Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema WARISAN BANGSA
Tajuk Uniknya Budaya Kita
Standard Kandungan 1.2
Standard Pembelajaran 1.2.6
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat
dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat
Aktiviti 1. Murid menyebutkan ayat aktif dan ayat pasif yang terdapat dalam
teks petikan
2. Murid membaca dan mendengar pelbagai ragam ayat
3. Murid membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai ragam
ayat
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Ayat aktif, ayat pasif
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Membaca
Tema WARISAN BANGSA
Tajuk Uniknya Budaya Kita
Standard Kandungan 2.3
Standard Pembelajaran 2.3.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan
ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Aktiviti 1. Murid membaca petikan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek dan predikat dengan lancar , sebutan
jelas dan intonasi yang betul
2. Murid berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan
tersirat yang tepat
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Ayat tunggal dan ayat majmuk
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Menulis
Tema WARISAN BANGSA
Tajuk Uniknya Budaya Kita
Standard Kandungan 3.7
Standard Pembelajaran 3.7.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan
deskriptif menggunakan ayat gramatis dengan betul

Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami teks dan gambar


2. Murid menulis karangan berbentuk imaginative tentang maklumat
yang terdapat dalam teks. Contohnya Aku Sebuah Rumah
3. Murid bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Seni Bina
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Seni Bahasa
Tema WARISAN BANGSA
Tajuk Uniknya Budaya Kita
Standard Kandungan 4.4
Standard Pembelajaran 4.4.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Melagukan syair dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta memahami syair tersebut.
Aktiviti 1. Murid melagukan syair dengan sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
2. Murid menyatakan maksud syair.
3. Murid memindahkan maklumat kepada bentuk prosa denhgan
betul.
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Sains Kemasyarakatan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Tatabahasa
Tema WARISAN BANGSA
Tajuk Uniknya Budaya Kita
Standard Kandungan 5.1
Standard Pembelajaran 5.1.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan
institusi abstrak dan penjodoh bilangan mengikut konteks
dengan betul

Aktiviti 1. Membaca dan mengenal pasti kata nama am tak hidup bukan
institusi dan penjodoh bilangan
2. Membina ayat menggunakan kata nama am tak hidup bukan
institusi abstrak dan penjodoh bilangan
3. Murid menghasilkan draf perenggan pendahuluan, isi dan penutup
dalam penulisan kreatif
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Kata nama am tak hidup bukan institusi dan penjodoh bilangan
Pengisian Kurikulum Ilmu: Sejarah
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..