Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS (VERSI PELAJAR)

1. Nama Penaakulan Matematik


Kursus/Modul Mathematical Reasoning
2. Kod Kursus MTES3023

3. Nama Staf
Zainab Bee binti Hamid
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai kemahiran penaakulan
Kursus/Modul matematik. Seterusnya, pelajar boleh mengaplikasikan penaakulan matematik untuk
dalam Program menjustifikasikan pelbagai prosedur matematik dan memperkembangkan kefahaman
perkaitan (relational understanding). Ini boleh meningkatkan tahap penghayatan pelajar
terhadap matematik sebagai satu mata pelajaran sekolah yang penting untuk
membangunkan kemahiran berfikir. Disebabkan pengalaman pembelajaran guru sering
mempengaruhi cara guru mengajar, maka pengalaman pembelajaran kursus ini akan
membolehkan pelajar berperanan sebagai agen transformasi dalam pengajaran dan
pembelajaran matematik di sekolah.
5. Semester dan
Semester 1 Tahun 1
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka
Bersemuka dan Tidak Bersemuka

K = Kuliah
K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 125
P= Pentaksiran 30 15 - 3 30 30 - 17

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada


9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:
Kursus (Course 1. Menjelaskan tiga jenis penaakulan matematik berpandukan contoh yang sesuai.
Learning (C2, P2, A3, PLO1)
Outcomes, CLO)
2. Menyelesaikan masalah bukan rutin melalui penaakulan matematik.
(C3, A5, PLO1, PLO3, CTPS3)
3. Menjustifikasi prosedur matematik melalui penaakulan matematik dalam bidang Nombor
dan Operasi, Sukatan dan Geometri serta Statistik. (C5, P4, A4, PLO1, PLO3, CTPS1)
4. Membina kefahaman perkaitan (relational understanding) melalui penaakulan matematik
dalam bidang Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri serta Statistik yang
berupaya mentransformasi pengajaran dan pembelajaran Matematik sekolah.
(C6, A3, PLO1, PLO3, PLO9, CTPS3, LS2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
x x x
1
x x
2
x x x
3
x x
4

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

1
10. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran Memberi syarahan, mengadakan perbincangan dan pembentangan serta menjalankan aktiviti
berkumpulan dan kerja berpasangan.

Strategi Pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua bentuk pentaksiran, iaitu
peperiksaan (40%) dan kerja kursus (60%).

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran
Syarahan, perbincangan,
pembentangan, aktiviti
PLO1 Pengetahuan Ujian bertulis
kumpulan dan kerja
berpasangan
PLO3 Kemahiran saintifik, Perbincangan,
Ujian bertulis & penulisan
kemahiran berfikir dan pembentangan, aktiviti
laporan
menyelesaikan masalah penyelesaian masalah

PLO9 Kemahiran Aktiviti penyelesaian masalah


Penulisan laporan
kepimpinan berkumpulan

11. Sinopsis Kursus ini merangkum menaakul secara matematik, penyelesaian masalah matematik,
aplikasi penaakulan dalam Nombor dan Operasi, aplikasi penaakulan dalam Sukatan dan
Geometry serta aplikasi penaakulan dalam Statistik.

This course encompases mathematical reasoning, mathematical problem solving,


application of reasoning in Number and Operations, application of reasoning in
Measurement and Geometry as well as application of reasoning in Statistics.

12. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

13. Kaedah dan Jenis Peperiksaan Akhir : 40%


Pentaksiran Kerja Kursus : 60%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 40


Kuiz 1 untuk mentaksir CLO1 Topik 1 (30 min) 10

Kuiz 2 untuk mentaksir CLO2 Topik 2 (30 min) 10

Tugasan Projek untuk mentaksir CLO3 Penulisan laporan


(1500 patah perkataan) melibatkan pengalaman
amali tentang pembuktian formula berkaitan 40
dengan Topik 3, 4 atau 5

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

2
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
14. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Menaakul Secara Matematik

Bahasa Matematik Untuk Penaakulan Matematik


- Mengguna simbol dan tatatanda untuk
menjelaskan penaakulan matematik
Jenis-jenis penaakulan
- Penaakulan Perwakilan
(Representational Reasoning)
o Pelbagai bentuk perwakilan matematik
o Mengguna perwakilan untuk menaakul
dalam matematik
o Mengguna penaakulan perwakilan untuk
membukti konjektur
- Penaakulan Induktif
o Sifat penaakulan induktif
o Mengguna penaakulan induktif untuk
membina konjektur
o Mengguna penaakulan induktif untuk
membukti konjektur (proof by induction)
o Mengguna contoh penyangkal
(counterexample) untuk menolak konjektur
o Mengguna penaakulan induktif dalam
permainan/rekreasi matematik
6 3 6 6 21
- Penaakulan Deduktif
o Sifat penaakulan deduktif
o Mengguna gambar rajah Euler untuk
mengesahkan suatu hujah mantik
melibatkan pengkuantiti semesta (universal
quantifiers) dan pengkuantiti wujudan
(existential quantifiers)
o Mengguna jadual kebenaran untuk
menentukan sama ada suatu pernyataan
majmuk p atau q dan p dan q serta
pernyataan bersyarat jika p, maka q adalah
benar atau palsu
o Mengguna gambar rajah Euler untuk
menentukan sama ada suatu pernyataan
bersyarat p q, songsangan (inverse)
~ p ~ q; akas (converse) q p; dan
kontrapositif (contrapositive) ~ q ~ p
adalah benar atau palsu
o Membanding beza p q dan pernyataan
dwisyarat (biconditional) p q
o Mengguna penaakulan deduktif untuk
membukti konjektur (termasuk bukti dengan
percanggahan)
o Mengguna penaakulan deduktif dalam
permainan/rekreasi mantik (logic)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

3
2. Penyelesaian Masalah Matematik
Masalah Rutin dan Masalah Bukan Rutin
Empat Fasa Penyelesaian Masalah Plya
Strategi Penyelesaian Masalah
- Teka dan uji
- Mengenal pasti pola
2 1 2 2 7
- Membina jadual
- Lukis gambar rajah
- Bekerja dari belakang
- Selesaikan masalah yang lebih mudah (solve a
simpler problem)
- Mengguna algebra
3. Aplikasi Penaakulan Dalam Nombor dan Operasi

Nombor
Mengguna penaakulan matematik untuk menjelaskan
- hasil perbandingan bilangan objek konkrit di antara
dua set
- perbezaan di antara nombor kardinal dan nombor
ordinal
- hasil perbandingan nilai antara pecahan, perpuluhan
dan peratusan
- justifikasi peraturan pembundaran nombor

Sifat Operasi Nombor


Mengguna penaakulan matematik untuk menjelaskan
makna fakta asas operasi nombor bulat
Mengesahkan sifat operasi nombor
- sifat transitif
- sifat tukar tertib
- sifat sekutuan
- sifat agihan
Mengesahkan hasil operasi darab dan bahagi 8 4 8 8 28
melibatkan sifar
- hasil darab sebarang nombor dengan sifar ialah sifar
- hasil bahagi sebarang nombor dengan sifar adalah
tidak tertakrif
Menjana dan mengesahkan konjektur tentang hasil
operasi tambah dan tolak melibatkan nombor ganjil dan
nombor genap

Pengiraan
Menjustifikasi pelbagai algoritma bagi operasi nombor
melibatkan nombor bulat, pecahan, nombor perpuluhan
dan peratusan melalui penaakulan matematik
Menjustifikasi algoritma bagi penukaran antara
pecahan, nombor perpuluhan dan peratusan melalui
penaakulan matematik

Penyelesaian Masalah Bukan Rutin


Menggunakan penaakulan matematik untuk
menyelesaikan masalah bukan rutin melibatkan nombor
dan operasi

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

4
4. Aplikasi Penaakulan Dalam Sukatan dan Geometri

Garis, Satah dan Sudut


Membina sudut khas 30, 45, 60dan 90melalui
lipatan kertas
Menjustifikasi prosedur pembinaan sudut khas melalui
lipatan kertas

Poligon Cembung dan Bulatan


Mengesahkan
- Teorem Ketaksamaan Segitiga (Triangle Inequality
Theorem)
- Jumlah sukatan sudut pedalaman sebuah segitiga
ialah 180
- Jumlah sukatan sudut pedalaman sebuah poligon
cembung dengan sisi n ialah (n 2)180
- Jumlah sukatan sudut luaran sebuah poligon
o
cembung dengan sisi n ialah 360
Mengesahkan perkaitan yang wujud
- di antara segitiga kaki sama dan segitiga sama sisi
- antara segiempat sama, segiempat tepat, rombus,
segiempat selari, trapezoid dan lelayang

Prisma, Piramid, Kon, Silinder dan Sfera 8 4 8 8 28


Membanding beza prisma, piramid, kon, silinder dan
sfera
Mengesahkan bentangan bagi prisma, piramid, kon dan
silinder
Mengesahkan perkaitan yang wujud antara kubus,
kuboid dan prisma

Sukatan Panjang, Luas dan Isipadu


Menjustifikasikan kegunaan unit, unit dan unit sebagai
2 3

unit sukatan bagi panjang, luas dan isipadu melalui


penaakulan matematik
Mengesahkan perkaitan di antara cm dan liter
3

Menerbit dan mengesahkan formula untuk menghitung


- perimeter bagi segiempat tepat, poligon sekata dan
lilitan bulatan
- luas segiempat tepat, segiempat selari, segitiga,
trapezoid dan bulatan
- isipadu dan luas permukaan bagi prisma tegak,
silinder tegak, piramid tegak, kon tegak dan sfera

Penyelesaian Masalah Bukan Rutin


Menggunakan penaakulan matematik untuk
menyelesaikan masalah bukan rutin melibatkan
sukatan dan geometri

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

5
5. Aplikasi Penaakulan Dalam Statistik

Perwakilan Data
Membanding beza pelbagai cara perwakilan data secara
visual
- Piktograf, carta bar, carta pai, plot bintik (dot plot), plot
batang dan daun (stem-and-leaf), histogram dan graf
garis.
Menjustifikasi pemilihan perwakilan visual bagi suatu set
data
Membincangkan penyalahgunaan bentuk perwakilan
visual yang mengelirukan secara sengaja untuk tujuan
memperdaya

Sukatan Kecenderungan Memusat dan Serakan


Menjustifikasi kesesuaian penggunaan min, median dan 6 3 6 6 21
mod sebagai sukatan kecenderungan memusat
Menjustifikasi kesesuaian penggunaan julat, tengah julat
(midrange), julat antara kuartil dan sisihan piawai
sebagai sukatan serakan
Membina plot kotak Whisker (box-and-Whisker plot)
untuk mengenal pasti data terpencil (outlier) dalam
suatu set data
Menjustifikasi prosedur pengiraan untuk mencari nilai
sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan

Penyelesaian Masalah Bukan Rutin


Menggunakan penaakulan matematik untuk
menyelesaikan masalah bukan rutin melibatkan
perwakilan data, sukatan kecenderungan memusat dan
serakan
Kerja Kursus 1 11 12
Ulang Kaji Peperiksaan 6 6
Peperiksaan 2 2
Jumlah 30 15 - 3 30 30 - 17 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

6
Bersemuka Tidak Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Kuiz 1 0.5 1.5

Kuiz 2 0.5 1.5

Penulisan laporan
- 8
(1500 patah perkataan)

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 48 77
Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 125
(SLT)
Jam Kredit 3

15. Rujukan Asas Billstein, R., Libeskind, S., & Lott, J. (2013). A problem solving approach to mathematics
for elementary school teachers (11th ed.). Boston, MA: Pearson.
Freitag, M. A. (2014). Mathematics for elementary school teachers: A process approach.
Belmont, CA: Brooks/Cole.
Long, C. T., DeTemple, D. W., & Millman, R. S. (2015). Mathematical reasoning for
elementary teachers. Boston, MA: Pearson.

Rujukan Tambahan Bassarear, T. (2012). Mathematics for elementary school teachers (5th ed.). Belmont, CA:
Brooks/Cole.
Butterworth, J. & Thwaites, G. (2013). Thinking skills. Critical thinking and problem solving
(2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University.
Fierro, R. D. (2013). Mathematics for elementary school teachers. Belmont, CA:
Brooks/Cole.
Huff, Darell. (1954). How to lie with statistics. New York, NY: W.W. Norton & Company.
Koshy, V., Ernest, P., & Casey, R. (2000). Mathematiccs for primary teachers. London,
England: Routledge.
Miller, C. D., Heeren, V. E., & Hornsby, J. (2014). Mathematical ideas (12th ed.). Essex,
England: Pearson Education.
Plya, G. (1957). How to solve it (2nd ed.). Pricneton, NJ: Princeton University.
Suggate, J., Davis, A., & Goulding, M. (2001). Mathematicals knowledge for primary
teachers (2nd ed.). London, England: David Fulton.

Maklumat
16. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

7
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini April 2016)

11

Anda mungkin juga menyukai