Anda di halaman 1dari 11

1

SULIT

MATEMATIK
Kertas 2
Tahun 4
Oktober
2017
1 jam

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017


TAHUN 4

Nama : Kelas :

MATEMATIK
Kertas 2

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN Markah Markah


SEHINGGA DIBERITAHU No.Soalan Penuh Diperoleh
1 2
1. Kertas soalan ini mengandungi 15 2 3
soalan. 3 4
4 5
2. Jawab semua soalan. 5 5
6 3
3. Jawapan hendaklah ditulis 7 4
dengan jelas dalam ruangan 8 4
yang disediakan dalam kertas 9 5
soalan. 10 3
11 5
4. Tunjukkan langkah-langkah 12 5
penting. Ini boleh membantu 13 4
anda untuk mendapatkan 14 4
markah. 15 4

Jumlah 60

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak

PAT 2017 [Sila lihat sebelah


2

1. Rajah menunjukkan sekeping kad nombor.

25 753

(i) Nyatakan nombor pada kad itu dalam perkataan.

[1 markah]

(ii) Bundarkan nombor pada kad itu kepada ratus yang terdekat.

[1 markah]
2

2. Rajah menunjukkan segitiga-segitiga yang sama besar.

(i) Nyatakan peratus kawasan berlorek ?

[1 markah]

(ii) Tukar nombor tersebut kepada perpuluhan

[2 markah]

3.

2 (i) Nyatakan pecahan kawasan berlorek bagi gambarajah di atas

[1 markah]
3
(ii)

PAT 2017 [Sila lihat sebelah


3

(ii)

4.

(i) [2 markah]

(ii)

[2 markah]

[
5.

(i) Berapakah bilangan pengunjung pada hari Sabtu?

[1 markah]

(ii) Berapakah lebihnya bilangan pengunjung pada hari Isnin berbanding


hari Sabtu?

[2 markah]

(iii) Hitung jumlah pengunjung bagi ketiga-tiga hari itu.


5

5
PAT 2017 [Sila lihat sebelah
4

[2 markah]

6. Rajah menunjukkan sekeping kad nombor.

85
57
1 000

(i) Tukarkan nombor pada kad itu kepada perpuluhan.

[1 markah]

(ii) Bahagikan jawapan pada soalan (i) dengan 5.

[2 markah]

7. Jadual menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling yang dibawa


oleh Anis ketika membeli belah.

Nilai RM100 RM50 RM10 RM5


Kuantiti 2 4 7 13

(i) Berapakah jumlah wang yang dibawa Anis?

[2 markah]

(ii) Anis telah membeli sebuah beg tangan dan sepasang kasut yang
masing-masing berharga RM299.90 dan RM59.90.
Berapakah baki wangnya?

PAT 2017 [Sila lihat sebelah


4
5

[2 markah]

8. Encik Wan bekerja di sebuah syarikat telekomunikasi. Setiap hari, Encik


Wan bekerja di syarikatnya selama 540 minit.

(i) Hitung jumlah masa, dalam jam, Encik Wan bekerja di syarikatnya
dalam sehari.

[2 markah]

(ii) Berapakah jumlah masa, dalam hari dan jam, Encik Wan bekerja dalam
seminggu?

[2 markah]

9. Rajah menunjukkan kedudukan tiga buah bandar, P, Q dan R.

(i) Jarak dari Q ke R adalah 5.75 km lebih daripada jarak dari P ke R.


Hitung jarak dari Q ke R.

[2 markah]

(ii) Berapakah beza jarak antara laluan yang paling jauh dengan laluan
yang paling dekat untuk pergi ke bandar R?

5 PAT 2017 [Sila lihat sebelah


6

[3 markah]

10. Jadual menunjukkan isi padu dua buah bekas, R dan S.

Bekas R S
Isi padu 8 850 m 4.5 kurang daripada bekas R

(i) Berapakah dalam m, isi padu dalam bekas S?

[1 markah]

(ii) Hitung jumlah isi padu, dalam dan m, air di dalam kedua-dua bekas
itu.

[2 markah]

11. Rajah ialah carta pai yang menunjukkan makanan kegemaran bagi
sekumpulan murid.

(i) Apakah makanan yang paling digemari oleh murid?

PAT 2017 [Sila lihat sebelah


7

[1 markah]

(ii) Cari peratusan murid yang suka makan biskut.

[2 markah]

(iii) Berapakah beza peratusan antara makanan yang paling digemari


dengan yang kurang digemari?

[2 markah]

12. Rajah menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS dan sebuah segi
tiga sama sisi TRS.

Perimeter segi tiga TRS ialah 42 cm.

(i) Berapakah perimeter, dalam cm, segi empat sama PQRS?

PAT 2017 [Sila lihat sebelah


8

[1 markah]

(ii) Hitung luas, dalam cm3, segi empat sama PQRS.

[2 markah]

(iii) Hitung perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek.

[2 markah]
13. Rajah menunjukkan jisim sebuah beg sekolah yang berisi 5 buah buku
yang sama.

3
Jisim beg = kg
5
apabila kosong

(i) Berapakah jumlah jisim, dalam g, bagi kelima-lima buah buku itu?

[2 markah]

(ii) Hitung jisim, dalam kg dan g, bagi 3 buah buku itu.

13

4
PAT 2017 [Sila lihat sebelah
9

[2 markah]

14. Rajah menunjukkan kedudukan buah epal pada suatu satah Cartes.

(i) Nyatakan kedudukan epal pada satah Cartes di atas.

[2 markah]

(ii) Sebiji oren diletakkan pada 2 petak ke kanan dan 1 petak ke atas dari
kedudukan epal itu. Apakah kedudukan oren itu?

[2 markah]

15. Rajah ialah carta palang yang menunjukkan mata bagi 4 buah rumah
sukan.

(i) Berapakah mata bagi rumah Biru?

PAT 2017 [Sila lihat sebelah


10

[2 markah]

(ii) Berapakah lebihnya mata rumah Hijau berbanding rumah Kuning?

[2 markah]

- Kertas soalan tamat -

SKEMA JAWAPAN

Soalan Langkah Pengiraan Markah


1 (i) dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga 1m
(ii) 25 800 1m
2 (i) 80 000 + 7 000 + 400 + 10 + 5 1m
(ii) 80 000 - 400 1m
= 79 600 1m
3 (i) 4 796 + 29 846 - 11 413 2m
(ii) 23 229 2m
4 (i) 15 672 1m
(ii) 15 672 x 3 1m
= 47 016 1m
(iii) 15 672 + 47 016 + 23 508 1m
= 86 196 1m
5 (i) 8 900 1m
(ii) 13 728 - 8 900 1m
= 4 828 1m
(iii) 8 900 + 15 228 + 13 728 1m
= 37 856 1m
6 (i) 57.085 1m
(ii) 57.085 5 1m
= 11.417 1m
7 (i) RM200 + RM200 + RM70 + RM65 1m

PAT 2017 [Sila lihat sebelah


11

= RM535 1m
(ii) RM535 - RM359.80 1m
= RM175.20 1m
8 (i) 540 60 1m
= 9 jam 1m
(ii) 9 jam x 7 hari = 63 jam 1m

63 jam 24 jam = 2 hari 15 jam 1m


9 (i) 5.05 km + 5.75 km 1m
= 10.8 km 1m
(ii) 10.8 km - 8.9 km 2m
= 1.9 km 1m
10 (i) 8 850 m - 4 500 m
= 4 350 m 1m
(ii) 8 850 m + 4 350 m 1m
= 13 200 m 1m
11 (i) roti canai 1m
(ii) 100 % - 95 % 1m
=5% 1m
(iii) 40 % - 5 % 1m
= 35 % 1m
12 (i) 14 x 4 = 56 cm 1m
(ii) 14 x 14 1m
= 196 cm2 1m
(iii) 14 x 5 1m
= 70 cm 1m
13 (i) 4.4 kg - 0.6 kg 1m
= 3.8 kg = 3 800 g 1m
(ii) 3 800 5 = 760 g 1m

760 g x 3 = 2 280 g = 2 kg 280 g 1m


14 (i) C3 2m
(ii) E4 2m
15 (i) 85 mata 2m
(ii) 120 mata - 70 mata 1m
= 50 mata 1m

PAT 2017 [Sila lihat sebelah