Anda di halaman 1dari 70

KISI-KISI PRAKTEK UJIAN SEKOLAH (US)

SD/MI KABUPATEN PURWAKARTA


TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN
BAHASA SUNDA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA


DINAS PENDIDIKAN
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH PRAKTEK
BAHASA SUNDA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Nomor
Kelas Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Keterangan
Soal

VI 1. Menyimak (Ngaregepkeun) 1.2 Menyimak Cerita rakyat 1.2.1 Menuliskan nama tokoh cerita rakyat 1 Naskah soal
Mampu menyimak, memahami, pembacaan cerita yang didengar dan penskoran
serta menanggapi berbagai jenis rakyat 1.2.2 Menuliskan watak tokoh terlampir
wacana lisan tentang berita, cerita 1.2.3 Menyebutkan latar cerita rakyat yang
rakyat, dan nasihat didengar
1.2.4 Menjelaskan amanat yang terkandung
dalam cerita rakyat yang didengar
1.2.5 Menceritakan kembali cerita rakyat
yang didengar secara tertulis dengan
kata-kata sendiri

VI 2. Berbicara (Nyarita) 2.6 Memerankan Drama anak 2.6.1 Menghafal dialog drama anak 2 Naskah soal
Mampu mengungkapkan pikiran, drama anak 2.6.2 Memerankan drama anak dengan dan penskoran
perasaan, serta keinginan secara penghayatan dan ekspresi yang sesuai terlampir
lisan dalam menceritakan hasil dengan karakter tokoh
pengamatan, membahas isi buku,
mengkritik sesuatu disertai alas
an, biantara (pidato), berdiskusi,
dan memerankan drama anak
Nomor
Kelas Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Keterangan
Soal

IV 3. Membaca (Maca) 3.4 Membaca cepat Wacana 150-300 3.4.1 Dapat membaca cepat dengan rata-rata 3 Naskah soal
Mampu membaca, memahami, kata 150 kata/menit. dan penskoran
dan menanggapi berbagai terlampir
bentuk dan jenis wacana tulis
(teks) dengan membaca dalam
hati, membaca apresiasi,
membaca percakapan,
melantunkan puisi, dan
membaca cepat

V 4. Menulis (Nulis) 4.3 Menulis surat Surat pribadi 4.3.1 Dapat menyampaikan informasi untuk 4 Naskah soal
Mampu mengungkapkan pikiran, orang lain dalam bentuk surat dengan dan penskoran
perasaan, dan keinginan secara memperhatikan tatacara penulisan terlampir
tertulis dalam menulis cerita, surat konteks, dan sopan santun
menyusun pragraf, menulis surat, berbahasa.
meringkas bacaan menulis
deskripsi dan menulis
ppeksposisi
NASKAH UJIAN PRAKTEK BAHASA SUNDA

Menyimak (Ngaregepkeun)

LUTUNG KASARUNG

Dina jaman baheula, di tatar pasundan aya hiji karajaan anu di pingpin ku saurang raja anu wijaksana, ngarana nyata Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung
ngabogaan dua anak aww anu geulis, ngarana Purbararang jeung Purbasari.
Dina wanci ngadeukeutan ahir hayatnya, raja Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari, putri bungsu na pikeun ngagantian jabatana salaku raja. Purbararang, nu
mangrupa lanceukna Purbasari henteu satuju adina diangkat ngagantikeun Bapana jadi raja. Kusabab sirik, Purbararang terus ngabogaan niat gorng ka Purbasari.
Manehna nitah saurang nini sihir pikeun nyilakakeun Purbasari. Ku nini sihir ta, kulit Purbasari disihir jadi totol-totol hideung pikageuleuheun. Kusabab kaayaan
Purbasari siga kitu, Purbararang jadi boga alesan pikeun ngusir adina di karajaan.
Saterusna, manhna nitah saurang Patih pikeun ngasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Sanepina di leuweung, patih ta ngarasa karunyaeun ka Purbasari,
terus anjeuna mangnyieunkeun hiji pondok pikeun Purbasari. Anjeuna og mr nasehat ka Purbasari rhna Purbasari kudu sabar dina enggoning ngajalankeun
cocoba ieu.
Salila di leuweung, Purbasari ngabogaan loba babaturan nu mangrupakeun sasatoan anu balalageur ka manhna. Diantara sasatoan, aya hiji monyt anu buluan
hideung nu ngarana Lutung Kasarung. Monyet ta paling perhatian ka Purbasari. Lutung kasarung terus ngahibur Purbasari, mr kekembangan anu ndah sarta buah-
buahan. Dina wanci unggal peuting, di bulan purnama. Lutung Kasarung ngajugjug ka tempat anu sepi terus anjeuna ngalakukeun semdi. Manhna mnta hiji hal ka
Dwata. Ieu ngabuktikeun yn Lutung Kasarung th lain makhluk biasa. Dina semedi ta, taneuh nu aya di dekeut Lutung kasarung robah jadi hiji telaga leutik anu
caina hrang kacida. Caina ngandung ubar anu seungit pisan. Isukna, Lutung Kasarung manggihan Purbasari sarta nitah purbasari mandi di talaga ta. Teu lila sanggeus
manhna ngeueum awakna. Kulitna robah jadi bersih sarta geulis siga harita deui. Kulit anu tadina totol-totol hideung pikageuleuheun th ayauna mah jadi mulus deui.
Purbasari rewas pisan dicampur ku hawa atoh.
Kacaritakeun dikarajaan, Purbararang mutuskeun rk ningali adina nu aya di leuweung, nyata Purbasari ta. Manhna mangkat jeung pisalakieuna, Indrajaya
sarta para pangawalna. Sanepina di leuweung, Purbararang manggihan purbasari. Purbararang teu percaya ningali adina bisa jadi geulis deui kos harita. Purbararang
embung lh, terus manhna ngajak Purbasari ngadu papanjang-panjang buuk. Mimitina Purbasari embungeun, tapi Purbararang terus-terusan maksa. Nya ahirna
Purbasari nedunan kahayang Purbararang. Tapi ditingali, buuk Purbasari malah lewih panjang tibatan buuk Purbararang. Kusabab Purbararang ngarasa lh, ahirna
manhna ngajak ngadu pakasp-kasp pisalakieun. Purbasari bingung, tp ahirna Purbasari medol leungeun Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ajol-ajolan kawas
mangmeunangkeun Purbasari. Purbararang seuri nyalakatak nyeungseurikeun ta monyet. Dina wanci ta og, Lutung Kasarung robah jadi lalaki anu kasep
ngalempereng konng, leuwih kasep tibatan Indrajaya, pisalakieun Purbararang. Sakabh nu aya didinya reuwaseun ningali kajadian ta. Purbararang ahirna ngaku
manhna lh, terus manhna menta hampura ka Purbasari. Purbasari anu bageur, langsung ngahampura sagala kasalahan Lanceukna. Sanggeus kajadian ta, ahirna
maranhna balik ka karajaan. Purbasari ahirna jadi saurang ratu, di rndngan ku saurang lalaki idamana. Lalaki ta teu lain anu salila ieu maturan Purbasari salila di
leuweung, nyata lutung kasarung ta.
NASKAH UJIAN PRAKTEK BAHASA SUNDA

Berbicara (Nyarita)

PEMANCAR RADIO MINI

Ujang : Din, keur ngajaga lembur sangkan ulah diranjah bangsat kawasna urang ngabutuhkeun alat komunikasi, euy! Cing ceuk manh alat naon anu praktis teu
ngariweuhkeun jeung babari makna?
Udin : Ah, naha kudu riweuh mikiran anu karitu, pan geus aya ronda anu ngulincer saban peuting bari mamawa kohkol
Ujang : Heueuh ku kitu tana mah, ngan pan ayeuna mah maling og mamawa HP. Maksud kuring, sugan maneh boga pamikiran keur barang jieun alat
komunikasi anu bisa dipak keur silih bejaan lamun aya kajadian anu ngadadak, sabangsa intercome?
Udin : Kumaha mun nyieun pesawat pemancar radio mini?
Ujang : Ilok rk nyieun pemancar, keur ngaronda doang? Cing nu bener atuh usul th!
Udin : Euh ari manh, ongkoh nanyakeun. Kieu yeuh maksudna mah, kumaha lamun nyieun pemancar radio mini anu kamampuh mancarna ngan salembureun
jeung mak frekuensina dina handapeun frekuensi pesawat radio swasta?
Ujang : Moal ngaganggu kanu mak ta frekuensi kitu?. Jeung pan ari frekuensi th nu bogana nagara, jadi tangtu urang kudu mnta idin
Udin : Nya ari teu bener nyieunna mah pasti ngaganggu, Jang. Kukituna urang kudu bener jeung tarapti dina nyieuna. Keun ba masalah idin mah sinah diurus
ku Pa Lurah
Ujang : Manh bisa nyieuna, Din?
Udin : Nyata henteu
Ujang : Ah dasar si Udin, boro mah didngkuen
NASKAH UJIAN PRAKTEK BAHASA SUNDA

Membaca (Maca)

SASAKALA SITU BULEUD

Kacaturkeun dina jaman Bupati R. Aria Suriawinata anu kagungan jujuluk Dalem Solawat aya og nu nyebut Dalem Santri, harita jeneng Bupati Kabupatn
Purwakarta di Karawang. Ku lantaran Karawang sok mindeng kacaahan sabab katotog ku walungan Citarum, nya puseur dayeuh dipindahkeun ka Wanayasa.
Sanggeus puseur dayeuh pindah ka Wanayasa, Dalem Santri boga maksud pikeun mindahkeun deui kabupatn ka beulah lebak. Disebut lebak soth pdah
Wanayasa perenahna aya di luhur, di suku Gunung Burangrang. Satuluyna Dalem Santri munajat ka Hyang Agung sangkan cita-citana tinekanan. Waktu mujasmedi,
Dalem Santri meunang ilapat. Sanggalna anjeunna ngageroan cutak, ayeuna mah wadana. ta wadana dibr pancn pikeun nangan tempat anu pantes dijadikeun
puseur dayeuh kabupatn. Dina impian dalem yn tempat anu pipanteseun pikeun dijadikeun kabupatn th nyata tempat anu aya kobakan cai sarta aya tangkal
tanjung tilu.
Gancangna carita, cutak th indit ka lebak nangan tempat saperti ani dipisaur ku Dalem Santri ta. Kaayaan harita masih knh leuweung geledegan. Tangkal kai
jeung kakayon sjnna rembet knh matak hs lumaku gagancangan. Komo lebah wates tungtung kulon Wanayasa, sajaba ti rembet ku kakayon th jalanna og
rumpil. Atuh cutak jeung dua ponggawa th teu sirikna nt akar ngeumbing jangkar mapay-mapay jalan pikeun nangan tempat anu cocok jeung impian dalem.
Saterusna cutak th nepi ka hiji tempat anu masih knh leuweung ganggong sima gonggong. Manhna ngadadak nyieun heula jalan, ngabukbak leuweung. Teu
lila anjog ka hiji tempat anu aya kobakan cai, tempat pangguyangan badak. Kitu deui di sabudeureun ta kobakan cai th aya tangkal tanjung tilu, persis jeung impian
dalem ta. Cutak atoheun pisan manggih ta patempatan th, saterusna manhna ngalaporkeun hal ta ka dalem. Geus kitu mah dalem kalayan dibarengan ku cutak
ngajugjug ka ta petempatan. Sabada dibbrs ta tempat th dingaranan Sindangkasih. Sindang hartina eureun heula, ari kasih tina kecap asih. Jadi, Sindangkasih th
hartina tempat eureun anu pikaresepeun jeung pikaasiheun.
Nurutkeun carita, harita aya hiji lalaki tukang ngalalana nu ngaranna Purbasari. Elmu pangaweruh Purbasari estu nyongcolang nepi ka kapak ku dalem dina
nguruskeun rupa-rupa pasualan. Kitu deui nalika puseur dayeuh rk dipindahkeun ti Wanayasa ka Sindangkasih, Purbasari dipnta pangabisana pikeun mmrs ta
patempatan. Purbasari dijenengkeun sutak di Sindangkasih ku Dalem Aria Suriawinata. Kaayaan Sindangkasih beuki ram, nu dumuk ngalobaan. Sanggeus ningali
kaayaan sarupa kitu, Purbasari indit deui ka beulah kalr anu ahirna anjog ka wewengkon Cikampk ayeuna.
Kalungguhan cutak di Sindangkasih diganti ku R. Rangga Natayuda. Ari ta pangguyangan badak ta, ku cutak R. Rangga Natayuda satuluyna dibebenah
dipapantes dijadikeun hiji situ. Kitu deui wewengkon di sabudeureunana dibbrs. Tempat-tempat anu tadina lungkawing dirarata, nya jleg ba jadi palataran anu
kiwari jadi lemah karesidnan. Atuh urut pangguyang badak ta sanggeus dipapantes mah robah jadi hiji situ anu katelah ayeuna Situ Buleud ta, nu kiwari jadi
salasahiji kareueus warga masarakat Kabupatn Purwakarta.
FORMAT, RUBRIK, PENSKORAN, RUMUS NILAI AKHIR UJIAN PRAKTEK BAHASA SUNDA

BERBICARA (NYARITA)

A. FORMAT PENILAIAN BERMAIN DRAMA

Aspek Penilaian dan Rentang Skor


Gerakan
Kelancaran Ekspresi Jumlah
No Nama Siswa Lafal Intonasi anggota
berbicara wajah Nilai
tubuh
(8-10) (8-10) (8-10) (8-10) (8-10)
1
2
3
dst.

Keterangan:
Intonasi : Jeda, tinggi rendahnya nada suara, lemah lembutnya suara.
Lafal : Kejelasan pengucapan tiap kata
Kelancaran : Kelancaran dalam berbicara
Ekspresi wajah : kesesuaian ekspresi atau mimic wajah dengan kalimat atau kata yang diucapkan
Gerak anggota tubuh : kesesuaian gerak tangan, kaki, bahu, kepala dan anggota tubuh lainnya dengan kata
atau kalimat yang diucapkan

B. RUBRIK PENILAIAN BERMAIN DRAMA

Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor


Setiap kata diucapkan dengan jelas 10
Lafal Beberapa kata diucapkan kurang jelas 9
Setap kata tidak diucapkan dengan jelas 8
Intonasi sudah sesuai 10
Intonasi Intonasi kurang sesuai 9
Intonasi tidak sesuai 8

Berbicara sangat lancar 10


Kelancaran Berbicara kurang lancar 9
Berbicara tidak lancar 8

Ekspresi wajah sudah sesuai 10


Ekspresi wajah Ekspresi wajah kurang sesuai 9
Ekspresi wajah tidak sesuai 8

Gerak anggota tubuh sudah sesuai 10


Gerak anggota tubuh Gerak anggota tubuh kurang sesuai 9
Gerak anggota tubuh tidak sesuai 8

C. RUMUS PERHITUNGAN NILAI AKHIR BERMAIN DRAMA

Nilai Akhir = ( skor dari tiap aspek penilaian) x 2


FORMAT, RUBRIK, PENSKORAN, DAN RUMUS NILAI AKHIR UJIAN PRAKTEK BAHASA SUNDA
MEMBACA (MACA)

A. FORMAT PENILAIAN MEMBACA CEPAT

Aspek Penilaian dan Rentang Skor

Kelancaran Ejaan dan tanda Jumlah


No Nama Siswa Lafal Intonasi
membaca baca Nilai

8 10 8 10 8 10 8 10
1
2
3
dst.

Keterangan:
Intonasi : kesesuaian Jeda, tinggi rendahnya nada suara, lemah lembutnya suara dengan jenis
kalimat yang diucapkan
Lafal : Kejelasan pengucapan tiap kata
Kelancaran : Kelancaran dalam membaca
Ejaan dan tanda baca : kesesuaian intonasi dan jeda dengan tanda baca dan ejaan

B. RUBRIK PENILAIAN MEMBACA CEPAT

Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor


Setiap kata diucapkan dengan jelas 10
Lafal Beberapa kata diucapkan kurang jelas 9
Setap kata tidak diucapkan dengan jelas 8

Intonasi Intonasi sudah sesuai 10


Intonasi kurang sesuai 9
Intonasi tidak sesuai 8

Dapat membaca > 150 kata /menit 10


Kelancaran Membaca Dapat membaca 100 150 kata/menit 9
Dapat membaca < 100 kata/menit 8

Ekspresi wajah sudah sesuai 10


Ejaan dan tanda baca Ekspresi wajah kurang sesuai 9
Ekspresi wajah tidak sesuai 8

C. RUMUS PERHITUNGAN NILAI AKHIR MEMBACA CEPAT

Nilai Akhir = ( skor yang diperoleh tiap aspek penilaian) x 100


Skor maksimal

Skor Maksimal = 40
FORMAT, RUBRIK, PENSKORAN, DAN RUMUS NILAI AKHIR UJIAN PRAKTEK BAHASA SUNDA
MENULIS (NULIS)

A. FORMAT PENILAIAN MENULIS SURAT PRIBADI

Aspek Penilaian dan Rentang Skor


Bahasa Kesesuaian
Sistematika Ejaan dan Jumlah
No Nama Siswa Surat/ isi surat Kerapian
Surat tanda baca Nilai
diksi dengan topik
(5-10) (5-10) (5-10) (5-10) (5-10)
1
2
3
dst.

B. RUBRIK PENILAIAN MENULIS SURAT PRIBADI

Aspek Penilaian Kriteria penilaian Skor


Sistematika Surat: Semua unsure surat tercantum 10
1. Tempat dan tanggal
pembuatan surat Tercantum 5 unsur surat 9
2. Alamat yang dituju Tercantum 4 unsur surat 8
3. Salam pembuka
4. Isi surat Tercantum 3 unsur surat 7
5. Kelimat penutup Tercantum 2 unsur surat 6
6. Tanda tangan dan nama
jelas Tercantum 1 unsur surat 5

Bahasa Surat/Diksi Tidak ada kesalahan 10


Jumlah kesalahan diksi antara 1-5 9
Jumlah kesalahan diksi antara 6-10 8
Jumlah kesalahan diksi antara 11-15 7
Jumlah kesalahan diksi antara 15-20 6
Jumlah kesalahan diksi >20 5

Kesesuaian isi surat dengan Isi surat sesuai dengan topik, komunikatif, dan menarik 10
topik Isi surat sesuai dengan topik, komunikatif, tetapi kurang manarik. 9
Isi surat sesuai dengan topic, tatapi kurang komunikatif dan kurang
8
manarik
Isi surat tidak sesuai dengan topic, kurang manarik, tetapi
7
komunikatif
Isi surat tidak sesuai dengan topic, kurang komunikatif, dan kurang
6
manarik
Isi surat tidak sesuai dengan topic, tidak komunikatif, dan tidak
5
manarik

Ejaan dan tanda baca Ejaan dan tanda baca sempurna 10


Kesalahan ejaan dan tanda baca antara 1-3 9
Kesalahan ejaan dan tanda baca antara 4-6 8
Kesalahan ejaan dan tanda baca antara 7-9 7
Kesalahan ejaan dan tanda baca antara 10-12 6
Kesalahan ejaan dan tanda baca antara 13-15 5

Kerapian surat Tulisan terbaca dengan baik dan tidak ada coretan 10
Tulisan terbaca dengan baik tetapi ada coretan 9
Tulisan terbaca dengan baik tetapi ada coretan dan tidak bersih 8
Tulisan sulit dibaca tertapi tidak ada coretan dan bersih 7
Tulisan sulit dibaca, ada coretan, tetapi bersih 6
Tulisan sulit dibaca, ada coretan dan tidak bersih 5
C. NILAI AKHIR MENULIS SURAT PRIBADI

Nilai Akhir = ( skor yang diperoleh dari tiap aspek penilaian) x 2

Contoh: seorang siswa memperoleh skor dari tiap aspek sebagai berikut:
Sistematika surat 10
Bahasa surat/diksi 8
Kesesuaian isi surat dengan topik 7
Ejaan dan tanda baca 9
Kaerapian surat 8

Nilai Akhir = (10+8+7+9+8) x 2


= 42 x 2
= 84

Jadi nilai akhir siswa tersebut adalah 84


PERHITUNGAN NILAI AKHIR DAN KATEGORI PENILAIAN UJIAN PRAKTEK BAHASA SUNDA

A. NILAI AKHIR

Nilai Akhir = (Nilai Akhir Mendengarkan + Nilai Akhir Berbicara + Nilai Akhir Membaca + Nilai Akhir menulis)
4
Contoh:
Misalkan seorang siswa mendapat nilai akhir dari setiap aspek sebagai berikut:
Mendengarkan = 80
Berbicara = 75
Membaca = 60
Menulis = 70

Nilai Akhir = (80+75+60+70)


4
= 285
4
= 71, 25 (Baik)

Jadi nilai akhir ujian praktek bahasa sunda siswa tersebut adalah 71, 25
Jika dibulatkan menjadi 71 (Baik)

B. KATEGORI PENILAIAN

No Kategori Rentang Nilai

1 Sangat Baik 85 100

2 Baik 70 84
3 Cukup 60 69

4 Kurang 50 59

5 Sangat Kurang 0 49
KISI-KISI PRAKTEK UJIAN SEKOLAH (US)
SD/MI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN
BAHASA INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA


DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
KISI-KISI UJIAN PRAKTEK SD/MI TAHUN PELAJARAN 2016-2017

Jenis Sekolah : Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah


Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas : 6 ( Enam )

NO STANDAR KOMPETENSI DAN MATERI INDIKATOR PETUNJUK PELAKSANAAN KRITERIA PENILAIAN KET.
KOMPETENSI DASAR
1 MEMBACA Membaca Disajikan teks 1. Guru memberikan pengarahan 1. Kelancaran
1. Memberikan Berita berita, siswa tentang pelaksanaan dan cara Rentang nilai : 5-25 Disiap- kan
informasi dan dapat penilaiannya. 2. Intonasi teks
tanggapan secara membaca teks 2. Guru menyiapkan teks berita yang Rentang nilai : 5-25 berita.
lisan. berita dengan akan dibaca siswa. 3. Lapal
1.1. Menyampaikan lancar,serta 3. Siswa membaca teks berita dengan Rentang nilai : 5-25 Pilihan 1
pesan/ informasi menggunakan lancar, serta menggunakan lafal, 4. Sikap
yang diperoleh dari lafal,intonasi intonasi yang tepat, secara bergiliran. Rentang nilai : 5-25
berbagai media yang tepat. 4. Guru memberikan penilaian tentang
dengan bahasa yang kemampuan siswa membaca teks Nilai ideal : 100
runtut baik dan berita.
benar.
2. Menganalisis teks Membaca Disajikan teks 1. Guru memberikan pengarahan 1. Kelancaran Disiapkan
percakapan, puisi puisi,siswa tentang pelaksanaan dan cara Rentang nilai : 5-25 teks puisi.
membaca cepat dan dapat penilaiannya. 2. Intonasi
membaca puisi. membaca 2. Guru menyiapkan teks puisi yang Rentang nilai : 5-25 Pilihan 2
puisi dengan akan dibaca siswa. 3. Lapal
2.1. Membaca puisi lafal dan 3. Siswa membaca teks puisi dengan Rentang nilai : 5-25
dengan lafal dan intonasi yang lancar, serta menggunakan lafal, 4. Sikap
intonasi yang tepat. tepat. intonasi yang tepat, secara bergiliran. Rentang nilai : 5-25
4. Guru memberikan penilaian tentang
kemampuan siswa membaca puisi. Nilai ideal : 100

2 MENDENGARKAN Cerita Anak 1. Guru memberikan pengarahan 1. Kesesuaian Disiapkan


Dengan
1. Memahami teks mendengarkan tentang pelaksanaan dan cara ringkasan dengan isi cerita anak
bacaan dan cerita teks cerita penilaiannya. cerita anak.
anak yang anak, siswa 2. Guru menyiapkan teks bacaan Rentang nilai : 5-50
Pilihan 1
dibacakan. dapat pendek yang akan dibacakan, 2. Bahasa
1.1. Menulis hal-hal membuat 3. Guru membacakan teks bacaan Rentang nilai : 5-15
penting/ pokok ringkasan pendek sebanyak dua (2) kali. 3. Tanda baca dan
dari suatu teks cerita anak 4. Siswa mendengarkan dengan Penggunaan huruf
yang dibacakan tersebut seksama. kapital.
5. Siswa membuat ringkasan cerita Rentang nilai : 5-15
anak yang didengar selama 30 4. Tulisan
menit. Rentang nilai : 5-20
6. Guru memberikan penilaian
tentang kemampuan Siswa Nilai ideal : 100
membuat ringkasan cerita anak.
2. Mendengarkan Pengumuman Dengan 1. Guru memberikan pengarahan 1. Kesesuaian Disiapkan
pengumuman dan mendengarkan tentang pelaksanaan dan cara ringkasan dengan isi teks
pembacaan pengumuman, penilaiannya. pengumuman. pengumuma
pantun siswa dapat 2. Guru menyiapkan teks Rentang nilai : 5-50 n
2.1. Mendengarka n menentukan pengumuman yang akan dibacakan, 2. Bahasa
pengumuman isi dan 3. Guru membacakan teks Rentang nilai : 5-15
Pilihan 2
kemudian menyampaika pengumuman sebanyak dua (2) kali. 3. Tanda baca dan
menentukan isi n kembali 4. Siswa mendengarkan pengumuman Penggunaan huruf
dan isinya dalam yang dibacakan guru dengan kapital.
menyampaikan bentuk tulisan seksama. Rentang nilai : 5-15
kembali isinya 5. Siswa menentukan isi pengumuman 4. Tulisan
6. dan menyampaikan kembali isi Rentang nilai : 5-20
pengumuman yang didengar selama
30 menit dalam bentuk tulisan Nilai ideal : 100
(ringkasan).
7. Guru memberikan penilaian
tentang
kemampuan siswa membuat
ringkasan isi pengumuman .
3 MENULIS Membuat Disajikan 1. Guru memberikan pengarahan 1. Ketepatan isi Disiapkan
3. Memahami cara- surat resmi. ilustrasi tentang pelaksanaan dan cara Rentang nilai : 5-40 ilustrasi
cara menyusun tentang isi penilaiannya. 2. Ketepatan susunan tentang isi
naskah pidato, surat resmi, 2. Guru menyiapkan teks menyajikan bagian-bagian surat surat resmi.
drama, dan menulis siswa dapat ilustrasi tentang isi surat resmi. resmi
surat resmi. membuat 3. Siswa membaca teks ilustrasi Rentang nilai : 5-20
3.1. Menulis surat surat resmi tentang isi surat resmi. 3. Pilihan kata, tanda
resmi dengan dengan 4. Siswa menulis surat resmi sesuai baca dan Penggunaan
memperhatikan memperhatika dengan ilustrasi yang disajikan. huruf kapital.
pilihan kata sesuai n pilihan kata 5. Guru memberikan penilaian Rentang nilai : 5-20
dengan orang sesuai dengan tentang kemampuan siswa menulis 4. Tulisan
yang dituju. orang yang surat resmi. Rentang nilai : 5-20
dituju. Nilai ideal : 100
BERBICARA Memerankan Disajikan 1. Guru memberikan pengarahan 1. Kelancaran Disiapkan
4 4. Memberikan drama tentang pelaksanaan dan cara Rentang nilai : 5-25 naskah
naskah drama
pendapat tentang pendek pendek, siswa penilaiannya. 2. Intonasi drama
persoalan faktual dan dapat 2. Guru menyiapkan naskah drama Rentang nilai : 5-25 pendek
memerankan drama memerankan pendek anak yang akan diperankan 3. Lapal anak.
pendek anak. drama pendek siswa. Rentang nilai: 5-25
4.2 Memerankan anak dengan 3. Siswa membaca naskah drama 4. Sikap
drama pendek lafal, intonasi, pendek anak yang telah disediakan Rentang nilai: 5-25
anak dengan lafal, dan ekspresi dan berlatih dengan kelompoknya
intonasi, dan yang tepat. dalam waktu 20 menit
ekspresi yang 4. Siswa secara berkelompok Nilai ideal : 100
tepat memerankan naskah drama pendek
anak di depan kelas.
5. Guru memberikan penilaian
tentang kemampuan siswa dalam
memerankan drama pendek anak.

Jumlah nilai ideal : 400


Jumlah Nilai yang diperoleh
Nilai akhir : ------------------------------------- X 100
Jumlah nilai ideal

Catatan : Setiap aspek penilaian disajikan 2 (dua) pilihan, Guru penguji dapat memilih salah satunya.
Contoh : Aspek Membaca
Pilihan 1 : Membaca berita
Pilihan 2 : Membaca Puisi
Guru penguji dapat memilih salah satunya misalnya membaca berita yang akan diujikan
ASPEK MEMBACA

Pilihan 1 : Membaca berita Rayakan Hari Jadi, Purwakarta Mengusung Tema Etnik

Liputan Purwakarta TV :
Pemirsa,
Mulai akhir Juli hingga bulan Agustus mendatang, akhir pekan di Purwakarta akan terasa berbeda. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam rangka
memperingati Hari Jadi Purwakarta ke-185 dan Hari Jadi Kabupaten Purwakarta ke-48 akan menggelar berbagai acara untuk disuguhkan kepada seluruh masyarakat.
Tema besar Sampurasun Purwakarta World Ethnic Festival pun menjadi Tag Line acara tahunan kali ini yang rangkaian acaranya akan dimulai pada Hari Rabu 20 Juli
2016.
Bupati Purwakarta Bapak H. Dedi Mulyadi, SH. menegaskan tema etnik sengaja dia angkat karena kebudayaan sudah menjadi isu sentral di Purwakarta dan Jawa
Barat. Selama itu dia menilai, penjaga tradisi dan etnik sudah mulai terpinggirkan di tatanan nasional, sehingga dirinya merasa perlu untuk menegaskan kembali bahwa
nusantara ini dibangun dalam kerangka etnik yang tersebar di seluruh wilayah. Kelangsungan budaya lokal hari ini terancam oleh arus industrialisasi yang massif. Acara
ini bukan sekedar hanya berfestival, tetapi acara ini bertujuan menyuarakan nilai-nilai kearifan budaya agar dunia mengetahui berbagai budaya yang harus mereka
jaga. Di Indonesia, masih banyak masyarakat adat yang keberadaannya harus lebih dimaksimalkan untuk menjaga nilai kebudayaan.
Rangkaian Hari Jadi ini akan diawali oleh Sawala Karahayuan yang berisi Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Purwakarta di Taman Maya Datar
Purwakarta Rabu 20 Juli mendatang. Selain itu, Panggung Tatar Sunda Cirebonan, Panggung Nusantara, Helaran Budaya Provinsi dari seluruh Indonesia, Semarak
Kemerdekaan dan Pawai Mobil Hias, Rekor MURI Pengucapan Sampurasun dan Karnaval Sampurasun World Ethnic Festival yang akan diisi oleh 10 Negara. Rangkaian
acara peringatan hari jadi ini akan berakhir pada Sabtu, 27 Agustus mendatang.
ASPEK MEMBACA
Pilihan 2 : Membaca Puisi (Pilih salah satu puisi)
TANGAN IBU
Karya : NH-76

Tangan itu , pernah membelai, memeluk, menyuapi aku


terasa nyaman, hangat dan menenangkan
Pernah satu masa tangan itu menyentilku
Sampai aku terisak dan sedih

Namun ku sadari
Semua itu dilakukan dengan penuh kasih sayang
Kini aku merasakan tulusmu dalam membesarkan dan mendidikku
Menjadikan aku berhati-hati dalam melangkah

Tangan itu memberi aku pelajaran


Arti baik dan buruk
Arti salah dan benar
Arti bahaya dan tidak

Tangan itu, tangan Ibu


Dulu tangan itu begitu indah, kini keriput menyelimuti, karena dimakan waktu
Meski begitu, rasa tangan itu masih tetap sama
Raihan dan pelukan tangan ibu sungguh melelapkan

PAK TUA
Karya : NH-76
Langkah Pak Tua terseok-seok
Badanmu selalu membungkuk
Beban dipundakmu, membuatmu tak mampu berdiri tegap
Berkeliling telanjang kaki, menjajakan dagangan

Peyeeum... tape bendul, Peyeeeum tape bendul maniis


Teriakanmu selalu terdengar di siang hari
Tanpa mengeluh lelah dan letih
Semangat diri mencari nafkah, berharap ada pembeli

Meski kini usiamu tak muda lagi


Kaki itu terus melangkah menjemput rezeki
Tak sedikitpun dalam benakmu menengadahkan tangan
Harap dan pintamu hanya pada Tuhan

ASPEK MENDENGARKAN

Pilihan 1 : Mendengarkan Cerita

Cerita Rakyat Telaga Warna : Putri Angkuh dan Kalung Permata

Di Jawa Barat, ada sebuah telaga yang diberi nama Telaga Warna. Pada saat cuaca sedang cerah, telaga ini akan memantulkan war na- warni yang indah. Konon,
Telaga Warna berasal dari air mata Ratu Purbamanah. Ratu Purbamanah dan Raja Suwartalaya adalah pemimpin Kerajaan Kutatanggeuhan di Jawa Barat. Mereka
memerintah dengan arif dan sangat dicintai rakyatnya. Mereka mempunyai seorang putri yang cantik, yaitu Gilang Rukmini. Orangtuanya sangat memanjakan Gilang
Rukmini, karena ia adalah anak satu- satunya. Hal ini membuat Gilang Rukmini bersifat kurang baik. la akan marah dan bertindak kasar jika keinginannya tidak dipenuhi.
Walau begitu, orangtua dan rakyat tetap menghargai dan menyayanginya.

Ketika Gilang Rukmini berusia 17 tahun, Raja mengadakan pesta untuknya. la mengundang seluruh rakyat untuk datang. Rakyat pun memusyawarahkan hadiah
yang akan diberikan kepada sang Putri. Mereka mengumpulkan uang dan memanggil seorang pengrajin perhiasan yang terkenal. Lalu, jadilah sebuah kalung bertahta
permata warna-warni yang sangat indah. Pesta di mulai, ketika Raja dan Ratu muncul untuk menyapa rakyatnya, mereka segera disambut dengan gembira oleh rakyat.
Begitupun ketika Gilang Rukmini muncul. Rakyat pun memberikan hadiah yang mereka siapkan. Raja Suwartalaya membuka hadiah tersebut dan menemukan sebuah
kalung yang sangat indah."Putriku saying, pakailah kalung ini, hadiah tanda cinta rakyat kepadarnu," kata Raja kepada putrinya. "Kalung ini sangat cantik, Nak. Pakailah,
kalau tidak rakyat akan kecewa," ujar Ratu Purbamanah. Gilang Rukmini menatap hadiah kalung itu dengan wajah sebal, Apa yang indah dari kalung ini, Ibunda ?
Bentuknya sangat kampungan dan tidak menarik. Aku malu memakainya! Lalu ia menghempaskan kalung tersebut ke lantai, sehingga butir-butir permatanya tercecer.
Semua tercengang melihat sikap Gilang Rukmini. Tiba-tiba terdengar suara tangis Ratu Purbamanah. Ia sangat sedih dengan sikap anaknya yang angkuh itu. Tangisnya
sangat memilukan hati. Air mata sang ratu terus mengalir. Karena derasnya air mata itu, terbentuklah genangan. Tiba-tiba muncullah mata air dihalaman istana, makin
lama genangan semakin tinggi dan akhirnya menenggelamkan Kerajaan Kutatanggeuhan menjadi sebuah telaga yang sangat indah. Pada hari yang cerah, telaga itu
memantulkan warna-warni yang indah yang konon berasal dari kalung Gilang Rukmini yang masih berada di dasar telaga.
ASPEK MENDENGARKAN

Pilihan 2 : Mendengarkan Pengumuman

PANITIA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL


SD NEGERI PURWAKARTA
Jalan Veteran No 20 Purwakarta

PENGUMUMAN

Sehubungan pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2017, diberitahukan kepada seluruh peserta didik kelas 4 6 SD Negeri Purwakarta hal-hal
berikut ini :

1. Sekolah akan mengadakan lomba cerdas cermat antar kelas 4,5, dan 6 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16-18 April 2017 di Aula SDN Purwakarta .
Diharapkan setiap kelas mendaftarkan 3 orang wakilnya.
2. Babak final cerdas cermat dilaksanakan pada tanggal 15 April 2017.
3. Penyerahan hadiah bagi pemenang dilaksanakan bersamaan dengan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional pada hari Selasa 2 Mei 2017. Upacara
dilaksanakan pukul. 07.30 dan diikuti semua peserta didik.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima- kasih.

Purwkarta, 10 April 2017


Ketua Panitia

Slamet, M.Pd.
ASPEK MENULIS
Ilustrasi isi Surat Resmi
SDN Munjul Jaya yang beralamatkan di Jl. Rawasari No.146 Purwakarta, No. Tlp. (0264) 205061, membuat surat yang ditujukan kepada orang tua siswa
kelas VI, surat itu memberitahukan kepada Bapak/ Ibu orang tua siswa kelas VI SDN Munjul Jaya, bahwa untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang sejarah
dan perkembangan kota Purwakarta, sekolah bermaksud mengadakan kegiatan kunjungan ilmiah ke Museum Diorama (Bale Panyawangan Diorama) Purwakarta.
Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada : Hari Sabtu, 21 April 2017, Pukul 09.00 s.d. 12.30 tempat yang dikunjungi adalah Museum Diorama yang berada
di Jalan Kol. Kornel Singawinata, Purwakarta.

Pihak sekolah mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu orang tua siswa untuk memberikan izin kepada Putra/Putrinya mengikuti kegiatan tersebut. Surat
dibuat oleh Kepala Sekolah Ibu Wahyuningsih, M.Pd., pada tanggal 15 April 2017, dengan 1 lampiran dan No. surat No: 021 / SD MJ PWK / 04 / 2017.
ASPEK BERBICARA
Memerankan drama pendek
Naskah Drama
Tema Pendidikkan

Irwan : Apa yang biasa kamu lakukan bila selesai shalat isa ?
Nina : Tentu belajar dong!
Irwan : Kalau kamu, Dio?
Dio : Belajarlah, masa main game.
Jaka : Aku lebih memilih main game,soalnya asyik sih.
Irwan : Apa, asyik?. Iya sih main game memang asyik,tapi biasanya suka lupa waktu.
Nina : Benar tuh,suka lupa waktu!
Jaka : Kan di sekolah juga sudah belajar, mengapa malamnya harus belajar lagi ?
Ratna : Ada apa si,boleh aku gabung ?
Nina : ooh, tentu boleh!
Ratna : Menurutku justru belajar di rumah sangat penting agar kita bisa lebih paham materi yang telah diajarkan oleh guru.
Jaka : Ah, terserah akulah!
Nina : Eeeh ga bisa begitu dong. Kamukan sahabat kita kalau kamu malas belajar takut nanti tidak lulus ujian.
Dio : Iya benar itu!
Irwan : Aku sependapat dengan Nina!. Sebagai sahabat kita harus saling mengingatkan.
Ratna : Mulai sekarang kamu harus mau belajar di rumah, agar kita semua lulus diujian nanti dan bisa melanjutkan ke SMP yang sama.
Nina : Tak ada kata terlambat, Jaka.
Jaka termenung sejenak, kemudian ia menghampiri teman-temannya.
Jaka : Baiklah teman-teman terimakasih atas semua nasihatnya, mulai saat ini aku berjanji akan rajin belajar, aku takut tidak lulus juga
tidak bisa masuk SMP bersama kalian.
Irwan,Dio,Nina dan Ratna sangat gembira mereka serempak berbicara :
Nah gitu dong,baru itu teman kita!.
Kunci Jawaban Surat Resmi
SEKOLAH DASAR NEGERI MUNJUL JAYA PURWAKARTA
JL. RAWASARI II NO. 146 PURWAKARTA
NO. TELP. (0264) 205061
No : 021 / SD MJ PWK / 04 / 2017 Purwakarta, 15April 2017
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pemberian Izin Kunjungan Ilmiah

Yth
Bapak /Ibu orang tua siswa
Kelas VI SDN Munjul Jaya Purwakarta
Di
Tempat

Dengan hormat,
Bersama surat ini , kami beritahukan kepada Bapak/ Ibu orang tua siswa kelas VI SDN Munjul Jaya Purwakarta, bahwa untuk meningkatkan pengetahuan
siswa dalam bidang sejarah dan perkembangan Kota Purwakarta, kami bermaksud mengadakan kegiatan kunjungan ilmiah. Kegiatan tersebut merupakan
kunjungan ke Museum Diorama Purwakarta. Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 21 April 2017


Pukul : 10.00 s.d. 12.30
Tempat : Museum Diorama , Jalan Kol.Kornel Singawinata Purwakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu orang tua siswa untuk memberikan izin kepada Putra/Putrinya untuk mengikuti
kegiatan tersebut. Atas perhatian dan kerja sama bapak ibu, kami ucapkan terima kasih.
Purwakarta, 15 April 2017
Kepala SDN Munjul Jaya
Ttd

Wahyuningsih, M.Pd.
FORMAT PENILAIAN UJIAN PRAKTEK BAHASA INDONESIA

ASPEK PENILAIAN
NO. NAMA SISWA JUMLAH NILAI
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Keterangan : A = Mendengarkan C = Berbicara
B = Membaca D = Menulis

Nilai Maksimal 4 X 100 = 100


4
Purwakarta, April 2017

Penguji 1 Penguji 2

NIP. NIP
KISI-KISI PRAKTEK UJIAN SEKOLAH (US)
SD/MI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA


DINAS PENDIDIKAN
KISI-KISI UJIAN PRAKTEK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
(US PRAKTEK SD/MI)
TAHUN AJARAN 2016-2017
Mata Pelajaran : IPA

No Standar
Kompetensi Dasar Indikator Uraian Kegiatan Keterangan
Urut Kompetensi

1 5. Memahami 5.1. Mendeskripsikan Membuat Untuk membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik, kita
hubungan antara hubungan antara Elektromagnet membutuhkan paku yang cukup besar, kawat kumparan, dan batu
gaya, gerak, & gaya, gerak, dan baterai sebagai sumber arus listriknya.
energi serta energi melalui Cara pembuatan magnet dengan mengalirkan arus listrik sebagai
fungsinya percobaan(gaya berikut :
gravitasi, gaya a) Lilitkan paku dengan kawat kumparan. Semakin banyak
gesek, gaya magnet) kumparan maka kemagnetannya akan semakin kuat
b) Sambungkan kedua kawat kumparan pada batu baterai.
c) Dekatkan paku tersebut dengan jarum atau paku payung maka
jarum dan paku payung akan menempel pada paku.

2 6. Menerapkan 6.1. Mendeskripsikan Membutikan Sifat Alat dan bahan:


sifat-sifat cahaya sifat-sifat cahaya cahaya merambat 1. Lilin 4. Paku
melalui kegiatan lurus 2. Tiga jepitan kayu 5. Korek api
membuat suatu 3. Karton tebal ukutan 15 cm 15 cm (3 buah) 6. Spidol
karya/ model
Langkah Kegiatan
1. Lubangi bagian tengah karton dengan paku yang berukuran
cukup besar.
2. Tegakkan ketiga karton yang telah dilubangi bagian tengahnya
dengan menggunakan jepitan kayu.
3. Beri nama masing-masing karton, yaitu A, B, dan C dengan
spidol.
4. Atur letak karton sehingga ketiga lubang karton tersebut sejajar.
5. Letakkan lilin yang telah dinyalakan dengan menggunakan
korek apidi depan karton A.
6. Lihatlah nyala lilin dari karton C, apakah nyala lilin terlihat?
7. Geser karton A sedikit ke arah kiri atau kanan, kemudian
lakukan langkah 6!
8. Kembalikan karton A ke posisi awalnya, kemudian geser karton
B sedikit ke kiri atau ke kanan. Lakukan langkah 6!

9. Apa kesimpulanmu dari kegiatan tersebut?

3 2. Memahami cara 2.3. Mengidentifikasi Mencangkok A. Alat dan bahan:


perkembangbiak cara 1. Pisau tajam
an makhluk perkembangbiakan 2. Plastik
hidup hewan dan 3. Tali plastik
tumbuhan 4. Sabut kelapa
5. Tanah subur

B. Langkah kegiatan
1. Pilihlah salah satu pohon yang akan dicangkok. Kemudian
pilih salah satu cabang pohon yang sudah agak tua. Batang
yang dipilih haruslah batang yang lurus.
2. Buat sayatan melingkar sepanjang 10 cm. Kemudian kupas
kulitnya!
3. Hilangkan bagian kambiumnya dengan cara mengerik
bagian yang di rasakan berlendir!
4. Tutup sayatan tersebut dengan tanah yang subur! Bungkus
tanah tadi dengan sabut kelapa atau plastik! Kemudian ikat
pada kedua bagian ujungnya!

4 7. Mempraktikkan 7.2. Menyajikan Membuat Model Alat dan Bahan


pola informasi tentang Lampu Lalulintas 1. Kayu
2. Tiga buah lampu kecil 5 watt (warna kuning, merah, hijau)
penggunaan dan perpindahan dan 3. Tiga buah dudukan lampu
perpindahan perubahan energy 4. Baterai 3 volt
energy listrik 5. Empat buah paku payung logam
6. Satu buah klip logam
7. Kabel

Langkah Kerja
1. Perhatikan gambar di bawah ini.

2. Buatlah dudukan kayu seperti Gambar a.


3. Pasanglah tiga buah tempat dudukan lampu pada kayu,
kemudianlampu warnahijau, kuning, dan merah dipasangkan secara
berurutan. Perhatikan Gambar b.
4. Pasangkan empat buah paku payung dan klip pada kayu, usahakan
jaraknyasama sehingga ketika klip dipindah-pindahkan dapat
menyentuh paku payung.Perhatikan Gambar c.
5. Sambungkan baterai, lampu, dan paku payung dengan kabel.
Perhatikan Gambar d.
Pentunjuk Umum

1. Materi praktek dipilih salah satu dari 4 materi yang disajikan


2. Waktu disesuaikan dengan jadwal prktek

Penskoran

1. Rentang nilai 1 sd. 100


2. Penilaian diserahkan kepada guru Penguji
KISI-KISI PRAKTEK UJIAN SEKOLAH (US)
SD/MI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN
BAHASA INGGRIS

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA


DINAS PENDIDIKAN
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH PRAKTIK

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris


Kelas VI
Tahun Ajaran : 2016 / 2017

Petunjuk!
1. Pelaksanaan Ujian Praktik Bahasa Inggris diserahkan kepada guru masing-masing satuan pendidikan.
2. Ujian Praktik Bahasa Inggris dapat dilaksanakan secara mandiri maupun klasikal.
3. Ujian Praktik Bahasa Inggris harus mencakup empat keterampilan berbahasa yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.
4. Guru dapat mengembangkan sendiri soal ujian tulis dengan tetap memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan.
5. Penilaian Ujian Praktik bahasa Inggris merupakan gabungan hasil pengolahan skor uji keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.

Keterangan
No Standar Kompetensi Lulusan Kemampuan yang diuji Indikator
1 2 3 4 5
1 Menyimak:
Memahami instruksi, informasi, dan Memahami instruksi yang disampaikan secara Siswa dapat memahami tiga instruksi yang
cerita sangat sederhana yang lisan dalam konteks kelas, sekolah, dan disampaikan guru .
disampaikan secara lisan dalam konteks lingkungan sekitar.
kelas, sekolah, dan lingkungan sekitar.

2 Berbicara:
Mengungkapkan makna secara lisan Mengucapkan salam dan mengenalkan Siswa dapat mengucapkan salam dan
dalam wacana interpersonal dan diri dengan lafal dan intonasi yang tepat mengenalkan diri dengan lafal dan intonasi
transaksional sangat sederhana dalam yang tepat
bentuk instruksi dan informasi dalam
konteks kelas, sekolah, dan lingkungan
sekitar

3 Membaca: Membaca nyaring suatu dialog sangat Siswa dapat membaca nyaring suatu dialog
Membaca nyaring dan memahami makna sederhana yang disampaikan secara tertulis dengan pelafalan dan intonasi yang benar.
dalam instruksi, informasi, teks dalam konteks kelas, sekolah, dan lingkungan
fungsional pendek, dan teks deskriptif sekitar
bergambar sangat sederhana yang
disampaikan secara tertulis dalam
konteks kelas, sekolah, dan lingkungan
sekitar
4 Menulis: Menuliskan kegiatan dengan kalimat yang Siswa dapat menuliskan tiga kegiatan dengan PG
Menuliskan kata, ungkapan, dan teks benar. kalimat yang benar.
fungsional pendek sangat sederhana
dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.
RUBRIK PENILAIAN UJIAN SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
UJIAN PRAKTIK

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris


Jumlah Soal : 4 Soal

PENSKORAN BAHASA INGGRIS UJIAN PRAKTIK

NO KRITERIA JAWABAN SKOR SKOR MAKSIMAL


1 Melakukan tiga instruksi dengan benar 3
Melakukan dua instruksi dengan benar 2 3
Melakukan satu instruksi dengan benar 1
Tidak melakukan/salah 0

2 Mengucapkan salam dan mengenalkan diri 2


dengan lafal dan intonasi yang tepat 2
Mengucapkan salam atau mengenalkan diri 1
dengan lafal dan intonasi kurang tepat
Tidak mengucapkan salam dan tidak 0
mengenalkan diri

Membaca lancar, lafal dan intonasi sempurna 10


3 Membaca lancar, lafal dan intonasi kurang 6-8 10
sempurna
Membaca lancar, lafal atau intonasi tidak tepat 35

Membaca kurang lancar, lafal dan intonasi salah 12

Tidak membaca 0

4 Menuliskan tiga kegiatan atau lebih dengan 5


menggunakan kalimat yang benar
Menuliskan 2 (dua) kegiatan dengan 4 5
menggunakan kalimat yang benar
Menuliskan 1 (satu) kegiatan dengan 3
menggunakan kalimat yang benar
Menuliskan an kegiatan dengan kalimat yang 1-2
kurang tepat
Tidak Menuliskan 0

Skor maksimal untuk praktik wajib 20

NILAI AKHIR = Skor perolehan X 5


Skor maksimal
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
NASKAH UJIAN SEKOLAH (US) PRAKTIK SD/ MI
MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS
TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017

Menyimak
Indicator : Siswa dapat memahami tiga instruksi yang disampaikan guru .

Giving Instruction :
1. Open your book! = buka bukumu!
2. Close the door, please! = tolong tutup pintunya!
3. Be quite, please! = tolong tenang!
4. Move the chair! = pindahkan kursi itu!
5. Open the window! = buka jendela itu!
6. Stand up, please! = tolong berdiri!
7. Please read the rules first! = tolong baca peraturannya dulu
8. Read that book! = Bacalah buku itu
9. Get rid of those things! = Singkirkan barang-barang itu
10. Close your eyes = Tutuplah matamu
11. Please sweep this floor = Tolong sapulah lantai ini
12. clean this room please = Tolong bersihkan ruangan ini

Berbicara
Indicator : Siswa dapat mengucapkan salam dan mengenalkan diri dengan lafal dan
intonasi yang tepat
Contoh memberi salam dan perkenalan

Teks 1
Good morning everyone. Let me introduce myself in a short time. I am Muhammad Anjar and
you can call me Anjar. I was born in Purwakarta, June 21st 2004. It means that Im twelve
years old right now. Here, I live at Jln Raya Purwakarta. My house actually is not far from this
school and you are only to ride for about 100 m to the east.
I have a nice hobby and that is writing and playing football. In my house, I live with my
parents named Mr. and Mrs. Wibawa. Both of them work as entrepreneur. My father manages
his futsal shoes business while my mother is managing her Batik dress business. I love them
very much and Im actually five brothers. I have two elder sisters and two younger brothers.
My first sister is 22 years old named Andina Rizki and now she has been a student of
Indonesian University especially for English Literature. Next to my second sister who has
been 20 years old named Andien Aulia and she is studying at Gajah Mada University especially
for Psychology. I think, I will not tell more about my brothers because it consumes time too
much.
Thats all and I would say thank to your attention. Good morning everyone, nice to see you.

Teks 2
Good morning my dear friends. Allow me to introduce myself for a couple of minutes. My
complete name is Indra Herwawan and my nickname is Hendra. So you can call me by Hendra
not Hermawan. I was born in Purwakarta, June 21st 1994. It was a long time and about
eighteen years ago right?Im a very new person here because I just moved from Purwakarta to
this capital city two days ago. When the first time live in Purwakarta, I feel very hot but it has
been a normal condition for me right now. In Purwakarta, I had a unique hobby that was
speedcubing. It was a brain to play the Rubiks cube faster and faster. Below is the picture of
Rubiks cube.I also spend my time to play football and listening to the music when I get bored
at home. But, when I live in Purwakarta, I even have no idea to play football with my friends.
Because, here I am a stranger and havent got friend yet. I live in Jl Raya Purwakarta,
Purwakarta. Its approximately five kilometers from this school and I come here by bus.
In my house, I live with my parents and my twin sisters called Andin and Andina. My parents
are Mr. Darmawan Sahreza and Mrs. Maia Sahreza. My father works as an engineer in one of
the big company in Purwakarta, while my mother works as an accountant in insurance
company. My younger sisters are 5th grade of elementary school and both of them are ten
years old.
Thats the end of my introduction and nice to meet you my friends..

Teks 3
Good morning all, allow me to introduce myself in. My name is Ayu Dian Oktarin. I was born in
Lampung on 12 August 2005. I now live in Purwakarta city. Right now I stayed at my uncles
house.
Now allow me to introduce myself further. I like things that smell of adventurous, and small
things like reading, watching, and spent my free time by doing nothing. Okay now about me
and my family, I am one of the two sisters, I have a little sister, and she is in high school. My
father is a fisherman named Muhammad Alli. While my mother is a plain housewife.I love my
family more than anything. Well thats my introduction this time. Pleased to meet you

Membaca
Indikator : Siswa dapat membaca nyaring suatu dialog dengan pelafalan dan intonasi yang
benar.
Practice this dialogue with your friend in front of the class!
John : Do you like Indonesian dishes?
Tom : Yes, They are very delicious.
John : What is the principal food of Indonesia?
Tom : Our principal food is rice.
John : Just only rice?
Tom : No, we eat it with some spice like meat, vegetable, and so on.
John : What do you eat here in Indonesia?
Tom : Sometime I also eat rice like fried rice, Soto, and meat balls.
John : So you are not a difficult person in eating.
Tom : Because they are also nice and many kinds I like it.
John : What time do you generally dinner?
Tom : I usually have dinner at seven thirty.
John : Will you dinner with me tonight?
Tom : Thank you, where will we meet?
John : I will be waiting for you at home.
Tom : Okey. I will pick you up.
Menulis
Indicator : Siswa dapat menuliskan tiga kegiatan dengan kalimat yang benar.

Tulislah dalam bahasa Inggris!


1. Saya berangkat ke sekolah pukul 05.30 pagi dengan memakai sepeda.
2. Saya suka membantu orang tua membersihkan rumah.
3. Saya suka bermain sepakbola di sore hari.
4. Saya mengerjakan tugas sekolah malam hari.
5. Saya sarapan pagi di sekolah bersama teman-teman.
6. Pada sore hari saya memberi makan binatang peliharaan saya.
KISI-KISI PRAKTEK UJIAN SEKOLAH (US)
SD/MI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA


DINAS PENDIDIKAN
KISI-KISI SOAL PRAKTEK

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Jumlah Soal : Praktek (6 soal)


Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Alokasi Waktu : 3 x 35 menit/Disesuaikan
Kelas/ Semester : VI / II Penyusun : Tim PAI Kabupaten

N Kompetensi Yang Materi Indikator Skor No K


o diujikan Maksi Soa et
mal l
1 2 3 4 5 6 7
1. Melaksanakan Fiqih Siswa dapat
Wudhu dengan Bab Wudhu melakukan tata cara
benar wudhu dengan benar 30 2

2. Mengumandangkan Bacaan dan Siswa dapat


Adzan dan Iqomah Tata cara mengumandangkan 20 3
Adzan juga adzan dengan benar
Iqamah Siswa dapat
mengumandangkan
iqamah dengan benar
3. Melaksanakan Fiqih Siswa dapat
Shalat dengan benar Bab Shalat memperagakan 50 4
gerakan, bacaan,
keserasian, bacaan
dengan gerakan dan
tumaninah dengan
dengan benar
4. Membaca ayat Al-Quran Siswa dapat membaca,
pilihan dan surat- Al-Maidah 2-3, mengafal dan menulis 40 1
surat pendek dalam dan al-Hujurat salah satu surat pilihan
al-Quran 12-13
Surat Al-maun,
al-Fiil, at-Tiin,
al-Falaq
5. Menulis surat-surat Al-Quran Siswa dapat
pendek pilihan Surat al- melafalkan/menghafal 20 5
Fatihah, al- surat-surat pendek
Kautsar, Al- pilihan
ikhlas, al-
Kafirun, Al-
Maun, dan an-
Nas, dan an-
Nasr
6. Menghafal surat- Al-Quran Siswa dapat
surat pendek pilihan Surat at-Tiin, menghafal surat-surat 40 6
al-Asr, al-Fiil, pendek pilihan
al-Maun, al-
Kafirun, al-
Falaq 1-5
PANDUAN UJIAN PRAKTIK
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

I. Materi Ujian Praktik


A. Aspek Al-Quran
1. Standar Komptensi Lulusan;
Membaca, menulis dan menghafal, surah-surah pendek pilihan dalam Al-Quran, mulai
dari QS. Al-Fatihah sampai Surah Al-Alaq dan ayat pilihan pada surah Al-Maidah ayat
3 dan al-Hujurat ayat 13

2. Kemampuan yang Diuji:


1. Membaca salah satu ayat pilihan pada surat al-Maidah ayat 2-3 dan al-Hujurat ayat
12-13, serta surat pendek pilihan yaitu surat At Tiin, Al Fiil, Al Maun, Al Falaq
2. Menulis salah satu surah pilihan yaitu surah Al Fatihah, Al Kautsar, Al Kafirun, An
Nasr, Al Ikhlas, An Nas
3. Menghafal salah satu surat pendek pilihan yaitu surat At tiin, Al Asr, Al Fiil, Al
Maun, Al Kafirun, Al Falaq
3. Indikator:
a. Peserta didik dapat membaca salah satu ayat pilihan pada surat al-Maidah ayat 2-3
dan al-Hujurat ayat 12-13, serta surat pendek pilihan yaitu surat At Tiin, Al Fiil,
Al Maun, Al Falaq

b. Peserta didik dapat menghafal salah satu surat pendek pilihan yaitu surat At tiin, Al
Asr, Al Fiil, Al Maun, Al Kafirun, Al Falaq

c. Peserta didik dapat menulis salah satu surah pilihan yaitu Surah Al Fatihah,
Al Kautsar, Al Kafirun, An Nasr, Al Ikhlas, An Nas

4. Materi
a. Membaca
Membaca satu ayat pilihan dan surah pendek pilihan, yaitu sebagai berikut :
1) Surah Al-Maidah ayat 2-3
2) Surah Al-Hujurat ayat 12-13
3) Surah At Tiin
4) Surah Al Fiil
5) Surah Al Maun
6) Surah Al Falaq
b. Menulis
Menulis satu surah pendek pilihan, yaitu sebagai berikut :
1) Surah Al Fatihah
2) Surah Al Kautsar
3) Surah Al Kafirun
4) Surah An Nasr
5) Surah Al Ikhlas
6) Surah An Nas
1
c. Menghafal
Menghafal satu surah pendek pilihan, yaitu sebagai berikut :
1) Surah At Tiin
2) Surah Al Asr
3) Surah Al Fiil
4) Surah Al Maun
5) Surah Al Kafirun
6) Surah Al Falaq

4. Aspek Penilaian
a. Membaca
Aspek yang dinilai: Fasih, Tajwid dan kelancaran membaca
b. Menulis
Aspek yang dinilai: Ketepatan huruf dan kerapian dalam menulis
c. Menghafal
Aspek yang dinilai: Fasih, penguasaan Tajwid Kelancaran dalam menghafal

B. Aspek Fiqih

1. Standar Komptensi:
Mengenal dan melaksanakan Rukun Islam mulai dari bersuci (thaharah) sampai zakat
serta mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji.

2. Kemampuan yang diuji:


a. Memraktikkan wudhu dengan baik dan benar.
b. Memraktikkan Adzan / Iqomah
c. Memraktikkan shalat lima waktu dengan tertib, tumaninah, dan benar.

3. Indikator:
a. Peserta didik dapat memraktikkan wudhu dengan tertib dan benar
b. Peserta didik dapat memraktikkan Adzan / Iqomah dengan benar
c. Peserta didik dapat memraktikkan shalat wajib dengan tertib, tumaninah dan benar

4. Materi:
a. Praktik wudhu
b. Adzan / Iqomah
c. Praktik shalat

5. Aspek penilaian
a. Praktik wudhu
Gerakan, tertib, dan doa setelah wudhu.

b. Praktik Adzan / Iqomah


Ketepatan Lafadz dan Lagu

c. Praktik shalat
Bacaan, gerakan, keserasian bacaan dan gerakan shalat, tumaninah, dan tertib

2
II. PEDOMAN PENILAIAN

SKOR SKOR
ASPEK YANG DINILAI
MAKSIMAL PEROLEHAN
A. Aspek Al-Quran
1. Membaca
a. Tajwid 15
b. Kelancaran 15
c. Fasih 10
2 Menulis
a. Ketepatan huruf 10
b Kerapian dalam menulis 10
2. Menghafal
a. Kelancaran 10
b. Tajwid 15
c. Fasih 15

Jumlah Skor A :Aspek Al Qur'an 100

B. Aspek Fiqih
1. Wudhu
a. Gerakan 13
b. Tertib 10
c. Doa setelah wudhu 7
2. Adzan / Iqomah
a. Ketepatan Lafadz 10
b. Lagu 10
3. Sholat
a. Bacaan 12
b. Ketepatan gerakan 12
c. Keserasian bacaan dan gerakan 10
d. Tumaninah 8
e. Tertib 8
Jumlah Skor B : Aspek Fiqih 100

Pengolahan Nilai :
Nilai Akhir : Skor A + Skor B
2

3
LEMBAR PENILAIAN
UJIAN PRAKTIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
NOMOR UJIAN :.............................................................

NAMA PESERTA DIDIK :............................................................

SKOR SKOR
ASPEK YANG DINILAI
MAKSIMAL PEROLEHAN
A. Aspek Al-Quran
1. Membaca
a. Tajwid 15
b. Kelancaran 15
c. Fasih 10
2 Menulis
a. Ketepatan huruf 10
b Kerapian dalam menulis 10
2. Menghafal
a. Kelancaran 10
b. Tajwid 15
c. Fasih 15
Jumlah Skor A :Aspek Al Qur'an 100

B. Aspek Fiqih
1. Wudhu
a. Gerakan 13
b. Tertib 10
c. Doa setelah wudh u 7
2. Adzan / Iqomah
a. Ketepatan Lafadz 10
b. Lagu 10
3. Sholat
a. Bacaan 12
b. Ketepatan gerakan 12
c. Keserasian bacaan dan gerakan 10
d. Tumaninah 8
e. Tertib 8
Jumlah Skor B : Aspek Fiqih 100

............................... ,...........................2017
Pengolahan Nilai : Penguji

Nilai Akhir : Skor A + Skor B


2 _
KISI-KISI PRAKTEK UJIAN SEKOLAH (US)
SD/MI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAH RAGA (PJOK)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA


DINAS PENDIDIKAN
KISI KISI US PRAKTEK PJOK SD / MI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

NO KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR ALAT -ALAT KETERANGAN


1. SEPAKBOLA Melakukan gerakan menedang bola ke Bola
4.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi
target. (shooting). Corong
pola gerak dasar yang dilandasi
Melakukan gerakan menggiring bola. Stop wach
konsep gerak dalam berbagai
Pluit Pilihlah salah satu
permainan dan atau olahraga
Materi
tradisional bola besar.
BOLA VOLLY Melakukan gerakan servis bawah. Bola Voli
Melakukan gerakan passing bawah. Lapangan
Voli
Pluit
2. 4.3 Mempraktikan variasi dan kombinasi
gerak dasar atletik, jalan, lari, loncat dan LARI CEPAT. Melakukan teknik start jongkok Lintasan Pilihlah salah satu
lempar dengan kontrol yang baik melalui Melakukan gerakan lari cepat Meteran matei
permainan dan atau olahraga tradisional. pluit
Permainan Sonlah Melakukan gerakan loncat satu kaki. Matras
/ Engklek Melakukan permainan sonlah / Englek. Tiang
Meteran
Stop wach
Pluit
3. 4.4 Mempraktikan variasi dan kombinasi SILAT Melakukan gerakan serangan sikut. Matras /
pola gerak lokomotor dan lokomotor Melakukan gerakan belaan tangkis. alat
untuk membentuk gerakan dasar (langkah Melakukan gerakan pukulan (tebas) Pluit
serangan, dan belaan dengan tangan dan Melakukan gerakan serangan bandul.
kaki) olahraga beladiri.
4. Mempraktikan beberapa rangkaian senam SENAM Melakukan rangkaian gerakan guling depan Matras /
lantai, serta nilai keberanian, kedisiplinan, LANTAI Guling belakang dan sikap lilin alat
keluwesan, dan estetika. Pluit

NO KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR ALAT -ALAT KETERANGAN


5. 4.8 Mempraktekan salah satu gaya renang RENANG GAYA Melakukan teknik mengambil nafas gaya Kacamata
dengan koordinasi yang baik dalam BEBAS bebas renang
aktivitas air Melakukan gerakan tangan renang gaya Pluit
bebas Stop Watch
Melakukan gerakan kaki renang gaya bebas
Melakukan teknik mengambil nafas gaya Kacamata
RENANG GAYA dada renang
DADA Melakukan gerakan tangan renang gaya Pluit
dada Stop Watch
Melakukan gerakan kaki renang gaya dada

6. 4.9 Mempraktekan cara menyikat gigi SIKAT GIGI Mempraktikan menyikat gigi bagian depan, Sikat gigi
yang baik dan benar bagian atas dan bagian bawah. Pasta gigi

7. 5.0 memperaktikan cara mencuci tangan MENCUCI Membilas telapak tangan kiri dan kanan Sabun
yang baik dan benar TANGAN bagian bawah selama 30 detik pencuci
Membilas telapak tangan kiri dan kanan tangan
bagian atas/punggung tangan selama 30 Wastapel
detik dan air
yang
mengalir
Gayung
NASKAH SOAL US PRAKTEK SD/MI
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

I. PETUNJUK UMUM
1. Bacalah petunjuk dengan cermat !
2. Laksanakan sesuai dengan yang diperintahkan penguji !
3. Berdoalah sebelum dan sesudah melaksanakan ujian !
4. Apabila telah selesai dari satu penguji, hubungi penguji lainnya !

II. MATERI KEGIATAN


1. Sepakbola
2. Bola Volly
3. Lari Cepat
4. Sonlah/ Engklek
5. Silat
6. Senam Lantai
7. Renang
8. Gosok Gigi

III. TEKNIK PELAKSANAAN


1. Sepakbola
* Setiap peserta didik melakukan gerakan Shooting dan menggiring bola.
2. Bola Volly
* Setiap peserta didik melakukan servis bawah dan passing bawah.
3. Lari Cepat
* Setiap peserta didik melakukan start jongkok dan lari cepat
4. Permainan Sonlah / Engklek
* Setiap peserta didik melakukan gerak loncat satu kaki / engklek.
5. Silat
* Setiap peserta didik melakukan gerakan serangan sikat, belaan tangkis, pukulan,
Serangan bandul.

6. Senam Lantai

* Setiap peserta didik melakukan gerakan guling depan, guling belakang dan sikap
lilin.
7. Renang :

* Gaya Bebas
Setiap siswa melakukan teknik bernafas, gerakan tangan dan gerakan kaki.
*Gaya Dada
Setiap siswa melakukan teknik bernafas, gerakan tangan dan gerakan kaki.

8. Sikat Gigi
* Setiap peserta didik mempraktekan menyikat gigi bagian depan, bagian dalam dan
bagian samping.

9. Mencuci tangan

* Membilas telapak tangan kanan dan kiri bagian bawah selama 30 detik
*Membilas telapak tangan kanan dan kiri bagian punggung tangan selama 30 detik
FORMAT PENILAIAN UJIAN PRAKTEK US SD/MI
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

1. SEPAK BOLA
NO ASPEK YANG DI NILAI Nilai

1. Ketepatan posisi kaki ketika menendang 30


bola
2. Kekuatan tendangan 30
3. Ketepatan arah bola 40
Nilai maksimal 100
NA : Nilai yang diperoleh X 100 =
Nilai maksimal

2. BOLA VOLLY
NO ASPEK YANG DI NILAI Nilai

1. Servis bawah 50
2. Passing bawah 50

Nilai maksimal 100


NA : Nilai yang diperoleh X 100 =
Nilai maksimal

3. LARI CEPAT
NO ASPEK YANG DI NILAI Nilai

1. Posisi awal start jongkok 30


2. Posisi siaap start jongkok 30
3. Waktu 40
Nilai maksimal 100
NA : Nilai yang diperoleh X 100 =
Nilai maksimal
4. PERMAINAN SONLAH / ENGKLEK
NO ASPEK YANG DI NILAI Nilai

1. Melakukan gerakan loncat satu kaki 50


2. Permainan sonlah / engklek 50

Nilai maksimal 100


NA : Nilai yang diperoleh X 100 =
Nilai maksimal

5. SILAT
NO ASPEK YANG DI NILAI Nilai

1. Melakukan gerakan serangan sikut. 25


2. Melakukan gerakan belaan tangkis. 25
3. Melakukan gerakan pukulan (tebas) 25
4. Gerakan serangan bandul 25
Nilai maksimal 100
NA : Nilai yang diperoleh X 100 =
Nilai maksimal

6. SENAM LANTAI
NO ASPEK YANG DI NILAI Nilai

1. Melakukan gerakan guling depan 30


2. Melakukan gerakan guling belakang 30
3. Melakukan gerakan sikap lilin 40

Nilai maksimal 100


NA : Nilai yang diperoleh X 100 =
Nilai maksimal

7. RENANG
NO ASPEK YANG DI NILAI Nilai
1. Melakukan tehnik bernapas 40
2. Melakukan tehnik gerakan tangan 30
3. Melakukan tehnik gerakan kaki 30

Nilai maksimal 100


NA : Nilai yang diperoleh X 100 =
Nilai maksimal

8. KESEHATAN/ MENGGOSOK GIGI


NO ASPEK YANG DI NILAI Nilai

1. Melakukan tehnik meggosok gigi depan 30


2. Melakukan tehnik menggosok gigi atas 30
3. Melakukan tehnik mrnggosok gigi bawah 40

Nilai maksimal 100


NA : Nilai yang diperoleh X 100 =
Nilai maksimal

9. MENCUCI TANGAN
NO ASPEK YANG DI NILAI Nilai

1. Membilas telapak tangan kanan dan kiri 30


bagian bawah selama 30 detik
2. Membilas telapak tangan kanan dan kiri 30
bagian punggung tangan selama 30 detik

Nilai maksimal 100


NA : Nilai yang diperoleh X 100 =
Nilai maksimal
KISI-KISI PRAKTEK UJIAN SEKOLAH (US)
SD/MI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA


DINAS PENDIDIKAN
KISI-KISI PRAKTEK UJIAN SEKOLAH (US)
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH)
SD/MI KECAMATAN PURWAKARTA
Tahun pelajaran 2016/2017

No. Standar Kompetensi dan Indikator Materi Bentuk Alat dan Bahan Ket.
Kompetensi Dasar Tes
WAJIB
1 1. Melakukan cara penanaman Mempraktekkan cara Praktek menanam Praktek Media tanam (pot/
berbagai jenis tanaman menanam berbagai berbagai tanaman polybag)
1.3. Mempraktikkan tanamann dalam pot. hias/apotik Bibit tanaman
penanaman hidup/warung hidup Tanah humus
bunga dalam pot Pupuk kandang
Peralatan untuk
menanam
PILIHAN
2 2. Menerapkan teknologi Membuat hasil karya Praktek membuat Praktek Dus, kaleng bekas,
sederhana dari barang bekas hasil karya dari botol atau stik es
2.2. Membuat hasil karya barang bekas (dus, krim (dipilih sesuai
dari kaleng bekas, botol , keinginan)
barang bekas atau stik es krim) Kertas kado atau
dapat berupa kain planel
celengan, vas bunga, Gunting dan cutter
tempat tisu dan lain Penggaris
lain Pensil
Lem
3 1. Menerapkan kebersihan, Melaksanakan Praktek peduli Praktek Alat kebersihan
kesehatan dan keindahan di kebersihan di terhadap lingkungan Sapu lidi
rumah,dan sekolah lingkungan sekolah sekolah Sapu injuk
1.3 Melaksanakan pola hidup Lap pel
bersih, kanebo
Sehat dan indah di
rumah,
sekolah dan masyarakat
4 2. Menerapkan teknologi Membuat hasil karya Praktek membuat Praktek Mol (Mikro
sederhana dengan pemanfaatan kompos dari sampah Organisme Lokal =
2.5.Membuat hasil karya teknologi sederhana organic (sampah bias terbuat dari
dengan pemanfaatan untuk pemeliharaan sayuran/daun) peuyeum atau air
teknologi sederhana lingkungan (Mendaur kelapa yang sudah
dalam pemeliharaan ulang sampah organic basi)
lingkungan menjadi kompos Karung
Sampah organic
(sayuran atau daun
kering)
Tali rapia
Botol penyemprot
KRITERIA PENILAIAN
PRAKTEK UJIAN SEKOLAH (US)
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP
Tahun Pelajaran 2016/2017

No Kriteria Yang Dinilai Skor Penilaian Ket.


1. Kelengkapan Alat
Lengkap 20
Kurang lengkap 15 10-20
Tidak lengkap 10
2. Proses Pembuatan
Sempurna : 36-50 Nilai = Skor yang diperoleh x 100

Kurang sempurna : 21-35 10-50 Skor Maksimal

Tidak sempurna : 10-20


3. Hasil
Sempurna 30
10-30
Kurang sempurna 20
Tidak sempurna 10
Skor maksimal 100
KISI-KISI PRAKTEK UJIAN SEKOLAH (US)
SD/MI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN
SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN (SBK)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA


DINAS PENDIDIKAN
KISI KISI PRAKTEK SENI, BUDAYA & KETERAMPILAN
UJIAN SEKOLAH SD/MI
TAHUN PELAJARAN 2016-2017
KABUPATEN PURWAKARTA

Aspek : Seni Rupa


No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Kelas Indikator Soal Materi Keterangan
1 2. Mengekpresikan 2.1 Membatik VI siswa dapat
diri melalui karya dengan teknik membuat rancangan Pilihan media gambar:
seni rupa. sederhana. serta mewarnai corak Kertas, kain, tempat minum, piring
batik sederhana di sterofoam, dll.
atas kertas atau
bahan lain dengan Pilihan alat warna :
teknik sederhana. Pensil warna, crayon, cat air, cat minyak,
pewarna khusus batik.

Motif disesuaikan dengan kemampuan


anak

2.2 Mengeks- VI Siswa dapat


presikan diri membuat gambar Media gambar:
melalui gambar ilustrasi dengan tema Kertas, kain kanvass, triplek, kaca atau
ilustrasi dengan suasana di sekitar bahan yang lainnya
tema suasana di sekolah
sekitar sekolah. Pilihan alat warna :
Pensil warna, crayon, cat air, cat minyak.

Pilihan materi gambar :


Ruang kelas, halaman sekolah,
kebun/taman sekolah, dan lainnya
disesuaikan dengan kondisi lingkungan
sekolah masing-masing.
Aspek : Seni Musik
No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Kelas Indikator Soal Materi Keterangan
1. 4. Mengeks-presikan diri 4.2 Menyanyikan lagu VI Siswa dapat
melalui karya seni wajib, daerah dan menyanyikan salah Judul lagu dapat berasal dari
musik Nusantara dengan satu lagu daerah daerah-daerah di wilayah
yang disediakan
iringan sederhana. Nusantara, disesuaikan dengan
dengan notasi, syair,
dan ekspresi yang materi yang telah dipelajari
benar. peserta didik.

Contoh lagu daerah :


1. Manuk Dadali
2. Peuyeum Bandung
3. Bajing Luncat
4. Bubuy Bulan
5. Cing Cangkeling
6. Es Lilin
7. Dan lain sebagainya.

2. 4. Mengeks-presikan diri 4.2 Menyanyikan lagu VI Siswa dapat


melalui karya seni wajib, daerah dan menyanyikan salah Judul lagu wajib nasional
musik Nusantara dengan satu lagu wajib nasional diserahkan kepada sekolah
yang disediakan
iringan sederhana. masing-masing sesuai dengan
dengan notasi, syair,
dan ekspresi yang materi yang telah dipelajari
benar. peserta didik.

Contoh lagu nasional :


1. Indonesia Raya
2. Padamu Negeri
3. Syukur
4. Dari Sabang Sampai
Meraukei
5. Dan lain sebagainya.
Aspek : Seni Tari

Standar Kompetensi Keterangan


No. Kompetensi Dasar Kelas Indikator Soal Materi
1 6. Mengekspresikan diri 6.2 Memeragakan tari VI Memperagakan Bahan, alat dan properti
melalui karya seni tari Nusantara daerah gerakan dasar pola disesuaikan dengan tema tarian
setempat dengan pola lantai yang disesuaikan
lantai secara dengan gerak baik Tema tarian disesuaikan dengan
perorangan dan secara perorangan keadaan sekolah masing-masing.
berkelompok maupun kelompok. Contoh Tema Tarian :
1. Goyang Maranggi
2. Tari Tani
3. Tari Merak
4. Tari Topeng
5. Tari Kreasi masing-masin
sekolah.

Aspek : Keterampilan
No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Kelas Indikator Soal Materi Keterangan
1 3.1 Mengetahui gambar 4.1 Membentuk karya IV Berkreasi Contoh Bahan & Alat :
dan bentuk tiga dimensi seni tiga dimensi dari memanfaatkan barang - Botol bekas minuman
(Kurtilas Revisi) bahan alam bekas menjadi barang mineral (ukuran sedang atau
yang dapat dimanfaat- besar)
kan dalam kehidupan - Pisau/Cuter/gunting
sehari-hari.
Kreasi diserahkan ke sekolah
masing-masing. Penilaian unjuk
kerja.

2 8. Membuat karya 8.1 Membuat karya VI Membuat karya Bahan disesuaikan dengan
kerajinan anyaman anyaman yang bernilai keadaan sekolah
jual dari bahan yang Contoh:
ada di lingkungan - Bambu
sekitar - Kertas karton
- Kain perca
- Tali

Alat
- Gunting
- Pisau/cuter
- Lem

Pola dan bentuk anyaman di


serahkan ke sekolah masing-
masing
KRITERIA PENILAIAN
MATA UJIAN : SENI BUDAYA & KETERAMPILAN

No. Aspek Aspek Penilaian Skor Keterangan


1. Seni rupa Kesiapan bahan yang ditentukan 10 30
Lama proses pembuatan 10 30
Kualitas produk 10 40
Jumlah Skor akhir ideal :
2. Seni Musik Ekspresi 10 30 30 + 30 + 40 = 100
Vokal 10 30
Kesesuaian irama 10 40

3. Seni Tari Ekspresi 10 30


Kesempurnaan gerak 10 30
Kesesuaian gerak dengan irama 10 40

4. Keterampilan Kesiapan bahan yang ditentukan 10 30


Lama proses pembuatan 10 30
Kualitas produk 10 40