Anda di halaman 1dari 7

ANALISIS SWOC BIDANG KOKURIKULUM

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Pentadbir mempunyai kemahiran dalam pengurusan W1 Penglibatan murid kurang serius


kokurikulum dan sukan W2 Pencapaian peringkat daerah kurang memberansangkan
S2 Komitmen guru yang baik
S3 Terdapat ramai murid yang berpotensi
S4 Peruntukan untuk pelaksanaan kokurikulum dan
sukan yang mencukupi

PELUANG (O) CABARAN (C)

O1 Kemudahan sukan yang berdekatan C1 Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak melibatkan diri
O2 Komuniti setempat yang sangat aktif dalam sukan dalam kokurikulum dan sukan
C2 Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah
STRATEGI PERINGKAT BIDANG KOKURIKULUM

KEKUATAN(S) KELEMAHAN(W)

DALAMAN S1 Pentadbir mempunyai kemahiran dalam W1 Penglibatan murid kurang serius


pengurusan kokurikulum dan sukan W2 Pencapaian peringkat daerah kurang
S2 Komitmen guru yang baik memberansangkan
S3 Terdapat ramai murid yang berpotensi
S4 Peruntukan untuk pelaksanaan
kokurikulum dan sukan yang mencukupi

LUARAN

PELUANG(O)
Strategi SO: Strategi WO:
O1 Kemudahan sukan yang berdekatan S1 Meningkatkan kemahiran kejurulatihan S2 Meningkatkan bilangan latihan dan pengendalian
O2 Komuniti setempat yang sangat aktif dalam bidang kokurikulum dan sukan aktiviti di peringkat dalaman bersama jurulatih terlatih
dalam sukan
O3

CABARAN(C)
Strategi SC: Strategi WC:
C1 Ibu bapa kurang menggalakkan anak- S3 Pentadbir yang berpengalaman dapat Meningkatkan kerjasama antara warga sekolah dengan
anak melibatkan diri dalam kokurikulum memberi pemahaman kokurikulum yang jelas bantuan kursus-kursus anjuran bersama pihak luar
dan sukan tentang visi dan misi selaras dengan kehendak
C2 Pengaruh gejala sosial di sekitar KPM
sekolah
JENIS
STRATEGI YANG TELAH DIJANA
STRATEGI

SO
Meningkatkan kemahiran kejurulatihan dalam bidang kokurikulum dan sukan

WO Meningkatkan bilangan latihan dan pengendalian aktiviti di peringkat dalaman bersama jurulatih terlatih

ST
Pentadbir yang berpengalaman dapat memberi pemahaman kokurikulum yang jelas tentang visi dan misi selaras dengan kehendak KPM

WT Meningkatkan kerjasama antara warga sekolah dengan bantuan kursus-kursus anjuran bersama pihak luar
ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8

a. Tahap kesukaran proses kerja 5 4 5 4

b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 4 4 4

c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 5 3 4 5

d. Kemudahan infrasturktur dan peralatan 5 4 5 5

e. Andaian keupayaan mengatasi halangan 5 3 4 5


f. Andaian hasilan yang dijangkakan/ impaknya untuk mencapai objektif,
matlamat/ isu, misi dan visi 5 4 5 5

g. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan 5 3 5 5

h. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 5 4 5 5

i. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 5 4 5 5

Jumlah Skor 45 33 42 43

Keputusan 1 4 3 2

ST1 Menjadi keutamaan untuk pelaksanaan


Ulasan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang
amat tinggi untuk mencapai objektif
PENYENARAIAN STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

KEUTAMAAN STRATEGI YANG TELAH DIJANA

ST1 Meningkatkan kemahiran kejurulatihan dalam bidang kokurikulum dan sukan

Meningkatkan bilangan latihan dan pengendalian aktiviti di peringkat dalaman bersama


ST2
jurulatih terlatih

Pentadbir yang berpengalaman dapat memberi pemahaman kokurikulum yang jelas tentang
ST3 visi dan misi selaras dengan kehendak KPM

Meningkatkan kerjasama antara warga sekolah dengan bantuan kursus-kursus anjuran


ST4
bersama pihak luar
PELAN STRATEGIK BIDANG : PBSM
TAHUN 2016 2018

NKRA Memperluas peluang pendidikan yang berkualiti

SUB-NKRA Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi

BIDANG KEUTAMAAN PPPM Meningkatkan kualiti sekolah

Indikator SASARAN
Isu Masalah Matlamat Objektif Strategi Pencapaian
(KPI) TOV 2016 2017 2018

Meningkatkan
Pencapaian pingat
kemahiran
dalam bidang Meningkatkan kejurulatihan Bilangan
olahraga masih pencapaian 5
dalam bidang pingat emas
rendah dan tidak olahraga
kokurikulum dan 6 7 9
tercapai
sukan
Meningkatkan
bilangan
Meningkatkan latihan dan Pencapaian
Pengurusan Pencapaian pencapaian pengendalian kedudukan
kokurikulum kedudukan dalam sukan dan Meningkatkan
dalam
permainan masih pencapaian aktiviti di 3
belum mencapai kokurikulum
peringkat permainan di
rendah dan tidak Meningkatkan permainan 4 5 6
tahap cemerlang tercapai dalaman peringkat
pencapaian daerah
bersama
jurulatih terlatih

Pentadbir yang
Pencapaian berpengalaman Pencapaian
kedudukan dalam Meningkatkan
dapat memberi kedudukan
unit beruniform pencapaian unit 3
pemahaman dalam unit
masih rendah dan beruniform 5 6
kokurikulum beruniform
tidak tercapai
yang jelas 4
tentang visi dan
misi selaras
dengan
kehendak KPM

Meningkatkan
kerjasama
Meningkatkan antara warga Peratus
penyertaaan aktif kehadiran murid
Peratus kehadiran sekolah dengan 80% 95% 96%
murid dalam aktiviti dalam aktiviti 73%
murid masih rendah
kokurikulum dan bantuan kursus- kokurikulum dan
sukan kursus anjuran sukan
bersama pihak
luar

Anda mungkin juga menyukai