Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Tuhan

Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan referat Diabetes Melitus sebagai responsi di SMF Ilmu Penyakit

Dalam pada Kepaniteraan Klinik RSUD Jombang Fakultas Kedokteran

Universitas Muhammadiyah Malang.

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah banyak membantu dalam penyusunan laporan ini.Maka pada kesempatan ini,

penulis mengucapkan terima kasih.


Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Jombang, 20 Juli 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER........................................................................................i
KATA PENGANTAR.......................................................................................ii
DAFTAR ISI.....................................................................................................iii
BAB 1 PENDAHULUAN................................................................................1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.......................................................................3

2.1 Diabetes Melitus.............................................................................3


2.1.1 Definisi..................................................................................3
2.1.2 Anatomi Pankreas.................................................................4
2.1.3 Patogenesis............................................................................6
2.1.4 Klasifikasi Diabetes Melitus.................................................8
2.1.5 Komplikasi............................................................................9

ii
2.2 Anatomi Kulit..................................................................................11
2.3 Ulkus Diabteikum...........................................................................12
2.4 Patofisiologi Ulkus Diabetikum......................................................13
2.5 Diagnosis.........................................................................................15
2.6 Diagnosis Banding..........................................................................18
2.7 Penatalaksanaan dan Terapi............................................................19
BAB 3 KESIMPULAN.....................................................................................28
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................29

iii