Anda di halaman 1dari 16

1(a) Padankan setiap yang berikut dengan nilai yang betul.

[ 3 markah]
Jawapan :

-8
(i) (-2)2
4
(ii) 3
64
9

(iii) 81
-4

(b) (i) Bulatkan jawapan bagi langkah pengiraan yang betul.

1
( 4 2) 3 1 0.2
5

6 2
A 4 6 1.2 0.2 C - 23
5 10

6 10 4 10
B 63 D 2 1 [ 1 markah]
5 2 5 2

(ii) Suhu sebuah bandar ialah -2oC pada waktu pagi. Suhu bandar itu naik sebanyak
7oC pada waktu tengah hari dan turun sebanyak 9oC pada waktu malam

(a) Tulis pernyataan di atas dalam ayat Matematik


(b) Hitung suhu bandar itu pada waktu malam.
[ 3 markah ]

Jawapan :

(c) Rajah 1(c) menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS. RTS ialah garis lurus.

2
Rajah 1(c)

Hitung
(i) perimeter, dalam cm, kawasan berlorek
(ii) luas, dalam cm2, kawasan berlorek [ 3 markah ]

Jawapan:

2 (a) Tandakan () bagi nombor yang merupakan kuasa dua sempurna.


[3 markah]
Jawapan:

36 74
65 256
121 82

(b) Lengkapkan langkah-langkah operasi di bawah dengan mengisi petak-petak

3
kosong dengan nombor yang sesuai.
[4 markah]

Jawapan :
2 2
16 3 bbb bbb

9 38 3
3 3

8
2
9
=
6 6
=

(c) Puan Zainab membeli 15 kg beras Dia memasukkan semua beras itu ke dalam tiga
buah bekas P, Q, dan R. Jisim dalam kg, beras di dalam setiap bekas P, Q dan R
masing-masing ialah y + 1, 2y - 3 dan 7 - y.

(i) Cari jisim, dalam kg, beras di dalam setiap bekas itu.
(ii) Nyatakan bekas yang berisi paling banyak beras. [ 3 markah ]

Jawapan:

3 (a) Nyatakan bilangan sebutan bagi setiap ungkapan algebra yang berikut.
[3 markah]

Jawapan :

1
i) 7 2 pq r ii) 8 xy 3 5 z iii) 3mn k 2 nm 2
2

------------------- ------------------- ------------------------


(b) Rajah 3(b) di ruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada sebuah segitiga
PQR.

4
(i) Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, lukis sebuah segitiga
PQR dengan PQ = 8cm, QR=6cm dan < PQR = 45o.
(ii) Ukur <PRQ.
[4 markah]
Jawapan :

P
Rajah 3(b)

(ii) ..............................

(c) (i) Diberi p : q =5 : 8, cari nilai q apabila p = 10.


(ii) Diberi x : y = 3 : 2 dan x + y = 95. Cari nilai x dan y. [ 3 markah]

Jawapan :

4 (a) Padankan bentangan dengan pepejal yang berikut.


[ 3 markah ]

5
Jawapan :

(b) Rajah 4(b) dibawah, AEC dan BCD ialah garis lurus. E ialah titik tengah bagi AC.
Cari nilai x.

A
[3 markah]

6cm
20cm E
10cm

B C D
x cm

Rajah 4(b)

Jawapan :

6
(c) Rajah 4(c) menunjukkan sebuah prisma yang mempunyai trapezium sebagai keratan
rentas seragamnya.

Rajah 4 (c)

Hitungkan luas permukaan, dalam cm2, prisma itu. [4 markah]

Jawapan :

5 (a) Tentukan sama ada pasangan nisbah yang berikut adalah setara atau tidak. Gariskan
jawapan anda.
[3 markah]

7
Jawapan :

(i) 2:3 dan 4:9 setara / tidak setara


(ii) 3:6 dan 5:10 setara / tidak setara
(iii) 8:5 dan 112: 70 setara / tidak setara

(b) Selesaikan setiap yang berikut [4 markah]

1
i) 2(3 +4p) = 5(p - 3) ii) 7 x 12
5

Jawapan :

(c) Dalam Rajah 5 (c) PQRS ialah garis lurus.

Rajah 5(c)
R ialah titik tengah PS dan Q ialah titik tengah PR. Cari koordinat titik Q.

[ 3 markah ]

8
Jawapan:

6 (a) Padankan dengan nilai bagi penyelesaian persamaan linear berikut.


[ 3 markah ]
Jawapan :

(i) x - 8 = -5 x=-2

(ii) 3 + 2x = - 1 x=3

(iii) 9 - x = 4
2 x= 1

(b) i) Dalam rajah 6(bi), pentagon Q ialah imej bagi pentagon P di bawah penjelmaan
H.

Rajah 6(bi)

Huraikan selengkapnya penjelmaan H. [2 markah]

Jawapan :

9
(ii) Dalam rajah 6 (bii) pentagon M dan garis lurus PQ dilukis pada grid segi empat
sama. Pada rajah itu, lukis imej bagi pentagon M di bawah pantulan pada
garis PQ.
[2 markah]
Jawapan :

Rajah 6(bii)

(c) Wang simpanan bagi Shila, Kim dan Rina adalah dalam nisbah 5:2:3. Rina telah
menyimpan RM 240. Hitungkan jumlah simpanan bagi Shila dan Kim

[ 3 markah ]
Jawapan :

7 (a) Rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. AOB ialah garis lurus. Jejari
bulatan itu ialah 3 cm. Tentukan sama ada pernyataan yang berikut betul atau salah.
Garis jawapan anda. [ 3 markah ]

10
A
O
C
B

Jawapan :

(i) AOB ialah diameter bulatan itu ( Betul / Salah )


(ii) Panjang CD ialah 6 cm ( Betul / Salah )
(iii) Panjang OB ialah 3 cm ( Betul / Salah )

(b) Rajah 7 (b) menunjukkan dua buah semibulatan yang masing-masing berpusat A dan
B.

Rajah 7(b)

Cari
(i) perimeter, dalam cm, kawasan berlorek
22
(ii) luas, dalam cm2 kawasan berlorek [ ] [ 4 markah ]
7

Jawapan :

(c) (i) Pada ruang jawapan, dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina
garis RS dengan keadaan garis RS berserenjang dengan garis PQ dan titik S
berada di atas garis PQ.

11
(ii) Ukur panjang, dalam cm, bagi RS. [ 3 markah ]

Jawapan :

(i)

(ii) RS = ..................

8 (a) Nyatakan sama ada setiap segi tiga yang berikut ialah segitiga bersudut tegak atau
bukan. Bulatkan jawapan anda.
[ 3 markah ]
Jawapan :

(b) Rajah 8(b)di ruang jawapan menunjukkan sebuah segiempat sama PQRS yang
dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. A, B, C dan D masing-masing
ialah titik tengah bagi PQ, QR, RS dan SP. X, Y dan Z ialah tiga titik yang

12
bergerak di dalam segi empat sama itu.

(i) X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama
dari titik R dan titik S. Dengan menggunakan huruf abjad pada rajah ,
nyatakan lokus X

(ii) Pada rajah lukis,


(a) lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak
5 unit dari garis QR
(b) lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa
6 cm dari titik P

(iii) Seterusnya tandakan dengan simbol , kedudukan bagi persilangan lokus Y


dan lokus Z itu.
[ 4 markah]
Jawapan :
(i)

(ii),(iii)

Rajah 8(b)
(c) Rajah 8(c) menunjukkan sekeping kadbod berbentuk segiempatsama ABCD.

13
Rajah 8(c)

Bahagian berlorek yang berbentuk segi empat tepat PQRS dipotong daripada
kadbod itu. Hitung luas, dalam cm2, kadbod yang tinggal.
[ 3 markah ]
Jawapan ;

9 (a) Rajah 9(a) menunjukkan sebuah pepejal gabungan yang terdiri daripada tiga buah
pepejal

Rajah 9(a)
Berdasarkan rajah 9(a), namakan tiga pepejal itu.

14
[ 3 markah ]
Jawapan:

(b) Carta palang di bawah menunjukkan bilangan guru lelaki dan guru perempuan di
empat buah sekolah.

(i) Cari jumlah guru lelaki di empat buah sekolah itu.


(ii) 10 orang guru perempuan baharu mendaftar di sekolah P. Cari peratusan guru
perempuan daripada jumlah guru di empat buah sekolah itu.
[ 3 markah ]
Jawapan :

1
(c) i) Diberi m = dan n = 4, nilaikan 4m2 = 3n
2

15
ii) Permudahkan :
4 x 12
6(2 x 3) [ 4 markah ]
4

Jawapan :

10 (a) Senaraikan tiga nombor perdana antara 15 dan 25. [ 3 markah ]

Jawapan :

(b) Pada rajah 10(a) di ruang jawapan, segi tiga P`Q`R` ialah imej bagi segitiga PQR di
bawah suatu putaran pada pusat O

(i) Nyatakan sudut dan arah putaran itu.


(ii) M` ialah imej bagi M di bawah putaran yang sama. Tandakan titik M` dan
nyatakan koordinatnya
[ 4 markah ]

Jawapan :

(i)

16
Rajah 10(a)

(c) Rajah 10 (c) menunjukkan piktograf yang tidak lengkap yang menunjukkan
bilangan buku yang dibaca oleh lima orang murid dalam setahun.

Rajah 10(c)
(i) Nyatakan bilangan buku yang dibaca oleh Nazri.
(ii) Jumlah buku yang dibaca oleh lima orang murid itu ialah 112 buah. Lengkapkan
piktograf dalam rajah.
[3 markah]
Jawapan :
(i)

SOALAN TAMAT

17