Anda di halaman 1dari 113

PANDUAN PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN
KELAS BERCANTUM

BAHASA MELAYU
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Cetakan Januari 2017


Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada
kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau
mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan
buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun,
sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan
Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.

i
PANDUAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN GURU-GURU YANG
BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI
MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS
BERCANTUM.

PANDUAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN BAGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS
BERCANTUM.

Cetakan Januari 2017


Kementerian Pendidikan Malaysia

ii
Isi Kandungan Mukasurat

Falsafah Pendidikan Kebangsaan i


Notis Hak Kerajaan ii
Panduan Guru iii
1.0 Pengenalan Mata Pelajaran 1
2.0 Pemetaan Mata Pelajaran 5
3.0 Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum 34
3.1 Pengenalan 34
3.2 Kaedah PdP 35
3.2.1 PdP Secara Kelas 35
3.2.2 PdP Mengikut Tahun Persekolahan 35
3.2.3 PdP Secara Kumpulan 35
3.2.4 PdP Secara Individu 36
3.2.5 PdP Secara Sosial 37
3.3 Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 37
3.3.1 Ciri-ciri Pembelajaran Abad 21 38
3.3.2 Elemen-elemen Yang Terkandung Dalam 40
Pembelajaran Abad 21
3.3.3. Kaedah P&P 41
3.4 Strategi Pelbagai Aras (Multigrade Strategy) 48
3.4.1 Pengajaran Seluruh Kelas 49
3.4.2 Pengajaran Arah Kendiri 49
3.4.3 Peer Tutoring 51
3.4.4 Pengajaran Kumpulan 52
3.4.5 Kolaborasi dengan Pelbagai Pihak 52
4.0 Contoh Ringkasan Pengajaran Harian 54

Rujukan
Senarai Panel Penggubal

iii
PANDUAN GURU

PENGENALAN

Panduan pengajaran dan pembelajaran (PdP) kelas bercantum ini disediakan untuk
membantu guru merancang, mengurus dan melaksanakan kelas bercantum. Panduan
ini memberi peluang kepada guru untuk mendapatkan maklumat tentang strategi dan
kaedah pengajaran pelbagai gred yang digunakan dalam kelas bercantum.

SASARAN PANDUAN

Guru yang melaksanakan kelas bercantum.

SUSUNAN KANDUNGAN PANDUAN

Panduan ini ditulis dalam susunan kandungan seperti berikut:

1. Pengenalan Mata Pelajaran


2. Pemetaan Mata Pelajaran
3. Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum
4. Contoh Ringkasan Pengajaran Harian (RPH)

iv
1.0 Pengenalan Mata Pelajaran

Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam


arus globalisasi. Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum.
Seiringan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif
menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum.

Selaras dengan perubahan tersebut, kurikulum Bahasa Malaysia turut


melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam penggubalannya hingga
terhasil Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Standard yang diketengahkan ini
mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard
Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan,
kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di
sekolah kebangsaan.

Penggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia berpaksikan Rukun


Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Standard ini menjujung peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan,
bahasa rasmi, bahasa perpaduan negara, bahasa ilmu dan bahasa pengantar di
sekolah. Standard ini turut menitikberatkan penggabungjalinan kemahiran
bahasa, penyerapan ilmu dan nilai murni. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
boleh dijadikan pemangkin untuk memahami akal budi, pemikiran dan
sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta akan bahasa dan
tanah air yang dikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan
bahasa Melayu.

Pada asasnya, pembinaan kerangka standard ini berdasarkan prinsip


Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Standard ini mengetengahkan
pendekatan berbentuk panduanar dan pembelajaran secara didik hibur bagi
mencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan.
Seterusnya, membolehkan murid memperkembangkan keupayaan dan
penguasaan kemahiran bahasa, serta berkomunikasi menggunakan bahasa
Melayu secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan mengambil


kira pendekatan pengajaran bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama.
Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran, minat dan kecerdasan yang
berbeza dalam kalangan murid turut diberi penekanan. Selain itu, aktiviti
kokurikulum di luar bilik darjah turut dijadikan landasan bagi membina keyakinan
diri, mengetengahkan bakat, memupuk sifat kepemimpinan, dan ketokohan
murid dalam pelbagai bidang. Aktiviti kokurikulum juga berupaya memantapkan
penguasaan berbahasa murid serta menyokong pelaksanaan Standard
Kurikulum Bahasa Malaysia.

1
Rancangan Pengajaran Kelas Bercantum Bahasa Melayu.

Dalam situasi pengajaran dan pembelajaran, konsep kepelbagaian murid


perlu diambil kira kerana setiap murid mempunyai daya tanggapan, imaginasi,
minat dan konsentrasi yang berbeza-beza walaupun mereka dalam kumpulan
umur yang sebaya. Murid-murid lebih sesuai dibahagikan kepada kumpulan-
kumpulan kecil mengikut prinsip pecahan kumpulan seperti kumpulan sama
kebolehan, kumpulan pelbagai kumpulan, kumpulan mengikut tahun
persekolahan, kumpulan sosial dan kumpulan individu.

Sehubungan dengan itu, guru-guru yang mengajar kelas bercantum perlu


bijak membuat pengubahsuaian terhadap Dokumen Standard
Pembelajaran(DSP). Guru kelas bercantum perlu sedar bahawa DSP yang
disediakan oleh BPK adalah untuk kelas arus perdana. DSP perlu diubahsuai
supaya selaras dengan keperluan murid-murid dalam kelas bercantum.

Guru-guru yang mengajar kelas bercantum, contohnya Tahun 4 dan 5


perlu meneliti kandungan DSP bagi kedua-dua tahun tersebut dan membuat
penyesuaian bagi setiap mata pelajaran supaya dapat diajar serentak. Tajuk /
tema / kemahiran yang sama boleh diajar serentak. Namun jika dua tajuk / tema
yang berlainan terpaksa diajar dalam satu satu masa, maka kaedah pengajaran
kumpulan perlu dititikberatkan.

MATLAMAT

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk


membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh
berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan,ilmu,
kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan
harian.

OBJEKTIF

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa


Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk:
i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran
dengan teliti dan betul;

ii. mendengar, memahami dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul;

iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan,


pesanan dan pertanyaan dengan betul;

iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila;

2
v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar,
dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul,

vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada


pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila;

vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada


pelbagai sumber secara bertatasusila;

viii. membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan
sebutan dan intonasi yang betul;

ix. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG


Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal
insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang merupakan domain-
domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk
insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi
setiap tunjang adalah:

i. Komunikasi
ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai
iii. Kemanusiaan
iv. Sains dan Teknologi
v. Perkembangan Fizikal dan Estetika
vi. Keterampilan Diri

3
KURIKULUM PANDUAN BERASASKAN STANDARD

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan


pendekatan panduanar untuk memastikan penguasaan kecekapan
berbahasayang baik. Pendekatan panduanar bermaksud memecahkan
kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai panduan. Dalam mata
pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima panduan iaitu Panduan Mendengar
dan Bertutur, Panduan Membaca, Panduan Menulis, Panduan Seni Bahasa dan
Panduan Tatabahasa. Tiga panduan yang pertama berasaskan empat
kemahiran iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran
membaca dan kemahiran menulis. Panduan Seni Bahasa dan Panduan
Tatabahasa menyokong panduan-panduan tersebut untuk mengukuhkan
kecekapan berbahasa murid

Standard Kandungan

Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan
dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran
dan nilai.

Standard Pembelajaran

Satu penetapan kriteriaatau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang


boleh diukur bagi Standard Kandungan.

4
2.0 Pemetaan Mata Pelajaran

BAHASA MELAYU TAHUN 2 DAN 3


STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR
DAN BERTUTUR

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


KANDUNGAN
TAHUN 2 TAHUN 3 CADANGAN
AKTIVITI PDP
1.2 Mendengar, PdP Kelas
1.2.6 Mendengar, 1.2.6 Mendengar,
mengecam dan -SP tahun 2
memahami dan memahami, dan
menyebut bunyi -SP taun 3
menyebut frasa, menyebut frasa
bahasa, iaitu abjad,
ayat tunggal dan dan ayat
suku kata, PdP Kumpulan
ayat majmuk dengan struktur
perkataan, frasa -SP tahun 2
dengan betul binaan ayat
dan ayat dengan
dan tepat. yang betul dan
betul. PdP Kumpulan
tepat.
-SP tahun 3

1.3 Mendengar, PdP Kelas


1.3.1 Mendengar, 1.3.1 Mendengar,
memahami dan -SP tahun 2
memahami dan memahami, dan
memberi respons -SP tahun 3
memberikan memberikan
terhadap sesuatu
respons yang respons yang
arahan, soalan dan PdP Kumpulan
sesuai secara sesuai secara
pesanan yang -SP tahun 2
lisan atau gerak lisan atau gerak
didengar dengan
laku terhadap laku terhadap
betul. PdP Kumpulan
arahan arahan
-SP tahun 3
berdasarkan berdasarkan
ayat perintah ayat perintah
jenis silaan dan jenis ayat
ayat perintah permintaan dan
jenis larangan ayat perintah
dengan betul. jenis ayat
suruhan dengan
betul.

PdP Kelas
1.3.2 Mendengar, 1.3.2 Mendengar,
-SP tahun 2
memahami dan memahami dan
-SP tahun 3
memberikan memberikan
respons dengan respons dengan
PdP Kumpulan
betul secara betul secara
-SP tahun 2
lisan terhadap lisan terhadap
pelbagai soalan soalan yang
PdP Kumpulan
bercapah. mengandungi
-SP tahun 3
kata tanya.

PdP Kelas
1.3.3 Mendengar, 1.3.3 Mendengar,
-SP tahun 2
memahami dan memahami dan
-SP tahun 3
memberikan memberikan
respons secara respons dengan
PdP Kumpulan
lisan dan gerak menyampaikan
-SP tahun 2
laku pesanan
berdasarkan dengan betul.
PdP Kumpulan
pesanan
-SP tahun 3

5
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
mengikut urutan
dengan betul.

1.4 Bertutur, berbual PdP Kumpulan


1.4.1 Berbual tentang 1.4.1 Bertutur tentang
dan menyatakan - SP tahun 2
sesuatu perkara sesuatu perkara
permintaan tentang
dengan daripada
sesuatu perkara PdP Kumpulan
menggunakan pelbagai sumber
daripada pelbagai - SP tahun 3
ayat tunggal dan dengan
sumber dalam
ayat majmuk menggunakanpe
situasi formal dan
yang betul lbagai ayatdalam
tidak formal secara
dalam situasi pelbagai situasi
bertatasusila.
tidak formal secara
secara bertatasusila.
bertatasusila.

PdP Kelas
1.4.2 Berbual tentang 1.4.2 Berbual tentang
-SP tahun 2
sesuatu perkara sesuatu perkara
-SP taun 3
menggunakan menggunakan
kata panggilan kata panggilan
PdP Kumpulan
dengan tepat yang sesuai bagi
- SP tahun 3
bagi keluarga kalangan bukan
bukan kalangan ahli keluarga
keluarga asas dalam pelbagai
dalam situasi situasi secara
tidak formal bertatasusila.
secara
bertatasusila.

PdP Kelas
1.4.3 Berbual tentang 1.4.3 Berbual tentang
-SP tahun 2
sesuatu perkara sesuatu perkara
menggunakan menggunakan
PdP Kumpulan
kata ganti nama kata ganti nama
-SP tahun 2
diri ketiga diri dengan
dengan betul betuldalam
PdP Kumpulan
dalam situasi pelbagai situasi
-SP tahun 3
tidak formal secara
secara bertatasusila.
bertatasusila.

PdP Kelas
1.4.4 Bertutur dan 1.4.4 Bertutur dan
-SP tahun 2
menyatakan menyatakan
-SP tahun 3
permintaan permintaan
dengan intonasi dengan
PdP Kumpulan
yang betul menggunakan
-SP tahun 2
tentang sesuatu kata dan ayat
perkara dalam yang sesuai

6
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
situasi tidak tentang sesuatu PdP Kumpulan
formal secara perkara dalam -SP tahun 3
bertatasusila. pelbagai situasi
secara
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan PdP Kelas


1.5.1 Bercerita 1.5.1 Bercerita
menceritakan -SP tahun 2
tentang sesuatu tentang sesuatu
sesuatu perkara -SP tahun 3
perkara dengan perkara dengan
semula dengan
tepat, sebutan tepat, sebutan
tepat menggunakan
yang jelas dan yang jelas dan
sebutan yang jelas
intonasi yang intonasi yang
dan intonasi yang
betul betul
betul.
menggunakan menggunakan
ayat majmuk. ayat tunggal
dan ayat
majmuk dengan
betul.
PdP Kelas
1.5.2 Menceritakan 1.5.2 Menceritakan
-SP tahun 2
sesuatu perkara sesuatu perkara
-SP tahun 3
yang didengar yang diibaca
dengan tepat, dengan tepat ,
sebutan yang sebutan yang
jelas dan jelas dan
intonasi yang intonasi yang
betul betul
menggunakan menggunakan
ayat majmuk. ayat tunggal dan
ayat majmuk
dengan betul.
1.6 Berbicara untuk PdP Kelas
1.6.1 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk
menyampaikan -SP tahun 2
mendapatkan mendapatkan
maklumat tentang -SP tahun 3
maklumat yang maklumat yang
sesuatu perkara
tepat tentang tersurat dengan
daripada pelbagai
sesuatu perkara tepat tentang
sumber dengan
daripada sesuatu perkara
tepat secara
pelbagai sumber daripada
bertatasusila
secara pelbagai sumber
bertatasusila. secara
bertatasusila.

PdP Kelas
1.6.2 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk
- SP tahun 2
menyampaikan menyampaikan
- SP tahun 3
maklumat maklumat
tentang sesuatu tentang sesuatu
perkara perkara
daripada daripada
pelbagai sumber pelbagai sumber
dengan tepat secara
dan jelas secara bertatasusila.
bertatasusila.
PdP Kumpulan
1.6.3 Berbicara untuk 1.6.3 Berbicara untuk
-SP tahun 2
menyampaikan menyampaikan

7
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
maklumat maklumat
dengan tepat dengan tepat
tentang sesuatu tentang sesuatu PdP Kumpulan
perkara daripada perkara dengan - SP tahun 3
pelbagai sumber menggunakan .
dengan ayat yang
menggunakan mengandungi
ayat yang frasa yang
mengandungi sesuai secara
rangkai kata bertatasusila.
yang sesuai
secara
bertatasusila.
PdP Kelas
1.7 1.7.1 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dan
-SP tahun 2
mengemukakan mengemukakan
Berbincang dan -SP tahun 3
pandangan pandangan
mengemukakan
tentang sesuatu tentang sesuatu
pendapat tentang
perkara perkara
sesuatu perkara
daripada menggunakan
daripada pelbagai
pelbagai sumber perkataan frasa
sumber secara
secara dan ayat yang
bertatasusila.
bertatasusila. sesuai daripada
pelbagai sumber
secara
bertatasusila
PdP Kumpulan
1.7.2 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan
- SP tahun 2
mengemukakan mengemukakan
pendapat pendapat
PdP Kumpulan
tentang sesuatu tentang sesuatu
- SP tahun 3
perkara daripada perkara dengan
pelbagai sumber menggunakan
secara perkataan, frasa
bertatasusila. dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

8
STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


KANDUNGAN
TAHUN 2 TAHUN 3 CADANGAN
AKTIVITI PDP
2.2 Membaca dan PdP Kelas
2.2.1 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan
memahami -SP tahun 2
memahami perkataan memahami
perkataan, -SP tahun 3
dalam ayat tunggal perkataan
frasa dan ayat
yang mengandungi berimbuhan
daripada
dua atau tiga suku awalan dan
pelbagai PdP Kumpulan
kata, diftong, vokal berimbuhan
sumber - SP tahun 2
berganding, digraf akhiran dalam
dengan
dan konsonan ayat daripada
sebutan yang PdP Kumpulan
bergabung dengan pelbagai bahan
betul. -SP tahun 3
sebutan yang betul. bacaan dengan
sebutan yang
betul.
PdP Kelas
2.2.2 Membaca dan 2.2.2 Membaca dan
-SP tahun 2
memahami frasa memahami frasa
-SP tahun 3
dalam ayat yang yang
mengandungi mengandungi
PdP Kumpulan
perkataan dua atau diftong, vokal
-SP tahun 2
tiga suka kata, berganding, digraf
diftong, vokal dan konsonan
PdP Kumpulan
berganding, digraf bergabung dalam
-SP tahun 3
dan konsonan perenggan
bergabung dengan daripada pelbagai
sebutan yang betul. bahan bacaan
dengan sebutan
yang betul.
PdP Kumpulan
2.2.3 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan
-SP tahun 2
memahami ayat memahami ayat
majmuk daripada dalam perenggan
PdP Kumpulan
pelbagai bahan daripada pelbagai
-SP tahun 3
bacaan dengan bahan bacaan
sebutan yang betul. dengan sebutan
yang betul.
2.3 Membaca kuat PdP kelas
2.3.1 Membaca kuat ayat 2.3.1 Membaca kuat
pelbagai bahan -SP tahun2
penyata dengan pelbagai bahan
bacaan dengan -SP Tahun 3
lancar, sebutan yang bacaan yang
lancar,
jelas, intonasi yang mengandungi
sebutan yang PdP Kumpulan
betul dan berjeda. pelbagai pola
jelas dan -SP tahun 2
ayat dengan
intonasi yang
lancar, sebutan
betul. PdP Kumpulan
dan intonasi yang
-SP tahun 3
betul dan jelas.
PdP Kumpulan
2.3.2 Membaca kuat 2.3.2 Membaca kuat
- SP tahun 2
pelbagai jenis ayat pelbagai bahan
dengan lancar, bacaan yang

9
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
sebutan yang jelas mengandungi ayat PdP Kumpulan
dan intonasi yang tunggal sususan -SP tahun 3
betul mengikut tanda biasa dan susunan
baca. songsang dengan
lancar, sebutan
dan intonasi yang
betul dan jelas.

PdP Kelas
2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan
-SP tahun 2
memahami memahami maklumat memahami
-SP tahun 3
maklumat untuk mengenal pasti maklumat untuk
yang tersurat idea utama dan idea mengenal pasti
PdP Kumpulan
dan tersirat sampingan dalam pertautan idea
- SP tahun 2
daripada bahan multimedia dalam bahan
pelbagai dengan tepat. multimedia bagi
PdP Kumpulan
bahan untuk membuat ramalan
-SP tahun 3
memberi dengan tepat.
respons
dengan betul.
PdP Kumpulan
2.4.2 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan
-SP tahun 2
memahami memahami
maklumat daripada maklumat
PdP Kumpulan
bahan multimedia daripada bahan
-SP tahun 3
untuk menyatakan multimedia untuk
maklumat mengikut membuat
urutan dengan betul. penilaian dengan
betul.
PdP Kelas
2.4.3 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan
-SP tahun 2
memahami maklumat memahami
yang tersurat dengan maklumat yang
tepat daripada bahan tersirat dengan
PdP Kumpulan
multimedia yang tepat daripada
- SP tahun 2
sesuai. bahan multimedia
yang sesuai
PdP Kumpulan
untuk membuat
-SP tahun 3
penilaian dengan
betul.
2.5 Membaca, PdP Kelas
2.5.1 Membaca dan 2.5.1 Membaca dan
memahami dan -SP tahun 2
memahami bahan memahami
menaakul -SP tahun 3
grafik yang bahan grafik
untuk
mempunyai yang
memindahkan
perkataan dengan mengandungi
maklumat yang
betul. ayat dengan
terdapat dalam
betul.
pelbagai bahan
dengan betul. PdP Kelas
2.5.2 Membaca, 2.5.2 Membaca ,
-SP tahun 2
memahami dan memahami dan
-SP tahun 3
menaakul bahan menaakul
grafik dan bahan maklumat dalam
bukan grafik dengan bahan grafik dan
betul. bahan bukan
grafik dengan
betul.

10
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
PdP Kumpulan
2.5.3 Membaca, 2.5.3 Membaca,
-SP tahun 2
memahami dan memahami dan
menaakul bahan menaakul bahan
PdP Kumpulan
bukan grafik untuk grafik untuk
-SP tahun 3
memindahkan memindahkan
maklumat kepada maklumat
bentuk grafik serta kepada bentuk
ayat dengan betul. bukan grafik
dengan betul.

2.6 Membaca PdP Kumpulan


2.6.1 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan
pelbagai bahan - P tahun 2
bahan kreatif yang memahami
sastera dan
sesuai untuk pelbagai bahan
bukan sastera PdP Kumpulan
menambah kosa kreatif yang
yang sesuai -SP tahun 3
kata dan sesuai untuk
bagi memupuk
meningkatkan menambah kosa
minat
kelancaran bacaan. kata umum dan
membaca.
kosa kata istilah.

PdP Kumpulan
2.6.2 Membaca dan 2.6.2 Membaca dan
-SP tahun 2
memahami pelbagai memahami
bahan bacaan pelbagai bahan
PdP Kumpulan
berbentuk didik hibur bacaan bukan
-SP tahun 3
untuk menambahkan sastera untuk
ilmu dan kosa kata. mendapat ilmu
pengetahuan.

11
STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


KANDUNGAN
TAHUN 2 TAHUN 3 CADANGAN
AKTIVITI PDP
3.2 Menulis
3.2.4 Menulis pelbagai
huruf, suku Guru boleh
perkataan dan frasa
kata, memilih
yang mengandungi
perkataan, mana-mana
perkataan dua atau
frasa dan SP Tahun 3
lebih suka kata,
ayat secara yang sesuai.
diftong, vokal
mekanis contoh:
berganding, digraf dan
dengan 3.2.7
konsonan bergabung
betul dan
dengan cara yang
kemas.
betul dan tulisan yang
kemas.
Guru boleh
3.2.5 Menulis ayat yang
memilih
mengandungi yang
mana-mana
perkataan dua atau
SP Tahun 3
lebih suka kata,
yang sesuai.
diftong, vokal
contoh:
berganding, digraf
dan konsonan 3.2.7
bergabung dengan
cara yang betul dan
tulisan yang kemas.
PdP kelas
3.2.6 Menulis ayat majmuk 3.2.6 Menulis ayat
-SP tahun 2
dengan betul dan tunggal dan
-SP tahun 3
kemas. ayat majmuk
secara mekanis
PdP Kumpulan
dengan betul
-SP tahun 2
dan kemas.
PdP Kumpulan
-SP tahun 3

PdP Kumpulan
3.2.7 Menulis secara 3.2.7 Menulis frasa
- SP tahun 2
mekanis abjad dan dan ayat
perkataan dalam tunggal secara
PdP Kumpulan
bentuk tulisan mekanis dalam
-SP tahun 3
berangkai dengan bentuk tulisan
betul. berangkai
dengan betul
dan kemas.
3.3 Membina
3.3.1 Membina dan menulis
dan Guru boleh
perkataan dan frasa
menulis memilih
dengan cara yang
perkataan, mana-mana
betul dan kemas.
frasa dan SP Tahun 3
ayat yang sesuai.
dengan contoh:
betul. 3.3.3

12
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
3.3.2 Membina dan menulis
Guru boleh
ayat yang
memilih
mengandungi
mana-mana
perkataan dua atau
SP Tahun 3
lebih suka kata,
yang sesuai.
diftong, vokal
contoh:
berganding, digraf, dan
konsonan bergabung 3.3.4
dengan betul.
PdP kelas
3.3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan
-SP tahun 2
jawapan dalam bentuk menulis
-SP tahun 3
ayat mudah dengan jawapan
betul berdasarkan pemahaman
soalan. berdasarkan
PdP Kumpulan
soalan
- SP tahun 2
bertumpu
dengan betul.
PdP Kumpulan
-SP tahun 3

PdP kelas
3.3.4 Membina dan menulis 3.3.4 Membina dan
-SP tahun 2
ayat tunggal dan ayat menulis
-SP tahun 3
majmuk berdasarkan pelbagai jenis
bahan grafik dengan ayat
betul. berdasarkan
PdP Kumpulan
bahan grafik
- SP tahun 2
dalam satu
perenggan
PdP Kumpulan
dengan betul.
-SP tahun 3

PdP Kumpulan
3.4 Menulis 3.4.1 Menulis imlak 3.4.1 Menulis imlak
- SP tahun 2
imlak perkataan dan frasa perkataan
dengan yang mengandungi berimbuhan
PdP Kumpulan
tepat. perkataan dua atau dengan tepat.
-SP tahun 3
lebih suku kata, diftong
dan vokal berganding
dengan tepat.

PdP Kumpulan
3.4.2 Menulis imlak 3.4.2 Menulis imlak
- SP tahun 2
perkataan dan frasa frasa dan ayat yang
yang mengandungi mengandungi
PdP Kumpulan
perkataan dua atau perkataan
-SP tahun 3
lebih suku kata, digraf berimbuhan dengan
dan konsonan tanda baca dan ejaan
bergabung dengan yang tepat.
tepat.
PdP Kumpulan
3.5 Mencatat 3.5.1 Mencatat maklumat 3.5.1 Mencatat
- SP tahun 2
maklumat penting dengan betul maklumat yangbetul
yang betul daripada pelbagai mengikut
PdP Kumpulan
tentang sumber. susunandaripada
-SP tahun 3
sesuatu pelbagai sumber.

13
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
perkaradari PdP Kumpulan
3.5.2 Mencatat maklumat 3.5.2 Mencatat
pada - SP tahun 2
penting yang betul maklumat yang
pelbagai
untuk betul untuk
sumber. PdP Kumpulan
menghubungkaitkan membuat carta
-SP tahun 3
fakta daripada alir daripada
pelbagai sumber. pelbagai
sumber.
PdP kelas
3.6 Menulis 3.6.1 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk
-SP tahun 2
untuk menyampaikan menyampaikan
-SP tahun 3
menyampai maklumat yang betul maklumat yang
kan menggunakan betul
PdP Kumpulan
maklumat perkataan, diksi, frasa menggunakan
- SP tahun 2
tentang dan ayat dengan idea utama dan
sesuatu menegaskan idea sampingan
PdP Kumpulan
perkara kesantunan berbahasa dengan bahasa
-SP tahun 3
dengan secara berpandu. yang santun.
mengguna
kan bahasa PdP Kumpulan
3.6.2 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk
yang - SP tahun 2
menyampaikan menyampaikan
santun. maklumat berbentuk maklumat
PdP Kumpulan
puisi dengan berbentuk
-SP tahun 3
menegaskan pengumuman
kesantunan berbahasa dengan betul
secara berpandu. menggunakan
bahasa yang
santun.
PdP Kumpulan
3.7 3.7.1 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan
-SP tahun 2
Menghasilka penulisan berbentuk penulisan
n penulisan naratif secara separa pelbagai genre
PdP Kumpulan
kreatif dalam terkawal dengan betul. kreatif secara
-SP tahun 3
pelbagai berpandu
genre dengan betul.
dengan
betul.

PdP Kumpulan
3.7.2 Menghasilkan 3.7.2 Menghasilkan
-SP tahun 2
penulisan berbentuk penulisan
naratif dan bukan kreatif
PdP Kumpulan
naratif secara separa berbentuk
-SP tahun 3
terkawal dengan betul. imaginatif dan
deskriptif
secara
berpandu
dengan betul.
PdP Kumpulan
3.8 Mengedit 3.8.1 Mengedit perkataan 3.8.1 Mengedit dan
- SP tahun 2
dan dalam ayat daripada memurnikanhas
memurnikan aspek ejaan dan tanda il penulisan
PdP Kumpulan
hasilpenulis baca. daripada aspek
-SP tahun 3
an dengan penggunaan
betul. kata, imbuhan,
kata majmuk
dan tanda baca
dengan betul.

14
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
PdP Kumpulan
3.8.2 Mengedit dan 3.8.2 Mengedit dan
- SP tahun 2
memurnikan perkataan memurnikan
dalam ayat daripada hasil penulisan
PdP Kumpulan
aspek ejaan dan tanda berbentuk
-SP tahun 3
baca. naratif daripada
aspek
penggunaan
kata, imbuhan,
ejaandan tanda
baca dengan
betul.

15
STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


KANDUNGAN
TAHUN 2 TAHUN 3 CADANGAN
AKTIVITI PDP
PdP kelas
4.1 Menyebut dan 4.1.1 Menyebut lirik lagu 4.1.1 Menyebut dan
-SP tahun 2
memahami dengan jelas melalui memahami lirik lagu
-SP tahun 2
unsur seni nyanyian secara yang mengandungi
dalam lagu didik hibur. mesej dalam
melalui nyanyian yang
nyanyian dipersembahkan
secara didik secara didik hibur.
hibur.
PdP kelas
4.1.2 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan
-SP tahun 2
menyatakan maksud menghasilkan lirik
-SP tahun 2
perkataan dalam lirik lagu yang
lagu melalui mengandungi mesej
PdP
nyanyian dan gerak secara terkawal dan
Kumpulan
laku secara didik menyampaikan
- SP tahun 2
hibur. melalui nyanyian
secara didik hibur.
PdP
Kumpulan
-SP tahun 3

PdP kelas
4.2 Mengujarkan 4.2.1 Mengujarkan ayat 4.2.1 Mengujarkan ayat
-SP tahun 2
bahasa yang dengan sebutan dengan sebutan yang
-SP tahun 3
indah dan yang betul, intonasi betul, intonasi yang
menggunakan yang jelas dan diksi jelas dan susunan
bahasa badan yang tepat melalui idea yang tepat
secara kreatif penceritaan secara melalui penceritaan
semasa didik hibur. secara didik hibur.
bercerita
secara didik
hibur.
PdP kelas
4.2.2 Mengujarkan ayat 4.2.2 Mengujarkan idea
- P tahun 2
dengan sebutan yang tepat dengan
-SP tahun 2
yang betul, intonasi menggunakan
yang jelas dan diksi bahasa yang indah
yang tepat serta serta gaya yang
PdP
menggunakan mimik sesuai untuk
Kumpulan
muka yang sesuai menyampaikan mesej
- SP tahun 2
melalui penceritaan melalui penceritaan
secara didik hibur. secara didik hibur.
PdP
Kumpulan
-SP tahun 3
PdP kelas
4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan dialog 4.3.1 Mengujarkan dialog
-SP tahun 2
bahasa yang dengan sebutan dengan sebutan yang
-SP tahun 2
indah dan yang betul, intonasi betul, intonasi yang
menggunakan yang jelas dan diksi jelas dan bahasa
PdP
bahasa badan yang tepat melalui badan yang sesuai
Kumpulan
dengan kreatif lakonan spontan melalui lakonan
- SP tahun 2
melalui secara didik hibur. secara didik hibur.
lakonan

16
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
secara didik PdP
hibur. Kumpulan
-SP tahun 3

PdP
4.3.2 Mengujarkan dialog 4.3.2 Mengujarkan dialog
Kumpulan
dengan sebutan secara spontan
-SP tahun 2
yang betul, intonasi berpandukan bahan
yang jelas, diksi rangsangan dengan
PdP
yang tepat dan bahasa badan yang
Kumpulan
mimik muka yang sesuai untuk
-SP tahun 3
sesuai melalui menyampaikan
lakonan secara didik pengajaran melalui
hibur. aktiviti lakonan secara
didik hibur.
PdP kelas
4.4. Melafazkan 4.4.1 Melafazkan dan 4.4.1 Melafazkan dan
SP tahun 2
dan memahami pantun memahami pantun
-SP tahun 3
memahami empat kerat dengan empat kerat dengan
puisi dengan sebutan yang betul sebutan dan intonasi
intonasi yang dan intonasi yang yang betul dan jelas
betul jelas secara didik menggunakan
menggunakan hibur. bahasa yang indah
bahasa yang secara didik hibur.
indah secara
didik hibur. PdP kelas
4.4.2 Membina pantun 4.4.2 Membina pantun
-SP tahun 2
empat kerat secara empat kerat secara
-SP tahun 3
berpandu dan berpandu dan
melafazkannya melafazkannya
PdP
dengan sebutan dengan sebutan dan
Kumpulan
yang betul dan intonasi yang betul
-SP tahun 2
intonasi yang jelas dan jelas secara didik
secara didik hibur. hibur.
PdP
Kumpulan
-SP tahun 3

17
STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


KANDUNGAN
TAHUN 2 TAHUN 3 CADANGAN
AKTIVITI PDP
PdP Kelas
5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan
-SP tahun 2
dan menggunakan kata menggunakan
-SP Tahun 3
menggunakan nama am hidup kata nama am
golongan kata manusia dengan hidup yang
PdP Kumpulan
dengan betul betul mengikut merujuk bukan
-SP tahun 2
mengikut konteks. manusia dan
konteks. penjodoh
PdP Kumpulan
bilangan dengan
-SP tahun 3
betul mengikut
konteks.

PdP Kelas
5.1.2 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan
-SP tahun 2
menggunakan kata menggunakan
-SP Tahun 3
nama khas hidup kata nama khas
manusia dengan hidup yang
PdP Kumpulan
betul mengikut merujuk bukan
- SP tahun 2
konteks. manusia dengan
betul mengikut
PdP Kumpulan
konteks.
-SP tahun 3

PdP Kelas
5.1.3 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan
-SP tahun 2
menggunakan kata menggunakan
-SP Tahun 3
ganti nama diri ketiga kata ganti nama
dengan betul diri sebagai kata
PdP Kumpulan
mengikut konteks. sapaan dengan
- SP tahun 2
betul mengikut
konteks.
PdP Kumpulan
-SP tahun 3
PdP Kumpulan
5.1.4 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan
- SP tahun 2
menggunakan kata menggunakan
kerja tunggal dengan kata kerja aktif
PdP Kumpulan
betul mengikut transitif dan tak
-SP tahun 3
konteks. transitif dengan
betul mengikut
konteks.
PdP Kelas
5.1.5 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan
-SP tahun 2
menggunakan kata menggunakan
-SP Tahun 3
adjektif pancaindera pelbagai jenis
dengan betul kata adjektif
PdP Kumpulan
mengikut konteks. dengan betul
- SP tahun 2
mengikut
konteks.
PdP Kumpulan
-SP tahun 3

18
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
PdP Kelas
5.1.6 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan
-SP tahun 2
menggunakan kata menggunakan
-SP Tahun 3
hubung dengan betul kata hubung
mengikut konteks. gabungan
PdP Kumpulan
dengan betul
- SP tahun 2
mengikut
konteks.
PdP Kumpulan
-SP tahun 3

PdP Kumpulan
5.1.7 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan
- SP tahun 2
menggunakan kata menggunakan
tanya dengan betul kata sendi nama
PdP Kumpulan
mengikut konteks. dan kata seru
-SP tahun 3
dengan betul
mengikut
konteks.
PdP Kelas
5.2 Memahami 5.2.1 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan
-SP tahun 2
dan menggunakan menggunakan
-SP Tahun 3
menggunakan imbuhan awalan, Kata Terbitan
pembentukan imbuhan akhiran dan Awalan beR ,
PdP Kumpulan
kata yang imbuhan apitan meN, PeN, teR
- SP tahun 2
sesuai dalam dengan betul dalam dan di... dengan
pelbagai pelbagai konteks. betul dalam
PdP Kumpulan
situasi pelbagai situasi.
-SP tahun 3
dengan betul.
PdP Kelas
5.2.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan
-SP tahun 2
menggunakan kata menggunakan
-SP Tahun 3
ganda penuh dengan kata ganda
betul dalam pelbagai penuh sebagai
PdP Kumpulan
konteks. penanda nama
- SP tahun 2
haiwan, makna
kesamaan atau
PdP Kumpulan
keserupaan
-SP tahun 3
dengan betul
dalam pelbagai
situasi.

5.2.3 Memahami dan


Guru boleh
menggunakan
memilih
kata majmuk
mana-
rangkai kata
mana SP
bebas dengan
Tahun 3
betul dalam
yang
pelbagai situasi.
sesuai.
contoh:
2.6.1

PdP Kumpulan
5.3.1 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan
- SP tahun 2
membina ayat dasar membina ayat
menggunakan pola tunggal sususan
PdP Kumpulan
ayat FN + FN, FN + biasa dan ayat
-SP tahun 3

19
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
FK, FN + FA, FN + majmuk dengan
FS dengan betul betul dalam
dalam pelbagai pelbagai situasi.
konteks.
PdP Kumpulan
5.3.2 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan
- P tahun 2
membina ayat membina ayat
penyata dengan penyata, ayat
PdP Kumpulan
menggunakan tanda tanya dengan
-SP tahun 3
baca yang betul kata tanya dan
dalam pelbagai tanpa kata tanya,
konteks. ayat seru dan
ayat perintah
dengan betul
dalam pelbagai
situasi.

20
BAHASA MELAYU TAHUN 4 DAN TAHUN 5
STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


KANDUNGAN
TAHUN 4 TAHUN 5 CADANGAN AKTIVITI
PDP
1.2 Mendengar, 1.2.6 Mendengar, 1.2.6 Mendengar, PdP Kelas
mengecam memahami, dan memahami, dan - SP tahun 4
dan menyebut menyebut jenis- menyebut pelbagai
bunyi bahasa, jenis ayat dengan ragam ayat dengan PdP Kumpulan
iaitu abjad, struktur binaan struktur binaan ayat -SP tahun 4
suku kata, ayat yang betul yang betul dan tepat.
perkataan, dan tepat. PdP Kumpulan
frasa dan ayat -SP tahun 5
dengan betul.

1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, PdP Kelas


memahami memahami dan memahami dan - SP tahun 4
dan memberi memberikan memberikan respons
respons respons yang terhadap arahan PdP Kumpulan
terhadap sesuai secara berdasarkan ayat -SP tahun 4
sesuatu lisan atau gerak perintah mengikut
arahan, laku terhadap intonasi dengan PdP Kumpulan
soalan dan arahan betul. -SP tahun 5
pesanan yang berdasarkan ayat
didengar perintah dengan
dengan betul. betul.
1.3.2 Mendengar, 1.3.2 Mendengar, PdP Kelas
memahami dan memahami dan - SP tahun 4
memberikan memberikan respons
respons terhadap secara lisan terhadap PdP Kumpulan
soalan tanpa kata ayat tanya yang -SP tahun 4
tanya secara lisan mengandungi kata
dengan betul. tanya dengan betul. PdP Kumpulan
-SP tahun 5

PdP Kelas
1.3.3 Mendengar, 1.3.3 Mendengar,
-SP tahun 4
memahami dan memahami dan
memberikan memberikan respons
PdP Kumpulan
respons dengan dengan
-SP tahun 4
menyampaikan menyampaikan
pesanan yang pelbagai pesanan
PdP Kumpulan
betul mengikut mengikut urutan
-SP tahun 5
urutan. dengan
menggunakan laras
bahasa yang betul.

1.4 Bertutur, 1.4.1 Bertutur tentang 1.4.1 Bertutur tentang PdP Kelas
berbual dan sesuatu perkara sesuatu perkara -SP tahun 4
menyatakan daripada daripada pelbagai -SP tahun 5
permintaan pelbagai sumber sumber dengan
tentang dengan menggunakan ayat PdP Kumpulan

21
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
sesuatu menggunakan yang gramatis -SP tahun 4
perkara ayat yang dalam situasi formal
daripada gramatis dalam secara PdP Kumpulan
pelbagai situasi formal bertatasusila. - SP tahun 5
sumber dalam dan tidak formal
situasi formal secara
dan tidak bertatasusila.
formal secara
bertatasusila.
1.4.2 Berbual tentang 1.4.2 Berbual tentang PdP Kelas
sesuatu perkara sesuatu perkara -SP tahun 4
menggunakan daripada pelbagai -SP tahun 5
kata gelaran sumber
yang sesuai menggunakan kata PdP Kumpulan
dalam situasi gelaran yang sesuai -SP tahun 4
tidak formal dalam situasi formal
secara secara PdP Kumpulan
bertatasusila. bertatasusila. - SP tahun 5

1.4.3 Berbual tentang 1.4.3 Berbual tentang PdP Kelas


sesuatu perkara sesuatu perkara -SP tahun 4
menggunakan daripada pelbagai -SP tahun 5
kata ganti nama sumber
diri orang dan menggunakan kata PdP Kumpulan
kata ganti nama ganti nama diri dan - SP tahun 4
diri tanya kata ganti nama
dengan betul tunjuk dengan betul PdP Kumpulan
dalam situasi dalam situasi formal - SP tahun 5
formal dan tidak dan tidak formal
formal secara secara
bertatasusila. bertatasusila.

PdP Kelas
1.4.4 Menyatakan 1.4.4 Menyatakan
-SP tahun 4
permintaan permintaan tentang
-SP tahun 5
tentang sesuatu sesuatu perkara
perkara dengan daripada pelbagai
PdP Kumpulan
menggunakan sumber
-SP tahun 4
kata dan bahasa menggunakan ayat
badan yang yang gramatis dan
PdP Kumpulan
sesuai dalam bahasa badan yang
-SP tahun 5
situasi tidak sesuai dalam
formal secara situasi formal
bertatasusila. secara
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang 1.5.1 Bercerita tentang PdP Kelas
menceritakan sesuatu perkara sesuatu perkara -SP tahun 4
sesuatu dengan tepat, dengan tepat, -SP tahun 5
perkara sebutan yang sebutan yang jelas
semula jelas dan intonasi dan intonasi yang
dengan tepat yang betul betul menggunakan
menggunakan menggunakan ayat yang
sebutan yang ayat yang mengandungi laras

22
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
jelas dan mengandungi bahasa yang
intonasi yang wacana. sesuai.
betul.

PdP Kelas
1.5.2 Menceritakan 1.5.2 Menceritakan
-SP tahun 4
sesuatu perkara sesuatu perkara
-SP tahun 5
yang dilihat dan yang dialami
yang ditonton dengan tepat ,
dengan tepat, sebutan yang jelas
sebutan yang dan intonasi yang
jelas dan intonasi betul dengan
yang betul menggunakan ayat
menggunakan yang mengandungi
ayat yang laras bahasa yang
mengandungi sesuai.
wacana.

1.6 Berbicara 1.6.1 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk PdP Kelas
untuk mendapatkan mendapatkan -SP tahun 5
menyampaika maklumat yang maklumat yang
n maklumat tersirat dengan tersurat dan tersirat PdP Kumpulan
tentang tepat tentang dengan tepat -SP tahun 4
sesuatu sesuatu perkara tentang sesuatu
perkara secara perkara secara PdP Kumpulan
daripada bertatasusila. bertatasusila. -SP tahun 5
pelbagai
sumber
dengan
tepatsecara
PdP Kumpulan
bertatasusila. 1.6.2 Menyampaikan 1.6.2 Berbicara untuk
- SP tahun 4
maklumat menyampaikan
tentang sesuatu maklumat tentang
PdP Kumpulan
perkara sesuatu perkara
- SP tahun 5
daripada dengan jelas
mediacetak daripada media
dalam bentuk elektronik
pengumuman menggunakan ayat
dengan yang mengandungi
menggunakan peribahasa secara
ayat yang bertatasusila.
gramatis secara
bertatasusila
1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan PdP Kelas
mengemukakan mengemukakan mengemukakan -SP tahun 4
pendapat tentang pendapat tentang pendapat secara -SP tahun 5
sesuatu perkara sesuatu perkara kritis tentang
daripada pelbagai daripada pelbagai sesuatu perkara
sumber secara sumber dengan daripada pelbagai
bertatasusila. menggunakan sumber dengan
ayat yang menggunakan ayat
gramatis secara yang gramatis
bertatasusila. secara bertatasusila

23
STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


KANDUNGAN
TAHUN 4 TAHUN 5 CADANGAN AKTIVITI
PDP
2.2 Membaca 2.2.3 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan PdP Kelas
dan memahami ayat memahami ayat yang -SP tahun 4
memahami yang mengandungi mengandungi -SP tahun 5
perkataan, perkataan perkataan
frasa dan berimbuhan apitan berimbuhan pinjaman PdP Kumpulan
ayat daripada pelbagai dalam bahan bacaan -SP tahun 4
daripada sumber dengan prosa dengan
pelbagai sebutan yang betul. sebutan yang betul PdP Kumpulan
sumber daripada pelbagai - SP tahun 5
dengan sumber dan
sebutan memahami perkara
yang betul. yang dibaca.

2.3 Membaca 2.3.1 Membaca pelbagai 2.3.1 Membaca pelbagai PdP Kelas
kuat bahan yang bahan yang -SP tahun 4
pelbagai mengandungi mengandungi -SP tahun 5
bahan pelbagai jenis ayat pelbagai ragam ayat
bacaan secara mekanis secara mekanis PdP Kumpulan
dengan dengan lancar, dengan lancar, -SP tahun 4
lancar, sebutan yang jelas sebutan yang jelas
sebutan dan intonasi yang dan intonasi yang PdP Kumpulan
yang jelas betul. betul. - SP tahun 5
dan
intonasi
yang betul.
PdP Kelas
2.3.2 Membaca pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai
- SP tahun 5
bahan yang bahan yang
mengandungi ayat mengandungi ayat
tunggal dan ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang majmuk berbilang
subjek secara subjek dan predikat
mekanis dengan secara mekanis
lancar, sebutan dengan lancar,
yang jelas dan sebutan yang jelas
intonasi yang betul. dan intonasi yang
betul.

2.4.1 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan PdP Kelas


2.4 Membaca
memahami memahami -SP tahun 4
dan
maklumat untuk maklumat yang -SP tahun 5
memahami
mengenal pasti tersurat daripada
maklumat
idea utama dan idea utama dan PdP Kumpulan
yang
idea sampingan idea sampingan -SP tahun 4
tersurat
dalam pelbagai dalam pelbagai
dan tersirat
bahan bagi bahan bagi PdP Kumpulan
daripada
membuat ramalan membuat ramalan - SP tahun 5
pelbagai
dengan tepat. dengan tepat.
bahan
.
untuk
memberi
respons
dengan
betul.

24
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
2.4.2 Membaca dan PdP Kumpulan
2.4.2 Membaca dan
memahami - SP tahun 4
memahami
maklumat yang
maklumat
tersurat daripada PdP Kumpulan
daripada bahan
pelbagai bahan - SP tahun 5
untuk menjana
untuk membuat
idea dengan betul
keputusan dengan
alasan yang betul.

PdP Kumpulan
2.4.3 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan
- SP tahun 4
memahami memahami
maklumat yang maklumat yang
PdP Kumpulan
tersurat dan tersurat dan tersirat
-SP tahun 5
tersirat dengan dengan tepat
tepat daripada daripada pelbagai
pelbagai bahan bahan untuk
untuk membuat membuat ulasan
penilaian dengan yang betul.
betul.
2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan 2.5.1 Membaca dan PdP Kumpulan
memahami memahami memahami - SP tahun 4
dan maklumat yang maklumat yang
menaakul tersurat dan terdapat dalam PdP Kumpulan
untuk tersirat daripada bahan puisi dengan - SP tahun 5
memindahk bahan prosa betul.
an dengan betul.
maklumat
yang
terdapat 2.5.2 Membaca, 2.5.2 Membaca , PdP Kumpulan
dalam memahami dan memahami, dan - SP tahun 4
pelbagai menaakul menaakul maklumat
bahan maklumat yang yang terdapat PdP Kumpulan
dengan tersurat dan dalam bahan puisi - SP tahun 5
betul. tersirat daripada dengan betul.
bahan prosa
dengan betul.

PdP Kumpulan
2.5.3 Membaca, 2.5.3 Membaca,
- SP tahun 4
memahami dan memahami dan
menaakul bahan menaakul bahan
PdP Kumpulan
prosa untuk puisi untuk
- SP tahun 5
memindahkan memindahkan
maklumat kepada maklumat kepada
bentuk puisi bentuk prosa
dengan betul. dengan betul.

2.6 Membaca 2.6.1 Membaca dan 2.6.1 Membaca pelbagai PdP Kumpulan
pelbagai memahami bahan sastera yang - SP tahun 4
bahan pelbagai bahan sesuai untuk
sastera dan sastera yang meningkatkan daya PdP Kumpulan
bukan sesuai untuk fikir secara kritis. - SP tahun 5
sastera meningkatkan
yang daya berfikir
sesuai bagi secara kreatif.

25
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
memupuk
minat
membaca. PdP Kumpulan
2.6.2 Membaca dan 2.6.2 Membaca dan
- SP tahun 4
memahami memahami
pelbagai bahan pelbagai bahan
PdP Kumpulan
bukan sastera bukan sastera
- SP tahun 5
untuk mengenal untuk memperkaya
pasti nilai murni. laras bahasa.

26
STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN


KANDUNGAN
TAHUN 4 TAHUN 5 CADANGAN
AKTIVITI PDP
3.2 Menulis 3.2.6 Menulis ayat 3.2.6 Menulis teks puisi PdP Kelas
huruf, suku dalam perenggan secara mekanis -SP tahun 4
kata, secara mekanis dengan betul dan -SP tahun 5
perkataan, dengan betul dan kemas..
frasa dan kemas. PdP Kumpulan
ayat secara -SP tahun 4
mekanis
dengan PdP Kumpulan
betul dan -SP tahun 5
kemas.
PdP Kumpulan
3.2.7 Menulis ayat 3.2.7 Menulis ayat
- SP tahun 4
majmuk secara dalam perenggan
mekanis dalam secara mekanis
PdP Kumpulan
bentuk tulisan dalam bentuk
- SP tahun 5
berangkai dengan tulisan berangkai
betul dan kemas. dengan betul dan
kemas.

3.3 Membina PdP Kelas


3.3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan
dan menulis -SP tahun 4
menulis jawapan menulis jawapan
perkataan, -SP tahun 5
pemahaman pemahaman
frasa dan
berdasarkan berdasarkan
ayat dengan PdP Kumpulan
soalan yang soalan bertumpu
betul. -SP tahun 4
bertumpu dan dan bercapah
bercapah dengan secara kritis
PdP Kumpulan
betul. dengan betul.
-SP tahun 5

PdP Kelas
3.3.4 Membina 3.3.4 Membina
-SP tahun 4
kerangka untuk kerangka dan
-SP tahun 5
menulis pelbagai menulis karangan
jenis karangan berbentuk naratif
PdP Kumpulan
dengan betul. dan imaginatif
-SP tahun 4
dengan betul.
PdP Kumpulan
-SP tahun 5

3.4.1 Menulis perkataan 3.4.1 Menulis pelbagai PdP Kumpulan


3.4 Menulis imlak
berimbuhan jenis kata ganda - SP tahun 4
dengan tepat.
pinjaman dengan dengan ejaan
ejaan yang tepat yang tepat secara PdP Kumpulan
secara imlak. imlak. - SP tahun 5

3.4.2 Menulis imlak PdP Kumpulan


3.4.2 Menulis frasa dan
frasa dan ayat - SP tahun 4
ayat yang ada
yang
perkataan
mengandungi PdP Kumpulan
berimbuhan
pelbagai jenis - SP tahun 5
pinjaman dengan
kata ganda
ejaan dan tanda
dengan ejaan dan
baca yang tepat
tanda baca yang

27
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
secara imlak. tepat.

3.5.2 Mencatat 3.5.2 Mencatat PdP Kelas


3.5 Mencatat
maklumat yang maklumat yang -SP tahun 4
maklumat
betul mengikut betul mengikut -SP tahun 5
yang betul
urutan untuk urutan daripada
tentang
membuat carta pelbagai sumber.
sesuatu
daripada pelbagai
perkaradaripa
sumber.
da pelbagai
sumber.
3.6.1 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk PdP Kumpulan
3.6 Menulis
menyampaikan menyampaikan -SP tahun 4
untuk
maklumat yang maklumat yang
menyampaik
betul dengan betul dengan PdP Kumpulan
an
menggunakan menggunakan -SP tahun 5
maklumat
idea utama dan idea utama dan
tentang
idea sampingan idea sampingan
sesuatu
serta menegaskan secara kohesi dan
perkara
kesantunan koheren dengan
dengan
berbahasa. bahasa yang
menggunak
santun.
an bahasa
yang
santun.
PdP Kelas
3.6.2 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk
-SP tahun 5
menyampaikan menyampaikan
maklumat maklumat yang
PdP Kumpulan
berbentuk surat, betul berbentuk
-SP tahun 4
laporan dan cerita syarahan, ucapan
dengan jelas serta dan pidato
PdP Kumpulan
menggunakan dengan betul
-SP tahun 5
bahasa yang serta
santun. menggunakan
bahasa yang
santun.
3.7.1 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan PdP Kumpulan
3.7 Menghasilkan
rangka draf perenggan -SP tahun 4
penulisan
pendahuluan, isi pendahuluan, isi
kreatif dalam
dan penutup dan penutup PdP Kumpulan
pelbagai
dalam penulisan dalam penulisan -SP tahun 5
genre dengan
kreatif dengan kreatif dengan
betul.
betul. betul.

PdP Kelas
3.7.2 Menghasilkan 3.7.2 Menghasilkan
-SP tahun 4
penulisan kreatif bahan penulisan
-SP tahun 5
berbentuk kreatif berbentuk
imaginatif dan imaginatif dan
deskriptif dengan deskriptif
betul. menggunakan
ayat gramatis
dengan betul.

28
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
3.8.2 Mengedit dan 3.8.2 Mengedit dan PdP Kelas
3.8 Mengedit dan
memurnikan hasil memurnikan hasil -SP tahun 4
memurnikan
penulisan penulisan -SP tahun 5
hasil
daripada aspek daripada aspek
penulisan
ejaan, tanda baca, ejaan, tanda
dengan betul.
penggunaan kata, baca, kosa kata
imbuhan dan dan struktur ayat
struktur ayat. dalam penulisan.

3.9.1 Menulis ulasan 3.9.1 Menulis ulasan PdP Kumpulan


3.9 Menulis tentang bahan tentang bahan -SP tahun 4
ulasan bukan sastera sastera yang
tentang yang didengar, didengar, ditonton PdP Kumpulan
pelbagai ditonton atau atau dibaca -SP tahun 5
bahan dibaca dengan dengan jelas dan
sastera dan jelas dan menggunakan
bukan menggunakan ayat yang
sastera yang bahasa yang gramatis.
didengar, gramatis.
ditonton atau
dibaca.

29
STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


KANDUNGAN
TAHUN 4 TAHUN 5 CADANGAN
AKTIVITI PDP
4.1.1 Menyebut dan 4.1.1 Menyebut dan PdP Kelas
4.1Menyebut
memahami lirik lagu memahami seni -SP tahun 4
dan
yang mengandungi kata lagu melalui -SP tahun 5
memahami
nilai dan nyanyian sambil
unsur seni
pengajaran yang berlakon.
dalam lagu
dipersembahkan
melalui
melalui nyanyian
nyanyian
secara didik hibur.
secara
4.1.2 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan PdP Kumpulan
didik hibur.
menghasilkan lirik mengubah suai -SP tahun 4
lagu yang seni kata lagu
mengandungi nilai secara berpandu PdP Kumpulan
dan pengajaran dan -SP tahun 5
secara berpandu mempersembahka
dan disampaikan nnya melalui
melalui nyanyian nyanyian secara
secara didik hibur. didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat 4.2.1 Mengujarkan ayat PdP Kelas


4.2Mengujarkan
yang gramatis dengan sebutan -SP tahun 4
bahasa
dengan sebutan yang jelas dan -SP tahun 5
yang indah
yang betul dan intonasi yang
dan
intonasi yang jelas betul serta
menggunak
serta susunan menggunakan
an bahasa
idea yang tepat laras bahasa yang
badan
semasa bercerita sesuai semasa
secara
secara didik hibur. bercerita.
kreatif
semasa
bercerita
secara
didik hibur.
PdP Kelas
4.2.2 Mengujarkan idea 4.2.2 Mengujarkan cerita
-SP tahun 4
yang tepat dengan
-SP tahun 5
menggunakan menggunakan
bahasa yang indah bahasa yang indah
dan ayat yang untuk
gramatis serta menyampaikan
bahasa badan yang idea dengan
sesuai semasa bahasa badan yang
bercerita secara kreatif.
didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan PdP Kelas


4.3
dialog dengan dialog dengan -SP tahun 4
Mengujarka
sebutan dan sebutan yang -SP tahun 5
n bahasa
intonasi yang betul jelas dan intonasi
yang indah
dan jelas, dan yang betul serta
dan
bahasa badan menggunakan
menggunak
yang sesuai bahasa badan
an bahasa
melalui lakonan yang kreatif
badan
secara didik hibur. melalui lakonan.
dengan

30
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
kreatif
melalui
lakonan
secara
didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog 4.3.2 Mengujarkan dialog PdP Kelas


yang dihasilkan yang dihasilkan -SP tahun 4
daripada bahan daripada bahan -SP tahun 5
rangsangan untuk rangsangan untuk
menyampaikan nilai menyampaikan
dan pengajaran nilai murni dengan
dengan bahasa menggunakan
badan yang sesuai. bahasa yang indah
dan bahasa badan
yang sesuai melalui
lakonan.
.
4.4.1 Mendeklamasi 4.4.1 Melagukan syair PdP Kumpulan
4.4. Melafazkan
sajak dengan dengan sebutan -SP tahun 4
dan
sebutan dan yang jelas dan
memahami
intonasi yang betul intonasi yang PdP Kumpulan
puisi
dan jelas secara betul serta -SP tahun 5
dengan
didik hibur serta memahami syair
intonasi
memahami tersebut.
yang betul
maksud sajak
menggunak
tersebut.
an bahasa
yang indah
secara
didik hibur.
4.4.2 Membina dan 4.4.2 Membina syair PdP Kumpulan
memahami sajak secara terkawal - SP tahun 4
secara terkawal dan melagukannya
dan dengan sebutan PdP Kumpulan
mendeklamasikan dan intonasi yang - SP tahun 5
nya dengan betul dan jelas
sebutan dan secara didik hibur
intonasi yang betul serta memahami
dan jelas secara syair tersebut.
didik hibur.

31
STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


KANDUNGAN
TAHUN 4 TAHUN 5 CADANGAN
AKTIVITI PDP
5.1.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan PdP Kumpulan
5.1 Memahami
menggunakan kata menggunakan kata -SP tahun 4
dan
nama am konkrit nama am tak hidup
mengguna
dan penjodoh bukan institusi PdP Kumpulan
kan
bilangan dengan abstrak dan penjodoh -SP tahun 5
golongan
betul mengikut bilangan mengikut
kata
konteks. konteks dengan
dengan
betul.
betul
mengikut
konteks. 5.1.2 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan PdP Kumpulan
menggunakan kata menggunakan kata -SP tahun 4
nama khas tak nama khas hidup
hidup dengan betul manusia dengan PdP Kumpulan
mengikut konteks. nama panggilan atau -SP tahun 5
gelaran yang betul
mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan PdP Kumpulan


menggunakan kata menggunakan kata -SP tahun 4
ganti nama tunjuk ganti nama diri tanya
dengan betul mengikut konteks PdP Kumpulan
mengikut konteks. dengan betul. -SP tahun 5

5.1.4 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan PdP Kelas


menggunakan menggunakan kata -SP tahun 5
kata kerja pasif kerja aktif transitif dan
dengan betul kata kerja pasif PdP Kumpulan
mengikut konteks. mengikut konteks -SP tahun 4
dengan betul.
PdP Kumpulan
-SP tahun 5

5.1.5 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan PdP Kumpulan


menggunakan menggunakan kata - SP tahun 4
kata adjektif dan adjektif dan kata
kata penguat bantu mengikut PdP Kumpulan
dengan betul konteks dengan - SP tahun 5
mengikut konteks. betul.

5.1.6 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan PdP Kumpulan


menggunakan menggunakan kata - SP tahun 4
kata hubung hubung pancangan
pancangan relatif dan kata hubung PdP Kumpulan
keterangan pancangan - SP tahun 5
dengan betul komplemen mengikut
mengikut konteks dengan betul.
konteks.
5.1.7 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan PdP Kumpulan
menggunakan menggunakan kata - SP tahun 4
kata bantu, kata nafi, kata pembenar,
perintah dan kata kata arah, kata PdP Kumpulan
pemeri dengan bilangan mengikut - SP tahun 5
betul mengikut konteks dengan betul.

32
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
konteks.

5.2.1 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan PdP Kumpulan


5.2 Memahami
menggunakan menggunakan - SP tahun 4
dan
imbuhan akhiran imbuhan apitan pada
mengguna
an, -kan, i, kata kerja PdP Kumpulan
kan
imbuhan apitan mempeR...kan, - SP tahun 5
pembentu
pada kata kerja, mempeR...i,
kan kata
kata nama dan kata dipeR...kan, dipeR...i
yang
adjektif serta serta imbuhan sisipan
sesuai
imbuhan pinjaman dalam pelbagai situasi
dalam
dengan betul dalam dengan betul.
pelbagai
pelbagai situasi.
situasi
dengan
betul.
5.2.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan PdP Kumpulan
menggunakan kata menggunakan kata - SP tahun 4
ganda separa ganda berentak dalam
dengan betul dalam pelbagai situasi PdP Kumpulan
pelbagai situasi. dengan betul. - SP tahun 5

5.2.3 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan PdP Kumpulan


menggunakan kata menggunakan kata - SP tahun 4
majmuk bentuk majmuk istilah khusus
yang telah mantap dalam bidang ilmiah PdP Kumpulan
dengan betul dalam dan kata majmuk yang - SP tahun 5
pelbagai situasi. mendukung maksud
kiasan dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan PdP kelas


5.3 Memahami
membina ayat membina ayat tunggal -SP tahun 4
dan
tunggal dengan dan ayat majmuk -SP tahun 5
membina
peluasan subjek dengan peluasan
ayat yang
dan predikat yang subjek dan predikat PdP Kumpulan
betul
betul dalam dengan betul dalam - SP tahun 4
dalam
pelbagai situasi. pelbagai situasi.
pelbagai
PdP Kumpulan
situasi.
- SP tahun 5

5.3.2 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan PdP Kumpulan


membina ayat aktif membina ayat cakap - SP tahun 4
dan ayat pasif ajuk dan cakap pindah
dengan betul dalam dengan betul dalam PdP Kumpulan
pelbagai situasi. pelbagai situasi. - SP tahun 5

33
3.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS BERCANTUM
3.1 Pengenalan
Kelas bercantum mempunyai bilangan murid yang kecil dan terdiri
daripada murid daripada tahun persekolahan yang berbeza. Proses
pengajaran dan pembelajaran dalam kelas bercantum perlu mengambil
kira keperluan murid yang berbeza daripada aspek kebolehan, minat dan
tahap pemikiran. Sehubungan dengan itu kaedah pengajaran pelbagai
gred digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum.
Umumnya, pengajaran dan pembelajaran yang biasa dilaksanakan dalam
pengajaran pelbagai gred adalah Pengajaran Kelas, Pengajaran
Kumpulan dan Pengajaran Individu. Strategi pengajaran dan
pembelajaran seperti penggabungjalinan, penyerapan, pemulihan dan
pengayaan perlu diubahsuai berdasarkan keperluan murid yang pelbagai.

Murid dalam kelas bercantum mempunyai unsur-unsur kepelbagaian


yang perlu diambilkira oleh guru ketika merancang proses pengajaran.
Unsur-unsur kepelbagaian mereka adalah seperti berikut:

i. Umur
ii. Kebolehan
iii. Tahap perkembangan
iv. Latar belakang
v. Pengalaman
vi. Motivasi
vii. Minat

3.2 Pengajaran dan Pembelajaran Pelbagai Gred


Pengajaran pelbagai gred digunakan dalam kelas bercantum untuk
menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Berikut
adalah limajenis pengajaran pelbagai gred yang digunakan dalam kelas
bercantum:

34
3.2.1 PengajaranSecara Kelas
Guru menyampaikan pelajaran kepada semua murid yang berada dalam
bilik darjah kelas bercantum pada masa yang sama. Walau
bagaimanapun, pengajaran secara kelas ini hanya sesuai dilaksanakan
untuk mata pelajaran seperti Pendidikan Jasmani, Muzik, Pendidikan Seni
dan Moral kerana guru boleh menyampaikan maklumat am kepada murid.

3.2.2 Pengajaran Mengikut Tahun Persekolahan


Kaedah ini dijalankan dalam situasi guru mengajar murid dalam kumpulan
berasingan mengikut umur tertentu dalam sesuatu waktu. Guru akan
mengajar satu kumpulan murid secara kelas dan dalam waktu yang sama
murid daripada tahun persekolahan yang lain akan membuat kerja secara
individu. Kaedah ini disebut Kaedah Mengikut Tahun Persekolahan
dengan tujuan membezakannya dengan kaedah kumpulan kebolehan
yang terdapat dalam kelas biasa.

Kaedah ini boleh digunakan apabila terdapat peringkat kebolehan murid


mengikut tahun persekolahan sangat berbeza daripada aspek kemahiran
dan pengetahuan di dalam sesuatu bidang tertentu. Contohnya, bagi
mata pelajaran Bahasa Melayu, kemahiran membaca bagi sebuah kelas
bercantum Tahun 2 dan Tahun 3, guru akan melaksanakan aktiviti
bacaan dengan murid Tahun 2 dan kemudian, manakala murid Tahun 3
diberi buku atau teks untuk pembacaan di ruang pembacaan senyap.
Kemudian guru akan beralih kepada Tahun 3 untuk melaksanakan aktiviti
bacaan.Semasa melaksanakan kaedah ini, guru digalakkan mengadakan
aktiviti-aktiviti kumpulan.

3.2.3 Pengajaran Secara Kumpulan


Kaedah ini bermaksud guru membahagikan murid kepada beberapa
kumpulan dan menyampaikan pengajarann kepada kumpulan murid
tertentu dalam satu-satu masa. Setelah guru selesai membimbing satu
kumpulan, guru akan berpindah dan membimbing kumpulan yang lain;
dan seterusnya bergilir-gilir sehingga merangkumi semua kumpulan
murid.
35
Terdapat beberapa cara yang sesuai untuk membentuk kumpulan :

(a) Kumpulan Mengikut Kebolehan Yang Sama

Murid yang lebih kurang sama tahap kebolehan diletakkan dalam satu
kumpulan . Kumpulan seperti ini sesuai untuk beberapa aktiviti dalam
kemahiran asas, aktiviti pengayaan dan pemulihan.

Kumpulan yang sama kebolehan ini dikenali sebagai kumpulan akademik.


Kaedah ini amat sesuai digunakan untuk mata pelajaran seperti
Matematik, Sains dan bahasa. Guru akan memerhati dan mencatat
pencapaian murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan
kemudian secara sistematik akanmembahagikan murid pada kumpulan-
kumpulan tertentu berdasarkan kebolehan mereka. Guru perlu lebih
menitikberatkan keperluan murid daripada kumpulan yang lemah.

(b) Kumpulan Pelbagai Kebolehan

Murid daripada pelbagai kebolehan dan kecenderungan akan diletakkan


dalam satu kumpulan. Contohnya, ahli kumpulan yang terdiri daripada
murid yang pandai membaca, melukis dan merekacipta. Biasanya
kumpulan seperti ini dibentuk untuk menjalankan satu-satu projek. Oleh
itu kumpulan yang mempunyai pelbagai kebolehan dapat menghasilkan
projek yang berjaya. Lembaran kerja pula disediakan mengikut kebolehan
murid.

3.2.4 Pengajaran Individu


Kaedah ini boleh digunakan setelah semua kumpulan murid telah
melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Guru mengambil kesempatan
untuk membimbing secara individu. Kaedah individu ini bermaksud
pengajaran guru adalah dikhususkan kepada seseorang murid yang
tertentu dengan bahan bantu mengajar atau lembaran kerja khas untuk
murid berkenaan sahaja. Kaedah ini bertujuan untuk mengembangkan
secara optima potensi dan kebolehan murid itu, dan dalam situasi kelas

36
bercantum dimana bilangan muridnya yang bersaiz kecil, kaedah ini
merupakan kaedah paling efektif.

3.2.5 Pengajaran Sosial


Kumpulan ini berbeza dengan kumpulan yang dibentuk berdasarkan
aktiviti dan kumpulan pelbagai kebolehan kerana kumpulan ini dibentuk
berdasarkan kepada penyesuaian kanak-kanak itu sendiri dimana kanak-
kanak diberi peluang memilih kumpulan-kumpulannya sendiri
berdasarkan minat dan kecenderungan murid berkenaan serta dikelilingi
oleh rakan-rakan yang disenangi murid itu. Jenis-jenis aktiviti yang dibuat
biasanya termasuklah permainan, pelajaran muzik, drama atau pelajaran
bercorak rekreasi; juga ata pelajaran yang menekankan kemahiran
psikomotor.

3.3 Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21


Pengajaran bermaksud bagaimana seseorang guru menyampaikan
pelajaran atau ilmu pengetahuan kepada murid. Ia merupakan satu
proses yang bermula daripada persediaan untuk mengajar, melakukan
pengajaran, menilai kembali apa yang telah diajar serta melakukan
tindakan susulan bagi menyempurnakan proses pengajaran itu.
Pengajaran juga adalah rancangan guru yang sistematik untuk
membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Pembelajaran
ialah proses perubahan struktur mental yang membina keupayaan
tingkah laku yang berbeza. Dari sudut kognitif, pembelajaran boleh
berlaku tanpa perubahan tingkah laku yang segera. Proses pembelajaran
yang berlaku secara berterusan akan membawa perubahan tingkah laku.

Pelbagai kaedah pengajaran yang telah digunakan oleh guru sejak


berkurun lamanya. Ini dilakukan untuk memastikan supaya murid
mendapat pembelajaran yang berkualiti dan berkesan. Kaedah
pengajaran yang sering diperkatakan masa kini adalah pembelajaran
abad 21 seiring dengan arus pembangunan. Kementerian Pelajaran
Malaysia telah melancarkan inisiatif pembelajaran abad 21 secara rintis

37
pada tahun 2014 dan meluaskan pelaksanaan ke seluruh negara mulai
tahun 2015 selaras dengan transformasi pendidikan negara dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025). Terdapat perbezaan
antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran abad 21 iaitu:

Pembelajaran Konvensional Pembelajaran Abad Ke-21

Dipimpin oleh guru Berasaskan murid

Pembelajaran langsung Pembelajaran koperatif

Menekankan pengetahuan, Menekankan kemahiran,


kandungan dan kemahiran asas. proses dan pemikiran aras
tinggi

Berfokuskan praktikal
Berfokuskan teori
Menekankan kemahiran hidup
Menekankan Kurikulum
Aktiviti berkumpulan
Aktiviti Individu
Melibatkan komuniti
Merangkumi dalam bilik darjah
Pentaksiran formatif

Pentaksiran sumatif Belajar untuk kehidupan

Belajar untuk sekolah

3.3.1Ciri-Ciri Pembelajaran Abad 21


Pengajaran dan pembelajaran abad 21 turut menekankan 4 ciri iaitu:
(a) Komunikasi (Communication)
(b) Pemikiran kritis (Critical Thinking)
(c) Kolaborasi (Collaboration)
(d) Kreativiti (Creativity)

38
(a) Komunikasi

Murid digalakkan untuk memahami, mengelola dan menghasilkan satu


komunikasi yang efektif dalam pelbagai bentuk sama ada secara lisan
atau tulisan. Murid akan diberi peluang untuk menggunakan kemahiran
komunikasi ketika mengutarakan pendapat mereka sama ada dalam
aktiviti berkumpulan atau pun ketika bersama guru.

(b) Kolaborasi
Murid akan diberi peluang untuk menunjukkan kemampuannya dalam
aktiviti berkumpulan, bakat kepimpinan, memainkan pelbagai peranan,
memikul tanggungjawab, menghormati pendapat orang lain, bertoleransi
dan berempati dengan orang lain.

(c ) Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah


Murid dididik untuk berusaha menganalisa, menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan.

(d) Kreativiti dan inovasi


Murid digalakkan untuk mencuba menghasilkan sesuatu yang baharu atau
membuat inovasi.

39
Secara rumusannya, murid kini perlu didedahkan dengan pelbagai situasi
yang menuntut mereka untuk menyelesaikan pelbagai pemasalahan
supaya mereka boleh menjadi modal insan yang kritis, berdaya saing dan
mampu berhadapan dengan cabaran globalisasi. Mereka juga perlu bijak
berkomunikasi dan bekerja dengan orang lain terutama ketika mereka
berada di dalam alam pekerjaan. Oleh itu, sistem pendidikan negara perlu
menyediakan murid dengan ilmu dan kemahiran ini bersesuaian dengan
kehendak semasa.

3.3.2 Elemen-Elemen Yang Terkandung Dalam Pembelajaran Abad 21


Berikut adalah gambarajah yang menyenaraikan elemen-elemen yang
terkandung dalam pembelajaran abad 21.

Ciri-ciri murid yang diharapkan hasil daripada pembelajaran abad 21


ialah:
bijak menyoal
berupaya membuat hubung kait
yakin berkomunikasi
mengambil risiko

40
ingin tahu
menjana idea
fleksibel
mendengar dan membuat refleksi
mampu bekerja dengan orang lain
mampu berfikir sendiri
menguasai kemahiran literasi
berani mencuba

3.3.3 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad 21.

Strategi kolaboratif dan kooperatif


Strategi koperatif dan kolaboratif memerlukan murid bekerjasama dalam
kumpulan bagi mengatasi sesuatu masalah, memberi maklum balas dan
berkomunikasi serta berinteraksi antara satu sama lain secara beerstuktur.

Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai satu set proses yang membantu


murid berinteraksi satu sama lain untuk mencapai satu matlamat khusus atau
mendapatkan satu hasil akhir (end product) yang ada kaitan dengan isi
kandungan mata pelajaran. Pendekatan berstruktur dalam pembelajaran
koperatif melibatkan proses mencipta, menganalisis dan mengaplikasikan
struktur dan tidak terikat kepada isi kandungan pelajaran.

Ciri-ciri pembelajaran koperatif


Ganjaran kumpulan: ganjaran kumpulan menjadikan murid lebih
bermotivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan
Tanggungjawab individu: mendorong murid membimbing rakan-rakan
sekumpulan dan semua ahli bertanggungjawab menguasai pelajaran
Peranan ahli
Interaksi
Kemahiran berkumpulan-menguruskan sebarang konflik yang timbul di
dalam kumpulan

41
Pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang melibatkan satu
kumpulan murid yang bekerja bersama untuk mencapai hasil pembelajaran
secara bersama. Dalam pembelajaran kolaboratif terdapat tiga cara iaitu
kolaboratif guru-murid, kolaboratif murid, dan kolaboratif melalui ICT. Dalam
Pembelajaran Abad 21, pembelajaran kolaboratif penting kerana ia merupakan
satu proses yang mencabar murid berfikir, menyelesaikan masalah, mepunyai
tujuan yang sama untuk mencapai keputusan.

Ciri ciri pembelajaran kolaboratif


Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid-
contoh maklumat hasil carian internet
Perkongsian kuasa antara guru dan murid penurunan kuasa kepada
murid menentukan objektif sesuatu tugasan, menggunakan kreativiti
mereka menyiapkan tugasan, contohnya pengurusan grafik
Guru sebagai mediator- membantu murid mengaitkan maklumat baru
yang diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan
pemindahan kepada situasi baru

Tambahan pula, pembelajaran ini berpotensi memenuhi gaya pembelajaran


murid, dan murid dapat mempelajari kemahiran interpersonal. Selain itu
pembelajaran ini menuju kepada perubahan dan murid bertoleransi sesama

42
sendiri (Watson & Battistich 2006). Dalam kelas bercantum, kaedah
pembelajaran ini boleh digunakan dalam menjalankan aktiviti kumpulan secara
bersama-sama oleh murid. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan
mengikut kebolehan mereka. Elemen yang perlu di beri perhatian ialah minat,
kebolehandan umur mereka. Bagi murid yang mempunyai aras yang lebih tinggi,
isu yang lebih kompleks boleh dikemukakan di mana ahli-ahli kumpulan akan
berusaha untuk mencari penyelesaian yang sesuai.

Contoh pembelajaran kolaboratif dan kooperatif yang boleh digunakan dalam


kelas bercantum adalah jigsaw, gallery walk, perbincangan kumpulan, projek.
Contoh: Jigsaw Model.

Murid di bahagikan kepada kumpulan. Setiap murid akan belajar satu topik atau
kemahiran. Selepas itu kumpulan itu dibahagikan kepada kumpulan baru supaya
setiap kumpulan mempunyai wakil yang boleh mengajar satu topik atau
kemahiran. Kaedah ini sangat efektif untuk pembentangan isi kandungan .
Murid dapat mengajar murid yang lain dan pada masa yang sama dapat
memupuk sifat kepimpinan. Semasa pembelajaran ini berlaku, guru berpeluang
mengajar kumpulan yang lain.

Pembelajaran kontekstual
Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan
ilmu yang dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat
dan dunia pekerjaan. Pembelajaran kontekstual melibatkan murid sepenuhnya
dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini menekankan proses penglibatan
murid untuk mencari bahan-bahan yang mereka belajar dan kaitkan dengan
kehidupan sebenarnya. Pengajaran ini melibatkan perkongsian pemikiran dan
pengalaman guru untuk memberi kefahaman kepada murid kerana proses
pengajaran dan pembelajaran itu sendiri melibatkan murid, pengajar dan bahan
pengajaran. Pembelajaran kontekstual ini bukan sekadar mendengar dan
mengambil nota tetapi murid mengalami proses pembelajaran secara langsung,
iaitu menghubungkan isi pelajaran dengan dunia sebenar, proses interaksi
antara murid dengan murid yang lain serta menjadikan situasi pengajaran di
dalam kelas sebagai simulasi kepada kehidupan harian mereka.
43
Dalam pengajaran, guru memberi pendedahan, penemuan dan penciptaan
kepada murid. Guru dikehendaki melibatkan murid secara aktif dan menemui
idea dan fakta. Ini akan menjadikan murid dapat melibatkan diri secara
menyeluruh dalam aktiviti dan membentangkan hasil kerja mereka.

Contohnya: Pembelajaran eksperiential, pengalaman hidup sebenar, dan


pembelajaran aktiviti. Kaedah yang boleh digunakan ialah simulasi, main
peranan, kajian kes dan problem based learning

Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)


Pembelajaran Berasaskan Masalahialah satu strategi yang berpusatkan murid.
Murid dikehendaki belajar tentang sesuatu mata pelajaran dengan
menggunakan pengalaman untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Murid akan
menguasai kemahiran berfikir dan juga pengetahuan tentang matapelajaran
tersebut. Kaedah ini bermatlamat untuk menolong murid mengembangkan
pengetahuan mereka, menyelesaikan masalah dengan efektif, pembelajaran
kendiri, kemahiran kolaboratif dan meningkatkan motivasi intrinsik.

Dalam kumpulan, murid mengenalpasti apa yang mereka tahu, apa yang perlu
mereka tahu, bagaimana dan cara mengakses informasi baru untuk
menyelesaikan masalah. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi
sokongan, bimbingan dan memantau proses pembelajaran.

Kitaran Pembelajaran Berasaskan Masalah

44
Contoh:
1) Murid di beri satu masalah untuk berbincang dalam kumpulan. Di sini
murid akan menggunakan pengetahuan sedia ada mereka.
2) Dalam kumpulan, murid akan mengembangkan teori atau hipotesis
untuk menerangkan masalah. Pada masa ini murid akan
mengenalpasti isu pembelajaran. Fasilitator memberi bimbingan
supaya murid dapat membina pengetahuan semasa menyelesaikan
masalah.
3) Pembelajaran kendiri akan berlaku dalam proses ini di mana murid
terus mencari isu dalam masalah yang diberi.
4) Murid akan membentuk kumpulan dan membincang dapatan mereka
berdasarkan apa yang mereka pelajari.

Dalam proses pembelajaran, maklumbalas dan refleksi akan berlaku. Murid aktif
dalam membina pengetahuan baru. Kekuatan PBL adalah proses pembelajaran
ini membina satu keyakinan dalam murid berdasarkan pengalaman dan interaksi
dengan persekitaran mereka, seterusnya menyediakan mereka untuk
menghadapi masalah dan cabaran yang sebenar berlaku dalam dunia.

Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP)


Pembelajaran Berasaskan Projek adalah kaedah pengajaran abad 21 yang
sangat komprehensif kerana ia menyokong kesemua kemahiran dalam ciri abad
21. Ia merupakan satu kaedah pengajaran yang menekankan kajian dalam
bentuk projek sebagai cara murid memeperoleh ilmu. Kaedah ini adalah
berpusatkan murid, memerlukan masa untuk disiapkan, merentasi kurikulum dan
melibatkan kemahiran serta kecerdasan pelbagai. Kaedah ini memerlukan
murid untuk berinteraksi dengan isu dan amalan dunia sebenar selain
menekankan pembelajaran kendiri dan amalan penerokaan oleh murid.

Proses pembelajaran menggunakan kaedah ini bermula dengan soalan-soalan


berpandu, pemahaman konsep dan prinsip terus pelajaran. Ini akan memberi
peluang kepada murid untuk memahami sesuatu perkara dengan mendalam.
Murid biasanya diberi kebebasan untuk memilih tema bagi projeknya
berdasarkan kepada senarai tema yang disediakan. Kemudian murid akan
45
mengumpul segala maklumat dan bahan yang berkaitan dengan projek tersebut.
Oleh itu murid perlu menjangkau bidang yang pelbagai dan luas. Dengan cara
ini projek dapat meluaskan skop pemikiran murid dan memberi mereka peluang
untuk memperoleh pengalaman yang lebih luas. Pembelajaran menggunakan
kaedah ini selalunya dicirikan dengan penghasilan satu produk pada akhir
pembelajaran. Murid juga boleh menunjukkan apa yang telah dipelajari dalam
bentuk demonstrasi dan persembahan.

Terrdapat persamaaan di antara kaedah Pengajaran Berasaskan Masalah


(PBM) dan Pengajaran Berasaskan Projek (PBP) di mana kedua-duanya
menggunakan kaedah inkuiri yang membentuk soalan dan masalah untuk
diselesaikan. Namun begitu terdapat perbezaan di antara keduanya. PBP
menilai murid melalui penghasilan produk atau pembentangan murid terhadap
pemasalahan yang dipilih. Manakala PBM melihat kepada jawapan atau
penyelesaian masalah. Dalam PBM guru akan terus memberikan masalah
kepada murid untuk diselesaikan manakala PBP memberi ruang kepada murid
untuk memilih tema atau isu yang ingin mereka selesaikan.

Flipped classroom
Flipped classroom adalah satu strategi pengajaran yang berbeza dengan
kaedah tradisional yang sering guru laksanakan. Flipped classroom
menyampaikan isi kandungan pengajaran di luar bilik darjah contoh melalui
talian, penggunaan video, audio, perisian multimedia dan apa jua jenis bahan
yang memanfaatkan murid. Kaedah ini adalah fleksibel dan boleh diguna dalam
pelbagai disiplin dan peringkat pendidikan. Pada peringkat sekolah , kaedah ini
tidak terhad kepada murid biasa. Siegle (2013) telah membuktikan kaedah
flipped classroom sesuai dilaksanakan terhadap murid yang istimewa dan murid
yang berbakat. Bagi murid yang pada tahap rendah kaedah flipped classroom
membantu meningkatkan motivasi dan minat murid seperti pemulihan.
Sebaliknya, bagi murid yang mempunyai kecerdasan tinggi, kaedah flipped
classroom bertindak sebagai proses pengayaan.

Dalam pembelajaran menggunakan flipped classroom, guru menyediakan


bahan-bahan bacaan seperti buku, nota, video tape pengajaran dan juga laman
46
web yang berkenaan dengan topik yang hendak diajar. Sebelum pengajaran
topik itu, murid akan membaca atau mengakses bahan tersebut di rumah. Ia
adalah satu persediaan yang rapi dan baik kerana murid dapat mengakses
bahan-bahan pelajaran di rumah mengikut tahap mereka. Sebagai contoh, murid
pada tahap yang rendah boleh melihat bahan-bahan pelajaran beberapa kali
dan murid pada tahap yang tinggi akan lebih bermotivasi untuk mencari lebih
maklumat tentang topik yang berkenaan. Apabila murid menghadiri kelas, guru
telah menyediakan pelbagai aktiviti kumpulan di dalam kelas. Aktiviti kumpulan
adalah berkenaan dengan bahan yang mereka telah baca.

Cadangan ialah guru boleh menyediakan stesen pembelajaran, demonstrasi,


aktiviti makmal, kerja berkumpulan dengan bimbingan.

Ciri-ciri flipped classroom


Pembelajaran aktif: Murid melalui satu proses pembelajaran yang aktif di
mana murid menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran.
Pembelajaran arah-kendiri: Murid merujuk kepada bahan pengajaran
yang lalu dan kaitkan dengan pengetahuan yang baru.

47
Pelbagai gaya pembelajaran: Flipped classroom dapat memenuhi gaya
pembelajaran murid, iaitu pengajaran dan pembelajaran adalah dalam
berbagai bentuk dan murid melibatkan diri dalam aktiviti.
Pelbagai instruction: Murid belajar mengikut tahap kebolehan.
Interaksi sosial: Interaksi sosial dipertingkatkan melalui aktiviti kolaboratif
di dalam kalangan muriddengan murid dan murid dengan guru. Interaksi
dengan guru adalah lebih bermakna.
Penyediaan abad 21: Menggunakan teknologi untuk tujuan pendidikan,
iaitu mengembangkan kemahiran teknologi supaya murid dapat
menggunakan teknologi dan sumber untuk menambah pengetahuan
mereka.

3.4 Strategi Pelbagai Gred(Multigrade Strategy)


Dalam merancang pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum, guru mesti
mengenal murid dari segi aras kebolehan murid, kematangan, umur, dan minat.
Guru yang mengajar kepelbagaian aras dalam kelas bercantum harus
mengetahui beberapa aspek supaya guru dapat menghasilkan pengajaran dan
pembelajaran yang efektif. Aspek-aspek tersebut akan dibincangkan di bawah.

Kumpulan strategik
Bahagikan murid kepada kumpulan pelbagai aras. Dengan pembentukkan
kumpulan pelbagai aras, murid digalakkan bergaul dan berinteraksi dalam
tugasan mereka. Contohnya, guru boleh memberi murid yang beraras rendah
aktiviti membaca, beraras tinggi pula aktiviti menulis dan aktiviti yang lain
bersesuaian dengan tahap murid.

Penyediaan sumber/bahan pengajaran dan pembelajaran


Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran adalah pelbagai jenis dan
harus memberi cabaran kepada pembelajaran murid yang pelbagai aras.
Contohnya, lembaran kerja yang pelbagai jenis untuk digunakan dalam
kumpulan pelbagai aras. Lembaran kerja adalah berbentuk tugasan
berkumpulan, tugasan dengan bimbingan guru, tugasan individu dan tugasan
bimbingan rakan sebaya.

48
Pembelajaran kendiri
Dalam menjalankan aktiviti kumpulan, pada masa yang sama murid juga diberi
peluang untuk membuat pembelajaran kendiri. Pembelajaran kendiri ini akan
menolong murid dalam mencapai objektif pembelajaran.

Meluangkan masa untuk murid berkeperluan khas.


Guru harus memastikan murid yang berkeperluan khas, bermasalah
pembelajaran, boleh mencapai kejayaan seperti murid lain. Memberi tugasan
yang khas dan memberi lebih perhatian individu kepada murid yang berkenaan.
Perhatian individu ini bergantung kepada tahap keperluan murid berkenaan.

Terdapat beberapa strategi pelbagai gred yang boleh digunakan untuk kelas
bercantum. Antaranya adalah seperti apa yang akan dibincangkan di bawah.

3.4.1 Pengajaran Seluruh Kelas


Dalam pengajaran seluruh kelas, guru mengajar semua kumpulan secara
kelas. Untuk strategi ini, guru merancang pengajaran dengan memilih
topik yang sesuai untuk semua murid dalam kelas. Dalam strategi ini,
guru menyediakan isi kandungan, hasil pembelajaran dan kaedah
penyampaian pengajaran yang sama. Sokongan rakan sebaya boleh
diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu murid yang yang
lebih tua boleh bekerjasama dengan murid yang lebih muda. Contoh
aktiviti pengajaran kelas, guru merancang untuk mengajar nombor 1-10
kepada murid yang beraras rendah. Guru tersebut menerangkan nombor
dengan teknik bercerita kepada semua kumpulan dalan bilik darjah.
Semasa becerita guru melibatkan murid yang beraras lebih tinggi
menggunakan chart nombor dan menunjukkan nombor semasa guru
menyebut nombor itu semasa becerita.

3.4.2 Pembelajaran Arah Kendiri


Pembelajaran arah kendiri merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran
untuk memenuhi keperluan pembelajaran individu. Murid diberi
tanggungjawab bagi pembelajaran mereka sendiri. Murid juga diberi
49
peluang untuk belajar mengikut keperluan mereka dan berinisiatif untuk
belajar. Dalam kelas bercantum, lebih daripada dua kumpulan murid
akan terlibat aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam
masa serentak. Oleh sebab itu, guru perlu merancang pembelajaran
arah kendiri kepada salah satu kumpulan murid supaya proses
pengajaran dan pembelajaran boleh berjalan lancar. Contohnya, guru
memberi tugasan kepada sekumpulan murid untuk pembelajaran arah
kendiri semasa mengajar murid di kumpulan lain. Selepas tamat
mengajar di kumpulan itu, guru akan membimbing murid yang
melaksanakan pembelajaran arah kendiri.

Pembelajaran arah kendiri boleh dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti


berikut:
Memberikan murid tugasan. Contoh; kerja sekolah
Memberikan murid projek di mana penglibatan semua murid adalah
maksimum. Contoh; projek sejarah.

Kelebihan pembelajaran arah kendiri:


Murid akan mempunyai autonomi di atas pembelajaran mereka
Kaedah ini boleh meningkatkan motivasi murid untuk belajar
Ia boleh meningkatkan komitmen dan rasa tanggungjawab dalam diri
murid
Murid belajar untuk menetapkan matlamat pembelajaran dan menilai
tahap pencapaian mereka sendiri
Murid dididik untuk membuat keputusan mereka sendiri.

Kelemahan

Murid akan merasa terpinggir dan keliru kerana mereka berasa kurang
mendapat bimbingan daripada guru

50
3.4.3 Peer Tutoring
Peer tutoring atau bantuan rakan sebaya adalah penting dalan pelaksanaan
kelas bercantum. Bantuan rakan sebaya dapat meningkatkan keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Bantuan rakan sebaya
diperlukan apabila guru mengajar satu kumpulan dan pada masa yang sama
bantuan rakan sebaya diperlukan untuk kumpulan yang lain. Murid boleh
mendapatkan bantuan dan sokongan daripada rakan-rakan yang sudah
memahami konsep yang diajar oleh guru. Kaedah ini boleh dilaksanakan
menggunakan 3 cara:
Murid yang lebih tua mengajar murid yang lebih muda (gred yang
berlainan)
Murid yang lebih pandai mengajar murid yang kurang pandai (gred
yang sama)
Dua orang rakan belajar bersama-sama dan saling berbincang untuk
memahami sesuatu tajuk atau topik yang dipelajari.
Murid yang lemah akademik akan mengajar murid yang pandai tapi
dalam subjek lain yang mereka mahir. Contohnya, Pendidikan Seni

Beberapa panduan yang perlu dipatuhi oleh guru ketika melaksanakan


peer tutoring ialah:

Guru perlu teliti dan berhati-hati ketika melantik murid yang akan
menjadi pembimbing.
Guru perlu peka dengan hubungan antara murid yang menjadi
pembimbing dengan murid yang akan dibimbing untuk mengelakkan
konflik.
Guru perlu memberi persediaan kepada murid yang akan menjadi
pembimbing.
Kaedah peer tutoring tidak boleh dilaksanakan terlalu lama
Menasihati murid yang menjadi pembimbing supaya tidak angkuh.
Memberitahu ibubapa tentang pelaksanaan peer tutoring supaya
mereka sedar apa yang berlaku di dalam bilik darjah.

51
Kelebihan peer tutoring:
Memberi ruang dan masa kepada guru untuk menekankan aspek-
aspek lain dalam pengajaran dan pembelajaran kepada kumpulan lain
terutama ketika menyelesaikan masalah.
Memberi peluang kepada murid yang pandai untuk mengasah bakat
sebagai pemimpin dan pembimbing
Murid akan lebih memahami konsep dengan mendalam apabila
menjadi pembimbing
Mampu meningkatkan kematangan dan hubungan interpersonal murid

3.4.4 Pengajaran Kumpulan


Di dalam kelas bercantum yang terdiri daripada pelbagai aras dan
kebolehan, murid boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan ketika
pengajaran dan pembelajaran. Pembahagian murid dalam kumpulan ini
bergantung kepada subjek yang diajar. Terdapat beberapa jenis
kumpulan yang boleh dilaksanakan dalam kelas bercantum iaitu:
Between class ability
Amalan membahagikan murid kepada kelas-kelas yang berbeza
berdasarkan tahap keupayaan.
Within class ability
Amalan membahagikan kelas kepada kumpulan-kumpulan pengajaran
kecil
Pembelajaran kooperatif

3.4.5 Kolaborasi Dari Pelbagai Pihak

Pemantapan komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan guru perlu


dilakukan sebagai usaha meningkatkan profesionalisme guru. Konsep komuniti
pembelajaran profesional boleh didefinisikan sebagai aktiviti-aktiviti kolaboratif
antara pihak sekolah dengan pihak di luar komuniti sekolah. Sekolah boleh
membawa masuk pihak berkepentingan dari luar sekolah ke dalam bilik darjah
untuk menterjemahkan kurikulum dan penyampaian kurikulum, dan aktiviti
kolaboratif antara pihak berkepentingan dengan pihak sekolah untuk
memantapkan penyampaian guru. Antaranya ialah pengajaran bersama rakan
guru (team teaching), tunjuk cara dalam pengajaran (lesson

52
demonstration), sistem sokongan rakan sekerja (buddy support
system), perkongsian pintar antara komuniti sekolah dengan komuniti di luar
sekolah, dan pengajaran secara kolaboratif (collaborative teaching).

Pihak sekolah juga boleh menjalinkan kerjasama dengan ibubapa murid dalam
melaksanakan kelas bercantum ini. Antara langkah-langkah yang boleh adalah:

Mengadakan hari terbuka supaya murid boleh berbincang dengan


ibubapa dan guru tentang prestasi akademik mereka
Mengadakan Khidmat Masyarakat
Ibubapa turut membantu dalam penyediaan bahan bantu mengajar
Menganjurkan aktiviti untuk mengutip dana
Ibubapa turut terlibat dalam penilaian murid dan pemantauan kerja
sekolah
Ibubapa turut menumbang kepakaran untuk mengajar berpasangan
dengan guru

53
4.0 Contoh Ringkasan Pengajaran Harian
KELAS BERCANTUM BAHASA MELAYU TAHUN 2 & 3 (KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN TUTUR)
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEMA ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU

TAJUK Tanggungjawab Menjaga Alam Sekitar

2 IKHLAS / 3 IKHLAS
KELAS / MASA
9.10 pagi 10.10 pagi
Tahun 2
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa,
ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan
STANDARD tepat.
PEMBELAJARAN Tahun 3
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa
dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan
tepat
Pada akhir pengajaran murid dapat:
Tahun 2
OBJEKTIF i. Menyebut tiga ayat tunggal dan ayat majmuk
dengan sebutan yang betul dan tepat.

Tahun 3
ii. Menyebut tiga ayat dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat.

Ilmu : Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral.


Nilai : Menghargai alam sekitar, Bertanggungjawab
PENGISIAN KURIKULUM KB : Menghubungkait
TKP : Verbal linguistik
BCB : Perbincangan

SISTEM BAHASA Kosa Kata: Kata nama

BAHAN BANTU Gambar bahan-bahan terbuang, video, lembaran


BELAJAR kerja
Tahun 2
Murid dapat menyebut tiga ayat tunggal dan ayat
PENILAIAN majmuk dengan sebutan yang betul dan tepat.
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN Tahun 3
Murid dapat menyebut tiga ayat dengan struktur
binaan ayat yang betul dan tepat

54
KELAS BERCANTUM BAHASA MELAYU TAHUN 2 & 3 (KEMAHIRAN
MEMBACA)
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEMA ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU

TAJUK KEINDAHAN ALAM SEKITAR

KELAS / MASA 2 AMANAH / 3 AMANAH 8.10 pagi 9.10 pagi


Tahun 2
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam
ayat tunggal yang mengandungi dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
STANDARD
PEMBELAJARAN
Tahun 3
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan
berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran
dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

Pada akhir pengajaran murid dapat:


OBJEKTIF
Tahun 2
i. membaca ayat tunggal yang mengandungi
konsonan bergabung dengan sebutan yang
betul.
ii. Menyebut dan membaca tiga ayat tunggal yang
mengandungi dua atau tiga suku kata .

Tahun 3
i. membaca lima perkataan yang mengandungi
imbuhan awalan dan akhiran dengan sebutan
yang betul berdasarkan petikan.

EMK : TMK
KB : Menjana Idea
KP : Verbal Linguistik
PENGISIAN KURIKULUM
BCB : Bacaan Mekanis / Bacaan Intensif
Nilai : Menghargai, Bekerjasama
Ilmu : Pendidikan Kesihatan,Dunia Sains

SISTEM BAHASA Tatabahasa : Kosa kata

55
BAHAN BANTU
TMK, Kad bacaan, petikan, lembaran kerja
BELAJAR
Tahun 2
Membaca ayat tunggal yang mengandungi
konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.
PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Tahun 3
PEMBELAJARAN
Membaca lima perkataan yang mengandungi
imbuhan awalan dan akhiran dengan sebutan yang
betul.

56
KELAS BERCANTUM BAHASA MELAYU TAHUN 2 & 3 (KEMAHIRAN
MENULIS)
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEMA ALAM SEKITAR


TAJUK KEHIJAUAN BUMI

KELAS / MASA 2 CEKAL / 3 CEKAL 10.10 pagi 11.10 pagi


Tahun 2
3.3.2 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
STANDARD
PEMBELAJARAN
Tahun 3
3.3.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman
berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
Tahun 2
iii. Menulis empat jawapan dalam bentuk ayat mudah
berdasarkan soalan
OBJEKTIF
Tahun 3.
i. Menulis sekurang-kurangnya lima jawapan
pemahaman soalan bertumpu dengan betul.

EMK : Mengenal pasti


Nilai : Semangat bermasyarakat, kasih sayang
PENGISIAN
KB : Menjana Idea, menilai, analisis
KURIKULUM
KMD : Mengumpul Maklumat
TKP : Verbal Linguistik
BCB : Mencatat
SISTEM BAHASA Ejaan kosa kata

BAHAN BANTU
Muzik, petikan, lembaran kerja
BELAJAR
Tahun 2
PENILAIAN Menulis empat jawapan dalam bentuk ayat mudah.
PENGAJARAN & Tahun 3
PEMBELAJARAN Menulis sekurang-kurangnya lima jawapan pemahaman
dengan betul.

57
KELAS BERCANTUM BAHASA MELAYU TAHUN 4&5 (KEMAHIRAN
MENULIS)
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEMA ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU

TAJUK SAYANGI BUMI

KELAS / MASA 4 AMANAH / 5 AMANAH 8.10 pagi 9.10 pagi


Tahun 4
3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk
imaginatif dan deskriptif dengan betul.

STANDARD Tahun 5
PEMBELAJARAN 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
betul berbentuk syarahan, ucapan, dan pidato
dengan betul serta menggunakan bahasa yang
santun.

Pada akhir pengajaran murid dapat:

Tahun 4
iii. menulis karangan berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul .

OBJEKTIF Tahun 5
ii. menulis karangan berbentuk syarahan dengan
mengikut format yang betul.

EMK : Patriotisme
KB : Menjana Idea
PENGISIAN KP : Memindahkan, Konstruktivisme
KURIKULUM BCB : Bacaan Mekanis / Bacaan Intensif
Nilai : Hemah Tinggi
Ilmu : Pendidikan Kesihatan,Dunia Sains

SISTEM BAHASA Tatabahasa : Kosa kata

BAHAN BANTU
Buku teks, lembaran kerja
BELAJAR
Tahun 4
PENILAIAN
Menulis karangan berbentuk imaginatif dan deskriptif.
PENGAJARAN
DAN
Tahun 5
PEMBELAJARAN
Menulis karangan berbantuk syarahan dengan betul.

58
KELAS BERCANTUM BAHASA MELAYU TAHUN 4&5 (KEMAHIRAN ASPEK
SENI BAHASA)
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEMA KELUARGA

TAJUK KELUARGA BAHAGIA

KELAS / MASA 4 CEKAL / 5 CEKAL 10.10 pagi 11.10 pagi


Tahun 4
4.1.2 memahami dan menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi nilai dan pengajaran secara
berpandu dan disampaikan melalui nyanyian
STANDARD secara didik hibur.
PEMBELAJARAN
Tahun 5
4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu
secara berpandu dan mempersembahkannya
melalui nyanyian secara didik hibur.
Pada akhir pengajaran murid dapat:

Tahun 4
iv. Menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai
OBJEKTIF dan pengajaran secara didik hibur .

Tahun 5
iii. Mengubah suai seni kata lagu secara berpandu
dan disampaikan secara didik hibur.

KB : Menjana Idea, hubung kait


KP : Muzik
PENGISIAN KURIKULUM
BCB : Mentalis
Nilai : Kerajinan, kasih sayang
Ilmu : Muzik

SISTEM BAHASA Tatabahasa : Kosa kata

BAHAN BANTU
Buku teks, lembaran kerja, muzik
BELAJAR
Tahun 4
Menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan
PENILAIAN
pengajaran.
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Tahun 5
Mengubah suai seni kata lagu secara berpandu.

59
KELAS BERCANTUM BAHASA MELAYU TAHUN 4&5 (KEMAHIRAN ASPEK
TATABAHASA)

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEMA KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TAJUK AMALAN PEMAKANAN SEIMBANG

4 MUHIBBAH / 5 MUHIBBAH 11.10 pagi 12.10


KELAS / MASA
tengahari
Tahun 4
5.1.4 memahami dan menggunakan kata kerja pasif
dengan betul mengikut konteks.
STANDARD
PEMBELAJARAN Tahun 5
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif
transitif dan kata kerja pasif mengikut konteks
dengan betul
Pada akhir pengajaran murid dapat:
Tahun 4
v. Menyenaraikan kata kerja pasif dengan betul
secara lisan dan bertulis.
OBJEKTIF vi. Membina lima ayat kata kerja pasif mengikut
konteks dengan betul.

Tahun 5
iv. Menerangkan penggunaan kata kerja aktif transitif
secara lisan.
ii. Membina lima ayat kata kerja aktif transitif
mengikut konteks..

Ilmu : Pendidikan Kesihatan, Sivik


Nilai : Menjaga kesihatan, hormat menghormati,
PENGISIAN kerjasama
KURIKULUM ENT : Kontekstual
BCB : Bacaan intensif
EMK : kreatif dan inovatif
KB : Menjana idea,mengecam

SISTEM BAHASA Tatabahasa : kata kerja pasif, kata kerja akfit transitif

BAHAN BANTU
Lembaran kerja, benda maujud, bahan grafik, petikan
BELAJAR
PENILAIAN Tahun 4
PENGAJARAN DAN Membina lima ayat menggunakan kata kerja pasif.
PEMBELAJARAN

60
Tahun 5
Membina lima ayat menggunakan kata aktif transitif.

61
Contoh Pengajaran Secara Kelas dan Kumpulan
PENGAJARAN SECARA KELAS DAN KUMPULAN (KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN BERTUTUR TAHUN 2 & 3)

CONTOH STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tahun 2 Tahun 3 Pengisian Kurikulum /


Catatan
Set Induksi 1. Murid diberikan gambar alam Ilmu : Pendidikan
sekitar yang tercemar dan Kesihatan
gambar alam sekitar yang tidak Nilai : Menjaga
tercemar. kebersihan
KBAT : Memahami
2. Bersoal jawab tentang kesan
tidak menjaga alam sekitar.

Langkah 1 1. Murid menonton video tentang Laman sesawang :


kempen kitar semula yang
ditayangkan oleh guru. https://www.youtube.c
om/watch?feature=pla
2. Murid menyatakan jenis-jenis yer_detailpage&v=I90
tong kitar semula dan hni3LK5A
kegunaannya berdasarkan
video yang dipertontonkan tadi. http://www.youtube
.com/watch?
v=3_43pQq84Ww

Kegunaan tong kitar


semula :
biru kertas
coklat kaca
jingga tin, keluli dan
plastik
Langkah 2 Murid Murid
menamakan dan melekatkan
melekatkan perkataan
gambar bahan dengan bahan
terbuang pada kitar semula
replika tong kitar yang betul
semula yang berdasarkan
disediakan. kotak kitar
Lampiran 1 semula.
Gambar Lampiran 2
Kad perkataan
Langkah 3 Murid Murid
(Penilaian) mendengar mendengar
video kitar video kitar
semula dan semula dan pilih

62
melengkapkan serta sebut
lembaran semula tiga
berdasarkan struktur binaan
video yang ayat yang betul
didengar. berdasarkan
video.
Lampiran 3
Lembaran Kerja
Pemulihan Murid menyebut Murid menyebut Nilai: Menjaga
semula cara- akibat tidak kebersihan alam
cara untuk menjaga sekitar
menjaga kebersihan alam
kebersihan alam sekitar.
sekitar.

Pengayaan Murid Murid KB: Menghubung kait


menyatakan menyatakan KBAT : Mengingat
kesan sekiranya langkah-langkah
tidak menjaga untuk menjaga
kebersihan alam kebersihan alam
sekitar. sekitar.
Lampiran 4 Lampiran 4
Peta Bulatan Peta Bulatan

63
PENGAJARAN SECARA KELAS DAN KUMPULAN (KEMAHIRAN
MEMBACA TAHUN 2 & 3)
CONTOH STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tahun 2 Tahun 3 Pengisian


Kurikulum /
Catatan
Set Induksi 1. Murid meneliti gambar Keindahan Alam EMK : TMK
Sekitar ENT : KP
Verbal
2. Murid membaca secara mekanis linguistik
maklumat yang dipaparkan. Ilmu : Dunia
Sains,
3. Bersoal jawab tentang gambar yang Pendidikan
memaparkan tentang keindahan alam Kesihatan
sekitar. Nilai : Menjaga

Kebersihan
Lampiran 1 KBAT- Aplikasi
Gambar Alam

Langkah 1 Murid membaca kad Murid membaca ENT :


perkataan yang petikan yang diberi KP - Verbal
mengandungi dan menggariskan linguistik
konsonan bergabung perkataan yang KBAT-
mengandungi Mengingat,
Lampiran 2 imbuhan awalan dan Memahami
Kad Perkataan akhiran.
Lampiran 3
Petikan
Lembaran Kerja
Langkah 2 1. Murid membaca petikan secara individu, BCB - Bacaan
berpasangan atau berkumpulan. Mekanis
KP: Verbal
2. Bersoal jawab dengan murid tentang linguistik
petikan yang diberikan.

Langkah 3 Murid membaca dan Murid membaca dan KP Verbal


(Penilaian) menggariskan menyenaraikan
perkataan konsonan imbuhan awalan dan linguistik
bergabung dalam akhiran dalam Peta
petikan. Pokok. Nilai : Kerjasama
Lampiran 3 Lampiran 4
Petikan Peta Pokok

Pemulihan Murid dibimbing Murid membaca BCB : Mentalis


membaca kad petikan yang KB :
perkataan konsonan mengandungi menganalisis

64
bergabung dengan imbuhan awalan dan
sebutan yang betul. akhiran dengan
Lampiran 2 sebutan yang betul.
Kad Perkataan Lampiran 3
Petikan
Pengayaan Murid membaca ayat Murid membaca teks BCB Bacaan
yang mengandungi yang mengandungi intensif
konsonan imbuhan awalan dan
bergabung. akhiran.
Lampiran 5 Lampiran 6
Ayat Petikan

65
PENGAJARAN SECARA KELAS DAN KUMPULAN (KEMAHIRAN MENULIS
TAHUN 2 & 3)
CONTOH STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Tahun 2 Tahun 3 Pengisian Kurikulum /
Catatan
Set Induksi 3. Murid dipertontonkan dengan video Laman Sesawang :
lagu Hijau oleh Zainal Abidin. . https://www.youtube.co
m/watch?v=68PJW15iJS
4. Bersoal jawab tentang video w
tersebut.
Nilai : Menghargai
Alam

Langkah 1 Murid membaca teks dan memahami KB : Memahami


maklumat yang terdapat dalam teks
Nilai : Disiplin
yang dibaca.
Lampiran 1 BCB : mekanis dan
Petikan
mentalis

Langkah 2 Murid melengkapkan peta pengurusan Peta Minda


grafik berkaitan faedah Kempen Bumi
Hijau berdasarkan petikan.
(Contoh : Peta Minda)

Langkah 3 Murid menulis Murid menulis KB : menjana idea


jawapan dalam jawapan
Nilai : kerjasama
ayat mudah pemahaman
berdasarkan berdasarkan
soalan yang soalan bertumpu
dikemukakan oleh yang diberikan
guru. oleh guru.
Lampiran 2 Lampiran 3
Lembaran Keja Lembaran Kerja

Penilaian Murid dapat Murid membina


menulis jawapan jawapan yang
menggunakan lengkap
ayat mudah berpandukan
dengan tepat soalan bertumpu.
berdasarkan
soalan.

Pengayaan Murid membina Membina soalan KB: Menghubung kait


KBAT : Mengingat
soalan bercapah

66
berdasarkan berdasarkan
jawapan yang jawapan yang
diberikan. diberikan.

Lampiran 4 Lampiran 5
Lembaran Soalan Lembaran Soalan

67
PENGAJARAN SECARA KELAS DAN KUMPULAN (KEMAHIRAN MENULIS
TAHUN 4&5)

CONTOH STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tahun 4 Tahun 5 Pengisian


Kurikulum /
Catatan
Set Induksi 4. Murid meneliti gambar tentang alam Nilai : Menjaga
sekitar
Kebersihan
5. Bersoal jawab tentang gambar yang
memaparkan tentang alam sekitar yang
berada disekeliling mereka.

Lampiran 1

Gambar

Langkah 1 Murid membaca dan memahami petikan KP - Verbal


yang diberikan berkaitan dengan alam linguistik
sekitar dengan menggunakan bahasa yang KBAT-Mengingat,
betul. Memahami

Lampiran 2
Petikan Alam Sekitar

Langkah 2 Murid memindahkan maklumat penting ke KBAT -


dalam peta pemikiran tentang petikan yang Memindahkan
dibaca. Peta Pemikiran
Lampiran 3
Peta Bulatan

Langkah 3 Murid menggunakan Murid menganalisis KP Verbal


(Penilaian) maklumat dalam peta maklumat yang linguistik
bulatan untuk diperoleh untuk
menulis karangan menulis karangan Nilai : Kerjasama
berbentuk imaginatif. berbentuk syarahan.
(Contoh Syarahan
BT halaman 60)

Pengayaan Murid dibimbing Murid mengenal BCB Bacaan


untuk menulis pasti maklumat yang intensif
karangan imaginatif sesuai untuk menulis
yang betul karangan berbentuk
berdasarkan peta syarahan.
bulatan.

68
Pemulihan Murid membina lima Murid membina lima
ayat mudah ayat tunggal atau
berkaitan dengan majmuk berkaitan
alam sekitar. dengan alam sekitar.

69
PENGAJARAN SECARA KELAS DAN KUMPULAN (KEMAHIRAN ASPEK
SENI BAHASA TAHUN 4&5)

CONTOH STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tahun 4 Tahun 5 Pengisian


Kurikulum /
Catatan
Set Induksi 6. Murid melihat tayangan video tentang Laman
Keluarga Bahagia sesawang
https://www.yo
7. Bersoal jawab tentang keluarga bahagia utube.com/watc
yang murid impikan. h?v=nQANIi9Z
QRI
Nilai : Kasih
sayang
Langkah 1 Murid diperdengarkan Murid membaca KP Verbal
dengan lagu Nenek Si secara mentalis lirik linguistik
Bongkok Tiga sebelum lagu tentang Hobi
murid menghasilkan Keluarga secara Nilai :
seni kata lagu. individu sambil Kerjasama
https://www.youtube.co mendengar lagu
m/watch?v=Dxe_03Lty2 Kenek-kenek Udang. BCB : Bacaan
s https://www.youtube.co Metalis
m/watch?v=gAWB1kJcB
uQ
Langkah 2 Murid menghasilkan Murid mengubah suai KP : Muzik
seni kata lagu yang lirik lagu dengan
lengkap. menggunakan BCB : Menulis
perkataan dan frasa
(Rujuk BT halaman 11) yang diberi. KB : Menjana
(Rujuk BT halaman 11) Idea
Langkah 3 Murid menyanyikan Murid menyampaikan KP : Muzik
lirik lagu yang telah lirik lagu diubah dalam
dihasilkan mengikut bentuk sajak atau KB : Menjana
rentak lagu Nenek- puisi. Idea
nenek Si Bongkok
Tiga.
Penilaian Murid menyenaraikan Murid dapat
nilai dan pengajaran menyampaikan sajak
yang terdapat dalam atau puisi dari lirik lagu
lagu yang dihasilkan. yang diubah.
Pemulihan Murid diberi garis Murid dipertontonkan Nilai : Disiplin
panduan untuk video contoh
menghasilkan lirik dan mendeklamasi sajak KB : Verbal
mengeluarkan nilai atau puisi yang betul. :Linguistik
atau pengajaran
dengan tepat.

70
https://www.youtube.co
m/watch?v=wm_vKff_5e
0

Pengayaan Murid menyenaraikan Murid mencipta dua


nilai atau pengajaran rangkap sajak
ketika berada di rumah bertemakan Kasih Ibu.
dalam bentuk peta
pemikiran.

Lampiran 1
Peta Bulatan.

71
PENGAJARAN SECARA KELAS DAN KUMPULAN (KEMAHIRAN ASPEK
TATABAHASA TAHUN 4&5)

CONTOH STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tahun 4 Tahun 5 Pengisian


Kurikulum /
Catatan
Set Induksi 8. Murid diminta mengambil gambar makanan Ilmu :
dan menceritakan berkaitan berdasarkan : Pendidikan
1. Apakah kepentingan makanan yang Kesihatan
diambil? Nilai :
Menjaga
2. Apakah kesan pengambilan makanan kesihatan
seimbang?

Lampiran 1
Gambar Makanan

Langkah 1 Murid diedarkan petikan tentang Gaya Hidup KP Verbal


Sihat dan membaca secara mentalis serta linguistik
mekanis kepada kelas.
Lampiran 2 Nilai :
Petikan Kerjasama

BCB : Bacaan
Metalis,
mekanis
Langkah 2 Murid menggariskan Murid memindahkan KP : Muzik
kata kerja pasif yang maklumat kata kerja
terdapat dalam petikan aktif transitif di dalam BCB : Menulis
yang dibaca. peta pemikiran.
Lampiran 3 KB : Menjana
Peta Pengurusan Idea
Grafik

Langkah 3 Murid membina lima Murid membina lima KP : Muzik


ayat kata kerja pasif ayat kata kerja aktif
mengikut konteks yang transitif berdasarkan KB : Menjana
betul. peta pemikiran Idea
mengikut konteks ayat
yang betul.

Penilaian Murid menukarkan ayat Membina lima ayat KB : menjana


aktif kepada ayat pasif. menggunakan kata idea
aktif transitif.

72
Lampiran 4

Tukar ayat aktif kepada


ayat pasif

Pemulihan Melengkapkan petikan Murid membina ayat Nilai : Disiplin


dengan kata kerja pasif kata kerja pasif
yang sesuai. berdasarkan petikan KB : Verbal
yang dibaca. :Linguistik
Lampiran 5
Lembaran Kerja

Pengayaan Murid menulis satu Murid menulis satu KB :


perenggan cerita pendek menganalisis
menggunakan menggunakan ayat BCB :
beberapa ayat yang yang mengandungi Nilai :
mengandungi kata kerja kata kerja aktif transitif. Kerjasama
pasif.

73
LAMPIRAN A (KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR BAHASA
MELAYU TAHUN 2 & 3)

Lampiran 1

Murid melekatkan bahan kitar semula pada warna


kotak yang betul

74
75
Lampiran 2

Murid memasukkan kad perkataan bahan kitar


semula pada warna kotak yang betul.

surat khabar botol plastik

botol kaca majalah

tin aluminium besi

kertas kotak

76
Lampiran 3

Tandakan ayat tunggal yang betul berdasarkan video


yang didengar.

Tong warnabiruuntukkertas

Tong warnabilu untuk keletas

Balangan yang masih boleh diguna

Barangan yang masih boleh diguna

77
LAMPIRAN A (KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA MELAYU TAHUN 2 & 3)

Lampiran 1

Melihat gambar tentang keindahan alam


sekitar.

Gambar 1: Keindahan pantai

Alam sekitar yang cantik dan indah merupakan tempat untuk


manusia melancong dan seterusnya menikmati keindahan
alam semulajadi.

78
Gambar2 :Pemandangan darat

Panorama di lereng bukit pasti memukau mata memandang


dan mendamaikan.

79
Gambar 3 : Keindahan sungai

Deruan air jernih yang mengalir tenang pasti mendamaikan


dan menyuburkan flora di kawasan sekitar.

80
Gambar4 : Keindahan tasik

Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita suasana


yang selesa dan menyamankan.

81
Gambar5 :Keindahan hutan

Alam sekitar yang dijaga oleh semua lapisan masyarakat


dapat mengelakkan kepupusan haiwan dan tumbuh-
tumbuhan.

82
Lampiran 2

Kadperkataankonsonanbergabung

aiskrim trafik

stesen draf

blok brek

drama traktor

83
Lampiran 3

Baca petikan.

Kempen Keindahan Alam

Baca dan fahami petikan di bawah.


Pada minggu depan sekolah Ahmad akan mengadakan gotong-royong perdana
sempena Kempen Keindahan Alam Sekitar. Ahmad telah diberi tugas menyediakan draf
aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan pada hari itu.
Murid-murid berkumpul di padang sekolah yang terletak berhampiran stor sukan
untuk mendengar taklimat. Semua murid bergerak ke stesen yang ditetapkan setelah
mendengar taklimat.
Ahmad dan rakan-rakannya membersihkan kawasan persekitaran padang sekolah.
Kami turut warnakan semula garisan padang yang telah pudar. Seterusnya, Ahmad dan
kawan-kawan menyapu daun-daun kering yang terdapat di kaki lima bangunan blok A.
Kami juga turut bersihkan tong-tong dram yang kotor dan ketatkan skru pada meja dan
bangku.
Pada waktu rehat, kami makan makanan yang disediakan seperti mi goreng, kek-
kek krim dan juga aiskrim. Kelihatan murid-murid tahun satu menjalankan aktiviti
mewarna gambar buah buahan seperti buah strawberi dan buah -buahan tempatan.
Mereka menggunakan krayon yang telah dibekalkan. Setelah lewat petang, aktiviti
gotong-royong berakhir.

84
lampiran 4

Lengkapkan peta pokok dibawah.

IMBUHAN

AWALAN AKHIRAN

85
Lampiran 5
Pengayaan (Tahun 2)

Baca ayat yang mengandungi


konsonan bergabung.

Ah Meng membeli aiskrim di kantin sekolah.

Ahmad membeli tiket di stesen kereta api.

Ayah Muthu bekerja sebagai polis trafik.

Aminah suka makan kek berkrim.

Cikgu Osman berada di stor sukan.

86
Pengayaan (Tahun 3)

Baca petikan perenggan.

Alam sekitar adalah sumber keperluan hidup kita. Misal nya, sungai
merupakan sumber air manakala lautan adalah sumber makanan
kita. Justeru, semua pihak haruslah memelihara sumber keperluan
ini.

Di samping itu, alam sekitar yang bersih dan terpelihara akan


menjadi daya tarikan para pelancong. Kedatangan para pelancong
akan memajukan sektor-sektor perniagaan negara kerana mereka
akan berbelanja di negara kita. Oleh sebab itu, jagalah alam sekitar
untuk menarik kedatangan pelancong ke negara kita.

Pemeliharaan alam sekitar juga akan menjamin keseimbangan


alam. Kita bernafas menggunakan oksigen yang terhasil daripada
tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu, jagalah tumbuh-tumbuhan agar
udara di sekeliling kita lebih bersih, sejuk dan segar.

87
LAMPIRAN A (KEMAHIRAN MENULIS BAHASA MELAYU TAHUN 2 & 3)

Lampiran 1
Baca petikan di bawah.

Alam sekitar semakin tercemar sehingga menimbulkan kesan negatif


terhadap manusia dan hidupan lain di muka bumi ini. Oleh itu, kerajaan telah
melaksanakan Kempen Bumi Hijau bagi mengurangkan kadar pencemaran
tersebut.

Kempen Bumi Hijau dilaksanakan bertujuan untuk mengurangkan suhu


bumi yang semakin tinggi. Kerajaan telah menyediakan hutan simpan agar
flora dan fauna di bumi kita ini tidak mengalami kepupusan. Selain itu, kempen
ini dapat mengurangkan pencemaran udara serta lain-lain bencana seperti
kejadian tanah runtuh, hujan asid dan hakisan tanah.

Kempen ini juga dapat meningkatkan ekonomi negara dalam sektor


pelancongan. Hutan yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur akan
menjadi tarikan pelancong untuk melawat tempat-tempat tersebut. Kempen
Bumi Hijau ini juga dapat mewujudkan suasana yang nyaman dan tenang.

Kesimpulannya, Kempen Bumi Hijau merupakan satu usaha murni pihak


kerajaan untuk memastikanbumi kita terselamat daripada kemusnahan.

88
Lampiran 2

Jawab soalan di bawah dengan jawapan


yang terdapat dalam petikan.

Apakah maksud flora?

_______________________________________________________

Apakah maksud fauna ?

_______________________________________________________

Berikan satu sebab hutan simpan perlu dikekalkan ?

_______________________________________________________

Berikan satu akibat sekiranya bumi tidak dijaga ?

_______________________________________________________

89
Lampiran 3
Jawab soalan bertumpu di bawah dengan
jawapan berdasarkan petikan.

Apakah usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar pencemaran ?

_______________________________________________________

Nyatakan tujuan Kempen Bumi Hijau dilaksanakan ?

_______________________________________________________

Apakah tanggungjawab manusia terhadap alam sekitar ?

_______________________________________________________

Mengapakah kita tidak dibenarkan membakar secara terbuka ?

_______________________________________________________

Bagaimanakah kesan pencemaran kepada kehidupan flora dan


fauna?

_______________________________________________________

90
Lampiran 4

Bina soalan berdasarkan jawapan yang


diberikan.

Kita perlu membuang sampah ke dalam tong sampah.

Alam boleh diperindahkan dengan menanam pokok hiasan


disekeliling rumah, sekolah dan sebagainya.

Flora dan fauna perlu dipelihara agar sumber makanan manusia dan
hidupan lain sentiasa bergantungan antara satu sama lain.

91
Lampiran 5

Bina soalan berdasarkan jawapan yang


diberikan.

Pemanasan bumi terjadi akibat daripada tindakan manusia yang tidak


bertanggungjawab.

Hutan simpan perlu dikekalkan untuk kesinambungan ekologi


kehidupan.

Sebagai ahli masyarakat yang bertanggungjawab, saya perlu


memastikan alam dipelihara dan melaporkan kepada pihak berkuasa
sekiranya terdapat pihak yang melakukan pencemaran pada alam.

92
LAMPIRAN A (KEMAHIRAN MENULIS BAHASA MELAYU TAHUN 4&5)

Lampiran 1

Melihat gambar tentang alam sekitar.

Gambar 1: Keindahan hutan

Hutan yang menghijau merupakan tempat untuk manusia


melancong dan seterusnya menikmati keindahan hutan yang
belum diteroka oleh manusia.

93
Gambar2 :Air sungai yang jernih

Air sungai yang jernih yang mengalir tenang pasti


mendamaikan dan menyuburkan flora di kawasan sekitar.

94
Gambar3 :Udara yang kotor

Pengeluaran asap kilang akan menyebabkan keadaan udara


kita tercemar dengan bahan kimia yang akan memudaratkan
kesihatan.

95
Gambar4 :Pembakaran hutan

Pembakaran hutan secara terbuka akan menyebabkan alam


sekitar kita akan terjejas dan kehidupan flora dan fauna akan
terhapus.

96
Lampiran 2

Baca petikan.

Keindahan Alam Sekitar

Alam sekitar adalah alam di sekeliling kita seperti sungai, tumbuh-tumbuhan, dan
bukit-bukau. Kita perlu memelihara keseimbangan alam sekitar. Alam sekitar yang
bersih akan menjadikan kehidupan kita lebih baik.

Alam sekitar adalah anugerah Tuhan kepada kita. Alam sekitar yang terpelihara
akan dapat mendamaikan jiwa kita. Persekitaran bersih dan indah sesuai
dijadikan tempat tinggal. Selain itu, alam sekitar yang tidak tercemar akan dapat
menarik kedatangan ramai pelancong.

Tumbuh-tumbuhan perlu dipelihara kerana ia menjadi unsur penting dalam


keseimbangan alam.Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan gas oksigen. Gas oksigen
ini diperlukan oleh manusia untuk pernafasan. Haiwan juga memerlukan tumbuh-
tumbuhan untuk dijadikan sumber makanan.

Selain itu,bukit-bukau dan gunung-ganang juga perlu dipelihara. Hutan tebal


yang menghijau dijadikan sebagai kawasan tadahan hujan. Kawasan hutan
menjadi habitat pelbagai jenis haiwan seperti harimau, singa dan gajah. Aktiviti
pembalakan dan pertanian perlu dikawalkan agar tidak menjejaskan
keseimbangan alam sekitar.

Sungai dan lautan juga adalah sebahagian daripada alam sekitar yang perlu
dipelihara. Sungai yang bersih merupakan sumber air kepada kita. Lautan yang
terbentang luas menjadi tempat nelayan menangkap pelbagai jenis ikan. Kita
perlu memelihara sungai dan autan agar tidak tercemar supaya pelbagai jenis
ikan dapat terus membiak.

Sesungguhnya, kita perlu memelihara alam sekitar daripada pencemaran. Alam


sekitar yang bersih akan menjadikan kehidupan kita lebih baik. Alam sekitar yang
terpelihara merupakan hadiah yang tidak ternilai kepada generasi akan datang.

97
Lampiran 2

Peta Bulatan

AlamSekitar

98
LAMPIRAN A (KEMAHIRAN ASPEK SENI BAHASA BAHASA MELAYU
TAHUN 4 & 5)

Lampiran 1
Peta Bulatan

Nilai atau
Pengajaran

99
LAMPIRAN A (KEMAHIRAN ASPEK TATABAHASA BAHASA MELAYU
TAHUN 4 & 5)

Lampiran 1

100
Lampiran 2

Membaca petikan Gaya Hidup Sihat secara


mantalis dan mekanis

101
Lampiran 3

Peta Bulatan

Kata Kerja Aktif


Transitif

102
Lampiran 4

Murid menukar ayat aktif di bawah kepada ayat


pasif.

Wahidah mencuci pinggan di dapur.


_______________________________________

Mereka meraikan hari lahir Puan Damia.


_______________________________________

Pak Meor menangkap ikan di laut.


_______________________________________

Malaysia telah mengalahkan Singapura dalam perlawanan bola sepak Piala


AFC
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

103
Lampiran 5

Murid melengkapkan petikan dengan kata kerja


pasif mengikut konteks yang betul.

Betul, Nadia. Murid-murid, semua orang perlu menjaga kebersihan dan


kesihatan mata. Mata ____________ oleh manusia kerana mata amat
sensitif. Mata tidak boleh ________________ oleh tangan yang kotor.
Tangan perlu ________ sebelum menyentuh mata. Tuala pula tidak boleh
__________ dengan orang lain.

104
8.0 Glosari Tidak Berkenaan

105
RUJUKAN

Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR, Terbitan DBP, Kuala Lumpur 2015

Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5 KSSR, Terbitan DBP, Kuala Lumpur 2016

Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah, (2006). Panduan Kelas


Bercantum, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malayisa.

Motivasi DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5, Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd,
2015

Panduan Menguasai UPSR Terkini dan DSKP Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR,
Terbitan Sasbadi Sdn. Bhd

Siegle, D. (2013). Technology: Differentiating Instruction by Flipping the


Classroom. Gifted Child Today, 37(1), 5155.

0
PANEL PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS
BERCANTUM

PANEL PENGGUBAL PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


KELAS BERCANTUM

BIL NAMA ORGANISASI


1. Penyelaras Institut Pendidikan Guru
Dr. Mohd Nordin Abu Bakar Malaysia

2 Pn Rafidah Ruhani IPGK Ilmu Khas

3. Dr Lee Phaik Gaik IPGK Ilmu Khas

4. Dr. Boon Pong Ying IPGK Bahasa


Antarabangsa

5. Pn Haliza Hamzah IPGK Pendidikan Teknik

6. Pn Joy Nesamalar Samuel IPGK Pendidikan Teknik

7. Pn Zaidah Abu Bakar IPGK Perempuan


Melayu Melaka

8. Pn Che Mah Yusof IPGK Bahasa


Antarabangsa

9 Dr Mohd Anuar B. Abdullah IPGK Ipoh

10 Pn Wan Nor Fadzilah Bt Wan Husin BPK

PANEL PENGGUBAL RINGKASAN PENGAJARAN HARIAN


PANDUAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

BIL NAMA ORGANISASI


1. ENCIK ABU BAKAR BIN HJ. AHMAD IPGK ILMU KHAS
2. PUAN CHIN FONG PHIN BPK KPM
3. ENCIK MOHD RIDZUAN BIN CHE LAH SKP PRESINT 11(3)
4. ENCIK ZAIDI BIN ABDUL RAHMAN SK PETALING JAYA
5.

0
1