) Bahagian Pengambilan Guru bp. Setiausaha ‘Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia sk. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Aras 1-5 dan 12-14, Blok E12, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 W.P. PUTRAJAYA Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 88604 KOTA KINABALU tn adalah cetakan komputer, Thad andatangan dpertukan™ (ta catatan pe, jan Suan pe bert) 1 BERSAA NENNGKATRAN KECEMERLANGAR™ srry Aye gps glatsd aly SEK. KEB. PULAU PABABAG, ‘WDT 125, 91309 SEMPORNA, SABAH. ‘TEL: 089-792208 / FAX: 089-792206 KOD: XBA3330. Emel: stpulaxpahabag’@ gmail.com Raj Kami XBASSS0TSIOGZ “Tarikh: 25.06.2015 Pengareh Pelajaran Negeri Sabah tabatan Petajaran Negeri Sabah Tingkat 4, Rumah Persekutuan 88604, Rumah Persekutuan (U.P Sektor Pengurusen Sekolah ) Tuan, PENGESAHAN MELAPOR DIRI BERTUGAS Encik KHAIRIL ZAMUDDIN BIN ZAHARI NO. KP 871116065777 Pogawal Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gread DG41. Surat Kementerian Pelajaran Maleysia / Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Ru SP(SBYTOOIR/44 Jd. 29 (8) bertarikh 19 Jun 2018 adelah dirajuk. 2, Saya mengesahkan bahawa pegawal tersebut dl atas telah pun melepor dri untuk memulekan {ugasnya di SK. Pulau Pababag Sempoma pada 25 Jun 2016. 3. Buti-butr perjawatan dan perkhidmatan pegawel adsich seperti berikut: 3.1 No. Kad Pengenalan Baru: 871116086775 32 No. Kad Pengenalen lama 33 No. Fail Jebotan JP{SB)7OOI3"41 Jid.20( 3) 3.4 Tarkh Lantikan Perlama 3.5 Tarih Pengesahan jeveatan : 3.6 Jawatan Sekarang egawei Perkhidmatan Pendidikan Gread DG41 3,7 Gaji Pokok RM 2222.04 3.8 Tempat Bertugas / Pusat SK Pulau Pababag 3.9 Bidang Pengkhususan Bahasa Arab 3.10 Kelulusan Akademi ijazan 3.11 Kelulusan Ikntsas Diploma pendiixan ‘Sekian, Taerima kasin “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Cop Rasmi “Disiplin Teras Pembangunan” PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEMPORNA Poti Surat 27, 91208 © SEMPORNA, SABAH Tel :069-rersso SS Fax ioeo retsee Exmel_!ppdsompoma€@moe.govmy Reiuan Rul Kemi: PPO(SEN)7OO-2/09( Terie 24MAG 2016 Nama +: KHAIRIL ZAMUDDIN BIN ZAHARI Nowe sano Conver BAHASA AA onak | Diperia ‘Melalui & Salinan; L Wh unU eesan ie i SXTULAU ABABAG a i SEMPORNA TE Oe PENGUBAHSUAIAN PENEMPATAN GURU DALAM DAERAH SEMPORNA TAHUN 2016 Adaiah cimakiumkcn behewa penempatan ticn/puan telah diubahsuci ke SK SUNGAI TUHOK, SEMPORNA sebagai guru Sswazah/Bukan Sswazah mengojar matapelojaran Bahasa Arab, Sil lapor cid kepada Pengetuo/Guru Bescr sekolch berkenaan unluk memulakan fugas. tuon/puan beriwatkvasa pada 07 Api 2076. 2, Arahan pertukaran tuan/puan inl adalah cas keperivan perkhidmatan. 03. Tuan/Puan adaich Tidak Layak menuntut elaun periukeran terfakuk Kepade Surat Siaran Kementerian Felojaran Malaysia RujxP1400/4/1998 Jki2(30) berlarkh 10 Jun 1998 don surat JPA {5163/(30) bertarkh 29 Ogos 1994 serta Surat Pekeliing Perbendaharan BIL4 Tchun 1995 yang sedang boracieuosa. = 04, | Tuan/Puan juga cikehendaki menyerchkan Note Serah Tugos kepada Pengetua/Guu Besar sebelum meninggalkan sekoich, 05. _Tuan/Puan juga Gkehendal’ menjeloskan semua biLbI air, elektik don telefon bagi rumah sewa atau fiat sekolch dan bi-bil berkenacn hendakich dibawa ke sekolah masing-masing untuk

Anda mungkin juga menyukai