Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 1 HARI : SELASA TARIKH : 3.1.2017


TEMA : DIRI SAYA TOPIK : ORIENTASI KEHADIRAN : / 25

MASA SP AKTIVITI BBM IMPAK

KD 1.1.4
AKTIVITI KELAS :
Menceritakan perasaan sendiri kepada
- Perbualan tentang perasaan murid pada
PERB. AWAL orang lain mengenai sesuatu perkara
suasana persekolahan baru
atau peristiwa yang telah berlaku
8.00PG 8.20PG - Murid bercerita tentang pengalaman mereka 1. Kad imbas
melalui pelbagai cara.
(20 M) semasa di tadika.
OBJEKTIF :
STRATEGI PEMBELAJARAN :
Murid dapat bercerita pengalaman
Berpusatkan murid
mereka semasa di tadika
AKTIVITI KELAS:
- Aktiviti main pasir.
FK 1.1.2
- Murid menggunakan jari untuk mencabut pelekat
Menunjukkan koordinasi mata dan
FIZIKAL sticker. 1. Pasir halus.
tangan dan kemahiran motor halus
- Murid meratakan pasir berwarna pada atas 2. Mangkuk / pinggan
8.00PG 8.30PG mellaui pelbagai aktiviti.
sticker. 3. Alat tulis
(30 M) OBJEKTIF :
- Aktiviti dengan bimbingan guru. 4. Lembaran kerja
Murid dapat mengikut arahan guru
- Lembaran kerja yang bersesuaian.
dan melakukan aktiviti P&P
STRATEGI PEMBELAJARAN :
Berpusatkan murid.
AKTIVITI KELAS :
- Sesi perkenalan dimulai oleh guru, PPM dan
BM 1.1.3 murid.
Memberi respons terhadap bunyi yang - Murid duduk dalam bulatan dan bermain
B. MALAYSIA di dengar permainan Saya Kata.
8.40PG 9.10PG OBJEKTIF : - Murid mendengar dan ikut apa yang guru 1. Kad gambar
(30 M) Murid dapat memberi respon (ikut sebut.
pergerakan) terhadap bunyi dan - Murid yang lambat atau gagal ikut akan
gambar yang guru tunjukkan. diminta untuk perkenalkan diri. (sediakan
ganjaran)
STRATEGI PEMBELAJARAN :
Perbagai Kecerdasan
Berpusatkan Murid
BM 1.2.5 AKTIVITI KELAS :
Mendengar dan melafazkan puisi Murid menyanyikan lagu dan melakukan
BM/KM (AP ) dengan intonasi yang betul pergerakan kreatif.
9.10PG 9.40PG OBJEKTIF : Lagu : Anggota Badan 1. Kad gambar
( 30 M ) Murid dapat menyanyi dan melakukan STRATEGI PEMBELAJARAN :
pergerakan kreatif dengan bimbingan Bertema
guru. Berpusatkan Murid
REHAT
9.40PG 10.10PG KUDAPAN / DOA / KEBERSIHAN
(30 MINIT )
KE 3.3.2 AKTIVITI KUMPULAN :
Menghasilkan karya kreatif melalui KUMP 1 : FIZIKAL & ESTETIKA
aktiviti menggambar. - Murid melukis anggota muka yang lengkap
SEPADU : pada gambar yang disediakan.
1. 2 keping template
BM / STEM / PFK BM 1.4.4 - Guru sediakan template wajah untuk dilukis.
wajah.
( PROJEK ) Berinteraksi menggunakan ayat KUMP 2 : BAHASA KOMUNIKASI
2. Tanah Liat
mudah mengikut situasi. 1. Murid membentuk model manusia dengan
10.10PG -11.50PG 3. Carta Diri Saya
SA 3.2.2 anggota badan yang lengkap menggunakan
( 100 M ) 4. Alat tulis
Menyatakan fungsi anggota badan tanah liat.
5. Lembaran kerja
OBJEKTIF : KUMP 3 : STEM
Murid dapat menyebut nama anggota 1. Murid menyuaikan gambar anggota tubuh
Diri saya dan peranan setiap anggota saya dengan peranannya yang sesuai.
badan. 2. Guru sediakan lembaran kerja yang sesuai.
PENUTUP
11.50PG 12.00TGHR Ulang tanya dari guru, respon murid, pesanan, nasihat dan doa penutup.
( 10 M )

REFLEKSI/
CATATAN GURU
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 1 HARI : RABU TARIKH : 4.1.2017


TEMA : DIRI SAYA TOPIK : ORIENTASI KEHADIRAN : / 25

MASA SP AKTIVITI BBM IMPAK

KD 1.1.4
AKTIVITI KELAS :
Menceritakan perasaan sendiri kepada
- Perbualan tentang perasaan murid tentang
PERB. AWAL orang lain mengenai sesuatu perkara
hari pertama bersekolah
atau peristiwa yang telah berlaku
8.00PG 8.20PG - Murid bercerita tentang apa yang mereka 1. Kad imbas
melalui pelbagai cara.
(20 M) pelajari semalam.
OBJEKTIF :
STRATEGI PEMBELAJARAN :
Murid dapat bercerita pengalaman
Berpusatkan murid
mereka semasa di tadika
MAIN BEBAS
8.20PG 8.40PG Meneroka persekitaran Prasekolah.
(20 M)
PEND, AGAMA ISLAM
8.40PG 9.40PG Diserahkan kepada Ustazah
(60 M)
REHAT
9.40PG 10.10PG KUDAPAN / DOA / KEBERSIHAN
(30 MINIT )
SP :BM 2.1.5 Membaca secara olok- AKTIVITI KUMPULAN
olok. KUMP 1 :BAHASA KOMUNIKASI
6. Pelbagai bahan bacaan
KSP:KD 2.1.1 Menunjukkan sikap 1. Murid bebas bermain dengan membaca olok-
kanak-kanak
BM / STEM / PFK positif iaitu: (i) sabar olok sambil melihat gambar.
Pelbagai bahan
( PROJEK ) SP : SA 2.2.3 Mengumpul objek 2. Menunjukkan sikap sabar dengan berebut
lego/sambung suai dan
mengikut ciri yang dikenal pasti. buku.
10.10PG -11.50PG raga tempat
KSP :MA 1.1.4 Memadankan objek 3. Menyimpan semula buku yang telah
( 100 M ) mengumpul.
berdasarkan: (i) warna, (ii) bentuk, (iii) digunakan.
Pencil and work sheet.
saiz.
7.
SP : BI 3.1.1 Demonstrate correct KUMP 2: SAINS AWAL
posture and pen hold grip. 1. Murid bebas bermain pelbagai jenis alat
KSP: BM 3.1.4 Mengkoordinasikan permaian dalam kelas.
pergerakan mata dengan tangan 2. Murid mengumpul semula alat permaian
melalui lakaran bentuk, corak dan tersebut mengikut warna, bentuk dan saiz.
garisan secara bebas.
KUMP 4: ENGLISH
OBJEKTIF: 1. Teacher demonstrate correct posture and
Pada akhir pembelajaran murid boleh: pencil hold grip.
1. Mengambil buku dan membaca 2. Teacher show how to joint dot to dot task
secara olok-olok bersama rakan. given.
2. Mengumpul objek mainan 3. Pupils do the task given.
berdasarkan warna, bentuk dan
saiz.
3. Joint dot to dot on the work
sheet.
PENUTUP
11.50PG 12.00TGHR Ulang tanya dari guru, respon murid, pesanan, nasihat dan doa penutup.
( 10 M )

REFLEKSI/
CATATAN GURU
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 1 HARI : KHAMIS TARIKH : 5.1.2017


TEMA : DIRI SAYA TOPIK : ORIENTASI KEHADIRAN : / 25

MASA SP AKTIVITI BBM IMPAK

KD 1.1.4
AKTIVITI KELAS :
Menceritakan perasaan sendiri kepada orang lain
PERB. AWAL - Perbualan tentang perasaan murid pada
mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang
8.00PG suasana persekolahan baru
telah berlaku melalui pelbagai cara.
- Murid bercerita tentang pengalaman mereka 1. Kad imbas
8.20PG
semasa di tadika.
(20 M) OBJEKTIF :
STRATEGI PEMBELAJARAN :
Murid dapat bercerita pengalaman mereka
Berpusatkan murid
semasa di tadika
MA 1.1.4 Memadankan objek berdasarkan: (i) AKTIVITI KELAS:
bentuk, (ii) warna, (iii) saiz 1. Murid bermain dengan alat permaian
KD 2.1.1 Menunjukkan sikap positif iaitu: (iii) sambung suai.
MATEMATIK Raga dan alat
berkeyakinan 2. Guru meminta murid mengumpul alat
8.00PG permaian
permainan tersebut mengikut warna, bentuk
lego/sambung
8.30PG OBJEKTIF: dan saiz.
suai.
(30 M) Pada akhir pembelajaran murid boleh: 3. Murid mendengar arahan dan satu persatu
5.
1. Menyusun alat permainan sambung suai mengumpul alat permainan tersebut.
mengikut bentuk, warna dan saiz. STRATEGI PEMBELAJARAN :
Berpusatkan murid.
SP : FK 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut
arah. AKTIVITI KELAS :
FIZIKAL KSP: KE 1.3.3 Melakukan pergerakan kreatif 1. Regangan badan.
8.40PG mengikut muzik. 2. Melakukan pergerakan kreatif ikut muzik kalau Padang, speaker,
anda gembira. muzik.
9.10PG
OBJEKTIF: STRATEGI PEMBELAJARAN : 2.
(30 M) Pada akhir pembelajaran murid boleh: Perbagai Kecerdasan
1. Melakukan pergerakan mengikut arah Berpusatkan Murid
depan, belakang, kiri dan kanan.
PEND. AGAMA PM 1.1.1 Menyatakan ciptaan tuhan AKTIVITI KELAS :
2. Kamera Telefon
ISLAM / PEND. 1. Murid melawat kawasan sekolah bersama
MORAL OBJEKTIF: guru.
9.10PG Pada akhir pembelajaran murid boleh: 2. Guru bersoal jawab dengan murid dengan
9.40PG 1. Menyatakan dan membezakan benda yang menggunakan ayat mudah perihal ciptaan
dilihat di persekitaran samada ciptaan tuhan tuhan melalui gambar yang diambil.
( 30 M )
atau buatan manusia. STRATEGI PEMBELAJARAN :
Bertema
Berpusatkan Murid
REHAT
9.40PG
KUDAPAN / DOA / KEBERSIHAN
10.10PG
(30 MINIT )
AKTIVITI KUMPULAN :
FK1.1.1 Menjalankan pelbagai aktiviti yang
KUMP 1 : FIZIKAL & ESTETIKA
melibatkan penggunaan motor halus
1. Murid bebas bermain dengan gelung kertas
BM 1.4.4
menghasilkan rantai atau gelang.
BM / STEM / Berinteraksi menggunakan ayat mudah mengikut
PFK situasi.
KUMP 2 : BAHASA KOMUNIKASI 8. Kertas warna
( PROJEK ) SA 3.2.2
2. Murid membentuk model manusia dengan 9. Carta Diri Saya
Menyatakan fungsi anggota badan
10.10PG - anggota badan yang lengkap menggunakan 10. Alat tulis
11.50PG tanah liat. 11. Lembaran kerja
OBJEKTIF :
( 100 M ) 3.
Pada akhir pembelajaran murid boleh:
KUMP 3 : STEM
1. Membentuk gelung dan menghasilkan rantai
3. Murid menyuaikan gambar anggota tubuh
gelung kertas.
saya dengan peranannya yang sesuai. Guru
sediakan lembaran kerja yang sesuai.
PENUTUP
11.50PG
Ulang tanya dari guru, respon murid, pesanan, nasihat dan doa penutup.
12.00TGHR
( 10 M )

REFLEKSI/
CATATAN
GURU
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 1 HARI : JUMAAT TARIKH : 6.1.2017


TEMA : DIRI SAYA TOPIK : ORIENTASI KEHADIRAN : / 25

MASA SP AKTIVITI BBM IMPAK

KD 1.1.4
AKTIVITI KELAS :
Menceritakan perasaan sendiri kepada orang lain
PERB. AWAL - Perbualan tentang perasaan murid pada
mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang
8.00PG suasana persekolahan baru
telah berlaku melalui pelbagai cara.
- Murid bercerita tentang pengalaman mereka 1. Kad imbas
8.20PG
semasa di tadika.
(20 M) OBJEKTIF :
STRATEGI PEMBELAJARAN :
Murid dapat bercerita pengalaman mereka
Berpusatkan murid
semasa di tadika
BEBAS
8.00PG Peta sekolah, Pen
Meneroka kawasan sekolah. magic
8.30PG
6.
(30 M)
CLASS ACTIVITIES :
1. Pupils listen greetings: good morning sir, good
BI 1.2.3 Listen to and repeat greetings.
morning teacher, good morning my friends.
PM 5.1.1 Mencontohi pertuturan dan tingkah
ENGLISH 2. Pupils repeat greetings: good morning sir,
laku yang sopan.
LANGUAGE good morning teacher, good morning my
friends. Flash Cards, Video
8.40PG OBJECTIVE
3. Pupils sing a greetings song: Good morning to3.
9.40PG Pupils are able to:
you 2x, to all teacher and to all my friends, I
(60 M) 1. Listen to and repeat greetings good
want to grow up 2x, I want to study hard.
morning sir, good morning teacher, good
LEARNING STRATEGY :
morning my friends with guidance.
Multiple Intelligences
Student Centered
REHAT
9.40PG
KUDAPAN / DOA / KEBERSIHAN
10.10PG
(30 MINIT )
AKTIVITI KUMPULAN :
FK1.1.1 Menjalankan pelbagai aktiviti yang
KUMP 1 : FIZIKAL & ESTETIKA
melibatkan penggunaan motor halus
2. Murid bebas bermain dengan gelung kertas
BM 1.4.4
menghasilkan rantai atau gelang.
BM / STEM / Berinteraksi menggunakan ayat mudah mengikut
PFK situasi.
KUMP 2 : BAHASA KOMUNIKASI 12. Kertas warna
( PROJEK ) SA 3.2.2
4. Murid membentuk model manusia dengan 13. Carta Diri Saya
Menyatakan fungsi anggota badan
10.10PG - anggota badan yang lengkap menggunakan 14. Alat tulis
11.50PG tanah liat. 15. Lembaran kerja
OBJEKTIF :
( 100 M ) 5.
Pada akhir pembelajaran murid boleh:
KUMP 3 : STEM
2. Membentuk gelung dan menghasilkan rantai
4. Murid menyuaikan gambar anggota tubuh
gelung kertas.
saya dengan peranannya yang sesuai. Guru
sediakan lembaran kerja yang sesuai.
PENUTUP
11.50PG
Ulang tanya dari guru, respon murid, pesanan, nasihat dan doa penutup.
12.00TGHR
( 10 M )

REFLEKSI/
CATATAN
GURU