Anda di halaman 1dari 24

Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya

Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya - Mungkin bagi kita seorang muslim sudah
familiar dengan surat yasin dan bahkan sebagian besar masyarakat pun mampu
menghafalnya karena sering dibaca di berbagai kesempatan serta mendatangkan manfaat
yang sangat besar. namun bagaimana dengan bacaan yasin fadilah, yasin fadhilah adalah
bacaan surat yasin yang didalamnya ditambah dan dipadukan dengan beberapa doa doa
kebaikan.

Sedang hukum membaca yasin fadilah sebagai wirid atau dzikir adalah diperbolehkan dan
mendapat pahala layaknya membaca surat yasin seperti biasa. hal ini karena kita tidak
dilarang untuk menambahkan ayat Al Quran dengan doa sebagaimana yang Rasulullah
contohkan, sebagaimana tersebut dalam hadits riwayat Imam Nasaai :

Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya :
Ak u be rlindung Alla h da ri godaa n se tan yang te k utuk .

1 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

De ngan na m a Alla h yang m aha pe ngasih lagi m aha pe nyaya ng.

.
Yaa siin(Hanya Allah ya ng m e nge ta hui MAk na nya)

.
De m i Alquraa n yang pe nuh hik m a h.

.
Se sungguhnya k am u sa la h se orang dari R a sul-R asul.


.
(ya ng be rada) dia tas ja la n ya ng lurus.

.
(se ba gai wahyu) ya ng diturunk an ole h ya ng m aha pe rk asa lagi m aha pe nyaya ng.

.
Agar k am u m e m be ri pe ringata n k e pada k aum yang bapak -ba pak m e re k a be lum pe rnah dibe ri

pe ringta n,k a re na itu m e re k a lalai.

.
Se sungguhnya te la h pa sti be rlak u pe rk ata an(k e te ntua n Allah)te rhada p k e banya k an m e re k a ,
k a re na m e re k a tidak be rim a n.


.
Se sungguhnya k am i te la h m e m a sang be le nggu dile he r m e re k a, la lu tanga n m e re k a (dia ngk at)
k e dagu, m a k a k a re na itu m e re k a te rte nga dah.


.
Dan k am i adak an diha dapan m e re k a dinding dan di be la k ang m e re k a dinding(pula ) dan k a m i

tutup (m ata ) m e re k a se hingga tidak dapa t m e lihat.

2 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

.


Ya alla h , lim pa k anla h ra hm a t, be rk a h, da n sa la m k e pada na bi Muha m m ad da n juga k e pada
k e lua rga Nabi Muham m ad.

.
Ya alla h, wa hai Dza t ya ng ca haya -nya be rada dalam k e raha sia an nya , se m bunyik a nlah k am i
dari panda ngan orang-orang jaha t, orang-ora ng ya ng m e lam pui batas, dan dari k albu

orang-orang de ngk i dan orang-orang za lim , se ba gai m a na e ngk a u se nyum buyik an roh dida la m
tubuh. Se sungguhnya Engk au Maha k uasa a tas se gala se suatu.

.


Ya alla h , lim pa k anla h ra hm a t, be rk a h, da n sa la m k e pada na bi Muha m m ad da n juga k e pada

k e lua rga Nabi Muham m ad.

.
Ya alla h, wa hai Dza t ya ng ca haya -nya be rada dalam k e raha sia an nya , se m bunyik a nlah k am i
dari panda ngan orang-orang jaha t, orang-ora ng ya ng m e lam pui batas, dan dari k albu
orang-orang de ngk i dan orang-orang za lim , se ba gai m a na e ngk a u se nyum buyik an roh dida la m
tubuh. Se sungguhnya Engk au Maha k uasa a tas se gala se suatu.

.


Ya alla h , lim pa k anla h ra hm a t, be rk a h, da n sa la m k e pada na bi Muha m m ad da n juga k e pada
k e lua rga Nabi Muham m ad.

3 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...


.
Ya allah, wahai Dzat yang cahaya-nya berada dalam kerahasiaan nya, sembunyikanlah kami

dari pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang melampui batas, dan dari kalbu

orang-orang dengki dan orang-orang zalim, sebagai mana engkau senyumbuyikan roh

didalam tubuh. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.


.
dan kami tutup (mata) mereka sehingga tidak dapat melihat.

.
Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka atukah kamu

tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.. ,
Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan pada orang-orang yang mau mengikuti
peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya
maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

.

Sesungguhnya kami menghidupkan otang-orang mati dan kami menuliskn apa yang telah

mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan

dalam Kitab Induk yang nyata(lauh mahfud).

4 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...


.
Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu Penduduk suatu negeri ktika utusan-

utusan datang kepada mereka..
(Yaitu)ketika kami mengutus kepda merka kedua orang utusan, lalu mereka mendustakan

keduanya;kemudian kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ktiga utusan itu
berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

.
Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Alllah yang maha

pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain pendusta belaka,

.

Mereka berkata,Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang
diutus kepada kamu.

.

Kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (Perintah Allah) dengan jelas.

,

.
Mereka menjawab,sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika

kamu tidak berhenti (menyeru kami),niscahaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti

akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

.

Utuasn-Utusan itu berkata,Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu

diberi peringatan (Kamu mengamcam kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang

melampaui batas."

5 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...


.

Dan datanglah seorang laki-laki (Habib An-Najjar) dari ujung kota, dengan bergegas-gegas ia

berkata,Hai kaumku, ikutilah utsan-utusan itu.

.
Ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang

mendapat petunjuk.

.
Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-
Nyalah kamu (semua) akan di kembalikan?

.
Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika(Allah) yang maha pemurah
menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat

sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak(pula) dapat menyelamatkanku?.
Sesunggguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.


.
Sesungguhnya aku telah beriman kepada tuhanmu maka dengarkanlah(pengakuan
keimanan)ku

,
.
Dikatakan(Kepadanya),masuklah kesurga . ia berkata,Alangkah baiknya sekiranya kaumku
mengetauhi.

6 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

.

Tentang ampunan yang telah diberikan padaku oleh Tuhanku dan menjadikan aku termasuk

orang-orang yang dimuliakan.

.


Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada

keluarga Nabi Muhammad..
Yaa Allah, muliakanlah kami dengan kepandaian, hafalan, dan terpenuhnya semua kebutuhan
di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.

.


Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada
keluarga Nabi Muhammad..
Yaa Allah, muliakanlah kami dengan kepandaian, hafalan, dan terpenuhnya semua kebutuhan

di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.

.
Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang di muliakan.


.
Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukan pun

7 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

dari langit dan tidak layak kami menurunkannya.

.


Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja ; maka tiba-tiba mereka
semua mati.

. ,
Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada seorang rasul pun kepada
mereka melainkan mereka selalu memperolok-olok kannya.

.
Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya ummat-ummat sebelum mereka yang telah

kami binasakan, bahwasanya orang-orang(yang telah kami binasakan) itu tiada kembali
kepada mereka.


.
Dan setiap mereka semuanya akan dikumplakan lagi kepada kami.

.

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka bumi yang mati. Kami hidupkan
bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darnya mereka makan.

.


Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya

beberapa air.


.
Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan

mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

8 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang

ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.


.
Dan suatu tanda ( kekuasaan Allah yang besar ) bagi mereka adalah malam : kami

tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan.

.
Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah keteapan yang Maha Perkasa

lagi Maha Mengetahui.

.
. .

.
. .

.
. .
.

demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. 10x.

.


Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada
keluarga Nabi Muhammad..
Yaa Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang merata, luas

lagi berlimpah ruah guna mencukupi kami agar tidak menjadi beban bagi semua makhluk-Mu.

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas sesuatu .

9 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

.


Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada

keluarga Nabi Muhammad.


.
Yaa Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang merata, luas

lagi berlimpah ruah guna mencukupi kami agar tidak menjadi beban bagi semua makhluk-Mu.
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas sesuatu .

.

demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.


.
Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga ( setelah dia sampai ke
manzilah terakhir ) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

.
Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului

siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

.

Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa kami angkut

keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

10 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.

.

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tidaklah bagi mereka
penolong dan tdak pula mereka diselamatkan.


.
Tetapi (Kam selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberi
kesenangan hidup sampai suatu ketika.

.

Dan apa bila dikatakan kepada mereka,Takutlah kamu akan siksa yang di hadapmu dan sisa

yamg akan datang supaya kamu dapat rahmat,(niscaya mereka berpaling).


.

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan tuhan
mereka, melainkan selalu berpaling darinya.

,

.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagaian dari rizeqi yang diberikan
Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang

beriman apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah

menghendaki tentulah dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam
kesesatan yang nyata..
Dan mereka berkata,Bilakah(Terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu orang-orang

yang benar?

11 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...


.

Mereka tidak menunggu melainkan suatu teriakan saja yang membinasakan mereka ketika

mereka sedang bertengkar.

.

Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tadak(pula) dapat kembali pada

kkeluarganya.

.

Dan ditiuplah sangkala, Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya(Menuju)
kepada tuhan mereka.

.

Mereka berkata,Aduh, celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat
tidur kami (Kubur)? inilah yang dijanjikan (Tuhan) yang maha pemurah dan benarlah rasul-
rasul-(Nya).


.

Tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan
kepada kami.

.

Maka pada har itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibala, kecuali

dengan apa yang telah kamu kerjakan.


.

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (Mereka).

.
Mereka an istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atass dipan-

12 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

dipan.

.
Disurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka pinta.

. .

.
. .

.
. . .
. .
(kepada mereka dikatakan),Salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha
penyayang.

.


Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada

keluarga Nabi Muhammad.


.
Ya Allah,Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan keduanya,
Sesungguhnya Engkau maha kuasa aatas segala sesuatu.

13 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

.


Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada

keluarga Nabi Muhammad


.
Ya Allah,Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan keduanya,

Sesungguhnya Engkau maha kuasa aatas segala sesuatu.

.


Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada
keluarga Nabi Muhammad.


.
Ya Allah,Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan keduanya,
Sesungguhnya Engkau maha kuasa aatas segala sesuatu.


.
Dan (dikatakan kepada orang-orang yang kafir),berpisalah kamu(Dari orang-orang mukmin)
pada hari ini, hai orang-orang yang jahat.


. ,
Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai bani Adam, supaya kamu tidak

meyembah setan? Sesungguhnya setan itu dalah musuh yang nyata bagi kamu.


.
Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.

.

Seunggunya setan itu menyeastkan sebagian besar di antaramu.maka apakah kamu tidak

memikirkan?

14 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

.
Inilah jahannam yang duhulu kamu diancam (dengannya nya.)


.
Masuklah kedalamnya pada hari ini disebabkan kamu duhulu mengingkarinya.

.
Pada hari ini kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan beri

kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan..
Dan jikalau kami menghedaki,pastilah hapuskan penglihatan mereka;lalu mreka
berlomba-lomba (mencari)jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat (Nya).


.
Dan jikalau kami menghendaki,pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada; mak
mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pu la) sanggup kembali.

.

Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya,niscaya kami kembalikan dia kepada
kejadian (nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan.

. ,

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan ber syair itu tidaklah layak
baginya. ALQuran itu tidak lain hanyalah pelajaran da kitab yang memberi peneranagan.


.
Supaya dia(Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan
supaya pastilah ketetapan (Azab) terhadap orang-orang kafir.

15 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

.

Dan apakah mreka tidak melihat bqhwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang

ternak untuk mereka, Yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan
kaimi sendiri, lalu mereka menguasainya.

.


Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada
keluarga Nabi Muhammad..
Ya allah, limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dnia dan akhirat, dan mudahkanlah bagi

kami rintangan-rintangan keduanya berkat kebenaran surat yang mulia ini dan berkat
kebenaran Nabi Muhammad dan semua keluarganya. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats
segala sesuatu.

.


Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada
keluarga Nabi Muhammad.
Ya allah, limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dunia dan akhirat, dan mudahkanlah bagi

kami rintangan-rintangan keduanya berkat kebenaran surat yang mulia ini dan berkat

kebenaran Nabi Muhammad dan semua keluarganya. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats

segala sesuatu.

16 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada

keluarga Nabi Muhammad

.
Ya allah, limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dnia dan akhirat, dan mudahkanlah bagi

kami rintangan-rintangan keduanya berkat kebenaran surat yang mulia ini dan berkat
kebenaran Nabi Muhammad dan semua keluarganya. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats

segala sesuatu.

.

Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untk mereka; maka sebagiannya menjadi
tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan.

. ,

Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minumman. Maka mengapakah
tidak bersyukur?.
Mereka meengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan.


.
Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi

tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.


.
Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu.sesungguhnya kami mengetauhi apa

yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

17 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

Dan apaka manusia tidak memperhatikan bawa kami ciptakannya dari setitik air(mani), maka

tiba-tiba ia menjadi penangtang yang nyata?

.


Dan dia membuat perumpamaan bagi kami;dan dia lupa kepada kejadiannya;ia

berkata,Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang,yang telah hancur luluh?

.


Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada

keluarga Nabi Muhammad.
Ya Allah,Ya allah, wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh,
hidupkankanlah jiwa kami dan hati semua makhluk-Mu utntuk mencintai kami. Sesumgguhnya
Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu.

.


Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada
keluarga Nabi Muhammad.
Ya Allah,Ya allah, wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh,

hidupkankanlah jiwa kami dan hati semua makhluk-Mu utntuk mencintai kami. Sesumgguhnya

Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu.

.


Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada

18 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

keluarga Nabi Muhammad

.
Ya Allah,Ya allah, wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh,
hidupkankanlah jiwa kami dan hati semua makhluk-Mu utntuk mencintai kami. Sesumgguhnya

Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu.

. ,
Katakanlah,ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan pertama kali. Dan dia maha
mengetahui tentang segala makhluk.

.

Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu
nyalakan (api) dari kayu itu.

.

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa menciptakan jasad-jasad
mereka yang sudah hancur?.
Benar bahwa dia berkuasa pula memberikan kepada kami pemaafan, keselamatan, dan

menghirdarkan kami dari segala cobaan dan bencana serta memenuhi segala kebutuhan kami

di dunia dan akhirat, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa
atas segala sesuatu.

19 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

.

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa menciptakan jasad-jasad

mereka yang sudah hancur?

.

Benar, bahkan dia berkuasa pula memberikan kepada kami pemaafan, keselamatan, dan
memenuhi segala kebutuhan kami di dunia dan akhirat.

.
.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu..
Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa menciptakan jasad-jasad

mereka yang sudah hancur? Benar, dia mahakuasa. Dan dialah Maha pecipta lagi Maha
mengetahui.

.
Sesungguhnya perintah-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata

kepadanya,jadilah! maka terjadilah.

20 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...


.
Maka Maha suci (Allah) yang ditangan kekuasaan-Nya segala sesuatu berada dan kepada-

Nyalah kamu dikembalikan.

.


Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

.

Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang hidup
kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

.

Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang

memiliki kebesaran dan kemuliaan..
Dengan menyebut Nama Allah yang dengan menyebut nama-Nya tiada sesuatupun yang

membahayakan, baik si bumi maupun di langit; dan dia maha mendengar lagi maha
mengetahui.

.


Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada
keluarga Nabi Muhammad

.


Wahai yang melepaskan semua kesusahan, lepaskanlah kami segala kesusahan. Wahai
penolong orang-orang yang meminta pertolongann, tolanglah kami, tolonglah kami, tolonglah

kami.

21 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

.Wahai yang msha pemurah, Wahai yang maha pemurah, kasihanilah kami, Wahai yang maha

pemurah, Sayangilah kami.


.


Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menjadikan surat Yaa siin sebagai penawar bagi orang

yang membacanya dan kesembuhan bagi orang yang ia di bacaka kepadanya, dengan seribu
kesembuhan, seribu pengobatan, seribu berkah, seribu rahmat, dan seribu nikmat.
.

Dan Engkau namakan surat ini melalui lisan Nabi-Mu Muhammad Saw. Dengan
sebutan Al-Muimmah karena ia dapat melimpahkan kepada pembacanya kebaikan dunia dan
akhirat.


.

Dan juga berNama Dafiah kaerena dapat menolak semua kejahatan, bencana, dan kesedihan

serta menghindarkan kita darinya, dan juga dapat memenuhi semua keperluan kita.

Peliharalah kami (Ya Allah) dari dua perkara yang memalukan, yaitu kemiskinan dan hutang.
.
Maha suci Tuhan yang dapat melepas semua beban utang, Maha suci Tuhan yang dapat

22 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

melepas semua kesedihan. Maha sci Tuhan yang menjadikan pendarahan-Nya di antara Kaf

dan Nun (Yakni lafaz kun).

.
Maha suci dia yang menetapkan suatu perkara maka tiada lain hanya berfirman kepadanya,

jadilah, maka jadilah ia. Maka Maha suci Tuhan yang di dalam genggaman kekuasaa-Nya
kamu akan dikembalikan.


.


.
Maha suci Tuhanmu, Yang memiliki keperkasaan, dari apa yang mereka (orang-orang Kafir)

gambarkan, dan semoga salam dari semua rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semests
Alam..
Wahai Tuhan pelepas duka, bebaskanlah kami dari segala kesusahan. Wahai Tuhan pelepas
semua duka, bebaskanlah kami dari segala kesusahan dengan segera berkat dan rahamat
Engkau. Wahai yang Maha penyayang di antara para penyayang.

.

Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan

segenap keluarga dan para sahabatnya.

.
.
Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan, Wahai Tuhahn yang maha penyayang

dinantara para penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam.

23 dari 24 11/11/2017 21:29


Bacaan Yasin Fadilah Arab dan Artinya | Fiqih Muslim http://www.fiqihmuslim.com/2016/01/bacaan-yasin-fadilah-arab-dan-artin...

Sekian dulu artikel tentang bacaan surat yasin fadilah dan artinya, insyaallah bermanfaat dan bisa kita
amalkan sebagai tambahan ibadah kepada ALLAH SWT. wallahu a'lam.

24 dari 24 11/11/2017 21:29

Anda mungkin juga menyukai