Anda di halaman 1dari 41

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 1 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat
12 -1 6 JANUARI 2015 bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema :Keluarga Harmoni yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat
Tajuk : Hari Keluarga 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku
Sistem Bahasa: daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
-kata nama am 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan bergabung dengan sebutan yang betul.
Ilmu: lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
-Pend.Moral,DM,DST 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku
Nilai Murni: diberi dengan betul dan kemas. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu bergabung dengan sebutan yang betul.
KBT : melalui nyanyian secara didik hibur. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan
KB-mengenal pasti 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan
-mengumpulkan danmengelaskan dengan betul mengikut konteks. berjeda.
-menjana idea 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
BCB-mendengar dengan berkesan mengandungi perkataan dua atau lebih suku
-bacaan intensif kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
Kontekstual-menghubungkait bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
KP-muzik kemas.
EMK: 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui
-kreativiti dan inovasi nyanyian secara didik hibur.
-TMK belajar melalui TMK 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am
hidup manusia dengan betul mengikut konteks.
** 5-9 Januari : Cuti Sempena Bencana Banjir
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 2 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat
19-23 JANUARI 2015 bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema :Keluarga Harmoni yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat
Tajuk : Hari Keluarga 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku
Sistem Bahasa: daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
-kata nama am 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan bergabung dengan sebutan yang betul.
Ilmu: lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
-Pend.Moral,DM,DST 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku
Nilai Murni: diberi dengan betul dan kemas. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu bergabung dengan sebutan yang betul.
KBT : melalui nyanyian secara didik hibur. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan
KB-mengenal pasti 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan
-mengumpulkan dan dengan berjeda.
mengelaskan betul mengikut konteks. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
-menjana idea mengandungi perkataan dua atau lebih suku
BCB-mendengar dengan kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
berkesan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
-bacaan intensif kemas.
Kontekstual-menghubungkait 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui
KP-muzik nyanyian secara didik hibur.
EMK: 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am
-kreativiti dan inovasi hidup manusia dengan betul mengikut konteks.
-TMK belajar melalui TMK

** 22/1 : Majlis Persaraan GB


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 3 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat
26-30 JANUARI 2015 bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan aya tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
yang betul. 1.3.1 Mendengar,memahami dan memberikan respons
Tema :Keluarga Harmoni 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap
Tajuk : Hobi Mak Usu terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat
Sistem Bahasa: didengar dengan betul. perintah jenis larangan dengan betul.
-kata nama khas 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat
Ilmu: daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku
-Pend.Moral,Kem.Hidup 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
Nilai Murni: lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. bergabung dengan sebutan yang betul.
Rajin,jujur,tolong-menolong 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
KBT : diberi dengan betul dan kemas. mengandungi perkataan dua atau tiga suku
KB-mengenal pasti 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
-mengumpulkan dan melalui nyanyian secara didik hibur. bergabung dengan sebutan yang betul.
mengelaskan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
-menghubungkait dengan betul mengikut konteks. pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
BCB-mendengar dengan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan
berkesan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan
-bacaan intensif berjeda.
Kontekstual-mengaplikasikan 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan
EMK: lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
-kreativiti dan inovasi mengikut tanda baca.
-keusahawanan 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
kemas.
3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua
atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan
konsonan bergabung dengan cara yang betul dan
tulisan yang kemas.
3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas
hidup manusia dengan betul mengikut konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 4 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons 1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons
2 - 6 FEBRUARI 2015 terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
Tema :Keluarga Harmoni didengar dengan betul. bercapah.
Tajuk : Sepupu Adam 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan 1.3.3 Mendengar,memahami dan memberikan respons
Sistem Bahasa: tentangsesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan
-kata ganti nama diri dalam situasi formal dan tidak formal secara mengikuturutan dengan betul.
Ilmu: bertatasusila. 1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan
-Pend.Moral,MT 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi
Nilai Murni: lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. tidak formal secara bertatasusila.
Kebersihan,baik hati ,Kasih 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan
sayang dantersirat daripada pelbagai bahan untuk lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan
KBT : memberirespons dengan betul. berjeda.
KB-mengenal pasti 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan
-menyusun mengikut urutan diberi dengan betul dan kemas. lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
-menjana idea 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan mengikut tanda baca.
BCB-mendengar dengan ayatdengan betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
berkesan 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam
KP-verbal linguistic bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara bahan multimedia dengan tepat.
-interpersonal didik hibur. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
Kontruktivismemenghubungkaitkan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata mengandungi perkataan dua atau lebih suku
EMK: denganbetul mengikut konteks. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
-kreativiti dan inovasi 1.7 Pengguna jalan raya bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
-keusahawanan kemas.
-TMK belajar melalui TMK 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
TEMA PKJR: 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
UNIT 1 mudah dengan betul berdasarkan soalan.
PELBAGAI PENGGUNA JALAN 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang
RAYA betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui
TAJUK 1 penceritaan secara didik hibur.
MENGGENALI PENGGUNA JALAN 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri
RAYA ketiga dengan betul mengikut konteks.
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung
dengan betul mengikut konteks.
1.7.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya
yang berbeza.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 5 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat
9 -13 FEBRUARI 2015 bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema :Sihat dan Cergas yang betul. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan
Tajuk : Jagalah Kebersihan 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul
Sistem Bahasa: tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
-kata kerja tunggal dalam situasi formal dan tidak formal secara 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan
Ilmu: bertatasusila. lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan
-Pend.Kesihatan,P.Moral 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan berjeda.
Nilai Murni: lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
Kebersihan,gotong-royong,rajin 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan mempunyai perkataan dengan betul.
KBT : maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
KB-mengenal pasti 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku
-mentafsir diberi dengan betul dan kemas. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
-menjana idea 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
-mensintesis dengan betul. kemas.
-menghubungkaitkan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
BCB -bacaan intensif melalui nyanyian secara didik hibur. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
Kontekstual-menghubungkait 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata cara yang betul dan kemas.
KP-muzik,interpersonal dengan betul mengikut konteks. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan
EMK: dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku
-kreativiti dan inovasi secara didik hibur.
-TMK belajar melalui TMK 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.

TEMA PKJR:
UNIT 1 1.7 Pengguna jalan raya
PELBAGAI PENGGUNA JALAN 1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya
RAYA ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap
TAJUK 2 perjalanan, dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah
MENJADI PENGGUNA JALAN penting.
RAYA YANG BERBEZA

** Minggu Bahasa Melayu


MINGGU/TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 6 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat
16 -18 FEBRUARI 2015 bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema :Sihat dan Cergas ayat yang betul. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan
Tajuk : Jagalah Kebersihan 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul
Sistem Bahasa: tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
-kata kerja tunggal dalam situasi formal dan tidak formal secara 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan
Ilmu: bertatasusila. lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan
-Pend.Kesihatan,P.Moral 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan berjeda.
Nilai Murni: lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
Kebersihan,gotong-royong,rajin 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan mempunyai perkataan dengan betul.
KBT : maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
KB-mengenal pasti 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku
-mentafsir diberi dengan betul dan kemas. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
-menjana idea 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
-mensintesis dengan betul. kemas.
-menghubungkaitkan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
BCB -bacaan intensif melalui nyanyian secara didik hibur. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
Kontekstual-menghubungkait 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata cara yang betul dan kemas.
KP-muzik,interpersonal dengan betul mengikut konteks. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan
EMK: dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku
-kreativiti dan inovasi secara didik hibur.
-TMK belajar melalui TMK 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.
7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan
TEMA PKJR: tugas melintas dengan selamat.
UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.
TAJUK 3: 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan
SEMUA ORANG PEJALAN KAKI selamat dan menerangkan setiap langkah.

** 19 & 20/2 : Cuti Tahun Baru Cina


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 7 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan
23 -27 FEBRUARI 2015 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan
Tema :Sihat dan Cergas dalam situasi formal dan tidak formal secara kalangan
Tajuk : Kantin Saya Bersih bertatasusila. keluarga asas dalam situasi tidak formal secara
Sistem Bahasa: 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat bertatasusila.
-kata adjektif daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
Ilmu: 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan mengandungi perkataan dua atau tiga suku
-Pend.Kesihatan,P.Moral lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. kata,diftong,vokal berganding,digrafdan konsonan
Nilai Murni: 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang bergabung dengan sebutan yang betul.
Kebersihan,tolong-menolong,kekemasan,teliti,bersyukur diberi dengan betul dan kemas. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan
KBT : 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
KB-mengenal pasti dengan betul. mengikut tanda baca.
-membuat urutan 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan
-menjana idea bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.
BCB -perbincangan didik hibur. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
KP-verbal linguistic 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata cara yang betul dan kemas.
-kinestetik dengan betul mengikut konteks. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang
-interpersonal 1.7 Pengguna jalan raya betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan
EMK: mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik
-kreativiti dan inovasi hibur.
-TMK belajar melalui TMK 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am
TEMA PKJR: hidup manusia dengan betul mengikut konteks.
UNIT 1 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA pancaindera dengan betul mengikut konteks.
TAJUK 4: 1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya
BERJALAN DENGAN SELAMAT DI TEMPAT LETAK ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam
KERETA setiap perjalanan, dan kemahiran sebagai pejalan kaki
adalah penting.
MINGGU/TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 8 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan 1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan
2 6 MAC 2015 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi
Tema :Sihat dan Cergas dalam situasi formal dan tidak formal secara tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Makanan Bersih dan Berkhasiat bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
Sistem Bahasa: 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
-ayat tunggal daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
Ilmu: betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
-Pend.Kesihatan,P.Moral,DST 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang cara yang betul dan kemas.
Nilai Murni: diberi dengan betul dan kemas. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
Kebersihan,sihat,menghargai,teliti,belas 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal
kasihan,menolong dengan betul. bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan
KBT : 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan betul.
KB-mengkonsepsikan menggunakan bahasa badan dengan kreatif 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul
-mengenalpasti semasa bercerita secara didik hibur. ,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta
-menjana idea 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan mimik muka yang sesuai melalui
BCB bacaan intensif dengan betul mengikut konteks. penceritaan secara didik hibur.
KP-verbal linguistik 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri
-interpersonal jalan raya serta menggunakannya. ketiga dengan betul mengikut konteks.
Kontekstual-menghubungkaitkan 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
EMK: pancaindera dengan betul mengikut konteks.
-kreativiti dan inovasi 3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-
-keusahawanan undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua
TEMA PKJR: pengguna jalan raya.
UNIT 2
PERATURAN JALAN RAYA
TAJUK 1
PATUHI PERATURAN JALAN RAYA

** UJIAN SUMATIF 1
MINGGU/TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 9 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan
9 13 MAC 2015 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang
Tema :Sihat dan Cergas dalam situasi formal dan tidak formal secara betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan
Sistem Bahasa: 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam
-kata adjektif semula dengan tepat menggunakan sebutan yang situasi tidak formal secara bertatasusila.
Ilmu: jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan
Pend.Jasmani,P.Moral,Pend.Kesihatan 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
Nilai murni: daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. majmuk.
Cergas,sihat,kebersihan,rajin 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat
KBT : dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberI tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku
KB -menjana idea respons dengan betul. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
-mentafsir 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan bergabung dengan sebutan yang betul.
BCB bacaan intensif maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
KP -interpersonal 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
Kontekstual-menghubungkaitkan sastera yang sesuai bagi memupuk minat dalam bahan multimedia dengan tepat.
Kontruktivisme-menghubungkaitkan membaca. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik
EMK: 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dan bahan bukan grafik dengan betul.
-kreativiti dan inovasi dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
-TMK belajar melalui TMK 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
TEMA PKJR: melalui nyanyian secara didik hibur. kosa kata.
UNIT 2 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
PERATURAN JALAN RAYA dengan betul mengikut konteks. cara yang betul dan kemas.
TAJUK 2: 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA jalan raya serta menggunakannya. perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal
bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan
betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
pancaindera dengan betul mengikut konteks.
3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan
dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada:
pejalan kaki, penumpang, penunggang basikal,
pemandu, penunggang.

**16-20/3 : CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 10 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan
23-27 MAC 2015 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang
Tema :Sihat dan Cergas dalam situasi formal dan tidak formal secara betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan
Sistem Bahasa: 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam
-kata adjektif semula dengan tepat menggunakan sebutan yang situasi tidak formal secara bertatasusila.
Ilmu: jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan
Pend.Jasmani,P.Moral,Pend.Kesihatan 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
Nilai murni: daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. majmuk.
Cergas,sihat,kebersihan,rajin 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat
KBT : dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku
KB -menjana idea respons dengan betul. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
-mentafsir 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan bergabung dengan sebutan yang betul.
BCB bacaan intensif maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
KP -interpersonal 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
Kontekstual-menghubungkaitkan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. dalam bahan multimedia dengan tepat.
Kontruktivisme-menghubungkaitkan 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik
EMK: dengan betul. dan bahan bukan grafik dengan betul.
-kreativiti dan inovasi 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
-TMK belajar melalui TMK melalui nyanyian secara didik hibur. berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
TEMA PKJR: 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata kosa kata.
UNIT 2 dengan betul mengikut konteks. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
PERATURAN JALAN RAYA 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang cara yang betul dan kemas.
TAJUK 3: jalan raya serta menggunakannya. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal
KAWASAN KAMU bergabung,digraph dan konsonan bergabung dengan
betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
pancaindera dengan betul mengikut konteks.
3.1.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya, undang-
undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan
yang relevan di persekitaran mereka.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 11 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan
30 MAC- 3 APRIL 2015 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul
Tema :Semangat Perpaduan dalam situasi formal dan tidak formal secara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Jiranku Mesra bertatasusila. 1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan
Sistem Bahasa: 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
-kata hubung dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat majmuk.
Ilmu: intonasi yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
-P.Moral,DST 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
Nilai murni: daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada
Semangat kejiranan,menolong,berbudi bahasa 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat bahan multimedia untuk menyatakan maklumat
KBT : dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi mengikut urutan dengan betul.
KB -menjana idea respons dengan betul. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
-membuat urutan 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal
-mengenalpasti dengan betul. bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan
-membuat keputusan 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan betul.
KP verbal linguistik bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
-interpersonal didik hibur. mudah dengan betul berdasarkan soalan.
Kontruktivisme-menghubungkaitkan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
EMK: dengan betul mengikut konteks. majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.
-kreativiti dan inovasi 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang
-TMK belajar melalui TMK betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik
muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung
dengan betul mengikut konteks.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang 3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-
TEMA PKJR: jalan raya serta menggunakannya. undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua
UNIT 2 pengguna jalan raya.
PERATURAN JALAN RAYA
TAJUK 4:
PATUHI PERATURAN JALAN RAYA

**LINUS LISAN
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 12 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar
6 10 APRIL 2015 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema :Semangat Perpaduan intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Jiran Sepakat 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
Sistem Bahasa: daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
-kata tanya 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan diftong,vockal berganding,digraf dan konsonan
Ilmu: lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. bergabung dengan sebutan yang betul.
-P.Moral 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan
Nilai murni: dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Baik hati,bekerjasama,berhati-hati respons dengan betul. mengikut tanda baca.
KBT : 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada
KB -membuat urutan dengan betul. bahan multimedia untuk menyatakan maklumat
-mengitlak 3.4 Menulis imlak dengan tepat. mengikut urutan dengan betul.
-membuat keputusan 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
-mengenalpasti bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
BCB-bacaan intensif didik hibur. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
-mendengar dengan berkesan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.
EMK: dengan betul mengikut konteks. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang
-kreativiti dan inovasi 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata ,digraf
-TMK belajar melalui TMK dan konsonan bergabung dengan tepat.
TEMA PKJR: 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang
UNIT 3 betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui
PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN penceritaan secara didik hibur.
TAJUK 1: 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan
KENALI PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA betul mengikut konteks.
JALAN 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn
isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan
mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.
1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku
pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda
jalan asas.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 13 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat
13 -17 APRIL 2015 bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema :Semangat Perpaduan yang betul. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang
Tajuk : Semangat Kerjasama 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Sistem Bahasa: sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
-ayat tunggal secara bertatasusila. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat
Ilmu: 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku
-P.Moral,DM daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. kata,diftong,vokal berganding,digrafdan konsonan
Nilai murni: 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat bergabung dengan sebutan yang betul.
Murah hati,bekerjasama,gotong-royong,semangat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
kejiranan respons dengan betul. dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
KBT : 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
KB menjana idea maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. mempunyai perkataan dengan betul.
-mengenalpasti 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
-menilai dengan betul. majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.
BCB-bacaan luncur 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang
-mendengar dengan berkesan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,digraf
KP: Muzik melalui nyanyian secara didik hibur. dan konsonan bergabung dengan tepat.
Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui
EMK: pelbagai situasi. nyanyian secara didik hibur.
-kreativiti dan inovasi 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar
-TMK belajar melalui TMK menggunakan pola ayat FN+FN,FN+FK,FN+FA, dan
TEMA PKJR: FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.
UNIT 3 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn
PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan
TAJUK 2: mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.
KATEGORI PAPAN TANDA JALAN 1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan
utamanya.
1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku
pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda
jalan asas.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 14 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan
20 24 APRIL 2015 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam
Tema :Semangat Perpaduan sumber dalam situasi formal dan tidak formal situasi tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
Sistem Bahasa: 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat
-imbuhan awalan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.
Ilmu: secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
-P.Moral,P.Jasmani 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
Nilai murni: dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi dalam bahan multimedia dengan tepat.
Menghargai,kerjasama,gembira,menolong respons dengan betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada
KBT : 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan bahan multimedia untuk menyatakan maklumat
KB membuat rumusan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. mengikut urutan dengan betul.
-membandingkan dan mebezakan 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik
-menganalisis dengan betul. dan bahan bukan grafik dengan betul.
-mengitlak 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 2.5.3 Membaca,memahami dan menaakul bahan bukan
-mengenal pasti perkara daripada pelbagai sumber. grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
-membuat pilihan 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan grafik serta ayat yang betul.
BCB-mencatat nota menggunakan bahasa badan dengan kreatif 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
-bacaan intensif melalui lakonan secara didik hibur. cara yang betul dan kemas.
KP: 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
- verbal linguistik yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. pelbagai sumber .
-interpersonal 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul
Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan ,intonasi yang jelas,diksi yang tepat dan mimik muka
Kontekstual:mengaplikasikan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
EMK: 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan
-keusahawanan awalan,akhiran dan apitan dengan betul dalam
-kreativiti dan inovasi pelbagai konteks.
1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn
isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan
mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.
TEMA PKJR: 1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan
UNIT 3 utamanya.
PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku
TAJUK 3: pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda
AMBIL LANGKAH BIJAK jalan asas.

**LINUS TULIS
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 15 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan
27- 30 APRIL 2015 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam
Tema :Semangat Perpaduan sumber dalam situasi formal dan tidak formal situasi tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
Sistem Bahasa: 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat
-imbuhan awalan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.
Ilmu: secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
-P.Moral,P.Jasmani 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
Nilai murni: dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi dalam bahan multimedia dengan tepat.
Menghargai,kerjasama,gembira,menolong respons dengan betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada
KBT : 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan bahan multimedia untuk menyatakan maklumat
KB membuat rumusan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. mengikut urutan dengan betul.
-membandingkan dan mebezakan 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik
-menganalisis dengan betul. dan bahan bukan grafik dengan betul.
-mengitlak 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 2.5.3 Membaca,memahami dan menaakul bahan bukan
-mengenal pasti perkara daripada pelbagai sumber. grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
-membuat pilihan 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan grafik serta ayat yang betul.
BCB-mencatat nota menggunakan bahasa badan dengan kreatif 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
-bacaan intensif melalui lakonan secara didik hibur. cara yang betul dan kemas.
KP: 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
- verbal linguistik yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. pelbagai sumber .
-interpersonal 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul ,
Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan intonasi yang jelas,diksi yang tepat dan mimik muka
Kontekstual:mengaplikasikan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
EMK: 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan
-keusahawanan awalan,akhiran dan apitan dengan betul dalam
-kreativiti dan inovasi pelbagai konteks.
TEMA PKJR: 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn
UNIT 3 isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan
PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.
TAJUK 4: 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku
JOM, JALAN-JALAN pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda
jalan asas.

** 1MEI: CUTI HARI PEKERJA


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 16 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons
4 - 8 MEI 2015 terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan
Tema : Seni dan Budaya didengar dengan betul. mengikut urutan dengan bercapah.
Tajuk : Kraf Tangan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang
Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Ilmu : Kajian Tempatan, Pend. secara bertatasusila. secara bertatasusila.
Moral, Dunia Seni Visual 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
NM : menghargai, berusaha, dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat
bersyukur, rajin, menolong respons dengan betul. dan jelas secara bertatasusila.
KBT : 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada
KB menjanakan idea, menghubungkaitkan, mengenal maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. bahan multimedia untuk menyatakan maklumat
pasti, menyusun maklumat 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu mengikut urutan dengan betul.
BCB mencatat nota perkara daripada pelbagai sumber. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
KP interpersonal 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
Konstruktivisme mengembangkan idea sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan
EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi santun grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
TEMA PKJR: 4.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu grafik serta ayat dengan betul.
UNIT 4 melalui nyanyian secara didik hibur. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata cara yang betul dan kemas.
TAJUK 1: yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan pelbagai sumber.
4.3 Darjah penglihatan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat
dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
berpandu.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan,
akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai
konteks.
2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan
pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.
4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara
berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 17 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons
11 15 MEI 2015 terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan
Tema : Seni dan Budaya didengar dengan betul. mengikut urutan dengan bercapah.
Tajuk : Kraf Tangan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang
Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Ilmu : Kajian Tempatan, Pend. secara bertatasusila. secara bertatasusila.
Moral, Dunia Seni Visual 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
NM : menghargai, berusaha, dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat
bersyukur, rajin, menolong respons dengan betul. dan jelas secara bertatasusila.
KBT : 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada
KB menjanakan idea, menghubungkaitkan, mengenal maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. bahan multimedia untuk menyatakan maklumat
pasti, menyusun maklumat 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu mengikut urutan dengan betul.
BCB mencatat nota perkara daripada pelbagai sumber. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
KP interpersonal 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
Konstruktivisme mengembangkan idea sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan
EMK : Keusahawanan, Kreativiti santun grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
dan inovasi 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu grafik serta ayat dengan betul.
TEMA PKJR: melalui nyanyian secara didik hibur. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
UNIT 4 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata cara yang betul dan kemas.
KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
TAJUK 2: 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan pelbagai sumber.
CUACA DAN WAKTU 4.3 Darjah penglihatan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat
dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
berpandu.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan,
akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai
konteks.
2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan
pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.
4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara
berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.
4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu
dan pencahayaan boleh member kesan terhadap
keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 18 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
18 22 MEI 2015 sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat
Tema : Seni dan Budaya secara bertatasusila. dan jelas secara bertatasusila.
Tajuk : Permainan Tradisional 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan
Sistem Bahasa : Imbuhan apitan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Ilmu : K. Tempatan, Pend. Moral 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai
NM : menghargai, gembira, sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. kata yang sesuai secara bertatasusila.
Kerjasama 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
KBT : betul. mempunyai perkataan dengan betul.
KB menghubungkaitkan, menjanakan idea, membuat 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik
keputusan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang dan bukan grafik dengan betul.
BCB mencatat maklumat santun 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai
KP - interpersonal 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang untuk menambah kosa kata dan meningkatkan
EMK : Kreativiti dan inovasi betul menggunakan bahasa yang indah secara didik kelancaran bacaan.
Keusahawanan hibur. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
TEMA PKJR: 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata cara yang betul dan kemas.
UNIT 4 yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA 1.3 Perabot jalan raya betul menggunakan percatan, diksi, frasa dan ayat
TAJUK 3: 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
PERABOT JALAN 4.3 Darjah penglihatan berpandu.
4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat
dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas
secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan,
akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai
konteks.
1.3.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam
perabot jalan raya.
1.3.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis
dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan
mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.
2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan
pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.
4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara
berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 19 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
25 29 MEI 2015 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Seni dan Budaya intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Makanan Tradisional 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
Sistem Bahasa : Ayat Tanya sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
Ilmu : Pend. Moral, PSK bertatasusila. bertatasusila.
NM : kesungguhan, menghargai, seronok, bersopan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,
KBT : lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
KB mentafsir, mengenal pasti, membandingkan dan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
membezakan, menjanakan idea dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
BCB menulis cepat, mengingat, bacaan intensif respons dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
KP interpersonal 3.4 Menulis imlak dengan tepat. dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
Konstruktivisme mengembangkan idea 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang
EMK : Kreativiti dan inovasi perkara daripada pelbagai sumber. mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, digraf
Keusahawanan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai dan konsonan bergabung dengan tepat.
genre dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu daripada pelbagai sumber.
melalui nyanyian secara didik hibur. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam separa terkawal dengan betul.
pelbagai situasi. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui
TEMA PKJR: 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan nyanyian secara didik hibur.
UNIT 4 4.3 Darjah penglihatan 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar
KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan
TAJUK 4: FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.
KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan
YANG DILETAKKAN pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.
4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka
yang kecil ke atas keselamatan mereka.
4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara
berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.

**1 12 JUN : CUTI SEMESTER 1


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 20 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
15 19 JUN 2015 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Seni dan Budaya intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Warisan Kita 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
Sistem Bahasa : kata ganda sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
penuh bertatasusila. bertatasusila.
Ilmu : Pend. Moral, PSK, Sejarah 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
NM : berani, menghargai, maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. mempunyai perkataan dengan betul.
tanggungjawab,bersyukur 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai
KBT : sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. untuk menambah kosa kata dan meningkatkan
KB menaakul, mengenal pasti, menghubungkaitkan, 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan kelancaran bacaan.
menjanakan idea betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
BCB bacaan intensif 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
KP - interpersonal sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang kosa kata.
EMK : Kreativiti dan inovasi santun 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa
TMK- belajar melalui TMK 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan dengan cara yang betul dan kemas.
TEMA PKJR: bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
UNIT 5 didik hibur. mudah dengan betul berdasarkan soalan.
MENGIMBAS LALU LINTAS 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk
TAJUK 1: yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa
JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN 1.1 Jenis-jenis jalan raya secara berpandu.
BERBAHAYA 1.5 Aliran lalu lintas arah lalu lintas 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,
7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui
penceritaan secara didik hibur.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh
dengan betul dalam pelbagai konteks.
1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang
kompleks dan berbahaya.
1.5.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.
7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk
melintas jalan.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 21 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat
22 26 JUN 2015 terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema : Petani Moden didengar dengan betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,
Tajuk : Kebun Sekolahku 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
Sistem Bahasa : pola ayat lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
Ilmu : Pend. Moral, Pertanian 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
NM : rajin, kerjasama, berhati- dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada
hati, bersyukur respons dengan betul. bahan multimedia untuk menyatakan maklumat
KBT : 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan mengikut urutan dengan betul.
KB membuat urutan, mengenal pasti, verbal-linguistik sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai
BCB mendengar dengan berkesan, bacaan intensif, 3.4 Menulis imlak dengan tepat. untuk menambah kosa kata dan meningkatkan
mencatat nota 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai kelancaran bacaan.
Kontekstual - menghubungkaitkan genre dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang
EMK : Kreativiti dan inovasi 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,
Keusahawanan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara diftong dan vokal berganding dengan tepat.
didik hibur. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.
pelbagai situasi. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta
menggunakan mimik muka yang sesuai melalui
TEMA PKJR: 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan penceritaan secara didik hibur.
UNIT 5 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar
MENGIMBAS LALU LINTAS menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan
TAJUK 2: FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.
MENGIMBAS LALU LINTAS 7.3.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan
mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan
bahaya.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 22 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons
29 JUN 3 JULAI 2015 terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
Tema : Petani Moden didengar dengan betul. bercapah.
Tajuk : Dusun Pak Long 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,
Sistem Bahasa : pola ayat lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
Ilmu : Pend. Moral, Pertanian 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
NM : rajin, kerjasama, berhati- dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam
hati, bersyukur, tekun respons dengan betul. bahan multimedia dengan tepat.
KBT : 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada
KB menjanakan idea, mengenal pasti betul. bahan multimedia untuk menyatakan maklumat
BCB mendengar dengan berkesan, bacaan intensif 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan mengikut urutan dengan betul.
Kontekstual - menghubungkaitkan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
EMK : Kreativiti dan inovasi melalui nyanyian secara didik hibur. dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
Keusahawanan 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
pelbagai situasi. mudah dengan betul berdasarkan soalan.
3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek
ejaan dan tanda baca.
4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan
dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku
TEMA PKJR: secara didik hibur.
UNIT 5 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar
MENGIMBAS LALU LINTAS menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan
TAJUK 3: FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.
MENCARI PETUNJUK 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan
pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat
mengenai lalu lintas.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 23 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons
6 - 9 JULAI 2015 terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
Tema : Petani Moden didengar dengan betul. bercapah.
Tajuk : Ternakan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons
Sistem Bahasa : pola ayat lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan
Ilmu : Pend. Moral, Penternakan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat mengikut urutan dengan bercapah.
NM : rajin, membantu, teliti, dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,
Bersih respons dengan betul. sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
KBT : 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
KB menjanakan idea, mengenal pasti, menganalisis, 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
membuat urutan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada
BCB bacaan intensif didik hibur. bahan multimedia untuk menyatakan maklumat
Kontekstual - menghubungkaitkan 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam mengikut urutan dengan betul.
KP - interpersonal pelbagai situasi. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
EMK : Kreativiti dan inovasi dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
Keusahawanan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat
daripada aspek ejaan dan tanda baca.
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui
penceritaan secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar
menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan
TEMA PKJR: 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.
UNIT 5 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan
MENGIMBAS LALU LINTAS pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat
TAJUK 4 : mengenai lalu lintas.
PEMERHATIAN LALU LINTAS
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 24 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan
13 16 JULAI 2015 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul
Tema : Petani Moden dalam situasi formal dan tidak formal secara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Hasil Laut bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
Sistem Bahasa : pola ayat 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.
Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,
NM : rajin, membantu, berusaha, 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
Kerjasama lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
KBT : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
KB menjanakan idea, mengenal pasti, menganalisis, dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
mensintesis, membandingkan dan membezakan respons dengan betul. berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
BCB mencatat maklumat, bacaan intensif 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan kosa kata.
Kontekstual - menghubungkaitkan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
KP naturalis, interpersonal 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
EMK : Kreativiti dan inovasi diberi dengan betul dan kemas. majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.
Keusahawanan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang
dengan betul. mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, digraf
3.4 Menulis imlak dengan tepat. dan konsonan bergabung dengan tepat.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
TEMA PKJR: perkara daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber.
UNIT 6 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu
MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN betul menggunakan bahasa yang indah secara didik dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan
BERTANGGUNGJAWAB hibur. intonasi yang jelas secara didik hibur.
TAJUK 1: 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar
TALI PINGGANG KELEDAR pelbagai situasi. menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan
6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.
seseorang penumpang. 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi
6.2 Penggunaan alat penahan penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.
10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-
undang untuk penumpang supaya memakai tali
pinggang keledar dengan betul.
6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan
objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut
membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.
10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya
yang bertanggungjawab.

**17 21 JULAI : CUTI AIDILFITRI


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 25 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
20 24 JULAI 2015 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Mari Berniaga intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Hari Jualan sekolahku 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang
Sistem Bahasa : kata ganda sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
penuh secara bertatasusila. secara bertatasusila.
Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat 2.2.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang
NM : rajin, kerjasama, jujur, adil, daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
Kebersihan, bersungguh- 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan
Sungguh maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. bergabung dengan sebutan yang betul.
KBT : 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
KB menjanakan idea, mengenal pasti, menaakul diberi dengan betul dan kemas. mempunyai perkataan dengan betul.
BCB mencatat maklumat, bacaan intensif, bacaan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua
imbasan betul. atau lebih suku kata, diftong,vokal berganding, digraf
Kontekstual - menghubungkaitkan 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan
KP verbal-linguistik perkara daripada pelbagai sumber. tulisan yang kemas.
EMK : Kreativiti dan inovasi 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
Keusahawanan betul menggunakan bahasa yang indah secara didik cara yang betul dan kemas.
TEMA PKJR: hibur. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
UNIT 6 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata pelbagai sumber.
MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat
BERTANGGUNGJAWAB 6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab dengan sebutan yang betul dan intonasi
seseorang penumpang. yang jelas secara didik hibur.
TAJUK 2: 6.2 Penggunaan alat penahan 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh
MENJADI PENUMPANG YANG 10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. dengan betul dalam pelbagai konteks.
BERTANGGUNGJAWAB 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi
penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.
6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-
undang untuk penumpang supaya memakai tali
pinggang keledar dengan betul.
6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan
objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut
membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.
10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya
yang bertanggungjawab.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 26 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan
27 31 JULAI 2015 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam
Tema : Mari Berniaga dalam situasi formal dan tidak formal secara situasi tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Kedai Cenderamata bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
Sistem Bahasa : ayat penyata 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
Ilmu : Pend. Moral, DST lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
NM : rajin, menghormati, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan mempunyai perkataan dengan betul.
menghargai, teliti maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik
KBT : 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu dan bukan grafik dengan betul.
KB menghubungkaitkan, mengenal pasti, menaakul, perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
membandingkan dan membezakan 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang pelbagai sumber.
BCB mencatat maklumat, bacaan intensif sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
Kontekstual - menghubungkaitkan santun betul menggunakan percatan, diksi, frasa dan ayat
KP interpersonal 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan dengan menegaskan kesantunan brevaza secara
EMK : Kreativiti dan inovasi bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara berpandu.
Keusahawanan didik hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,
TMK belajar melalui TMK 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalaui
pelbagai situasi. lakonan spontan secara didik hibur.
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai
konteks.
1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana
TEMA PKJR: 1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah,
UNIT 7 penunggang basikal. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan
MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG penunggang basikal.
BERHEMAH

1.6.4 Membandingkan penggunaan yang


TAJUK 1: bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong
PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan
kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan
berisiko.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 27 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang
3 7 OGOS 2015 sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Tema : Mari Berniaga secara bertatasusila. secara bertatasusila.
Tajuk : Nasihat Pak Long 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
Sistem Bahasa : kata tanya, kata hubung lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
Ilmu : Pend. Moral, DST 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai
NM : gigih, murah hati, menolong, sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. untuk menambah kosa kata dan meningkatkan
merendah diri 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu kelancaran bacaan.
KBT : perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
KB menjanakan idea, mengenal pasti, 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang pelbagai sumber.
menghubungkaitkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk
BCB mencatat nota, bacaan luncuran santun puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa
KP verbal-linguistik 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang secara berpandu.
EMK : Kreativiti dan inovasi betul menggunakan bahasa yang indah secara didik 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat
Keusahawanan hibur. dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas
TEMA PKJR: 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata secara didik hibur.
UNIT 7 dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung
MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG 1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan dengan betul mengikut konteks.
BERHEMAH penunggang basikal. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan
TAJUK 2: betul mengikut konteks.
BERHEMAH DI JALAN RAYA 1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana
mungkin berkongsi laluan secara sah atau
tidak sah, serta kemungkinan bahayanya kepada
pejalan kaki dan penunggang basikal.
1.6.4 Membandingkan penggunaan yang
bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong
pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan
kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan
berisiko.

**3 OGOS : PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 28 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
10 14 OGOS 2015 sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat
Tema : Mari Berniaga secara bertatasusila. dan jelas secara bertatasusila.
Tajuk : Dunia Perniagaan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
Sistem Bahasa : kata tanya dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan respons dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan
NM : gigih, rajin, peramah, jujur, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
berhati-hati maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. grafik serta ayat dengan betul.
KBT : 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
KB menyusun maklumat, mengenal pasti, sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
membandingkan dan membezakan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan kosa kata.
BCB bacaan intensif betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
Konstruktivisme mengembangkan idea, 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu mudah dengan betul berdasarkan soalan.
menghubungkaitkan perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
EMK : Kreativiti dan inovasi 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang pelbagai sumber.
TMK belajar melalui TMK sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
TEMA PKJR: santun betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat
UNIT 8 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan dengan menegaskan kesantunan brevaza secara
MELINTAS DENGAN SELAMAT bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara berpandu.
TAJUK 1 didik hibur. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,
MELINTAS DENGAN SELAMAT 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka
dengan betul mengikut konteks. yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
4.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan
7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas betul mengikut konteks.
4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu
lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut
arah yang sama dengan kenderaan.
7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang
berbahaya, melintas jalan raya adalah kompleks dan
orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk
melintas dengan selamat.
7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-
bahagian persekitaran jalan raya yang dapat
meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.
7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk
melintas jalan.
7.1.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari
aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak
menggunakan tempat melintas yang ditentukan.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 29 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan
17 21 OGOS 2015 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi
Tema : Saya Anak Malaysia dalam situasi formal dan tidak formal secara tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Jalur Gemilang bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
Sistem Bahasa : imbuhan awalan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Ilmu : Pend. Moral, PSK dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat majmuk.
NM : semangat patriotik, intonasi yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
bersyukur, mengenang jasa 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.
KBT : daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
KB menyusun maklumat, mengenal pasti, menaakul, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan mempunyai perkataan dengan betul.
menjanakan idea, mengitlak maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik
BCB mencatat maklumat, 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan dan bukan grafik dengan betul.
Kontekstual - menghubungkaitkan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
KP Muzik, verbal-linguistik 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
betul. kosa kata.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
EMK : Kreativiti dan inovasi genre dengan betul. cara yang betul dan kemas.
TMK belajar melalui TMK 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
TEMA PKJR: melalui nyanyian secara didik hibur. separa terkawal dengan betul.
UNIT 8 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan
MELINTAS DENGAN SELAMAT yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku
TAJUK 2: 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan,
LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai
konteks.
7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih
selamat apabila langkah tertentu diambil untuk
menyempurnakan tugas tersebut.
7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan
tugas melintas jalan dengan selamat.
7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan
selamat dan menerangkan setiap langkah.
7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima
langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang
dikawal dan diselia.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 30 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan
24 28 OGOS 2015 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi
Tema : Saya Anak Malaysia dalam situasi formal dan tidak formal secara tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Jalur Gemilang bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
Sistem Bahasa : imbuhan awalan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Ilmu : Pend. Moral, PSK dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat majmuk.
NM : semangat patriotik, intonasi yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
bersyukur, mengenang jasa 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
KBT : daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
KB menyusun maklumat, mengenal pasti, menaakul, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan mempunyai perkataan dengan betul.
menjanakan idea, mengitlak maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik
BCB mencatat maklumat, 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan dan bukan grafik dengan betul.
Kontekstual - menghubungkaitkan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
KP Muzik, verbal-linguistik 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
EMK : Kreativiti dan inovasi betul. kosa kata.
TMK belajar melalui TMK 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa
genre dengan betul. dengan cara yang betul dan kemas.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
melalui nyanyian secara didik hibur. separa terkawal dengan betul.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku
secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan,
akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai
konteks.

** 31 OGOS : HARI KEMERDEKAAN


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 31 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan
1 4 SEPTEMBER 2015 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam
Tema : Saya Anak Malaysia dalam situasi formal dan tidak formal secara situasi tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Bahasa Kita bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
Sistem Bahasa : kata ganda 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
penuh daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,
Ilmu : Pend. Moral, PSK 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
NM : bersopan santun, berani lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
bersyukur, mencintai 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
KBT : dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai
KB mengenal pasti respons dengan betul. untuk menambah kosa kata dan meningkatkan
BCB bacaan intensif 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan kelancaran bacaan.
Kontekstual menghubungkaitkan, mengaplikasikan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan
EMK : Kreativiti dan inovasi 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.
TMK belajar melalui TMK diberi dengan betul dan kemas. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. daripada aspek ejaan dan tanda baca.
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan
hibur. intonasi yang jelas secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. dengan betul dalam pelbagai konteks.
MIMGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 32 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar
7 11 SEPTEMBER 2015 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
Tema : Saya Anak Malaysia intonasi yang betul. betul menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Negara Kita 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
Sistem Bahasa : ayat majmuk sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
Ilmu : Pend. Moral, PSK bertatasusila. bertatasusila.
NM : menghargai, patuh 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
bersyukur, semangat lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut
patriotik, hormat 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang tanda baca.
KBT : diberi dengan betul dan kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
KB menganalisis, mengenal pasti, menjanakan idea 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
BCB perbincangan betul. perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal
Kontekstual - mengaplikasikan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
KP verbal-linguistik genre dengan betul. betul.
EMK : Kreativiti dan inovasi 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan
TMK belajar melalui TMK bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.
didik hibur. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka
dengan betul mengikut konteks. yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.

** 8-10 SEPTEMBER : UPSR


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 33 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar
14 18 SEPTEMBER 2015 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
Tema : Saya Anak Malaysia intonasi yang betul. betul menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Lambang Negara 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan
Sistem Bahasa : ayat penyata sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT secara bertatasusila. dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai
NM : menghargai, patuh 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang kata yang sesuai secara bertatasusila.
hormat, mengenang jasa sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
KBT : bertatasusila. sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
KB menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan bertatasusila.
idea lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
BCB bacaan intensif, perbincangan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut
Kontekstual - menghubungkaitkan dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi tanda baca.
KP verbal-linguistik respons dengan betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
EMK : Kreativiti dan inovasi 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam
TMK belajar melalui TMK maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. bahan multimedia dengan tepat.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik
betul. dan bukan grafik dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
perkara daripada pelbagai sumber. majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang pelbagai sumber.
santun 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang secara berpandu.
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek
hibur. ejaan dan tanda baca.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat
pelbagai situasi. dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas
secara didik hibur.
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai
konteks.

**16 SEPTEMBER : HARI MALAYSIA


**22 25 SEPTEMBER : CUTI PERTENGAHAN
SEMESTER 2
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 34 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar
28 SEPTEMBER 2 OKTOBER 2015 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
Tema : Saya Anak Malaysia intonasi yang betul. betul menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Lambang Negara 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan
Sistem Bahasa : ayat penyata sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT secara bertatasusila. dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai
NM : menghargai, patuh 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang kata yang sesuai secara bertatasusila.
hormat, mengenang jasa sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
KBT : bertatasusila. sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
KB menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan bertatasusila.
idea lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
BCB bacaan intensif, perbincangan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut
Kontekstual - menghubungkaitkan dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi tanda baca.
KP verbal-linguistik respons dengan betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
EMK : Kreativiti dan inovasi 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam
TMK belajar melalui TMK maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. bahan multimedia dengan tepat.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik
betul. dan bukan grafik dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
perkara daripada pelbagai sumber. majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang pelbagai sumber.
santun 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang secara berpandu.
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek
hibur. ejaan dan tanda baca.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat
pelbagai situasi. dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas
secara didik hibur.
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai
konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 35 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat
5 9 OKTOBER 2015 terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema : Reka Cipta didengar dengan betul. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan
Tajuk : Kelab Reka Cipta 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Sistem Bahasa : ayat penyata sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai
Ilmu : Pend. Moral, PSK, KH secara bertatasusila. kata yang sesuai secara bertatasusila.
NM : menghargai, patuh 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,
hormat, mengenang jasa lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
KBT : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
KB menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
idea respons dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan
BCB bacaan intensif, mencatat nota 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
KP interpersonal maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. grafik serta ayat dengan betul.
EMK : Kreativiti dan inovasi 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
TMK belajar melalui TMK perkara daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber.
Keusahawanan 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat
santun dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai berpandu.
genre dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu separa terkawal dengan betul.
melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku
dengan betul mengikut konteks. secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan
pelbagai situasi. betul mengikut konteks.
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai
konteks.

*** PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 36 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
12 16 OKTOBER 2015 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Reka Cipta intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Sains dan Reka Cipta 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
Sistem Bahasa : pola ayat sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, bertatasusila. bertatasusila.
DSV 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada
NM : kerjasama, berani, tekun, dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi bahan multimedia untuk menyatakan maklumat
Sabar respons dengan betul. mengikut urutan dengan betul.
KBT : 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
KB menghubungkaitkan, menyusun mengikut urutan, maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
menyatakan rasional, menjanakan idea 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
BCB bacaan intensif, perbincangan betul. mempunyai perkataan dengan betul.
Kontekstual - menghubungkaitkan 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
KP verbal-linguistik sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.
KMD meramal santun 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk
Konstruktivisme mengembangkan idea 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa
EMK : Kreativiti dan inovasi genre dengan betul. secara berpandu.
Keusahawanan 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik separa terkawal dengan betul.
hibur. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.
pelbagai situasi. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu
dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar
menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan
FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

**15 -16 OKTOBER : LATIHAN SUKAN


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 37 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
19 23 OKTOBER 2015 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Reka Cipta intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Sains dan Reka Cipta 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
Sistem Bahasa : pola ayat sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, bertatasusila. bertatasusila.
DSV 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada
NM : kerjasama, berani, tekun, dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi bahan multimedia untuk menyatakan maklumat
Sabar respons dengan betul. mengikut urutan dengan betul.
KBT : 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
KB menghubungkaitkan, menyusun mengikut urutan, maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
menyatakan rasional, menjanakan idea 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
BCB bacaan intensif, perbincangan betul. mempunyai perkataan dengan betul.
Kontekstual - menghubungkaitkan 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
KP verbal-linguistik sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.
KMD meramal santun 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk
Konstruktivisme mengembangkan idea 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa
EMK : Kreativiti dan inovasi genre dengan betul. secara berpandu.
Keusahawanan 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik separa terkawal dengan betul.
hibur. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.
pelbagai situasi. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu
dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar
menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan
FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

**19 23 OKTOBER : LATIHAN SUKAN


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 38 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
26 30 OKTOBER 2015 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Reka Cipta intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Pertandingan Reka Cipta 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
Sistem Bahasa : imbuhan apitan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat
Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, secara bertatasusila. dan jelas secara bertatasusila.
NM : kerjasama, berani, gigih, 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
Sabar dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
KBT : respons dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik
KB menghubungkaitkan, mengenal pasti, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan dan bukan grafik dengan betul.
membandingkan dan membezakan, menjanakan idea maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai
BCB bacaan intensif, 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan untuk menambah kosa kata dan meningkatkan
Kontekstual - menghubungkaitkan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. kelancaran bacaan.
KP verbal-linguistik 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
Konstruktivisme menerangkan dan menjelaskan perkara daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber.
EMK : Kreativiti dan inovasi 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
Keusahawanan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat
santun dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai berpandu.
genre dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.
bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,
didik hibur. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata menggunakan mimik muka yang sesuai melalui
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. penceritaan secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan,
akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai
konteks.

** 30/10 : HARI GRADUASI THN 6


** 30/10 : RAPTAI SUKAN TAHUNAN
** 31/10 : TEMASYA SUKAN TAHUNAN
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 39 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
2 - 6 NOVEMBER 2015 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Reka Cipta intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Pertandingan Reka Cipta 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
Sistem Bahasa : imbuhan apitan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat
Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, secara bertatasusila. dan jelas secara bertatasusila.
NM : kerjasama, berani, gigih, 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
Sabar dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
KBT : respons dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik
KB menghubungkaitkan, mengenal pasti, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan dan bukan grafik dengan betul.
membandingkan dan membezakan, menjanakan idea maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai
BCB bacaan intensif, 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan untuk menambah kosa kata dan meningkatkan
Kontekstual - menghubungkaitkan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. kelancaran bacaan.
KP verbal-linguistik 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
Konstruktivisme menerangkan dan menjelaskan perkara daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber.
EMK : Kreativiti dan inovasi 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
Keusahawanan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat
santun dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai berpandu.
genre dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.
bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,
didik hibur. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata menggunakan mimik muka yang sesuai melalui
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. penceritaan secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan,
akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai
konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 40 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
9 13 NOVEMBER 2015 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Reka Cipta intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Pertandingan Reka Cipta 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
Sistem Bahasa : imbuhan apitan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat
Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, secara bertatasusila. dan jelas secara bertatasusila.
NM : kerjasama, berani, gigih, 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
Sabar dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
KBT : respons dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik
KB menghubungkaitkan, mengenal pasti, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan dan bukan grafik dengan betul.
membandingkan dan membezakan, menjanakan idea maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai
BCB bacaan intensif, 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan untuk menambah kosa kata dan meningkatkan
Kontekstual - menghubungkaitkan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. kelancaran bacaan.
KP verbal-linguistik 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
Konstruktivisme menerangkan dan menjelaskan perkara daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber.
EMK : Kreativiti dan inovasi 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang
Keusahawanan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat
santun dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai berpandu.
genre dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.
bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,
didik hibur. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata menggunakan mimik muka yang sesuai melalui
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. penceritaan secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan,
akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai
**13 NOV : HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN konteks.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 41
16-20 NOVEMBER 2015 PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS

PENGAGIHAN KELAS 2016


23NOV- 31 DIS : CUTI AKHIR TAHUN