Anda di halaman 1dari 2

Sa ya Saya

Di di dik dididik
Un tuk untuk
Me ma ha mi memahami
A ma lan amalan
Dan dan
Ke per ca ya an kepercayaan
Da lam dalam
Ma sya ra kat masyarakat
Sa ya saya
Se per ti seperti
Mem ba kar membakar
Co lok colok
Dan dan
Ker tas kertas
Sem bah yang sembahyang.
Pa da Pada
Ha ri hari
Per ta ma pertama
Dan dan
Ke 15 ke 15
Da lam dalam
Ka len dar kalendar
Ci na Cina
Sa ya saya
Ma kan makan
Sa ji an sajian
Ve ge ta ri an vegetarian.