Anda di halaman 1dari 32

GMGM 3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM

20 NOVEMBER 2015 (JUMAAT)


JAWAPAN:
1. Pemimpin merupakan individu yang sangat penting dalam sesebuah organisasi.
Berbeza dengan pengurus, golong pemimpin akan menetapkan arah tuju dan
membantu ahli organsasi mencapai sesuatu matlamat. Namun begitu gaya
kepimpinan mereka adalah berbeza.

a) Huraikan LIMA (5) perbezaan antara pemimpin dan pengurus. (10 M)

Menurut Bennis (1989) memimpin dan mengurus mempunyai perbezaan yang jelas.
Berikut ialah perbezaan yang ditunjukkan oleh beliau.

Pengurus Pemimpin

Pengurus mentadbir Pemimpin membuat inovasi


Pengurus mengekalkan Pemimpin memajukan
Pengurus bersandarkan sistem Pemimpin bersandarkan manusia
Pengurus mengira kawalan Pemimpin mengira kepercayaan atau amanah
Pengurus melaksanakan perkara dengan betul Pemimpin melaksanakan perkara dengan betul

b) Bezakan antara kepimpinan berorentasikan tugas dan kepimpinan


berorentasikan hubungan. (8M)

Perbezaan antara pemimpin orientasi hubungan dan pemimpin orientasi tugas ialah:

(a) Pemimpin orientasi hubungan


Pemimpin orientasi hubungan Pemimpin yang efektif mempunyai
keupayaan untuk berinteraksi secara berkesan dan minat berkomunikasi
terhadap subordinat.
Mereka beranggapan bahawa orang lain sebagai individu yang mempunyai
motif, perasaan serta matlamat serta tidak menafikan interaksi yang
tegang.
Mereka mewujudkan hubungan personal dengan pekerja dan menerima
tekanan daripada peringkat autoriti yang lebih tinggi.

(b) Pemimpin orientasi tugas


Pemimpin orientasi tugas Pemimpin orientasi kerja dianggap oleh pihak
pengurusan atasan lebih efektif daripada pemimpin orientasi pekerja.
Banyak kajian menunjukkan bahawa pemimpin-pemimpin yang prihatin
mengenai tugas dalam sesuatu situasi yang ada kaitan dinilai tinggi oleh
orang lain.
Mereka yang berorientasi tugas menyumbang tinggi kepada prestasi di
tempat kerja.
2. Gaya kepimpinan laissez-faire dan autokratik kurang menjadi pilihan berbanding
kepimpinan demokratik.
a) Beserta contoh, huraikan perbezaan antara kepimpinan autokratik,
demokratik dan laissez-faire. (10M)

kepemimpinan autokratik terbahagi dua bentuk iaitu sistem eksploitif autokrat dan
benevolent autocrat
Kepemimpinan eksploitif autokrat bersifat dogmatic iaitu kurang memberi kepercayaan
kepada ahli-ahli kumpulan.
Pendekatan gaya kepemimpinan autokratik bersifat arahan dari atas ke bawah dan mesti
dilaksanakan tanpa sebarang pertanyaan.
Pembuatan keputusan dan kawalan berada di sebelah pihak sahaja iaitu di tangan
pengurusan atasan.
Sistem benevolent autokrat pula memperlihat pendekatan parental dalam pengurusan.
Pemimpin memberikan perhatian kepada orang di bawah kepemimpinannya. Secara tidak
langsung pemimpin jenis ini memberi tanggapan bahawa ia seorang pemimpin yang
bersifat demokratik.
Walaupun begitu segala keputusan yang dibuat atau diambil ialah keputusannya sendiri.
kepemimpinan demokratik membuat keputusan dengan melibatkan ahli kumpulannya.
kepemimpinan jenis ini pujian mahupun kritikan terhadap ahli akan dibuat secara
objektif. Corak kepemimpinan demokratik paling berkesan dan produktif.
Corak kepemimpinan ini meningkatkan interaksi, komunikasi dan pembuatan keputusan
pekerja.
Corak ini menghasilkan pemikiran baharu, perubahan yang positif dan rasa
tanggungjawab bersama.
Sulaiman (1998) menyatakan bahawa kepemimpinan gaya laissez faire ialah pemimpin
mengelakkan diri daripada mempengaruhi orang di bawahnya serta mengabaikan atau
mengetepikan tugas-tugas kepimpinan.
Tanggungjawab dilepaskan kepada subordinat dengan kata lain pemimpin tidak banyak
memikul tanggungjawab kepimpinan atau meninggalkan tanggungjawab
kepada orang lain.
Komunikasi dan interaksi antara kumpulan sedikit dan gelagat kepemimpinan seperti ini
bertentangan dengan kepemimpinan autokrat atau demokratik.

b) Huraikan juga factor-faktor yang mendorong gelagat tidak produktif dibawah


kepimpinan laissez-faire. (10M)

Faktor-faktor yang mendorong sikap dan gelagat yang tidak produktif dalam sistem
pengurusan laissez-faire.

o Ahli-ahli rasa terpencil daripada kepemimpinan


o Kurang partisipasi dalam pembuatan keputusan.
o Kurang keakraban antara ahli-ahli.
o Dorongan terhadap tugas rendah.
o Rasa tidak puas hati terhadap pihak atasan.
o Ada hubungan dengan kadar ponteng dan kenakalan ahli.
o Perubahan prestasi yang agak lembap.
3. Terdapat beberapa jenis kumpulan kerja dalam sesebuah organisasi. Huraikan
EMPAT (4) daripadanya berserta contoh-contoh yang bersesuaian. (12M

Kumpulan kerja lebih merujuk kepada kumpulan pekerja yang bekerjasama untuk
mencapai satu matlamat organisasi. Kumpulan ini memiliki ahli yang sentiasa
berinteraksi dan bergantung antara satu sama lain. Menurut Zainal (1997) kumpulan kerja
boleh wujud dalam banyak bentuk seperti kumpulan formal, tidak formal, sementara atau
kekal, kombinasi dari jabatan yang berlainan dan sebagainya.

I. Formal Team
dibentuk melalui pelantikan secara rasmi dalam organisasi. Menurut Zainal (1997),
kumpulan ini dibahagikan kepada dua pecahan utama iaitu pasukan fungsian dan pasukan
tugas.
Pasukan fungsian melihat kepada peranan pihak bawahan kepada pengurus Atasan dan
keadaan ini terbentuk melalui hierarki atau carta organisasi.
Pasukan tugas sementara pula lebih kepada untuk mengenal pasti, menyelidik dan
mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah.
Kumpulan petugas sementara ini terbahagi kepada pasukan petugas, pasukan penyelia
dan juga jawatankuasa adhoc.
Contoh paling mudah ialah pasukan penyiasat terhadap nahas helikopter Nuri TUDM.

II. Informal Team


Terbentuk atas tujuan tertentu yang lebih bersifat memenuhi tuntutan sosial dan biasanya
berubah-berubah mengikut keadaan dan keperluan (Yukl, 2002).
Antara contoh kumpulan tidak formal ialah kumpulan perlawanan persahabatan bola
sepak dan kebanyakan pasukan informal ditubuhkan atas dasar persahabatan, keakraban.
Sebagai contoh ialah tugasan kumpulan pelajar dan Kumpulan yang wujud biasanya
daripada kelompok yang dikenali.
Kumpulan ini akan dibubarkan apabila tugasan telah dihantar.

III. Cross Functional Team


Bersifat sementara namun dalam beberapa kes kumpulan ini ada yang bersifat tetap.
Contoh yang bersifat tetap ialah kumpulan pembangunan teknologi angkasa lepas yan
ahli kumpulannya terdiri daripada individu yang memiliki kemahiran berbeza namun
saling memerlukan satu sama lain.
Menurut Kotter (1988), seseorang ketua dalam cross functional team haruslah mendapat
sokongan penuh daripada pihak atasan khasnya yang berupa kewangan, moral, motivasi
dan tidak kurang juga sokongan dalam.

IV. Self Managed Moral Team


Lebih kepada individu yang memiliki kemahiran dan kepakaran yang hampir sama.
Contohnya seperti juruteknik dan operator pengeluaran.
Ahli kumpulan melaksanakan segala tugas yang diberikan bagi tujuan untuk
meningkatkan lagi kemesraan kumpulan, kerja lebih menarik dan pastinya akan
membuka peluang untuk mempelajari skil baru (Yukl, 2002).
Ringkasnya, seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan dan kemahiran melebihi
ahli lain.
pemimpin juga perlulah mempunyai kemahiran dalam mewujudkan suasana kerja yang
lebih kondusif dan efektif yang dapat menghilangkan rasa bosan dalam kalangan ahli.
4. Stress dan Konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam sesebuah
organisasi.
a) Bincangkan secara ringkas maksud Stress. (4M)

Stres atau tekanan wujud disebabkan oleh konflik antara kebolehan diri dan tuntutan
tugas yang dilakukan.
Stres juga wujud disebabkan oleh tindakan atau reaksi individu terhadap persekitaran
yang mengancamnya.
Stress terbahagi kepada dua jenis iaitu stres positif (eustress) dan negatif (distress).
Eustress wujud disebabkan oleh adanya cabaran ke arah kebahagiaan hidup mahupun
kerjaya.
Disebabkan tekanan ini, individu terbabit akan cuba untuk berusaha lebih giat mengatasi
cabaran yang dihadapi.
Sebaliknya, distress pula lebih kepada tekanan yang berterusan dan pastinya memberi
kesan yang besar kepada produktiviti individu terbabit.

b) Terangkan TIGA (3) jenis konflik. Nyatakan juga keadaan di mana konflik
berubah menjadi sesuatu yang positif dalam sesebuah organisasi. (12M)

Jenis-jenis konflik seperti yang diutarakan oleh Bertand ialah:

(a) Konflik diri

o Konflik berlaku di dalam diri pelaku itu sendiri. Wujudhasil daripada tugas
dan kerja individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan.
o Keputusan yang dibuat biasanya melibatkan beberapa alternatif sama ada
mempunyai kesan negatif dan positif.

(b) Konflik antara manusia

o Wujud kesan daripada kepelbagaian persepsi, pertentangan pendapat dan juga


percanggahan keputusan.
o Konflik antara manusia biasanya banyak berlaku di tempat kerja kerana
individu yang terbabit memiliki pemikiran, idea dan juga tahap kefahaman
yang berbeza-beza.

(c) Konflik pasukan

o Pasukan dibentuk daripada kalangan individu yang memiliki tahap kepakaran


dan kemahiran yang berbeza-beza.
o Konflik antara pasukan biasanya berlaku melibatkan konflik antara pasukan A
dan juga pasukan B.
o Memandangkan implikasi yang besar kesan daripada konflik ini, maka
perhatian yang sewajarnya haruslah diberikan.

5. Terdapat pelbagai isu kepimpinan yang menjadi bahan perbincangan dalam


kalangan masyarakat dewasa ini. Antaranya adalah usaha untuk menerapkan
kepimpinan Islam dan penilian prestasi yang lebih menyeluruh.
a) Bincangkan DUA (2) penyelesian kepada kepincangan dalam pengurusan
organisasi berdasarkan prinsip kepimpinan Islam ? (10M)

o Program Islam Hadhari sebagai tunjang kepada penambahbaikan sistem pentadbiran


negara.
o Budaya kerja Islam menuntut hubungan secara menyeluruh dan melangkaui semua
bidang serta aspek kehidupan termasuklah sosial, politik dan ekonomi.
o Malah kepimpinan Islam tidak boleh dipisahkan dengan takwa dan akidah. Penekanan
terhadap pembangunan holistik telah menjadi agenda utama Islam Hadhari.
o Islam Hadhari ialah satu usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau
fundamental yang terkandung di dalam al-Quran dan Hadis.
o Islam Hadhari amat menekankan kepada pembangunan ekonomi dan tamadun yang
menyeluruh serta berupaya menjadi penggerak dan pendorong kepada peningkatan daya
saing rakyat secara keseluruhannya.
o Bagi melahirkan sektor awam yang efektif dan efisien, perubahan haruslah dilakukan.
o Justeru, Perdana Menteri menggunakan Islam Hadhari sebagai panduan sektor awam
untuk bergerak seiring dengan arus globalisasi dan mampu bersaing di peringkat global.
o Islam Hadhari menekankan aspek ketamadunan dan perubahan.

b) Huraikan berserta contoh TIGA (3) isu yang menjadikan proses penilaian di
dalam sesuatu penilaian prestasi menjadi kurang tepat. (12M)
Salah satu perkara yang sering dibangkitkan ialah tentang pemilihan pegawai penilai yang dipilih
bukanlah daripada kalangan yang berkemahiran khasnya dalam bidang yang dinilai. Contohnya,
seorang pemimpin yang bukan dalam bidang kedoktoran telah ditugaskan untuk menilai prestasi
doktor berdasarkan kepada bilangan pesakit. Akibat daripada kelemahan ini, maka terdapat
beberapa isu yang biasanya berlaku ketika mengupas isu penilaian prestasi. Antaranya ialah:

1. Kesan halo
o berlaku apabila pemimpin menilai pencapaian telah mempengaruhi keputusan penilaian
di bidang yang lain.
o Kejayaan yang dicapai dalam satu-satu bahagian telah dijadikan panduan untuk membuat
rumusan bahawa kejayaan tersebut mencerminkan kejayaan secara keseluruhan bahagian.
o Contohnya, kejayaan seorang pengurus di bahagian operasi telah dianggap Berjaya dan
boleh memegang jawatan di semua bahagian.
o Justeru, dalam kes ini pemimpin haruslah menilai pegawai yang dinilai dari semasa ke
semasa dari semua bidang dan sudut untuk mengelakkan pembuatan keputusan terburu-
buru dan seterusnya mengundang kepada kesan halo.

2. Bias

Bias biasa berlaku dan Sikap favouritism diyakini telah menjadi penyebab kepada
keadaan tersebut.
Pemimpin telah mempunyai calon kegemaran ketika melakukan penilaian dan Kesannya
keputusan penilaian akan memberi kelebihan kepada pihak yang ada kepentingan kepada
pemimpin atau pegawai penilai.
Pengurus wanita mungkin memberi kelebihan kepada pekerja wanita atas dasar
persamaan gender.
Oleh itu, pemimpin yang terlibat dalam penilaian prestasi haruslah melihat kepentingan
organisasi melebihi kepentingan peribadi dan jika perkara ini menjadi amalan, tidak
mustahil keputusan penilaian prestasi yang dihasilkan akan lebih telus dan
menyenangkan semua pihak.
3. Kecenderungan memusat

Keadaan ini timbul apabila pemimpin memberi markah purata kepada semua staf yang
terlibat dalam penilaian prestasi iaitu bukanlah merujuk kepada kemampuan atau
kejayaan seseorang.
Biasanya pemimpin bertindak demikian kerana cuba untuk berada dalam keadaan selamat
dengan beranggapan bahawa tindakan tersebut tidak menyenangkan atau membebankan
pihak-pihak yang terlibat.
Kesannya, setiap pekerja akan mendapat markah biasa atau sederhana sahaja sedangkan
hasil usaha dan kejayaan yang disumbangkan melebihi daripada pihak lain.
Dalam keadaan ini, pemimpin haruslah bersikap profesional dalam menjayakan penilaian
prestasi dengan memberi penekanan kepada kejayaan dan pencapaian setiap individu.

6. Integriti dan akuantabiliti amat penting kepada semua penjawat awam. Huraikan
langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan
integrity dan akauntabilit kakitangan sector awam di Negara ini terpelihara. (12M)

Menurut Ahmad Sarji (1992), antara tindakan yang perlu dilakukan bagi meningkatkan
akauntabiliti dan integriti awam ialah dengan penyataan yang jelas mengenai tugas dan
tanggungjawab bagi setiap jawatan.
Imej perkhidmatan awam sering dicemari dengan gejala negatif akibat tindakan segelintir
penjawat awam yang tidak cekap, mengamalkan rasuah, penyelewengan kuasa, kronisme
dan juga hepotisme.
Kuasa dan autoriti telah mendedahkan kakitangan ini dengan bermacam-macam ancaman
anasir negatif.
untuk tujuan meningkatkan kualiti, cabaran berkaitan dengan integriti penjawat awam
merupakan perkara utama dalam agenda peningkatan mutu perkhidmatan awam.
Justeru, untuk tujuan tersebut pelbagai usaha penerapan nilai-nilai murni telah
dilaksanakan oleh kerajaan seperti program-program di bawah Badan Pencegah Rasuah
(BPR), pelancaran Pelan Integriti Nasional (PIN), Penubuhan Institut Integriti Malaysia
(IIM) dan sebagainya.
Realitinya, perkhidmatan awam merupakan sebuah badan yang akan melaksanakan
pentadbiran negara melalui dasar-dasar dan peraturan yang diwujudkan oleh kerajaan.
Di sini jelas membuktikan kepada kita bahawa dalam usaha memperbaiki mutu
perkhidmatan awam, pembangunan modal manusia, etika dan nilai dalam perkhidmatan
awam telah menjadi agenda penting kerajaan.
Di samping itu juga, ramai sarjana yang mengaitkan ketelusan dengan program
pembangunan modal insan (Kotter, 1988).
Di bawah program ini, para birokrat haruslah berusaha untuk memaksimumkan
keupayaan diri bagi mengubah imej sektor awam agar lebih dihormati, berdaya saing,
proaktif dan lebih produktif.
GMGM 3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM
18 NOVEMBER 2016 (JUMAAT)
BAHAGIAN A :
1. Nyatakan maksud konflik di dalam organisasi. (5M)

o Konflik adalah akibat situasi dimana keinginan/kehendak yang berbeza antara satu dengan
yang lain sehingga salah satu atau kedua-duanya terganggu.
o Konflik Organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota/kelompok
organisasi yang harus membagi sumber daya yang terbatas dan kenyataan mereka mempunyai
perbezaan status, tujuan, nilai atau persepsi.

2. Huraikan secara ringkas mengenai kumpulan kerja. (5M)

o Merujuk kepada kumpulan pekerja yang bekerjasama untuk mencapai satu matlamat
organisasi.
o Memiliki ahli yang sentiasa berinteraksi dan bergantung antara satu sama lain.
o Menurut Zainal (1997) kumpulan kerja wujud dalam banyak bentuk seperti kumpulan
formal, tidak formal, sementara /kekal, kombinasi dari jabatan yang berlainan.

3. Jelaskan secara ringkas mengenai definisi penilaian prestasi. (5M)


Definisi penilaian prestasi ialah:
i) Penilaian prestasi memberi peluang untuk menilai keberkesanan setiap sumber
manusia yang dimiliki.
ii) Penilaian prestasi dilakukan untuk meningkatkan keluaran atau mutu perkhidmatan.
iii) Dengan adanya penilaian prestasi, organisasi boleh menilai dengan tepat kebolehan
para pekerja bagi tujuan merancang kenaikan pangkat, perancangan latihan,
kenaikan gaji dan juga program pembangunan.

4. Apakah yang anda faham mengenai Cross Functional Team. (5M)

o Lebih menjurus kepada gabungan kepakaran antara ahli yang bermakna kumpulan ini
terbentuk daripada individu yang memiliki kemahiran dan pengetahuan tertentu. K
o esukaran Cross Funcational Team ialah keserasian masa untuk menemukan semua ahli kump
kerena setiap ahli mempunyai tugas du unit masing-masing.
o Ketua Cross Funcational Team perlu mendapat sokongan pihak atasan yang berupa
kewangan, moral dan sokongan dalam bentuk politik.

5. Jelaskan secara ringkas LIMA (5) gaya kepimpinan eksektutif seperti yang
diutarakan oleh Drucker (1964). (10M)
Lima gaya kepimpinan eksekutif digariskan oleh Drucker ialah:
1) Tahu hala tuju organisasi
- Eksekutif yang berkesan haruslah memiliki kemahiran dan ilmu pengetahuan
yang tinggi bagi memastikan objektif dan hala tuju organisasi dapat ditentukan.
2) Melihat kepada hasil
- Pengurus eksekutif harus memberikan tumpuan kepada pulangan terhadap
organisasi berbanding kerja yang dilakukan.
3) Memberi tumpuan kepada kekuatan yang dimiliki
- Kepimpinan yang berkesan memberi kepuasan kepada pengikut dan ini menghasilkan
prestasi kerja yang cemerlang.
4) Tumpuan kepada kerja yang lebih besar dan mencabar sahaja
- Eksekutif harus meletakkan sasaran pencapaian lebih tinggi daripada
kebiasaannya.
5) Hanya keputusan terbaik dihasilkan
Kepimpinan eksekutif perlu peka dan sensitif terhadap sebarang cadangan
yang dikemukakan.

6. Bincangkan secara ringkas LIMA (5) panduan bagi seseorang pengurus


untuk menguasi persekitaran organisasi seperti yang diutarakan oleh Yukl
(2000). (10M)
Menurut Yukl panduan pengurus untuk menguasai persekitaran organisasinya. Antaranya ialah:

1. Mengenal pasti maklumat yang perlu.


Pengurus mempunyai keupayaan mengenal pasti maklumat yang perlu dan penting dalam
mencorakkan organisasi yang diwakili.
Pengurus perlu mahir menangani masalah yang berlaku berdasarkan kepada info yang dimiliki.

2. Menggunakan pelbagai kaedah dalam mendapatkan sumber maklumat.


Kebijaksanaan pengurus mendapatkan maklumat penting bagi memastikan keputusan dibuat tidak
berlaku ketidakadilan.
Kebergantungan tinggi terhadap seseorang individu dalam mendapatkan maklumat pastinya akan
mengundang tindakan negatif seperti bias, berat sebelah, kronisme, nepotisme dan sebagainya.
3. Memahami keperluan organisasi dan subordinat.
Sesuatu yang penting kepada pengurus untuk memahami keperluan organisasi dan subordinat di
bawahnya.
Perlu untuk mengelakkan keadaan ketidakseimbangan dalam organisasi iaitu pengurus lebih ke arah
organisasi semata-mata dan meninggalkan kepentingan subordinat serta tidak menitikberatkan
kepentingan organisasi sebagai matlamat kejayaan.
4. Memahami sebarang ancaman yang bakal berlaku.
Pengetahuan mengenai sebarang ancaman sama ada bersifat luaran mahupun dalaman amat
penting dikuasai oleh setiap pengurus. Pengetahuan ini akan memberikan idea kepada pengurus
untuk berhadapan dengan sebarang ancaman dan membantu dalam pembuatan keputusan.
5. Kaitkan persekitaran dengan plan strategik.
Maklumat mengenai persekitaran sangat berguna bagi pihak pengurus dalam menilai semula pelan
strategi yang dirancang. Pengurus akan lebih mudah merancang strategi bagi berhadapan dengan
sebarang ancaman dan mengambil segala peluang yang ada.
7. Jelaskan secara ringkas mengenai LIMA (5) kaedah penyelesaian konflik di
dalam organisasi. (10M)
Beberapa kaedah yang disarankan oleh Thomas (1975) dalam menguruskan konflik ialah:
(a) Pengelakan
Gaya pengurusan konflik pengelakan lebih kepada memisahkan pihak-pihak yang berkonflik.
Pihak pengurus dan pemimpin juga boleh menggunakan kaedah psikologi dalam meredakan
konflik tersebut.
(b) Penyesuaian
Digunakan dengan cara mengetepikan kehendak satu pihak dan memberi tumpuan kepada
pihak yang lagi satu.
(c) Persaingan
Konflik bagi gaya ini wujud kesan daripada persaingan antara dua pasukan yang melihat
kepentingan diri sebagai keutamaan.
Keputusan harus dibuat bagi memilih satu pihak sahaja dan mengetepikan pihak yang lagi
satu.
(d) Kompromi
Situasi apabila setiap pihak mengalah dan mengorbankan sedikit kepentingan pasukan atau
diri bagi memberi keutamaan kepada perpaduan dalam organisasi.
(e) Permuafakatan
Merupakan gaya paling ideal dan signifikan. Semua pihak mencapai persetujuan untuk
memaksimumkan pencapaian matlamat dan meningkatkan perpaduan pasukan.

8. Jelaskan EMPAT (4) perbezaan antara pemimpin dan pengurus seperti yang
diutarakan oleh Bennis. (10M)
Soalan berulang -
BAHAGIAN B :
1. Menurut Ahmad Sarji (1992), anjakan paradigm di sector awam perlu dilakukan
bagi menjamin keyakinan masyarakat tidak tergugat. Bincangkan kenyataan ini.

2. Wanita memainkan peranan penting di dalam sistem pentadbiran sesebuah


organisasi awam atau swasta. Malah sumbangan wanita juga tidak boleh
dipertikaikan di dalam pelaksanaan dasar-dasar Negara. Berikan pendapat anda
berdasarkan kenyataan ini dengan merujuk kepada tokoh-tokoh wanita
terkemuka Negara.
GMGM 3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM

09 FEBUARI 2015 (ISNIN)

1. Teori memainkan peranan penting dalam pembentukan sistem dan stuktur


sesebuah organisasi. Huraikan secara jelas teori-teori kepimpinan tersebut.
a) Teori Pendekatan Sifat

Pendekatan merupakan pemimpin sebagai personaliti semula jadi yang


membezakan mereka dengan individu bukan pemimpin.
Faktor fizikal yg kuat dan memiliki kecerdasan yang baik menentukan
sama ada seseorang itu layak menjadi pemimpin ataupun tidak.
Pendekatan ini percaya bahawa pemimpin haruslah memiliki sifat dan
tabiat istimewa yang tidak dimiliki oleh individu lain.
di samping menjadi seorang yang kuat secara fizikal, kecerdasan dan
kemahirannya juga mestilah lebih baik daripada orang lain (Razali, 1989).
Menurut Stogdill (1948), teori pendekatan sifat ini menekankan kepada
dua perspektif utama iaitu:
1. Membezakan pemimpin dengan bukan pemimpin; dan
2. Membezakan pemimpin yang berkesan dan tidak berkesan.

b). Teori Pendekatan Tingkah Laku

Kelemahan teori sifat menjadi titik tolak kepada wujudnya teori tingkah laku ini.
Pendekatan tingkah laku mula aktif diperkenalkan pada akhir tahun 1950-an iaitu
fokus kajian pada masa itu lebih kepada ragam kelakuan pemimpin dan bukannya
kepada sifat-sifat pemimpin (Razali, 1998).
Pendekatan ini menilai ragam kelakuan seseorang pemimpin seperti autokratik
berbanding demokratik, orientasi terhadap kerja berbanding dengan sosio-
emosional, tumpuan terhadap pekerja berbanding dengan tumpuan pengeluaran
dan sebagainya. (Razali, 1990: 16)
Teori pendekatan tingkah laku memberi penekanan terhadap pengenalpastian
kepimpinan yang efektif dengan melihat kepada tingkah laku pemimpin serta kesan
tingkah laku tersebut terhadap pencapaian subordinat di bawahnya.
Ringkasnya, pendekatan kepada tingkah lakukepimpinan ialah kajian terhadap
tindakan yang telah dilakukan oleh pemimpin yang berkesan dan bukannya apa
yang ada pada pemimpin tersebut.

c).Teori Pendekatan Laluan

Teori ini melihat peranan pemimpin untuk menjelaskan dan menetapkan


matlamat organisasi dan subordinat,
memberi laluan kepada pekerja supaya mereka dapat mencapai matlamat
yang telah ditetapkan dan mengalihkan halangan yang menjadi penghalang
kepada peningkatan kualiti dan prestasi pekerja.
Menurut House, jika seseorang pemimpin ingin mencapai keberkesanan
dalam proses kepimpinannya, beliau haruslah melihat ganjaran sebagai
medium utama dalam mempengaruhi prestasi kerja pekerjanya.
Walaupun pengurus mempunyai banyak kaedah dan cara untuk
memotivasikan pekerja, mereka juga haruslah memberikan ganjaran dan
menentukan perkara yang mesti dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan
ganjaran yang dijanjikan.
Tugas pengurus haruslah mengurangkan halangan dan cabaran yang
menjadi penghalang kepada pencapaian prestasi terbaik dan semestinya
cabaran tersebut bersifat realistik dan mampu untuk dicapai.

2. Cleveland (1972) mendefinisikan kuasa sebagai keupayaan untuk mengatur atau


mengarah manusia, maklumat dan sumber-sumber material bagi mencapai
sesuatu. Bincangkan LIMA (5) jenis kuasa yang telah menjadi amalan dalam
sesebuah organisasi.
Menurut French dan Raven, kuasa dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu :
1. Kuasa sah
o Berdasarkan kepada pangkat formal seseorang dalam hierarki dan kedudukan
dalam organisasi.
o Ini bermakna kedudukan yang diberikan kepada seseorang membenarkan
seseorang itu menggunakan kuasa yang dimilikinya dan pelantikan pula
berdasarkan kepada kelayakan tanpa mengira siapa yang mengisi kedudukan
tersebut.
o Biasanya pelantikan ini dilakukan oleh pihak pengurusan dan peralihan kuasa
dilaksanakan secara formal.
o Contohnya, pelantikan jawatan utama dalam sektor awam seperti Pengarah,
Timbalan Pengarah, Ketua Daerah atau sebagainya memerlukan surat
pelantikan yang formal dan diiktiraf oleh semua pihak khasnya kerajaan.
o Tanpa surat pelantikan yang sah, jawatan seseorang boleh dipersoalkan dan
kemungkinan besar tidak layak untuk menerima sebarang faedah yang
disediakan oleh kerajaan.

2. Kuasa ganjaran
o Kuasa ini dianggap sebagai medium positif kerana berpotensi untuk
menyebabkan perubahan dalam tingkah laku dan perilaku seseorang.
o Selain itu, kuasa ganjaran ini digunakan bagi tujuan melatih para subordinatnya
untuk mencapai matlamat dan kehendak organisasi.
o Kuasa ganjaran melihat segala tindak tanduk subordinat sebagai positif dan baik
untuk perkembangan organisasi

3. Kuasa petunjuk
o Kuasa ini bergantung kepada perspektif orang bawahan.
o Apabila seseorang pemimpin disukai oleh pekerja, maka pemimpin tersebut memiliki
kuasa berbanding pengurus yang tidak disukai.
o kuasa ini memberi kelebihan kepada pekerja dalam menentukan hala tuju
kepimpinan organisasi.
o Pihak pekerja akan menilai dan memilih pemimpin yang disukai dan sudah tentu
akan memihak kepada pemimpin yang mengambil berat terhadap kepentingan
mereka.
o Kesimpulannya, kuasa bukan sahaja terhad kepada lima jenis, malah ia turut
merangkumi kuasa maklumat, kuasa harta, kuasa rujukan, kuasa ekonomi,
ketenteraan dn lain-lain lagi. Berpandukan kepada pendapat French dan Raven,
setiap kuasa yang dikategorikan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-
masing.

4. Kuasa kepakaran
o Kuasa ini melihat bahawa orang yang dipimpin memiliki kemahiran dan kepakaran
yang kurang berbanding pemimpin mereka.
o Dengan cara ini, individu tersebut memiliki kelebihan berbanding pihak lain khasnya
dari sudut pendidikan, kemahiran, minda dan juga tahap kepakaran.
o Segala kelebihan tersebut akan digunakan bagi mewujudkan kesetiaan dan
komitmen dari pihak subordinat untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah
dipertanggungjawabkan.
o Selain itu, kuasa ini juga menyebabkan seseorang itu dihormati dan dipandang
tinggi oleh orang lain berdasarkan pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki.

5. Kuasa paksaan.
o Kuasa ini bertentangan dengan kuasa ganjaran kerana kuasa paksaan bersifat
negatif dan perubahan perlakuan subordinat bukanlah atas kerelaan ataupun
kemahuan sendiri.
o Kuasa ini lebih menekankan kepada bentuk hukuman dan denda oleh pihak atasan
kepada pihak bawahan mereka.
o Penggunaan kuasa ini secara berlebihan mewujudkan ugutan terhadap pekerja dan
pekerja tidak bebas untuk memberi pandangan serta pendapat kerana takut
terhadap hukuman /denda yang telah ditetapkan.
o Kuasa yang wujud melalui cara ini kebiasaannya tidak kekal dan pemimpin yang
mengamalkan kuasa ini terdedah kepada ancaman untuk dijatuhkan (Razali, 1990).

Oleh itu, dalam konteks organisasi, pengendalian dan penggunaan kuasa secara teratur
dan tanpa sebarang penyelewengan akan mewujudkan sokongan dari pihak pekerja tanpa
sebarang masalah dan ancaman. Jatuh bangun sesebuah organisasi bergantung kepada
sejauh mana kerjasama antara pihak pengurusan dan juga pihak pekerja yang terlibat.

4. Bandingkan kepimpinan direktif dan kepimpinan partisipatif dengan


memberikan contoh yang sesuai dalam organisasi awam.

1. Kepemimpinan Direktif
o Peranan pemimpin sangat aktif khususnya dalam penyelesaian masalah dan
pembuatan keputusan.
o Untuk mendapatkan penerimaan atau cadangannya diterima pengurus atau
pemimpin, direktif akan menggunakan cara memujuk, memberi alasan yang
munasabah dan logik.
o Pemimpin jenis ini menekankan kepentingan/keperluan dana dan ada
kalanya menggunakan ganjaran atau tekanan supaya diterima.
o Pemimpin mengeluarkan perintah dan arahan yang mana tidak diiringi
dengan sebarang penjelasan atau keterangan.
o Pemimpin gaya ini tidak mahu arahan dan perintahnya dipertikaikan dan
yang dikehendakinya ialah ahli-ahli patuh kepada perintah dan arahan.
o Satu stail yang nyata pemimpin membuat keputusan dan mengisytiharkan
keputusannya tanpa memaklumkan kepada ahli-ahlinya sebelum keputusan
dibuat.

Kelebihan kepemimpinan direktif

Banyak arahan daripada pemimpin-pemimpin ada hubungan dengan


penambahbaikan keberkesanan kumpulan.
Kepemimpinan direktif mengurangkan semaksimum mungkin kesalahan.
Schumer mendapati bahawa kualiti dan kuantiti produktiviti dapat
ditingkatkan oleh kepemimpinan berbentuk direktif.
Penambahbaikan dalam aktiviti penyelesaian masalah. Ahli-ahli akan
menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan di bawah arahan.
2. Kepemimpinan Partisipatif
Corak kepemimpinan ini berasaskan pengaruh pemimpin terhadap yang
dipimpin. Pemimpin sangat menggalakkan penglibatan dan partisipasi ahli-
ahli di tempat kerja.
Arahan dan perintah yang dikeluarkan oleh pemimpin disertai dengan
keterangan atau penjelasan secara terperinci.
Dalam sistem kepemimpinan partisipatif wujud komunikasi dua hala,
Pimpinan cuba mempengaruhi ahli-ahlinya atau berlaku tawar-menawar.
Pengurus mendapatkan pandangan ahli-ahlinya sebelum sesuatu keputusan
diambil atau dibuat.
Pengurus atau pemimpin melibatkan penyertaan ahli-ahli sepenuhnya dalam
mencapai sesuatu keputusan.
wujud penglibatan kumpulan kerja dalam penetapan matlamat, pembuatan
keputusan, penambahbaikan kaedah dan penilaian prestasi.
Dalam pendekatan ini biasanya organisasi mencapai tahap produktiviti yang
tinggi, kualiti dan kepuasan ahli. Dalam hal ini pemimpin atau pengurus
mendelegasikan tugas dan cara menjalankan kepada ahli-ahlinya dan
penglibatan beliau paling minimal.
Pada tahap ini setiap yang diputuskan oleh subordinat diterima oleh pihak
pengurusan. Kita dapati pada peringkat ini seolah-olah pengurus tidak
memperdulikan tanggungjawab mereka atau melepaskan tanggungjawab
mereka.

5. Pelbagai program dilaksanakan bagi membentuk budaya kerja yang lebih


tersusun dan sistematik di kalangan agensi awam. Terangkan LIMA (5) contoh
program yang telah dilakukan organisasi awam kea rah pencapaian berkenaan.

Pengurus yang baik akan sentiasa melihat ke hadapan dengan penuh keyakinan
tanpa sebarang perasaan ragu.
Pemimpin dalam agensi awam haruslah bersifat berani untuk melakukan perubahan
dengan memperkenalkan beberapa program atau aktiviti dengan tujuan
meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan.
Antara program yang dilaksanakan ialah program 5S, Hari Kualiti, Piagam
Pelanggan, Sijil Piawaian ISO dan sebagainya.
Program ini dilaksanakan bagi membentuk budaya kerja yang lebih tersusun dan
sistematik dalam kalangan agensi awam.
Kerajaan juga turut membudayakan dan memperkukuhkan sistem pengurusan
kualiti melalui Total Quality Management (TQM).
GMGM 3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM

23 OGOS 2015 (AHAD)

1. Pemimpin merupakan individu yang sangat penting dalam sesebuah


organisasi. Golongan pemimpn akan menetapkan arah tuju dan membantu
ahli organisasi mencapai sesuatu matlamat. Namun begitu gaya kepimpinan
mereka adalah berbeza-beza.

a). Terangkan kepimpinan direktif jika dibandingkan dengan kepimpinan


partisipatif. (8M)
- berulang -
b). Bezakan antara kepimpinan berorentasikan tugas dan kepimpinan
berorentasikan hubungan. (8M)
- berulang

2. Gaya kepimpinan laissez-faire kurang menjadi pilihan pemimpin dan ahli


organisasi masa kini. Huraikan beserta contoh EMPAT (4) sebab berlakunya
senario diatas. (12M)
Jawapan
Sulaiman (1998) menyatakan bahawa kepemimpinan gaya laissez faire ialah
pemimpin cuba mengelakkan diri mereka daripada mempengaruhi orang-orang di
bawahnya serta mengabaikan atau mengetepikan tugas-tugas kepimpinan mereka.
Kepemimpinan seperti ini tidak mempunyai keyakinan terhadap keupayaan diri
mereka untuk mengurus atau memimpin. Tanggungjawab dilepaskan kepada
subordinat mereka.
Dengan kata lain pemimpin tidak banyak memikul tanggungjawab kepimpinan atau
meninggalkan tanggungjawab kepada orang lain.
Gelagat pemimpin-pemimpin corak ini tidaklah begitu ketara jumlahnya. pemimpin
atau pengurus yang tidak aktif mengambil sedikit tanggungjawab atau melepaskan
tanggungjawab kepada orang lain seperti pemimpin-pemimpin laissez faire.
Komunikasi dan interaksi antara kumpulan juga sedikit. Gelagat kepemimpinan
seperti ini bertentangan dengan kepemimpinan autokrat atau demokratik.
Ahli-ahli kumpulan di bawah kepemimpinan laissez-faire kurang tersusun, kurang
berkesan dan tidak cemerlang seperti ahli-ahli dalam situasi demokratik.
Kerja-kerja mereka dikatakan bermutu rendah dan tidak banyak kerja yang mereka
buat.
Mereka banyak bermain, mengecewakan, tidak teratur, tidak menggalakkan dan
bersifat agresif jika dibandingkan dengan demokratik.

Situasi atau keadaan di bawah kepemimpinan laissez faire jika disbanding dengan
demokratik ialah seperti berikut:

(i) Kumpulan tidak tersusun dengan baik.


(ii) Kurang berkesan.
(iii) Tidak memuaskan ahli-ahli.
(iv) Kualiti kerja kurang bermutu.
(v) Tidak banyak kerja yang dijalankan.
(vi) Banyak bermain daripada bekerja.
(vii) Kekecewaan.
(viii) Tidak teratur.
(ix) Tidak menggalakkan.
Kepuasan subordinat yang berada di bawah corak kepemimpinan ini juga rendah,
kurang berkesan, kurang memuaskan dan produktivitinya ialah minimum. Sikap dan
gelagat yang tidak produktif ialah:

(i) Ahli-ahli rasa terpencil daripada kepemimpinan.


(ii) Kurang partisipasi dalam pembuatan keputusan.
(iii) Kurang keakraban antara ahli-ahli.
(iv) Dorongan terhadap tugas rendah.
(v) Rasa tidak puas hati terhadap pihak atasan.
(vi) Ada hubungan dengan kadar ponteng dan kenakalan ahli.
(vii) Perubahan prestasi yang agak lembap.

3. Terdapat beberapa jenis kumpulan kerja dalam sesebuah organisasi.


Huraikan EMAPT (4) daripadanya beserta contoh-contoh yang bersesuaian.
(12M)
Berulang

4. Konflik adalah suatu yang tidak dapat dielakkan dalam sesebuah organisasi.
Apakah kaedah yang boleh anda gunakan untuk menguruskan konflik ?
Bincangkan EMPAT (4) daripadanya. Nyatakan juga keadaan dimana konflik
berubah menjadi sesuatu yang positif dalam organisasi. (16M)
Jawapan
Bagi menjadikan sesebuah pasukan itu efektif, pengurusan konflik haruslah
diurus dan ditadbir dengan baik.
Dalam sesebuah kumpulan atau pasukan, konflik ialah sesuatu yang tidak
dapat dielakkan.
Justeru itu, strategi untuk mengatasi konflik haruslah dirangka dengan baik
bagi menjamin kepentingan organisasi sentiasa tercapai.
Beberapa kaedah yang disarankan oleh Thomas (1975) dalam menguruskan
konflik ialah:

(a) Pengelakan
Gaya pengurusan konflik pengelakan lebih kepada memisahkan pihak-
pihak yang berkonflik.
Pihak pengurus dan pemimpin juga boleh menggunakan kaedah psikologi
dalam meredakan konflik tersebut.

(b) Penyesuaian
Digunakan dengan cara mengetepikan kehendak satu pihak dan memberi
tumpuan kepada pihak yang lagi satu.

(c) Persaingan
Konflik bagi gaya ini wujud kesan daripada persaingan antara dua
pasukan yang melihat kepentingan diri sebagai keutamaan.
Keputusan harus dibuat bagi memilih satu pihak sahaja dan
mengetepikan pihak yang lagi satu.
(d) Kompromi
Situasi apabila setiap pihak mengalah dan mengorbankan sedikit
kepentingan pasukan atau diri bagi memberi keutamaan kepada perpaduan
dalam organisasi.

(e) Permuafakatan
Gaya permuafakatan merupakan gaya yang paling ideal dan signifikan.
Semua pihak mencapai persetujuan untuk memaksimumkan pencapaian
matlamat dan meningkatkan perpaduan pasukan.

Menurut Zainal (1997), konflik sebenarnya jika dilihat dari sudut positif mampu
memberikan impak yang besar kepada organisasi.
Keadaan ini berlaku kerana konflik mampu membuka fikiran dan mengubah sikap
bagi memperbaiki situasi dan keadaan sedia ada.
Kajian Robbins (1984) telah mendapati bahawa stres bukanlah situasi yang
sepenuhnya menyumbang kepada keadaan negatif, namun dalam konteks yang
berbeza, stres akan membawa kepada keterbukaan untuk berhadapan dengan
cabaran dan halangan.
Menurut Razali (1990), konflik dan tekanan seharusnya ada dalam organisasi
kerana organisasi yang bebas daripada sebarang konflik dan tekanan ialah petunjuk
kepada pasifnya organisasi tersebut.

5. Kakitangan awam di Negara ini dilantik oleh Jabatan Perkhidmatan Awam


(JPA). Mereka juga mempunyai budaya kerja yang tersendiri berbanding
kaitangan swasta.

Jawapan :

a) Huraikan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh JPA. (4M)

Kakitangan awam di negara ini terdiri daripada individu yang dilantik oleh Jabatan
Perkhidmatan Awam (JPA).
JPA dipertanggungjawabkan untuk membangun, mengurus dan merancang sumber
manusia bagi menggerakkan sektor awam.
Oleh yang demikian semua agensi awam harus terikat dengan JPA dalam
menentukan hala tuju organisasi khasnya yang melibatkan penempatan staf,
pelantikan dan juga pengesahan jawatan seseorang kakitangan awam.
Pemimpin di semua agensi awam bergantung sepenuhnya kepada JPA dalam
merancang dan melaksanakan segala aktiviti organisasi khasnya yang melibatkan
belanjawan, latihan, program R&D dan sebagainya.
Menurut Ahmad Atory (1998), pentadbiran sektor awam lebih kepada amalan
kawalan kuasa secara berpusat.
Ini bermakna kuasa organisasi lebih tertumpu kepada pihak atasan semata-mata.
Keputusan akan diputuskan oleh pihak pemimpin daripada hierarki tertinggi dalam
sesebuah carta organisasi.

b) Bincangkan EMPAT (4) aktiviti yang dijalankan oleh agensi awam untuk
meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan. (12M)

Pengurus yang baik akan sentiasa melihat ke hadapan dengan penuh keyakinan
tanpa sebarang perasaan ragu.
Pemimpin dalam agensi awam haruslah bersifat berani untuk melakukan perubahan
dengan memperkenalkan beberapa program atau aktiviti dengan tujuan
meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan.
Antara program yang dilaksanakan ialah program 5S, Hari Kualiti, Piagam
Pelanggan, Sijil Piawaian ISO dan sebagainya.
Program ini dilaksanakan bagi membentuk budaya kerja yang lebih tersusun dan
sistematik dalam kalangan agensi awam.
Kerajaan juga turut membudayakan dan memperkukuhkan sistem pengurusan
kualiti melalui Total Quality Management (TQM).

6. Mengapakah salahlaku dalam kalangan penjawat awam tetap berlaku setelah


banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan ? Bincangkan penyelesaian
kepada persoalan ini berdasarkan nilai dan criteria dalam asas kepimpinan
dalam islam ?
Jawapan :

Kepimpinan dalam Islam juga mempunyai nilai dan kriterianya yang perlu
dititikberatkan oleh setiap individu yang menjadi pemimpin.
Terdapat enam nilai dan kriteria yang perlu diikuti oleh seseorang pemimpin bagi
menjamin keberkesanan dalam memimpin, iaitu ikhlas, teguh pendirian, adil dan
saksama, sabar dan cekal hati, toleransi dan berdisiplin.

1. Ikhlas
Keikhlasan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab penting untuk mendapat
keredhaan Allah (SWT) yang ditekankan dalam Islam.
Keikhlasan yang wujud mampu menjalinkan hubungan yang baik antara pemimpin
dan golongan yang dipimpin seterusnya ikhlas terhadap Allah (SWT).

2. Berpendirian
Islam juga menggalakkan pemimpin mempunyai pegangan dan keteguhan pendirian
yang berasaskan agama supaya dengan adanya sifat ini, seseorang pemimpin tidak
akan mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang menyebabkan pemimpin
tersebut tersasar daripada landasan atau prinsip yang telah ditetapkan.

3. Adil
Seorang pemimpin seharusnya berlaku adil dan saksama dalam menjalankan
tanggungjawab tanpa mengira warna kulit, status, keturunan, bangsa dan agama.
Pemimpin yang adil merupakan pemimpin yang menjadi contoh dan sering dihormati
serta mampu mewujudkan hubungan yang baik dengan orang bawahannya.

4. Sabar
Seseorang pemimpin juga perlulah cekal hati dalam menangani sebarang
masalah dalam membentuk jati diri individu di bawah pimpinannya dan sanggup
menghadapi cabaran.
Selain itu, kesabaran merupakan nilai yang terpuji dalam Islam manakala
kecekalan hati mampu melihat ketabahan seseorang pemimpin dalam
menyelesaikan masalah.
Kesabaran dan kecekalan hati mampu menunjukkan kewibawaan dalam
membuat keputusan kerana sifat yang tergopoh-gopoh dalam membuat
keputusan akan mengundang pelbagai masalah yang tidak diingini.
5. Toleransi
Seorang pemimpin seharusnya bersikap terbuka dan bertoleransi dalam menerima
pendapat, pandangan dan pemikiran orang lain tanpa mempunyai rasa iri hati,
marah dan dendam terhadap orang bawahan mahupun golongan lain.

6. Disiplin
Pemimpin yang mempunyai disiplin dalam kehidupannya mampu mengikut arahan
dan peraturan yang telah ditetapkan supaya wujudnya rasa hormat-menghormati
antara pemimpin dan orang bawahannya.
Kegagalan menunjukkan disiplin dalam diri pemimpin mengakibatkan hilangnya rasa
hormat yang ada dalam diri pekerja, orang bawahan dan masyarakat.

7. Integriti dan akauntabiliti amat penting kepada semua penjawat awam. Huraikan
langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan
integrity dan akauntabiliti kakitangan sektor awam di Negara ini.
Jawapan :
Integriti menyentuh aspek ketelusan dalam pentadbiran. Integriti memainkan
peranan besar dalam meningkatkan kepercayaan rakyat dengan tahap ketelusan
yang tinggi dalam perkhidmatan awam.
Berteraskan prinsip ini jelas membuktikan kepada kita bahawa ketelusan sesebuah
pentadbiran penting dalam menjamin kualiti perkhidmatan.
Justeru itu, penerapan nilai integriti, telus dalam membuat keputusan, amanah dan
pelbagai nilai-nilai murni perlu dititikberatkan dalam perkhidmatan awam kerana ia
merupakan permulaan kepada pembangunan nilai dalam diri penjawat itu sendiri.
Untuk tujuan meningkatkan kualiti, cabaran berkaitan dengan integriti penjawat
awam merupakan perkara utama dalam agenda peningkatan mutu perkhidmatan
awam.
Justeru, untuk tujuan tersebut pelbagai usaha penerapan nilai-nilai murni telah
dilaksanakan oleh kerajaan seperti program-program di bawah Badan Pencegah
Rasuah (BPR), pelancaran Pelan Integriti Nasional (PIN), Penubuhan Institut
Integriti Malaysia (IIM) dan sebagainya.
GMGM 3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM

07 MEI 2015 (KHAMIS)


1. Seseorang pemimpin yang Berjaya adalah pemimpin yang mempunyai
kepekaan dan keprihatinan terhadap persekitaran organisasi sama ada
persekitaran dalaman atau luaran organisasi. Jelaskan kenyataan ini
dengan merujuk kepada panduan yang diberikan Yulk bagi seseorang
pengurus atau pemimpin untuk menguasi persekitaran organisasinya.
(25M)

2. Dengan memberikan contoh-contoh yang bersesuaian, bincangkan TIGA


(3) ciri utama pemimpin eksekutif dalam sesebuah organisasi seperti yang
dikemukakan Peter Drucker. (25M)
Jawapan :
Pengurusan yang berkesan amatlah diperlukan dalam menjamin kewibawaan
sesebuah organisasi.
Malah pengurusan yang efektif jugaamat diperlukan dalam memastikan objektif
organisasi dan keperluan subordinat dapat dipenuhi serentak.
Lima amalan bagi mencerminkan ciri seseorang eksekutif berkesan seperti mana
yang telah digariskan oleh Drucker ialah:

1. Tahu hala tuju organisasi


Eksekutif yang berkesan haruslah memiliki kemahiran dan ilmu pengetahuan yang
tinggi bagi memastikan objektif dan hala tuju organisasi dapat ditentukan.

2. Melihat kepada hasil


Pengurus eksekutif harus memberikan tumpuan kepada pulangan terhadap
organisasi berbanding kerja yang dilakukan.

3. Memberi tumpuan kepada kekuatan yang dimiliki


Kepimpinan yang berkesan memberi kepuasan kepada pengikut dan ini
menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang.

4. Tumpuan kepada kerja yang lebih besar dan mencabar sahaja


Eksekutif harus meletakkan sasaran pencapaian lebih tinggi daripada kebiasaannya.
Ini dapat dilihat melalui contoh beberapa syarikat milik kerajaan (GLC) yang telah
beroperasi di luar pasaran domestik negara dan sentiasa mementingkan pasaran
global sebagai target setiap operasi yang dijalankan.
Oleh itu, tidak hairanlah apabila golongan eksekutif ini harus memiliki keupayaan
pembuatan keputusan yang cepat dan terbaik.

5. Hanya keputusan terbaik dihasilkan


Kepimpinan eksekutif perlu peka dan sensitif terhadap sebarang cadangan yang
dikemukakan.
6. Kepimpinan yang berkesan ialah kepimpinan yang boleh membawa kepada
kejayaan sesebuah organisasi. Berikan LIMA (5) peranan yang boleh dimainkan
oleh pemimpin kearah pencapaian berkenaan. (25M).

Peranan Kepimpinan Dalam Membina Pasukan


Kepimpinan didefinisikan sebagai proses untuk memberikan pengarahan dan pengaruh
pada kegiatan yang berkaitan dengan tugas sekumpulan ahli-ahlinya.
Mereka yakin bahawa pasukan tidak akan berjaya tanpa menggabungkan sumbangan
setiap ahli-ahlinya untuk mencapai matlamat akhir yang sama.
Adapun peranan pemimpin dalam pasukan adalah sebagai berikut:
Memperlihatkan gaya peribadi dan Proaktif dalam sebahagian hubungan
Memberi inspirasi kepada kerja pasukan dan Memberikan sokongan timbal balik
Membuat orang terlibat dan terikat
Memudahkan orang lain melihat peluang dan prestasi
Mencari orang yang ingin unggul dan boleh bekerja secara kontruktif
Menggalakkan dan memudahkan ahli untuk bekerja
Mengakui prestasi anggota pasukan dan Berusaha mengekalkan komitmen
Meletakkan nilai tinggi pada kerja pasukan.

7. Anda dilantik untuk memimpin sebuah jabatan dalam organisasi kerjaan


Malaysia. Bincangkan perancangan yang patut anda lakukan bagi memastikan
bahawa organisasi tersebut akan mencapai kecemerlangan dari segi integrity,
produktivit dan mutu kerja. (25M).
Pemimpin yang efektif dapat dilihat dari tanda-tanda empiris seperti organisasi
yang produktif. Produktiviti organisasi tersebut tentunya mengarah pada
pencapaian visi dan misi organisasi. Pemimpin yang efektif menjadikan
organisasi berjalan dengan lebih baik.

Berdasarkan penyelidikan untuk menilai, membangunkan pemimpin dan


bagaimana seni bina kepimpinan yang baik. Seorang pemimpin yang berkesan
ternyata mempunyai 5 ciri yang perlu ada iaitu:

1. Strategi,
seorang pemimpin yang berkesan adalah seorang yang ahli dalam
menyusun strategi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasinya
2. Eksekutor,
seorang pemimpin yang berkesan adalah seorang yang tahu bagaimana
melaksanakan strategi yang telah disusunnya, walaupun dia tidak terjun
langsung dalam hukuman mati.
3. Pengurus Bakat,
seorang pemimpin berkesan adalah seorang yang secara konsisten
menerapkan pengurusan bakat dalam organisasinya.
4. Pemaju SDM,
seorang pemimpin berkesan adalah seorang yang fokus pada
pembangunan sdm organisasinya.
5. Kemahiran peribadi,
seorang pemimpin yang berkesan mempunyai kecakapan peribadi yang
membolehkan dia untuk dapat dicontohi, memberi inspirasi dan juga
memberi motivasi kepada para pengikutnya
GMGM 3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM

20 NOVEMBER 2014 (KHAMIS)


1. Setiap pemimpin mempunyai gaya kepimpinan yang tersendiri. Huraikan TIGA (3)
gaya kepimpinan dalam organisasi dengan memberikan contoh-contoh yang
bersesuaian. (25M)
Jawapan :

Menurut Yukl (1994) skil dibahagikan kepada tiga komponen utama iaitu teknikal, interpersonal
dan konseptual.

1. Technical skills

Merupakan pengetahuan mengenai metode, proses, prosedur dan teknik khasnya dalam
menyelesaikan masalah khusus.
Contohnya, apabila negara membuat keputusan untuk mengadakan Litar Formula 1 di
Sepang, maka banyak kepakaran teknikal khasnya dari sudut kejuruteraan diperlukan dalam
merealisasikan projek tersebut.
Malah keperluan tersebut bukan sahaja terhenti apabila siapnya litar tersebut, tetapi turut
menuntut pembangunan ilmu berpanjangan khasnya dalam memantau dan menyelenggara
segala kemudahan yang telah dibangunkan.

2. Interpersonal skills

Merujuk kepada pengetahuan mengenai tingkah laku manusia seperti kemampuan untuk
memahami perasaan dan tabiat orang lain.
Kemampuan untuk meyakinkan orang lain melalui komunikasi yang berlaku serta
kemampuan untuk bekerjasama dan mempunyai hubungan yang baik dengan semua pihak.
Contohnya, seorang jurujual perlu memiliki skil ini bagi mempengaruhi pihak pelanggan
dalam memastikan produk yang dipasarkan terjual.

3. Conceptual skills

Skil ini lebih merujuk kepada kemampuan untuk berfikir secara cepat, logik, kreatif dan
sentiasa mempunyai kreativiti dalam melahirkan idea dan pemikiran baru.
Turut dikaitkan dengan kemampuan untuk menganalisis, meramal masalah serta keupayaan
untuk mengenal pasti peluang yang ada.
Skil ini dapat dilihat melalui kepimpinan Negara kita pada hari ini yang lebih memfokuskan
aktiviti ekonomi utama Negara beralih kepada pertanian.
Ini berdasarkan kepada andaian bahawa dengan kegawatan dan ketidakstabilan ekonomi
dunia serta kenaikan harga minyak dunia telah meningkatkan segala kos operasi bagi
industri berat seperti perkilangan dan perindustrian.
Oleh yang demikian, pendekatan kepada kegiatan pertanian jelas memperlihatkan satu
tindakan yang positif terutamanya dalam memaksimumkan lagi penggunaan bahan mentah.

2. Bincangkan TIGA (3) cirri utama pemimpin eksekutif dalam sesebuah


organisasi. (25M)

- Soalan Berulang -
3. Kepimpinan yang berkesan ialah kepimpinan yang boleh membawa kepada
kejayaan sesebuah organisasi. Berikan LIMA (5) peranan yang boleh
dimainkan oleh pemimpin kearah pencapaian berkenaan. (25M)

Jawapan :

Pemimpin bertanggungjawab menentukan hala tuju organisasi yang dipimpinnya.


Kejayaan seseorang pemimpin diukur melalui pencapaian yang telah dicapai oleh
organisasi yang diwakilinya.
Stail kepimpinan yang dipilih oleh seseorang pemimpin akan menentukan identitinya
di mata pengikut-pengikutnya (Razali, 1990).

Antara peranan seorang pemimpin ialah:

(a) Melaksanakan misi dan visi organisasi


Pemimpin bertanggungjawab untuk menggubal dan memastikan dasar yang telah digubal
dilaksanakan dengan baik serta memastikan misi dan visi organisasi tercapai.
Jika organisasi yang diwakili bermotifkan keuntungan, maka jumlah keuntungan akan
menjadi garis panduan kepada kejayaan syarikat tersebut.
Manakala jika organisasi yang diwakili berbentuk perkhidmatan seperti sektor awam, maka
bilangan aduan awam akan dijadikan sebagai ukuran kejayaan atau kegagalan.

(b) Mengeratkan hubungan antara subordinat


Kejayaan seseorang pemimpin bergantung kepada kerjasama dan bantuan yang diberikan
oleh subordinatnya.
Tugas utama pemimpin ialah memastikan dan mendorong pihak bawahannya agar
melaksanakan tugas yang diarahkan dengan rela hati dangembira dengan setiap keputusan
yang telah dibuat.

(c) Menerima dan memberi maklumat


Seorang pemimpin memerlukan maklumat bagi mengenal pasti dan menyelesaikan masalah
yang berlaku dalam kalangan pekerjanya.
Hubungan yang baik antara pemimpin dan pihak pekerja memudahkan proses mendapatkan
maklumat sama ada maklumat berkenaan perkara-perkara di dalam mahupun di luar
organisasi.
Melalui kerjasama yang erat ini, perkongsian maklumat bukan sahaja akan bertambah
mudah, namun secara sendirinya akan mengurangkan jurang antara pihak pengurus dan
pihak pekerja.

(d) Membuat keputusan


Impak negatif atau positif bergantung kepada cara pembuatan keputusan tersebut dibuat
serta cara penerimaan daripada pihak pekerja.
Setiap keputusan yang dilakukan berhadapan dengan risiko dari segi kos, kredibiliti dan juga
masa depan organisasi yang diwakili.
Oleh itu, setiap keputusan yang hendak dilakukan haruslah berdasarkan kepada fakta dan
maklumat yang relevan.

4. Anda dilantik untuk memimpin sebuah jabatan dalam organisasi formal.


Bincangkan Perancangan anda untuk dilakukan bagi memastikan bahawa
organisasi tersebut akan mencapai kecemerlangan dari segi produktiviti dan
mutu kerja. (25M)
Jawapan :

Sebenarnya tidak ada sifat dan personaliti khusus dalam mengkategorikan seseorang
pemimpin.
Namun, kepelbagaian atau fleksibiliti sifat yang dimiliki oleh seseorang mampu
melahirkankecekapan dalam sistem pengurusan yang diamalkan.
Kemahiran yang dimiliki oleh pemimpin untuk berhadapan dengan semua situasi akan
banyak membantu dalam mempermudahkan proses pembuatan keputusan.
Menurut Urwick (1962), terdapat beberapa ciri atau sifat yang mampu melahirkan kecekapan
dalam pengurusan. Antara ciri-ciri tersebut ialah seperti berikut:

1. Kekuatan fizikal dan tahap kematangan terhadap tekanan

o Tenaga, kekuatan fizikal, stamina dan tahap kesabaran terhadap tekanan sangat berkait rapat
dengan kecekapan dalam pengurusan organisasi.
o Ini penting kerana ciri-ciri tersebut akan banyak membantu untuk menguruskan segala
keperluan untuk melahirkan pengurusan yang cekap walaupun bekerja di bawah tekanan.
o Tekanan kerja yang wujud akibat ingin sentiasa menang dalam persaingan akan menuntut
kekuatan mental dan kecepatan berfikir dalam kalangan pemimpin.
o Kecekapan dalam penyelesaian masalah memerlukan kemampuan untuk bertahan, tenang
serta fokus kepada kaedah penyelesaian masalah terbaik.

2. Keyakinan diri

o Keyakinan diri lebih merujuk kepada tingkah laku yang memberikan seseorang kekuatan
untuk maju dan berjaya.
o Keyakinan diri yang tinggi juga akan banyak mempengaruhi pandangan pihak subordinat
terhadap pihak atasannya.
o Keyakinan diri ialah perbezaan antara pemimpin yang cekap dan juga sebaliknya.

3. Kematangan dan kestabilan emosi


o Kematangan memainkan peranan penting dalam menentukan tindakan seseorang jika
berhadapan dengan sebarang masalah.
o Sikap ini akan memberikan kelebihan kepada seseorang kerana kekuatan yang dimiliki akan
mengelakkannya terjejas atau terkesan dengan tekanan kerja.
o Pemimpin yang memiliki kematangan dan kestabilan emosi akan bertindak dengan lebih bijak
dalam melaksanakan tugas yang diberikan khasnya dalam pembuatan keputusan.

4. Integriti
o Integriti merujuk kepada tingkah laku positif terhadap sifat-sifat seperti jujur, dipercayai,
beretika dan juga amanah.
o Integriti memainkan peranan penting dalam membawa dan menonjolkan personaliti
seseorang.
o Pihak subordinat akan lebih mudah mempercayai pihak atasannya jika mempunyai integriti
dan berkaliber.
o Yang penting di sini ialah kemahiran dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan baik bukan
sahaja dengan rakan sejawatan tetapi turut melibatkan pihak pekerja bawahan.

5. Berorientasikan pencapaian
o Sifat ini lebih melihat kepada nilai keperluan untuk prestasi terbaik, keinginan yang kuat ke
arah kejayaan, kemampuan untuk bersaing, bertanggungjawab terhadap segala keputusan
yang dibuat serta mengambil berat terhadap tugas yang diamanahkan.
o Seseorang pemimpin haruslah mempunyai matlamat yang jelas dalam merencanakan hala
tuju organisasinya.
GMGM 3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM

20 OGOS 2014 (RABU)

1. Bandingkan kepimpinan direktif dan kepimpinan partisipatif dengan memberikan


contoh yang sesuai dalam organisasi. (25M)
Soalan berulang

2. Teori memainkan peranan utama dalam sesebuah kajian sebelum sesuatu


tindakan diambil. Huraikan secara kritis teori-teori kepimpinan berikut :

a. Teori Pendekatan Sifat (8M)

b. Teori Pendekatan Tingkahlaku (8M)

c. Teori Pendekatan Situasi (8M)

3. Bincangkan TIGA (3) cirri utama pemimpin eksekutif dalam sesebuah organisasi.
(25M)
Soalan serulang

4. Kepimpinan yang berkesan ialah kepimpinan yang boleh membawa kepada


kejayaan sesebuah organisasi. Berikan LIMA (5) peranan yang boleh dimainkan
oleh pemimpin kearah pencapaian berkenaan. (25M).

Soalan berulang
GMGM 3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM

19 MEI 2014 (ISNIN)

1. Kuasa merupakan elemen penting dalam memantapkan kedudukan


seseorang pemimpin. Kuasa juga wujud daripada pelbagai sumber dan
punca. Berdasarkan kenyataan diatas, anda dikehendaki :

a. Menjelaskan LIMA (5) Jenis kuasa sebagaimana yang diterangkan


French dan Raven (1960). 15M
Jawapan:
Menurut French dan Raven lagi, kuasa dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu
kuasa sah, kuasa ganjaran, kuasa kepakaran, kuasa petunjuk dan juga kuasa paksaan.

1. Kuasa ganjaran

Kuasa ini dianggap sebagai medium positif kerana berpotensi untuk menyebabkan
perubahan dalam tingkah laku dan perilaku seseorang.
Selain itu, kuasa ganjaran ini digunakan bagi tujuan melatih para subordinatnya untuk
mencapai matlamat dan kehendak organisasi.
Kuasa ganjaran melihat segala tindak tanduk subordinat sebagai positif dan baik untuk
perkembangan organisasi.

2. Kuasa paksaan

Kuasa ini bertentangan dengan kuasa ganjaran. Ini kerana kuasa paksaan bersifat negatif
dan perubahan perlakuan subordinat bukanlah atas kerelaan ataupun kemahuan sendiri.
Kuasa ini lebih menekankan kepada bentuk hukuman dan denda oleh pihak atasan kepada
pihak bawahan mereka.
Kuasa yang wujud melalui cara ini kebiasaannya tidak kekal dan pemimpin yang
mengamalkan kuasa ini terdedah kepada ancaman untuk dijatuhkan (Razali, 1990).

3. Kuasa sah

Berdasarkan kepada pangkat formal seseorang dalam hierarki dan kedudukan dalam
organisasi.
Ini bermakna kedudukan yang diberikan kepada seseorang membenarkan seseorang itu
menggunakan kuasa yang dimilikinya dan pelantikan pula berdasarkan kepada kelayakan
tanpa mengira siapa yang mengisi kedudukan tersebut.
Contohnya, pelantikan jawatan utama dalam sektor awam seperti Pengarah, Timbalan
Pengarah, Ketua Daerah atau sebagainya memerlukan surat pelantikan yang formal dan
diiktiraf oleh semua pihak khasnya kerajaan.
Tanpa surat pelantikan yang sah, jawatan seseorang boleh dipersoalkan dan kemungkinan
besar tidak layak untuk menerima sebarang faedah yang disediakan oleh kerajaan.

4. Kuasa kepakaran

Kuasa ini melihat bahawa orang yang dipimpin memiliki kemahiran dan kepakaran yang
kurang berbanding pemimpin mereka.
Dengan cara ini, individu tersebut memiliki kelebihan berbanding pihak lain khasnya dari
sudut pendidikan, kemahiran, minda dan juga tahap kepakaran.
5. Kuasa petunjuk

Kuasa ini bergantung kepada perspektif orang bawahan.


Apabila seseorang pemimpin disukai oleh pihak pekerja, maka pemimpin tersebut memiliki
kuasa berbanding pengurus yang tidak disukai.
Di samping itu juga, kuasa ini memberi kelebihan kepada pekerja dalam menentukan hala
tuju kepimpinan organisasi.
Pihak pekerja akan menilai dan memilih pemimpin yang disukai dan sudah tentu akan
memihak kepada pemimpin yang mengambil berat terhadap kepentingan mereka.

Kesimpulannya, kuasa bukan sahaja terhad kepada lima jenis, malah ia turut merangkumi
kuasa maklumat, kuasa harta, kuasa rujukan, kuasa ekonomi, ketenteraan dan lain-lain
lagi. Berpandukan kepada pendapat French dan Raven, setiap kuasa yang dikategorikan
mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

b. Terangkan EMPAT (4) punca kuasa diperolehi. 10M


Jawapan :
Menurut Razali (1990) punca utama kuasa dapat dibahagikan kepada empat bahagian
iaitu sumber, kemahiran, hutang dan juga fizikal.
1. Sumber
Puncas kuasa berdasarkan sumber wujud dalam pelbagai bentuk seperti keadaan,
maklumat atau hadiah, pembiayaan kemahiran kewangan, masa dan juga kakitangan.
Kuasa yang dimiliki oleh individu tertentu ataupun organisasi tertentu. Contohnya,
sesebuah organisasi yang baru hendak menceburi bidang perniagaan haruslah
mempunyai sumber kewangan yang mencukupi bagi menggerakkan operasi syarikat
tersebut.

2. Kemahiran
Punca kuasa yang seterusnya ialah kemahiran. Oleh itu, dalam organisasi masa kini,
kelayakan daripada akademik menjadi penentu dalam menjawat sesuatu jawatan.
Ramai pengurus yang percaya bahawa akademik seseorang mencerminkan kemahiran
yang dimiliki.
Kemahiran serta pengetahuan yang dimiliki amat diperlukan dalam mempengaruhi dan
membimbing orang lain.
Ini kerana kemahiran dan pengetahuan merupakan asas kepada pembentukan sesuatu
idea atau pemikiran.
Dengan adanya kuasa berdasarkan kemahiran ini seseorang individu itu boleh mengarah
mengawal dan mentadbir organisasi dengan baik dan cemerlang.

3. Hutang
Hutang juga merupakan punca kuasa apabila seseorang memiliki hutang yang berbentuk
wang, jasa dan budi baik daripada seseorang yang lain.
Orang yang diberi hutang akan merasakan bahawa perlu untuknya melakukan sebarang
suruhan yang diarahkan kepadanya atas dasar hormat mahupun malu kepada pemberi
hutang.
Punca kuasa ini dapat dilihat dalam masyarakat golongan yang mempunyai harta
kekayaan, manakala mereka yang menurut atas arahan ini pula ialah golongan miskin
(Alias, 1984).

4. Fizikal
Sistem pentadbiran organisasi zaman lampau melihat kekuatan dan bentuk fizikal sebagai
penentu kepada kuasa seseorang.
Tubuh badan yang sasa, tegap, kesihatan yang baik serta memiliki paras rupa yang
menarik menjadi faktor utama kepada pelantikan seseorang sebagai pemimpin.
French dan Raven (1960) percaya bahawa ciri-ciri ini akan dapat menjayakan lagi
seseorang untuk mendapatkan kuasa dan seterusnya boleh mendapat perhatian serta
kepercayaan dari pihak lain.
Contohnya, semasa zaman pemerintahan Jahiliyah, pihak yang kuat akan dilantik sebagai
pemimpin khasnya dalam mengetuai ketenteraan.
Begitu juga sebaliknya, golongan lemah akan ditindas dan kebanyakannya akan menjadi
hamba abdi seumur hidup.

Selain daripada punca kuasa yang diutarakan oleh Razali (1989), sifat karismatik yang ada
pada diri seseorang juga dilihat sebagai salah satu punca kuasa. Kuasa karismatik
kebanyakannya hadir dalam diri pemimpin terulung seperti Rasulullah SAW, dan juga Mahatma
Gandhi.
Sifat-sifat peribadi yang mereka miliki mampu mempengaruhi orang bawahan. Menurut Alias
(1984) lagi, individu yang memiliki personality seperti ini dapat mewujudkan satu keadaan yang
selesa kerana ramai individu yang percaya bahawa pemimpin yang dilantik mampu
menyelesaikan masalah dengan mudah.

5. Teori memainkan peranan utama dalam sesebuah kajian sebelum sesuatu


tindakan diambil. Huraikan secara kritis teori-teori kepimpinan berikut :

a. Teori Pendekatan Sifat. (5M)


Jawapan :

o Pendekatan ini melihat pemimpin sebagai personaliti semula jadi yang membezakan
mereka dengan individu bukan pemimpin.
o Ini disusuli dengan pendapat yang mengatakan bahawa faktor fizikal seperti gagah dan
memiliki kecerdasan yang baik akan menentukan sama ada seseorang itu layak menjadi
pemimpin ataupun tidak.
o Pemimpin haruslah memiliki sifat dan tabiat istimewa yang tidak dimiliki oleh individu
lain. Oleh itu, di samping menjadi seorang yang kuat secara fizikal, kecerdasan dan
kemahirannya juga mestilah lebih baik daripada orang lain (Razali, 1989).

b. Teori Pendekatan Tingkahlaku. (10M)


Jawapan :

Teori pendekatan tingkah laku memberi penekanan terhadap pengenalpastian


kepimpinan yang efektif dengan melihat kepada tingkah laku pemimpin serta kesan
tingkah laku tersebut terhadap pencapaian subordinat di bawahnya.
Ringkasnya, pendekatan kepada tingkah laku kepimpinan ialah kajian terhadap tindakan
yang telah dilakukan oleh pemimpin yang berkesan dan bukannya apa yang ada pada
pemimpin tersebut.
Contohnya, kajian tingkah laku mengharapkan penemuan terhadap penentu tingkah
laku pemimpin yang berkesan dan jika andaian ini betul dan terbukti, kesimpulan yang
boleh kita buat ialah pemimpin itu boleh dibentuk.
Pendekatan ini menilai ragam kelakuan pemimpin seperti autokratik berbanding
demokratik, orientasi terhadap kerja berbanding dengan sosio-emosional, tumpuan
terhadap pekerja berbanding dengan tumpuan pengeluaran. (Razali, 1990: 16)
c. Teori Pendekatan Situasi. (10M)
Jawapan :

Menurut Md. Zhahir (2000: 90), teori situasi diperkenalkan dengan tujuan untuk:

(i) Mengenal pasti faktor situasi yang paling penting.

(ii) Meramalkan gaya kepimpinan yang paling berkesan dalam situasi yang
dihadapi.

Teori pendekatan situasi akan menyentuh beberapa teori seperti Teori Pendekatan
Kontigensi Fiedler, Teori Pendekatan Matlamat-Laluan, Teori Vroom-Yetton dan
juga Model Situasi Kepimpinan Hersey dan Blancard.

6. Bincangkan dengan kritis LAPAN (8) gaya kepimpinan yang berkesan.


Setiap perbincangan hendaklah dinyatakan contoh pemimpin yang
mewakili gaya berkenaan. (25M)

Jawapan :
Tugas dan tanggungjawab utama seorang pemimpin ialah memastikan matlamat dan objektif
organisasi tercapai dengan jayanya. Ini bermakna, jika pemimpin tersebut mewakili sektor
swasta, kadar keuntungan yang diperoleh berlipat kali ganda Manakala jika bekerja di sektor
awam memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi.

1. Charismatic Leader

Karisma merujuk kepada perkataan Greek yang seerti dengan hadiah.


Malah karisma juga boleh disamakan dengan kuasa yang dimiliki oleh seseorang pengurus
tetapi tidak mampu untuk dihuraikan melalui logik.
Ini boleh diertikan sebagai aura seseorang. Melalui kuasa atau aura ini, didapati bahawa
pemimpin tersebut sentiasa dihormati oleh pengikut dan juga subordinatnya.
Menurut Mohammad Shatar (2006), seseorang yang menggunakan gaya ini haruslah
memiliki kemahiran dan ilmu pengetahuan yang berbeza daripada orang lain.
Menurut Ivancevich dan Matteson (2002), terdapat dua jenis pemimpin yang berkarisma.
Dua ciri tersebut dapatlah dibahagikan kepada Visionary leadership dan juga Crisis-based
leadership.

i. Visionary leadership
o Pemimpin jenis ini akan sentiasa berkongsi misi dan visi untuk pembangunan
organisasi.
o Dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik serta sentiasa
menyeimbangkan antara keperluan individu serta organisasi, tidak mustahillah
golongan pemimpin kategori ini mudah untuk didampingi dan disenangi oleh
semua pihak.
o Malah pemimpin kategori ini juga akan sentiasa melihat dan mengambil
sebarang peluang yang ada bagi pembangunan organisasi dan dalam masa
yang sama melibatkan pihak subordinat untuk merasai peluang tersebut.
o Sebagai contoh ialah Microsoft Corp. Sebagai CEO, Bill Gates telah mengambil
peluang atas peningkatan pasaran komputer dan software dengan
mengembangkan perniagaannya ke serata dunia.

ii. Crisis-based leadership


o Sifat kepimpinan seseorang akan terserlah apabila berlakunya krisis dalam
sesebuah organisasi.
o Ini bermakna karisma seseorang pemimpin akan menonjol semasa berlaku krisis
kerana pendekatan yang diambil akan mencerminkan kredibilitinya sebagai
seorang pemimpin.
o Semasa berlakunya krisis, subordinat akan memberikan segala kepercayaan
kepada pemimpin untuk membuat tindakan dan keputusan tanpa sebarang
bantahan.
o Contohnya, mengenai krisis produk yang berlaku kepada syarikat Johnson &
Johnson pada tahun 1982. Syarikat ini disyaki telah menyebabkan kematian lima
orang pelanggannya akibat penggunaan salah satu produknya yang dikenali
sebagai Tylenol.
o Sebagai CEO pada masa itu, James Burke telah mengarahkan semua produk
tersebut ditarik balik daripada pasaran walaupun siasatan masih lagi dijalankan.

2. Situational Leader
Pemimpin mengamalkan gaya ini lebih mementingkan hubungan baik antara pihak
pengurus dan subordinat.
Pengurus akan mengambil kira situasi dan juga keadaan sebagai faktor utama dalam
menentukan jenis tindakan atau keputusan yang perlu diambil.
Termasuklah mengambil kira semua kos, kesan dan pihak-pihak yang terlibat dalam
melaksanakan sesuatu keputusan.
Menurut Jinkins (1998) kepimpinan ini biasanya akan mendedahkan pemimpin kepada
dua pilihan stail kepimpinan iaitu directive behavior dan supportive behavior.
Directive behavior, pengurus bergantung kepada sejauh mana rapatnya hubungan
dengan subordinat serta kawalan terhadap mutu pekerja.
Supportive behavior, pemimpin lebih cenderung kepada rasa hormat, komunikasi dua
hala dan membantu dalam memudahkan kerja pekerja dibawah seliaannya.

3. Transactional Leader
Pendekatan punishment dan reward akan digunakan dalam gaya kepimpinan ini.
Pemimpin akan memberikan semua maklumat lengkap mengenai tugas dan kerja yang
sepatutnya dilakukan.
Sebagai tambahan, terdapat juga pemimpin yang suka turut serta dalam melaksanakan
tugasan yang diberikan kepada pihak bawahan.
Dilakukan bagi memastikan subordinat menjalankan kerja yang betul dan efisien.
Kegagalan akan menerima hukuman manakala kejayaan pula akan menerima imbuhan.
Bagi bersikap adil, biasanya sebarang hukuman akan dijatuhkan selepas pihak
pengurusan mendengar dan berbincang dengan pihak pekerja yang terlibat.

4. Participative Leader
Gaya pemimpin ini lebih kepada pendekatan mendidik dan mengajar pihak pekerjanya.
Pemimpin sentiasa memberi peluang dan ruang kepada subordinat untuk memberikan
pendapat dan idea dalam pembangunan kerjaya mereka.
Pihak pengurusan sentiasa memberi keutamaan kepada pihak pekerja menghadiri
bengkel, kursus dan sebarang bentuk latihan dengan tujuan untuk meningkatkan
kemahiran mereka.
Proses pembelajaran ini akan memberikan ruang kepada pekerja untuk memperbaiki
segala kesalahan dan kesilapan yang pernah dilakukan bagi memastikan mereka lebih
mahir dan efektif.
Pendekatan komunikasi dari bawah ke atas akan menjadi panduan apabila pendapat
dan idea pihak pekerja dijadikan asas kepada sebarang keputusan yang diambil.
Ringkasnya, setiap ahli organisasi sama ada pihak pengurusan atasan atau bawahan
akan dianggap sebagai asset terpenting dalam organisasi.
5. Transformation Leader
Berwawasan dan berpandangan jauh menjadi teras kepada gaya kepimpinan jenis ini.
Ini bermakna pemimpin yang mengamalkan gaya ini haruslah sentiasa memandang ke
hadapan kerana jatuh bangun syarikat bergantung kepada idea dan keputusannya.
Kebolehan dalam merangka tindakan jangka panjang menyebabkan pemimpin mudah
untuk meramalkan apa yang berlaku dan seterusnya mengambil tindakan yang
sepatutnya.
Ringkasnya, kategori pengurus seperti ini sangat relevan dengan dunia kepimpinan hari
ini yang sentiasa berhadapan dengan cabaran, fleksibiliti, perubahan dan inovasi dalam
persekitaran kerja.

6. The Quiet Leader


Gaya kepimpinan ini mementingkan ketegasan dalam melaksanakan tugas.
Ini bermakna pemimpin lebih menekankan kepada pelaksanaan berbanding arahan.
Dibawah penyeliaan seorang pemimpin yang berkesan, pekerja bawahan akan bekerja
bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi demi mencapai kepentingan organisasi
walaupun kurang menerima arahan.
Pekerja begitu mudah untuk memahami segala arahan yang diberikan dan mudah untuk
melaksanakan tugas yang diamanahkan.
Contohnya, Pengurus hanya memastikan bahawa setiap anggota organisasi memahami
dengan jelas tugasan yang telah diberikan dan dengan ini pihak pekerja mudah untuk
memberikan sumbangan dengan lebih berkesan.

7. Servant Leader
Gaya kepimpinan jenis ini menekankan kepada penglibatan semua pihak dalam
pembangunan organisasi.
Termasuklah penglibatan dari segi tenaga dan pemikiran dalam merangka tindakan dan
keputusan buat organisasi.
Ini bermakna kepentingan peribadi setiap anggota organisasi haruslah diketepikan dan
meletakkan matlamat organisasi sebagai keutamaan.
Setiap ahli dalam organisasi akan merasai bahawa diri mereka dihargai dan turut
merasakan bahawa mereka ialah sebahagian daripada organisasi.
Contohnya, Menurut Ahmad Sarji (1992), anjakan paradigma dalam sektor awam telah
mendedahkan kerajaan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan.
Ini termasuklah tekanan daripada rakyat sendiri yang sentiasa mengharapkan
perkhidmatan terbaik serta tekanan daripada luar khasnya globalisasi.

8. Autoritarian Leader
Gaya kepimpinan jenis ini banyak diamalkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu
khasnya dalam bidang ketenteraan.
Pemimpin mempunyai kuasa mutlak dan pihak bawahan tidak boleh mempertikaikan
sebarang keputusan yang telah diambil.
Pada masa lampau, pemimpin yang dipilih biasanya akan menggunakan sepenuhnya
kuasa dan autoriti yang dimiliki bagi memperlihatkan kredibilitinya.
Malah, terdapat juga pemimpin yang melihat penguasaan sesuatu kawasan bagi
memperlihatkan kuasa yang dimiliki.
Contohnya, semasa zaman Revolusi Perindustrian yang memperlihatkan tokoh-tokoh
barat seperti Napolean Bonaparte, Marco Polo dan ramai lagi berlumba-lumba menjajah
sesuatu kawasan.
Bagi tujuan itu, ketua memiliki kuasa untuk mengerah anak-anak buah mereka tanpa
mempertimbangkan kepentingan subordinat.
9. Jelaskan LIMA (5) cabaran yang dihadapi oleh pemimpin bagi menzahirkan
kepimpinan yang berkualiti dan dinamik. Huraian anda perlu disokong
dengan isu semasa dengan memberikan contoh-contoh yang bersesuaian.
(25M)
Soalan berulang -

GMGM 3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM

06 FEBUARI 2014

1. a . Jelaskan Konsep Kepimpinan Eksekutif. (5M)


Jawapan :

o Menurut Drucker (1988), eksekutif boleh ditafsirkan sebagai seorang individu yang
memegang jawatan utama dalam organisasi dan individu tersebut haruslah memiliki
ilmu pengetahuan yang tinggi dan berkemahiran luas.
o Keupayaan memiliki ilmu pengetahuan penting dalam memberikan sumbangan yang
besar kepada organisasi khasnya dalam penentuan hala tuju organisasi.

b. Peter Drucker menyenaraikan cirri-ciri penting bagi seseorang pemimpin


eksekutif. Bincangkan EMPAT (4) cirri tersebut dengan memberikan
contoh-contoh yang sesuai. (20M)
Jawapan :
Pengurusan yang berkesan amatlah diperlukan dalam menjamin kewibawaan
sesebuah organisasi.
Malah pengurusan yang efektif jugaamat diperlukan dalam memastikan objektif
organisasi dan keperluan subordinat dapat dipenuhi serentak.
Lima amalan bagi mencerminkan ciri seseorang eksekutif berkesan seperti mana
yang telah digariskan oleh Drucker ialah:

1. Tahu hala tuju organisasi


Eksekutif yang berkesan haruslah memiliki kemahiran dan ilmu pengetahuan yang
tinggi bagi memastikan objektif dan hala tuju organisasi dapat ditentukan.

2. Melihat kepada hasil


Pengurus eksekutif harus memberikan tumpuan kepada pulangan terhadap
organisasi berbanding kerja yang dilakukan.

3. Memberi tumpuan kepada kekuatan yang dimiliki


Kepimpinan yang berkesan memberi kepuasan kepada pengikut dan ini
menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang.

4. Tumpuan kepada kerja yang lebih besar dan mencabar sahaja


Eksekutif harus meletakkan sasaran pencapaian lebih tinggi daripada kebiasaannya.
Ini dapat dilihat melalui contoh beberapa syarikat milik kerajaan (GLC) yang telah
beroperasi di luar pasaran domestik negara dan sentiasa mementingkan pasaran
global sebagai target setiap operasi yang dijalankan.
Oleh itu, tidak hairanlah apabila golongan eksekutif ini harus memiliki keupayaan
pembuatan keputusan yang cepat dan terbaik.
5. Hanya keputusan terbaik dihasilkan
Kepimpinan eksekutif perlu peka dan sensitif terhadap sebarang cadangan yang
dikemukakan.

2. Integriti dalam perkhidmatan awam adalah merupakan suatu perkara yang


sangat penting dalam menentukan kejayaan dalam sesuatu organisasi
awam. Berikan LIMA (5) cadangan anda dalam usaha meningkatkan
integrity tersebut. (25M)
Soalan berulang

3. Jelaskan sifat positif yang harus ada kepada seseorang pemimpin dalam
organisasi awam seperti yang dibincangkan oleh Stoner dan Wankel
(1989). (25M)
Jawapan :
Menurut Stoner dan Wankel (1989), seseorang pemimpin haruslah memiliki sifat-sifat peribadi
yang positif dalam melahirkan idea dan pemikiran yang dinamik untuk kemajuan organisasi.
Antara sifat-sifat yang perlu ada ialah seperti berikut:

1. Minat untuk mengurus


Pemimpin yang baik ialah seorang yang minat terhadap tugas dan tanggungjawab yang
telah diamanahkan.
Malah, pemimpin sebegini akan merasa puas dan selesa dengan kerja yang
dilaksanakan serta gembira untuk melaksanakannya.

2. Keinginan terhadap kuasa


Para pemimpin harus mempengaruhi orang lain untuk mengikutinya.
Oleh itu seseorang pemimpin perlulah memiliki kuasa, ilmu pengetahuan dan
kemahiran bagi memperlihatkan lagi karismanya sebagai seorang ketua.

3. Keupayaan empati
Seorang pemimpin juga haruslah bijak memahami, mengatasi sikap serta perasaan
pihak lain.
Dengan tindakan sedemikian, pemimpin tersebut mudah mendapat kerjasama dari
pihak bawahannya dan seterusnya memudahkan pelaksanaan tugas.

Contohnya, setiap hari dada akhbar mendedahkan tentang pencemaran dan penerokaan alam
akibat kerakusan organisasi yang ingin mengaut keuntungan lebih tanpa memikirkan kesan
negatifnya terhadap masyarakat.

4. Bincangkan perancangan yang perlu dilakukan oleh seseorang pemimpin


bagi memastikan sesuatu organisasi awam akan mencapai kecemerlangan
dari segi produktiviti dan mutu kerja. (25M)
Soalan berulang -