Anda di halaman 1dari 111

PEMBELAJARAN

ABAD KE-21

PAK21
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KANDUNGAN


Pengenalan Kurikulum Pedagogi Pentaksiran Rumusan

Pengenalan

Kenapa Kita Perlu Berubah?

Definisi Pembelajaran Abad


ke-21

Standard Asas
Pembelajaran Abad ke-21

Kerangka Konsep
Pembelajaran Abad ke-21
KENAPA KITA
PERLU BERUBAH?
SENARIO PEMBELAJARAN SEMASA
Pengenalan

DEFINISI
PEMBELAJARAN Proses pembelajaran yang berpusatkan
ABAD KE-21 murid berteraskan elemen komunikasi,
kolaboratif, pemikiran kritis, dan kreativiti
serta aplikasi nilai murni dan etika.

A learning process that focuses on a student-centred


approach based on elements of communication,
collaboration, critical thinking, creativity, and values
and ethical applications.
Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21


KOMUNIKASI

KOLABORATIF KREATIVITI

BERPUSATKAN
MURID

PEMIKIRAN NILAI MURNI


KRITIS & ETIKA
Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

KOMUNIKASI
Berlaku interaksi antara guru-
murid, murid-murid dan murid-
bahan secara lisan dan bukan
lisan bagi menyampaikan ilmu
yang mereka faham dan
berkongsi pengetahuan dengan
rakan-rakan.
Pengenalan
KOMUNIKASI
KOMUNIKASI Berlaku interaksi antara guru-murid, murid-murid dan murid-bahan secara lisan dan bukan lisan
bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-rakan.

Komunikasi yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :


Adakah murid
Adakah murid dapat
Adakah murid bertanya kepada menjangkakan
menyusun rakan sama ada soalan yang akan
pembentangan memahami ditanya daripada
mereka dengan penyampaian penyampaian
berkesan? mereka? mereka?

Meminta murid Membiarkan murid


Meminta
membentangkan berinteraksi antara
murid
kerja mereka di satu sama lain dalam
bertanya
hadapan kelas kumpulan

Adakah murid Adakah murid dapat Adakah guru


menggunakan memberi maklum memberi petunjuk
bahasa badan, balas terhadap rakan cara menjawab
nada suara dan yang tidak bersetuju soalan yang tidak
tulisan yang jelas? dengannya? dijangka?
Pengenalan
KOMUNIKASI Berlaku interaksi antara guru-murid, murid-murid dan murid-bahan secara lisan dan bukan lisan
bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-rakan.

Sepatutnya:

Murid dapat memerhati, Murid dapat menyusun Murid dapat memahami Murid yakin berinteraksi
mendengar dan memberi pemikiran mereka secara cara menyesuaikan mesej dengan rakan mereka
maklum balas dengan logik dan menyatakannya atau kaedah tertentu semasa menyampaikan
orang lain secara jelas dan ringkas untuk menyampaikannya sebarang topik

Bolehkah anda nyatakan Apakah perkara utama Bagaimanakah anda Apakah reaksi anda
pemahaman rakan anda yang anda mahu rakan menyampaikan mesej ini jika soalan yang
melalui penyampaian memahami kepada seseorang yang tidak dikemukakan tidak
anda?" penyampaian anda? pernah mengalami dapat dijawab?
sebelumnya?
Apakah yang anda boleh Maklumat apa yang Apakah soalan yang
katakan daripada bahasa diperlukan oleh rakan Adakah kaedah ini paling mungkin ditanya oleh
badan saya? anda? berkesan untuk rakan anda?
menyampaikan mesej ini?
Pengenalan
KOMUNIKASI
KOMUNIKASI Berlaku interaksi antara guru-murid, murid-murid dan murid-bahan secara lisan dan bukan lisan
bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-rakan.

HOW TO USE COMMUNICATION IN THE CLASSROOM


Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

KOLABORATIF
Berlaku kerjasama dan muafakat
antara guru-murid dan murid-murid
secara aktif dan menyeluruh yang
membolehkan pertukaran idea
dan pandangan antara murid.
Pengenalan
KOLABORATIF
KOMUNIKASI Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara aktif dan
menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid.

Kolaboratif yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :


Adakah murid
Adakah mempunyai
hubungan yang erat Adakah murid
tugasan
antara satu sama bersemangat
memerlukan
lain dalam bekerja
murid
kumpulan? sepasukan?
bekerjasama?

Meminta murid Membenarkan Membiarkan segelintir


membuat tugasan murid memaksa murid sahaja yang
secara individu dalam rakan menerima terlibat secara aktif
kumpulan pandangan dalam kumpulan

Adakah murid Adakah murid Adakah guru


selesa untuk berpeluang memberi mendorong dan
berbincang pandangan dan membimbing murid
dengan rakan- saling menghargai untuk terlibat dalam
rakan? satu sama lain? perbincangan?
Pengenalan
KOLABORATIF Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara aktif dan
menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid.

Sepatutnya:

BEKERJASAMA TANGGUNGJAWAB BERSAMA PELIBATAN SEIMBANG BERTOLAK ANSUR

Murid dari pelbagai Murid bertanggungjawab Murid dilibatkan secara Murid dapat menerima dan
kebolehan bekerjasama terhadap tugasan yang seimbang dalam kumpulan menghormati pandangan
untuk mencapai matlamat diberikan dalam kumpulan melalui pembahagian orang lain. Bersikap fleksibel
yang sama dan saling dan menghargai tugasan berdasarkan dan dapat bertolak ansur
bergantungan untuk berjaya sumbangan dan idea rakan- keupayaan murid untuk mencapai matlamat
rakan yang lain yang sama

Apakah pandangan Apakah kesan Adakah anda bersetuju Apakah reaksi anda
rakan anda yang boleh pelibatan anda dalam dengan tugasan yang terhadap pandangan rakan
membantu kumpulan ini? diberi? anda yang bercanggah?
perbincangan ini?
Bagaimanakah anda Apakah cara terbaik Bagaimanakah anda
Apakah kekuatan anda dapat meluahkan untuk anda menjayakan membantu kumpulan anda
untuk membantu penghargaan kepada tugasan yang untuk mencapai keputusan
kumpulan anda? rakan anda? diberikan? yang sepakat?
Pengenalan
KOLABORATIF
KOMUNIKASI Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara aktif dan
menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid.

HOW TO USE COLLABORATION IN THE CLASSROOM


Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

PEMIKIRAN KRITIS
Berlaku penerokaan pemikiran
untuk menilai sesuatu idea secara
logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar
dengan menggunakan alasan
dan bukti yang munasabah.
Pengenalan
KOMUNIKASI
PEMIKIRAN KRITIS Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk
membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

Pemikiran Kritis yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :


Apakah alasan atau
Adakah murid justifikasi murid
Adakah murid terhadap
mempunyai
digalakkan memberi pandangan atau
maklumat yang
pandangan yang keputusan yang
bersesuaian dan
berbeza? dibuat?
mencukupi?

Menggunakan Mengehadkan Menerima


sumber yang terhad pandangan dan pandangan murid
idea murid tanpa perbincangan

Adakah murid Adakah guru


Adakah murid memberi peluang
mempunyai melihat sesuatu
kemahiran kepada murid lain
daripada perspektif untuk membahaskan
mencari berbeza?
maklumat? pandangan rakan
mereka?
Pengenalan
PEMIKIRAN KRITIS Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk
membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

Sepatutnya:

BERMAKLUMAT SIKAP INGIN TAHU MEMBUAT KEPUTUSAN YANG PEMIKIRAN TERBUKA


BERASAS
Murid memiliki maklumat Murid meneroka sesuatu Murid berfikiran terbuka,
mengenai pelbagai bidang ilmu dengan cara Murid membuat keputusan menerima pandangan orang
perkara/bidang pembacaan, penyoalan berdasarkan maklumat dan lain dan merendah diri
dan melakukan aktiviti berupaya mempertahankan
secara hands-on untuk keputusan dengan
mendapat maklumat memberikan bukti

Adakah murid anda Adakah sekolah Adakah murid diminta Adakah murid dibimbing
mempunyai akses kepada mempunyai prasarana mempertahankan idea untuk menghormati
pelbagai sumber kondusif untuk mereka dengan pandangan rakan
maklumat? menggalakkan murid memberikan bukti? mereka?
membuat penerokaan?
Adakah murid anda Bolehkah murid lain Adakah guru dapat
dapat mengenalpasti Adakah aktiviti yang membahaskan mengenal pasti faktor-
maklumat yang relevan? dirancang menggalakkan pandangan rakan faktor yang membataskan
murid bertanya kenapa? mereka? pemikiran murid?
Pengenalan
KOMUNIKASI
PEMIKIRAN KRITIS Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk
membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

HOW TO TEACH CRITICAL THINKING SKILL- INQUIRY BASED LEARNING


Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

KREATIVITI
Berlaku proses penjanaan idea
yang menghasilkan inovasi bahan,
aktiviti dan projek yang baharu,
unik, berguna dan berkualiti.
Pengenalan
KOMUNIKASI
KREATIVITI Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek
yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.

Kreativiti yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :


Adakah murid
diminta untuk
Adakah ciri-ciri Adakah murid menyatakan idea
produk yang digalakkan memberi alternative dan
dihasilkan unik pandangan dalam memberikan
dan asli? pelbagai aspek? justifikasi?

Meminta murid Menerima respons yang Bersetuju dengan


menghasilkan produk betul dan mengikut idea murid
skema

Adakah murid Adakah murid Adakah murid lain


dapat memberi dibenarkan untuk diminta untuk
justifikasi produk mencuba dan memberi
yang dihasilkan? membuat kesilapan? pandangan?
Pengenalan
KREATIVITI Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek
yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.

Sepatutnya:

PEMIKIRAN TERBUKA PEMIKIRAN MEMBINA BERANI MENGAMBIL RISIKO BERPANDANGAN JAUH

Murid melihat situasi sedia Murid menghasilkan dan Murid berani mencuba dan Murid mempunyai hala tuju
ada dari pelbagai sudut menggunakan idea-idea diberikan galakan yang jelas dan berimaginasi
untuk menjana idea dan baharu dalam konteks tanpa berasa bimbang secara asli serta tidak
melakukan sesuatu dengan tertentu dan menjana hasil dengan kritikan mengikut kelaziman
cara yang berbeza yang positif

Adakah murid anda Adakah sekolah Adakah murid Adakah murid


mempunyai kemahiran untuk menyediakan prasarana digalakkan untuk dirangsang untuk
memberikan pandangan untuk murid berkarya? mencuba dan berimaginasi?
dari pelbagai sudut? mengambil risiko?
Adakah aktiviti yang Adakah murid dapat
Adakah murid dibenarkan dirancang Adakah guru membezakan idea yang
untuk melakukan sesuatu menggalakkan murid menyediakan suasana asli dengan idea yang
dengan cara tersendiri? untuk menghasilkan perbincangan yang sedia ada?
produk? positif dan terbuka?
Pengenalan
KREATIVITI Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek
yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.

HOW TO USE CREATIVITY IN THE CLASSROOM


Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

NILAI MURNI DAN ETIKA


Penerapan dan pemupukan nilai
murni dan etika ke arah
pembentukan jati diri nasional
mengikut acuan Malaysia.
Pengenalan
KOMUNIKASI
NILAI MURNI DAN ETIKA Penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati diri
nasional mengikut acuan Malaysia.

Penerapan Nilai Murni dan Etika yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :
Adakah murid
memahami kesan
Adakah elemen Adakah murid amalan nilai murni ini
ini diterapkan dapat memahami terhadap diri dan
kepada murid maksud nilai murni masyarakat di
semasa PdP? tersebut? sekeliling mereka?

Menulis elemen nilai Meminta Meminta murid


murni dalam RPH murid menyatakan nilai melaksanakan nilai
murni semasa sesi PdP murni

Adakah murid dapat


Adakah nilai murni Adakah murid tahu
menghargai rakan
ini dapat dan bagaimana
mereka yang
sesuai diterapkan menzahirkan nilai
mengamalkan amalan
dalam PdP ini? murni ini dalam
nilai murni terhadap
tingkah laku mereka?
mereka?
Pengenalan
NILAI MURNI DAN ETIKA Penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati diri
nasional mengikut acuan Malaysia.

Sepatutnya:

PENERAPAN NILAI YANG PENGHAYATAN DAN PENGHARGAAN GALAKAN DAN PROMOSI


BERSESUAIAN AMALAN

Murid dijelaskan dan Murid perlu menzahirkan Guru memberi penghargaan Guru mengadakan program
diterapkan nilai yang amalan nilai murni dan kepada murid dan memberi untuk menggalakkan
bersesuaian semasa sesi PdP mengamalkannya dalam penghargaan sesama rakan penghayatan dan amalan
kehidupan seharian nilai murni

Adakah nilai ini Adakah murid memahami Adakah murid Siapakah murid contoh
bersesuaian dengan isi dan mengetahui kesan diberikan peneguhan untuk diteladani oleh murid
kandungan nilai murni yang terhadap amalan nilai lain?
pembelajaran murid? dimaksudkan oleh guru? murni yang ditunjukkan
oleh murid? Adakah semua pihak
Adakah murid dapat Adakah murid ini berkepentingan telah
menerima nilai yang konsisten dalam Adakah murid lain mengambil tanggungjawab
diterapkan oleh guru? mengamalkan nilai murni memahami mengapa untuk mempromosikan
ini? murid ini diberi amalan nilai murni?
penghargaan?
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KEMENJADIAN MURID
PENGETAHUAN KOMPETENSI PERWATAKAN
DSKP

Bersifat Ingin Tahu Kerja Sepasukan Prihatin

Pemikir Patriotik
Bermaklumat
Berprinsip
Mahir Berkomunikasi
Berdaya Tahan

PPPM (Aspirasi Murid)

Pengetahuan Kemahiran Kemahiran


Etika dan Kerohanian
Memimpin Dwibahasa

Kemahiran
Identiti Nasional
Berfikir
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

PENGETAHUAN
What we know and
understand

mata pelajaran teras,


wajib, elektif dan
tambahan
elemen merentas
MURID
kurikulum
pengetahuan
pengalamian

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

KOMPETENSI
How we use what we
know

kemahiran berfikir
kemahiran berkomunikasi
dan berkolaboratif
MURID kemahiran hidup dan
kerjaya
kemahiran maklumat,
media dan teknologi

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

PERWATAKAN
How we behave and
engage with the world

amalan nilai murni yang


membentuk jati diri
memiliki ciri-ciri
kepemimpinan,
MURID
kesedaran kendiri
yang tinggi
mampu berdaya saing
di peringkat global

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

PERANCANGAN
PEMBELAJARAN
Menetapkan objektif
Merancang aktiviti
berteraskan elemen 4K 1N
Fleksibel
Merungkai kurikulum
(unpack curriculum)
MURID
berdasarkan tahap
keupayaan murid

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

PEMBELAJARAN
KOOPERATIF DAN
KOLABORATIF
Membina kemahiran
personal dan
interpersonal
Kerja sepasukan
Menerapkan nilai
MURID
murnidan etika
Mewujudkan
komunikasiyang efektif

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

KEMAHIRAN
BERFIKIR
MURID Merangsang dan
meningkatkan kemahiran
berfikir aras tinggi
Kritis dan kreatif
menyelesaikan masalah
dan membuat keputusan
PENTAKSIRAN PEDAGOGI
Meningkatkan daya
inovasi
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

PENTAKSIRAN
PEMBELAJARAN
Berterusan dan
menyeluruh
Pentaksiran sebagai
pembelajaran MURID
(assesment as learning)
Pentaksiran untuk
pembelajaran
(assessment for learning)
Pentaksiran tentang
pembelajaranPENTAKSIRAN PEDAGOGI
(assessment of learning)
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

EKOSISTEM
PEMBELAJARAN
POSITIF
Suasana dan prasarana
kondusif
Kesediaan emosi murid
Meraikan pembelajaran
MURID

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
Pengenalan
KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KORELASI KERANGKA KONSEP PAK21 DENGAN SKPMG2 (STANDARD 4)


KERANGKA KONSEP

Perancangan Menyediakan RPH Ekosistem Mengawal proses Kemahiran Memberi tunjuk ajar
Pembelajaran - Objektif Pembelajaran pembelajaran Berfikir tentang isi pelajaran
- Mengelola isi
PAK21

- Strategi/Aktiviti Positif dan aktiviti


pelajaran/masa
Menentukan dan aktiviti Memandu murid
Kaedah - Membuat
Pentaksiran Mengawal keputusan dan
suasana menyelesaikan
Penyediaan pembelajaran masalah
Aspek 4.1: Aspek 4.2: - Mengawasi Aspek 4.3:
Sumber - Memanfaatkan
Guru sebagai Guru guru sebagai
SKPMG2 (STANDARD 4)

Pendidikan komunikasi murid Sumber


perancang sebagai - Menyusun atur pembimbing
- Menggabungjalinkan
pengawal murid isi pelajaran
- Mewujudkan
suasana
menyeronokkan
Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KORELASI KERANGKA KONSEP PAK21 DENGAN SKPMG2 (STANDARD 4)


KERANGKA KONSEP

Pembelajaran Mendorong Pentaksiran Melaksanakan Kemenjadian Murid melibatkan diri


Koperatif minda: Pembelajaran penilaian secara Murid dalam proses
PAK21

dan - Merangsang sistematik pembelajaran secara


Kolaboratif komunikasi, terancang dan berkesan dengan:
kolaboratif, berterusan
pemikiran kritis - Menggunakan - Berkomunikasi
dan kreatif serta pelbagai kaedah - Berkolaboratif
membuat - Menjalankan - Berfikiran kritis
keputusan dan aktiviti pemulihan/ dan kreatif
Aspek 4.4: menyelesaikan Aspek 4.5: pengkayaan Aspek 4.6: - Aktif, yakin dan
SKPMG2 (STANDARD 4)

Guru sebagai masalah Guru - Membuat Refleksi Murid sebagai berhemah


pendorong - Mewujudkan sebagai - Menyemak/ pembelajar
peluang murid penilai menilai hasil kerja/ aktif
memimpin latihan/tugasan

Mendorong emosi
murid
- Galakan
- Penghargaan
- Prihatin
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

PERUBAHAN
Kurikulum Kebangsaan dan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan telah dikaji semula dan dipastikan
berupaya menghasilkan murid yang holistik dan menguasai kemahiran abad ke-21 dalam mendepani
cabaran semasa dan masa hadapan.

Differentiate
d Learning

KURIKULUM PEDAGOGI PENTAKSIRAN


KSPK KSSR KSSM Berfokuskan Murid Pentaksiran Berasaskan
Sekolah
Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

IMPAK
Persediaan
Memiliki kemahiran
menghadapi Persediaan untuk
untuk kehidupan
pentaksiran dan ke alam kerjaya
masa hadapan
peperiksaan

Berkomunikasi, Tiga kriteria yang


Bentuk dan aras
berkolaboratif, diutamakan majikan
soalan yang lebih
menyelesaikan kemahiran
mencabar
masalah berdasar komunikasi, pemikir
Peperiksaan Awam
realiti semasa kritis dan penyelesai
dan Antarabangsa
kehidupan masalah

Kurikulum

Evolusi Pelaksanaan
Kurikulum

Merungkai Kurikulum
(unpacking the curriculum)

Peranan Sekolah
Kurikulum

KURIKULUM
KEBANGSAAN PERATURAN- PERATURAN PENDIDIKAN
(KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997
DALAM AKTA DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550)
PENDIDIKAN
suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang
merangkumi semua pengetahuan, kemahiran,
norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan
untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan
untuk menyampaikan pengetahuan.
Kurikulum
EVOLUSI PELAKSANAAN KURIKULUM MENENGAH DAN RENDAH

KURIKULUM KURIKULUM
BERSEPADU STANDARD
SEKOLAH RENDAH SEKOLAH RENDAH
(KBSR) (KSSR)

RENDAH
SUKATAN DOKUMEN KSSR
KBSR
PELAJARAN (SP) STANDARD (SEMAKAN
(SEMAKAN)
HURAIAN KURIKULUM DAN 2017)
SP DAN HSP
SUKATAN PENTAKSIRAN DSKP
PELAJARAN (HSP) (DSKP)

1989 1993 2003 2011 2017

MENENGAH
KURIKULUM KURIKULUM
BERSEPADU STANDARD
KBSM
SEKOLAH SEKOLAH
(SEMAKAN)
MENENGAH MENENGAH
SP DAN HSP
(KBSM) (KSSM)
SP DAN HSP DSKP
Kurikulum
MERUNGKAI KURIKULUM (Unpacking the Curriculum)

Menyusun semula Standard Kandungan, Standard


Pembelajaran dan Standard Prestasi ke dalam RPT dan
RPH mengikut keupayaan murid semasa pelaksanaan PdP
dengan menggunakan pedagogi yang bersesuaian bagi
mencapai objektif pembelajaran

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1999 : KP (BS) 8591/Jilid XV/ (3) 9 Mac 1999
PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) : Mengandungi secara ringkas isi
pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan
Rancangan Pelajaran Harian (RPH) : Merupakan terjemahan RPT yang
mengandungi maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai
objektif (aktiviti) dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai (refleksi)
Kurikulum
PROSES MERUNGKAI KURIKULUM

1 2 3
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)
FAHAMI DSKP RANCANGAN
PELAJARAN
Susun semula SK dan SP (pengetahuan,
Standard TAHUNAN (RPT)
kemahiran, nilai) dengan objektif dan strategi
Kandungan
PdP
Standard Pemetaan topik
Aktiviti dan strategi PdP disesuaikan dengan
Pembelajaran berdasarkan
kebolehan/keupayaan murid untuk mencapai
Standard jumlah minggu
objektif
Prestasi setahun
Kaedah pentaksiran berdasarkan objektif

Pelaksanaan PdP &


Pentaksiran
Kurikulum

FAHAMI DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)


1
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Penyataan spesifik tentang perkara Satu penetapan kriteria atau indikator Satu set kriteria yang menunjukkan
yang murid patut ketahui dan boleh kualiti pembelajaran dan pencapaian tahap-tahap penguasaan murid
lakukan dalam suatu tempoh yang boleh diukur bagi setiap standard sebagai petunjuk bahawa sesuatu
persekolahan merangkumi aspek kandungan. perkara itu telah dikuasai.
pengetahuan, kemahiran dan nilai.

DSKP SEJARAH TINGKATAN 1


5.0 : KERAJAAN ALAM MELAYU
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.1 Murid boleh: 1 Mengetahui sejarah kerajaan Alam Melayu
Kerajaan
Alam 5.1.1 Menjelaskan konsep Alam Melayu. 2 Mempamerkan kefahaman tentang sejarah
Melayu kerajaan Alam Melayu
5.1.2 Menerangkan kewujudan kerajaan Alam Melayu. 3 Menggunakan pengetahuan sejarah
KELOMPOK tentang kerajaan Alam Melayu dalam
5.1.3 Memerihal kerajaan-kerajaan Alam Melayu yang pelbagai situasi
masyhur.
4 Menganalisis maklumat berkaitan kerajaan
K5.1.5 Menghuraikan kepentingan kedudukan strategik yang Alam Melayu
menyumbangkan kepada kemajuanse sebuah kerajaan. 5 Membuat penilaian tentang sejarah
kerajaan Alam Melayu
K5.1.6 Menerangkan kepentingan kebijaksanaan pemimpin
untuk kemajuan negara. 6 Melahirkan idea yang berasas tentang
sejarah kerajaan Alam Melayu
Kurikulum

FAHAMI DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)


1
1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR DSKP BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN
PENGUASAAN BERTUTUR
1.1 Mendengar, Murid boleh:
mengenal dan 1.1.1 Mendengar, mengenal pasti 1 Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat,
penyebut perkataan, dan penyebut perkataan, rangkai Sangat Terhad fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara
rangkai kata, istilah dan kata, istilah dan ungkapan dalam untuk menyampaikan maklumat, berbincang,
ungkapan serta intonasi pelbagai ujaran dengan betul dan berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu
ayat dalam pelbagai tepat. perkara menggunakan sebutan ang betul, ayat yang
ujaran. 1.1.2 Mendengar, mengenal pasti gramatis dan bertatasusila pada tahap sangat terhad
dan menuturkan ayat dalam
pelbagai ujaran dengan intonasi 2 Memberikan respons terhadap ujarnan, maklumat,
yang betul. Terhad fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara
untuk menyampaikan maklumat, berbincang,
1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan memahami berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu
memahami perkataan, perkataan, rangkai kata, istilah dan perkara menggunakan sebutan ang betul, ayat yang
rangkai kata, istilah, ungkapan serta menggunakannya gramatis dan bertatasusila pada tahap tahap terhad
ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran dengan
dalam pelbagai ujaran. betul dan tepat mengikut konteks 3 Memberikan respons terhadap ujarnan, maklumat,
Memuaskan fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara
secara bertatasusila.
1.2.2 Mendengar dan memahami untuk menyampaikan maklumat, berbincang,
ayat majmuk serta berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu
menggunakannya dalam pelbagai perkara menggunakan sebutan ang betul, ayat yang
ujaran dengan betul dan tepat gramatis dan bertatasusila pada tahap memuaskan
mengikut konteks.
Kurikulum

FAHAMI DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)


1
NOMBOR DAN OPERASI
1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100 DSKP MATEMATIK TINGKATAN 1
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
1.4 Kombinasi 1.4.1 Menyatakan kombinasi 8 ialah 7 dan 1, 6 dan 2, 5 PENGUASAAN
nombor nombor satu digit dan 3, 4 dan 4.
Kombinasi melibatkan dua 1 Menyatakan
nombor. sebarang nombor
1.5 Rangkaian 1.5.1 Membilang nombor hingga 100.
nombor 1.5.2 Melengkapkan sebarang Membilang satu-satu, dua-
rangkaian nombor dua, lima-lima, sepuluh-
2 Menentukan nilai
sepuluh dan empat-empat nombor dan
secara tertib menaik dan menyusun nombor
menurun dengan dalam tertib.
1.6 Nilai tempat 1.6.1 Menyatakan nilai tempat menggunakan pelbagai
dan nilai digit bagi sebarang objek, gambar dan garis
nombor nombor. 3 Menganggar dan
membundar
1.7 Menganggar 1.7.1 Memberi anggaran Menggunakan pelbagai sebarang nombor.
bilangan objek yang perwakilan nilai tempat dan Melengkapkan
rangkaian dan pola
munasabah abakus 4:1 bagi
nombor.
menyatakan nilai tempat
dan nilai digit.
Kurikulum

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


2

Standard Kandungan, Standard Pembelajaran


Menyediakan Rancangan
dan Standard Prestasi disusun semula mengikut
Pelajaran Tahunan (RPT) bilangan minggu setahun yang ditetapkan dalam
takwim persekolahan.
Pemetaan topik Pemetaan topik/standard boleh secara linear
berdasarkan jumlah minggu atau modular mengikut kesesuaian (pemetaan
setahun secara modular lebih digalakkan).
Pemetaan :
o Mengambil kira peruntukan masa bagi
peperiksaan dalaman sekolah.
o Mengaplikasikan kemahiran 4K1N.
o Memilih strategi yang bersesuaian untuk
RPT RPT
membina kemahiran 4K1N.
LINEAR MODULAR
Kurikulum

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)


3

MENYEDIAKAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)


Membina objektif yang bersesuaian dengan Standard Pembelajaran
Memilih strategi dan aktiviti PdP bersesuaian dengan kebolehan/keupayaan murid
untuk mencapai objektif
Menentukan kaedah pentaksiran
Membuat refleksi selepas PdP untuk menentukan pencapaian objektif

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1999 : KP (BS) 8591/Jilid XV/ (3) 9 Mac 1999
PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Rancangan Pelajaran Harian (RPH) : Merupakan terjemahan RPT yang
mengandungi maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai
objektif (aktiviti) dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai (refleksi)
Kurikulum

CONTOH RPH SECARA MODULAR


Menggabungkan dua atau lebih standard kandungan dan standard pembelajaran
dalam RPH yang disusun secara sistematik dengan pelbagai strategi PdP dan fleksibel

Mata Pelajaran Sejarah


Tajuk Rakyat Malaysia
Standard 10.2 Negara Malaysia
11.1 Kita Rakyat Malaysia
Kandungan
11.3 Perayaan Masyarakat di Malaysia

10.2.5 Menyatakan keunikan warisan sejarah negeri-negeri di Malaysia


Standard 11.1.1 Menyatakan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia
11.3.1 Menyatakan perayaan masyarakat di Malaysia
Pembelajaran
K 11.1.6 Menyatakan kepentingan menghormati kepelbagaian kaum dan
etnik sebagai asas perpaduan negara

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


1. Menyenaraikan dua keunikan warisan sejarah bagi 5 negeri terdapat di Malaysia.
2. Menamakan lima kaum dan etnik di Malaysia.
Objektif
3. Menceritakan perayaan bagi lima kaum dan etnik di Malaysia.
4. Menjelaskan dua kepentingan mengamalkan sikap hormat dan berhemah dalam
kehidupan.
Kurikulum

CONTOH RPH SECARA MODULAR


Menggabungkan dua atau lebih standard kandungan dan standard pembelajaran
dalam RPH yang disusun secara sistematik dengan pelbagai strategi PdP dan fleksibel

1. Murid dipilih untuk menceritakan satu keistimewaan negeri yang biasa dilawati dan
dibimbing untuk mengenal pasti keistimewaan negeri yang dinyatakan (pakaian, makanan,
lokasi dan lain-lain). Guru bersoaljawab dengan murid tentang keistimewaan negeri-negeri
yang dipilih.
2. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan untuk berbincang :
i. Kumpulan 1: Keistimewaan negeri dari aspek sejarah
Aktiviti
ii. Kumpulan 2: 5 kaum atau etnik yang terdapat di Malaysia
iii. Kumpulan 3: Perayaan yang dirayakan oleh kaum-kaum di Malaysia.
3. Setiap kumpulan diminta untuk menghasilkan satu peta pemikiran tentang tugasan dan
ditampal di sudut kelas mengikut stesen masing-masing untuk aktiviti Gallery Walk.
4. Guru bersoal jawab dan berbincang dengan murid berkaitan keunikan warisan negeri,
kaum dan etnik serta perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia.

1. 30/35 murid dapat menyenaraikan 2 keunikan warisan sejarah bagi 5 negeri di Malaysia.
2. 35/35 murid dapat menamakan 5 kaum dan etnik di Malaysia.
Refleksi 3. 5/5 murid yang dipilih dapat menceritakan perayaan bagi 5 kaum dan etnik di Malaysia.
4. 35/35 murid dapat menjelaskan 2 kepentingan mengamalkan sikap hormat dan berhemah
dalam kehidupan. Beri beberapa contoh lain
Kurikulum
TINDAKAN SEKOLAH

Pengetua / Guru Kanan Mata Pelajaran / Guru


Guru Besar (PGB) / Ketua Panitia
Penolong Kanan Mata Pelajaran

Memastikan penyebaran Menyediakan perancangan Menghadiri LDP/PLC di peringkat


maklumat yang tepat melalui LDP/PLC peringkat sekolah sekolah bagi memahami dan
mesyuarat kurikulum/LDP/PLC Mengadakan LDP/PLC menghayati DSKP
Memastikan tahap kepada ahli-ahli panitia dan Melaksanakan PdPc
pemahaman yang tinggi merekod aktiviti yang berdasarkan kandungan DSKP
dalam kalangan Guru Kanan dijalankan Melakukan semakan kendiri (self-
Mata Pelajaran/ Ketua Panitia Memastikan tahap check) dan semakan
Melaksanakan intervensi pemahaman ahli-ahli panitia rakan sekerja (peer-check)
kepada Guru Kanan Mata Melaksanakan intervensi
pelajaran dan Ketua Panitia Membudayakan amalan
kepada ahli-ahli panitia yang merungkai kurikulum (unpacking
yang belum menguasai DSKP belum menguasai DSKP the curriculum) menerusi
Menjadi role model dalam perkongsian amalan terbaik
aspek PdPc

Pedagogi

Pembelajaran Berasaskan
Inkuiri

Pembelajaran Berasaskan
Projek
Pembelajaran Berasaskan
Masalah
Pendekatan STEM

Aktiviti PAK21
Pedagogi

PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI


Proses mencari dan menyiasat masalah, membina hipotesis, mereka bentuk eksperimen,
mengumpul data dan membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah.

PELIBATAN PENEROKAAN PENERANGAN


Mewujudkan persekitaran PdP Galakkan murid kerjasama Galakkan murid mendefinisikan
yang menarik minat murid Memerhati dan mendengar konsep menggunakan
Merangsang perasaan ingin tahu interaksi murid perkataan
Menimbulkan soalan/maklum Bimbing dengan soalan dari sendiri
balas masa Memberi input bagi menyemak
Mencungkil pengetahuan sedia ke semasa pemahaman konsep yang telah
ada Beri ruang dibentuk oleh murid
Pakar rujuk Mentaksir peningkatan
pemahaman murid
PENGEMBANGAN PENILAIAN
Pastikan tidak terkeluar daripada Mentaksir pengetahuan dan
definisi dan konsep asal kemahiran murid
Galakkan murid Memerhati evidens yang
mengaplikasikan konsep asal menunjukkan perubahan tingkah
dan kemahiran dalam situasi laku dan pemikiran murid
baharu Galakkan murid menilai
pemahaman dan kebolehan
mereka
Pedagogi

APLIKASI
Tajuk Kesultanan Melayu Melaka sebagai asas kerajaan masa kini
Standard Kandungan 6.1 Kesultanan Melayu Melaka
Standard 6.1.1 Menceritakan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
Pembelajaran 6.1.2 Menghuraikan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka
K6.1.4 Menilai kepentingan sifat kepimpinan dalam pembinaan negara

PELIBATAN PENEROKAAN PENERANGAN PENGEMBANGAN PENILAIAN

Murid menonton Murid secara Murid membuat Murid menghubungkait Murid merumus
sedutan berkumpulan mencari pembentangan dan cara-cara memelihara kepentingan
Trailer Pembukaan maklumat daripada rakan lain warisan negara kepimpinan dalam
Melaka
pelbagai sumber mengemukakan dengan topik yang sesebuah negara
Murid mengemukakan tentang pengasasan soalan melalui aktiviti dipelajari
Murid membuat refleksi
soalan berkaitan video dan kegemilangan gallery walk
terhadap proses dan
yang ditonton Kesultanan Melaka
hasil tugasan
Murid membuat
Murid Murid dalam kumpulan kesimpulan dengan
menghubungkaitkan membuat verifikasi memberi justifikasi
pengetahuan sedia
tentang maklumat
ada dengan video
yang ditonton yang diperoleh
Pedagogi

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK


Murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau topik bagi
menghasil sesuatu produk.

MEMBINA SOALAN UTAMA KEMAHIRAN


SUARA DAN PILIHAN MURID
(DRIVING QUESTION) ABAD KE-21
Membentuk soalan bersifat Murid menentukan tajuk, soalan Murid bekerja secara kolaboratif,
provokatif, terbuka dan berkaitan utama, sumber dan produk yang berkomunikasi dan menjana
dengan apa yang perlu dipelajari akan dihasilkan yang bermakna pemikiran kritis dan kreatif dalam
oleh murid memberi tujuan dan kepada mereka. situasi yang sebenar. Murid
cabaran. berpeluang meningkatkan
kemahiran 4C melalui penilaian
kendiri.

INKUIRI DAN INOVASI MAKLUM BALAS & SEMAKAN PEMBENTANGAN PRODUK

Bimbing murid untuk membina Murid memberi pandangan Murid membentangkan produk
lebih banyak soalan berdasar berdasarkan exemplar dan rubric dan membuat refleksi terhadap
soalan utama, membuat hipotesis, untuk menambahbaik hasil produk kepada audien yang
dan terbuka kepada idea dan produk. Pandangan daripada autentik.
perspektif baharu. pakar juga digalakkan.
Pedagogi

APLIKASI
Tajuk Prudent Lifestyle

Standard Kandungan 3.2 Produce a variety of texts for creative, personal, academic and functional purposes
Standard Pembelajaran 3.2.2 Write for creative and personal expressions: (iii) posters and slogans

MEMBINA SUARA DAN KEMAHIRAN INKUIRI DAN MAKLUM BALAS PEMBENTANGAN


SOALAN UTAMA PILIHAN MURID ABAD KE-21 INOVASI & SEMAKAN PRODUK

Murid Murid menentukan Murid membentuk Murid membina Murid menilai Murid mengadakan
mengadakan strategi kumpulan dan soalan spesifik produk yang sesi gallery walk bagi
sumbangsaran penghasilan mengagihkan tugasan berdasarkan dihasilkan untuk mempamerkan
tentang cara produk : mengikut kebolehan ahli persoalan utama penambahbaikan poster yang
menghasilkan Bentuk kumpulan untuk memahami dihasilkan
poster car-boot Sumber tugasan dalam
sale Kos Murid menggunakan menghasilkan produk
teknik role play dan team
building untuk meningkat
kemahiran 4K1N
Pedagogi

PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH


PdP yang mencabar pemikiran murid untuk menyelesaikan
masalah berdasarkan situasi sebenar.

1 2 3 4 5

PENENTUAN PEMAHAMAN PENYELESAIAN PENILAIAN PENENTUAN


MASALAH MASALAH MASALAH

Mengemukakan Murid mengenal Mengaplikasi Menyenarai dan Membuat


isu sebenar yang pasti dan kemahiran, prinsip menilai cadangan keputusan
kompleks dan memahami dan teori kaedah penyelesaian secara kolektif
mencabar masalah penyelesaian masalah
pemikiran murid masalah yang
sesuai
Pedagogi

APLIKASI
Bidang/Tajuk Alam Sekitar
Standard 1.5 Bersoal jawab dan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan
Kandungan jawapan.
2.3 Membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan.
3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa secara terancang.
Standard 1.5.3 Bersoal jawab dalam perbualan menggunakan soalan tertumpu dan menggunakan jawapan yang sesuai
Pembelajaran dan betul secara bertatasusila.
2.3.1 Membaca untuk menyaring dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan betul dan tepat.
3.4.1 Membina kerangka penulisan dengan menyenaraikan isi yang sesuai secara terancang dan kemas
menggunakan bahasa yang tepat.

PENENTUAN PEMAHAMAN PENYELESAIAN PENILAIAN PENENTUAN


MASALAH MASALAH MASALAH

Murid diberikan satu Murid bersoal jawab Murid secara Murid menilai Murid berunding
senario pencemaran dalam kumpulan untuk berkumpulan membina cadangan-cadangan dan memuat
alam sekitar melalui memahami masalah kerangka penyelesaian untuk menyelesaikan keputusan secara
video pencemaran masalah menggunakan pencemaran alam kolektif
alat penyelesaian sekitar
Murid mengenalpasti Murid mengumpul masalah 5W1H
masalah berdasarkan maklumat berkaitan Murid memberi maklum
situasi yang diberi masalah berdasarkan Murid menjana idea balas terhadap
pengetahuan sedia untuk meyelesaikan pembentangan
ada dan pelbagai masalah kumpulan
sumber lain
Pedagogi
PENDEKATAN STEM

Murid mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang membudayakan amalan STEM
melalui strategi inkuiri, penyelesaian masalah dan projek dalam konteks dunia sebenar.

Murid bertanya dan meneroka persekitaran mereka


melalui inkuiri dan penyelesaian masalah

Murid dalam kerja berpasukan yang produktif


KEHIDUPAN
HARIAN

BUDAYA STEM
Murid memberikan pelbagai jawapan atau
PEMBUDAYAAN
penyelesaian yang disokong oleh justifikasi
AMALAN STEM

PENGETAHUAN KEMAHIRAN Memberi peluang murid menambah baik jawapan


STEM STEM
atau produk
PdP
STEM
a Murid mengaplikasikan kemahiran proses dan
NILAI
kemahiran teknikal
ALAM STEM MASYARAKAT
SEKITAR TEMPATAN DAN
GLOBAL Meningkatkan kepekaan murid kepada isu dan
masalah dunia sebenar
Pedagogi

APLIKASI
Bidang/Tajuk Sukatan dan Geometri/Ruang

Standard 7.1 Bentuk 3D


Kandungan
Standard 7.1.4 Menghasilkan bentuk baru dari gabungan bentuk 3 dimensi
Pembelajaran

PENGETAHUAN STEM KEMAHIRAN STEM NILAI STEM

Murid memerhati gambar- Murid secara berkumpulan Murid berkolaboratif dalam


gambar kenderaan yang ada mengenalpasti ciri-ciri kumpulan dengan
kenderaan yang dipilih mengamalkan nilai-nilai murni
Murid bersoal jawab tentang
gambar kenderaan
Murid mencipta kenderaan alaf Murid peka kepada isu semasa
Murid menjana idea baharu menggunakan bahan- seperti kepentingan menjaga
berdasarkan imiginasi tentang bahan terbuang yang dibawa alam sekitar
kenderaan idaman mereka
Pedagogi

PEMILIHAN STRATEGI PEDAGOGI

MEMAHAMI MEMILIH MENGENALI


OBJEKTIF PdP AKTIVITI MURID

Bersesuaian dengan objektif yang Aktiviti yang dapat memberi Minat murid
hendak dicapai dalam PdP peluang kepada murid untuk Keupayaan murid
mempraktiskan kemahiran
4K1N

Kebolehlaksanaan aktiviti:
- Masa
- Sumber
Pedagogi

AKTIVITI PAK21

THINK PAIR ROUND GALLERY HOT SEAT STAY STRAY


SHARE TABLE WALK
Pedagogi

AKTIVITI PAK21

THINK PAIR SHARE ROUND TABLE GALLERY WALK

APA APA APA


Murid berfikir sendiri dalam Murid mencatat satu idea Murid menampal hasil kerja di dinding
jangka masa tertentu dan secara bergilir berdasarkan untuk dipamer atau diberi ulasan oleh
berkongsi dengan pasangan. tajuk yang diberi. rakan lain. Ulasan/pandangan ditulis
di atas sticky note.
TUJUAN
TUJUAN Menjana idea TUJUAN
Menyelesai masalah Memberi pandangan dan Perbincangan
Menjana idea cadangan Menggalak pemikiran kritis dan
Kerjasama Perkongsian maklumat kreatif
Semangat kerja sepasukan Menyemak kerja rakan Menyuara & menghargai pandangan
Menggalak pemikiran kreatif Semangat kerja sepasukan
Pedagogi

AKTIVITI PAK21

HOT SEAT STAY - STRAY

APA APA
Seorang murid duduk di kerusi yang Kaedah pembentangan dalam kumpulan kecil.
disediakan dan menjadi pakar atau Seorang ahli kumpulan ditugas memberi
watak serta menjawab segala soalan penerangan manakala ahli lain bergerak untuk
yang dilontarkan oleh murid lain. melihat atau menyoal hasil kumpulan lain.

TUJUAN TUJUAN
Menjana idea Kemahiran komunikasi pembentangan dan
Menyenarai kosa kata menggalak pemikiran kritis dan kreatif
Menyemak kerja rakan Menyuara & menghargai pandangan
Pembelajaran koperatif Menggalakkan kerja berpasukan

Pentaksiran

Sistem Pentaksiran
Pendidikan Kebangsaan
(SPPK)

Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS)

Pelaporan Profil Murid


Pentaksiran

SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (SPPK)


Pentaksiran yang selari dengan konsep kurikulum dan pedagogi PAK21

Berasaskan Ditetapkan oleh


standard, fleksibel Lembaga
& seimbang Peperiksaan

SPPK

Bersifat holistik Dilaksanakan melalui


Peperiksaaan Pusat (PeP) dan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
Pentaksiran

PELAKSANAAN SPPK

Pentaksiran PBD PP PAJSK PAJSK


Berasaskan (PS) (PT3) PPsi
Sekolah (PBS) KOKU SEGAK

SPPK

Peperiksaan
UPSR SPM
Pusat(PeP)
Pentaksiran

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


APA
PBS adalah pentaksiran yang bersifat holistik dan selaras dengan
kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu menilai aspek:

Kognitif Afektif Psikomotor

PELAKSANAAN
Tahun 1 UPSR PT3 SPM,STPM

Fasa Awal: 9 tahun Pasca 9 tahun


Fokus kepada elemen pembinaan Fokus kepada elemen
Kemahiran, pengetahuan, sahsiah kecemerlangan berorientasikan
dan nilai-nilai murni. akademik.
Pentaksiran

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


ISU PELAKSANAAN

Ketidakjelasan konsep
& pelaksanaan PBS
Ketirisan maklumat PBS
Proses penjaminan
kualiti tidak konsisten

Ketidakjelasan
konsep &
pelaksanaan Salah tafsir SP LP
Kecelaruan Bil. 1/2014
pelaksanaan

PBS kena buat lagi ke?


PT3 kan dah ada?
Pentaksiran

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)


APA
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah satu pentaksiran yang dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru sekolah.

BAGAIMANAKAH PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DINILAI?

Perkembangan pembelajaran murid dalam PBD dinilai berdasarkan


Tahap Penguasaan murid dengan menggunakan pendekatan
pertimbangan profesional (professional judgement) guru melalui
pentaksiran formatif dan sumatif.
Pentaksiran

PERTIMBANGAN PROFESIONAL

Mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman


berdasarkan dokumen pentaksiran dan data pencapaian murid secara
beretika untuk membuat keputusan mengenai tahap penguasaan murid.

Berdasarkan The Colleges Working Definition of Professional Judgment

ELEMEN UTAMA
Guru berpengetahuan Guru bertanggungjawab
dalam bidang akademik melaksanakan pentaksiran
dan praktikal proses PdP TANGGUNGJAWAB dengan cekap dan
dan pentaksiran PENGETAHUAN sistematik
PROFESIONAL

PERTIMBANGAN
PROFESIONAL
Dokumen pentaksiran INPUT MURID PENGALAMAN Guru menggunakan input
dan data pencapaian profesional dalam interaksi
murid dengan murid
Pentaksiran

TAHAP PENGUASAN PBD & TAFSIRAN

6
4 5
2 3
1
Tahu, Faham Tahu, Faham
Tahu, Faham dan Boleh dan Boleh
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Buat dengan
Tahu dan dan Boleh Buat dengan Beradab Beradab
Tahu Faham Buat Beradab Terpuji Mithali

Murid tahu Murid Murid Murid Murid Murid berupaya


perkara asas menunjukkan menggunakan melaksanakan melaksanakan menggunakan
atau boleh kefahaman untuk pengetahuan sesuatu sesuatu pengetahuan dan
melakukan menukar bentuk untuk kemahiran kemahiran pada kemahiran sedia ada
kemahiran asas komunikasi atau melaksanakan dengan beradab situasi baharu untuk digunakan
atau memberi menterjemah sesuatu iaitu mengikut dengan pada situasi baharu
respons terhadap serta kemahiran pada prosedur atau mengikut secara sistematik,
perkara yang menjelaskan apa suatu situasi. secara sistematik. prosedur atau bersikap positif, kreatif
asas. yang telah secara sistematik dan inovatif serta
dipelajari. serta tekal dan boleh dicontohi.
bersikap positif.
Pentaksiran

PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN PBD


Penentuan tahap penguasaan memerlukan pertimbangan profesional
guru dengan mengambil kira perkara perkara berikut:

Pencapaian tahap penguasaan bagi setiap kelompok


Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP)
dengan merujuk Standard Prestasi (SPi)

Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

Perkembangan holistik dari segi perubahan tingkah laku,


pengetahuan, kemahiran dan nilai
Pentaksiran

PENETAPAN TAHAP PENGUASAAN PBD

Guru mata pelajaran Guru kelas dan guru mata Perbincangan ini dikira
memberi satu nilai tahap pelajaran berbincang sebagai Latihan Dalam
penguasaan murid untuk menentukan SATU Perkhidmatan dengan
berdasarkan pengalaman tahap penguasaan murid tempoh 2 jam maksimum
bersama-sama murid menggunakan Tafsiran bagi setiap sesi.
dalam proses PdP. Tahap Penguasaan secara
persetujuan bersama-
sama.
Pentaksiran

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI,


SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK)

Pentaksiran Kokurikulum (KOKU)

PAJSK
Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan
Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)
Pentaksiran

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI,


SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK)

DEFINISI

Kegiatan Kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang


dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid
peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.

(Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997)


Pentaksiran

PAJSK - KOKURIKULUM
PELAKSANAAN SKOR
Aktiviti kokurikulum merangkumi: GRED SKOR
kelab/persatuan, 70 / 7.00 / B
badan beruniform, SKOR KEPADA 100 MARKAH A 80-100
sukan dan permainan, B 60-79.9
ekstra kurikulum. C 40-59.9
70 / 7.00 / B SKOR 10%
D 20-39.9
Pencapaian diukur berdasarkan purata
E 0-19.9
skor markah dalam dua bidang terbaik 70 / 7.00 / B GRED
(kokurikulum) dan dicampurkan markah TL Tidak Laksana
ekstra kurikulum untuk mendapatkan
Gred Pencapaian murid.
70 / 7.00 / B
Skor pencapaian murid Aktif, komited dan menunjukkan minat yang
dipersembahkan secara kumulatif memuaskan dalam aktiviti yang disertai.
sepanjang persekolahan murid
mengikut peringkat:
Sekolah rendah Tahap 2
Sekolah menengah
Tingkatan 1 hingga 5
Pentaksiran

PAJSK - SEGAK

DEFINISI

SEGAK adalah satu bateri


ujian standard kecergasan
fizikal bagi mengukur tahap
kecergasan fizikal murid
berumur antara
9 hingga 17 tahun
berdasarkan kesihatan. SKOR
Murid berkeperluan khas
KECERGASAN FIZIKAL
dikecualikan. Pencapaian
A Kecergasan Sangat Tinggi
murid dilapor berdasarkan
B Kecergasan Tinggi
tahap kecergasan fizikal
C Cergas
dan Indeks Jisim Badan.
D Kurang Cergas
E Tidak Cergas
F Tidak Melengkapkan Ujian SEGAK
Pentaksiran

PAJSK - SEGAK

INSTRUMEN SEGAK

1 2 3 4 5
Indeks Jisim Ujian Naik Turun Ujian Tekan Tubi Ujian Ringkuk Ujian
Badan Bangku Tiga (3) (murid lelaki) Tubi Separa Jangkauan
(Body Mass minit atau Tekan Tubi Melunjur
Index BMI) Ubah Suai
(murid
perempuan)
Pentaksiran

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)

Tahun 6

INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)

PPsi
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKP)
INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)

Tingkatan 3
Pentaksiran

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)

Kaedah sistematik untuk mengumpul


maklumat yang dapat
menggambarkan ciri, attribut atau tret Tahun 6
psikologi seseorang.
mengenal pasti kecerdasan, potensi
dan kecenderungan murid
berdasarkan sembilan konstruk.
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)

KONSTRUK
1. Verbal Linguistik
2. Visual Ruang
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKP)
3. Logik Matematik
4. Muzik
INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)
5. Naturalis
6. Kinestetik Tingkatan 3
7. Interpersonal
8. Intrapersonal
9. Eksistensial
Pentaksiran

INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI


(IKeP/IKP)
PENERANGAN KONSTRUK
VERBAL LINGUISTIK VISUAL RUANG LOGIK MATEMATIK MUZIK NATURALIS

Keupayaan Bukan verbal (pintar Keupayaan Keupayaan Keupayaan


seseorang individu visual dan ruang): seseorang individu seseorang individu seseorang individu
menggunakan Keupayaan menggunakan menghargai, mengenal pasti,
bahasa, memahami seseorang individu nombor dalam menghayati dan menghargai alam
maklumat dan mengguna, kehidupan seharian menggubah lagu. semulajadi.
memberi respon menganggar dan untuk membuat
dalam pelbagai mengintepretasi penyelesaian secara
bentuk set komunikasi. ruang. logikal.

KINESTETIK INTERPERSONAL INTRAPERSONAL EKSISTENSIAL

Jasmani (pintar Keupayaan Keupayaan Peka dan


jasmani): keupayaan seseorang individu seseorang individu berkebolehan
seseorang individu berkomunikasi, memahami dan membincangkan hal-
mengawal dan dan bekerjasama menilai kekuatan hal kewujudan seperti
memahami dengan orang lain. kelemahan, bakat mencari makna
pergerakan tubuh. dan minat kendiri. dalam kehidupan.
Pentaksiran

INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI


(IKeP/IKP) - CONTOH
OPERASI DAN SKOR
EKSISTENSIAL Kecerdasan wujudan ialah Tinggi Individu ini mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam
keupayaan atau kebolehan 75%-100% keupayaan atau kebolehan untuk memahami dan
menimbang tara perkara-perkara berunsur falsafah
untuk memahami dan
yang berkaitan kewujudan Tuhan dan fitrah makhluk.
menimbang tara perkara-
perkara berunsur falsafah
yang berkaitan dengan Sederhana Individu ini mempunyai kecerdasan yang sederhana
kewujudan Tuhan dan fitrah 50%-74% dalam keupayaan atau kebolehan untuk memahami
dan menimbang tara perkara-perkara berunsur falsafah
makhluk (manusia, haiwan,
yang berkaitan kewujudan Tuhan dan fitrah makhluk.
tumbuhan, alam semesta, dll)
berkaitan kehidupan, tujuan
dan kematian. Rendah Individu ini mempunyai kecerdasan yang rendah dalam
0%-49% keupayaan atau kebolehan untuk memahami dan
Tokoh: Socrates, Dr Zakir Naik menimbang tara perkara-perkara berunsur falsafah
yang berkaitan kewujudan Tuhan dan fitrah makhluk.
dan Mother Theresa

Kerjaya: Imam, pemimpin dan


ahli agama.

PERATUS SKOR 75% 100% 50% - 74% 0% - 49%

INTEPRESTASI Tinggi Sederhana Rendah


Pentaksiran

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)

INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKP)


Mengenal pasti kecerdasan, potensi dan kecenderungan
murid berdasarkan sembilan konstruk

KONSTRUK

PPsi 1. Verbal Linguistik 4. Muzik 7. Interpersonal


2. Visual Ruang 5. Naturalis 8. Intrapersonal
3. Logik Matematik 6. Kinestetik 9. Eksistensial

Tingkatan 3
INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)
Mengenal pasti kecenderungan minat kerjaya murid

KOD IMK
1. Realistik (R) 3. Artistik (A) 5. Enterprising (E)
2. Investigatif (I) 4. Sosial (S) 6. Konvensional (K)
Pentaksiran

INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)


PENERANGAN KONSTRUK
REALISTIK (R) INVESTIGATIF (I) ARTISTIK (A) KOD
INTERPRETASI
IMK
Persekitaran pekerjaan Persekitaran pekerjaan Persekitaran pekerjaan Persekitaran pekerjaan yang
berfokus kemahiran yang memerlukan yang memerlukan daya melibatkan pentadbiran dan
praktikal dan mekanikal. kemahiran menyelidik dan intuisi yang tinggi, S pengurusan, perniagaan dan
menganalisis. Sesuatu ekspresif, original, keusahawanan.
yang bersifat saintifik, bebas, kreatif, inovatif Contoh : Pegawai
intelektual, dan dan artistik. Perhubungan Awam
mementingkan ketepatan.
Persekitaran pekerjaan yang
memerlukan daya intuisi
SOSIAL (S) ENTERPRISING (E) KONVENSIONAL (K) A yang tinggi, ekspresif, original,
bebas, kreatif, inovatif dan
Persekitaran pekerjaan Persekitaran pekerjaan Persekitaran pekerjaan artistik.
yang melibatkan interaksi, kerjasama, berstruktur dan teratur Contoh : Artis
pentadbiran dan kolaborasi, saling yang melibatkan data,
pengurusan, perniagaan membantu, melatih dan nombor, dan kerja-kerja Persekitaran pekerjaan
dan keusahawanan. membuat kebajikan perkeranian. interaksi, kerjasama,
Mempunyai kemahiran kepada orang lain. E kolaboratif, saling
berinteraksi dan Individu boleh membantu, melatih dan
berkomunikasi, suka mempengaruhi, membuat kebajikan kepada
membantu, dan memanipulasi, optimistik, orang lain.
menyelesaikan sukakan pencapaian, Contoh : Pengarah Syarikat
masalah sosial. ekstrovert dan bijak
berkomunikasi.
Pentaksiran

PEPERIKSAAN PUSAT (PeP)


UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)
Peperiksaan untuk menentukan tahap pencapaian murid sekolah rendah di Tahun Enam.

TAHAP
GRED
PENCAPAIAN
Pencapaian murid dalam UPSR A
tidak dilaporkan LULUS atau B Melepasi Tahap
GAGAL sebaliknya pencapaian C Minimum
dilaporkan sebagai Melepasi
D
Tahap Minimum atau Belum
Melepasi Tahap Minimum
Belum Melepasi
E
Tahap Minimum
Pentaksiran

PENTAKSIRAN PUSAT (PP)


PP adalah pelengkap kepada Pentaksiran Bilik Darjah, pencapaian murid dalam
sesuatu mata pelajaran ditaksir secara sumatif untuk melihat penguasaan dan
keupayaan intelek mereka di akhir satu program pembelajaran.

TAHAP PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA (PT3)


GRED
PENCAPAIAN
A Ditadbir, diperiksa, direkod pada peringkat
B sekolah oleh guru berdasarkan peraturan
Melepasi Tahap pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan, garis
C panduan, peraturan penskoran dan pengredan
Minimum
D yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.
E Mencakupi skop sukatan pelajaran dari
Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3.
Belum Melepasi Melapor pencapaian murid sama ada Melepasi
F Tahap Minimum atau Belum Melepasi Tahap
Tahap Minimum
Minimum.
Pentaksiran

PELAPORAN PROFIL MURID

Pentaksiran PBD PP PAJSK PAJSK


Berasaskan (PS) (PT3) PPsi
Sekolah (PBS) KOKU SEGAK
SPPK
Peperiksaan
UPSR SPM
Pusat(PeP)

PROFIL MURID
Pentaksiran

TRANSFORMASI PELAPORAN
PERKEMBANGAN MURID
Pentaksiran

TUJUAN

MURID GURU IBU BAPA SEKOLAH


mengenal diri dan mengenal diri dan mengetahui apa menggunakan
potensi untuk potensi murid yang dikuasai oleh maklumat Profil Murid
diperkembangkan memberi fokus dan anak-anak untuk membangunkan
tahu dengan jelas maklum balas menggilap potensi potensi dan
apa yang perlu kaedah pengajaran anak-anak keupayaan murid.
dikuasai melalui dan pembelajaran
maklum balas guru kepada murid
memperlengkapkan
diri dengan
pengetahuan dan
kemahiran yang
diperlukan pada
masa kini dan
hadapan
Pentaksiran

PELAPORAN PROFIL MURID

Pelaporan pentaksiran yang


memperihalkan perkembangan dan
pencapaian murid secara
keseluruhan. Pelaporan ini berbentuk
one-page reporting iaitu pelaporan
ringkas, padat dan jelas.
Pentaksiran
PROFIL MURID TAHUN 6
PeP
(UPSR)
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) PEPERIKSAAN PUSAT UPSR

Inventori Kecerdasan Pelbagai BM BM BI BI


(IKeP) MP MT SN MTM
(Pem) (Pen) (Pem) (Pen)
KONSTRUK SKOR Gred A B A A C B 6
Verbal Linguistik 30 PPsi PBD MTM: Melepasi Tahap Minimum

Visual Ruang 40

Logik Matematik 30 TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN


BILIK DARJAH (PBD)
Muzik 40
TAHAP STANDARD
Naturalis 70 1 Tahu
2 Tahu dan Faham
Kinestetik 70
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
Interpersonal 50 SEGAK KOKU Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
4 Beradab (nilai peribadi - norma
Intrapersonal 90 kehidupan)
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Eksistensial 90 5
Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
6
Beradab Mithali (role model)
PAJSK: SEGAK

PERKARA GRED PAJSK: KOKURIKULUM

Kecergasan Fizikal B (Cergas)


GRED : 70 / 7 / B
(Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
Indeks Jisim Badan (BMI) 18.1 (Normal) Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.
Pentaksiran
PROFIL MURID TAHUN 6
PeP
(UPSR)
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)
Kecenderungan LM gambaran PEPERIKSAAN PUSAT UPSR
Pencapaian
Inventori Kecerdasan Matematik sederhana
Pelbagai BM BM BI BI
(IKeP) MP MT SN MTM
(Pem) (Pen) (Pem) (Pen)
KONSTRUK SKOR Gred A B A A C B 6
Verbal Linguistik 30 PPsi PBD MTM: Melepasi Tahap Minimum

Visual Ruang 40

Logik Matematik 30 TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN


TP yang baik selaras Pencapaian
BILIK DARJAH (PBD)
Muzik 40
TAHAP
MTM (setelah melalui
STANDARD
Naturalis 70 1 Perbincangan Profesional)
Tahu
2 Tahu dan Faham
Kinestetik 70
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
Interpersonal 50 SEGAK KOKU Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
4 Beradab (nilai peribadi - norma
Intrapersonal 90 kehidupan)
Kecenderungan Kinestatik relevan Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Eksistensial 90 5
Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
dengan pencapaian PAJSK-KOKU Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
6
Beradab Mithali (role model)
PAJSK: SEGAK Petunjuk:
- Perkembangan & Kecenderungan murid
PERKARA GRED PAJSK: KOKURIKULUM
yang ideal
- Perkembangan & Kecenderungan murid ini GRED : 70 / 7 / B
Kecergasan Fizikal B (Cergas)
(Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
Indeks Jisim Badan (BMI) 18.1 (Normal) TK & BMI relevan dengan keaktifan Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.
Pentaksiran
PROFIL MURID TINGKATAN 3
PENTAKSIRAN PUSAT PT3
BM BM BI BI
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK IKP PP (PT3) MP
(L) (P) (L) (P)
MT SC

Inventori Kecerdasan Pelbagai GRED A A A B A B


(IKP)
MP SEJ GEO KH PAI BAK
KONSTRUK SKOR GRED A A A A A
Verbal Linguistik 85 Melepasi Tahap Minimum (MTM) 11
Visual Ruang 75 IMK
Logik Matematik 75
PBD TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN
BILIK DARJAH (PBD)
Muzik 65
TAHAP STANDARD
Naturalis 60 1 Tahu
2 Tahu dan Faham
Kinestetik 70
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
Interpersonal 75 SEGAK KOKU Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
4 Beradab (nilai peribadi - norma
Intrapersonal 85 kehidupan)
PAJSK: SEGAK Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Eksistensial 90 5
Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
PERKARA GRED
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
6
Kecergasan Fizikal B (Cergas) Beradab Mithali (role model)
INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)
Indeks Jisim Badan (BMI) 22.2 (Normal) PAJSK: KOKURIKULUM
Social 27
GRED : 60.73 / 6.3 / B
Investigat If 21 (Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.
Artistik 18
Pentaksiran
PROFIL MURID TINGKATAN 3
PENTAKSIRAN PUSAT PT3
BM BM BI BI
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK IKP PP (PT3) MP
(L) (P) (L) (P)
MT SC

Inventori Kecerdasan Pelbagai GRED A A A B A B


(IKP)
MP SEJ GEO KH PAI BAK
KONSTRUK SKOR GRED A A A A A
Verbal Linguistik 85 Melepasi Tahap Minimum (MTM) 11
Visual Ruang 75 IMK
Logik Matematik 75
PBD TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN
BILIK DARJAH (PBD)
Muzik 65
TAHAP STANDARD
Naturalis 60 1 Tahu
2 Tahu dan Faham
Kinestetik 70
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
Interpersonal 75 SEGAK KOKU Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
4 Beradab (nilai peribadi - norma
Intrapersonal 85 kehidupan)
PAJSK: SEGAK Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Eksistensial 90 5
Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
PERKARA GRED
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
6
Kecergasan Fizikal B (Cergas) Beradab Mithali (role model)
INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)
Indeks Jisim Badan (BMI) 22.2 (Normal) PAJSK: KOKURIKULUM
Social 27
GRED : 60.73 / 6.3 / B
Investigat If 21 Petunjuk:
(Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
- Perkembangan & Kecenderungan murid
yang ideal Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.
Artistik 18
- Perkembangan & Kecenderungan murid ini
Status Pembangunan Modul Pelaporan Profil Murid

APDM / SERVER KPM SEKOLAH


Pembangunan Modul Pelaksanaan

Muat turun Dari


APDM
1 3 4
Fasa 1
Data Sekolah
Sediakan tapak Muat turun Data Profile Murid
Fasa 1 Isi Markah PBD Terima data Dari Access
Data Sekolah Buat Pilihan Cetak
Fasa 2
Profile Murid Ikut Kelas
Data
Fasa 2 Ikut Individu
Psikometrik
Data Psikometrik
Data Segak

Data Segak
Data PAJSK
2 Data PAJSK
Data UPSR
Fasa 3
Data UPSR

JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER


Penyediaan Data Server -(APDM - online) Modul Import Data Import Data Dari Access
Pembangunan Modul Muat Turun Modul Pengisian PBD Modul Cetak
(Modul Pelaporan Profil Murid - offline) Modul Gabung Analisa Data
Modul Eksport
Kaedah Pelaksanaan Pelaporan Profil Murid

APDM menyediakan
tapak untuk
mengumpulkan Data
Pentaksiran.

Data pentaksiran dimuat turun dari APDM ke


Modul Profil Murid (offline) untuk dijana dan dicetak
menjadi Pelaporan Profil Murid
Garis Masa Pelaksanaan
Pelaporan Profil Murid (UPSR) di Sekolah TS25 Kohort 1

Muat turun: 1.data


5 - 28 Sept 2017 Murid & Sekolah; 14 - 18 Nov 2017 21 22 Nov 2017 Penjanaan
2.data PPsi , PAJSK; Muat turun data Pelaporan Profil
3. Key-in data PBD UPSR ke sistem Murid
Penataran & Penyerahan data
Bantuan ke sistem pelaporan keputusan UPSR offline Penyediaan Penyerahan
offline. untuk dimuat naik pelaporan Pelaporan UPSR
Sistem kepada murid
ke APDM Pentaksiran
1 Okt 13 Nov 2017 19 - 22 Nov 2017 23 Nov 2017

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER


GARIS MASA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Simulasi Penataran Peringkat JPN dan PPD


( 50 orang guru i. Zon Tengah
PPD Hulu Langat (Selangor, WPKL & WP Putrajaya) 9-10 /8/17
& JPN ii. Zon Selatan
Putrajaya) (Johor, Melaka & Negeri Sembilan) 15-16/8/17
27.7.17 iii. Zon Timur
(Pahang, Terengganu & Kelantan) 16-17/8/17
iv. Zon Sarawak 22-23/8/17
Pengupayaan v. Zon Sabah (Sabah & Labuan) 23-24/8/17
KSPA JPN vi. Zon Utara
31.7 -2.8.17 (Perlis, Kedah, Pulau Pinang & Perak) 28-29/8/17

Julai Ogos September Oktober

Penataran
Peringkat PPD & Sekolah
1 September 30 Oktober 2017

Rumusan

PANDUAN
MENGUPAYAKAN
GURU
MELAKSANAKAN
PAK21
Panduan Mengupayakan Guru Melaksanakan PAK21
Mengupayakan guru merungkai kurikulum dengan menggunakan
pendekatan modular secara berkesan
1. Menguasai DSKP mata pelajaran yang diajar (Standard Kandungan, Standard Pembelajaran &
Standard Prestasi) dengan mengenalpasti kata kunci setiap standard.
2. Menjadikan DSKP sebagai kitab utama dalam melaksanakan PdPc. DSKP seharusnya dihayati
dan dijadikan sebagai pegangan.
3. Merungkai kurikulum dengan membuat pemetaan DSKP berdasarkan bilangan minggu setahun
yang ditetapkan dalam takwim sekolah iaitu 43 minggu (tolak 5 minggu peperiksaan = 38 minggu).
Contoh : Sains mempunyai 9 bidang 5 tema dan Matematik mempunyai 5 bidang dan 13 topik.
4. Membuat pemetaan DSKP (S.K, S.P dan Spi) secara modular serta mengaplikasi 4K 1N dengan
mengambilkira masa dan aras keupayaan murid.
5. Mentafsir dan menterjemahkan RPT ke dalam RPH berdasarkan pemetaan yang telah dibuat.
6. Memastikan aktiviti yang dirancang menjurus kepada objektif pembelajaran dalam RPH. Penulisan
objektif harus mengambilkira pelbagai aras keupayaan murid, masa dan Standard Pembelajaran
yang digabungkan / disepadukan
Panduan Mengupayakan Guru Melaksanakan PAK21
Mengupayakan guru melaksanakan pedagogi PAK21 secara berkesan

1.Melaksanakan strategi , pendekatan, kaedah dan teknik PdPc yang bersesuaian dengan aras
keupayaan murid , kemahiran, bidang, unit yang akan diajar.
Strategi : Berpusatkan murid / berpusatkan bahan
Pendekatan : Inkuiri, penyelesaian masalah, projek, STEM,
Kaedah : Kumpulan, berpasangan, individu
Teknik : Main peranan, simulasi, percambahan fikiran,
2. Melaksanakan aktiviti untuk mencapai objektif dan Standard Pembelajaran berdasarkan aras
keupayaan murid. Aktiviti yang dilaksanakan perlu menampakkan pembelajaran terbeza
(differentieated learning)
Contoh: Aktiviti kumpulan 1 berbeza dengan aktiviti kumpulan 2 dan 3.
Bahan kumpulan 1 berbeza dengan bahan kumpulan 2 dan 3
3. Mengutamakan konsep 5P (penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan
pentaksiran) secara tekal dan menyeluruh. Ini bersesuaian dengan SKPMg2 Standard 4 iaitu
peranan guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai.
Panduan Mengupayakan Guru Melaksanakan PAK21
Mengupayakan guru melaksanakan pentaksiran secara berkesan
1. Merancang Pentaksiran Bilik Darjah berdasarkan Standard Pembelajaran yang telah diajar.
2. Merekod dan menyimpan maklumat Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
3. Melaksanakan PBD berdasarkan pertimbangan profesional sekurang-kurang 3 kali perekodan
setahun. Pertimbangan profesional mesti berdasarkan kepada 3 perkara iaitu:
i. Pencapaian setiap kelompok SK dan SP dengan merujuk Spi
ii. Perkembangan holistik dari segi perubahan tingkahlaku, pengetahuan, kemahiran dan
nilai
iii. Menggunakan kaedah pentaksiran yang pelbagai (pemerhatian, lisan dan
penulisan)
4. Membuat keputusan untuk menentukan SATU tahap penguasaan murid menggunakan
Tafsiran Tahap Penguasaan secara persetujuan bersama-sama.
5. Menganalisis Profil Murid dan menghubung-kaitkan Profil Murid dengan keperluan PdPc serta
menjalankan intervensi untuk membangunkan potensi murid
6. Melaksanakan pentaksiran secara beretika dan berintegriti
Role Model Pelaksanaan PAK21
PEMBELAJARAN ABAD KE-21 PROGRAM TRANSFORMASI
Aplikasi 4K+1N secara aktif dan
SEKOLAH 2025 (TS25) :
menyeluruh
Kurikulum ShowCase PAK21
Pemahaman DSKP (SK,SP, Spi)
Merungkaikan kurikulum dan Petunjuk Role Model
pendekatan modular secara Komunikasi Kolaboratif Pelaksanaan PAK21
berkesan Persekitaran pembelajaran
Kemahiran guru : Content, yang menyeronokkan
Pedagogi dan Pedagogical Penglibatan pembelajaran
Content Knowledge (PCK) murid yang aktif lagi
Kreativiti Pemikiran
selaras dengan PAK21 Kritis bermakna
Pelaksanaan penilaian kendiri Guru yang kompeten,
Pengetahuan
SKPMg2 berintegriti beraspirasi tinggi
Pelaksanaan PBD yang cekap, Pentaksiran Pedagogi Disokong kepimpinan yang
berkesan dan berterusan berkualiti serta berwawasan
Profil Murid menunjukkan Nilai dan
Etika Komitmen komuniti yang
penguasaan murid secara padu
holistik
Bina Upaya Pegawai JPN Dan PPD Bagi Pelaksanaan PAK21
Melalui Program Transformasi Daerah (DTP)

Mengupaya Pegawai JPN dan PPD


JPN & PPD : memberi bimbingan
Menguasai dasar
1 2 dan mentoring
dan peranan Perubahan peranan JPN Sokongan dan intervensi kepada sekolah
sebagai PCK dan PPD dengan kepada sekolah
memberikan tumpuan dan didorong oleh PPD dan
sokongan kepada sekolah diupayakan oleh JPN

Tumpuan dari JPN hingga Sesi Refleksi di semua


ke sekolah kepada peringkat bagi
matlamat kemenjadian memastikan sekolah,
murid daerah dan negeri boleh
Menambat mencapai matlamat Pemantauan,
akses, kualiti, penyelesaian
dan ekuiti 3 4 masalah, dan
tindakan
Rumusan

RUMUSAN

Menjelang tahun2020
semua sekolah telah membudayakan Pembelajaran Abad ke-21

FAHAM

PEMBUDAYAAN
PAK21
KONGSI LAKSANA

AMAL
Tan Sri Dr. Khair Mohamad Yusof,
KPPM

Pembelajaran Abad ke-21 bukan setakat merujuk kepada


penggunaan gajet, perkakasan dan perisian terkini teknologi ICT
di dalam bilik darjah. Sebenarnya Pembelajaran Abad ke-21
bermaksud guru menggunakan kaedah PdP berpusatkan murid
(student-centred) serta menekankan elemen membina
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam diri murid.

Sumber: Majalah Pendidik, November 2016

Anda mungkin juga menyukai