Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PSV TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 2017

MINGGU MODUL / OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN DAN AKTIVITI BBB / PENILAIAN


TEMA/TAJUK

1 Modul 1: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : 1.1 Persepsi Estetik: Keusahawanan,
1.1.1 Unsur Seni: 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4 (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
Aktiviti : Lukisan 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2,
Dan Nilai Murni
bahasa seni visual dalam
Gabungan Teknik:
penghasilan lukisan Adik ku. 1.2 Aplikasi Seni
Gosokan dan Kolaj Bahan Bantu Belajar
1.2.1 Media: 1.2.1.1, 1.2.1.2
1.Contoh Lukisan,
1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 Teknik campuran gosokan
Tema : 2. Mengetahui dan mengenal jenis-
dan kolaj. Contoh gambar
Alam Semula jadi jenis media, proses serta teknik 2.Media:
1.3 Ekspresi Kreatif
dalam menghasilkan lukisan Adik 1.4 Apresiasi Seni Kertas lukisan
Tajuk : Adik ku ku. pensel, pensel
warna, oil pastel,
AKTIVITI
kertas warna, gam
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya atau bahan yang
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab sesuai.
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta Penilaian PdP
pemikiran. Proses penghasilan karya
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara sepanjang modul
melakar serta menggunakan teknik campuran .(EK 2) menggambar aktiviti lukisan
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan menggunakan teknik
campuran gosokan dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
kolaj berdasarkan dua
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan standard kandungan.
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber
kajian.

2 Modul 1: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan,
(EK1-EK5)TMK
Aktiviti : Lukisan 1. Menghasilkan karya dengan 1.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
mengaplikasi bahasa seni visual,
Gabungan Teknik: 1.3 Ekspresi Kreatif
media,proses dan teknik dengan
Gosokan dan Kolaj 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 Bahan Bantu Belajar
betul.
1.Contoh Lukisan,
Tema : 1.4 Apresiasi Seni Contoh gambar
2. Membuat apresiasi terhadap karya
Alam Semula jadi 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 2.Media:
sendiri dan rakan berpandukan
Kertas lukisan
bahasa seni visual, sejarah seni dan
Tajuk : Adik ku AKTIVITI Pensel, pen
budaya.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya marker atau pen
gel atau pen
dalam komputer dan bersoaljawab mengenai
teknikal.
bahasa seni yang ada pada karya.(EK1
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya.
Penilaian
(EK1, EK 2)
Proses penghasilan karya
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi sepanjang modul
dalam menghasilkan karya lukisan dengan menggambar aktiviti lukisan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan menggunakan teknik
teknik. (EK3,EK 4) campuran gosokan dan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan kolaj berdasarkan empat
standard kandungan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya. (EK 5)

1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

3 Modul 2: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat corak dan dapat : Keusahawanan,
rekaan 2.1 Persepsi Estetik: (EK1,EK2,EK3,EK5)
1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 TMK
Aktiviti : Pualaman bahasa seni visual yang ada pada 2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
karya. Dan Nilai Murni
Gabungan Teknik: 2.2 Aplikasi Seni
Lipatan dan 2. Mengetahui dan mengenal media, 2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
guntingan serta serta proses dan teknik dalam 2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1 Teknik campuran 1. Contoh hasil karya
tiupan. penghasilan karya pualaman, lipatan dan guntingan serta tiupan. 2. Media:
Gunting,besen, kertas
Tema : 2.3 Ekspresi Kreatif lukisan, cat kilat, gam
Objek Buatan atau bahan lain yang
Manusia 2.4 Apresiasi Seni sesuai.

Tajuk : AKTIVITI Penilaian PdP:


Pasu Hiasan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Proses penghasilan karya
sepanjang aktiviti pualaman
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
dan gabungan teknik
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
campuran berdasarkan dua
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
Standard Kandungan.
pemikiran.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilakn corak menggunakan teknik campuran .(EK
2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2, EK3)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan corak dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian.

4 Modul 2: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat corak dan dapat : 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan,
rekaan (EK1,EK2,EK3,EK5)
1. Murid menghasilkan karya dengan 2.2 Aplikasi Seni TMK
Aktiviti : Pualaman mengaplikasikan bahasa seni Kreativiti, inovasi,
visual, media,proses dan teknik 2.3 Ekspresi Kreatif Dan Nilai Murni
Gabungan Teknik: dengan betul. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5
Lipatan dan Bahan Bantu Belajar
guntingan serta 2. Membuat apresiasi terhadap 2.4 Apresiasi Seni 1. Contoh hasil karya
tiupan. karya sendiri dan rakan 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 2. Media:
berpandukan bahasa seni visual, Gunting,besen, kertas
Tema : sejarah seni dan budaya. AKTIVITI lukisan, cat kilat, gam
Objek Buatan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dalam atau bahan lain yang
Manusia sesuai.
komputer dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang
ada pada karya.(EK1)
Tajuk : Penilaian PdP:
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1,
Pasu Hiasan Proses penghasilan karya
EK 2)
sepanjang aktiviti pualaman
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam dan gabungan teknik
menghasilkan pualaman dengan mengaplikasikan bahasa campuran berdasarkan
seni media, proses dan teknik. (EK3,EK 4) empat Standard
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri Kandungan.
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.(EK 5)

2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

5 Modul 3 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membentuk dan dapat : Keusahawanan,
Membuat Binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2, EK3, EK5 ),
1. Memahami dan menyatakan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 TMK
Aktiviti : Mobail bahasa seni visual yang terdapat 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
pada karya mobail. Dan Nilai Murni
Gabungan Teknik 3.2 Aplikasi Seni
Lukisan dan Origami. 2. Mengetahui dan mengenal media, 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
serta proses dan teknik dalam 3.2.2 Proses dan Teknik : 3.2.2.1 Teknik campuran 1.Contoh mobail
Tema : penghasilan mobail. binaan, lukisan dan origami 2.Media:
Alam Semula Jadi Gunting, pembaris,
3.3 Ekspresi Kreatif kertas, pensel warna,
Tajuk : tali, dawai atau bahan
Rama-rama 3.4 Apresiasi Seni yang sesuai.

AKTIVITI
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Penilaian PdP
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
Proses penghasilan karya
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
sepanjang aktiviti membuat
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
mobail menggunakan teknik
pemikiran.
campuran berdasarkan dua
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
standard kandungan.
menghasilkan karya menggunakan teknik campuran (EK
2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

6 Modul 3 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membentuk dan dapat : Keusahawanan,
Membuat Binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2, EK3, EK5 ),
1. Murid menghasilkan mobail TMK
Aktiviti : Mobail dengan mengaplikasikan bahasa 3.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
seni visual, media, proses dan Dan Nilai Murni
Gabungan Teknik teknik dengan betul. 3.3 Ekspresi Kreatif
Lukisan dan Origami. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 Bahan Bantu Belajar
2. Membuat apresiasi terhadap 1.Contoh mobail
Tema : karya sendiri dan rakan dengan 3.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Alam Semula Jadi menggunakan bahasa seni visual, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 Gunting, pembaris,
sejarah seni dan budaya kertas, pensel warna,
Tajuk : tali, dawai atau bahan
Rama-rama AKTIVITI yang sesuai.
1. Guru mempamerkan contoh karya menggunakan
komputer dan bersoal jawab tentang bahasa seni visual
yang terdapat pada mobail.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1,
EK 2) Proses penghasilan karya
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam sepanjang aktiviti membuat
menghasilkan mobail dengan mengaplikasikan bahasa mobail menggunakan teknik
seni media, proses dan teknik. (EK3,EK ) campuran berdasarkan
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan empat standard kandungan.
rakan berdasarkan bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya.(EK 5)

3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

7 Modul 4: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Mengenal Kraf dapat : Kreativiti dan inovasi,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan menyatakan (EK1,EK2,EK3 EK5) ,
4.1.1Unsur Seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3
Aktiviti : bahasa seni visual yang ada pada TMK dan Nilai Murni
4.1.2 Prinsip Rekaan : 4.1.2.1, 4.1.2.2
Alat Pertahanan Diri karya.
Bahan Bantu Belajar
4.2 Aplikasi Seni
Gabungan Teknik: 2. Mengetahui dan mengenal media, 1. Contoh karya
4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2
Ukiran dan Tekat serta proses dan teknik dalam 2. Media : gunting,kayu,
4.2.2 Proses dan Teknik : 4.2.2.1 Teknik
penghasilan alat pertahanan diri. atau kad board atau
campuran ukiran dan tekat
Tema : mounting board, benang,
Objek Buatan atau bahan lain yang
4.3 Ekspresi Kreatif
Manusia sesuai.
4.4 Apresiasi Seni
Tajuk : Terabai
Penilaian PdP
AKTIVITI
Proses penghasilan karya
sepanjang aktiviti membuat
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya alat pertahahan diri
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab berdasarkan dua standard
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1). kandungan.
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan karya menggunakan teknik campuran .(EK
2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

8 Modul 4: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Mengenal Kraf dapat : Kreativiti dan inovasi,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Murid menghasilkan alat (EK1,EK2,EK3 EK5) ,
Aktiviti : pertahanan diri dengan 4.2 Aplikasi Seni TMK dan Nilai Murni
Alat Pertahanan Diri mengaplikasikan bahasa seni
visual,media,proses dan teknik 4.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
Gabungan Teknik: dengan betul. 4 .3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 1. Contoh karya
Ukiran dan Tekat 2. Media : gunting,kayu,
2. Membuat apresiasi terhadap 4.4 Apresiasi Seni atau kad board atau
Tema : karya sendiri dan rakan 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 mounting board,
Objek Buatan berpandukan bahasa seni visual, benang, atau bahan
Manusia sejarah seni dan budaya. AKTIVITI lain yang sesuai.

Tajuk : Terabai 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya


Penilaian PdP
menggunakan komputer guru dan bersoaljawab mengenai
Proses penghasilan karya
bahasa seni yang ada pada karya.(EK1
sepanjang aktiviti membuat
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan alat
alat pertahahan diri
pertahanan diri. (EK1, EK 2)
berdasarkan empat
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam standard kandungan.
menghasilkan karya dengan mengaplikasikan bahasa seni
media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)

4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan


rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya.(EK 5)

9 Modul 1: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan,
1.1.1 Unsur Seni : 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4 (EK1 ,EK2,EK3, EK5), TMK
Aktiviti : Catan 1. Memahami dan menyatakan 1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2,
bahasa seni visual dalam karya Kreativiti, inovasi,
Gabungan Teknik: Hidupan Dasar Laut. 1.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
Montaj dan Cetakan 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2
2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 Teknik campuran Bahan Bantu Belajar
Tema : jenis media, proses serta teknik basah atas basah atau basah atas kering, 1.Contoh catan
Alam Semula Jadi dalam menghasilkan catan. cetakan timbulan dan montaj.
2.Media:
Tajuk : 1.3 Ekspresi Kreatif Berus lukisan, blok
Hidupan Dasar Laut cetakan, gunting,
1.4 Apresiasi Seni Kertas lukisan, palet,
cat air atau cat
AKTIVITI poster, gam, majalah
atau bahan lain yang
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya sesuai.
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
Penilaian PdP
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
Proses penghasilan karya
pemikiran.
sepanjang aktiviti
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menggambar menggunakan
menghasilkan catan menggunakan teknik campuran (EK
teknik catan dan gabungan
2)
teknik campuran
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan berdasarkan dua standard
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2) kandungan.
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

10 Modul 1: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Keusahawanan,
1.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3, EK5), TMK
Aktiviti : Catan 1. Menghasilkan karya dengan
mengaplikasi bahasa seni visual, 1.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
Gabungan Teknik: media, proses dan teknik dengan Dan Nilai Murni
Montaj dan Cetakan betul. 1.3 Ekspresi Kreatif
Bahan Bantu Belajar
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5
Tema : 2. Membuat apresiasi terhadap 1.Contoh catan
Alam Semula Jadi karya sendiri dan rakan
1.4 Apresiasi Seni
berpandukan bahasa seni visual, 2.Media:
1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4
Tajuk : sejarah seni dan budaya. Berus lukisan, blok
Hidupan Dasar Laut cetakan, gunting,
AKTIVITI
Kertas lukisan, palet,
cat air atau cat
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
poster, gam, majalah
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) atau bahan lain yang
sesuai.
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan catan. (EK1
EK 2)
Penilaian PdP
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam
menghasilkan karya catan dengan mengaplikasikan
Proses penghasilan karya
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)
sepanjang aktiviti
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan
menggambar menggunakan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan
teknik catan dan gabungan
budaya (EK3,EK 5)
teknik campuran

5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

berdasarkan empat
standard kandungan.

11 Modul 2 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dan dapat : Keusahawanan,
Rekaan 2.1 Persepsi Estetik: (EK1 ,EK2,EK3, EK5), TMK
1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3
Aktiviti : bahasa seni visual yang ada pada 2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
Ikatan dan Celupan karya . Dan Nilai Murni
2.2 Aplikasi Seni
Gabungan Teknik: 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2 BahanBantuBelajar
Resis dan Mozek jenis media, proses serta teknik 2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1 Teknik campuran 1. Contoh karya
dalam penghasilan corak dan Ikatan dan celupan, resis dan mozek) 2.Media:
Tema : rekaan Gelang getah, batu
Objek Buatan 2.3 Ekspresi Kreatif atau alat lain yang
Manusia sesuai, kain kapas
2.4 Apresiasi Seni putih, pewarna kain,
Tajuk : manik, lilin atau bahan
Cekak Hiasan AKTIVITI lain yang sesuai.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
Penilaian PdP
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
Proses penghasilan
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
karya sepanjang
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
aktiviti membuat
pemikiran.
corak dan rekaan
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menggunakan teknik
menghasilkan karya menggunakan teknik campuran (EK
ikatan dan celupan,
2)
resis dan mozek
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan berdasarkan dua
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2) standard kandungan .
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan .
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

12 Modul 2 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dan dapat : Keusahawanan,
Rekaan 2.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3, EK5), TMK
1. Mengaplikasikan pengetahuan
Aktiviti : dan kefahaman bahasa seni 2.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
Ikatan dan Celupan visual, media, serta proses dan Dan Nilai Murni
teknik dalam penghasilan corak. 2.3 Ekspresi Kreatif
Gabungan Teknik: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 BahanBantuBelajar
Resis dan Mozek 2. Membuat apresiasi terhadap 1. Contoh karya
karya sendiri dan rakan 2.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Tema : berpandukan bahasa seni visual, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 Gelang getah, batu
Objek Buatan sejarah seni dan budaya. atau alat lain yang
Manusia AKTIVITI sesuai, kain kapas
putih, pewarna kain,
Tajuk : 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dan manik, lilin atau bahan
Cekak Hiasan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada pada lain yang sesuai.
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan corak Penilaian PdP
ikatan dan celupan dan teknik campuran. (EK1, EK 2) Proses penghasilan
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi karya sepanjang
dalam menghasilkan karya dengan mengaplikasikan aktiviti membuat
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK3,EK 4) corak dan rekaan
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan menggunakan teknik
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan ikatan dan celupan,
budaya. (EK 5) resis dan mozek
berdasarkan empat

6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

standard kandungan .
.

13 Modul 3 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membentuk dan dapat : Keusahawanan,
Membuat Binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
1. Memahami dan menyatakan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3
Aktiviti : Diorama bahasa seni visual dalam karya 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3 Kreativiti, inovasi,
diorama. Dan Nilai Murni
3.2 Aplikasi Seni
Gabungan Teknik: 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
Model dan catan jenis media, proses serta teknik 3.2.2 Proses dan Teknik : 3.2.2.1 Teknik campuran 1.Contoh diorama
dalam menghasilkan diorama. binaan, model dan catan 2.Media:
Tema : Gunting, berus lukisan
Objek Buatan 3.3 Ekspresi Kreatif atau alat yang sesuai,
Manusia . kertas lukisan, cat
3.4 Apresiasi Seni poster, kotak, gam,
Tajuk : atau bahan lain yang
Kota Metropolitan sesuai.
AKTIVITI
Penilaian PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Proses penghasilan
karya sepanjang
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
aktiviti membuat
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
diorama berdasarkan
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
dua stndard
pemikiran.
kandungan.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan diorama menggunakan teknik campuran .
(EK 2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

14 Modul 3 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membentuk dan dapat : Keusahawanan,
Membuat Binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
1. Menghasilkan karya dengan
Aktiviti : Diorama mengaplikasi bahasa seni visual, 3.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
media,proses dan teknik dengan Dan Nilai Murni
betul. 3.3 Ekspresi Kreatif
Gabungan Teknik: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 Bahan Bantu Belajar
Model dan catan 2. Membuat apresiasi terhadap 1.Contoh diorama
karya sendiri dan rakan 3.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Tema : berpandukan bahasa seni visual, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 Gunting, berus lukisan
Objek Buatan sejarah seni dan budaya. atau alat yang sesuai,
Manusia kertas lukisan, cat
AKTIVITI poster, kotak, gam,
Tajuk : 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya atau bahan lain yang
Kota Metropolitan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab sesuai.
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan Penilaian PdP
diorama(EK1 EK 2) Proses penghasilan
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam karya sepanjang
menghasilkan karya diorama dengan mengaplikasikan aktiviti membuat
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK3,EK 4) diorama berdasarkan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan empat stndard
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan kandungan.
budaya. (EK 5)

7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

15 Modul 4 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf dapat :
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik Keusahawanan,
1. Memahami dan menyatakan 4.1.1Unsur Seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
Aktiviti : bahasa seni visual pada karya kraf 4.1.2 Prinsip Rekaan : 4.1.2.1, 4.1.2.2
Alat Domestik tradisional. Kreativiti, Inovasi Nilai
4.2 Aplikasi Seni murni
Gabungan Teknik: 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2
Batik dan Anyaman jenis media, proses serta teknik 4.2.2 Proses dan Teknik : 4.2.2.1 Teknik Bahan Bantu Belajar:
dalam menghasilkan kraf campuran batik dan anyaman 1.Contoh karya
Tema : tradisional.
Objek Buatan 4.3 Ekspresi Kreatif 2.Media:
Manusia Berus, palet, gunting,
4.4 Apresiasi Seni gam, atau alatan lain
Tajuk : yang sesuai. Kertas
Tudung Saji warna, warna poster
AKTIVITI atau bahan lain yang
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya sesuai.
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
Penilaian PdP:
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Proses penghasilan karya
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
sepanjang aktiviti membuat
menghasilkan karya menggunakan teknik campuran (EK
tudung saji menggunakan
2)
teknik batik dan anyaman
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan berdasarkan dua standard
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2) kandungan.
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

16 Modul 4 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf dapat :
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik Keusahawanan,
1. Menghasilkan karya dengan (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
Aktiviti : mengaplikasi bahasa seni visual, 4.2 Aplikasi Seni
Alat Domestik media,proses dan teknik dengan Kreativiti, Inovasi Nilai
betul. 4.3 Ekspresi Kreatif murni
Gabungan Teknik: 4 .3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5
Batik dan Anyaman 2. Membuat apresiasi terhadap Bahan Bantu Belajar:
karya sendiri dan rakan 4.4 Apresiasi Seni 1.Contoh karya
Tema : berpandukan bahasa seni visual, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4
Objek Buatan sejarah seni dan budaya. 2.Media:
Manusia AKTIVITI Berus, palet, gunting,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya gam, atau alatan lain
Tajuk : menggunakan komputer guru dan bersoal jawab yang sesuai. Kertas
Tudung Saji mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) warna, warna poster
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan tudung saji. atau bahan lain yang
(EK1, EK 2) sesuai.
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam
menghasilkan karya dengan mengaplikasikan bahasa seni
media, proses dan teknik. (EK3,EK 4) Penilaian PdP:
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni Proses penghasilan karya
dan budaya (EK 5) sepanjang aktiviti membuat

8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

tudung saji menggunakan


teknik batik dan anyaman
berdasarkan empat
standard kandungan.

17 Modul 1: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : 1.1 Persepsi Estetik Kreativiti, Inovasi,
1.1.1 Unsur Seni : 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4 Keusahawanan
Aktiviti : Poster 1. Memahami dan menyatakan 1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 (EK1.EK2, EK3.EK5). dan
bahasa seni visual dalam poster. Nilai murni
Gabungan Teknik: 1.2 Aplikasi Seni
Montaj dan kolaj 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
jenis media, proses serta teknik 1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 Teknik campuran 1. Contoh: karya poster
Tema : dalam menghasilkan poster. lukisan, montaj dan kolaj. 2. Media:
Alam Semula Jadi berus lukisan, palet,
1.3 Ekspresi Kreatif gunting,kertas lukisan,
Tajuk : kertas warna, gam, cat
Hargai kehidupan 1.4 Apresiasi Seni poster dan alat bahan
yang sesuai.
AKTIVITI
Penilaian PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
Proses penghasilan karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
sepanjang aktiviti
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
membuat poster
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
menggunakan teknik
pemikiran.
campuran berdasarkan dua
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
standard kandungan.
menghasilkan poster menggunakan teknik campuran (EK
2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

18 Modul 1: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
Aktiviti : Poster 1. Menghasilkan poster dengan (EK1.EK2, EK3.EK5). dan
mengaplikasi bahasa seni visual, 1.2 Aplikasi Seni Nilai murni
Gabungan Teknik: media,proses dan teknik dengan
Montaj dan kolaj betul. 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 1. Contoh: karya poster
Tema : 2. Membuat apresiasi terhadap 2. Media:
Alam Semula Jadi karya sendiri dan rakan 1.4 Apresiasi Seni berus lukisan, palet,
berpandukan bahasa seni visual, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 gunting,kertas lukisan,
Tajuk : sejarah seni dan budaya. kertas warna, gam, cat
Hargai kehidupan AKTIVITI poster dan alat bahan
yang sesuai.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh poster
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Penilaian PdP
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) Proses penghasilan karya
2. Guru mengimbas kembali cara membuat poster sepanjang aktiviti
menggunakan teknik campuran. (EK1, EK 2) membuat poster
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam menggunakan teknik
menghasilkan karya dengan mengaplikasikan bahasa seni campuran berdasarkan
media, proses dan teknik. (EK3,EK 4) empat standard
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan kandungan.
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya.(EK 5)

9
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

19 Modul 2 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Membuat Corak dan dapat : Keusahawanan (EK1,EK2,
Rekaan 2.1 Persepsi Estetik: Ek3.EK5),
1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 Kreativiti dan inovasi, TMK
Aktiviti : bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3 dan nilai murni.
Renjisan dan Percikan membuat corak dan rekaan
menggunakan teknik campuran. 2.2 Aplikasi Seni Bahan Bantu Belajar:
Gabungan Teknik: 2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2 1.Contoh: Hasil karya
Stensilan dan capan 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1 Teknik campuran 2.Media:
jenis media, proses serta teknik renjisan dan percikan, stendilan, capan Berus lukisan, palet,
Tema : dalam menghasilkan corak. stensil, daun, kertas
Alam Semula Jadi 2.3 Ekspresi Kreatif lukisan, cat air, alat dan
bahan yang sesuai.
Tajuk : 2.4 Apresiasi Seni
Beg Kertas Penilaian PdP
AKTIVITI
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Proses penghasilan karya
sepanjang aktiviti membuat
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
corak teknik campuran
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
berdasarkan dua Standard
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
Kandungan.
pemikiran.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan karya menggunakan teknik campuran (EK
2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

20 Modul 2 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Membuat Corak dan dapat : Keusahawanan (EK1,EK2,
Rekaan 2.1 Persepsi Estetik Ek3.EK5),
1. Menghasilkan karya dengan Kreativiti dan inovasi, TMK
Aktiviti : mengaplikasi bahasa seni visual, 2.2 Aplikasi Seni dan nilai murni.
Renjisan dan Percikan media,proses dan teknik dengan
betul. 2.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar:
Gabungan Teknik: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 1.Contoh: Hasil karya
Stensilan dan capan 2. Membuat apresiasi terhadap 2.Media:
karya sendiri dan rakan 2.4 Apresiasi Seni Berus lukisan, palet,
Tema : berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 stensil, daun, kertas
Alam Semula Jadi lukisan, cat air, alat dan
bahan yang sesuai.
Tajuk : AKTIVITI
Beg Kertas Penilaian PdP
1. Guru menunjukkan contoh karya menggunakan slaid
Proses penghasilan karya
dan bersoal jawab berdasarkan bahasa seni visual. (EK1)
sepanjang aktiviti membuat
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak
corak teknik campuran
menggunakan teknik campuran. (EK1, EK 2)
berdasarkan empat
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi Standard Kandungan.
dalam menghasilkan karya dengan mengaplikasikan
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan

10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

budaya.(EK 5)

21 Modul 3: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membentuk dan dapat : Keusahawanan,
membuat binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
1. Memahami dan menyatakan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3
Aktiviti : Stabail bahasa seni visual dalam karya 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3 Kreativiti, inovasi,
stabail. Dan Nilai Murni
3.2 Aplikasi Seni
Gabungan Teknik: 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
Mozek dan Boneka jenis media, proses serta teknik 3.2.2 Proses dan Teknik : 3.2.2.1 Teknik campuran 1.Contoh Stabail
dalam menghasilkan stabail. Binaan dan mozek
Tema : 2.Media:
Objek Buatan 3.3 Ekspresi Kreatif Bahan kutipan dan
Manusia alat bahan yang
3.4 Apresiasi Seni sesuai.
Tajuk :
Boneka AKTIVITI
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Penilaian PdP
Proses penghasilan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
karya sepanjang aktiviti
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
menghasilkan stabail
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
berdasarkan dua
pemikiran.
standard kandungan.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan stabail menggunakan teknik campuran (EK
2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

Modul 3: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


22
Membentuk dan dapat : Keusahawanan,
membuat binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
1. Menghasilkan karya stabail
Aktiviti : Stabail dengan mengaplikasi bahasa seni 3.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
visual, media,proses dan teknik Dan Nilai Murni
dengan betul. 3.3 Ekspresi Kreatif
Gabungan Teknik: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 Bahan Bantu Belajar
Mozek dan Boneka 2. Membuat apresiasi terhadap 1.Contoh Stabail
karya sendiri dan rakan 3.4 Apresiasi Seni
Tema : berpandukan bahasa seni visual, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 2.Media:
Objek Buatan sejarah seni dan budaya. Bahan kutipan dan
Manusia alat bahan yang
AKTIVITI sesuai.
Tajuk :
Boneka 1. Guru menunjukkan contoh karya stabail menggunakan
Penilaian PdP
slaid dan bersoal jawab berdasarkan bahasa seni visual.
Proses penghasilan
(EK1)
karya sepanjang aktiviti
2. Guru mengimbas kembali cara membuat stabail (EK1, EK
menghasilkan stabail
2)
berdasarkan empat
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam standard kandungan.
menghasilkan karya stabail dengan mengaplikasikan
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)

11
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan


rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya. (EK 5)

23 Modul 1: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK :


Menggambar dapat : 1.1 Persepsi Estetik Kreativiti, Inovasi,
1.1.1 Unsur Seni : 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3 Keusahawanan
Aktiviti : Cetakan 1. Memahami dan menyatakan 1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 (EK1.EK2, EK3.EK5). dan
bahasa seni visual dalam karya Nilai murni
Gabungan Teknik: menggambar. 1.2 Aplikasi Seni
Mozek dan stensilan 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 Teknik campuran 1. Contoh: karya
Tema : jenis media, proses serta teknik lukisan, montaj dan kolaj. cetakan
Alam Semula Jadi dalam menghasilkan gambar 2. Media:
Burung Raja Udang. 1.3 Ekspresi Kreatif Blok cetakan, stensil,
Tajuk : gunting, atau alatan
Burung Raja Udang 1.4 Apresiasi Seni lain yang sesuai.
kertas lukisan, gam,
cat poster dan bahan
AKTIVITI lain yang sesuai.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya .
Penilaian PdP :
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
Proses penghasilan karya
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
sepanjang aktiviti
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
membuat gambar
pemikiran.
menggunakan teknik
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
campuran berdasarkan dua
menghasilkan karya menggunakan teknik campuran (EK
standard kandungan.
2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

24 Modul 1: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK :


Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
Aktiviti : Cetakan 1. Menghasilkan gambar dengan (EK1.EK2, EK3.EK5). dan
mengaplikasi bahasa seni visual, 1.2 Aplikasi Seni Nilai murni
Gabungan Teknik: media,proses dan teknik dengan
Mozek dan stensilan betul. 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 1. Contoh: karya
Tema : 2. Membuat apresiasi terhadap cetakan
Alam Semula Jadi karya sendiri dan rakan 1.4 Apresiasi Seni 2. Media:
berpandukan bahasa seni visual, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 Blok cetakan, stensil,
Tajuk : sejarah seni dan budaya. gunting, atau alatan
Burung Raja Udang lain yang sesuai.
AKTIVITI kertas lukisan, gam,
cat poster dan bahan
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya . lain yang sesuai.
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
Penilaian PdP :
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
Proses penghasilan karya
karya.(EK1)
sepanjang aktiviti
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar membuat gambar
menggunakan teknik campuran. (EK1, EK 2) menggunakan teknik
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi campuran berdasarkan
empat standard
dalam menghasilkan karya dengan mengaplikasikan
kandungan.

12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

bahasa seni media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)


4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.(EK 5)

25 Modul 2: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Membuat corak dan dapat : Keusahawanan,
rekaan 2.1 Persepsi Estetik: (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3
Aktiviti : Pualaman bahasa seni visual yang ada pada 2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
karya. Dan Nilai Murni
Gabungan Teknik: 2.2 Aplikasi Seni
Lipatan dan 2. Mengetahui dan mengenal media, 2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu Belajar:
guntingan serta serta proses dan teknik dalam 2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1 Teknik campuran 1. Contoh hasil karya
tiupan. penghasilan karya. Pualaman, lipatan dan guntingan, dan tiupan. 2. Media:
Gunting,besen,
Tema : 2.3 Ekspresi Kreatif kertas lukisan, cat
Objek Buatan kilat, gam atau bahan
Manusia 2.4 Apresiasi Seni lain yang sesuai.

Tajuk : Penilaian PdP :


Beg Hadiah AKTIVITI Proses penghasilan karya
sepanjang aktiviti pualaman
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
dan gabungan teknik
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
campuran berdasarkan dua
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
Standard Kandungan.
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan pualaman menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

26 Modul 2: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Membuat corak dan dapat : Keusahawanan,
rekaan 2.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
1. Murid menghasilkan karya dengan Kreativiti, inovasi,
Aktiviti : Pualaman mengaplikasikan bahasa seni 2.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
visual, media, proses dan teknik
Gabungan Teknik: dengan betul. 2.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar:
Lipatan dan 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 1. Contoh hasil karya
guntingan serta 2. Membuat apresiasi terhadap 2. Media:
tiupan. karya sendiri dan rakan 2.4 Apresiasi Seni Gunting,besen,
berpandukan bahasa seni visual, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 kertas lukisan, cat
Tema : sejarah seni dan budaya. kilat, gam atau bahan
Objek Buatan lain yang sesuai.
Manusia AKTIVITI
Penilaian PdP :
Tajuk : 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dalam Proses penghasilan karya
Beg Hadiah komputer dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang sepanjang aktiviti pualaman
ada pada karya.(EK1) dan gabungan teknik
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, campuran berdasarkan
EK 2) empat Standard
Kandungan.
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam
menghasilkan karya dengan mengaplikasikan bahasa seni

13
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)


4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.(EK 5)

27 Modul 3 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membentuk dan dapat : Keusahawanan,
Membuat Binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2, EK3, EK5 ),
1. Memahami dan menyatakan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 TMK
Aktiviti : Mobail bahasa seni visual yang terdapat 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
pada karya mobail. Dan Nilai Murni
Gabungan Teknik: 3.2 Aplikasi Seni
Lukisan dan Origami. 2. Mengetahui dan mengenal media, 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
serta proses dan teknik dalam 3.2.2 Proses dan Teknik : 3.2.2.1 Teknik campuran 1.Contoh mobail
Tema : penghasilan mobail. Binaan , lukisan, dan origami. 2.Media:
Objek Buatan Gunting, pembaris,
Manusia 3.3 Ekspresi Kreatif kertas, pensel warna,
tali, dawai atau bahan
Tajuk : 3.4 Apresiasi Seni yang sesuai.
Kapal Terbang
AKTIVITI Penilaian PdP
Proses penghasilan karya
sepanjang aktiviti membuat
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
mobail menggunakan teknik
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
campuran berdasarkan dua
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
standard kandungan.
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan mobail menggunakan teknik campuran (EK
2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

28 Modul 3 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membentuk dan dapat : Keusahawanan,
Membuat Binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1- EK5),
1. Murid menghasilkan mobail Kreativiti, inovasi,
Aktiviti : Mobail dengan mengaplikasikan bahasa 3.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
seni visual ,media, proses dan
Gabungan Teknik: teknik dengan betul. 3.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
Lukisan dan Origami. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 1.Contoh mobail
2. Membuat apresiasi terhadap
Tema : karya sendiri dan rakan dengan 3.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Objek Buatan menggunakan bahasa seni visual, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 Gunting, pembaris,
Manusia sejarah seni dan budaya. kertas, pensel warna,
AKTIVITI tali, dawai atau bahan
Tajuk : 1. Guru mempamerkan contoh karya menggunakan yang sesuai.
Kapal Terbang komputer dan bersoal jawab tentang bahasa seni visual
yang terdapat pada mobail.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, Proses penghasilan karya
EK 2) sepanjang aktiviti membuat
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam mobail menggunakan teknik
campuran berdasarkan
menghasilkan karya dengan mengaplikasikan bahasa seni
empat standard kandungan.
media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)

14
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan


rakan berdasarkan bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya.(EK 5)

29 Modul 4: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Mengenal Kraf dapat : Kreativiti dan inovasi,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan menyatakan 4.1.1 Unsur Seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 (EK1,EK2,EK3 EK5) ,
Aktiviti : bahasa seni visual yang ada pada 4.1.2 Prinsip Rekaan : 4.1.2.1, 4.1.2.2 TMK dan Nilai Murni
Alat Permainan karya.
Bahan Bantu Belajar
4.2 Aplikasi Seni
Gabungan Teknik: 2. Mengetahui dan mengenal 1. Contoh karya
4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2
Ukiran dan Tekat 2. Media : gunting,kayu,
media, serta proses dan teknik 4.2.2 Proses dan Teknik : 4.2.2.1 Teknik
atau kad board atau
dalam penghasilan alat campuran ukiran dan tekat
Tema : mounting board,
permainan.
Objek Buatan Manusia benang, atau bahan
4.3 Ekspresi Kreatif
lain yang sesuai.
Tajuk :
4.4 Apresiasi Seni
Wau Kucing Penilaian PdP
Proses penghasilan karya
AKTIVITI
sepanjang aktiviti membuat
alat permainan
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya berdasarkan dua standard
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab kandungan.
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan karya menggunakan teknik campuran (EK
2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

30 Modul 4: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN


Mengenal Kraf dapat : 4.1 Persepsi Estetik EMK
Tradisional Kreativiti dan inovasi,
1. Murid menghasilkan alat 4.2 Aplikasi Seni Keusahawanan
Aktiviti : permainan dengan (EK1,EK2,EK3 EK5) ,
Alat Permainan mengaplikasikan bahasa seni 4.3 Ekspresi Kreatif TMK dan Nilai Murni
visual,media,proses dan teknik 4 .3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5
Gabungan Teknik: dengan betul. Bahan Bantu Belajar
Ukiran dan Tekat 4.4 Apresiasi Seni 1. Contoh karya
2. Membuat apresiasi terhadap 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 2. Media : gunting,kayu,
Tema : karya sendiri dan rakan atau kad board atau
Objek Buatan Manusia berpandukan bahasa seni AKTIVITI mounting board, benang,
visual, sejarah seni dan budaya. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya atau bahan lain yang
Tajuk : sesuai.
menggunakan komputer guru dan bersoaljawab mengenai
Wau Kucing
bahasa seni yang ada pada karya.(EK1)
Penilaian PdP
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan alat
Proses penghasilan karya
permainan. (EK1, EK 2)
sepanjang aktiviti membuat
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam alat permainan
menghasilkan karya dengan mengaplikasikan bahasa seni berdasarkan empat

15
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

media, proses dan teknik. (EK3,EK 4) standard kandungan.


4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya.(EK 5)

31 Modul 1: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Keusahawanan,
1.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
Aktiviti : 1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur Seni : 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4 Kreativiti, inovasi,
Lukisan bahasa seni visual dalam 1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, Dan Nilai Murni
penghasilan lukisan Ruang
Gabungan Teknik : Tamu Rumah Saya 1.2 Aplikasi Seni Bahan Bantu Belajar
Gosokan dan Kolaj 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 1.Contoh Lukisan,
2. Mengetahui dan mengenal 1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 Teknik campuran Contoh gambar
Tema : Gosokan dan kolaj.
jenis-jenis media, proses serta
Objek Buatan Manusia 2.Media:
teknik dalam menghasilkan
1.3 Ekspresi Kreatif Kertas lukisan
lukisan Ruang Tamu Rumah
Tajuk : pensel, pensel warna,
Saya
Ruang Tamu Rumah 1.4 Apresiasi Seni oil pastel, kertas
Saya warna, gam atau
AKTIVITI bahan yang sesuai.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
Penilaian PdP
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1).
Proses penghasilan karya
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
sepanjang modul
pemikiran.
menggambar aktiviti
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara lukisan menggunakan
menghasilkan lukisan menggunakan teknik campuran (EK teknik campuran gosokan
2) dan kolaj berdasarkan dua
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan standard kandungan.
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber kajian

32 Modul 1: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Keusahawanan,
1.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
Aktiviti : 1. Menghasilkan karya dengan Kreativiti, inovasi,
Lukisan mengaplikasi bahasa seni visual, 1.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
media,proses dan teknik
Gabungan Teknik : dengan betul. 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
Gosokan dan Kolaj 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 1.Contoh Lukisan,
2. Membuat apresiasi terhadap Contoh gambar
Tema : karya sendiri dan rakan 1.4 Apresiasi Seni
Objek Buatan Manusia berpandukan bahasa seni 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 2.Media:
visual, sejarah seni dan budaya. Kertas lukisan
Tajuk : pensel, pensel warna,
Ruang Tamu Rumah AKTIVITI oil pastel, kertas
Saya warna, gam atau
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dalam bahan yang sesuai.

16
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

komputer dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang


ada pada karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, Proses penghasilan karya
EK 2) sepanjang modul
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam menggambar aktiviti
lukisan menggunakan
menghasilkan karya dengan mengaplikasikan bahasa seni
teknik campuran gosokan
media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)
dan kolaj berdasarkan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri empat standard
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni kandungan.
dan budaya. (EK 5)

33 Modul 2 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dan dapat : Keusahawanan,
Rekaan 2.1 Persepsi Estetik: (EK1 ,EK2,EK3, EK5), TMK

Aktiviti :
1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3
Kreativiti, inovasi,
bahasa seni visual yang ada 2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2
Ikatan dan Celupan Dan Nilai Murni
pada karya .
2.2 Aplikasi Seni
Gabungan Teknik : BahanBantuBelajar
2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2
Resis dan Mozek 2. Mengetahui dan mengenal
2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1 Teknik campuran
1. Contoh karya
jenis-jenis media, proses serta ikatan dan celupan, resis, dan mozek.
Tema : teknik dalam penghasilan corak 2.Media:
Objek Buatan Manusia dan rekaan Gelang getah, batu
2.3 Ekspresi Kreatif
atau alat lain yang
Tajuk : sesuai, kain kapas
2.4 Apresiasi Seni
Kipas Tangan putih, pewarna kain,
manik, lilin, gam atau
AKTIVITI
bahan lain yang
sesuai.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Penilaian PdP
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. Proses penghasilan karya
(EK1). sepanjang aktiviti membuat
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta corak dan rekaan
pemikiran. menggunakan teknik ikatan
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara dan celupan, resis dan
menghasilkan karya menggunakan teknik campuran . mozek berdasarkan dua
(EK 2) standard kandungan .
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

17
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

34 Modul 2 : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dan dapat : Keusahawanan,
Rekaan 2.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3, EK5), TMK
1. Mengaplikasikan pengetahuan
Aktiviti : dan kefahaman bahasa seni 2.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
Ikatan dan Celupan visual, media, serta proses dan Dan Nilai Murni
teknik dalam penghasilan corak. 2.3 Ekspresi Kreatif
Gabungan Teknik : 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 BahanBantuBelajar
Resis dan Mozek 2. Membuat apresiasi terhadap 1. Contoh karya
karya sendiri dan rakan 2.4 Apresiasi Seni
Tema : berpandukan bahasa seni 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 2.Media:
Objek Buatan Manusia visual, sejarah seni dan budaya. Gelang getah, batu
atau alat lain yang
Tajuk : AKTIVITI sesuai, kain kapas
Kipas Tangan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dan putih, pewarna kain,
bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada pada karya. manik, lilin, gam atau
(EK1) bahan lain yang
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan corak ikatan sesuai.
dan celupan dan teknik campuran. (EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam Penilaian PdP
Proses penghasilan karya
menghasilkan karya dengan mengaplikasikan bahasa seni
sepanjang aktiviti membuat
media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)
corak dan rekaan
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
menggunakan teknik ikatan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan
dan celupan, resis dan
budaya. (EK 5)
mozek berdasarkan empat
standard kandungan .

35 Modul : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK :


Pengurusan Pameran dapat : Kreativiti, Keusahawanan
1.2 Persepsi Estetik (EK ) dan Nilai murni
Aktiviti : 1. Mengenal pasti , memahami 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
Pesediaan Sebelum dan menyatakan prosuder Bahan Bantu Belajar:
Pameran pengurusan pameran. 2.2 Aplikasi Seni Laptop, Lampiran senarai
2.1, 2.2 tugasan untuk
Tema : 2. Melantik ahli jawatankuasa pameran.Senarai semak
Hasil Kerja Murid pameran 3.2 Ekspresi Kreatif tugasan.

Tajuk : 3. Menentukan tarikh, masa dan 4.2 Apresiasi Seni Penilaian PdP
Pengurusan Pameran Proses pengurusan
tempat pameran..
Sebelum Pameran pameran berdasarkan dua
AKTIVITI
standard kandungan .
1. Murid ditunjukkan dengan slaid mengenai prosuder
pengurusan pameran.
2. Murid diberi lampiran senarai ahli jawatankuasa yang
terlibat dalam pengurusan pameran.
3. Murid dibimbing untuk :
a. Pembentukan jawatankuasa pameran
b. Menentukan tarikh, masa dan tempat
pameran
4. Ahli jawantankuasa menerangkan tugasan masing-masing
secara ringkas.
5. Murid diminta mengisi senarai semak tugasan pengurusan
pameran.

36 Modul : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK :


Pengurusan Pameran dapat : Kreativiti, Keusahawanan
1.3 Persepsi Estetik dan Nilai murni

18
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PSV TAHUN 6

Aktiviti : 1. Melaksanakan pameran karya-


Pesediaan Semasa dan karya pilihan dari empat modul. 2.3 Aplikasi Seni Bahan Bantu Belajar:
Selepas Pameran Laptop, Pamplet, bunting,
2. Melaksanakan pameran secara 3.3 Ekspresi Kreatif dan media perhiasan
Tema : kolaboratif. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 pameran serta audio visual
Pameran Seni Visual -ICT clip video perasmian
2016 3. Membuat apresiasi terhadap 4.2 Apresiasi Seni
karya dan refleksi pameran. 4.1 Apresiasi 4.1.1 Penilaian PdP
Tajuk : 4.2 Refleksi 4.2.1 Proses pengurusan
Pameran Hasil Karya pameran berdasarkan
Murid AKTIVITI empat standard kandungan
.
1. Murid menyemak senarai tugasan dan memastikan
semua persediaan sebelum perasmian pameran
bermula dengan sesi taklimat bersama ahli
jawatankuasa dan guru.
2. Murid menjalankan pameran mengikut perancangan
serta tugasan masing-masing.
3. Murid mengadakan sesi refleksi selepas pameran dan
mengemas tempat pameran.
4. Murid mengumpul dan mengemaskini maklumat untuk
dokumentasi bagi kertas projek sebelum dihantar

19