Anda di halaman 1dari 31

1.

Pada rajah yang disediakan di ruang jawapan, lorek rantau yang mewakili operasi set
berikut. [3 markah]

( a ) A B'

C
B

(b) A (B C)'

2. Pada graf di ruang jawapan , lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan
y 2x - 8, y 12 dan x > 4 [3 markah]
y
y = 2x - 8
y =12

x
0
4
5k + 2
3. Selesaikan persamaan kuadratik = k2 . [4 markah]
3

Jawapan:

4. Sebuah bekas menyimpan air yang berbentuk silinder dengan ketinggian dan jejarinya
masing-masing 20 cm dan (x 2) cm. Faizah telah memasukkan air ke dalam bekas
tersebut sehingga memenuhi keseluruhan bekas tersebut. Hitung jejari bekas itu, dalam cm,
jika jumlah air yang yang memenuhi ruangan bekas tersebut ialah 3080 cm3. [4 markah]

Jawapan:
5. Hitungkan nilai p dan nilai q yang memuaskan persamaan linear serentak berikut :

1
2p - q = 13
2
4 p + 3q = 2
[4 markah]

Jawapan:

6. Husna mempunyai wang saku melebihi Nora. Jika Husna memberi RM20 kepada Nora,
wang saku mereka akan sama. Jika Nora memberi Husna RM22, maka wang saku Husna
akan bertambah dua kali ganda daripada wang saku Nora.

Berapa banyak wang saku Husna dan wang saku Nora ? [4 markah]

Jawapan:
7. Rajah 1 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak mengufuk PQRT. Segi tiga bersudut tegak
PQB ialah keratan rentas seragam prisma itu.

T 5 cm

B R

P 9 cm
12 cm
Q

Rajah 1

(a) Namakan sudut di antara garis AP dengan satah PQB.

(b) Seterusnya, hitung sudut di antara garis AP dengan satah PQB.


[3 markah]

Jawapan:

(a)

(b)
8. Rajah 2 menunjukkan sebuah piramid VEFGH.

6 cm 10 cm

H G

E F

Rajah 2

Tapak EFGH ialah sebuah segiempat sama yang mengufuk. Mercu V adalah tegak
di atas titik H. VG = 10 cm.

Hitungkan sudut di antara garis FV dengan tapak EFGH.


[3 markah]

Jawapan:
9. (a) Gabungkan dua pernyataan berikut supaya menjadi satu pernyataan yang
benar.

Pernyataan I : (5) 3 = 125


Pernyataan II : (6) 2 = 36

(b) Tuliskan akas bagi implikasi berikut dan seterusnya nyatakan sama ada ianya
benar atau palsu.

Jika m ialah faktor bagi 6, maka m ialah faktor bagi 18

(c) Buat kesimpulan secara aruhan bagi nombor-nombor 1, 5, 15, 29, yang
berpola berikut.
2
1 = 2(1) 3
2
5 = 2(2) 3
2
15 = 2(3) 3
2
29 = 2(4) 3

[5 markah]

Jawapan :

(a) .

(b) Akas : .

(c)


10 (a) Nyatakan sama ada ayat berikut suatu pernyataan atau bukan pernyataan ?

1 1 2
+ =
3 4 7
(b) Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut :

Sin = 1 jika dan hanya jika =


90

(c) Lengkapkan hujah berikut :

Premis 1 : Jika m nombor genap maka m boleh dibahagi tepat dengan 2

Premis 2 : ....

Kesimpulan : m bukan nombor genap.


[5 markah]

Jawapan :

(a) .

(b) Implikasi 1:

........................................................

Implikasi 2:

................................................

(c) Premis 2:

................................
11 .Rajah 3(i) menunjukkan sebuah bekas berbentuk kon diisi penuh dengan air.
Kemudian keseluruhan air itu dituangkan ke dalam sebuah bekas berbentuk silinder
hingga ke paras t, sepertimana ditunjukkan dalam Rajah 3(ii).

t cm

Rajah 3 (i) Rajah 3 (ii)

Jejari permukaan kon ialah 9 cm dan tingginya 49 cm. Diameter tapak silinder
ialah 14 cm.

22
Dengan menggunakan = , hitungkan tinggi aras air, t, dalam cm.
7
[4 markah]

Jawapan :
12. Sebuah bekas yang berbentuk silinder dengan jejari 14 cm dan tinggi 50 cm telah diisi
dengan air sirap. Satu penceduk air yang berbentuk hemisfera dengan diameter 14 cm
telah digunakan untuk mengambil air sirap daripada bekas tersebut. Amirah telah
menceduk sebanyak tiga kali air sirap tersebut untuk dimasukkan ke dalam bekas air beliau.
Berapakah isipadu, dalam cm3, air sirap yang masih tertinggal di dalam bekas silinder

tersebut? ( [4 markah]

Jawapan:
13. Dalam Rajah 4, PS dan QR ialah dua lengkok bulatan masing-masing berpusat di
O. RU ialah lengkok bulatan berpusat di T. ORTV ialah sebuah segiempat tepat,
OP = PQ = 7 cm dan U ialah titik tengah TV.

R T

U
Q S

Rajah 4
P
60
22
Dengan menggunakan = , hitungkan
7 V
O
(a). perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu,

(b) luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.


[6 markah]

Jawapan:

(a)

(b)
14. Rajah 5 menunjukkan sebuah gelanggang bola jaring. Kawasan berlorek menunjukkan
kawasan yang dibenarkan bagi pemain tengah.
30m

2.5 m

15m

Rajah 5

Hitung:
(a) Luas dalam m2, kawasan yang dibenarkan bagi pemain tengah.

(b) Perimeter, dalam meter, bagi kawasan berlorek. [6 markah]

Jawapan:

(a)

(b)
15. Rajah 6 menunjukkan garis lurus UV dan garis lurus PQR dilukis pada satah
cartesan. UV adalah selari dengan PQR. Diberi persamaan garis lurus UV ialah
y = 4x + 3.
y

R
U

O x
Q(2 , 0)

Rajah 6

Carikan

(a) pintasan-x bagi garis lurus UV

(b) persamaan garis lurus PQR.


[5 markah]

Jawapan :
(a)

(b)
16. Rajah 7 menunjukkan tiga garis lurus AB, BC dan CD. Diberi kecerunan garis lurus BC
ialah -4/3

Rajah 7

Cari
a) Persamaan bagi garis lurus BC

b) Koordinat bagi titik D

Jawapan:
a)

b)
17. Rajah 8 menunjukkan tiga kad berlabel dengan nombor dalam kotak Q dan enam kad berlabel
dengan huruf dalam kotak R.

2 3 6 B E N T U K

Kotak Q Kotak R

Rajah 8

Ahmad memilih satu kad secara rawak daripada kotak Q dan kemudian memilih satu kad lagi secara
rawak daripada kotak R.

(a) Lengkapkan Jadual 11 di ruang jawapan untuk menunjukkan semua kesudahan peristiwa yang
mungkin.

(b) Dengan menyenaraikan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa
dua kad yang dipilih adalah berlabel dengan

(i) satu nombor dan satu vokal,

(ii) nombor 6 atau satu konsonan.

[6 markah]
Jawapan :

Kotak R

B E N T U K

2 (2 , B) (2 , U)

Kotak
Q
3 (3 , N) (3 , T)

6 (6 , E) (6 , K)

Jadual 8

(i)

(ii)
18. Jadual 9 menunjukkan bilangan sekumpulan pelajar tingkatan lima yang terpilih
mengikuti program belajar sambil melawat ke Kuala Lumpur.

Bilangan murid
Kelas
Lelaki Perempuan

5A 6 4

5B 5 5

5C 7 3

Jadual 9

(a) Dua orang pelajar dipilih secara rawak daripada kumpulan itu. Hitungkan
kebarangkalian bahawa kedua-duanya adalah pelajar lelaki daripada
tingkatan 5B.

(b) Dua orang pelajar dipilih secara rawak daripada kumpulan pelajar
perempuan. Hitungkan kebarangkalian bahawa kedua-duanya adalah
pelajar dari kelas yang sama.
[5 markah]

Jawapan:

(a)
(b)

19. Rajah 9 menunjukkan graf laju-masa bagi satu zarah dalam tempoh 36 s.

Speed /Laju (ms-1)

15

0
12 20 36
Time/Masa (s)
Rajah 9

(a) Cari jarak, dalam m, yang dilalui oleh zarah itu dengan laju seragam.

(b) Hitungkan nilai v jika

2
(i) kadar perubahan laju zarah itu dalam 12 s yang pertama ialah 3 ms-2..

(ii) purata laju zarah itu dalam tempoh 36 s ialah 10 23 ms-1.

[6 markah]

Jawapan: (a)

(b) (i)
(ii)

20. Zul menunggang motorsikal sejauh 170 km dari Kuala Lumpur ke Taiping untuk melawat
neneknya. Jadual 10 menunjukkan catatan perjalanannya.

Time 28 March/Mac 2016

Masa Monday / Isnin

7:30 a.m. Start journey

Memulakan perjalanan

9:30 a.m. Breakfast at R & R Tapah after drive for 100 km

Sarapan pagi di R & R Tapah setelah memandu untuk 100 km

10:30 a.m. Continue journey for another 90 km

Meneruskan perjalanan untuk 90 km lagi

12:30 p.m. Arrive at grandmothers house

Tiba di rumah nenek

Jadual 10

(a) Rajah 11 di sebelah menunjukkan graf jarak-masa

(i) Nyatakan nilai m dan nilai n


(ii) Lengkapkan graf itu untuk menggambarkan keseluruhan perjalanan Zul

(b) Hitungkan purata laju, dalam kmj-1, bagi keseluruhan perjalanan


[6 markah]
Jawapan:
(a) (i) m = .................., n= .............................

(ii)

(b)
5 4 1 0
21. Diberi bahawa matriks P = dengan keadaan PQ = .
3 2 0 1

(a) Carikan matriks Q.

(b) Dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan nilai y yang
memuaskan persamaan linear serentak berikut :

5x + 4y = -13
3x + 2y = -8
[6 markah]

Jawapan :

(a) Q=

(b)
22. Encik Yahya memelihara 250 ekor ayam dan kambing. Beliau telah menjual
kesemua ayam dan kambingnya semasa Karnival Maha dengan harga RM15 bagi seekor
ayam dan RM450 bagi seekor kambing. Beliau telah memperolehi hasil sebanyak RM34
200.

Tuliskan dua persamaan dalam bentuk matriks bagi menggambarkan situasi di atas.

Seterusnya, menggunakan kaedah matriks, hitung bilangan ayam dan kambing yang dijual
oleh Encik Yahya.

[6 markah]

Jawapan:

(a)

(b)
1
23. (a) Lengkapkan Jadual 11 di ruang jawapan bagi fungsi y = x - x + 5.
3

2
[2 markah]

Jawapan :
(a)

x -3 -2 -1 0 1 2 3 4

y -20.5 4.5 5 5.5 30.5 67

Jadual 11

(b) Untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf yang disediakan
Anda dibenarkan menggunakan pembaris fleksibel.

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm


3 1
kepada 10 unit pada paksi-y, lukiskan graf y = x - x + 5 bagi -3 x 4.
2
[4 markah]
Jawapan :

(b) Rujuk graf

(c) Daripada graf anda, carikan

(i) nilai y apabila x = 3.4,

(ii) nilai x apabila y = -12.


[2 markah]

Jawapan :

(c) (i) y = ........................................................,

(ii) x = .

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai
1
x yang memuaskan persamaan x 3 15x = x - 5 bagi -3 x 4.
2
Nyatakan nilai-nilai x itu.

[4 markah]
Jawapan:

(d) x = , ...

24. Rajah 12 menunjukkan tiga trapezium ABCD, EFGH dan PQRS pada suatu satah
Cartesan.
y
12
A B

10

D C
S
8

H P
6
E

4 Q
F

G
2

R
O 2 4 6 8 10 12 x

Rajah 12

3
(a) Penjelmaan T ialah translasi
-2
Penjelmaan V ialah pantulan pada garis y = 6

Nyatakan koordinat imej titik A di bawah setiap penjelmaan berikut:

(i) Penjelmaan T.

(ii) Gabungan Penjelmaan VT


[ 3 markah]

(b) EFGH ialah imej bagi ABCD di bawah penjelmaan U.


PQRS ialah imej bagi EFGH di bawah penjelmaan W.

(i) Huraikan selengkapnya penjelmaan

(a) Penjelmaan U .

(b) Penjelmaan W

(ii) Diberi bahawa rantau berlorek PQRGFEHS mewakili suatu kawasan


yang mempunyai luas 120 m2, hitungkan luas, dalam m2 , kawasan yang
diwakili oleh EFGH.
[9 markah]

Jawapan :

(a) (i)

(ii)

(b) (i) (a)

(b)

(ii)
25. Data dalam Rajah 13 menunjukkan umur bagi 40 orang pekerja di sebuah kilang.

31 32 37 42 55 54 46 25
31 47 44 21 35 24 33 36
32 33 40 36 37 28 31 31
37 28 30 28 27 40 50 35
32 29 45 36 30 41 33 21

Rajah 13

(a) Berdasarkan data dalam Rajah 7 dan dengan menggunakan saiz selang kelas 5,
lengkapkan Jadual 13 pada ruang jawapan.
[ 4 markah]

(b) Berdasarkan Jadual 13 di (a), hitungkan min anggaran umur bagi seorang
pekerja.
[3 markah]

(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan.

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 tahun pada paksi mengufuk dan 2


cm kepada 1 orang pekerja pada paksi mencancang, lukiskan satu poligon
kekerapan bagi data itu.
[4 markah]

(d) Berdasarkan poligon kekerapan di (c), nyatakan satu maklumat berkaitan


dengan kutipan derma tersebut.
[1 markah]

Jawapan :

(a)
Selang Kelas Titik Tengah Kekerapan
21 - 25
26 - 30

JADUAL 13

(b)
(c) Rujuk graf .

(d)
26. Rajah 14 (i) menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak
segiempat tepat EFML terletak di atas meja mengufuk. Permukaan EFGHIJ ialah
keratan rentas seragamnya. Segiempat tepat HGNP ialah satah mengufuk. Tepi JE
dan GF adalah tegak.

K 2 cm
E

J
I
5 cm

P 4 cm N

3 cm
L
H M
G
5 cm
E
6 cm F

Rajah 14 (i)

Lukiskan dengan skala penuh, pelan pepejal itu.


[ 3 markah]
Jawapan :

(a)
(b) Sebuah pepejal berbentuk sebuah prisma tegak dicantumkan kepada pepejal
dalam Rajah 14 (i) pada satah tegak ELRS. Pepejal gabungan adalah seperti
ditunjukkan dalam Rajah 14 (ii). Permukaan TUV ialah keratan rentas seragam
prisma itu. Tapak VEFMLXU terletak pada satah mengufuk. Jejari semi bulatan
YTZ ialah 2 cm. VE = 3 cm dan UV = 4 cm.
K 2 cm
Q

J
I
5 cm
W

P 4 cm N

3 cm
T X
S L
H M
Y G
Z
3 cm 5 cm
B
U 6 cm
V

A
Rajah 14 (ii)

Lukiskan dengan skala penuh,

(i) dongakan pepejal gabungan itu pada satah mencancang yang selari
dengan UV sebagaimana dilihat dari A.
[4 markah]

(ii) dongakan pepejal gabungan itu pada satah mencancang yang selari
dengan FM sebagaimana dilihat dari B.
[5 markah]
Jawapan :

(b) (i), (b) (ii)


27. Jadual 14 menunjukkan latitud dan longitud empat titik P, Q, L dan K, di permukaan
bumi.

Points Latitude Longitude


Titik Latitud Longitud

P 77S 88B

Q 77S 12T

L 77U xT

K yU 88B

JADUAL 14

PL ialah diameter bumi.

(a) Nyatakan nilai x.


[2 markah]

(b) (i) Hitungkan nilai y, jika jarak P ke K diukur sepanjang meridian ialah 5 700
batu nautika.

(i) Hitungkan jarak, dalam batu nautika, dari Q arah ke barat ke P sepanjang
selarian latitud sepunya
[7 markah]

(c) Sebuah kapal terbang berlepas dari Q pada 0900 dengan purata laju 500 knot
menuju ke P sepanjang selarian latitud sepunya dan seterusnya ke utara ke K
sepanjang meridian.

Carikan waktu kapal terbang itu tiba di K. [3 markah]

Jawapan:

(a)

(b)
(i)

(ii)

(c)

SMA MAAHAD AL AZIZ


NAMA : SEMOGA DIPERMUDAHKAN SPM 2017

MATEMATIK
INSYA ALLAH

KELAS : 2017