Anda di halaman 1dari 11

SEKOLAH KEBANGSAAN JUARA,

CHEROK TOKUN,

14000 BUKIT MERTAJAM

PELAN STRATEGIK
PERSATUAN AGAMA ISLAM
2017-2019
ANALISA SWOT PERSATUAN AGAMA ISLAM

KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
1. Murid dan guru beragama Islam.
1. Keupayaan menguasai ilmu terhad .
2. Guru berpengalaman.
2. Ibu bapa murid yang tidak perihatin.
3. Hubungan baik dengan pentadbir,
3. Sumber kewangan terhad.
komuniti dan PIBG.
4. Murid tidak menghadiri kelas
4. Pengetahuan sedia ada tentang
KAFA.
agama Islam.

ANCAMAN (T) PELUANG (O)


1. Tahap kesedaran ibu bapa kurang 1. Pihak pentadbir yang perihatin.
terhadap ilmu agama. 2. AJK guru yang sangat perihatin.
2. Dana yang tidak mencukupi. 3. Mendapat bantuan dan sokongan
3. Kekurangan sumber teknologi. dari guru lain.
4. Terdedah kepada persekitaran ( 4. Sokongan kuat daripada komuniti
NEGATIF ). setempat.
RANCANGAN TAHUNAN

PERSATUAN AGAMA ISLAM 2017

BIL PROGRAM OBJEKTIF PERLAKSANAAN SASARAN BULAN TINDAKAN


PERLAKSANAAN
-Memilih AJK 2017 Semua guru dan
Semua guru
Mesyuarat -membincangkan murid
Pdp di Surau Januari Persatuan Agama
1.
Agung kali program yang akan Persatuan
pertama Islam
dilaksanakan. Agama Islam.

Semua murid
Wal Asr Semua guru
-Menghargai masa dan persatuan
(Ceramah Pdp di Surau Januari Pendidikan Islam
2. Kepentingan menepati waktu Agama Islam
dan Bahasa Arab
masa) dan kelab j-QAF

Semua murid
Latihan azan Murid dapat azan, Semua guru
persatuan
dan iqamat, iqamat dan membaca Pdp di Surau Februari ,Jun, Pendidikan Islam
3. doa dan Agama Islam
doa dengan betul dan Bahasa Arab
hafazan dan kelab j-QAF

Semua murid
Pertandingan Murid dapat azan, Semua guru
persatuan
azan dan iqamat dan membaca Pendidikan Islam
4. iqamat, doa Pdp di Surau Agama Islam Mac
doa dengan betul dan Bahasa Arab
dan hafazan dan kelab j-QAF

Semua murid
Dapat meningkatkan Pdp di SK Juara Semua guru
persatuan
5.
Sifir jawi 1 dan penguasaan bacaan ( tapak perhimpunan / Mac Pendidikan Islam
khat jawi Agama Islam
dan penulisan jawi surau) dan Bahasa Arab
dan kelab j-QAF

Semua murid
Dapat meningkatkan Pdp di SK Juara Semua guru
persatuan
6. penguasaan bacaan (tapak April Pendidikan Islam
Sifir jawi 2 Agama Islam
jawi perhimpunan/surau) dan Bahasa Arab
dan kelab j-QAF

Semua murid
Dapat meningkatkan persatuan Semua guru

7. penguasaan bacaan Pdp di SK Juara Pendidikan Mei Pendidikan Islam


Sifir jawi 3
jawi Islam dan kelab dan Bahasa Arab
j-QAF

Semua murid
Dapat memperbaiki Semua guru
persatuan
8. bacaan dan perlakuan Pdp di Surau Jun Pendidikan Islam
Smart Solat Agama Islam
solat murid dan Bahasa Arab
dan kelab j-QAF

Semua murid
Dapat meningkatkan Pdp di Surau / Semua guru
Pertandingan persatuan
9. penguasaan bacaan Bilik j-QAF Julai Pendidikan Islam
sifir jawi dan Agama Islam
khat jawi dan penulisan jawi. dan Bahasa Arab
dan kelab j-QAF

Mencungkil bakat Semua murid Semua guru

10. memasak dalam diri Padang / Kantin persatuan Ogos Pendidikan Islam
Chef Muda
murid Agama Islam dan Bahasa Arab
dan kelab j-QAF

Dapat mengeratkan
hubungan antara Semua guru SK Semua guru SK
11.
Asyura + Pdp di SK Juara September
komuniti pihak sekolah dengan Juara Juara
komuniti

Semua murid
Dapat memupuk sikap Semua guru
persatuan
12.
Pertandingan cinta terhadap Allah Pdp di Surau September Pendidikan Islam
qasidah Agama Islam
dan Rasul dan Bahasa Arab
dan kelab j-QAF

Dapat menghidupkan Semua murid


Semua guru
kembali kesenian persatuan
13.
Belajar Pdp di Surau Oktober Pendidikan Islam
marhaban Islam yang hampir Agama Islam
dan Bahasa Arab
dilupakan dan kelab j-QAF

Semua murid
Semua guru
Dapat mendidik jiwa persatuan
14.
Zikir munajat, Pdp di Surau Oktober Pendidikan Islam
zikir terapi dan akhlak mulia Agama Islam
dan Bahasa Arab
dan kelab j-QAF
PELAN STRATEGIK

(KAWALAN AUDITAN)

TEMPOH PELAKSANAAN : TAHUN 2017 2019

BIDANG : PERSATUAN AGAMA ISLAM

MATLAMAT : Meningkatkan Prestasi Persatuan Agama Islam daripada 70%

kepada 85% pada akhir tahun 2019.

PENCAPAIAN
BIL OBJEKTIF KPI (INISIATIF) STRATEGI
TOV 2017 2018 2019

Murid dapat Murid menyiapkan


Wal Asr
menghargai masa tugasan yang diberi
1 (Kepentingan 70% 75% 85% 90%
dengan sebaik- dalam tempoh masa
masa)
baiknya. yang ditetapkan .

Murid dapat azan,


Latihan azan dan
iqamat dan
2 iqamat, doa dan 70% 75% 85% 95% Latih tubi, demonstrasi
membaca doa
hafazan
dengan betul

Murid dapat azan,


Pertandingan
iqamat dan
3 azan dan iqamat, 70% 75% 85% 95% Pertandingan
membaca doa
doa dan hafazan
dengan betul

Dapat meningkatkan
Sifir jawi dan khat Latih tubi membaca sifir
4 penguasaan bacaan 60% 65% 70% 80%
jawi jawi dan menulis khat
dan penulisan jawi

Dapat memperbaiki
bacaan dan Demonstrasi dan amali
5 Smart Solat 70% 75% 85% 95%
perlakuan solat solat
murid

Dapat meningkatkan
Pertandingan sifir
6 penguasaan bacaan 60% 65% 70% 80% Pertandingan
jawi dan khat jawi
dan penulisan jawi
Mencungkil bakat
7 Chef Muda memasak dalam diri 65% 70% 75% 85% Amali dan pertandingan
murid

Dapat mengeratkan
hubungan antara
8 Asyura + komuniti 70% 75% 80% 90% Aktiviti memasak
pihak sekolah
dengan komuniti

Dapat memupuk
Pertandingan
9 sikap cinta terhadap 70% 75% 85% 90% Pertandingan
qasidah
Allah dan Rasul

Dapat
menghidupkan
10 Belajar marhaban kembali kesenian 50% 60% 65% 70% Latih tubi
Islam yang hampir
dilupakan

Zikir munajat, Dapat mendidik jiwa


11 60% 65% 70% 75% Nasyid dan ulangan
zikir terapi dan akhlak mulia
PELAN TAKTIKAL TAHUN 2017

BIDANG KURIKULUM : PERSATUAN AGAMA ISLAM

Tanggung Indikator
Bil Program Objektif Tempoh Sumber TOV ETR
jawab Pencapaian

1 Pertandingan 1) Meningkatkan Semua FEB/MAC UNIT Peratus murid 75% murid Murid akan
azan dan kebolehan murid guru KOKO yang tahu azan, dapat azan, menunjukkan
iqamat, doa dalam azan, Pendidikan iqamat dan iqamat dan keupayaan yang
iqamat dan
dan hafazan Islam dan membaca doa doa dengan baik semasa
membaca doa.
2) Mencungkil bakat Bahasa hanya 70% betul dan melaungkan azan
murid sebagai Arab lancar dan iqamat
persediaan bagi
mewakili sekolah

2 Pertandingan 1) Dapat Semua JULAI UNIT Hanya berjalan Mewakili Murid akan
sifir jawi dan meningkatkan guru KOKO ketika aktiviti sekolah di menunjukkan
khat jawi penguasaan Pendidikan kelab dan peringkat keupayaan yang
bacaan jawi
Islam dan persatuan sahaja Zon baik dalam bacaan
2) Dapat
meningkatkan Bahasa dan penulisan jawi
penguasaan Arab
penulisan jawi
3 Chef Muda 1) Dapat Semua OGOS Murid lebih Murid lebih Murid akan
mencungkil guru banyak berdikari dan mempunyai sikap
bakat memasak Pendidikan UNIT bergantung mampu bergantung pada
dalam diri murid KOKO
Islam dan kepada guru melakukan diri sendiri dengan
2) Dapat memupuk
sikap berdikari Bahasa kerja tanpa lebih tinggi
dalam diri murid Arab bantuan
orang lain

4 Belajar 1) Dapat Semua OKTOBER UNIT Hanya berjalan Mewakili Dapat


marhaban menghidupkan guru KOKO ketika aktiviti sekolah di menghidupkan
kembali kesenian Pendidikan kelab dan peringkat kesenian Islam
Islam yang
Islam dan persatuan sahaja Zon dalam diri murid
hampir
dilupakan Bahasa
2) Dapat Arab
mengeratkan
hubungan baik
dengan komuniti
setempat
PELAN OPERASI PERSATUAN AGAMA ISLAM 2017

Nama Projek
Pertandingan azan dan iqamat, doa dan hafazan
Objektif 1. Meningkatkan kebolehan murid dalam azan, iqamat dan membaca doa.
2. Mencungkil bakat murid sebagai persediaan bagi mewakili sekolah
Tempoh Feb/ Mac
Kumpulan Semua murid persatuan Pendidikan Islam dan kelab j-QAF
Sasaran
Guru Terlibat Guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

Proses Kerja Mesyuarat :


a. Ucapan Pengerusi
b. Bentang/ taklimat kertas kerja
c. Agihan Tugas/ jadual
d. Pelaksanaan Program
e. Sumber bahan / peralatan
f. Hal-hal lain
2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan i. Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program


dilaksanakan
ii. Kemahiran pelajar

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras
program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian Keberkesanan pengurusan program


2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambah- Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada


baikan masa hadapan
PELAN OPERASI PERSATUAN AGAMA ISLAM 2017

Nama Projek
Chef Muda
Objektif 1) Dapat mencungkil bakat memasak dalam diri murid
2) Dapat memupuk sikap berdikari dalam diri murid

Tempoh Ogos
Kumpulan Semua murid persatuan Agama Islam dan kelab j-QAF
Sasaran
Guru Terlibat Guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

Proses Kerja Mesyuarat :


g. Ucapan Pengerusi
h. Bentang/ taklimat kertas kerja
i. Agihan Tugas/ jadual
j. Pelaksanaan Program
k. Sumber bahan / peralatan
l. Hal-hal lain
2. Menyediakan Sumber / Bahan
3. Pelaksanaan Program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan iii. Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program
dilaksanakan
iv. Kemahiran murid

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras
program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian Keberkesanan pengurusan program


2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambah- Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada


baikan masa hadapan
PELAN OPERASI PERSATUAN AGAMA ISLAM 2017

Nama Projek Pertandingan Penulisan dan Khat Jawi

Objektif 1. Meningkatkan penguasaan bacaan dan penulisan Jawi dalam diri murid.
2. Meningkatkan prestasi ujian dan peperiksaan subjek Pendidikan Islam.
Tempoh Julai
Kumpulan Semua murid persatuan Agama Islam dan kelab j-QAF
Sasaran
Guru Terlibat Guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

Proses Kerja 1. Mesyuarat :


a) Ucapan pengerusi
b) Bentang / taklimat kertas kerja
c) Agihan tugas
d) Pelaksanaan program
e) Sumber bahan / peralatan
f) Hal-hal lain
2. Menyediakan suumber / bahan
3. Pelaksanaan program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, penilaian,pelaporan dan post mortem

Kekangan 1. Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program


dilaksanakan.
2. Kemahiran pelajar yang terhad.

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras
program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian Keberkesanan pengurusan program


2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambah- Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada


baikan masa hadapan
PELAN OPERASI PERSATUAN AGAMA ISLAM 2017

Nama
Projek Belajar Marhaban
Objektif 1. Menghidupkan kembali kesenian Islam yang hampir dilupakan.
2. Mengeratkan hubungan baik dengan komuniti setempat.

Tempoh Oktober
Kumpulan Semua murid persatuan Pendidikan Islam dan kelab j-QAF
Sasaran
Guru Guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab
Terlibat
Proses 1. Mesyuarat :
Kerja a) Ucapan pengerusi
b) Bentang / taklimat kertas kerja
c) Agihan tugas
d) Pelaksanaan program
e) Sumber bahan / peralatan
f) Hal-hal lain
2. Menyediakan suumber / bahan
3. Pelaksanaan program
4. Pelaporan
5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi
6. Pemantauan, penilaian,pelaporan dan post mortem

Kekangan 1. Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program


dilaksanakan.
2. Kemahiran pelajar yang terhad.

Pemantau Aspek pemantauan meliputi:


an Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras
program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian Keberkesanan pengurusan program


2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penamba Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada


hbaikan masa hadapan