Anda di halaman 1dari 11

PERANCANGAN AKADEMIK

SEMESTER OKTOBER SESI 2017/2018 (JA172)

SCCA2073
PERHUBUNGAN AWAM

UNIT PENGAJIAN LUAR KAMPUS


PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

1
NO. MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kursus : PERHUBUNGAN AWAM

2. Kod Kursus : SCCA2073

3. Nilai Kredit : 3

4. Prasyarat: Tiada

5. Objektif:
Pada akhir kursus ini, pelajar diharap dapat:
1. Memahami konsep-konsep, peranan dan aktiviti-aktiviti perhubungan awam
di dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi.
2. Menggalakkan minat dan penglibatan pelajar dan seterusnya menghargai
potensi aplikasi disiplin ini dalam pengurusan manusia dan
mempraktikkannya.
3. Memahami kepentingan dalam aspek-aspek komunikasi yang penting dalam
sesebuah organisasi.

3. Hasil Pembelajaran:
Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:
1. Mengenalpasti konsep-konsep dan fungsi perhubungan awam.
2. Menghayati nilai-nilai yang perlu ada pada seorang pengamal perhubungan
awam.
3. Mengaplikasikan konsep-konsep dan fungsi perhubungan awam dalam
amalan seharian.
4. Menjana idea-idea kreatif bagi membangunkan rancangan perhubungan
awam.
4. Kemahiran yang dapat dipindahkan:
Penyelesaian masalah, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran kerja berpasukan.

5. Strategi pengajaran-pembelajaran dan pentaksiran:


Kaedah campuran- pembelajaran berpusatkan guru (TL) dan berpusatkan pelajar
(SCL).

2
6. Sinopsis:
Kursus ini mendedahkan pelajar mengenai definisi dan konsep penting dalam disiplin
perhubungan awam secara khusus. Di samping itu, kursus ini juga memberi
pengetahuan dan kefahaman serta signifikasi konsep dan strategi komunikasi dalam
bidang perhubungan awam. Perkara menarik mengenai kursus ini ialah fokusnya
kepada isu kritikal perhubungan awam pada masa kini iaitu pengurusan isu dan krisis.
Para pelajar akan dibekalkan dengan kefahaman mengenai disiplin perhubungan awam
secara teori dan amalan dengan penyusunan program-program perhubungan awam
dengan lebih baik dan sistematik.

7. Mod Penyampaian:
Kursus ini akan dikendalikan dalam bentuk kuliah, perbincangan serta pembentangan.

8. Jenis dan Kaedah Pentaksiran:


Kerja kursus : Tugasan 1 (individu) - 20%,
Tugasan 2 (kumpulan)- 40%

Peperiksaan Akhir : 40%


9. Nama Pensyarah: Dr. Azlina Kamaruddin
Alamat Pejabat: MMTC4046, Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi,
Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia
Tel: 04-9285927/ 013-4628198
E-mel: lyna@uum.edu.my
azlinakamaruddin81@gmail.com

3
BIL KANDUNGAN KURSUS PERTEMUAN

1 BAB 1 PENGENALAN Pertama


Takrif perhubungan awam
Peranan perhubungan awam secara umum
Teori dan model

2 BAB 2 Peranan perhubungan awam dalam persekitaran Pertama


Hubungan pekerja
Hubungan media
Hubungan kerajaan
Hal ehwal awam
Hubungan komuniti
Hubungan industri
Hubungan pelabur/ kewangan
Hubungan NGO
Press Agency

3 BAB 3 Perkakasan dalam perhubungan awam Kedua


Publisiti
Periklanan
Penerbitan
Fundraising
Lobbi
Persidangan akhbar
Promosi
Upacara khas
Pameran
Kempen
Propaganda
Teknologi maklumat

4 BAB 4 Teori-teori dan model komunikasi Kedua


4 Model Grunig
Stephen Greyser
Pat Jackson
Behavioural Theory
Model Ball-Rokeach & De Fleur
Teori Penimbunan kesan media

5. BAB 5 Proses perhubungan awam Ketiga


Pengutipan data

4
Perancangan
Tindakan dan komunikasi
Penilaian

6. BAB 6 Pendapat Publik Ketiga


Mengenalpasti kategori publik
Publik dalaman dan publik luaran
Persepsi dan pendapat publik
Kepentingan pendapat publik
Pendapat publik dan kesannya ke atas organisasi

7. BAB 7 Imej dan identiti korporat Keempat


Definisi
Proses pembentukan imej dan identiti
Pengurusan identiti, imej dan reputasi
Penjenamaan semula

8. BAB 8 Pengurusan isu dan krisis Keempat


Pengenalan
Definisi
Perancangan program strategik
Komunikasi krisis
Tindakan sebelum, semasa dan selepas

9. PEPERIKSAAN AKHIR Kelima

Rujukan

Newsom, D., Turk, J.V. and Kruckerberg, D. (2010). This is PR: The Realities of Public
Relations (9th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
Cutlip, M.S., Center, H.A. and Broom, M.G. (2009). Effective Public Relations (10 th ed). New
Jersey: Prentice Hall.
LEtang. J., (2007). Public relations concepts, practice and critique, Los Angeles: Sage
Publication.
Seitel, Frasier (2007). The Practice of Public Relations (10th ed.). Upper Saddle, New Jersey:
Pearson.
Wilcox, D. L. (2007). Public relations strategies and tactics (8th ed). Boston: Pearson/Allyn &
Bacon.

5
MAKLUMAT TUGASAN

TUGASAN

1. TUGASAN INDIVIDU I (20%)

Sila pilih SATU daripada tajuk tugasan di bawah:


Tajuk:

a. Etika Perhubungan Awam di Malaysia.

b. Pengaruh media sosial dalam amalan Perhubungan Awam.

c. Komunikasi Pembujukan sebagai pelengkap amalan Perhubungan Awam.

Bincangkan tajuk tersebut berdasarkan pendekatan 5W/H (What, Why, When, Who, Where &
How).

Mohon untuk mengikut garis panduan di bawah untuk penulisan tugasan:

i. Esei ini hendaklah ditaip dengan bilangan 10-15 muka surat (tidak termasuk rujukan)
dengan jarak baris 1.5.
ii. Sila gunakan jenis fon Times New Roman atau Arial bersaiz 12.
iii. Esei ini perlu disokong oleh rujukan akademik dan mematuhi gaya penulisan APA.
iv. Tarikh akhir penghantaran ialah pada Pertemuan Ketiga.

2. TUGASAN KUMPULAN (40%)

Setiap kumpulan perlu menulis satu kajian kes berkaitan permasalahan yang dihadapi oleh
sebuah organisasi perhubungan awam. Untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut,
kumpulan terlibat perlu mengenalpasti kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang (analisis
SWOT) dan seterusnya mencadangkan langkah penyelesaian.

1. Esei ini hendaklah ditaip dengan bilangan 20-25 muka surat (tidak termasuk rujukan)
dengan jarak baris 1.5.
2. Sila gunakan jenis fon Times New Roman atau Arial bersaiz 12.
3. Esei ini perlu disokong oleh rujukan akademik dan mematuhi gaya penulisan APA.
4. Tarikh akhir penghantaran ialah pada Pertemuan Keempat.

Laporan 30%
Pembentangan 10%

6
Pembentangan

Pembentangan Tugasan Kumpulan akan diadakan pada pertemuan KETIGA. Kehadiran


adalah wajib kerana penilaian markah pembentangan akan diberi semasa sesi ini berjalan.

MAKLUMAT PEPERIKSAAN

Peperiksaan Pertengahan Semester:

TIADA peperiksaan pertengahan semester

Peperiksaan Akhir Semester:

Peperiksaan akhir akan diadakan pada Pertemuan Kelima. Tarikh, masa dan tempat
peperiksaan akan dimaklumkan kemudian. LIMA soalan Esei yang melibatkan Bab 1 hingga
Bab 8.

ASSESSMENT (Individual and Group Assignment)

Assignments will be assessed based on four key criteria (COPS) as follows:

Marking Criteria Marks

1. Content30
2. Organization 30
3. Presentation 20
4. Style 20

Total: 100%

ASSIGNMENT MARKING SCHEME

Content
Well focused; rigorous arguments/analysis; outstanding knowledge of and use of
evidences; relevant supporting academic materials and real world examples; and
excellent use of direct quotations.

7
Organization
Great mapping strategy guiding the readers; a clear introduction including a thesis
statement (main ideas/key points); a main body clearly divided into sections; and
excellent use of sub-headings and linking devices.

Presentation
Clearly presented with attention to detail of the conventions of the title page,
bibliography, appendices, & overall layout; excellent referencing system; excelent use of
appropriate vocabulary and gramatical structures; and able to demonstrate appropriate
length with excellent spelling and punctuation.

Style
Excellent attention paid to a particular style demonstrated throughout; outstanding
insights with high quality and innovation; and overall consistency of the style addressed
throughout.

8
PANDUAN DAN ARAHAN PENYEDIAAN TUGASAN

1. Setiap pelajar perlu menyempurnakan SATU tugasan individu dan SATU tugasan
kumpulan.

2. Tugasan yang disediakan perlu jelas dan mudah dibaca oleh pensyarah. Tugasan
berunsur plagiat tidak dapat diterima.

3. Penilaian tugasan dilakukan berdasarkan prinsip COPS (sila rujuk mukasurat 7 dan
8).

4. Tugasan perlu dijilid dan dihantar secara hardcopy dan softcopy kepada emel
pensyarah masing-masing (untuk pelajar di kampus UUM Sintok, sila hantar ke
azlinakamaruddin81@gmail.com). Sila maklumkan kepada pensyarah terbabit
apabila pelajar telah menghantar tugasan menerusi emel. Diingatkan bahawa kulit
depan tugasan adalah berwarna putih iaitu kertas A4 biasa.

5. Jenis huruf untuk kulit depan tugasan yang dibenarkan ialah Arial atau Times
New Roman dengan saiz huruf 14 point. Format kulit depan tugasan perlu
mengandungi:
PACE dan universiti,
nama dan kod kursus,
nama pensyarah,
nama dan nombor matrik pelajar, dan
tarikh serahan

6. Format penulisan adalah seperti berikut:


Jenis huruf adalah Arial atau Times New Roman.
Saiz huruf ialah 12 point dengan 11/2 langkau baris.
Nombor halaman diletakkan di sudut bawah dan di tengah.
Tidak menggunakan header untuk menulis kod dan kursus atau topik
kajian.
Sumber yang dipetik mesti disebut atau dikodkan
Contoh
Micheal (2000) membuktikan ......
Penulisan yang tiada citation dianggap sebagai esei plagiat.

Penulisan nama pengarang dalam rujukan


Contoh
Ronald Brown jadi R. Brown ditulis Brown, R.
John Fitzgerald Kennedy jadi J.F. Kennedy ditulis Kennedy, J.F.
Gerald M. Cohen jadi G.M. Cohen ditulis Cohen, G.M.
K.Ramanathan ditulis Ramanathan, K.
Nama Melayu ditulis lengkap termasuk contoh berikut:
Azlina Kamaruddin (2015)

9
Penggunaan et al. dalam esei dibenarkan bagi penulis melebihi 3 orang
Contoh
Brown, et al. (1980) menegaskan bahawa ..........
Walau bagaimanapun, dalam rujukan penulis seperti contoh di atas ditulis
lengkap.
Contoh
Brown, R., Stephene, J.M., John, B.J. & Junior, L.G. (1980). Topology:
a geometric account of general topology, homotopy types and
the fundamental groupoid. New York: The Free Press.

Rujukan perlu disusun mengikut abjad. Rujukan di bawah terdiri daripada


pelbagai sumber dan pelajar sangat digalakkan untuk merujuk contoh format
di bawah.

Akta Acara Kewangan. (2004). Ed. Ke-24. Kuala Lumpur: MDC Publishers
Sdn. Bhd.

Brown, R. (1980). Topology: a geometric account of general topology,


homotopy types and the fundamental groupoid. New York: The Free
Press.

Corcoran, K., Cooper, F.L. & Fischer, J. (1987). Measures for clinical
practice: a source book. London: McMillan.

Dahlan Mohamad Zin. (2000). Pengenalan pelaburan korporat. Ed. ke-2.


Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan. (2002). Ed. Ke-3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Muhamad Majid. (1992). Trend pertumbuhan penduduk: implikasi dan


cabaran. Kertas Kerja Persidangan Kependudukan Abad Ke-21.
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 10-11 Disember.

Noraini Jidin, Shamsul Sani & Kamariah Majid. (1989). Aspek ekonomi
masyarakat Cina. Jurnal Ekonomi Malaysia 18: 3-25.

Omar Kamarudin & Kaniappan, P. (1986). Duality in a convex vector


optimization problem. Sains Malaysiana 17 (4): 431-451.

10
Lampiran A

Contoh Format Kulit Hadapan Tugasan

UNIT PENGAJIAN LUAR KAMPUS


PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN
(PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

SCCA2073
PERHUBUNGAN AWAM

DISEDIAKAN UNTUK
(nama pensyarah)

DISEDIAKAN OLEH
(nama pelajar)
(no matrik)

TARIKH
(tarikh hantar tugasan)

11

Anda mungkin juga menyukai