Anda di halaman 1dari 2

16.

Gaya pengurusanyang manakah yang berkaitan dengan tindakan pengurus yang


mengamalkan toleransi dan menjalin hubungan yang baik dengan pekerja?
A. Gaya pengurusan demokratik
B. Gaya pengurusan autokratik
C. Gaya pengurusan laissez-faire
D. Gaya pengurusan sokongan

17. Rajah di bawah ini berkaitan dengan campuran pemasaran.

Produk Harga

Campuran Pemasaran

X Promosi

Pernyataan manakah yang berkaitan dengan unsur yang bertanda X?


A. Kos pengeluaran yang tinggi akan merugikan peniaga
B. Barang perlu diedarkan ke merata-rata tempat untuk meningkatkan jualan
C. Pembungkusan penting untuk menjamin produk tahan lama
D. Peniaga perlu menjalankan kegiatan pengiklanan untuk meningkatkan jualan

18. Antara yang berikut, manakah kesan trend penurunan dalam guna tenaga?
I. Permintaan untuk barang meningkat
II. Pendapatan kerajaan akan menurun
III. Aktiviti perniagaan akan meningkat
IV. Kadar pengangguran meningkat
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

19. Antara yang berikut, manakah yang merupakan kesan perubahan dari aspek pasaran?
I. Pembangunan teknologi
II. Kadar pengangguran berkurang
III. Memperkukuh pertumbuhan ekonomi
IV. Perubahan fesyen dan gaya hidup pengguna
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
20. Apakah objektif perniagaan?
A. Matlamat lebih khusus yang ingin dicapai oleh organisasi
B. Pernyataan ringkas tentang tujuan asas atau matlamat utama pembentukan sesebuah
organisasi
C. Sesuatu yang dibentuk untuk dicapai dalam jangka masa panjang
D. Hala tuju yang ingin dicapai oleh organisasi

JAWAPAN
16. A
17. B
18. C
19. B
20. A