Anda di halaman 1dari 8

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu

iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
PJJ SEMESTER 151PJJ
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
SESI 1 2015/2016
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
KBK 3063
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
SOKONGAN DALAM KOMUNITI
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
[PANDUAN KERJA KURSUS]

klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuio
ARAHAN

1. Kursus KBK 3063 ini mengandungi 1 (SATU) tugasan yang terpecah kepada 2 (DUA)
bahagian:
i. Bahagian A: Kajian Kes Di PDK
ii. Bahagian B: E-Forum
2. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar melalui MyGURU3 secara
online kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing.
3. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya
anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan
kerja kursus anda.

KATEGORI TUGASAN

PECAHAN ARAHAN MARKAH TARIKH


TUGASAN
AKHIR

BAHAGIAN A Tugasan 1:

(TUGASAN Pilih satu Pusat Pemulihan Dalam Komuniti 40 markah Minggu 10


INDIVIDU) (PDK) berhampiran tempat tinggal anda.
Laksanakan kajian kes PDK berkenaan dari
aspek;
(a) Latar belakang penubuhan PDK
(b) Peruntukan dan sumber kewangan
(c) Program atau latihan kemahiran yang
disediakan
(d) Kategori Kecacatan yang terdapat di PDK
(e) Kurikulum kemahiran yang digunakan di
PDK
Tugasan 2:

Kurikulum PDK mengutamakan modul


kemahiran asas. Berdasarkan modul-modul yang
terdapat di PDK huraikan komponen kurikulum
yang berkitan dengan kemahiran hidup dan urus
40 markah Minggu 10
diri yang boleh digunakan bagi pelbagai kategori
yang terdapat di PDK berkenaan.

Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-


BAHAGIAN B
line menerusi laman MyGuru3:
(E-FORUM)
1. Bincangkan peranan NGO dalam membantu 4 markah Minggu 10
penghuni PDK

2. Akta Orang Kurang Upaya (OKU) 2008


menggariskan keperluan latihan kemahiran
kepada penghuni PDK. Bincangkan jenis- 4 markah Minggu 10
jenis latihan yang disediakan oleh PDK
3. Bincangkan jenis kerjaya yang mampu
dilakukan oleh OKU selepas mendapatkan 4 markah Minggu 10
latihan kemahiran di PDK.

4. Bincangkan kaedah-kaedah mengajar yang


sesuai untuk penghuni di PDK yang
mempunyai kecacatan yang teruk. 4 markah Minggu 10

5. Kejayaan sesebuah PDK bergantung kepada


sokongan daripada keluarga dan masyarakat.
Bincangkan bagaimana anda boleh 4 markah Minggu 10
membantu PDK untuk menjadi PDK yang
bestari.

JUMLAH 100

Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning
anda.
Kursus ini tiada peperiksaan akhir; Oleh itu tugasan haruslah berkualiti.

BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN


1. Tugasan Individu:
i. Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan.
ii. Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri.
iii. Font: Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line
iv. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang
ditulis mengikut format APA yang betul.
BAHAGIAN B:
2. Forum E-Learning:
i. Jawab semua soalan perbincangan (ada 4 soalan semuanya) yang diupload di
ruangan group forum di MyGuru3.
ii. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan.
iii. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut, anda wajib memberikan
respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan
rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan.
iv. Ini bermakna setiap pelajar dimestikan upload 1 jawapan dan 4 respon bagi setiap
soalan perbincangan.

Panduan Penyerahan Tugasan

1. Tugasan MESTI lengkap dengan mengandungi 2 komponen di dalamnya:


(a) Esei ilmiah bagi pecahan tugasan 1 (a) dan (b)
(b) Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum.

2. Tugasan yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan:


(a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 1)
(b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2)
(c) Tugasan (1) dan (2).
(d) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 4 soalan perbincangan.
(e) Lampiran (jika ada)

3. Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) tugasan masing-masing menerusi tapak
penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing menerusi laman MyGuru3.
Lawati laman Assingment dan uploadkan mengikut tapak dalam kumpulan masing-
masing..

4. Tarikh akhir penerimaan tugasan ialah pada Minggu 10 sem 1 2015/2016 . Pelajar
perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari
semasa ke semasa. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan.

5. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda melalui
ruang private massege

BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM

1. Terdapat 4 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru3
bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya.
2. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas.
Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. (3 markah diperuntukkan bagi
setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan)

3. Pelajar juga dimestikan memberi pandangan, ulasan, penambahan dan komentar


terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan
perbincangaan). Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. (2 markah
diperuntukkan bagi perbincangan ini)

4. Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan


berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Secara keseluruhannya jawapan pelajar
dalam e-forum pada aras minimum ialah 4 jawapan kepada soalan dan 20 kali
respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah).

SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS


TUGASAN INDIVIDU

A Menepati format penulisan tugsan ilmiah IAITU pengenalan yang


menarik,membincangkan dengan jelas,isi kandungan dibincangkan dengan mencukupi,
isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea
asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas, ada maklumat sokongan
dan kesimpulan dibuat dengan baik. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa.

A- Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang
konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa.
Tiada kesalahan format penulisan & bahasa.

B+ Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan
baik. Tiada kesalahan format & bahasa.

B Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan
baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan).

B- Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan
dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak
lebih dari 4 kesalahan).

C+ Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan
dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak
melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan).

C Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada
contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak
melebihi 7 perkara.

D Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada
contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa melebihi 8
perkara.

E Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.

PERINGATAN!!!!!!!

i. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri.


ii. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib.
iii. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan.
iv. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa.
v. Berhubung dengan tutor E-Learning anda.
vi. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan.
vii. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda
sendiri.
viii. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif.
ix. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi
kumpulan masing-masing.
LAMPIRAN 1

PEMARKAHAN

2. ESEI:
(a)
(b)
3. FORUM
JUMLAH
RIS
SEMESTER 1 SESI 2010/2011
KOD & NAMA KURSUS

KBK 3063: SOKONGAN DALAM KOMUNITI

TAJUK TUGASAN 1 dan 2

KUMPULAN
_________

DISEDIAKAN OLEH
NAMA NO. ID NO. TELEFON

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________

TARIKH SERAH: ________________

LAMPIRAN 2
ISI KANDUNGAN
Halaman

1.0 Pendahuluan
2.0 Topik perbincangan
2.1 Subtopik
2.2 Subtopik
3.0 Topik perbincangan
4.0 Topik perbincangan
5.0 Topik perbincangan