Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

(Versi Pelajar)

1. Nama Pensejarahan Malaysia


Kursus/Modul Malaysian Historiography

2. Kod Kursus SJHK3033

3. Nama Staf
Akademik

4. Rasional
Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran
Kursus/Modul
mengenai pensejarahan Malaysia.
dalam Program

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 1
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Tidak Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Tidak Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
125
A = Amali
P = Pentaksiran 30 15 - 3 30 30 - 17

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menjelaskan konsep pensejarahan Malaysia dari aspek pendekatan, masalah filolog dan
Outcomes, CLO) anakronisme. (C2, A1, PLO1)

2. Membahaskan secara beretika karya pensejarahan Malaysia dalam Bahasa Melayu


abad ke-14 sehingga abad ke-18. (C5, A2, PLO3, PLO8, CTPS2, EM3)

3. Membuat perbandingan secara kritis hasil karya penulis kolonial dan penulis tempatan.
(C5, A2, PLO3, CTPS2)

4. Menilai maklumat daripada pelbagai sumber berasaskan sentrik-Malaysia dan sentrik-


Eropah melalui pembentangan berkumpulan. (C5, A3, PLO4, PLO5, PLO6, CS1, TS1,
LL1)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF


Mencipta

Mekanisme
Memahami

Menilai

Respons berpandu

Lakuan tulen

Menilai
Menganalisis

Menerima

Memberi maklum balas


Mengingat

Set
Mengapikasi

Persepsi

Adaptasi

Mengorganisasi

Menghayati nilai
Respons ketara kompleks

CLO

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X

2 X X

3 X X

4 X X

10. Kemahiran Boleh Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS2), kemahiran berkomunikasi
Pindah (CS1), kemahiran berpasukan (TS1), pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat
(Transferable (LL1), dan etika dan moral profesional (EM3).
Skills, TS):
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini November 2016)

1
11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial
3. Kerja Kumpulan

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir
(50%).

Programme Learning Strategi Pengajaran


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) dan Pembelajaran

Kuliah
PLO1 Pengetahuan Peperiksaan Akhir
Tutorial
PLO3 Kemahiran
Kuliah Penulisan Ulasan
penyelesaian masalah,
Tutorial Kritis Peperiksaan
kemahiran saintifik, dan
Kerja Kumpulan Akhir
pemikiran kreatif
PLO4 Kebolehan
Kerja Kumpulan Pembentangan
berkomunikasi

PLO5 Kemahiran
Kerja Kumpulan Pembentangan
pasukan
PLO6 Mengurus
Kerja Kumpulan
maklumat dan
Kuliah Tutorial Pembentangan
pengurusan sepanjang
hayat
PLO8 Nilai
Kuliah Ulasan Kritis
profesionalisme, sikap
Tutorial Peperiksaan Akhir
dan etika

12. Sinopsis Kursus ini memfokuskan pengenalan pensejarahan Malaysia, pensejarahan Malaysia abad
ke-14 hingga abad ke-18 masihi, kajian ke atas beberapa karya agung/utama, wacana karya-
karya agung utama, pensejarahan berbentuk undang-undang, pensejarahan Malaysia
daripada perspektif penulisan kolonial, dan persoalan sentrik-Malaysia dan sentrik-Eropah
dalam pensejarahan Malaysia.

This course introduces students to the Malaysian historiography, the early Malay
th th
Historiography from 14 to 18 century, studies conducted on selected main historical text,
historiography in the form of legal text, Malaysian history from the perspectives of colonial
writers, and the issues of Malaysian-centric and European-centric in Malaysian
historiography.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian Bertulis Peperiksaan Akhir 50

Penulisan 30

Tugasan Ulasan Kritis 10

Pembentangan 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

2
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini November 2016)

3
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini November 2016)

4
Jumlah SLT
Interaksi Bukan
Bersemuka Interaksi

Bersemuka
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time, SLT)

Amali
Pentaksiran
setiap tajuk

Kuliah

Tutorial

Amali

Tutorial
Kuliah

Pentaksiran
1.0 Pengenalan Pensejarahan Malaysia

Pengertian pensejarahan Malaysia


Konsep penulisan bahan sejarah

Pendekatan kajian
Penekanan tema penulisan

Satu disiplin pengkajian 4 2 4 4 14


Motif penulisan

Permasalahan filolog
Perbandingan sumber Alam Melayu

Anakronisme

Konsep masa
2.0 Pensejarahan Malaysia Abad ke-14 hingga Abad
ke-18: Kajian ke atas Beberapa Karya
Agung/Utama

Karya-karya agung 6 3 6 6 21
Sulalatus-Salatin/Sejarah Melayu
Misa Melayu
Hikayat Abdullah
Tuhfat Al-Nafis
3.0 Wacana Karya-Karya Agung/Utama

Keunikan karya-karya agung terpilih;


(Sejarah Melayu, Hikayat Abdullah, Tuhfat Al-
Nafis )
Pembinaan jati diri bangsa 6 3 6 6 21
Pembentukan masyarakat
Kritikan sosial
Pendidikan
Pemikiran
Peranan wanita

4.0 Pensejarahan Berbentuk Undang-Undang

Hukum Kanun Melaka


4 2 4 4 14
Undang-undang Laut Melaka
Undang-undang 99 Perak
Undang-undang Kedah

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

5
5.0 Pensejarahan Malaysia daripada Perspektif
Penulisan Kolonial

Konsep pensejarahan Barat


Kepentingan fakta
Perbandingan konsep pensejarahan Barat
dan Alam Melayu
Tujuan penulisan kolonial
6 3 6 6 21
Corak penulisan pensejarahan kolonial

Kebolehpercayaan penulisan kolonial

Tokoh penulis Barat di Malaysia


R. O. Winstedt
R. J. Wilkinson
J. M. Gullick

6.0 Persoalan Sentrik-Malaysia dan Sentrik-Eropah


dalam Pensejarahan Malaysia

Konsep sentrik-Malaysia dan sentrik Eropah


Era selepas merdeka
o Penulisan berorientasikan Malaysia
Hasil karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas
Hasil karya Muhammad Yusuf Hashim 4 2 4 4 14
Hasil karya Khoo Kay Kim
Hasil karya Nik Anuar Nik Mahmud

Isu-isu utama
Konsep sejarah nasional
Persoalan bias/memihak

Kerja Kursus 0.5 9.5 10

Amali

Ulang kaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 30 15 3 30 30 17 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

6
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN Bersemuka Tidak Bersemuka
BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA

Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Penulisan
- 6
(1200 patah perkataan)

Ulasan Kritis
- 2
(400 patah perkataan)

Pembentangan
(Kumpulan) (30 0.5 1.5
minit)

Peperiksaan Akhir
2.5 7.5
(2 jam 30 minit)

Jumlah 48 77

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 125
(SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Andaya, B. W. & Andaya, L. Y. (1982). A history of Malaysia. London: The Macmillan Press.

Khoo Kay Kim. (1975). Pensejarahan Malaysia (Syarahan Tun Seri Lanang). Kuala Lumpur:
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Muhd Yusof Ibrahim. (1996). Pensejarahan Melayu 1800-1960. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Rujukan Tambahan Ali Ahmad. (1987). Karya-karya sastera bercorak sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Haron Daud. (1989). Sejarah Melayu: Satu kajian daripada aspek pensejarahan budaya.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Yusuf Hashim. (1988). Persejarahan Melayu Nusantara. Kuala Lumpur: Teks
Publishing Sdn. Bhd.

Muhd. Yusof Ibrahim. (1988). Sejarawan dan pensejarahan: Ketokohan dan karya. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
19. Maklumat
Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

7
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini November 2016)

Anda mungkin juga menyukai